รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดระนอง
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” 1. เด็กหญิงอริษา  เสรีรักษ์
 
1. นางสุจิตรา  แซ่ตั้ง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 1. เด็กชายสิรวิชญ์  แก้วจุลกาญจน์
 
1. นางพัชนี  พินิจสถิร
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" 1. เด็กหญิงสุพิชญา  ประกอบศรี
 
1. นางสาวจีระจิต  โกยสมบูรณ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. นางสาวณัฐธิดา  แซ่ตัน
 
1. นางสาวมลทิรา  ภูนุชอภัย
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 91.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นายณัฐดนัย  หิตโกเมท
 
1. นางชญานิศ  คงหอม
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังวิเศษ 1. นางสาวจิราวดี  พุดดำ
 
1. นางสาวอรอนงค์  แซ่หลี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 83.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. เด็กหญิงนนทิชา  โซหนู
 
1. นางสาวจุติภรณ์  แซ่หงอ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 81.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1. นางสาวเขมิกา  ลิขิตนภาพันธุ์
 
1. นางสาวขวัญชนก  จริงจิตร
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนครนพิทยาคม 1. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  แก้วนาบอน
 
1. นางสาวกิตติมา  จันทร์ลาว
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นางสาวสุคนธา  แซ่เล่า
 
1. นายมาณัสย์สร  อุดมธรรมปัญญา
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นางสาวบุญสิตา  สังข์ศิลป์ชัย
 
1. นางสาวสุปาวีณ์  จุทอง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทับปุดวิทยา 1. นางสาวกฤติยาณี   ศิริพันธ์
 
1. นางสาววาสนา   เจ๊ะโส๊ะ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. เด็กหญิงโชติรส  เลือกถือ
 
1. นางสาววิลาวรรณ  ศรีคุ้ย
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กหญิงประกายมาศ  เจริญวิลาศพงษ์
 
1. นางสาวสุธาทิพย์  เดชโฮม
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงอาฑิตา  แซ่หาน
 
1. นางสาวศุภวรรณ  พูลศรี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. นางสาวบุญสิตา  แดหวา
 
1. นางสาวอังศุมาลิน  ยะบุญ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 1. นางสาวปิยธิดา  มโนชลมานะกุล
 
1. นางจารุวรรณ  สุวรรณพฤกษ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. นายเสฏฐวุฒิ  พรหมเมศร์
 
1. นางสาวพรรณคณา  มณฑิราช
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  สงพัฒน์แก้ว
 
1. นางสาวกัญญา   โอมาก
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กหญิงนิจจารีย์  ขวัญแก้ว
 
1. นางจำรอง  จันทร์ดำ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวนฤกานต์   ปานสังข์
 
1. นางเสาวณีย์  ทองขำ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวรวิวรรณ   อิ้ววังโส
 
1. นางเสาวณีย์  ทองขำ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นายจักรพรรดิ์  หนูแก้ว
 
1. นางวรนุช  ชีถนอม
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 90.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพรุพีพิทยาคม 1. นายอธิศักดิ์  จูมแพง
 
1. นางบุญญารักษ์  ท้าววิบูลย์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ชูเกื้อ
2. เด็กหญิงศุกลภัทร  อักษรเนียม
3. เด็กชายเนติธร  ชูศรีหรัญ
 
1. นางสุรณา  ท้ายเซ่ง
2. นางสุมานา  รักบุรี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังวิเศษ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ขุนทอง
2. เด็กหญิงธิติมา  ขาวงาม
3. เด็กหญิงพลอยธิดา  ทองธีรภาพ
 
1. นางสาวบุญญาดา  พรหมยก
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงข้องเทพิน  มีแก้ว
2. เด็กหญิงชัญญา  เหมือนจันทร์
3. เด็กหญิงทิพรดา  เบิกบาน
 
1. นางสาวโสภา  ทองประเสริฐ
2. นางอุไรวรรณ  โอลาพฤกษ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวกุลธรา  จันทิน
2. นางสาวศมนวรรณ  แก้วซัง
3. นางสาวเกตุลดา  แก้วสุข
 
1. นางชะอ้อน  บุญยก
2. นางธันยชนก  ปล้องใหม่
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรียาภัย 1. นายดลอัศม์วัชร์  บวรสถิรกุล
2. นายทัชมินทร์  ปากจั่น
3. นางสาวปารินทร์  เมฆปั่น
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  เพชรศร
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีระนอง 1. นางสาวทิพย์ภาภรณ์  พรหมจินดา
2. นางสาวสุชานาฏ  สินโท
3. นายไวกูณฐ์  หอมชะเอม
 
1. นายนัฐดนัย  อาดำ
2. นางประทีป  ชูแก้ว
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 1. นางสาวณัฐิดา  ผั่วเค่ง
2. นางสาวสุดารัตน์  เดชเครือ
 
1. นางสายตา  นำแก้ว
2. นายสมศักดิ์  นำแก้ว
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  แพทย์ประเสริฐ
2. นางสาวศศินา  มะลิเผือก
 
1. นางสาวภัทรญาดา  ไชยฤกษ์
2. นายสุบรรณ  เดชเชียร
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงจิรัชยา  ขุนไชยรักษ์
2. เด็กชายศุภณัฐ  เดชรักษา
 
1. นายประทีป  ศรีรุ่งเรือง
2. นางสาวดวงดาลัด  แสงทอง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรุพีพิทยาคม 1. นางสาวกมลทิพย์  จินา
2. นางสาวณภัทร  ชนะก้อนแก้ว
 
1. นางบุญญารักษ์  ท้าววิบูลย์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเกาะสมุย 1. นางสาวศินันทิญา  ศรีฟ้า
2. นางสาวไอลดา  บุญมณีประเสริฐ
 
1. นางวัชราภรณ์  ศรีสิทธิยานนท์
2. นางจิราพร  คงเพชร
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีระนอง 1. นางสาวสุชานาฏ  สินโท
2. นางสาวไพลิน  ยุงหนู
 
1. นางพรพิมล  คำนวณศิลป์
2. นางสาวจุติภรณ์  แซ่หงอ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. เด็กชายธัชพล  จิรรัตนโสภา
 
1. นายครรชิต  แซ่โฮ่
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายนนท์  นัครา
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  สินกัน
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. เด็กชายภัสชกพันธ์  สายชล
 
1. นายสาธิต  พิชญเวทย์วงศา
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นายจิรวัฒน์  รังสีธรรมกุล
 
1. นางปุณยวีร์  เจริญศิลาวาทย์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1. นางสาวจิดาภา  ลิขิตอิทธิรักษ์
 
1. นายประคุณ  พฤกษ์ภัทรานนต์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1. นายนภัส  ยิ่งถาวร
 
1. นางรัศนียา  อุดมเจริญศักดิ์
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกชพรรณ  สุขเกิด
2. เด็กชายตรีภัทร  ฉันทอุไร
3. เด็กชายวาทิศ  หทัยศิริกุล
 
1. นายภูเบศ  พนานุรักษ์
2. นางรัชนี  นิรันดร์วิโรจน์
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนห้วยยอด 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  แซติ้ง
2. เด็กชายอดิศักดิ์  จิตรแก้ว
3. เด็กหญิงเอกปวีร์  สีฟ้า
 
1. นางสาวพัชรี  ผลความดี
2. นางสาวอัญชนา  กองกุลศิริ
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. เด็กหญิงตัสนีม  มู่เก็ม
2. เด็กหญิงบัซลาอ์  หยีราเหม
3. เด็กหญิงโชโกะ  โยธี
 
1. นายวิเชียร   เฟื่องฟ้า
2. นางสาวเพ็ญนภา  วิสะมิตะนันท์
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นายกันตณัฐ  เหมทานนท์
2. นายปัณณ์  จันแดง
3. นายศุภณัฐ  พิพัฒน์วณิช
 
1. นายบรรดิษฐ์  จันทร์ผุด
2. นายปนนท์  สิทธิสาร
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนห้วยยอด 1. นางสาวนันท์นภัส  ชุมเกตุ
2. นางสาวพรสวรรค์  นกแก้ว
3. นายแกร่งกล้า  คำธร
 
1. นางสาวขนิษฐา  ภักดีบุญ
2. นางสุภาภรณ์  น้ำผุด
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นายธฤต  จตุราบัณฑิต
2. นายนิติ  พิมลรัตน์กานต์
3. นายพงศ์พล  เสงี่ยมกุล
 
1. นายณัฐวุฒิ  ดุมลักษณ์
2. นางรัชนี  นิรันดร์วิโรจน์
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  แก้วทนง
2. เด็กหญิงปาเจรา  ภู่ทอง
3. เด็กหญิงพัชรพร  สอสกุล
 
1. นางสาวเสาวณีย์  อยู่แคล้ว
2. นายธฤติ  พิจยานนท์
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนควนเนียงวิทยา 1. เด็กหญิงวิภาภรณ์  รัตตภูมิ
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ศิริวัฒน์
3. นางสาวอังคนาค์  อัญชนะ
 
1. นายวิสุทธิ์  คงกัลป์
2. นางกัลยา  เอียดวาโย
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรัษฎา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ราชแสง
2. เด็กหญิงวิชญาดา  นาคะสัน
3. เด็กหญิงอริสา  อรรถชัยยะ
 
1. นางเพ็ญศรี  เพ็งสวัสดิ์
2. นางธิดาทิพย์  กลับแก้ว
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา(ในพระอุปถัมภ์ฯ) 1. นางสาวกัลยารัตน์   บุญเดช
2. นายปัญจพล  ทองเกิด
3. นางสาววรัญญา  ใจเย็น
 
1. นางสาวปัจยาการ  พรมแดน
2. นางสาวทัศณี  วิฑูรชาตรี
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 1. นายนิรุทธ์  วานิชสรรพ์
2. นางสาวยามีล๊ะห์  เจ๊ะมามะ
3. นางสาวเปรมรัตน์  พรหมทอง
 
1. นางสาวสมฤดี  นาวาทอง
2. นายจอมศักดิ์  ปลอดภัย
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวผกามาศ  ต่างสี
2. นางสาวภรณ์กมล  บุญทอง
3. นางสาวอัญญาณี  เวชพิทักษ์
 
1. นายวันชัย  บุญประสพ
2. นางเสาวรัตน์  รามแก้ว
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 95.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กชายธรรมธัช  แพรสมบูรณ์
2. เด็กชายนนทวัต  ทองปรอน
 
1. นายศุภชัย  ตักชะเลง
2. นายเสรี  แก้วสุวรรณ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 93.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทับปุดวิทยา 1. เด็กหญิงพิรดา  คงเรือง
2. เด็กหญิงสายไหม  จีนหนู
 
1. นางสาวสุชาดา   อินนุรักษ์
2. นางนงนุช   ผลทวี
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. เด็กชายดิชพงศ์  มุสิกะ
2. เด็กชายธนพล  สวนจันทร์
 
1. นางสาวโสรยา  ศรีสุขใส
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 96.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับปุดวิทยา 1. นางสาวศุภิสรา  แก้วน้อย
2. นางสาวสโรชา  พลันการ
 
1. นางสาวสุจินดา  ทับไทร
2. นางนงนุช   ผลทวี
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 88.88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองถลาง 1. นายนนทกานต์  บ่อสิน
2. นายภาวิน  โชติวงศ์พิพัฒน์
 
1. นางอรญา อัญโย  เนียมนาค
2. นายฉัตรชัย  กาญจนะ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 85.13 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. นายธนิน  ว่องวงศ์
2. นางสาวอารีรัตน์  เก้าเอี้ยน
 
1. นางเอมวิกา  ยุกตเวทย์
2. นางสาวสุวรรณา  กาหยี
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวปฐมาวดี  บุญช่วย
 
1. นางละเมิล  เลี่ยนกัตวา
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายศุภกิตติ์  ลิมสกุล
 
1. นางสุนีย์  เวชพราหมณ์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา 1. เด็กหญิงจุรีพร  ศิริประภา
 
1. นางสาวกรองกาญจน์  ชูทอง
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. นายสิทธิพงศ์  พิทักษ์วัฒนานนท์
 
1. นางสาวพรพิสุทธิ์  มียัง
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม 1. นายสิทธิชัย  ชูปลอด
 
1. นางสาวมนชนก  จันทบูรณ์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวเสาวลักษณ์  จิตงาม
 
1. นางสาวลิดา  เลี่ยมปาน
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงณัฐนรี  นิติเรืองจรัส
2. เด็กหญิงพิชามญช์ุ  อัศวผดุงสิทธิ์
3. เด็กหญิงเฌอฟ้า  วัฒนยนต์กิจ
 
1. นางสาวอัญชนา  ราชพิบูลย์
2. นางสาวอังคณา  กาญจนะ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. เด็กชายณฐนนท์  มีแก้ว
2. เด็กชายณัชพล  มีเสียง
3. เด็กชายธรรม์  เหมจินดา
 
1. นางปรีดา  เปาะทองคำ
2. นางสาวกุสุมา  เชาวลิต
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายกฤตภาส  ชัยชนะ
2. เด็กชายณัฐภัทร  เดชเสน่ห์
3. เด็กชายศรัณย์  มุกดาพิทักษ์
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  กุลีช่วย
2. นางวนัสนันท์  ศรีสุวรรณ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ 1. นายกฤตตานนท์  คงตระกูลทรัพย์
2. นางสาวณัฐธิดา  สิริวรจรรยาดี
3. นางสาวศลิษา  เพ็ชร์บุญ
 
