หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดระนอง
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   18 ธ.ค. 2559   19 ธ.ค. 2559   20 ธ.ค. 2559   21 ธ.ค. 2559   22 ธ.ค. 2559   23 ธ.ค. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 21 ธ.ค. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 650 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีระนอง อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง สีดา 21 ธ.ค. 2559 09.00-10.30
2 651 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีระนอง อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง สาวิตรี 21 ธ.ค. 2559 09.00-10.30
3 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีระนอง อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง บุษบา 21 ธ.ค. 2559 09.00-10.30
4 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีระนอง อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง ศกุนตลา 21 ธ.ค. 2559 09.00-10.30
5 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีระนอง อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง Thai Lab 21 ธ.ค. 2559 09.00-16.30
6 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีระนอง อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง มโนห์รา 21 ธ.ค. 2559 09.00-10.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกระบุรีวิทยา อาคารชงโค 2 ห้อง 225 21 ธ.ค. 2559 09.00-11.00
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกระบุรีวิทยา อาคารชงโค 2 ห้อง 226 21 ธ.ค. 2559 09.00-11.00
3 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกระบุรีวิทยา ห้องประชุม 21 ธ.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
4 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนกระบุรีวิทยา ห้องประชุม 21 ธ.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
5 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนกระบุรีวิทยา อาคารวิทยาศาสตร์ ห้อง ICT 1 21 ธ.ค. 2559 09.00-11.30
6 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนกระบุรีวิทยา ห้องอินทนิล 21 ธ.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
7 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนกระบุรีวิทยา ห้องอินทนิล 21 ธ.ค. 2559 13.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง M1 21 ธ.ค. 2559 09.00-16.30
2 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร หอประชุม 21 ธ.ค. 2559 09.00-16.30

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกะเปอร์วิทยา ห้องประชุมชุมชน 21 ธ.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
2 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกะเปอร์วิทยา หอประชุม 21 ธ.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
3 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนกะเปอร์วิทยา อาคาร 216 ก ชั้น 3 ห้อง 135 21 ธ.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
4 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกะเปอร์วิทยา โรงอาหาร 21 ธ.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
5 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนกะเปอร์วิทยา อาคาร 216 ก ชั้น 2 ห้อง 126 21 ธ.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
6 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนกะเปอร์วิทยา อาคาร 216 ก ชั้น 2 ห้อง 137 21 ธ.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 645 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 อาคารตลาดนัดเทศบาลน้ำจืด 21 ธ.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อาคาร 2 ห้อง 212,213,214 21 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
2 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อาคาร 2 ห้อง 223,224,225 21 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
3 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อาคาร 2 ห้อง 233,234,235 21 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
4 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อาคาร 3 ห้อง 321,322,323 21 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
5 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อาคาร 3 ห้อง 334,335,336 21 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
6 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อาคาร 3 ห้อง 331,332,333 21 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
7 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สนามบาส 21 ธ.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีระนอง อาคารฝึกงาน ชั้น 2 ห้อง หัตถกรรม 21 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
2 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีระนอง อาคารฝึกงาน ชั้น 2 ห้อง หัตถกรรม 21 ธ.ค. 2559 13.00-16.00
3 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีระนอง อาคารฝึกงาน ชั้น 4 ห้อง ดนตรีไทย 21 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
4 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีระนอง อาคารฝึกงาน ชั้น 4 ห้อง ดนตรีไทย 21 ธ.ค. 2559 13.00-16.00
5 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีระนอง อาคารฝึกงาน ชั้น 3 ห้อง ดนตรีสากล2 21 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
6 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีระนอง อาคารฝึกงาน ชั้น 3 ห้อง ดนตรีสากล2 21 ธ.ค. 2559 13.00-16.00
7 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีระนอง อาคารฝึกงาน ชั้น 3 ห้อง ฝึกงาน 35(ฝ.35) 21 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
8 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีระนอง อาคารฝึกงาน ชั้น 3 ห้อง ฝึกงาน 35(ฝ.35) 21 ธ.ค. 2559 13.00-16.00
9 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีระนอง อาคารฝึกงาน ชั้น 4 ห้อง นาฏศิลป์ 21 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
10 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีระนอง อาคารฝึกงาน ชั้น 4 ห้อง นาฏศิลป์ 21 ธ.ค. 2559 13.00-16.00
11 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีระนอง โรงยิมเนเซี่ยม ชั้น 2 21 ธ.ค. 2559 09.00-16.00
