หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดระนอง
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   18 ธ.ค. 2559   19 ธ.ค. 2559   20 ธ.ค. 2559   21 ธ.ค. 2559   22 ธ.ค. 2559   23 ธ.ค. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 22 ธ.ค. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีระนอง อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง สีดา 22 ธ.ค. 2559 09.00-10.30
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีระนอง อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง สาวิตรี 22 ธ.ค. 2559 09.00-10.30
3 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีระนอง อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง Thai Lab 22 ธ.ค. 2559 09.00-16.30
4 654 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีระนอง อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง ศกุนตลา 22 ธ.ค. 2559 09.00-16.30
5 655 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีระนอง อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง มโนห์รา 22 ธ.ค. 2559 09.00-16.30
6 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีระนอง อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง บุษบา 22 ธ.ค. 2559 09.00-10.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกระบุรีวิทยา ห้องประชุม 22 ธ.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
2 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนกระบุรีวิทยา ห้องประชุม 22 ธ.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
3 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนกระบุรีวิทยา อาคารวิทยาศาสตร์ ห้อง ICT 1 22 ธ.ค. 2559 09.00-11.30

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง M1 22 ธ.ค. 2559 09.00-16.30
2 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร หอประชุม 22 ธ.ค. 2559 09.00-16.30

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนกะเปอร์วิทยา ห้องประชุมชุมชน 22 ธ.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
2 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนกะเปอร์วิทยา หอประชุม 22 ธ.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
3 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนกะเปอร์วิทยา อาคาร 216 ก ชั้น 3 ห้อง 135 22 ธ.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
4 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนกะเปอร์วิทยา โรงอาหาร 22 ธ.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 646 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนกระบุรีวิทยา ห้องประชุมอินทนิล 22 ธ.ค. 2559 10.00 น. เป็นต้นไป
2 647 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนกระบุรีวิทยา ห้องประชุมอินทนิล 22 ธ.ค. 2559 13.30 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อาคาร 3 ห้อง 321,322,323 22 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
2 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อาคาร 3 ห้อง 331,332,333 22 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
3 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อาคาร 3 ห้อง 334,335,336 22 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
4 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อาคาร 2 ห้อง 212,213,214 22 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
5 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อาคาร 2 ห้อง 223,224,225 22 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
6 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สนามบาส 22 ธ.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีระนอง อาคารฝึกงาน ชั้น 2 ห้อง หัตถกรรม 22 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
2 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีระนอง อาคารฝึกงาน ชั้น 2 ห้อง หัตถกรรม 22 ธ.ค. 2559 13.00-16.00
3 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีระนอง อาคารฝึกงาน ชั้น 4 ห้อง ดนตรีไทย 22 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
4 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีระนอง อาคารฝึกงาน ชั้น 4 ห้อง ดนตรีไทย 22 ธ.ค. 2559 13.00-16.00
5 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีระนอง อาคารฝึกงาน ชั้น 3 ห้อง ดนตรีสากล2 22 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
6 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีระนอง อาคารฝึกงาน ชั้น 3 ห้อง ดนตรีสากล2 22 ธ.ค. 2559 13.00-16.00
7 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีระนอง อาคารฝึกงาน ชั้น 4 ห้อง นาฏศิลป์ 22 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
8 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีระนอง อาคารฝึกงาน ชั้น 4 ห้อง นาฏศิลป์ 22 ธ.ค. 2559 13.00-16.00
9 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีระนอง อาคารฝึกงาน ชั้น 3 ห้อง ฝึกงาน 35(ฝ.35) 22 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
10 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีระนอง อาคารฝึกงาน ชั้น 3 ห้อง ฝึกงาน 35(ฝ.35) 22 ธ.ค. 2559 13.00-16.00
11 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีระนอง โรงยิมเนเซี่ยม ชั้น 2 22 ธ.ค. 2559 09.00-16.00
12 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 สนามกีฬาจังหวัดระนอง 22 ธ.ค. 2559 09.00-16.00
13 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีระนอง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 22 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
14 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีระนอง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 22 ธ.ค. 2559 13.00-16.00
15 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีระนอง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 428 22 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
16 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีระนอง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 428 22 ธ.ค. 2559 13.00-16.00
17 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีระนอง อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 438 22 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
18 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีระนอง อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 438 22 ธ.ค. 2559 13.00-16.00