1. นางสุภารัตน์  ชูช่วย
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราสิกขาลัย 1. เด็กชายรัชพล  ราชแก้ว
2. เด็กชายอับบาส  สมานสี
3. เด็กชายโรจน์ศักดิ์  เรืองยังมี
 
1. นางสาวรจนา  รัตนานุสรณ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวปิยฉัตร  เสียมไหม
2. นางสาวสุภัสสรา  หนูบูรณ์
3. นางสาวไพลิน  อินทร์เพชร
 
1. นางสาวสิรินาถ  ชุมพาที
2. นางสาวไมตรี  สุดเรือง
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฐสุรางค์  ไชยภูมิ
2. เด็กหญิงภัทรธร  ซุ้นสุวรรณ
3. เด็กหญิงสิริปรียา  ณ ภิบาล
 
1. นางจีรนันท์  บุญยอด
2. นางอมรรัตน์  เจริญมาก
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1. นางสาวธัญชนก   ลิ้มอสัมภินกุล
2. นางสาวพิชชานุช  คงพูล
3. นายภูริณัฐ  ตรียาพงษ์
 
1. นางพัชรา  พงศ์มานะวุฒิ
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นางสาวธนนันท์  มณี
2. นางสาวพัฒน์นรี  โกมลทรัพย์
3. นางสาวสินีนาฎ  ปาธะรัตน์
 
1. นางสาวรติธรณ  ใจห้าว
2. นายธวัช  แพรกทอง
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชัยบุรีพิทยา 1. นางสาวณัฐณิชา  อนุพัฒน์
2. นางสาวณัฐธิดา  เชื้อเพชร
3. นางสาวอัฐชฎารัตน์  ศรีอาวุธ
 
1. นางสาวปัทมาภรณ์  เสนทรัพย์
2. นางสุภาภรณ์  บุตรหมีน
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวชนิกานต์  วีระกิติกุล
2. นางสาวนันทวดี  ขุนนุ้ย
3. นางสาวพิชญ์สินี  บุญสนิท
 
1. นางสาวสิรินาถ  ชุมพาที
2. นางสาวไมตรี  สุดเรือง
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นายณภัทร  พงศ์ธนาพาณิช
2. นายดนุวัศ  ผลสิน
3. เด็กชายเทพศิริ  ตันติวิท
 
1. นายสมพร  จอนด้วง
2. นางสมใจ  ไชยสุวรรณ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. เด็กหญิงกชวรรณ  ชื่นวิเศษ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  พัฒนสิงห์
3. เด็กหญิงศศิกานต์  บุญกำเนิด
 
1. นางสุวารี  พงศ์ธีระวรรณ
2. นายเฉลิมพร  พงศ์ธีระวรรณ
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. นายนครินทร์  สินทรัพย์
2. นายปริญญา  ชูเพ็ชร
3. นางสาวสุวรรณลี  ทองกัญญา
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  บุญรัตน์
2. นายนรากร  ประคำศรี
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนควนขนุน 1. นางสาวกมลวรรณ  นุ่นคง
2. นางสาววัชพร  แก้วรักษ์
3. นางสาวอลิษา  สงจันทร์
 
1. นางสาวเบญจมาศ  เรืองสุข
2. นางสุมณฑา  ศรีชนะ
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปากพนัง 1. นายประเสริฐ  กำเนิดมณี
2. นายวิโรจน์  เรืองศรี
3. นายอนุชา  เพชรรอบ
 
1. นางสาวศศิกานต์  เพ็ชรหนู
2. นางสุธิรา  เพชรชูช่วย
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กชายซิลมีย์  หมากปาน
2. เด็กหญิงบุญสิตา  บัวหลวง
3. เด็กหญิงพินทุณิชา  พงศ์เสนา
 
1. นางสาวอ้อมใจ  พรหมรักษ์
2. นางกาญจนา   อิทธคาม มะลิชู
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา 1. เด็กชายคริสต์  ศรีสุบัติ
2. เด็กหญิงธนพร  กุลพร้อม
3. เด็กหญิงพิมพิศา   กลิ่นนาค
 
1. นางวาสนา  จันทร์อยู่
2. นางสาวศรีเพ็ญ  ชูเรือง
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 1. เด็กหญิงสุณิสา  เจียนซี่
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  จันทร์แก้ว
3. เด็กหญิงอรปรียา  ศรีสมบัติ
 
1. นายนภดล  ภูริมงคล
2. นางจุฑามาศ  หอมจันทร์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. นายธนกฤต  ชิณพงษ์
2. นางสาวนัสญามีย์  ดำเต๊ะ
3. นางสาวอมลธีรา  สารบัญ
 
1. นางสาวธนิษฐา  พันธ์สว่าง
2. นางศรินยา  สวาหลัง
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นายภานุวัฒน์   บุญจันทร์ศรี
2. นางสาวสริตา   เจ๊ะหลี
3. นางสาวอภิสรา   ภาระอาสม
 
1. นางจิตประภา  ศักดามาศ
2. นางสุจิตรา  สุวรรณบรรจง
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นายปริญญา  มะอักษร
2. นางสาวศศิธร  หีดแก้ว
3. นายศักรภพน์  หวังสุด
 
1. นางศุภนุช  ศรีจันทร์
2. นางจีรภรณ์  เพียรอนุรักษ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. เด็กหญิงณัฐวรา  ตันสูงเนิน
2. เด็กชายธนชัย  เพ็งสกุล
 
1. นายกิตติพงษ์  อ่อนคง
2. นายสะอารอนิง  ดาโอะ
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กหญิงญาณินดา  เตียวอนันต์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  เกลาฉีด
 
1. นางนุศรา  ลอยคลัง
2. นายณรงค์  บัวเพชร์
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคลองแดนวิทยา 1. เด็กหญิงกัญยาณี  จันทร์ชู
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  นุ่นพังยาง
 
1. นายจักรพันธ์  สกุลจีน
2. นายไกรนรา  กล่อมสุข
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. นางสาวกาญจนา  คมกล้า
2. นางสาวสุรีย์พร  ตรีเพชรประภา
 
1. นายเฉลิมพร  พงศ์ธีระวรรณ
2. นางสุวารี  พงศ์ธีระวรรณ
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร 1. นางสาวพรปรียา  แจ้งอักษร
2. นายอดิสร   ศรีสุนทร
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ฤกษ์วรรณ
2. นางธนิตา  สุขศีล
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. นายขจรวิทย์  ฉิมเกื้อ
2. นางสาวปภัสรา  กั่วพานิช
 
1. นางณัฎฐา  กั่วพานิช
2. นางศลิษา  มูสิกวงศ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพา 1. เด็กชายนัฏพงษ์  สุวรรณธาดา
2. เด็กชายยุทธกานต์  มีชะนะ
 
1. นายทนงศักดิ์  ทองสินธุ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90.62 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรัษฎา 1. เด็กชายคณานนท์  รำเทียมเมฆ
2. เด็กชายศิวกร  สุกแดง
 
1. นายมานพ  นานอน
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 80.02 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเขาดินประชานุกูล 1. เด็กชายยศพัฒน์  สวัสดิวงค์
2. เด็กชายอานนท์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายอับดุลเลาะ  เล๊ะนุ๊
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพา 1. เด็กชายปริญญา  บุญยิ่ง
2. เด็กชายเจษฎา  โพธิสาราช
 
1. นางจำรวย  ทองสินธุ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 88.28 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม 1. เด็กชายนราวิชญ์  แก้วรัตน์
2. นายอภิสิทธิ์  แถมจันทร์
 
1. นายอาทิตย์  หมวดคงจันทร์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 86.06 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนละแมวิทยา 1. เด็กชายจิรวัฒน์  กองสวัสดิ์
2. เด็กชายสิทธิเดช    คำเรืองศรี
 
1. นายจักรพงศ์  ติณธนานนท์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. นายกลัญญู  สมาธิ
2. นางสาวลักษมี  ติงหงะ
3. นายวุฒิพงศ์  รักษ์ณรงค์
 
1. นางอุไรลักษณ์  สลัดทุกข์
2. นายประสิทธิ์  สลัดทุกข์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นายวรินทร  ภูมิกันตยา
2. นายอภิณพ  สาราลักษณ์
3. นายอานนท์  พันธุ์ยศ
 
1. นายสุกฤษฏิ์  จรจะนะ
2. นางละออ  พรหมเหมือน
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นายชัยมงคล  ช่วยนุกูล
2. นายธีรภัทร์  โยกทรัพย์
3. นายวรวุฒิ   หมัดหละ
 
1. นางมาลี  เพ็ชรตีบ
2. นายสรายุทธ  หมัดหละ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. เด็กหญิงจิรภัทร  หวานวงศ์
2. เด็กหญิงดุสิตา  ศิริรักษ์
3. เด็กหญิงปวรินดา  บุญกอบแก้ว
4. เด็กหญิงรุ่งวิษา   เสวกะ
5. เด็กหญิงอักษราภัค  พรหมมุณี
 
1. นางสาวศิริพร  พิทักษ์จินดา
2. นายวิสาร  สุทธิสว่าง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นางสาวฐิติมา  จิตนุ่ม
2. นายทวีวัฒน์  คงทอง
3. เด็กหญิงธิดารัตน์   แซ่เลี่ยง
4. นางสาวปัทมาภรณ์  สิงสถิตย์
5. นางสาวอังคณา  สนิทพร้อม
 
1. นางขนิษฐา  ฉายากุล
2. นางสาวนฤมล  ฉิมสะอาด
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กหญิงธัญญาธร  ประสิทธิ์
2. เด็กหญิงพิชญา  สรรเสริญ
3. เด็กหญิงมนัญญา  วิเชียรนรา
4. เด็กหญิงรัญชิดา  หยังหลัง
5. เด็กหญิงสิริมา  โพธิ์ทักษิณ
 
1. นางสาวทิวลิป  สุขปะทิว
2. นางกัลยา  แขวงรถ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นางสาวกุลทัศวรรณ  แก้วขาว
2. นายคณาธิป  บรรจงละเอียด
3. นางสาวพรรณวสา  บ้านด่าน
4. นางสาวพิชญานิน  หนูศรี
5. นายสุรวุฒิ  ชูไทย
 
1. นายวิสาร  สุทธิสว่าง
2. นางวริสร์ภัทร  ภัทรอานนท์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. นางสาวจันทรวรรณ  ชูภักดิ์
2. นางสาวสรญา  วงสา
3. นางสาวสิริวรรณ  สำราญ
4. นางสาวอัญธิกา  ศรีเทพ
5. นางสาวเกษริน  วงศ์ลักษณพันธ์
 
1. นางสาวชญาณี  พุ่มมาก
2. นายวัชริศร์  ปัญญาพุฒินันท์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. นางสาวกมลพรรณ   ขลุ่ยทอง
2. นางสาวปรารถนา  ขวัญไฝ
3. นางสาวภัทรวดี   แสงฤดู
4. นางสาวภิรมพร   เอียดสุย
5. นายราชัญย์   บุญญโก
 
1. นายอนุวรรต   นาเหนือ
2. นางสาวสายโสภา  ทองสาย
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ไชยสังข์
2. เด็กชายชยานันท์  คลี่บำรุง
3. เด็กหญิงมนต์หทัย  ดวงภักดี
4. เด็กหญิงศศินา  ผลจันทร์
5. เด็กหญิงศศิมาพร  โหติวงค์
 
1. นางสาวนภาดา  ชาญนคร
2. นายสมพงศ์  เหมปราการ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงกฤติยากร  ชูแก้ว
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เกื้อสกุล
3. เด็กหญิงชนินันท์  จันทร์ณรงค์
4. เด็กหญิงปิ่นรดา  กิ่งโพธิ์ตัน
5. เด็กหญิงพัชยา  ขำแก้ว
 
1. นางสาวเบญจมาศ  เหมือนเสน
2. นางพรทิพย์  ราชเสนา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 1. นางสาวทิพย์กมล  มากเอียด
2. นางสาวปานทิพย์  มุสิกสินธ์
3. นางสาวพรธีรา  เพิ่มบุญ
4. นางสาวศศิวิมล  ฤทธิ์ทอง
5. นางสาวโสภิดา  อินทร์กง
 
1. นางบุศรินทร์  บุณยาดิศัย
2. นางเจริญลักษณ์  เหมือนจันทร์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวปัญจรัตน์  ฉิมทับ
2. นางสาวรพิดา  จารุจารีต
3. นางสาววริศรา  สอนขำ
4. นางสาววิภากรณ์  เหล็กกล้า
5. นางสาวเพชรรัตน์  เพชรสถิตย์
 
1. นางสาวเบญจมาศ  เหมือนเสน
2. นางพรทิพย์  ราชเสนา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 1. นางสาวกันฑรัต  ลูกเมือง
2. นางสาวจุฑาทิพย์  ธานีรัตน์
3. นางสาวพัชรีย์  ชูสง
4. นายภูริภัทร  คงสบาย
5. นางสาวเบญจวรรณ์  ฤทธิ์ศรี
 
1. นางสาวจีระนันท์  ศรีทอง
2. นางพัชราภรณ์  ค้ามาก
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนราสิกขาลัย 1. นางสาวณัฐสุดา  รัตนพรหม
2. นางสาวนาตาชา  ผลแรก
3. นางสาวรังสิญา  บัวกิ่ง
4. นายศิวกร  ชินพงศ์
5. เด็กหญิงสุกัญญา  ขวัญดี
 
