หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-center

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางเพชรา รัตนมุสิทธิ์โรงเรียนสะเดา"ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์"ประธานกรรมการ
2. นางสาวเยาวดี หงษ์ทองโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวสกุลณา ยกย่องโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38กรรมการ
4. นายกรวิทย์ ผดุงผลโรงเรียนพิชัยรัตนาคารกรรมการ
5. นางรัตนา พลเมืองดีข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางสุดา คำชาทิพย์โรงเรียนศรียาภัยประธานกรรมการ
2. นายฟารีส กรีมละโรงเรียนดำรงศาสน์วิทยากรรมการ
3. นางสาวมยุรี จรัญรักษ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นางสาวพัดชา ช่วยปลอดโรงเรียนพิชัยรัตนาคารกรรมการ
5. นางสาวนิตยาพร เนตรรุ่งโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางคะนองนิจ มากขุนทดโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2ประธานกรรมการ
2. นางกัลญารัตน์ คงกัลป์โรงเรียนกะเปอร์วิทยากรรมการ
3. นางสาววาสนา เจ๊ะโสะโรงเรียนทับปุดวิทยากรรมการ
4. นางสาวศิริพร พลสินโรงเรียนพิชัยรัตนาคารกรรมการ
5. นางสาววลัยรัตน์ จันทโชติโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
1. นางละมุล รอดขวัญวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ประธานกรรมการ
2. นางสุนันท์ หนูอินทร์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางสาวปิยาภรณ์ ประทีป ณ ถลางโรงเรียนเมืองถลางกรรมการ
4. นายสงกรานต์ ปฐมอติชาตโรงเรียนพิชัยรัตนาคารกรรมการ
5. นางสาวกษมา คีรีรักษ์โรงเรียนคลองแดนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางสาวแสงเดือน ทองเมืองสักผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางขวัญตา ใจดีโรงเรียนละอุ่นวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวอาภร กันตังกุลโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นางสาวโสภิดา พาทีโรงเรียนดำรงศาสน์วิทยากรรมการ
5. นางสาวลภัตสนันท์ บำรุงวงศ์โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
1. นางสาวอุไรวรรณ สมัยสงค์โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางปาริชาติ ยกย่องโรงเรียนพิชัยรัตนาคารกรรมการ
3. นางสาวณิชา ประกอบทรัพย์โรงเรียนทับปุดวิทยากรรมการ
4. นางสาวทิพย์วรรณ ทับแบนโรงเรียนละอุ่นวิทยาคารกรรมการ
5. นายณฐาภพ โกมลตรีโรงเรียนสะเดา"ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางเยาวภัค ทองชะอมโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2ประธานกรรมการ
2. นางประไพ คลองเงินโรงเรียนปากจั่นวิทยากรรมการ
3. นายชยนันท์ สามทองโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการ
4. นางพรชนา สุวรรณจันทร์โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
5. นางสาวปิยภรณ์ ประทีป ณ ถลางโรงเรียนเมืองถลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางดวงกมล เพ็ชรพรหมโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางวาสนา แจ่มเล็กโรงเรียนกระบุรีวิทยากรรมการ
3. นางประไพ คลองเงินโรงเรียนปากจั่นวิทยากรรมการ
4. นางพรชนา สุวรรณจันทร์โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
5. นางขนิษฐา ไมทองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวจุติภรณ์ แซ่หงอโรงเรียนสตรีระนองประธานกรรมการ
2. นางสาวพิไลพรรณ เพชรไฝโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
3. นายณฐาภพ โกมลตรีโรงเรียนสะเดา"ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์"กรรมการ
4. นางสาววันวิสา ศรีช่วงโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
5. นางสาวนิตยา พรหมจิตรโรงเรียนปากจั่นวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
1. นางละมุล รอดขวัญวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ประธานกรรมการ
2. นางสาวราศรี อนันตมงคลกุลโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนกรรมการ
3. นางสาวกษมา คีรีรักษ์โรงเรียนคลองแดนวิทยากรรมการ
4. นางสุนันท์ หนูอินทร์กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นางวันเพ็ญ วาระแก่นทรายโรงเรียนเมืองถลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางสุวนีย์ อุปถัมภ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางจิตติพร ถวิลการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนกรรมการ
3. นางสาวแสงเดือน ทองเมืองสักผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นางสาวรสสุคนธ์ ขุนสิทธิ์โรงเรียนกะเปอร์วิทยากรรมการ
5. นางสาวอรอุมา ทิพย์สุวรรณโรงเรียนศรียาภัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
1. นางสุวนีย์ อุปถัมภ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางอรศิริ เทพณรงค์โรงเรียนทับปุดวิทยากรรมการ
3. นางสาวรสสุคนธ์ เพชรศรโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ เกิดสมจิตรโรงเรียนกะเปอร์วิทยากรรมการ
5. นางจีรวรรณ กำพวนโรงเรียนดำรงศาสน์วิทยากรรมการ
6. นางสาวณัฐวดี หนูราชโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสุธิดา หนูทองโรงเรียนปากจั่นวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศลิษา สายน้ำใสโรงเรียนกระบุรีวิทยากรรมการ
3. นางสาวประภัสสร ชูแก้วโรงเรียนสตรีระนองกรรมการ
4. นางสาวสาลินี แปะเที่ยวโรงเรียนสตรีระนองกรรมการ
5. นางฐิติพร นุ่นลอยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวฑัณฑิกา หนูแป้นโรงเรียนกะเปอร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาวิณี สยุมพรโรงเรียนสตรีระนองกรรมการ
3. นางสาวยุวดี สีมุขดาโรงเรียนสตรีระนองกรรมการ
4. นางสาวนวรัตน์ สารพรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38กรรมการ
5. นางอัญญรัตน์ คงเพ็ชรโรงเรียนกระบุรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ ทองแจ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นายสิทธิโชค ทรงสอาดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางสาวปูริณชญาน์ วิสุทธิ์สิริมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายประสิทธิ์ ทองแจ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นายสิทธิโชค ทองสอาดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางปูริณชญาน์ วิสุทธิ์สิริมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายสุรพล เนาวรัตน์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นายสุรินทร์ สมณะมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางสาวอัญชุลี ณ ตะกั่วทุ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นายสุรพล เนาวรัตน์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นายสุรินทร์ สมณะมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางสาวอัญชุลี ณ ตะกั่วทุ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางศศิธร ปัจจุโสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวลประธานกรรมการ
2. นายธนา นันทิกาญจนะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวลกรรมการ
3. นางสาวประไพพิมพ์ สุรเชษฐคมสันมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกรรมการ
4. นายเจษฎา สุจริตธุรการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางศศิธร ปัจจุโสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวลประธานกรรมการ
2. นายธนา นันทิกาญจนะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวลกรรมการ
3. นางสาวประไพพิมพ์ สุรเชษฐคมสันมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกรรมการ
4. นายเจษฎา สุจริตธุรการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายสุนันท์ สาธุกานนท์โรงเรียนกระบุรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววนิดา ปิ่นแก้วโรงเรียนพิชัยรัตนาคารกรรมการ
3. นางสาวศิราพร สังข์สีโรงเรียนพิชัยรัตนาคารกรรมการ
4. นางสาววัชราภรณ์ จิตยาภาตุโรงเรียนพิชัยรัตนาคารกรรมการ
5. นางพิมพ์พิชชา ทองจันทร์แก้วโรงเรียนพิชัยรัตนาคารกรรมการ
6. นางสาวเขมรินทร์ รุ่งเรืองโรงเรียนพิชัยรัตนาคารกรรมการ
7. นางสาวมะลิวัลย์ ทนนานโรงเรียนพิชัยรัตนาคารกรรมการ
8. นางวาสนา คงแก้วโรงเรียนกะเปอร์วิทยากรรมการ
9. นายกฤษณะ พานทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38กรรมการ
10. นางสาวสุภาวดี ธุวรัฐคีรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38กรรมการ
11. นางสาวนริญา หัศบำเรอโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38กรรมการ
12. นางเอมอร หนูแจ่มโรงเรียนพิชัยรัตนาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายสุนันท์ สาธุกานนท์โรงเรียนกระบุรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววนิดา ปิ่นแก้วโรงเรียนพิชัยรัตนาคารกรรมการ
3. นางสาวศิริพร สังข์สีโรงเรียนพิชัยรัตนาคารกรรมการ
4. นางสาววัชราภรณ์ จิตยาภาตุโรงเรียนพิชัยรัตนาคารกรรมการ
5. นางพิมพ์พิชชา ทองจันทร์แก้วโรงเรียนพิชัยรัตนาคารกรรมการ
6. นางสาวเขมรินทร์ รุ่งเรืองโรงเรียนพิชัยรัตนาคารกรรมการ
7. นางสาวมะลิวัลย์ ทนนานโรงเรียนพิชัยรัตนาคารกรรมการ
8. นางวาสนา คงแก้วโรงเรียนกะเปอร์วิทยากรรมการ
9. นายกฤษณะ พานทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38กรรมการ
10. นางสาวสุภาวดี ธุวรัฐคีรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38กรรมการ
11. นางสาวนริญา หัศบำเรอโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38กรรมการ
12. นางเอมอร หนูแจ่มโรงเรียนพิชัยรัตนาคารกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายมณฑล เลิศวรปรีชามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงประธานกรรมการ
2. นายพลากร บุญใสมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงกรรมการ
3. นางสาวภรพนา บัวเพชร์มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงกรรมการ
4. นายสุวิทย์ คงภักดีมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลากรรมการ
5. นายอนุชิต ฮันเย็กมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวลกรรมการ
6. นายพิทธพนธ์ พิทักษ์โรงเรียนกระบุรีวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายมณฑล เลิศวรปรีชามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงประธานกรรมการ
2. นายพลากร บุญใสมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงกรรมการ
3. นางสาวภรพนา บัวเพชร์มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงกรรมการ
4. นายสุวิทย์ คงภักดีมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลากรรมการ
5. นายอนุชิต ฮันเย็กมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวลกรรมการ
6. นายพิทธพนธ์ พิทักษ์โรงเรียนกระบุรีวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายธนากร พละชัยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประธานกรรมการ
2. นายพลากร บุญใสมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงกรรมการ
3. นายใหม่ สังขะเมฆะองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติกรรมการ
4. นายมาฆะ ทิพย์คีรีโรงเรียนศรียาภัย กรรมการ
5. นางเย็นจิตร วงศ์พิทักษ์โรงเรียนท่าชนะกรรมการและเลขานุการ
6. นายมณฑล เลิศวรปรีชามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นายธนากร พละชัยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประธานกรรมการ
2. นายพลากร บุญใสมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงกรรมการ
3. นายใหม่ สังขะเมฆะองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติกรรมการ
4. นายมาฆะ ทิพย์คีรีโรงเรียนศรียาภัย กรรมการ
5. นางเย็นจิตร วงศ์พิทักษ์โรงเรียนท่าชนะกรรมการและเลขานุการ
6. นายมณฑล เลิศวรปรีชามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายธนากร พละชัยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประธานกรรมการ
2. นายใหม่ สังขะเมฆะองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติกรรมการ
3. นายณรงค์ บัวเพชร์โรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
4. นางเย็นจิตร วงศ์พิทักษ์โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
5. นางนภัสกร ฟองฟุ้งโรงเรียนพิชัยรัตนาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายธนากร พละชัยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประธานกรรมการ
2. นายใหม่ สังขะเมฆะองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติกรรมการ
3. นางสุวารี พงษ์ธีระวรรณโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
4. นายณรงค์ บัวเพชร์โรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
5. นางกนกรัตน์ สิงห์นุ้ยโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายสุรวุฒิ สงสะนะศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาประธานกรรมการ
2. นายภานุธช เนตะวงศ์ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ พุ่มดอกไม้ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากรรมการ
4. นายวุฒินันท์ สุวรรณสามศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากรรมการ
5. นายบุญมี คำคูเมืองศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นายสุรวุฒิ สงสะนะศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาประธานกรรมการ
2. นายภานุธช เนตะวงศ์ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ พุ่มดอกไม้ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากรรมการ
4. นายวุฒินันท์ สุวรรณสามศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากรรมการ
5. นายบุญมี คำคูเมืองศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายชูเกียรติ ชัยชนะดาราข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมพร พงษ์ธีระวรรณโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
3. นายปัญญา คล้ายแพรข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายสังวาล สิงห์สาข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางกนกรัตน์ สิงห์นุ้ยโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายชูเกียรติ ชัยชนะดาราข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมพร พงษ์ธีระวรรณโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
3. นายปัญญา คล้ายแพรข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายสังวาล สิงห์สาข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางนภัสกร ฟองฟุ้งโรงเรียนพิชัยรัตนาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายนิรัญ เรืองดำโรงเรียนบ้านหินดาดประธานกรรมการ
2. นายกฤษ แก้วซังโรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
3. นายบันลือ จันทร์ชุ่มโรงเรียนระวิราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายวิรัตน์ ผยองศักดิ์โรงเรียนบ้านขจัดภัยกรรมการ
5. นายธวัชชัย สงวนรัตน์โรงเรียนบ้านปลายคลองกรรมการ
6. นายธรรมรักษ์ คธาเพ็ชรโรงเรียนบ้านชนะบำรุงกรรมการ
7. นายวิรัตน์ ปุ๋ยกระโทกโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศกรรมการ
8. นายเสนีย์ ศรีมณีโรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนดกรรมการ
9. นายธีระวุธ สิริวัฒน์โรงเรียนบ้านม่วงเอนกรรมการ
10. นายนิคม กาญจนาพงศ์โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
11. นายทนงศักดิ์ ทองสินธุ์โรงเรียนเทพากรรมการ
12. นางจำรวย ทองสินธุ์โรงเรียนเทพากรรมการ
13. นางสาวชลิตา ทองเพิ่มโรงเรียนพิชัยรัตนาคารกรรมการ
14. นายสิทธิชน พิมลศรีโรงเรียนสตรีระนองกรรมการ
15. นายพรศักดิ์ คงแก้วโรงเรียนกะเปอร์วิทยากรรมการ
16. นายยูโสบ นาฮุดาโรงเรียนปากจั่นวิทยากรรมการ
17. นายษณกร เสนาะเสียงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
18. นายสิทธิพงษ์ รอดคุ้มสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่กรรมการ
19. นายพูนศักดิ์ จินาเกตุโรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายนิรัญ เรืองดำโรงเรียนบ้านหินดาดประธานกรรมการ
2. นายกฤษ แก้วซังโรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
3. นายบันลือ จันทร์ชุ่มโรงเรียนระวิราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายวิรัตน์ ผยองศักดิ์โรงเรียนบ้านขจัดภัยกรรมการ
5. นายธวัชชัย สงวนรัตน์โรงเรียนบ้านปลายคลองกรรมการ
6. นายธรรมรักษ์ คธาเพ็ชรโรงเรียนบ้านชนะบำรุงกรรมการ
7. นายวิรัตน์ ปุ๋ยกระโทกโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศกรรมการ
8. นายเสนีย์ ศรีมณีโรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนดกรรมการ
9. นายธีระวุธ สิริวัฒน์โรงเรียนบ้านม่วงเอนกรรมการ
10. นายนิคม กาญจนาพงศ์โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
11. นายทนงศักดิ์ ทองสินธุ์โรงเรียนเทพากรรมการ
12. นางจำรวย ทองสินธุ์โรงเรียนเทพากรรมการ
13. นางสาวชลิตา ทองเพิ่มโรงเรียนพิชัยรัตนาคารกรรมการ
14. นายสิทธิชน พิมลศรีโรงเรียนสตรีระนองกรรมการ
15. นายพรศักดิ์ คงแก้วโรงเรียนกะเปอร์วิทยากรรมการ
16. นายยูโสบ นาฮุดาโรงเรียนปากจั่นวิทยากรรมการ
17. นายษณกร เสนาะเสียงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
18. นายสิทธิพงษ์ รอดคุ้มสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่กรรมการ
19. นายพูนศักดิ์ จินาเกตุโรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
1. นายนิรัญ เรืองดำโรงเรียนบ้านหินดาดประธานกรรมการ
2. นายกฤษ แก้วซังโรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
3. นายบันลือ จันทร์ชุ่มโรงเรียนระวิราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายวิรัตน์ ผยองศักดิ์โรงเรียนบ้านขจัดภัยกรรมการ
5. นายธวัชชัย สงวนรัตน์โรงเรียนบ้านปลายคลองกรรมการ
6. นายธรรมรักษ์ คธาเพ็ชรโรงเรียนบ้านชนะบำรุงกรรมการ
7. นายวิรัตน์ ปุ๋ยกระโทกโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศกรรมการ
8. นายเสนีย์ ศรีมณีโรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนดกรรมการ
9. นายธีระวุธ สิริวัฒน์โรงเรียนบ้านม่วงเอนกรรมการ
10. นายนิคม กาญจนาพงศ์โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
11. นายทนงศักดิ์ ทองสินธุ์โรงเรียนเทพากรรมการ
12. นางจำรวย ทองสินธุ์โรงเรียนเทพากรรมการ
13. นางสาวชลิตา ทองเพิ่มโรงเรียนพิชัยรัตนาคารกรรมการ
14. นายสิทธิชน พิมลศรีโรงเรียนสตรีระนองกรรมการ
15. นายพรศักดิ์ คงแก้วโรงเรียนกะเปอร์วิทยากรรมการ
16. นายยูโสบ นาฮุดาโรงเรียนปากจั่นวิทยากรรมการ
17. นายษณกร เสนาะเสียงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
18. นายสิทธิพงษ์ รอดคุ้มสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่กรรมการ
19. นายพูนศักดิ์ จินาเกตุโรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวชุติมา เอมสวัสดิ์โรงเรียนเมืองหลังสวนประธานกรรมการ
2. นายสามารถ แก้วพิชัยโรงเรียนกะเปอร์วิทยากรรมการ
3. นายสมศักดิ์ สวัสดีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นางอมราภรณ์ จักราพงษ์โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกรรมการ
5. นายสมบูรณ์ ศิลธรรมโรงเรียนกะเปอร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายวัชระ ขาวนุ้ยโรงเรียนเมืองหลังสวนประธานกรรมการ
2. นายคณิศร ลิ่มสกุลโรงเรียนบ้านคลองไม้แดงกรรมการ
3. นางสาวนิศารัตน์ ถนอมนาโรงเรียนเมืองถลางกรรมการ
4. นางสาวธิดารัตน์ ทิพย์บุญทองโรงเรียนกะเปอร์วิทยากรรมการ
5. นางโสรัจจ์ จึ่งสกุลโรงเรียนกะเปอร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางพัชราภรณ์ ค้ามากโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ประธานกรรมการ
2. นางเดือนเพ็ญ ทองประดิษฐ์โรงเรียนกระบุรีวิทยากรรมการ
3. นางสาวทับทิม พุ่มคล้ายโรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
4. นางภาสินี ยะกัณฐะโรงเรียนชะอวดกรรมการ
5. นางสาวสุจินตนา ดีบุกสุขลาภโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสุวรรณา ฤทธิมนตรีโรงเรียนชะอวดประธานกรรมการ
2. นางขวัญตา คชรินทร์โรงเรียนสตรีภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวกานต์ธีรา เล่งระบำโรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
4. นายไกรสร สุทธิประภาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตกรรมการ
5. นางสาวสุดที่รัก โชติปฏิเวทกุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายธนาวัฒน์ วยาจุตโรงเรียนทำหนัง สถาบันรามจิตติประธานกรรมการ
2. นายจิรศักดิ์ อุดหนุนโรงเรียนทำหนัง สถาบันรามจิตติกรรมการ
3. นายสรรชัย หนองตรุดโรงเรียนทำหนัง สถาบันรามจิตติกรรมการ
4. นางสาวสิริรัตน์ ด้วงชูโรงเรียนบ้านพรุเตยกรรมการ
5. นางสาวจินตนา ขำอ้วมโรงเรียนปากจั่นวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายธนาวัฒน์ วยาจุตโรงเรียนทำหนัง สถาบันรามจิตติประธานกรรมการ
2. นายจิรศักดิ์ อุดหนุนโรงเรียนทำหนัง สถาบันรามจิตติกรรมการ
3. นายสรรชัย หนองตรุดโรงเรียนทำหนัง สถาบันรามจิตติกรรมการ
4. นางสาวรัชตพร วรรณเกื้อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
5. นางสาวพัชรี พิณแก้วโรงเรียนกะเปอร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางสาวจีระนันท์ ศรีทองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณี มารถโอสถโรงเรียนตะกั่วป่า กรรมการ
3. นางพยอม เดชสารโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นางนภัทร สมบัติโรงเรียนเมืองถลางกรรมการ
5. นางภัทราวดี พิมพ์ทองโรงเรียนกะเปอร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางสาวรัชตพร วรรณเกื้อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ประธานกรรมการ
2. นางสสิณัฐ จินดาเงินโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ เมฆสุขโรงเรียนเมืองสุราฎร์ธานีกรรมการ
4. นางสาวมณีรัตน์ สิทธิยากรโรงเรียนเมืองถลางกรรมการ
5. นายสมชาย เจริญฤทธิ์โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภาพร บุญธรรมโรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีเวคินทร์ จูฑานุวงศ์โรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
3. นางสาวสุขงามดี แซ่อึ้งโรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฏร์รังสรรค์กรรมการ