19 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีระนอง อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 434 22 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
20 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีระนอง อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 434 22 ธ.ค. 2559 13.00-16.00
21 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีระนอง หอประชุม 22 ธ.ค. 2559 09.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร เวที 1 โรงอาหาร 22 ธ.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
2 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร เวที 2 ห้องเพชรพิชัย 22 ธ.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
3 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร เวที 3 โรงฝึกงาน ชั้น 2 ห้อง นาฏศิลป์ 22 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
4 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร เวที 3 โรงฝึกงาน ชั้น 2 ห้อง นาฏศิลป์ 22 ธ.ค. 2559 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 324 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อาคาร 4 ห้อง 436 22 ธ.ค. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป
2 601 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อาคาร 4 ห้อง 437 22 ธ.ค. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป
3 633 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อาคาร 4 ห้อง 432 22 ธ.ค. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป
4 666 การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อาคาร 4 ห้อง 435 22 ธ.ค. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป
5 671 ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อาคาร 4 ห้อง IP5 22 ธ.ค. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป
6 672 ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อาคาร 4 ห้อง To Be No.1 22 ธ.ค. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป
7 673 การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อาคาร 4 ห้อง 433 22 ธ.ค. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป
8 674 การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อาคาร 4 ห้อง 434 22 ธ.ค. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป
9 675 การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อาคาร 4 ห้อง 423 22 ธ.ค. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป
10 676 การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อาคาร 4 ห้อง 422 22 ธ.ค. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ อาคาร ก ชั้น 2 ห้อง คุณภาพ 22 ธ.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
2 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ อาคาร ข ชั้น 1 ห้อง เรียน 22 ธ.ค. 2559 09.00-15.00
3 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ เวทีใต้อาคาร ก 22 ธ.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีระนอง อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง Computer Lab 2, Lab 3 22 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
2 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีระนอง อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง Computer Lab 4 22 ธ.ค. 2559 09.00-14.00
3 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีระนอง อาคารกรุงไทยสานฝัน ห้อง Ktb สานฝัน 2,3 22 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
4 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีระนอง อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง สมุด 22 ธ.ค. 2559 09.00-17.00
5 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีระนอง อาคารกรุงไทยสานฝัน ห้อง Ktb สานฝัน 4,5 22 ธ.ค. 2559 09.00-14.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 วิทยาลัยเทคนิคระนอง โรงอาหารเก่า 22 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
2 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 วิทยาลัยเทคนิคระนอง เต็นท์หน้าอาคารหอประชุม 22 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
3 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 วิทยาลัยเทคนิคระนอง อาคารหอประชุม ชั้นบน 22 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
4 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 วิทยาลัยเทคนิคระนอง เต็นท์ข้างอาคารหอประชุม 22 ธ.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
5 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 วิทยาลัยเทคนิคระนอง อาคารหอประชุม ชั้นบน 22 ธ.ค. 2559 09.00-11.00
6 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคระนอง เต็นท์ข้างอาคารหอประชุม 22 ธ.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
7 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคระนอง อาคารหอประชุม ชั้นล่าง 22 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
8 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคระนอง อาคารหอประชุม ชั้นล่าง 22 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
9 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคระนอง อาคารหอประชุม ชั้นบน 22 ธ.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 186 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนกระบุรีวิทยา อาคารชงโค 1 ชั้น 2 ห้อง 122-123 22 ธ.ค. 2559 09.00-15.00
2 187 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนกระบุรีวิทยา อาคารชงโค 1 ชั้น 2 ห้อง 124 22 ธ.ค. 2559 09.00-15.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 238 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนกระบุรีวิทยา อาคารชงโค 2 ชั้น 2 ห้อง 222 22 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
2 021 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนกระบุรีวิทยา อาคารชงโค 2 ชั้น 2 ห้อง 223 22 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
3 025 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนกระบุรีวิทยา อาคารชงโค 2 ชั้น 2 ห้อง 223 22 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
4 027 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนกระบุรีวิทยา อาคารชงโค 2 ชั้น 2 ห้อง 224-225 22 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
5 029 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนกระบุรีวิทยา อาคารชงโค 2 ชั้น 2 ห้อง 226 22 ธ.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]