1. นายไกรสร  วงศ์เอื้อเวทย์
2. นางประไพพรรณ  บุญคง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา" 1. เด็กหญิงปรางวดี  พรหมปลอด
2. นายภาคภูมิ  ตั้นซู้
3. เด็กหญิงสุณิสา  โรยนรินทร์
4. เด็กหญิงอรัญญาภรณ์  สุทธิทิปธรรมรงค์
5. เด็กชายอรัณย์  ทองแก้ว
 
1. นางสิทธินี  ศรีสงคราม
2. นางสาวนาตาชา  ด้ามทอง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เสริมเกียรติวัฒน์
2. เด็กชายณัฐพงษ์  สังข์ขาว
3. เด็กชายวัชระพงษ์  น้ำใส
4. เด็กหญิงศศิธร  วงษ์ศาลา
5. เด็กหญิงศิริวรรณ  อยู่ที่
 
1. นายตุลชัย  สะกัญญา
2. นายจรัญ  รอดโกบ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนระโนดวิทยา 1. เด็กชายกิตติภณ  เหมะรักษ์
2. เด็กชายธนภัทร  เพชรสังข์
3. เด็กหญิงภาวิณี  พูลภักดี
4. เด็กหญิงอัญชลิตา  ศรีนวลขาว
5. เด็กชายอัฒฌานนท์  สิงห์ดำ
 
1. นางสาวสุติมา   พรหมเมศร์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราวรรณ  หนูฤทธิ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวิภาวดี 1. นายนภัสกร  ผันเเปรจิตร
2. นางสาวปาลชุดา  กฤชธนากุล
3. นางสาวพรชิตา  ฤกษ์งานดี
4. นางสาวรสฉนัด  บัวบุญมา
5. นางสาวเรวดี  ศักดา
 
1. นางสุนันทา  ขำเเก้ว
2. นายอติพงศ์  ใบงาม
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง 1. นางสาวธิดารัตน์  ไกรนรา
2. นางสาวพิชามญชุ์  เกษประกอบ
3. นางสาวสุกัญญา  นิยมพร้อม
4. นางสาวสุณิสา  แป้นดวง
5. นายอมรเทพ  คีรีเดช
 
1. นางสาวสิวินีย์  สุวรรณ์
2. นายจักรพันธ์  จันทร์หนูฤทธิ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นายคณาพงษ์  สารวัตร
2. นายชยากร  ภูเก้าล้วน
3. นายธาริต  สุทธิเหลือ
4. นายพีรวิชญ์  เอ่งฉ้วน
5. นายศุภณัฐ  ศรีเอี่ยม
 
1. นางจิราภรณ์  ณ นคร
2. นายไพโรจน์  ตั้นสุย
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นางสาวกนกพร  ปิยะเขต
2. นายจิรานุวัฒน์  คงแก้ว
3. นายชนินทร์  วงษ์บุดดา
4. นายดลวัฒน์  หนูทิม
5. นางสาวทิวาพร  ขวัญแก้ว
6. นายธนกฤต  ยอดพรมทอง
7. นายธนากร  ทวีสุข
8. นายธัชนนท์  ศักพันธ์
9. เด็กหญิงธัญจิรา  หิรัญสาลี
10. นางสาวธันยกร  สารมาศ
11. นางสาวบัณฑิตา  เฮ็งสมบูรณ์
12. นางสาวปานดวงใจ  สุยโฉ
13. เด็กหญิงรตามันต์  ลิ่มตระกูล
14. เด็กหญิงวิณัฐชา  กลั่นเกลี้ยง
15. นายวีระ  โคว์
16. นายสรรค์โสภาคย์  หลัดโส๊ะ
17. นางสาวสวรส  โปฏกรัตน์
 
1. นางโชติกา  หนูสวัสดิ์
2. ว่าที่ร้อยเอกไพรินทร์  ธีระกุล
3. นางสุนิษา  กัณฑ์แก้ว
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระแสงวิทยา 1. นางสาวจิราวรรณ  คล้ายประสงค์
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  บุญสุข
3. นางสาวฑิฆัมพร  ละม่อม
4. นายณัฐพงษ์  อินเอียด
5. นางสาวณัฐพร  กรีทอง
6. นายธนเทพ  บุญศรี
7. นางสาวธัญวรรณ  เมืองจีน
8. นางสาวนภัสสร  มิตสุพรรณ
9. นางสาวนัยนา  ชารัตน์
10. นายรัฐพงษ์  ย้วนเศษ
11. นางสาวรัตน์ตวรรณ  กรีทอง
12. นางสาววริษา  ไข่ทองแก้ว
13. นายวีระพงษ์  สุขเยาว์
14. นายศุภณัฐ  ชูนาวา
15. นายอธิปพงศ์  เภกกิ้ม
16. นายอภิวัฒน์  อนุอินทร์
17. นายอภิสิทธิ์  เพชรบ้านนา
18. นายอภิสิทธิ์  มงกุฎแก้ว
19. นางสาวอารีย์  สุขเต็มดี
20. นายเกรียงศักดิ์  ถ้ำจันทร์
 
1. นางสาวจิราภรณ์  เพ็ชรรัตน์
2. นางสาวศิริขวัญ  วงศ์สิน
3. นายปัญญาวุฒิ  ธนาวุฒิ
4. นายถกรกันต์  เภกกิ้ม
5. นางทรงรัตน์  พงศ์โสภา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1. นางสาวกมลวรรณ  มีเดช
2. นางสาวกานติมา  เมฆอนันต์
3. นายจักรกฤษณ์  ศรีนวล
4. นายจักรพร  สุทธิรักษ์
5. นางสาวจุฑาพร  แป้นเพชร
6. นายณัชพล  กองประดิษฐ
7. นายณัฐวัตร  โอชุม
8. นางสาวธัญชนก  นิลพัฒน์
9. นายบดินทร์  จันทร
10. นางสาวปิยธิดา  หนูแป้น
11. นายพรเทพ  จันทร์ดำ
12. นายวรพล  บุตรฉุย
13. นางสาววรินทร  วัฒนธรรม
14. นายวิษณุ  สมาน
15. นายศักดิ์ระพี  เพชรยก
16. นางสาวสวิตตา  สุทธินุ่น
17. นางสาวสุชานันท์  เบ้าไธสง
18. นางสาวอทิตยา  สุทธิช่วย
19. นายอภิสิทธิ์  อยู่ดี
20. นางสาวโสภิตา  มานะรุ่งเรือง
 
1. นายบุนยธร  สุนทร
2. นายสัญญา  บัวขาว
3. นางสาวนิภาวรรณ  เทพีรัตน์
4. นางสาวรัตน์ชนก  นิลอนันต์
5. นางสาวกานต์พิชชา  อ่อนแก้ว
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนอมพิทยา 1. นางสาวกัญญาณัฐ  อธิเกิด
2. นางสาวกัณฐิกา  ธัญญลักษณ์
3. นางสาวกุลจิรา  กลิ่นหอม
4. นางสาวจารุวรรณ  สีแก้ว
5. นางสาวชนิตา  ชุมสันติกุล
6. นายชิษณุพงศ์  พวงมณี
7. นางสาวชุติมา  ขาวขะวงศ์
8. นางสาวณัฏฐากร  ผิวขำ
9. นายณัฐกุล  พิศพรรณ
10. นายณัฐพันธุ์  พัฒน์ทอง
11. นายณัฐวุฒิ  เพชรเมืองกุล
12. นายทิวัตถ์  จิรมิตรมงคล
13. นายธนบูรณ์  ศรีเกิด
14. นายปิยะพงศ์  เรืองพรหม
15. นายพงศ์ปณต  เพ็ชรแก้ว
16. นางสาวพรลภัส  พูลสวัสดิ์
17. นายภานุพงศ์  จันทร์เพชร
18. นายวิจักขณ์  สุทธิช่วย
19. นางสาวสุมนรัตน์  งามยิ่ง
20. นายเกริกชัย  กรุงแก้ว
 
1. นายจำนงค์  กาญจนพันธ์
2. นายกฤษณะ  สุขพันธ์
3. นางสาวอวยพร  อิศรเดช
4. นางพิศมัย  เชาวลิต
5. นายชลอ  เชื้อพงษ์พันธ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. นายคณิศร  ทิพย์บรรพต
2. นางสาวจุฑารัตน์  เรืองรัตนพงศ์
3. นางสาวทิตยา  รักหวาน
4. นายธนกฤต  พัฒนเดช
5. นางสาวนภัสวรรณ   ดีแก้ว
6. นายนราวิชญ์  ชูส่งแสง
7. นางสาวนุชยา  สุทธิรักษ์
8. นายปรเมศวร์  นวลขาว
9. นางสาวพนิตพร  ปานอินทร์
10. นางสาวพิชญ์นาถ  ช่วยดำ
11. นางสาวพิมพ์วรา  สถิตย์กุลสิริ
12. นายพีรวิชญ์  สมสนุก
13. นางสาวภัทราวดี  รัตนยุทธิ์
14. นายรุจดนัย  สินอุดม
15. นางสาวรุ่งฟ้า  เนตรรุ่ง
16. นางสาวศิริกานต์  ทองนา
17. นายสิรวิชญ์  เอกประยูร
18. นางสาวอรณิชา  เพชรเมืองใหม่
19. นางสาวเกวดี  ขุนทองจันทร์
 
1. นางสาวอารยา  อาจสุข
2. นายจักรพงษ์  โชครักษ์
3. นายเรวัต  ธีระชัยวรกุล
4. นางสาวนิภาพร  แก้วพิชัย
5. นายรัฐพร  ชูพิชัย
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  อินทยารัตน์
2. นายจิรายุส  อิ่มใจ
3. นางสาวจิราวรรณ  สุนทรหงษ์
4. นางสาวชมพูนุช  โพธิสุวรรณ
5. นายฐาปกรณ์  อนุรา
6. นางสาวณภัชชา  สุดจิตร
7. นางสาวณัฐพร  ผลอรัญ
8. นายธนากร  มีสุข
9. นายนนทวัฒน์  พรหมเกาะ
10. นายปริภูมิ  ภุมรินทร์
11. เด็กชายพงษ์นุวัฒน์  ปิยะจินดา
12. นายพสธร  ทวีเกษตร
13. นายพิชญ์ภูมิ  บุญญแพทย์
14. นายภูมิสวัสดิ์  ง่วนสน
15. นายวิษณุ  ชั่งสัจจา
16. นายสราวุธ  ภูมิสนธิ์
17. นางสาวสิรินดา  ไชยฤทธิ์
18. นางสาวอังคณา  ศรีสุข
19. นางสาวอาทิตยา  ทองเผือก
20. นายเกียรติศักดิ์  อำพะนคร
 
1. นายธีระยุทธ  สุขเพ็ง
2. นางพัชลี  ภูริชนพิทักษ์
3. นางสาวกนกรัตน์  พรหมเดช
4. นางจันทร์เพ็ญ  เหมตระเวน
5. นายกฤษฎา  วิสัยรัตน์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงพัชรนันท์  บุญปล้อง
 
1. นางสาววรารัตน์  นาพิรุณ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. เด็กหญิงอำไพพิมพ์  ตันติธาคร
 
1. นางสาวสุกัญญา  นิ่มมโน
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. เด็กชายวรวิทย์  สรรเพชร
 
1. นางเพชรา  จอมพงค์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. นางสาวปานปิติ  พลคณา
 
1. นางรัตนา  เลขพลการ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นายคคนะ  พะโยม
 
1. นางจิตตรา  รัตนบุรี
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. นายคทาวุธ  เถนว่อง
 
1. นายประสิทธิ์  ขาวทอง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นายกมลชัย  วรรณศรี
2. นางสาวมัฐริยา  มิตรพัฒน์
 
1. นางลัดดา  ชุมจุล
2. นางอมรรัตน์  โสกรรณิตย์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา 1. เด็กชายนที  เลิศปฎิภาณกุล
2. เด็กหญิงอุทุมพร  ศรีมงคล
 
1. นางสาวดวงเพ็ญ  เมียนแก้ว
2. นางสาวกุลสิริ  สมบูรณ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระแสงวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติยา  รัตน์จันทร์
2. เด็กชายพงศกร  ปานโต
 
1. นางจุฬาลักษณ์  ศิริวงศ์
2. นางสาวศิริขวัญ  วงศ์สิน
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา 1. นางสาวฉันทิกา  แห่วเนือน
2. นายอภิชัย  มณีรัตน์
 
1. นางสาวดวงเพ็ญ  เมียนแก้ว
2. นางสาวกุลสิริ  สมบูรณ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. นางสาวธนพร  ไชยเดช
2. นายพลพิพัฒน์  เรืองรอด
 
1. นางสาวสุดาทิพย์  ยกย่อง
2. นางพัชราภรณ์   ชูแสง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 1. นางสาวพิชญากาญจน์  ช่างเหล็ก
2. นายส.เมธัส  สังฆะโต
 
1. นางละออง  สุขศรี
2. นางพูนสุข   เพ็งสถิตย์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 1. เด็กหญิงชมพูนิก  ตันเจริญ
2. เด็กหญิงธันยชนก  กุลนิล
3. นางสาวนฤมล   ปาระณะ
4. นางสาวพรพิมลวรรณ  อินอุ่นโชติ
5. เด็กหญิงพิยดา  สุวรรณเเท้
6. เด็กหญิงมะลิวรรณ  หนูแก้ว
7. นางสาวลลิดา  แก้วบพิษ
8. นางสาววิมล  สายสั้น
9. เด็กหญิงสุดารัตน์  บุญญะสัพ
10. เด็กหญิงอทิตยา  ฉิมมณี
 