4. นางสาวงามชื่น รัตนชัยโรงเรียนกะปงพิทยาคมกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิรนันต์ ปานจันทร์โรงเรียนกะเปอร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางนราภรณ์ ประทานทรัพย์โรงเรียนเมืองหลังสวนประธานกรรมการ
2. นายจิรพงษ์ วิฑูรย์พิศาลศิลป์โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยากรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ ใจกล้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตกรรมการ
4. นางสาวศิวาภรณ์ เพ็ชรคงทองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นายบรรพต จันทร์แจ่มโรงเรียนเมืองถลางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางปราณี วิริยานนท์พุทธสมาคมจังหวัดระนองประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ กรพัฒน์เมธากุลสภาวัฒนธรรมจังหวัดระนองกรรมการ
3. นางมนาศรี สัตยาวุธสภาวัฒนธรรมจังหวัดระนองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางพวงทิพย์ สุขโคนาสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนองประธานกรรมการ
2. นายสุรพันธ์ นะแก้วสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนองกรรมการ
3. นางสาวอัมพวัน นุภักดีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. พระพรชัย ธัมมชโยวัดธรรมาวุธารามประธานกรรมการ
2. นางสุปราณี รอดเซ็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตกรรมการ
3. นายวิษณุ ช่วยบำรุงโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์กรรมการ
4. นายขวัญชัย พรหมภักดิ์โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"กรรมการ
5. นายสิทธิชัย สิมสกุลโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายสุทิน ตระหง่านสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชุมพรประธานกรรมการ
2. นางนาฏยา นิลทจันทร์สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชุมพรกรรมการ
3. นายเสนอ นิ่งราวีโรงเรียนกะเปอร์วิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีณิชาภัทร โกเอี้ยนโรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
5. นายอดิสร สรรเสริญโรงเรียนกะเปอร์วิทยากรรมการ
6. นายเฉลิมพล ก่อกิจเถกิงกูลสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชุมพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสุทิน ตระหง่านสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชุมพรประธานกรรมการ
2. นายวัชชิรา ศักดิ์สนิทสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชุมพรกรรมการ
3. นางสาวอาริสา ชนะวรรณโณโรงเรียนละอุ่นวิทยาคารกรรมการ
4. นายสุริยา พลเยี่ยมโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยากรรมการ
5. นายพินิจ พลเมืองดีข้าราชการบำนาญกรรมการ
6. นายเกียรติพงศ์ ศรีม่านโรงเรียนปากจั่นวิทยากรรมการ
7. นายพิชัย ผิวครามสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชุมพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายสุทิน ตระหง่านสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชุมพรประธานกรรมการ
2. นายพิชัย ผิวครามสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชุมพรกรรมการ
3. นายเสน่ห์ อัมพรวรรณโรงเรียนสตรีระนองกรรมการ
4. นายอำนาจ วาทะยาโรงเรียนพิชัยรัตนาคารกรรมการ
5. นายพินิจ พลเมืองดีข้าราชการบำนาญกรรมการ
6. นายสุริยัน ชูประดิษฐ์โรงเรียนกระบุรีวิทยากรรมการ
7. นายวัชชิรา ศักดิ์สนิทสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชุมพรกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสรไกร เรืองรุ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นายตันติกร เพ็ชรอ่อนโรงเรียนสตรีภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวจิตราภรณ์ สุวรรณรัตน์โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"กรรมการ
4. นายสาธร อนันต์โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม กรรมการ
5. นางจิราภรณ์ จันทร์เจริญโรงเรียนกระบุรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายสรไกร เรืองรุ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นายแกล้วทนง สอนสังข์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นายตันติกร เพ็ชรอ่อนโรงเรียนสตรีภูเก็ตกรรมการ
4. นางสาวจิตราภรณ์ สุวรรณรัตน์โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"กรรมการ
5. นายสาธร อนันต์โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ ทองดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นางรัชดาภรณ์ ขวัญศรีเพ็ชร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นายวัฒนา สุขใสโรงเรียนกะทู้วิทยากรรมการ
4. นายธีรดลย์ สามัคคีโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
5. นายอุดม พุ่มมณีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายไพฑูรย์ ทองดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นางรัชดาภรณ์ ขวัญศรีเพ็ชร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางสาวสุนิษา อัศวินรุ่งโรจน์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกรรมการ
4. นายวัฒนา สุขใสโรงเรียนกะทู้วิทยากรรมการ
5. นางสาวธารทิพย์ ภาระพฤกษ์โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายกุลเชษฐ์ ขาวไชยมหามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นายธนุพล ฉันทกูลมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางสาวภัทราภรณ์ นุ้ยบุตรโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
4. นางสาวจารุวรรณ สุทธิมุสิกโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายกุลเชษฐ์ ขาวไชยมหามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นายธนุพล ฉันทกูลมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางสกาวทิพย์ สังคปาลโรงเรียนสตรีภูเก็ตกรรมการ
4. นางสาวจารุวรรณ สุทธิมุสิกโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายคารว์ พยุงพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นางสาวชัญญา อุดมประมวลมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางสาวอนุกูล สงกรดโรงเรียนเมืองถลางกรรมการ
4. นายกำแหง จันทร์เขียวโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายคารว์ พยุงพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นางสาวชัญญา อุดมประมวลมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางสาวอนุกูล สงกรดโรงเรียนเมืองถลางกรรมการ
4. นายกำแหง จันทร์เขียวโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายแกล้วทนง สอนสังข์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนิษา อัศวินรุ่งโรจน์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกรรมการ
3. นางสกาวทิพย์ สังคปาลโรงเรียนสตรีภูเก็ตกรรมการ
4. นางสาวนรินรัตน์ เขียวคล้ำโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นางสาวธารทิพย์ ภาระพฤกษ์โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายมนัสชัย รัตนบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นายพิศิษฏ์ฐา ผกากรองโรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
3. นางสาวปาณิสรา มงคลบุตรโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนกรรมการ
4. นายทรงวุฒิ รักษาสรณ์โรงเรียนเมืองถลางกรรมการ
5. นายกิตติพงศ์ พันธ์เมืองโรงเรียนสตรีระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายมนัสชัย รัตนบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตรวี ว่องไวโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวปาณิสรา มงคลบุตรโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนกรรมการ
4. นายทรงวุฒิ รักษาสรณ์โรงเรียนเมืองถลางกรรมการ
5. นายพิศิษฏ์ฐา ผกากรองโรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายพูลสวัสดิ์ มุมบ้านเซ่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นายสิปปภาส พรมโชติมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นายศิวิโรจน์ ด้วงจันทร์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตกรรมการ
4. นายนาคฤทธิ์ มณีฉายโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคมกรรมการ
5. นายศุภลักษณ์ สงรองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายพูลสวัสดิ์ มุมบ้านเซ่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นายสิปปภาส พรมโชติมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นายธีรดลย์ สามัคคีโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
4. นายนาคฤทธิ์ มณีฉายโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนรินรัตน์ เขียวคล้ำโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายธนาธิป เผ่าพันธุ์วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประธานกรรมการ
2. นายวงศ์วสันต์ วสันตสุรีย์วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. นายกี จันทรศรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายธนาธิป เผ่าพันธุ์วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประธานกรรมการ
2. นายวงศ์วสันต์ วสันตสุรีย์วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. นายกี จันทรศรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายธนาธิป เผ่าพันธุ์วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประธานกรรมการ
2. นายวงศ์วสันต์ วสันตสุรีย์วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. นายกี จันทรศรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายธนาธิป เผ่าพันธุ์วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประธานกรรมการ
2. นายวงศ์วสันต์ วสันตสุรีย์วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. นายกี จันทรศรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายทรงพล เลิศกอบกุลวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลประธานกรรมการ
2. นายพิชชาณัฐ ตู้จินดาวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. นายปราโมช พงศ์นุรักษ์โรงเรียนสตรีระนองกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายทรงพล เลิศกอบกุลวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลประธานกรรมการ
2. นายพิชชาณัฐ ตู้จินดาวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. นายปราโมช พงศ์นุรักษ์โรงเรียนสตรีระนองกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายทรงพล เลิศกอบกุลวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลประธานกรรมการ
2. นายพิชชาณัฐ ตู้จินดาวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. นายปราโมช พงศ์นุรักษ์โรงเรียนสตรีระนองกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายทรงพล เลิศกอบกุลวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลประธานกรรมการ
2. นายพิชชาณัฐ ตู้จินดาวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. นายปราโมช พงศ์นุรักษ์โรงเรียนสตรีระนองกรรมการ