12 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีระนอง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 21 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
13 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีระนอง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 21 ธ.ค. 2559 13.00-16.00
14 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีระนอง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 428 21 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
15 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีระนอง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 428 21 ธ.ค. 2559 13.00-16.00
16 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีระนอง อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 438 21 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
17 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีระนอง อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 438 21 ธ.ค. 2559 13.00-16.00
18 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีระนอง อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 434 21 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
19 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีระนอง อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 434 21 ธ.ค. 2559 13.00-16.00
20 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีระนอง หอประชุม 21 ธ.ค. 2559 09.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร เวที 1 โรงอาหาร 21 ธ.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
2 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร เวที 2 ห้องเพชรพิชัย 21 ธ.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
3 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร เวที 3 โรงฝึกงาน ชั้น 2 ห้อง นาฏศิลป์ 21 ธ.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 323 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อาคาร 4 ห้อง 436 21 ธ.ค. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป
2 329 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อาคาร 4 ห้อง 437 21 ธ.ค. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป
3 320 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อาคาร 4 ห้อง 422 21 ธ.ค. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป
4 322 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อาคาร 4 ห้อง 423 21 ธ.ค. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป
5 632 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อาคาร 4 ห้อง 432 21 ธ.ค. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป
6 665 การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อาคาร 4 ห้อง 435 21 ธ.ค. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป
7 667 การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อาคาร 4 ห้อง 433 21 ธ.ค. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป
8 668 การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อาคาร 4 ห้อง 434 21 ธ.ค. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป
9 669 ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อาคาร 4 ห้อง IP5 21 ธ.ค. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป
10 670 ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อาคาร 4 ห้อง To Be No.1 21 ธ.ค. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ หอประชุม 21 ธ.ค. 2559 9.00 น. เป็นต้นไป
2 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ อาคาร ก ชั้น 2 ห้อง คุณภาพ 21 ธ.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
3 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ อาคาร ข ชั้น 1 ห้อง เรียน 21 ธ.ค. 2559 09.00-15.00
4 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ เวทีใต้อาคาร ก 21 ธ.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีระนอง อาคารกรุงไทยสานฝัน ห้อง Ktb สานฝัน 4,5 21 ธ.ค. 2559 09.00-14.00
2 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีระนอง อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง Computer Lab 2, Lab 3 21 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
3 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีระนอง อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง Computer Lab 4 21 ธ.ค. 2559 09.00-14.00
4 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีระนอง อาคารกรุงไทยสานฝัน ห้อง Ktb สานฝัน 2,3 21 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
5 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีระนอง อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง สมุด 21 ธ.ค. 2559 09.00-17.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคระนอง โรงอาหารเก่า 21 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
2 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคระนอง เต็นท์หน้าอาคารหอประชุม 21 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
3 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคระนอง อาคารหอประชุม ชั้นบน 21 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
4 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคระนอง เต็นท์ข้างอาคารหอประชุม 21 ธ.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
5 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคระนอง อาคารหอประชุม ชั้นบน 21 ธ.ค. 2559 09.00-11.00
6 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 วิทยาลัยเทคนิคระนอง เต็นท์ข้างอาคารหอประชุม 21 ธ.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
7 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 วิทยาลัยเทคนิคระนอง อาคารหอประชุม ชั้นล่าง 21 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
8 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 วิทยาลัยเทคนิคระนอง อาคารหอประชุม ชั้นล่าง 21 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
9 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 วิทยาลัยเทคนิคระนอง อาคารหอประชุม ชั้นบน 21 ธ.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]