1. นางรัชนี  วนาพิทักษ์วงศ์
2. นางกัลยา   วรกุลชัยวัฒน์
3. นางอัญชนา  ทองมาก
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา 1. เด็กหญิงชลธิชา  เกตุเรือง
2. นางสาวญาธิดา  เตศิริ
3. นางสาวนฤมล  ศรีสืบ
4. เด็กหญิงปรีดิ์ญากุล  แสงจันทร์
5. นางสาววชิราภรณ์  เรืองนุ่น
6. นางสาวสุภาวดี  ขาวทอง
7. นางสาวอคัมย์สิริ  แก้วดำ
8. เด็กหญิงอภิสรา  ศรทอง
9. นางสาวอาทิติญา  บัวแก้ว
10. นางสาวอุมาทิพ  ชะเอม
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  ชาตรี
2. นางสาวดวงเพ็ญ  เมียนแก้ว
3. นางสาวไตรรัตน์  ศรีระสันต์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง 1. นางสาวจริยา  มาลาเลศ
2. นางสาวจันทร์จิรา  ช่วยลุง
3. นางสาวจิตราพร  ชีวะโรรส
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  ทองรอด
5. นางสาวนวพร  ทัสนานุติยะ
6. เด็กหญิงปรียาภัทร  ขันแก้ว
7. นางสาวปวีณ์ธิดา  นิรมิตรถวิล
8. นางสาวสุกัญญา  นิยมพร้อม
9. นางสาวสุวรรณรัตน์  วงศ์ษา
10. นางสาวอรุโณทัย  กิมิลา
 
1. นางสาวจันจิรา  ซำฮกตัน
2. นายพงศ์ชิตพล  คงรอด
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. นางสาวกฤษนา  พันธุ์พิพัฒน์
2. เด็กชายจักริน  จุลศักดิ์
3. นางสาวจิดาภา  อินทนาศักดิ์
4. นางสาวณัฐนรี  ศรีสมโภชน์
5. นางสาวณัฐริกา  อำพะนคร
6. นางสาวธันยธร  เทวชู
7. นางสาวนพรัตน์  ประภัยวงษ์
8. เด็กชายภานุพงศ์  สันทัดการ
9. นางสาวมาริสา  ขานสันเทียะ
10. นางสาวสุธิดา  ทองน้ำเพ็ญ
11. นางสาวสุนิดา  ทองน้ำเพ็ญ
12. นางสาวสุมาพร  ใจสมคม
13. นางสาวอรณิชา  เทวชู
14. นางสาวอังคณา  ขุนพรหม
15. นางสาวอุรัสยา  นาสุชล
 
1. นางทัศนีย์  ไชยมงคล
2. นางสาววรัญญา  ปราบพล
3. นางสมใจ  ปราบพล
4. นายปรเมษฐ  ทองศรีเทพ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพนมเบญจา 1. นางสาวกรรณิกา  โสมจันทร์
2. เด็กหญิงกัลญาณัฐ  สุทธิเกิด
3. นางสาวกัลยา  หนูกลับ
4. นางสาวคริษฐา  บรรเทิงกุล
5. นางสาวจุฑารัตน์  ชัยศรีรักษ์
6. นางสาวชิดชนก  ศรีจันทร์
7. นางสาวณัฐริญา  ศรีอาวุธ
8. เด็กหญิงปริฉัตร  แก้วใหญ่
9. เด็กหญิงปาริชาติ  บัวเพชร
10. นางสาวพลอยไพลิน  แก้วยก
11. นางสาวภัณฑิรา  นกทวี
12. นางสาววาสนา  บัวเพชร
13. นางสาวสุภาวรรณ  อินทรวิเชียร
14. นางสาวอรญา  ชินหินแก้ว
15. นางสาวเกศกนก  โสมจันทร์
 
1. นายบุรพล  จิตต์ณรงค์
2. นางพวงรัตน์  เกกินะ
3. นางสาวบุญทิพย์  พัฒน์ช่วย
4. นายอ่าหนัด   เกกินะ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1. เด็กหญิงกฤติยา  พุทไธสง
2. เด็กหญิงจิดาภา  จอมนุ้ยกุล
3. เด็กหญิงญาดา  แก้วสิขาว
4. เด็กหญิงณัญชา  ดำเอี่ยม
5. เด็กหญิงธีมาพร  บัวแก้ว
6. เด็กหญิงบุษบา  สุขสนิท
7. เด็กหญิงบุษบาวรรณ  ทองเผือก
8. เด็กหญิงพนิชา  แก้วสิน
9. เด็กหญิงพรนภา  จันทร์ใต้
10. เด็กหญิงมณีรัตน์  อ่อนทอง
11. เด็กหญิงวัชราภรณ์  บุญสิทธิ์
12. นางสาวอาทิติยา  อินทรคช
13. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  วิเชียรบุตร
14. เด็กหญิงเทวรีย์  เดชพิชัย
15. เด็กหญิงไอลดา  ชลสินธุ์
 
1. นายสมมาศ  กลิ่นถือศีล
2. นายมะยาดี  ดาบู
3. นายภาณุวัฒน์  คงเจาะ
4. นางสาวสาลีรัตน์  ทองขาว
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กหญิงปุญญิศา  นิติรัฐสุวรรณ
2. เด็กชายพงศธร  พุฒิพงศกร
 
1. นายอังคาร  จันชัยชิต
2. นางนงเยาว์  กลอนสม
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. เด็กชายคุณากร  พุ่มประดับ
2. เด็กชายธนธรณ์  จิตต์เส้ง
 
1. นางสาววรรณวิมล  ชัยภาคภูมิ
2. นายพงศ์ภรณ์  หงษ์ทอง
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนบพิตำวิทยา 1. นางสาวทหัยภัทร  ผ่องแผ้ว
2. นางสาวสุธาสินี  เมืองจันทร์
 
1. นางพิชญาภรณ์  กาญจนอุดม
2. นางเกษร  สุวรรณมณี
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. นางสาวพริมา  บรรยงคนันท์
2. นายสรวิชญ์  ขวัญซ้าย
 
1. นายอังคาร  จันชัยชิต
2. นางนงเยาว์  กลอนสม
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. นายธนกร  ชูนุ้ย
2. นายอภิสิทธิ์  เพ็งสวัสดิ์
 
1. นายอรรถวิช  สุวรรณโชติ
2. นางอุบลรัตน์  สุขนาวา
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. นางสาวปณิธาน  พรหมรัตน์
2. นางสาวรุ่งพชรกร  โกมลตรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์  เส็มหมาน
2. นายพรสยาม  เหมสนิท
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม 1. เด็กชายธีรภัทร  คงอุปการ
 
1. นายจิรวุฒิ  ขวัญพรม
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กชายพงศภัค  หนูลาย
 
1. นายเชิด  ด้วงไพรี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  ปิ่นทอง
 
1. นายประสิทธิ์  เพ็ชรจร
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตูลวิทยา 1. นายก่อพงศ์  ชูแสง
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  คงสง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นางสาววันวิสาข์  นิสโร
 
1. นายศิษฐวุฒ  จันทรกรานต์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นายเกื้อกูล  ทองวงค์
 
1. นางสาวณัฐยา   ทิพรัตน
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. เด็กหญิงฉัตตา  ขุนแผ้ว
 
1. นายศิษฐวุฒ  จันทรกรานต์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กหญิงศุภรัตนา  เหตุทอง
 
1. นายสมศักดิ์  อรุณพันธ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. เด็กชายอัลฮาดิซ  แซะเด็ง
 
1. นายประฑีป  แก้วพิมพ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นายศุภกร  ผ่านวงษ์
 
1. นายประสิทธิ์  เพ็ชรจร
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 1. นางสาวสุภาพร  มากชู
 
1. นายวุฒิเกียรติ  วัฒกี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. นางสาวนภัสสร  จันทนานนท์
 
1. นายตันติกร  เพ็ชรอ่อน
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กชายอโนชา  ดิฐมาตย์
 
1. นายเจริญ  ผิวนิล
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. เด็กหญิงโยษิตา  สิงห์ปลอด
 
1. นางทัศนีย์  เกตุแก้ว
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. เด็กชายวรรณรัตน์  รักพรม
 
1. นายศิษฐวุฒ  จันทรกรานต์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. นางสาวจุฑามณี  ประสิทธิศุภผล
 
1. นางทัศนีย์  เกตุแก้ว
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสงขลาวิทยาคม 1. นางสาวชนิดา  ชำนาญเมือง
 
1. นายทวิช  ดิสโร
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตูลวิทยา 1. นางสาวนูรีน  ยีมัสซา
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  คงสง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 1. เด็กหญิงสุภาวดี  สิทธิศักดิ์
 
1. นายจรัญ  พูลสวัสดิ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชะอวด 1. นางสาวธนวรรณ์  เพ็ชรศรี
 
1. นางจตุพร  จุลภักดิ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. เด็กหญิงรุจิกร  สังเมือง
 
1. นางสาวฝาตีม๊ะ  คลังข้อง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. นางสาวอรอนงค์  แก้วประกอบ
 
1. นางสาวบุญถิ่น  เพชรสุทธิ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. นางสาวณัชชา  เมืองเหนือ
 
1. นางวัลภา  ไกรเทพ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสาธงวิทยา 1. นายนัฐวุฒิ  นพรัตน์
 
1. นายสมพร  เจริญคำ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กชายกฤษฎา  ทองรักษา
2. เด็กหญิงเกตน์นิภา  แผ่ดิลกกุล
 
1. นายธีรดลย์  สามัคคี
2. นายประสิทธิ์  เพ็ชรจร
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงบุษยมาศ  หนูน้อย
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ชำนาญ
 
1. นางสาวณัฐกานต์  พิรุณละออง
2. นายธนรัฐ  เกื้อหนุน
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชะอวด 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  สุวรรณธนู
2. นางสาวศิรินาถ  เกยสันเที๊ยะ
 
1. นายไพรัช  สุคตะ
2. นางจตุพร  จุลภักดิ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กหญิงวิกาวี  รัตตมณี
 
1. นางสมญา  รอดประไพ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. เด็กชายอติโรจน์  ทองเสน
 
1. นายศิษฐวุฒ  จันทรกรานต์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กชายอานุภาพ  พรหมจรรย์
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  นุ้ยบุตร
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 1. นางสาวสุธามาศ  พลมา
 
1. นายวุฒิเกียรติ  วัฒกี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นางสาวพิศลยา  มัธยมพงศ์
 
1. นายศิษฐวุฒ  จันทรกรานต์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. นายณัฐธัญ  ชัยกิมานนท์
 
1. นางทัศนีย์  เกตุแก้ว
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กชายธีรพงศ์  อำพรรณ์กาญจน์
2. เด็กหญิงบุษรา  สุดรอด
3. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  ชุ่มชื่น
 
1. นายธีรดลย์  สามัคคี
2. นายประสิทธิ์  เพ็ชรจร
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชะอวด 1. เด็กหญิงณัฐกมล  โสภาพล
2. นายบัณฑิต  สรรพสมบูรณ์
3. เด็กหญิงอาทิตญา  พูลเถี๊ยะ
 
1. นายกรุงทอง  มามาก
2. นายไพรัช  สุคตะ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ 1. เด็กชายณัชพล  จันทร์ภักดี
2. เด็กชายพสิษฐ์  เพ็ชร์เรีอง
3. เด็กหญิงอาทิตยา  หนูคง
 
1. นางสุลีพร  วงศ์สุวรรณ
2. นายธรรมรัตน์  วงศ์สุวรรณ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวด 1. นายธนพล  คงนวลใย
2. นายสุรศักดิ์  มลิวัลย์
3. นายอดิศักดิ์  ชูสุวรรณ
 
1. นายกรุงทอง  มามาก
2. นายไพรัช  สุคตะ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ 1. นางสาวกุลชา  สุทิน
2. นางสาวศุภรดา  โต๊ะจิ
3. นางสาวสุดารัตน์  โต๊ะเด็น
 
1. นางสุลีพร  วงศ์สุวรรณ
2. นายธรรมรัตน์  วงศืสุวรรณ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง 1. นายวัชระ  จันทร์อยู่จริง
2. นายหฤษฎ์  ป่อซิ่ว
3. นายเจนวิทย์  คงคาวงศ์
 
1. นายธวัช  ทองคำ
2. ว่าที่ร้อยตรีสมยศ  เกกินะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กชายอนุพงศ์  แก้วรัตน์
 
1. นายนัฐพล  โรจนหัสดิน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพัทลุง 1. นายสุภชา  กิจวาส
 
1. นางศันสนีย  แสงชาติ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าข้ามวิทยา 1. เด็กหญิงศศิวิมล  สังข์กลำ่
 
1. นางอมรศรี  สามารถ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ 1. นายจิรวัฒน์  ทองกลอม
 
1. นายทิวัตถ์  ศรีวิโรจน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นายณรากรณ์  ดวงสุวรรณ
 
1. นายพัทธพงศ์   ขุนสุยหนู
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นายจตุรงค์  พลเดช
 
1. นายสุรศักดิ์  บุญชูประภา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1. นายวรภพ  พัฒน์เอี่ยม
 