4. นายวัชรพล อินทอักษรโรงเรียนกะเปอร์วิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายโดม สว่างอารมย์วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประธานกรรมการ
2. นายตั้งปณิธาน อารีย์วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. นายสุรพงษ์ บ้านไกรทองวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายโดม สว่างอารมย์วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประธานกรรมการ
2. นายตั้งปณิธาน อารีย์วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. นายสุรพงษ์ บ้านไกรทองวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายโดม สว่างอารมย์วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประธานกรรมการ
2. นายตั้งปณิธาน อารีย์วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. นายสุรพงษ์ บ้านไกรทองวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายโดม สว่างอารมย์วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประธานกรรมการ
2. นายตั้งปณิธาน อารีย์วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. นายสุรพงษ์ บ้านไกรทองวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายธิติ ทัศนกุลวงศ์วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประธานกรรมการ
2. นายเชาวน์มนัส ประภักดีวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. นายนิคม นันทโชโรงเรียนพิชัยรัตนาคารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายธิติ ทัศนกุลวงศ์วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประธานกรรมการ
2. นายเชาวน์มนัส ประภักดีวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. นายนิคม นันทโชโรงเรียนพิชัยรัตนาคารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายธิติ ทัศนกุลวงศ์วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประธานกรรมการ
2. นายเชาวน์มนัส ประภักดีวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. นายนิคม นันทโชโรงเรียนพิชัยรัตนาคารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายธิติ ทัศนกุลวงศ์วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประธานกรรมการ
2. นายเชาวน์มนัส ประภักดีวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. นายนิคม นันทโชโรงเรียนพิชัยรัตนาคารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายวัชรพล อินทอักษรโรงเรียนกะเปอร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายฐิติพล เก็บรักษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38กรรมการ
3. นายรัชวิช มุสิการุณมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายวัชรพล อินทอักษรโรงเรียนกะเปอร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายฐิติพล เก็บรักษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38กรรมการ
3. นายรัชวิช มุสิการุณมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการ
4. นายปราโมช พงศ์นุรักษ์โรงเรียนสตรีระนองกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางพัฒนี พร้อมสมบัติวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดารัตน์ ชาญเลขาวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. นายสุธี จันทร์ศรีวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นางพัฒนี พร้อมสมบัติวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดารัตน์ ชาญเลขาวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. นายสุธี จันทร์ศรีวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นางสาวสุดารัตน์ ชาญเลขาวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประธานกรรมการ
2. นายธิติ ทัศนกุลวงศ์วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. นายโดม สว่างอารมณ์วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายตั้งปณิธาน อารีย์วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประธานกรรมการ
2. นายสุธี จันทร์ศรีวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. นายสุรพงษ์ บ้านไกรทองวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายสุรินทร์ สงค์ทองวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประธานกรรมการ
2. นางพัฒนี พร้อมสมบัติวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. นายธนาธิป เผ่าพันธุ์วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
4. นายทรงพล เลิศกอบกุลวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายเชาวน์มนัส ประภักดีวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประธานกรรมการ
2. นายพิชชาณัฐ ตู้จินดาวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. นายวงศ์วสันต์ วสันตสุรีย์วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายฮามีร อ่อนทองวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประธานกรรมการ
2. นายสุขนิษฐ์ สะสมสินวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. นายวงศกร จิระวังแก้ววรวุฒิวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
4. นายธนัญชัย ไกรเทพวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
5. นายประยูร แทนบุญโรงเรียนบ้านทับช้างกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายฮามีร อ่อนทองวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประธานกรรมการ
2. นายสุขนิษฐ์ สะสมสินวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. นายวงศกร จิระวังแก้ววรวุฒิวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
4. นายธนัญชัย ไกรเทพวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
5. นายประยูร แทนบุญโรงเรียนบ้านทับช้างกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายภาคภูมิ เตี๋ยวงษ์สุวรรณ์วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประธานกรรมการ
2. นายวงพจน์ ทิพย์ถนอมวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. นายณัฐกร ชิ้นจอหอวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
4. นายคมชวัชร์ พสูริจันทร์แดงวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
5. นายภิญญา บุญฤทธิ์โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายกัมพล จาตุพรธรรมวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประธานกรรมการ
2. นายณัฐกร ชิ้นจอหอวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. นางสาวเบญจรงค์ เทพทองวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
4. นายคมชวัชร์ พสูริจันทร์แดงวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
5. นายปานศักดิ์ สายทองนักดนตรีอาชีพกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวรพจน์ ทิพย์ถนอมวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประธานกรรมการ
2. นางสาวรินฤทัย พินิจวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. นายทัตเทพ วิญญูตระกูลวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวรพจน์ ทิพย์ถนอมวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประธานกรรมการ
2. นางสาวรินฤทัย พินิจวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. นายทัตเทพ วิญญูตระกูลวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวรพจน์ ทิพย์ถนอมวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประธานกรรมการ
2. นางสาวรินฤทัย พินิจวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. นายทัตเทพ วิญญูตระกูลวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวรพจน์ ทิพย์ถนอมวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประธานกรรมการ
2. นางสาวรินฤทัย พินิจวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. นายทัตเทพ วิญญูตระกูลวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมภาศ สุขชนะวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประธานกรรมการ
2. นายสุวรรณชัย แก้วสวนจิกวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. นางสาวเบญจรงค์ เทพทองวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสมภาศ สุขชนะวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประธานกรรมการ
2. นายสุวรรณชัย แก้วสวนจิกวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. นายภิญญา บุญฤทธิ์โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมภาศ สุขชนะวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประธานกรรมการ
2. นายสุวรรณชัย แก้วสวนจิกวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. นางสาวเบญจรงค์ เทพทองวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสมภาศ สุขชนะวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประธานกรรมการ
2. นายสุวรรณชัย แก้วสวนจิกวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. นายภิญญา บุญฤทธิ์โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายภาคภูมิ เตี๋ยวงษ์สุวรรณ์วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐนิชา แก้วชาติวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. นายสนิท รอดเซ็นโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐกร ชิ้นจอหอวิทยาลัยการดนตรี มหาสิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายภาคภูมิ เตี๋ยวงษ์สุวรรณ์วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐนิชา แก้วชาติวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. นายปพนพัชร์ สุทธิชาเจริญพงษ์โรงเรียนคณะราษฎรบำรุงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายภาคภูมิ เตี๋ยวงษ์สุวรรณ์วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐนิชา แก้วชาติวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. นายสนิท รอดเซ็นโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐกร ชิ้นจอหอวิทยาลัยการดนตรี มหาสิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายภาคภูมิ เตี๋ยวงษ์สุวรรณ์วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐนิชา แก้วชาติวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. นายปพนพัชร์ สุทธิชาเจริญพงษ์โรงเรียนคณะราษฎรบำรุงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวภัทรวีร์ เทียนชัยอนันต์วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประธานกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ บุญแจะวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. นางสาวแพรอิศรา อารมย์ดีวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสาวภัทรวีร์ เทียนชัยอนันต์วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประธานกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ บุญแจะวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. นางสาวแพรอิศรา อารมย์ดีวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวภัทรวีร์ เทียนชัยอนันต์วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประธานกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ บุญแจะวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. นางสาวแพรอิศรา อารมย์ดีวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสาวภัทรวีร์ เทียนชัยอนันต์วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประธานกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ บุญแจะวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. นางสาวแพรอิศรา อารมย์ดีวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6