1. นายไพโรจน์  นักฟ้อน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าข้ามวิทยา 1. เด็กหญิงศศิธร  ภูมิพันธ์
 
1. นางอมรศรี  สามารถ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปากพนัง 1. เด็กหญิงปิยะรัตน์  ดียืน
 
1. นางกิ่งแก้ว  คำพรรณ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. นายวัฒนวิชญ์  เจริญพงษ์
 
1. นายนัฐพล  โรจนหัสดิน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. นายวุฒิศักดิ์  ช่วยเหลือ
 
1. นายนุสรณ์  ดุริยาฤทัย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นางสาวจุฑามาศ  สว่างเดือน
 
1. นายธนาวุฒิ  ชุมทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. เด็กชายธนกฤต  วัฒนา
 
1. นายสุรศักดิ์  บุญชูประภา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปากพนัง 1. เด็กหญิงปิยะรัตน์  ดียืน
 
1. นายเสกสิทธิ์  เวชสาร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ 1. เด็กชายพีรพล  อังคะมาตย์
 
1. นายทิวัตถ์  ศรีวิโรจน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นายอดุลยศักดิ์  นาคประสิทธิ์
 
1. นายสุรศักดิ์  บุญชูประภา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นางสาวธัญญารัตน์  เงินเกิด
 
1. นายธนาวุฒิ  ชุมทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นายพิศุทธิพงศ์  สัตยานนท์
 
1. นายพัทธพงศ์   ขุนสุยหนู
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง 1. เด็กชายปริญญา  แก้วปรุง
 
1. นายชนินทร์  บุญชูประภา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. เด็กชายอายุวัต  ทวีรัตน์
 
1. นายพัทธพงศ์   ขุนสุยหนู
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. เด็กชายอวิรุทธ์  อ้นวงษา
 
1. นายวรภาส  อุตรธรรม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ 1. นายภัครพงศ์  ชูเพชร
 
1. นายทิวัตถ์  ศรีวิโรจน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าข้ามวิทยา 1. นางสาวสุวนันท์  นาคภู่
 
1. นางอมรศรี  สามารถ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 90.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1. นางสาวอนุสรา  ประจักษ์สกุล
 
1. นายสมบัติ  เฉงปี่
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีปากพนัง 1. เด็กหญิงวันวิสาข์  อยู่คง
 
1. นายกำแพง  มูสีสุทธิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 94.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ช่วงโชค
 
1. นายนวราช  อภัยวงศ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  พงษ์พานิช
 
1. นายอัศเนศ  รัตนะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจรัสพิชากร 1. นางสาวทิพย์คนาถ  เดชเกศรินทร์
 
1. นายราชัย  แป้นถนอม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าข้ามวิทยา 1. นางสาวอนิสา  ตะโกพร
 
1. นางอมรศรี  สามารถ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นายบุญยเกียรติ  สะอาด
 
1. นายพัทธพงศ์   ขุนสุยหนู
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีปากพนัง 1. เด็กหญิงพัชราภา  บุญเหลือ
 
1. นายกำแพง  มูสีสุทธิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นายถิรวุฒิ  เพชรกาฬ
 
1. นางสาวเปรมฤดี  ทองไซร้
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  สุวิวัฒน์
 
1. นายสุวรรณ  สุวรรณนิภา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. นางสาวเสาวลักษณ์  คำจันทร์
 
1. นางกิ่งแก้ว  คำพรรณ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรียาภัย 1. นางสาวประภากร  โฉมทนงค์
 
1. นายสุวรรณ  สุวรรณนิภา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวอรยา  เกสรินทร์
 
1. นางพวงเพ็ญ  รักทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด 1. เด็กชายฉัตรชัย  ห้องแก้ว
 
1. นายธนกร  วังเคียน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นางสาวสตรีรัตน์  พรหมมณีย์
 
1. นายจักรพันธุ์  ไพบูลย์สวัสดิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีฯ 1. เด็กหญิงศุภกาญจน์  พงสกุล
 
1. นายสันต์ติ  เกราะแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. นายกิติศักดิ์  อยู่ยง
 
1. นางกาญจนี  แก้ววิจิตร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 1. นายกรรณชัย  วงผดุง
 
1. นายวิทวัส  สุวรรณรัตน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นางสาวสรัลชนา  พลรบ
 
1. นางณัฐทิชาภัทร  เหมรัตน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. เด็กหญิงณิชชยา  กิจเจริญ
 
1. นายวรภาส  อุตรธรรม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. นางสาวโสภิดา  วานิช
 
1. นายศุภวุฒิ  อินทร์แก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กหญิงวีรดา  เกตุสว่าง
 
1. นายนวราช  อภัยวงศ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าข้ามวิทยา 1. นางสาวณัฐธิตา  นุชนงค์
 
1. นางอมรศรี  สามารถ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวอริสรา  ศรีนวล
 
1. นางพวงเพ็ญ  รักทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นางสาวสรัลชนา  พลรบ
 
1. นางณัฐทิชาภัทร  เหมรัตน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. นายศรายุธ  ณ นคร
 
1. นายศุภวุฒิ  อินทร์แก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. เด็กหญิงลักษณพร  รักโข
 
1. นายพัทธพงศ์   ขุนสุยหนู
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. เด็กชายนวพล  พลคช
 
1. นายสุรศักดิ์  บุญชูประภา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 1. นางสาวชนิกานต์  สัมฤทธิ์ผล
 
1. นายอัครเดช  เทพสุวรรณ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรียาภัย 1. นายทินกร  ดวงนิราส
 
1. นางสุพิศ  สุวรรณนิภา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นายดรัณภพ  เกิดแก้ว
 
1. นายสุรศักดิ์  บุญชูประภา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. เด็กหญิงภาสิตา  อ๋องแสง
 
1. นายพัทธพงศ์   ขุนสุยหนู
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กหญิงวิภารัตน์  พันเดช
 
1. นางสุพิศ  สุวรรณนิภา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. เด็กหญิงณัฏชนัน  เกษธำรง
 
1. นางกนกนิจ  กิจคาม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวอรยา  เกสรินทร์
 
1. นางพวงเพ็ญ  รักทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 89.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นางสาวพิสุทธิณีย์  สิขาพันธ์
 
1. นายพัทธพงศ์   ขุนสุยหนู
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ 1. นางสาวจิราพัชร  โพธิญาน
 
1. นางสาวนิจพร  นิจพรพงศ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นายณัฐพงษ์  เศวตเวช
2. นายบุญยเกียรติ  สะอาด
3. นางสาวพิสุทธิณีย์  สิขาพันธ์
4. เด็กหญิงภาสิตา  อ๋องแสง
5. เด็กหญิงลักขณา  อนันตพันธุ์
6. เด็กหญิงลักษณพร  รักโข
7. นายวโรตม์  เทศทอง
8. นางสาวเพียงรวี  วีระวรรณ
9. นายไพสิฐ  ธีระกุล
 
1. นายจักรพันธุ์  ไพบูลย์สวัสดิ์
2. นายพัทธพงศ์   ขุนสุยหนู
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งสง 1. นายทวีพงศ์  ชูศรี
2. เด็กชายธันวา  พลพวง
3. นายธเนศ  มลิชู
4. นางสาวปภาวดี  ศิขิวัตร
5. นายวัฒนวิชญ์  เจริญพงษ์
6. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ช่วงโชค
7. นางสาวสุดารัตน์  หนูสวัสดิ์
8. เด็กชายอนุพงศ์  แก้วรัตน์
 
1. นายนวราช  อภัยวงศ์
2. นายนัฐพล  โรจนหัสดิน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1. นางสาวกุลกนิษฐ์  แข่งขัน
2. นายจอห์น ลอยด์  กอร์โดเวส
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  พงษ์พานิช
4. นางสาวบุษกร  นิ่มนวล
5. นางสาวพัชราภรณ์  รัตนจินดา
6. เด็กชายอภิรัตษ์  เรืองหอม
7. นายอรรถวิทย์  ค้างคีรี
8. นายเจมส์ หลุยส์  กอร์โดเวส
9. เด็กหญิงเจศสมาวรรณ์  นุชเกิด
 
1. นางยุพยง  ใจกว้าง
2. นายพิชัย  บุญชูประภา
3. นายอัศเนศ  รัตนะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1. นางสาวกุลกนิษฐ์  แข่งขัน
2. นายจอห์น ลอยด์  กอร์โดเวส
3. นายชัยชาญ  แก้วเกลี้ยง
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  พงษ์พานิช
5. เด็กชายดัสกร  อินทะสร้อย
6. นางสาวธิราวรรณ  รามแก้ว
7. นางสาวพัชราภรณ์  รัตนจินดา
8. นายวรภพ  พัฒน์เอี่ยม
9. นางสาวอธินีย์  สอดศรี
10. นางสาวอนุสรา  ประจักษ์สกุล
11. เด็กชายอภิรัตษ์  เรืองหอม
12. นายอรรถวิทย์  ค้างคีรี
13. นายเจมส์ หลุยส์  กอร์โดเวส
14. เด็กหญิงเจศสมาวรรณ์  นุชเกิด
15. นางสาวแคทลียา  สุขเจริญ
 
1. นางยุพยง  ใจกว้าง
2. นายจงรักษ์  บำรุงวงศ์
3. นายอัศเนศ  รัตนะ
4. นายวิภาส  เลิศนราวาทิต
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นายกนกกานท์  พัดแดง
2. เด็กหญิงฐานิดา  หรนจันทร์
3. นายณรากรณ์  ดวงสุวรรณ
4. นายณัฐพงษ์  เศวตเวช
5. เด็กชายณัฐภัทร  พุทธะสุภะ
6. เด็กหญิงณัฐวิภา  สังข์ทอง
7. นายบารมี  สะอาด
8. นายบุญยเกียรติ  สะอาด
9. เด็กหญิงปัณพร  พรมมา
10. นายพิศุทธิพงศ์  สัตยานนท์
11. นางสาวพิสุทธิณีย์  สิขาพันธ์
12. นายภูริเดช  สุวรรณจุณีย์
13. เด็กหญิงลักษณพร  รักโข
14. นายวโรตม์  เทศทอง
15. นางสาวสตรีรัตน์  พรหมมณีย์
 
1. นายจักรพันธุ์  ไพบูลย์สวัสดิ์
2. นายพัทธพงศ์   ขุนสุยหนู
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งสง 1. นายทวีพงศ์  ชูศรี
2. นายธัชพล  สุทธิวา
3. นายธิติวุฒิ  ชะโณวรรณะ
4. นายธเนศ  มลิชู
5. นางสาวนันท์นภัส  คำแหง
6. เด็กชายปฏิภาณ  เจริญรูป
7. นางสาวปภาวดี  ศิขิวัตร
8. เด็กหญิงปภาวรินทร์  สุขสม
9. เด็กชายภาคภูมิ  จันทร์แจ่มศรี
10. นายภูมินทร์  สุทธิพูน
11. นายรัฐพงศ์  อุปฐาก
12. นายวัฒนวิชญ์  เจริญพงษ์
13. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ช่วงโชค
14. นางสาวสุดารัตน์  หนูสวัสดิ์
15. เด็กชายอนุพงศ์  แก้วรัตน์
 
1. นายนัฐพล  โรจนหัสดิน
2. นายนวราช  อภัยวงศ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. นายชวัลวิทย์  เกตุรัตน์
2. นายทวีพงศ์  ชูศรี
3. นายธัชพล  สุทธิวา
4. นายธิติวุฒิ  ชะโณวรรณะ
5. นายธเนศ  มลิชู
6. เด็กชายปฏิภาณ  เจริญรูป
7. เด็กชายภาคภูมิ  จันทร์แจ่มศรี
8. นายภูมินทร์  สุทธิพูน
9. นายรัฐพงศ์  อุปฐาก
10. นายวัฒนวิชญ์  เจริญพงษ์
11. เด็กชายศตนันทน์  หนูคง
12. เด็กชายอนุพงศ์  แก้วรัตน์
 
1. นายนัฐพล  โรจนหัสดิน
2. นายนวราช  อภัยวงศ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 87.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปากพนัง 1. นางสาวกนกวรรณ  นวลศรี
2. นายกิตติชัย  ท่ากลาง
3. นางสาวชลธิชา  แดงเรือง
4. นายฐิติพันธ์  อ้อยศรีสกุล
5. นางสาวธนพร  ทองขาว
6. เด็กหญิงปิยะรัตน์  ดียืน
7. นางสาวพิชามญชุ์  ขาวสังข์
8. นางสาวภัทราพร  ทองกระจ่าง
9. นางสาวศรุตา  โทมณี
10. นายสราวุธ  สงนาค
11. นางสาวเสาวลักษณ์  คำจันทร์
 
1. นายธเนศ  คำพรรณ์
2. นางกิ่งแก้ว  คำพรรณ์
3. นางสาวนงนุช  บุญเรือง
4. นายจักรชัย  สายมณี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสภาราชินี 2 1. นางสาวชนกานต์  พูลวงศ์
2. เด็กชายชัยพัฒน์  ศรีสุข
3. เด็กชายชิติพัทธ์  รองเดช
4. เด็กชายทรงพล  ชุมทอง
5. เด็กชายภูวมินทร์  ดำทับ
6. เด็กชายภูวไนย  นพวงศ์
7. เด็กหญิงลลิตา  คงรักษ์
8. เด็กหญิงศศิธร  เอ้งฉ้วน
9. เด็กหญิงสิโรรส  สิงห์อินทร์
10. เด็กหญิงสุชาดา  ฤทธิ์เดชา
11. เด็กหญิงอารีรัตน์  ฤทธิ์เดชา
12. นางสาวเพ็ญทิพย์  ทองฤทธิ์
 