1. นายสุขนิษฐ์ สะสมสินวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประธานกรรมการ
2. นายกัมพล จาตุพรธรรมวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. นางสาวเบญจรงค์ เทพทองวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
4. นางสาวภัทรวีร์ เทียนชัยอนันต์วิทยาลัยการดนตรี มหาสิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
5. นายอนุรักษ์ บุญแจะวิทยาลัยการดนตรี มหาสิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นางสาวสรีวันท์ วาทะวัฒนะวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประธานกรรมการ
2. นายวทัญญู ภูพันนาวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. นางสาวปิยะพร วัฒนสารวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
4. นายภูวสิษฐ์ เลิศหิรัญสถิตกุลวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
5. นายเอกชัย ไชยสุวรรณ์โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นางสาวสรีวันท์ วาทะวัฒนะวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประธานกรรมการ
2. นายวทัญญู ภูพันนาวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. นางสาวปิยะพร วัฒนสารวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
4. นายภูวสิษฐ์ เลิศหิรัญสถิตกุลวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
5. นายเอกชัย ไชยสุวรรณ์โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายสมโภชน์ เกตุแก้วมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังประธานกรรมการ
2. นางเสาวณีย์ บางโรยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังกรรมการ
3. นางสาวญาณิกา ศรีญามามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลากรรมการ
4. นางสาวสายฝน ไฝเส้งมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลากรรมการ
5. นางสาวจุติกา โกศลเหมมณีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายธีรวัฒน์ ช่างสานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางพีรพรรณ ถิ่นกาญจน์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวปรียา ศุภกิจวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสาวศุรัณย์ลักษณ์ ตัณฑจิตติวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางอรวรรณ โภชนาธารมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางปัทมา สกุลณีวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางจัดทนา บุญช่วยวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสวรส ศุกลกาญจน์วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
4. นางอภันตรี ไวยพันธ์วิทยาลัยนาฎศิลปพัทลุงกรรมการ
5. นางนิลยา สัตตบงกชวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางปัทมา สกุลณีวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางจัดทนา บุญช่วยวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสวรส ศุกลกาญจน์วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
4. นางอภันตรี ไชยพันธ์วิทยาลัยนาฎศิลปพัทลุงกรรมการ
5. นางนิลยา สัตตบงกชวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายธีรวัฒน์ ช่างสานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวปรียา ศุภกิจวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางพีรพรรณ ถิ่นกาญจน์วิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสาวศุรัณย์ลักษณ์ ตัณฑจิตติวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางอรวรรณ โภชนาธารมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นายธีรวัฒน์ ช่างสานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวปรียา ศุภกิจวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางพีรพรรณ ถิ่นกาญจน์วิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสาวศุรัณย์ลักษณ์ ตัณฑจิตติวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางอรวรรณ โภชนาธารมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางปัทมา สกุลณีวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางจัดทนา บุญช่วยวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสวรส ศุกลกาญจน์วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
4. นางอภันตรี ไชยพันธ์วิทยาลัยนาฎศิลปพัทลุงกรรมการ
5. นางนิลยา สัตตบงกชวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายสมโภชน์ เกตุแก้วมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังประธานกรรมการ
2. นางเสาวนีย์ บางโรยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังกรรมการ
3. นางสาวสายฝน ไฝเส้งมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลากรรมการ
4. นางสาวญาณิกา ศรีญามามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลากรรมการ
5. นางสาวจุติกา โกศลเหมมณีวิิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายสมโภชน์ เกตุแก้วมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังประธานกรรมการ
2. นางเสาวณีย์ บางโรยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังกรรมการ
3. นางสาวสายฝน ไฝเส้งมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลากรรมการ
4. นางสาวญาณิกา ศรีญามามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลากรรมการ
5. นางสาวจิตติกา โกศลเหมมณีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายสมโภชน์ เกตุแก้วมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังประธานกรรมการ
2. นางเสาวณีย์ บางโรยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังกรรมการ
3. นางสาวญาณิกา ศรีญามามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลากรรมการ
4. นางสาวสายฝน ไฝเส้งโรงเรียนมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลากรรมการ
5. นางสาวจุติกา โกศลเหมมณีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. Mr.He Keมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตกรรมการ
2. MissWang Pengmeiมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวยุพิน กรัณยเดชมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6
1. Mr.He Keมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตกรรมการ
2. Mr.Wang Pengmeiมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวยุพิน กรัณยเดชมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาววรัญญู เพชรหนูโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยาประธานกรรมการ
2. MissMidori Fujitaโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ
3. นางโนริโกะ ชาติรัตนรักษ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายเชาว์ เต็มรักษ์โรงเรียนมัธยมยานากาวาประธานกรรมการ
2. MissMidori Fujitaโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ
3. นางโนริโกะ ชาติรัตนรักษ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นายสมบัติ เครือทองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตประธานกรรมการ
2. Mr.Alain Dansonneauผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางสาวเกศินี ชัยศรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นายนิติธร ษัฏเสนศูนย์การศึกษาเกาหลีประจำประเทศไทยประธานกรรมการ
2. Mr.Kwon Eun Giโรงเรียนสารวิทยากรรมการ
3. นางสาวภนัทชา ทรงประยูรโรงเรียนธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวกมลทิพย์ รักเกียรติยศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. MissLiu Kaihongมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตกรรมการ
3. MissSun Yidanมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวกมลทิพย์ รักเกียรติยศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. MissLiu Kaihongมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตกรรมการ
3. MissSun Yidanมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายเชาว์ เต็มรักษ์โรงเรียนมัธยมยานากาวาประธานกรรมการ
2. Mr.Kenta Amanoโรงเรียนมัธยมยานากาวากรรมการ
3. Mr.Hisahiro Yamadaวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาววรัญญู เพชรหนูโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยาประธานกรรมการ
2. Mr.Kenta Amanoโรงเรียนมัธยมยานากาวากรรมการ
3. Mr.Hisahiro Yamadaวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริมา ปุรินทราภิบาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีประธานกรรมการ
2. Mr.Ian Eschstruthมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา สัปปพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นายสัชฌุกร แก้วช่วยโรงเรียนสารวิทยาประธานกรรมการ
2. Mr. Min Nam Joonโรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์กรรมการ
3. นายธงเมธัส รักสกุลใหม่โรงเรียนบางบัวทองกรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวอุมา สินธุเศรษฐมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. MissZeng Xueweiมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. MissGu Jingxuanมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวศุจินันท์ ศักดิ์สนิทโรงเรียนศรียาภัย ประธานกรรมการ
2. นายเชาว์ เต็มรักษ์โรงเรียนมัธยมยานากาวากรรมการ
3. Mr.Yoshimada Maedaผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริมา ปุรินทราภิบาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีประธานกรรมการ
2. Mr.Ian Eschstruthมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา สัปปพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีกรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นายสัชฌุกร แก้วช่วยโรงเรียนสารวิทยาประธานกรรมการ
2. Mr.Min Nam Joonโรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์กรรมการ
3. นายธงเมธัส รักสกุลใหม่โรงเรียนบางบัวทองกรรมการและเลขานุการ
การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวอุมา สินธุเศรษฐมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. MissZeng Xueweiมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. MissGu Jingxuanมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวศุจินันท์ ศักดิ์สนิทโรงเรียนศรียาภัย ประธานกรรมการ
2. นายเชาว์ เต็มรักษ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. Mr.Yoshimada Maedaผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นายสมบัติ เครือทองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตประธานกรรมการ
2. Mr.Alain Dansonneauผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางสาวเกศินี ชัยศรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตกรรมการและเลขานุการ
การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นายนิติธร ษัฏเสนศูนย์การศึกษาเกาหลีประจำประเทศไทยประธานกรรมการ
2. Mr.Kwon Eun Giโรงเรียนสารวิทยากรรมการ
3. นางสาวภนัทชา ทรงประยูรโรงเรียนธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายชำนาญ แสงทองข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสุวิชา คีรีรัตน์โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยมกรรมการ
3. นายสุชาติ นิยมเดชาข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายขันชัย นุภักดิ์โรงเรียนวัดใหม่กรรมการ
5. นายกฤษปการ เพียรดีโรงเรียนบ้านวังเต่ากรรมการ
6. นายปณศักดิ์ แก้วฟุ้งรังสีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
7. นายรุ่งพิชัย นาคำรอดโรงเรียนบ้านท่าฉัตรไชยกรรมการ
8. นายสุรศักดิ์ เสกสรรค์โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์กรรมการ
9. นางสาวอรุณี สิริเสมอภาคโรงเรียนบ้านม่าหนิกกรรมการ
10. นางสาวอมรรัตน์ เกตุแก้วโรงเรียนวิชิตสงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายสวัสดี สงฆ์รักษ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางวนิดา สงฆ์รักษ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายวิจักษณ์ ฮั่นพิพัฒน์โรงเรียนบ้านนาโหนดกรรมการ
4. นายเกียรติก้อง บุญยารุณโรงเรียนวัดควนสูงกรรมการ
5. นายเสรี ขวัญยืนโรงเรียนอนุบาลสวีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นางสาวชนากานต์ หมื่นพันธ์ชูโรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขตประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎา การะเกตโรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"กรรมการ
3. นายสุชล หวังเส้นโรงเรียนถลางพระนางสร้างกรรมการ
4. นางสาวดุสิดา โพธิ์ทองคนองโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคมกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีมูฮัมหมัด อาดำโรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางสาวอรสา เสรีวงษ์โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนิตยา อิงสันเทียะข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสาวอัญชลีพร อภินันทน์ถิระโรงเรียนบางดีวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุมาลี สุขสวัสดิ์โรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
5. นางสุธินี คงเกลี้ยงโรงเรียนพิชัยรัตนาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางสาวอรสา เสรีวงษ์โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนิตยา อิงสันเทียะข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสาวอัญชลีพร อภินันทน์ถิระโรงเรียนบางดีวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุมาลี สุขสวัสดิ์โรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
5. นางสุธินี คงเกลี้ยงโรงเรียนพิชัยรัตนาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวรชฏ จันพุ่มโรงเรียนห้วยยอดประธานกรรมการ
2. นางสาววิจิตรา แก้วนกโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวนลินี โล่สกุลข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายอิสรานุวัฒน์ รัตนสิทธิ์โรงเรียนถลางพระนางสร้างกรรมการ
5. นางสาวนุชนาฏ เส็งเจริญสุขโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาวรชฏ จันพุ่มโรงเรียนห้วยยอดประธานกรรมการ
2. นางสาววิจิตรา แก้วนกโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวนลินี โล่สกุลข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายอิสรานุวัฒน์ รัตนสิทธิ์โรงเรียนถลางพระนางสร้างกรรมการ
5. นางสาวนุชนาฏ เส็งเจริญสุขโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางขวัญตา เรืองเนตรโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุรพัศ นันทบุตรโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกรรมการ
3. นายมนัสวี นิจการโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยากรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา รื่นเริงโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวเพ็ญจันทร์ นิลกัณฑ์โรงเรียนเฉิลมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางขวัญตา เรืองเนตรโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุรพัศ นันทบุตรโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกรรมการ
3. นายมนัสวี นิจการโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยากรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา รื่นเริงโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวเพ็ญจันทร์ นิลกัณฑ์โรงเรียนเฉิลมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายเนติพงษ์ หงส์คำโรงเรียนบ้านสองแพรกประธานกรรมการ
2. นางสาววรินทร์ญา อินชูใจโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38กรรมการ
3. นางสาวณพชนก สุวรรณมณีโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนกรรมการ
4. นางเยาวลักษณ์ ญาโนโรงเรียนกาญจนาภิเษก สุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นางสาวศุลีพร อยู่ประสิทธิ์โรงเรียนพิชัยรัตนาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสุจินต์ ภิญญานิลโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีระชาติ ศรีนิลโรงเรียนกะทู้วิทยากรรมการ
3. นางสาวพัชรี พิณแก้วโรงเรียนกะเปอร์วิทยากรรมการ
4. นายพลากร ธีรกุลโรงเรียนบ้านท่าฉางกรรมการ
5. นายศิกษวิชญ์ เพชรสังข์โรงเรียนสตรีระนองกรรมการ
6. นางลักขณา พรมพัตรโรงเรียนกระบุรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายกุมเรศ วัชโรสินฐุ์โรงเรียนบ้านบางหินประธานกรรมการ
2. นางแก้วตา ชูกลิ่นโรงเรียนสตรีภูเก็ตกรรมการ
3. นายธีรภัทร ถิระโชติโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีกรรมการ
4. นางสาวศศิธร นาคสงค์โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"กรรมการ
5. นายวีระชาติ ศรีนิลโรงเรียนกะทู้วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวเตชินี ภิรมย์โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายคมเพชร ศรีไชยโรงเรียนบ้านสำนักกรรมการ
3. นายรัชชานนท์ พูลเอียดโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยากรรมการ
4. นางสาวสมสมัย จันทร์ลัภโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีอดิรักษ์ จันทรมณีโรงเรียนละอุ่นวิทยาคารกรรมการ
6. นายเกียรติธนพัฒน์ หอมนวลโรงเรียนกะเปอร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายรัชชานนท์ พูลเอียดโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุริยกานต์ รักศิลป์โรงเรียนเพียงหลวง 15 (บ้านรังแตน)กรรมการ
3. นางสาวกนกนภัส สืบสินโรงเรียนเฉิลมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตกรรมการ
4. นายเกียรติธนพัฒน์ หอมนวลโรงเรียนกะเปอร์วิทยากรรมการ
5. นายภูชิต จินาเกตุโรงเรียนบ้านบางเบนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวเนตรชนก ธานีรัตน์โรงเรียนเมืองหลังสวนประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิธร นาคสงค์โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"กรรมการ
3. นางอิสริญ บุญหนักโรงเรียนศรียาภัย กรรมการ
4. นายอภิพัฒน์ เพชร์ทองโรงเรียนพิชัยรัตนาคารกรรมการ
5. นางสาวธนพร ปัดทุมโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นางธนัญญา ศิริวัฒน์โรงเรียนสตรีภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ ช่วยเนื่องโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยากรรมการ
3. นางสาวพุทธิมา จั้นศิลาโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนกรรมการ
4. นางสาวชญานิศ ฟูประทีปศิริโรงเรียนพิชัยรัตนาคารกรรมการ
5. นางจุฑารัตน์ ศรีเชียงหาโรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวละออง เชื้อบ่อคาโรงเรียนกาญจนาภิเษก สุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นายจตุรวิทย์ มิตรวงศ์โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกรรมการ
3. นายพิสิฐษ์ เนาว์ไพรโรงเรียนเมืองถลางกรรมการ
4. นางสาวอัจฉรา เป็ดทองโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคมกรรมการ
5. นางแก้วตา ชูกลิ่นโรงเรียนสตรีภูเก็ตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายบัญชา เกตุแก้วโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางนอน)ประธานกรรมการ
2. นางศศิวิมล มณีไชยโรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"กรรมการ
3. นายยุทธนา สุวรรณวิสุทธิ์โรงเรียนทับปุดวิทยากรรมการ
4. นางสาวอรเพ็ญ ชนะสุขโรงเรียนตระพังพิทยาคมกรรมการ
5. นายสมพงษ์ เฉิดโฉมโรงเรียนเมืองกระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นายนฤเบศ เชื้อบ้านเกาะโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎา ทองกำเหนิดโรงเรียนศรียาภัย กรรมการ
3. นายภูชิต จินาเกตุโรงเรียนบ้านบางเบนกรรมการ
4. นายเนติพงษ์ หงส์คำโรงเรียนบ้านสองแพรกกรรมการ
5. นายศิกษวิชญ์ เพชรสังข์โรงเรียนสตรีระนองกรรมการ
6. นายธนายุส พิจยานนท์โรงเรียนสตรีระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสิทธิพงษ์ ไกรลาศโรงเรียนสตรีระนองประธานกรรมการ
2. นายธันวิน ณ นครโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนกรรมการ
3. นางสาวเตชินี ภิรมย์โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมกรรมการ
4. นายเฉลิมพล มีดวงโรงเรียนกะทู้วิทยากรรมการ
5. นายรักชาย สุวรรณวิหคโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายหาญพล มิตรวงศ์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นายทรงเกียรติ ภาวดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกรรมการ
3. นายษณกร เสนาะเสียงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
4. นายตรีสวัสดิ์ รักหาบโรงเรียนสตรีภูเก็ตกรรมการ
5. นางจินตรัตน์ เหนือคลองโรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"กรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีชนะภัย ชลธารโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกรรมการ
7. นายรักชาย สุวรรณวิหคโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายหาญพล มิตรวงศ์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นายทรงเกียรติ ภาวดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกรรมการ
3. นายปรีชาพล ทองพลอยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
4. นางสุจินต์ ภิญญานิลโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวชญานิศ ฟูประทีปศิริโรงเรียนพิชัยรัตนาคารกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีอดิศักดิ์ จันทร์มณีโรงเรียนละอุ่นวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวศุลีพร อยู่ประสิทธิ์โรงเรียนพิชัยรัตนาคารกรรมการ