1. นางศมนวรรณ  เชาว์ทวี
2. นายเอนก  ศรีสวัสดิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี 1. นายก้องเกียรติ  คำมา
2. นางสาวขนิษฐา  หมวกทอง
3. นายคทาวุธ  พัดนวน
4. นางสาวชฎามาศ  หมวกทอง
5. นายธรรมกฤษณ์  แพรกุล
6. เด็กชายธรรมรัตน์  บูรณะเทศ
7. นายนัทธพงศ์  คงประพันธ์
8. นางสาวน้ำผึ้ง  เมฆมุสิก
9. นายปฏิญาณ  ตรีสิริเกษม
10. เด็กชายพชร  ดวงใหญ่
11. นางสาวพัชราภรณ์  เทือกทิพย์
12. เด็กชายภูริพัฒ  ผลเจริญ
13. นางสาวศตพร  โสภณ
14. เด็กหญิงสบงกช  ไชยพงศ์
15. เด็กชายสิทธิกร  หมวกทอง
16. เด็กหญิงสุธิษา  ทิมนุ่ม
17. เด็กหญิงสุภลักษณ์  เกิดกัน
18. นายอภิสิทธฺิ์  พัฒนประดิษฐ์
19. นายอภิเดช  พระเนีย
20. เด็กหญิงโชติกา  จันทีรัตน์
 
1. นางนิดารัตน์  ชุมศรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายกฤติธี  สุคนธ์
2. เด็กหญิงกุลณัฐ  รุ่มจิตร
3. เด็กหญิงจิระภรณ์  จินดาวรรณ์
4. นายณัฐพงษ์  ร่วมพันธ์
5. เด็กชายณัฐพนธ์  กาญจนประทุม
6. เด็กชายธนกฤต  วิชัยดิษฐ
7. นางสาวธารารัตน์  จันทร์พัฒน์
8. เด็กชายนพพล  รักเดช
9. นางสาวนุชนารถ  หงษ์ทอง
10. เด็กหญิงประภัสสร  ชื่นวิเศษ
11. นางสาวปรางทิพย์  นาคอุบล
12. เด็กชายภูบดินทร์  จันทร์เอียด
13. เด็กหญิงมยุริญ  เชาว์ไฝ
14. เด็กชายวรนนท์  ดิษฐราชา
15. เด็กหญิงวัชราภรณ์  กุกู้มาตร
16. นางสาววาสินี  กอบกาญจน์
17. เด็กหญิงศศิวิมล  เสือมาก
18. นางสาวศุภกานต์  เกิดเกลื่อน
19. เด็กชายสดายุ  บุญสวัสดิ์
20. เด็กหญิงสุภาวี  ดำชะอม
21. นายอภิรักษ์  บุญสนอง
 
1. นางสาวรัญจวนศรี  ขุนไชยรักษ์
2. นางสาววนิดา  วัฒนวิจารณ์
3. นางสาวกาญจนา  จีนชูแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นายกฤตยชญ์  คงแป้น
2. นางสาวคัทยวรรณ  วรรณโน
3. เด็กหญิงชนิกานต์  ทองสลับล้วน
4. นายชลโชติ  สีไหม
5. นางสาวณัฏฐธิดา  ขนอม
6. นางสาวณิชกานต์  สุมงคล
7. นางสาวดวงนฤมล  แขดวง
8. เด็กหญิงทิพรดา  เบิกบาน
9. นายปรเดช  สงคง
10. นายปัณณวิชญ์  จารเทพ
11. นายพศิน  ไหมสีเขียว
12. เด็กชายพีรพัฒน์  ภิบาล
13. เด็กชายภคิน  จีนพวด
14. นางสาวภทรพรรณ  วงษ์มณี
15. นายภูมิ  พงศ์กาสอ
16. นางสาวมนันยา  ประทีป ณ ถลาง
17. นายศุภกฤษณ์  ตามสีวัน
18. เด็กชายสิวรัฐ  ขวัญจันทร์
19. เด็กชายอัครวินท์  โมรินทร์
20. นายแผ่นดิน  คงสุวรรณ
21. เด็กหญิงไพจิตรา   สิทธิ์มาก
 
1. นายจีระพงษ์  ทองจันทร์
2. นายภิญโญ  จันทพุ่ม
3. นางวีณา  ทองขาว
4. นางสาวขนิษฐา  สังข์เพ็ชร์
5. นางพรรณี  อินทรปาน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. เด็กชายกฤติพงษ์  ใจห้าว
2. เด็กชายคามิน  เสนาวัลย์
3. เด็กหญิงชฎาภรณ์  อนุกูล
4. เด็กชายติณณภพ  ช่วยคง
5. เด็กชายธนวิชญ์  เพชรแก้ว
6. เด็กชายภูริศร์  ตรีรัตนานุกุล
 
1. นายสราวุธ   ใหมรักษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  พรหมพัฒน์
2. เด็กหญิงทรรศนีย์ยา  หอมกลิ่น
3. เด็กหญิงภาณุมาส  เดชบุญพบ
4. เด็กหญิงวรรณพร  พูลศรี
5. เด็กชายเพชรพล  เนตรพรม
6. เด็กชายเอกนิธิ  วิชัยดิษฐ
 
1. นายพิชิต  คงแจ่ม
2. นายจอม  กรองเห็น
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 1. เด็กชายชลธาร  หนูรัตน์
2. เด็กชายชานน  ใจหลัก
3. เด็กชายปฏิพล  ไกรเลิศ
4. เด็กชายรัชชานนท์  ละออวงศ์
5. เด็กหญิงสตรีทิพย์  โบบทอง
6. เด็กชายสุกฤษฏ์  วีระวงค์
 
1. นางสาวปราณิสา  อินท่าทอง
2. นายศรายุทธ  พรหมพันธุ์
3. นายบุญเลิศ  ปานนุ่ม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นายณัฐบวร  ธนพัฒศิริ
2. นายทนงศักดิ์  พลขันธ์
3. นายธัชพล  ทวีช่วย
4. นางสาวบรรณสรณ์  นวลมุสิต
5. นายวัชวงศ์  เพชรสุวรรณ์
6. นายศุภกันต์  ทองรัตน์
 
1. นายอนุวัฒน์  ชาญอาวุธ
2. นายวีระ  รักงาม
3. นายจิรวัฒน์  เดชเส้ง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นายคีตวัฒน์  อินทรเพชร
2. นายธนาดล  ฮุยนอก
3. นายปุริม  จำนงค์
4. นายอนุชา  สังข์ไทย
5. นางสาวเมธาวี  ซินหลิว
 
1. นายโชติ  ไกรศิริ
2. นายวีระ  อินทรเพชร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 1. เด็กชายกวิน  ถาวรบุตร
2. นางสาวทิพยาภรณ์  วิยาสิงห์
3. นางสาวนรีกานต์  งามเสมอ
4. นายสิรวิชญ์  ศรีทองชื่น
5. นางสาวอรรัมภา  เจียะจิระวิบูลย์
6. นายเจษฎา  ประชุมทอง
 
1. นายปฐมพงศ์  ไชยภักดี
2. นายวิวัฒน์  เชื้อแหลม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวกมลทิพย์  ทองอนันท์
2. นายกล้า  ไชยตรี
3. นายกษมา  โตวิมุติ
4. เด็กชายกานตพงศ์  คำเจริญ
5. นางสาวกุลิสรา  คงแข็ง
6. นายจรกฤตย์  สุวรรณลิขิต
7. นางสาวจินดาพร  พ่วงแสง
8. นายจิราณุวัฒน์  นุ่นด้วง
9. นางสาวชฏากาญจน์  อ่อนทอง
10. นายชนายุทธ  หนูแก้ว
11. นางสาวชนิตา  ทองเจือ
12. นายชนิสร  สังข์จรูญ
13. นางสาวฐิติมา  รักร่วม
14. เด็กชายตนุภัทร  คงศรี
15. นางสาวทิพย์อักษร  คงชู
16. นางสาวธัญลักษณ์  มาคะมาโน
17. นายนนทวัฒน์  หนูด้วง
18. นายนภดล  สมผุด
19. นางสาวนันทพร  พลายงาม
20. นางสาวนิรชา  บุญพามา
21. นายปริยวัฒน์  หนูแก้ว
22. เด็กชายปัทมาสน์  โสมณะ
23. นางสาวปาริชาติ  สุขอนันท์
24. นายปิติภูมิ  ชูสังข์เพชร
25. นายพงศธร  ถาวระ
26. นางสาวภัทรานิษฐ์   มิตรชู
27. นางสาวภัทราวดี  กิ้มแก้ว
28. นายภาณุวัฒน์  โอทอง
29. นางสาวยวิษฐา  ชูนวล
30. นายรักษิต  นุ่มดี
31. เด็กชายวโรดม  ปานดำ
32. เด็กชายศรยุทธ  ทองคำ
33. นางสาวศรัญญา  พรหมห้อง
34. นายศักดิ์สุนาท  สุทธิชน
35. เด็กหญิงศิรินภา  ศรีบุญมี
36. นายศุภณัฐ  ธรรมชาติ
37. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  มีธรรม
38. นายสุริยา  ก่อแก้ว
39. เด็กชายอรรถกร  สำแดง
40. นางสาวโสรดา  พิจิต
 
1. นางสาวอัจฉรีย์  เทศนุ้ย
2. นางกิรณา  สุวรรณจินดา
3. นายไกรวัลย์  เกาะทอง
4. นายวิเชียร  คำคง
5. นางสาวกันต์กมล  หนูเมียน
6. นายสวาท  จันทร์น้อย
7. นางชลินาถ  อาษาชำนาญ
8. นางสาวเยาวพรรณ  แก้วมาก
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1. นายกายสิทธิ์  ทองดีเพ็ง
2. นายการัณยภาส  คงฤกษ์
3. นายกิตติ  สุวรรณรัตน์
4. เด็กหญิงจิณณพัต  ฉิมยินดี
5. นางสาวจิราพัชร  พูลมาศ
6. นางสาวชลธิชา  ปานวัน
7. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  คงไสยา
8. นางสาวณัฐกานต์  กาญจนรังษี
9. นางสาวณัฐธิดา  กาญจนรังษี
10. นางสาวตรีรดา  สิงห์คาร
11. นายถิรวัฒน์  จรานุพงศ์
12. นายธนธัต  มณีนูญ
13. นายนรภัทร  ลาภชูรัต
14. นางสาวนรีรัตน์  ทิพย์เกิด
15. นายบดินทร์  ยี่หวา
16. นายพงศกร  ศรีระบาย
17. นางสาวพรรณรายณ์  อินทรเจียว
18. นายพรเทพ  โสมขันเงิน
19. เด็กหญิงพิชาพร  สถิตพรบรรพต
20. นางสาวพิมพ์ลภัส  ทิพย์สุวรรณ
21. นายภัคพล  หลิมพันโชติ
22. นายภาณุสรณ์  สาริขา
23. เด็กชายภูวดล  แซ่ภู่
24. นายมลธวัช  มาศหนู
25. นางสาวมัลลิกา  สว่างอัมพร
26. นายลัทธศิลป์  เด็ดรักษ์ทิพย์
27. นายวิชชนันท์  ร่มโพธิ์
28. เด็กหญิงวิลาสินี  พาลเสือ
29. นางสาววิลาสินี  ไหมด้วง
30. นายศาตพิชญ์  รำไพ
31. เด็กหญิงศิริรัตน์  สังข์ทอง
32. นายอดุลวิทย์  กายแก้ว
33. นายอธิวัฒน์  ชูพยัคฆ์
34. นายอธิวัฒน์  ช้างน้อย
35. เด็กหญิงอภิชญา  เชื้อพลบ
36. นายอรุชา  ริกานนท์
37. นายอันดามัน  พลไทสงค์
38. นายอัษฎาวุธ  เชาวลิต
39. นางสาวอาทิตติยา  ฉิมทับ
40. นางสาวอินทิรา  อินวารี
 
1. นางสาวนาฏจิรัตน์  เต็งมีศรี
2. นายจีรพีร์  มีสม
3. นางลัดดาวัลย์  อินทร์ทรัพย์
4. นายวุฒิชัย  อำนวยเวช
5. นายรพีพัฒน์  คงคำ
6. นายเยี่ยมยุทธ  ฉายสง่า
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นายกรนันท์  จิมา
2. เด็กหญิงกวิสรา  หลักเมือง
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สังเมียน
4. เด็กหญิงคีตกานต์  พรหมสุวรรณ
5. เด็กหญิงฉัตรวรรณ  ซ้ายเกลี้ยง
6. เด็กหญิงชัญญานุช  รวมสุข
7. เด็กชายชาญนิธิเดช  กัมปิยโวหาร
8. เด็กชายชิติพัทธ์  เพ็ชรมาลัย
9. เด็กหญิงฐานุตรี  คำมินทร์
10. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ดอกคำใต้
11. นายณัฐบวร  ธนพัฒศิริ
12. นายทนงศักดิื  พลขันธ์
13. นายธนทัต  สุขอุบล
14. นายธัชพล  ทวีช่วย
15. นางสาวนพมาศ  ดำรงธนานุรักษ์
16. นางสาวนรีกานต์  รักษ์ทอง
17. เด็กหญิงนันทิยา  บุญวรรณ
18. นางสาวบรรณสร  นวลมุสิต
19. นายปิยณัฐ  ไชยปาน
20. เด็กหญิงปุณธีรา  เชียห้วน
21. นายภานุกร  แก้วกระจ่าง
22. เด็กหญิงรพีพันธ์  ขำณรงค์
23. เด็กชายวัชรกร  ธนพัฒศิริ
24. นายวัชวงศ์  เพชรสุวรรณ์
25. เด็กชายศุธิกร  เหมาะรักษ์
26. นายศุภกันต์  ทองรัตน์
27. เด็กหญิงสุชญา  คงทน
28. เด็กหญิงสุภาวดี  ไข่ช่วย
29. เด็กชายสุวพงศ์  ศรประสิทธิ์
30. นายอัตตา  เสาวภาคโสภา
31. นายเอกมล  พรหมเจียม
32. นางสาวโกสัญญา  แก่นยะกุล
 