8. นายษณกร เสนาะเสียงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายยุทธนา สุวรรณวิสุทธิ์โรงเรียนทับปุดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจารุวัฒน์ จันทร์เส้งโรงเรียนสตรีภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวเพียงเพ็ญ โลหะสมบูรณ์โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"กรรมการ
4. นายอนุทิน หมึกแดงโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยากรรมการ
5. นางสาวฐานิกา นวลคล้ายโรงเรียนกาญจนาภิเษก สุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายนันทพันธ์ นภัทรานันทน์มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ กุลวานิชไชยนันท์วิทยาลัยเทคนิคระนองกรรมการ
3. นายวิรัตน์ ปุ๋ยกระโทกโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศกรรมการ
4. นางสาวชิตนภัส แซ่เอี้ยวโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1กรรมการ
5. นางสาวพิฐชญาณ์ สุวรรณรัตน์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายนันทพันธ์ นภัทรานันทน์มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ กุลวานิชไชยนันท์วิทยาลัยเทคนิคระนองกรรมการ
3. นายวิรัตน์ ปุ๋ยกระโทกโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศกรรมการ
4. นางสาวชิตนภัส แซ่เอี้ยวโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1กรรมการ
5. นางสาวพิฐชญาณ์ สุวรรณรัตน์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีพลกฤษณ์ คล้ายวิตภัทรมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ กุลวานิชไชยนันท์วิทยาลัยเทคนิคระนองกรรมการ
3. นางสุวรรณา เปียศรีวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายด้าโอด ลูกเด็นโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่กรรมการ
5. นายธนพล ฐิติเชษฐกุลโรงเรียนสังข์ทองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีพลกฤษณ์ คล้ายวิตภัทรมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ กุลวานิชไชยนันท์วิทยาลัยเทคนิคระนองกรรมการ
3. นางสุวรรณา เปียศรีวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายด้าโอด ลูกเด็นโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่กรรมการ
5. นายธนพล ฐิติเชษฐกุลโรงเรียนสังข์ทองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีพลกฤษณ์ คล้ายวิตภัทรมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงประธานกรรมการ
2. นายเชษฐดนัย คล้ายสิงโตวิทยาลัยเทคนิคระนองกรรมการ
3. นายวิรัตน์ ปุ๋ยกระโทกโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศกรรมการ
4. นางสาวชิตนภัส แซ่เอี้ยวโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1กรรมการ
5. นายสุวัฒน์ สุทินโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีพลกฤษณ์ คล้ายวิตภัทรมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงประธานกรรมการ
2. นายเชษฐดนัย คล้ายสิงโตวิทยาลัยเทคนิคระนองกรรมการ
3. นายวิรัตน์ ปุ๋ยกระโทกโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศกรรมการ
4. นางสาวชิตนภัส แซ่เอี้ยวโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1กรรมการ
5. นายสุวัฒน์ สุทินโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายหาญพล มิตรวงศ์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นายสิทธิพงษ์ รอดคุ้มสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่กรรมการ
3. นางสาวนันท์กมล ศรณรินทร์วิทยาลัยเทคนิคระนองกรรมการ
4. นางสาวพิฐชญาณ์ สุวรรณรัตน์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
5. นายโรจน์ศักดิ์ รักโอ่โรงเรียนบ้านเกาะไทร (เหนือคลอง)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายหาญพล มิตรวงศ์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นายสิทธิพงษ์ รอดคุ้มสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่กรรมการ
3. นางสาวนันท์กมล ศรณรินทร์วิทยาลัยเทคนิคระนองกรรมการ
4. นางสาวพิฐชญาณ์ สุวรรณรัตน์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
5. นายโรจน์ศักดิ์ รักโอ่โรงเรียนบ้านเกาะไทร (เหนือคลอง)กรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสมจิตต์ เมฆสุวรรณข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายอุดม คำแป้นโรงเรียนกระบุรีวิทยากรรมการ
3. นายธาริน เหมวิเชียรวิทยาลัยการอาชีพกระบุรีกรรมการ
4. นายเสน่ห์ สมใจมั่นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระนองกรรมการ
5. นายวรรณชัย ทองจันทร์แก้วโรงเรียนกะเปอร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางสมจิตต์ เมฆสุวรรณข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายอุดม คำแป้นโรงเรียนกระบุรีวิทยากรรมการ
3. นายธาริน เหมวิเชียรวิทยาลัยการอาชีพกระบุรีกรรมการ
4. นายวรรณชัย ทองจันทร์แก้วโรงเรียนกะเปอร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางสาวอาภรณ์ สิทธิหัตโรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ เกี่ยวม่านโรงเรียนปากจั่นวิทยากรรมการ
3. นางณัฐวรีย์ สำนักผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นายธเมธ พินสุวรรณโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวดวงรัตน์ กวดกิจการโรงเรียนสตรีพังงากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางสาวอาภรณ์ สิทธิหัตโรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ เกี่ยวม่านโรงเรียนปากจั่นวิทยากรรมการ
3. นางณัฐวรีย์ สำนักผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นายธเมธ พินสุวรรณโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวดวงรัตน์ กวดกิจการโรงเรียนสตรีพังงากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางจิตฤทัย ทองปัทม์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางชะม้าย ลิ่มศิลาข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางละเวง คำแหงข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางอุษา ศรีรัชชะวิทยาลัยเทคนิคสิชลกรรมการ
5. นางจิตลดา ออมทรัพย์สินข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางจิตฤทัย ทองปัทม์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางอุษา ศรีรัชชะวิทยาลัยเทคนิคสิชลกรรมการ
3. นางละเวง คำแหงข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายธีระยุทธ กิตตินภวัฒน์โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา) กรรมการ
5. นางจิตลดา ออมทรัพย์สินข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางพิมภากาญจน์ สุวบุญประภัทรโรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรไพลิน ยังกฤษฎีวิทยาลัยเทคนิคระนองกรรมการ
3. นางสาวจรรยา เป็นมิตรวิทยาลัยเทคนิคระนองกรรมการ
4. นางสาวปิติรัตน์ แซ่หงอผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นางสาวพนิตนาถ ไกรลาศวิทยาลัยเทคนิคระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางพิมภากาญจน์ สุวบุญประภัทรโรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรไพลิน ยังกฤษฎีวิทยาลัยเทคนิคระนองกรรมการ
3. นางสาวจรรยา เป็นมิตรวิทยาลัยเทคนิคระนองกรรมการ
4. นางสาวปิติรัตน์ แซ่หงอผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นางสาวพนิตนาถ ไกรลาศวิทยาลัยเทคนิคระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายชวนันท์ กุลรัตน์ชีวาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณี สุขกุลโรงเรียนพิชัยรัตนาคารกรรมการ
3. นางสังวาลย์ ขาวสุขวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรกรรมการ
4. นายชลอ โฉมยาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรกรรมการ
5. นายอรรถวิทย์ สดุดีโรงเรียนพิชัยรัตนาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายชวนันท์ กุลรัตน์ชีวาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณี สุขกุลโรงเรียนพิชัยรัตนาคารกรรมการ
3. นางสังวาลย์ ขาวสุขวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรกรรมการ
4. นายชลอ โฉมยาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรกรรมการ
5. นายอรรถวิทย์ สดุดีโรงเรียนพิชัยรัตนาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางยุวดี เอกธรรมเสถียรโรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุลัดดา ศุภพันธ์วิทยาลัยเทคนิคระนองกรรมการ
3. นางสาวเต็มดวง รักเจริญผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นายนพพร บำรุงสำนักงานสาธารณสุขอำเภอละอุ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางยุวดี เอกธรรมเสถียรโรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุลัดดา ศุภพันธ์วิทยาลัยเทคนิคระนองกรรมการ
3. นางสาวเต็มดวง รักเจริญผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นายนพพร บำรุงสำนักงานสาธารณสุขอำเภอละอุ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางวันเพ็ญ เซ่งเจริญข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางรุ่งทิพย์ สวัสดิ์เดชาโรงเรียนสตรีระนองกรรมการ
3. นางสุรภี วรรณเกื้อผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นางจิราภรณ์ ขันอาษาโรงเรียนกะเปอร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางวันเพ็ญ เซ่งเจริญข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางรุ่งทิพย์ สวัสดิ์เดชาโรงเรียนสตรีระนองกรรมการ
3. นางสุรภี วรรณเกื้อผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นางจิราภรณ์ ขันอาษาโรงเรียนกะเปอร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางศิริวรรณ คำแป้นข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางรัชนี พิบูรณ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางปราณี เจิดสวัสดิ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางกรรณิกา เอี้ยวตระกูลผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นายรักพงษ์ ขอลือวิทยาลัยเทคนิคระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางศิริวรรณ คำแป้นข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางรัชนี พิบูรณ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางปราณี เจิดสวัสดิ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางกรรณิกา เอี้ยวตระกูลผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นายรักพงษ์ ขอลือวิทยาลัยเทคนิคระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางยุพา อ่อนนุชข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางธนูศร สุวรรณหงส์โรงเรียนกะทู้วิทยากรรมการ
3. นางสุมาลี สำแดงพันธ์โรงเรียนทับปุดวิทยากรรมการ
4. นางสาวณัชปุณญา ศิลาทองวิทยาลัยเทคนิคระนองกรรมการ
5. นางพวงทิพ ปาณะศรีโรงเรียนพิชัยรัตนาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางยุพา อ่อนนุชข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางธนูศร สุวรรณหงส์โรงเรียนกะทู้วิทยากรรมการ
3. นางสุมาลี สำแดงพันธ์โรงเรียนทับปุดวิทยากรรมการ
4. นางสาวณัชปุณญา ศิลาทองวิทยาลัยเทคนิคระนองกรรมการ