1. นางสาวจารี  ไชยหมาน
2. นายอนุวัฒน์  ชาญอาวุธ
3. นายวีระ  รักงาม
4. นายจิรวัฒน์  เดชเส้ง
5. นายนริทร์  สุวรรณรักษา
6. นางสาวมยุรี  เพ็ชรมาลัย
7. นางสาวรภัทรธรณ์  จะรา
8. นายวิชยานนท์  วรภาพรหมพัฒน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นางสาวกรรณิการ์  หนูเพ็ชร์
2. นายกฤษณพล  หนูคล้าย
3. เด็กชายคามิน  เสนาวัลย์
4. เด็กหญิงฉัตรประภา  คล้ายกุ้ง
5. เด็กชายชนวีร์  ศรีสะอาด
6. นายฐิติวัสส์  ศิริรังษี
7. เด็กหญิงณัฎนรี  อินตะโสม
8. เด็กหญิงตรีสุคลธ์  วีระการณ์
9. นายต้นไม้  หนูเนียม
10. เด็กหญิงทริกา   ทองเจริญ
11. เด็กชายธนวิชญ์  เพชรแก้ว
12. เด็กชายธัชนนท์  ศักพันธ์
13. เด็กหญิงธัญจิรา  หิรัญสาลี
14. เด็กหญิงธันยพร  สุขผ่อง
15. นางสาวบุษบง  สิงห์จิตต์
16. นายปรเมธ  เจริญวาที
17. เด็กหญิงปัณพร  เพชรมณี
18. นางสาวปานดวงใจ  สุยโฉ
19. เด็กหญิงพรชิตา  โพธิ์สาลี
20. เด็กชายภูริศร์  ตรีรัตนานุกุล
21. เด็กหญิงมะลิวัล  หนูพุ่ม
22. นายยงยุทธ์  ชุมอินทร์
23. นายรชาคริน  ชุมคง
24. เด็กหญิงรินรดา  แสงแก้ว
25. เด็กหญิงวิณัฐชา  กลั่นเกลี้ยง
26. เด็กหญิงศราวดี  ขุนต่างตา
27. เด็กหญิงศิริขวัญ  แซ่ว่อง
28. นายศิริจักรี  เปศรียะโร
29. นายศุภวิชญ์  สิทธิรักษ์
30. นางสาวสวรส  โปฎกรัตน์
31. เด็กชายสุทธิรักษ์  ไชยบัญดิษฐ
32. เด็กหญิงสุธาพร  เลี่ยนกัตวา
33. นายสุรศักดิ์  สังข์ขาว
34. นายสุวิจักษณ์  เข็มเศรษฐี
35. นางสาวสุวิชญา  รักษากิจ
36. เด็กหญิงอารดา  จิตโลหะ
37. นายเจตน์สฤษฎิ์  เกื้อหนุน
38. นางสาวแพรชมพู  เวทยประสิทธิ์
 
1. นางโชติกา  หนูสวัสดิ์
2. นายสราวุธ   ใหมรักษ์
3. นายนริศวร์  แก้วมณี
4. นายวสุรัตน์  อังศุพิสิฐ
5. นางสาวอัมพร  ฤทัยธีรศานต์
6. นางวราภรณ์  นวลสนอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พรมจัน
2. เด็กชายกรกช  ลิขิตการ
3. เด็กชายกันตวิชญ์  หนูเอียด
4. เด็กหญิงจิราพัชร  ไข่แก้ว
5. เด็กหญิงจุฑารัตน์  อุชุภาพ
6. เด็กหญิงชญาดา  ณ วิจิตร
7. นางสาวชฎาภรณ์  ฤทธิโชติ
8. เด็กชายณรงค์  บุญฤทธิ์
9. นายธนกฤต  บุญเทียม
10. เด็กชายธนสิน  ชาญวารินทร์
11. นางสาวธนัชพร  ราโชกาญจน์
12. นายธุวานนท์  นาคชู
13. นายนพรุจ  สมปรีดา
14. นางสาวนันทวดี  ทองขาวบัว
15. นางสาวนันทิพร  วงศ์วิวัฒน์
16. นายนิธิศ  ณ พัทลุง
17. เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  จิระกาญจน์
18. เด็กหญิงพรรณระวี  ปานทองแก้ว
19. นายพรหมบัณฑิต  แปงใจ
20. เด็กชายพฤเดช  เพ็ญทอง
21. เด็กหญิงพิชชาภา  จินุพงศ์
22. เด็กหญิงฟ้าใส  เพชรสุภา
23. เด็กหญิงมณีวรรณ  เพชรวิจิตร
24. เด็กหญิงศิรินทิพย์  วรรณศิลป์
25. นายศุภณัฐ  ชลสาคร
26. เด็กชายสรวิศ  บุญสนอง
27. นางสาวสิริพร  เอกาพันธ์
28. นางสาวสิริมาส  เอกาพันธ์
29. เด็กชายอดิศักดิ์  แม้นสุรางค์
30. เด็กหญิงอลิชา  สายวิเชียน
31. นางสาวอาภารัตน์  ถนนแก้ว
32. เด็กหญิงเบญจวรรณ  อุทายี
33. เด็กชายเรืองฤทธิ์  จิตต์อำนวย
34. เด็กชายเอื้ออังกูร  สุทธิพันธ์
35. นายโกสินทร์   จงกลพืช
 
1. นางสาวนวลลออ  วันจันทร์
2. นางสาวเอริน  บุญมณี
3. นายอรรถ  เภรีกุล
4. นางนุจรี  ฐาปนภาคย์
5. นายธนิต  โสธรจิตต์
6. นายจำนงค์  สิงห์สุวรรณ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 1. นางสาวกชกร  จันทร์สุริย์
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  คงสมุทร
3. นางสาวกรรณิกา  เที่ยงภาษา
4. นายกฤตนัย  กลับกลาย
5. นายกฤษฎา  เปี่ยมยา
6. เด็กชายกษิดิ์เดช  ปานชู
7. เด็กหญิงกันตินันท์  อาชาทรง
8. นางสาวกานต์วจี  กี่สุ้น
9. เด็กชายกิตติภณ   ซ้วนขาว
10. นายขมาผจญ  เต็กเดิม
11. เด็กหญิงคีตาศิลป์  พรหมสุทธิ์
12. นายจาริส  ยอดศรี
13. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ช่วยพัทลุง
14. นายชาญธวัช  ขันสำลี
15. นางสาวณัฐกานต์  วิชัย
16. เด็กชายณัฐพงศ์  บุญเกื้อ
17. นายดนัย  ดวงธรรม
18. นายธัญเทพ  แพงมี
19. นายธีรพล  คงเรือง
20. นางสาวปรียาภรณ์  ทองเพ็ชร
21. เด็กหญิงปรียารัตน์  รัตนา
22. เด็กหญิงพัชณิดา  ล้อมกองแก้ว
23. นายพันธวิศ  ชัยเพชร
24. นางสาวรวิกานต์  บัวแก้ว
25. นายรัชพล  สืบวิเศษ
26. นายรัชรากร   หลานอา
27. เด็กหญิงลภัสรดา  บูชาพันธ์ุ
28. เด็กชายวงศธร  ชิตชลธาร
29. นางสาววริศรา  แสวงสุข
30. เด็กหญิงสิริภัทร  ผกาแก้ว
31. เด็กหญิงสิริวิมล  แก้วลูก
32. นางสาวสุภัชชา  เม่งบุตร
33. นางสาวสุภารัตน์  เกลาเกลี้ยง
34. เด็กหญิงหวันยิหวา  ชนะ
35. นางสาวอารียา  จันทร์จำรัส
36. นายเจษฎา  อ่อนนวน
37. นางสาวเบญจวรรณ  ใกล้แก้ว
38. นางสาวเพ็ญพรรณศา  เงินสัจจา
 
1. นายเกรียงไกร  รองเดช
2. นายศราวุธ  เกื้อขาว
3. นายโกษิต  ดาวกระจ่าง
4. นายวิชชา  ไชยกุล
5. ว่าที่ร้อยตรีศราวุธ  สังข์ทอง
6. นายวรพล  วิเชียรนพรัตน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. เด็กชายธัชนนท์  ศักพันธ์
 
1. นายสราวุธ  ใหมรักษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีระนอง 1. เด็กชายพณรัชต์  กองทอง
 
1. นายปราโมช  พงศ์นุรักษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. เด็กชายชาญณรงค์  ทองศรี
 
1. นายวีระ  อินทรเพชร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา 1. นายคุณากร   จินดา
 
1. นายสานนท์  เพ็งแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 1. นายนันทวัฒน์  ไทรแก้ว
 
1. นายอาลักษณ์  คานแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมวิภาวดี 1. นายสันติวัฒน์  ทองอ่อน
 
1. นายพัตร์พิมล  ศักดา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงณริสสา  ดำเนินผล
 
1. นางแสนสุข  สิงห์สุวรรณ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  พรหมพัฒน์
 
1. นายจอม  กรองเห็น
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียรใหญ่ 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  วังบุญคง
 
1. นายนันทยา  สุวรรณมณี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 1. นางสาวดาราวรรณ  เสียงเพราะ
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ช่วยนาค
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิชิตสงคราม 1. นางสาวศิริพร  วงศ์ขจร
 
1. นายสุวิทย์  ม้าฤทธิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. นางสาวสุกัญญา  แก้วเรือง
 
1. นางกนกนิจ  กิจคาม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" 1. เด็กชายกัมปนาท  พรผล
 
1. นางศิริกุล  จิตต์พิศาล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กชายนวดิษย์  ทองนอก
 
1. นางแสนสุข  สิงห์สุวรรณ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. เด็กชายณัฐภัทร  พรหมสว่าง
 
1. นายโกศล  ชูดวง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา 1. นายคุณากร   จินดา
 
1. นายสานนท์  เพ็งแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 1. นายปราโมทย์  ไชยพิทักษ์
 
1. นายพงศ์ธร  นภาพงศ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมวิภาวดี 1. นายสันติวัฒน์  ทองอ่อน
 
1. นายพัตร์พิมล  ศักดา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ 1. นางสาวปิยดา  นุ่นหยู
 
1. นางจิรารัตน์  ทิพย์บำรุง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา 1. เด็กหญิงปัญชดา   ต๋าแก้ว
 
1. นายสานนท์  เพ็งแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 1. เด็กหญิงการันตี  กองแก้ว
 
1. นายปราโมทย์  จันทร์ไพฑูรย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นางสาวพิชญานิน  หนูศรี
 
1. นายวิชยานนท์  วรภาพรหมพัฒน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. นางสาวสิริพร  เอกาพันธ์
 
1. นายจำนงค์  สิงห์สุวรรณ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 1. นางสาวอธิษฐาน  สาธุจรัญ
 
1. นายบุญเลิศ  ปานนุ่ม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กชายพชรพล  จันทนธนู
 
1. นายพิชิต  คงแจ่ม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 93.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประภัสสรรังสิต 1. เด็กชายกฤษณะ  หอยบาง
 
1. นายวินิตย์  ศรีทวี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. เด็กชายชาญณรงค์  ทองศรี
 
1. นายโชติ  ไกรศิริ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา 1. นายคุณากร   จินดา
 
1. นายสานนท์  เพ็งแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. นายชินนนท์  สืบวงศ์
 
1. นายสากล  สืบวงศ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 1. นายพสธร  ธารวัฒนพงศ์
 
1. นายอรรถพล  ปถมกุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา 1. เด็กหญิงปัญชดา   ต๋าแก้ว
 
1. นายสานนท์  เพ็งแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. เด็กหญิงญาดา  สัจจากุล
 
1. นายสัญญา  สัจจากุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1. เด็กหญิงซาจีร่า  มูฮัมหมัด
 
1. นายตฤณ  คงถาวร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" 1. นางสาวสลิลทิพย์  สุวรรณมณี
 
1. นางศิริกุล  จิตต์พิศาล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 1. นางสาวทิพยาภรณ์  วิยาสิงห์
 
1. นายวิวัฒน์  เชื้อแหลม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. นางสาวพัชรามญชุ์  มีมาก
 
1. นายสัญญา  สัจจากุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 1. เด็กชายอัครวัฒน์  สุจริตกุล
 
1. นายไพศาล  ประสารการ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. เด็กชายธีราวัฒน์  วัฒนเชื้อ
 