5. นางพวงทิพ ปาณะศรีโรงเรียนพิชัยรัตนาคารกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางแพรวพรรณ รวมสุขศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองประธานกรรมการ
2. นางรจนา ภูริวิทย์วัฒนาข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางวาสนา แจ่มเล็กโรงเรียนกระบุรีวิทยากรรมการ
4. นางสาวนิตยา พรหมจิตรโรงเรียนปากจั่นวิทยากรรมการ
5. นางอัธยา กาญจนดิษฐ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางแพรวพรรณ รวมสุขศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองประธานกรรมการ
2. นางรจนา ภูริวิทย์วัฒนาข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางวาสนา แจ่มเล็กโรงเรียนกระบุรีวิทยากรรมการ
4. นางสาวนิตยา พรหมจิตรโรงเรียนปากจั่นวิทยากรรมการ
5. นางอัธยา กาญจนดิษฐ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางแพรวพรรณ รวมสุขศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองประธานกรรมการ
2. นางรจนา ภูริวิทย์วัฒนาข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางวาสนา แจ่มเล็กโรงเรียนกระบุรีวิทยา กรรมการ
4. นางสาวนิตยา พรหมจิตรโรงเรียนปากจั่นวิทยากรรมการ
5. นางอัธยา กาญจนดิษฐ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางประไพ คลองเงินโรงเรียนปากจั่นวิทยาประธานกรรมการ
2. นางขวัญเรือน หนูนะโรงเรียนพิชัยรัตนาคารกรรมการ
3. นางสาวธนวรรณ พรพงษ์ห้องสมุดประชาชน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอกระบุรี กรรมการ
4. นางสาวอรทัย ทองพงษ์โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวธาริณี ฐิตินันท์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางประไพ คลองเงินโรงเรียนปากจั่นวิทยาประธานกรรมการ
2. นางขวัญเรือน หนูนะโรงเรียนพิชัยรัตนาคารกรรมการ
3. นางสาวธนวรรณ พรพงษ์ห้องสมุดประชาชน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอกระบุรี กรรมการ
4. นางสาวอรทัย ทองพงษ์โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวธาริณี ฐิตินันท์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางนิภา พุ่มกะเนาว์ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอกระบุรี ประธานกรรมการ
2. นางสุจินต์ ทองขาวโรงเรียนวัดประสาทนิกรกรรมการ
3. นายกลยุทธ ยกย่องโรงเรียนพิชัยรัตนาคารกรรมการ
4. นางทัศนลักษณ์ บริสุทธิ์ห้องสมุดประชาชน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอละอุ่นกรรมการ
5. นางสุนิตา คงวิจิตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางนิภา พุ่มกะเนาว์ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอกระบุรี ประธานกรรมการ
2. นางสุจินต์ ทองขาวโรงเรียนวัดประสาทนิกรกรรมการ
3. นายกลยุทธ ยกย่องโรงเรียนพิชัยรัตนาคารกรรมการ
4. นางทัศนลักษณ์ บริสุทธิ์ห้องสมุดประชาชน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอละอุ่นกรรมการ
5. นางสุนิตา คงวิจิตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสาวจิราภรณ์ มีคำศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองประธานกรรมการ
2. นางสาวลีลาวดี บุตรครุฑศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางสาวชุติมา ชัยฉิมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรกรรมการ
4. นายสมคิด ทับไทรโรงเรียนกระบุรีวิทยากรรมการ
5. นายสุรเดช เซี่ยงอึ๋งโรงเรียนบ้านหาดส้มแป้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวจิราภรณ์ มีคำศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองประธานกรรมการ
2. นางสาวลีลาวดี บุตรครุฑศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางสาวชุติมา ชัยฉิมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรกรรมการ
4. นายสมคิด ทับไทรโรงเรียนกระบุรีวิทยากรรมการ
5. นายสุรเดช เซี่ยงอึ๋งโรงเรียนบ้านหาดส้มแป้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวจิราภรณ์ มีคำศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองประธานกรรมการ
2. นางสาวลีลาวดี บุตรครุฑศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางสาวชุติมา ชัยฉิมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรกรรมการ
4. นายสมคิด ทับไทรโรงเรียนกระบุรีวิทยากรรมการ
5. นายสุรเดช เซี่ยงอึ๋งโรงเรียนบ้านหาดส้มแป้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวไอวลีย์ จงกลณีย์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวอรอุมา เหลือจันทร์โรงเรียนเกาะยาววิทยากรรมการ
3. นางสาววิจิตรา ศรีภิรมย์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรกรรมการ
4. นางสาวเสาวณี สุดหารศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการ
5. นายธัมรงค์ศักดิ์ ชื่นแดงศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสาวไอวลีย์ จงกลณีย์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวอรอุมา เหลือจันทร์โรงเรียนเกาะยาววิทยากรรมการ
3. นางสาววิจิตรา ศรีภิรมย์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรกรรมการ
4. นางสาวเสาวณี สุดหารศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการ
5. นายธัมรงค์ศักดิ์ ชื่นแดงศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสาวฤดี บัวหลวงศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์รินทร์ แก้วสุขศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรกรรมการ
3. นางสาวสราวดี สุขหมื่นศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการ
4. นางสาวไอวลีย์ จงกลนีย์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นายนิธิศ สันสยะโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวฤดี บัวหลวงศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์รินทร์ แก้วสุขศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรกรรมการ
3. นางสาวสราวดี สุขหมื่นศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการ
4. นางสาวไอวลีย์ จงกลนีย์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นายนิธิศ สันสยะโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวฤดี บัวหลวงศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์รินทร์ แก้วสุขศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรกรรมการ
3. นางสาวสราวดี สุขหมื่นศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการ
4. นางสาวไอวลีย์ จงกลณีย์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นายนิธิศ สันสยะโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวฤดี บัวหลวงศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์รินทร์ แก้วสุขศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรกรรมการ
3. นางสาวสราวดี สุขหมื่นศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการ
4. นางสาวไอวลีย์ จงกลนีย์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นายนิธิศ สันสยะโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสาวฤดี บัวหลวงศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์รินทร์ แก้วสุขศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรกรรมการ
3. นางสาวสราวดี สุขหมื่นศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการ
4. นางสาวไอวลีย์ จงกลนีย์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นายนิธิศ สันสยะโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นางสาวจิราภรณ์ มีคำศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองประธานกรรมการ
2. นายมงคล เกตุสุวรรณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรกรรมการ
3. นางถาวร นิจจันทร์พันศรีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการ
4. นายสมพร ทองอ่อนโรงเรียนกระบุรีวิทยากรรมการ
5. นายขลุ่ย หนูสมโรงเรียนท่าข้ามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางสาวจิราภรณ์ มีคำศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองประธานกรรมการ
2. นายมงคล เกตุสุวรรณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรกรรมการ
3. นางถาวร นิจจันทร์พันศรีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการ
4. นายสมพร ทองอ่อนโรงเรียนกระบุรีวิทยากรรมการ
5. นายขลุ่ย หนูสมโรงเรียนท่าข้ามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นางสาวจิราภรณ์ มีคำศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองประธานกรรมการ
2. นายมงคล เกตุสุวรรณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรกรรมการ
3. นางถาวร นิจจันทร์พันศรีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการ
4. นายสมพร ทองอ่อนโรงเรียนกระบุรีวิทยากรรมการ
5. นายขลุ่ย หนูสมโรงเรียนท่าข้ามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางสาวจิราภรณ์ มีคำศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองประธานกรรมการ
2. นายมงคล เกตุสุวรรณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรกรรมการ
3. นางถาวร นิจจันทร์พันศรีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการ
4. นายสมพร ทองอ่อนโรงเรียนกระบุรีวิทยากรรมการ
5. นายขลุ่ย หนูสมโรงเรียนท่าข้ามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6
1. นางสาวจิราภรณ์ มีคำศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองประธานกรรมการ
2. นายมงคล เกตุสุวรรณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรกรรมการ
3. นางถาวร นิจจันทร์พันศรีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการ
4. นายสมพร ทองอ่อนโรงเรียนกระบุรีวิทยากรรมการ
5. นายขลุ่ย หนูสมโรงเรียนท่าข้ามวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. ว่าที่ร้อยตรีศิริพล ร่วมสุขศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองประธานกรรมการ
2. นางเมษา ลิ่มศิลาวิทยาลัยการอาชีพกระบุรีกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ พรหมราชศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการ
4. นายบัญชา เกตุแก้วโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางนอน)กรรมการ
5. นางลักขณา พรมพัตรโรงเรียนกระบุรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. ว่าที่ร้อยตรีศิริพล ร่วมสุขศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองประธานกรรมการ
2. นางเมษา ลิ่มศิลาวิทยาลัยการอาชีพกระบุรีกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ พรหมราชศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการ
4. นายบัญชา เกตุแก้วโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางนอน)กรรมการ
5. นางลักขณา พรมพัตรโรงเรียนกระบุรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวขวัญเดือน ชยุติศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองประธานกรรมการ
2. นางสาววัชราภรณ์ แก้วแสนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการ
3. นายสมพร แซ่โคว้โรงเรียนกระบุรีวิทยากรรมการ
4. นางสาววรรณี วิเศษโรงเรียนสตรีระนองกรรมการ
5. นายสุทธิพงษ์ ตุ้ยเต็มวงศ์วิทยาลัยการอาชีพกระบุรีกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]