1. นางกนกนิจ  กิจคาม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา 1. เด็กชายสุทธิพร  พวงบุปผา
 
1. นายสังวาลย์  ทองยั่งยืน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวิภาวดี 1. นายสันติวัฒน์  ทองอ่อน
 
1. นายพัตร์พิมล  ศักดา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา 1. นายคุณากร   จินดา
 
1. นายสานนท์  เพ็งแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. นายวิธวินท์  โล่สถาพรพิพิธ
 
1. นางสาวประภัทรา  นิมิตรถวิล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  พรหมพัฒน์
 
1. นายจอม  กรองเห็น
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอนสักผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  ทาบุญ
 
1. นายสุภัทร  บุระชัด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กหญิงอัญชิสา  วังช่วย
 
1. นายไกรวัลย์  เกาะทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" 1. นางสาวสลิลทิพย์  สุวรรณมณี
 
1. นางศิริกุล  จิตต์พิศาล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรียาภัย 1. นางสาวกนกวรรณ  แท่นอินทร์
 
1. นายจอม  กรองเห็น
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระแสงวิทยา 1. นางสาวรัชยาภรณ์  เหมทานนท์
 
1. นายสมพร  เจริญศิริ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 1. นายปวริศร์  โกสินทร์
2. เด็กชายมณฑล  ชูแก้ว
3. นายมนต์ชัย  แนมใสย
4. นายวงศพัทธ์  โยธารักษ์
5. นายศิรวิทย์  ปราณพ
6. เด็กหญิงสิริวิมล  วงษ์ดาว
 
1. นายบุญเลิศ  ปานนุ่ม
2. นางสาวปราณิสา  อินท่าทอง
3. นายศรายุทธ  พรหมพันธุ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนราธิวาส 1. เด็กหญิงนรภัทร  เพ็ชร์พันธ์
2. เด็กชายนราวุฒิ   กลิ่นมาลี
3. เด็กหญิงศิริกัญญา  อินทรชูด
4. เด็กชายสรวิชญ์   โสภณคณาสาร
5. เด็กหญิงสุธีรา   บุญธรรม
6. เด็กหญิงอรณิชา   ไชยยาว
7. เด็กหญิงอุไรพร   พิมอุบล
 
1. นายกิตติพงศ์  แซ่เฮง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 82.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กชายจิรกิตติ์  อาษากิจ
2. เด็กชายติณณ์  ซื้อจ้าง
3. เด็กชายทรัพย์สิน  จำปา
4. เด็กชายทัศน์พล  สหกิต
5. เด็กชายนุฎล  สกุลคง
6. เด็กชายปริวรรต  วัฒนาพันธ์ุ
7. เด็กชายปุณณัตถ์  ไทยกลาง
8. เด็กชายสัณหณัฐ  หนูใจหาญ
9. นางสาวอรกานต์  สุวรรณ
10. เด็กชายไกรศร  แสงรัตน์
 
1. นายสุภาคินัย  จันทรกูล
2. นายวิษณุ  วรรณบวร
3. นายชยศัพท์  กระแสร์สาร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  ทองประดับ
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทสะเร
3. เด็กหญิงกวิสรา  ไหมสุข
4. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ทะวะชาลีย์
5. เด็กชายกัณธัตย์  รัตนโนชา
6. นายกานต์กมล  ทัศน์สูงเนิน
7. เด็กชายกิตติรัฐ  เรืองศรี
8. เด็กชายก่อกานต์  โกสัยยะ
9. เด็กชายก้องภพ  สุขสวัสดิ์
10. เด็กชายคณธร  นวนคำ
11. เด็กชายจัสติน  เบญจตระกูล
12. เด็กชายจิรันธนิน  โทบุรี
13. เด็กชายจีราวัชช์  พลานุรักษ์นิธี
14. เด็กหญิงชนัญชิดา  ปัญญะ
15. เด็กหญิงฐิตยากร  นนสีไพร
16. เด็กหญิงฑิตยา  รัตนโชติกานนท์
17. เด็กชายณัฐพล  วรรณเพ็ชร
18. เด็กชายณัฐภัทร  พรหมสว่าง
19. เด็กหญิงณิชาพร  จันทร์เรือง
20. เด็กหญิงทิพวรรณ  ชูเชิด
21. เด็กชายธิติวัฒน์  บุญญานุสนธิ์
22. เด็กชายนราชัย  หลีวิจิตร
23. เด็กชายนันทกร  คงเพ็ชร
24. เด็กหญิงพริมา  มณีพรหม
25. เด็กชายพิชญะ  รัตนโชติ
26. เด็กหญิงพีรพักตร์  ชัยเกษตรถาวร
27. เด็กหญิงพุธิตา  ศักดิ์สองเมือง
28. เด็กหญิงฟิตดาว  เเจ๊ะเเว
29. เด็กชายรัชพล  แสงจันทร์
30. เด็กชายรัฐภาคย์  จิตรประพันธ์
31. เด็กชายรุจิภาส  สุพรรณ
32. เด็กหญิงลภัสรดา  บุญรอด
33. เด็กหญิงวศินี  อิสระ
34. เด็กหญิงสุกัญนาเรีย  ขัญหาญศึก
35. เด็กหญิงหัฐญา  เดชาภูมิ
36. เด็กหญิงอภิญญา   เกตคำขวา
37. เด็กหญิงอัจฉริยา  อินคง
38. เด็กชายอัตพล  ล่องแก้ว
39. เด็กชายอาทิตย์  ทองอร่าม
40. เด็กหญิงเหมือนฝัน  หมัดขาว
 
1. นางเพ็ญศรี  ดุษฎีบัณฑิต
2. นายประจักษ์  ขวัญพัทลุง
3. นายโกศล  ชูดวง
4. นางสาวเพริศพิศ  คูหามุข
5. นายปรัชญา  จิตรเสถียร
6. นางจารุวรรณ  ทองสว่าง
7. นายสิริชัย  รัตนแคล้ว
8. นางสาวกีรกาญจน์  แก้วขอมดี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 1. เด็กหญิงกฤตพร  ชนะสิทธิ์
2. เด็กหญิงกวิสรา  เอี่ยมศิริ
3. เด็กหญิงกาญจนา  กาญจนะ
4. เด็กชายกิตติพงศ์  มาลัย
5. เด็กหญิงกุลธิดา  กสิกรรมไพบูลย์
6. เด็กหญิงชนิตา  พรหมขุนทอง
7. เด็กชายณภัทร  หนูราช
8. เด็กชายณัฐพล  เขียวกุ้ง
9. เด็กหญิงณิชากร  ศรีโชติ
10. เด็กหญิงดาราพรรณ  คงซ้าย
11. เด็กหญิงทัศน์มน  เพ็ชรประสมกูล
12. เด็กหญิงธนพร  อภิบูลย์สุวรรณ
13. เด็กหญิงธัญชนก  สุวรรณอ่อน
14. เด็กหญิงนุรอัยนี  ภาเส็น
15. เด็กหญิงบาษิตา  หมัดอาหลี
16. เด็กชายปริวัฒน์  พวงผกา
17. เด็กชายปัญญาพัฒน์  ชูเชิด
18. เด็กหญิงปิยาพัชร  จริงจิตร
19. เด็กชายปุณณวิช  จิตรเอียด
20. เด็กหญิงผจงชนก  แซ่ลี้
21. เด็กหญิงพฤกษา  รัตนพันธ์
22. เด็กหญิงพิยดา  แก้วสม
23. เด็กชายภพสร  โกมล
24. เด็กหญิงภัคนันท์  วังสปราบ
25. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  อินทมณี
26. เด็กชายรักษิต  แก้วนุ้ย
27. เด็กชายรัฐภัทร์  ยอดดี
28. เด็กหญิงวศินี  ชาติดำ
29. เด็กหญิงศศิธร  วงศ์เลิศประดิษฐ์
30. เด็กชายสมประสงค์  บุญธรรม
31. เด็กหญิงสลิลทิพย์  สุวรรณทอง
32. เด็กหญิงสุกฤตา  ชุมพลรบ
33. เด็กหญิงสุทธิศา  สุขแก้ว
34. เด็กหญิงอริสรา  บุรีสวัสดิ์
35. เด็กชายอุสมาน  โอะโร
36. เด็กชายเตชิต  แซ่หลี
37. เด็กชายเทพจรินทร์  คงสุวรรณ
38. เด็กชายเปมทัต  ปิ่นเซ่ง
39. เด็กหญิงเพชรรัตน์ดา  ขาวแก้ว
40. เด็กชายเศรษฐวิชญ์  โมสักรัตน์
 
1. นางอรสา  เดชดี
2. นายปิยวัฒน์  ช่วยวงศ์
3. นายเอนก  อมราพิทักษ์
4. นางตวงมนต์  สังขชาติ
5. นางสาวสุพรรษา  หนูเมือง
6. นายธเรศ  นรากุลพิสัย
7. นางกุญช์ชญา  ไชยชนะ
8. นางสาวมุทิตา  สุวรรณกิจ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 1. นางสาวกรกนก  ละอองเทพ
2. นางสาวกาญจนา  มณีโชติ
3. นางสาวจิรัชญา  แววภักดี
4. นางสาวชนัญชิดา  อังคะอุทัยวร
5. นายชนาธิป  จินนุกูล
6. นางสาวชนิดาภา  หมัดสมัน
7. นางสาวณัฐสิมา  ด้วนมี
8. นายธนกฤต  เพ็ชรสุทธิ์
9. นางสาวธนัชพร  พรหมจรรย์
10. นางสาวธัญชนก  บุญรัตน์
11. นางสาวนัฐณิการ์  เคลือบเพชร
12. นางสาวปรัชญาณี  จันทรชาติ
13. นายปิติพัฒน์  ชูปลื้ม
14. นางสาวพรรณภัค  เจยาคม
15. นางสาวพิชญาภรณ์  ธรรมชูโต
16. นายภรัณยู  เปียคล้าย
17. นางสาวภัทรนันท์  สุวรรณอัมพร
18. นายภูริพัฒน์  รัตนประพันธ์
19. นายภูวกร  ฉัตรสิรยากร
20. นายภูวณัฐ  พันธ์วิไล
21. นางสาวมธุรดา  ฉ้วนกลิ่น
22. นางสาวมสฤณา  จรเปลี่ยว
23. นางสาวรักษณารี  รัชวัฒนะ
24. นางสาวราลีน่า  ด้วงไพรี
25. นายวรายุทธ  หมุดระเด่น
26. นายวัชราภรณ์  เจริญกุล
27. นางสาววันวิสาข์  เวฬุบรรพ
28. นางสาววิลาสินี  เภอรัตน์
29. นายศรัณย์  กาฬสินธุ์
30. นางสาวศุภราพร  ภู้คลองพลอย
31. นายศุภวิชญ์  ไชยชนะ
32. นายสรายุธ  สุระกำแหง
33. นางสาวสริตา  ชุ่มจำรัส
34. นางสาวสิริญญาพัชร  บุญวงศ์
35. นางสาวสิริมาวาดี  แสงทอง
36. นางสาวสุประวีณ์  จันทร์สว่าง
37. นางสาวสุวนันท์  เพ็ชรจำนงค์
38. นางสาวอังคณา  อภิชาตอุดม
39. นายเจษฎา  แซ่เตี้ยว
40. นายเชนทร์  ปานสี
 
1. นายปิยวัฒน์  ช่วยวงศ์
2. นางอรสา  เดชดี
3. นางสาวสุพรรษา  หนูเมือง
4. นายเอนก  อมราพิทักษ์
5. นางตวงมนต์  สังขชาติ
6. นายธเรศ  นรากุลพิสัย
7. นางกุญช์ชญา  ไชยชนะ
8. นางสาวมุทิตา  สุวรรณกิจ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. นางสาวกาญจนวรรณ  แซ่หลี
2. นายกิตติศักดิ์  ปานยะกุล
3. นางสาวณัชชา  ศรีสุวรรณ
4. นายณัฐิวุฒิ  เพชรสีดำ
5. นางสาวณาตาลีย์  ธรรมรักษา
6. นางสาวตรีภัทร์  พรหมสุวรรณ
7. นายทักษ์ดนัย  สงเเก้ว
8. นางสาวทิพย์สุชน  เดิมหมอก
9. นายธนากร  แซ่หลี
10. นางสาวธัญวรัตน์  เสนขวัญแก้ว
11. นายนลธวัช  แซ่ตั้ง
12. นางสาวนาริน  คงรัตน์
13. นายปริญญา  เพชรสีดำ
14. นางสาวปัญญาพร  วิชาเฟือง
15. นางสาวพิชชาพร  บุญไชยสุริยา
16. นายพิชญุตม์  วัชรปิยานันทน์
17. นางสาวพิศสุวรรณ  เก้าคุณากร
18. นายภานุพงศ์  ขุนเเดง
19. นางสาวมุทิตา  ยะริงทอง
20. นายวรเชษฐ์  เพชรจูด
21. นางสาววิชิตา  คล้ายฉิม
22. นางสาวสิรีธร  สุวรรณชะนะ
23. นางสาวสุภาวดี  แก้ววิมล
24. นางสาวอรอนงค์  ขุนแดง
25. นายเจษฎา  แจ่มจำรัส
26. นางสาวเพชรรุ้ง  เหลี่ยมสุวรรณ
 
1. นายประจักษ์  ขวัญพัทลุง
2. นายโกศล  ชูดวง
3. นายภาสกร  แก้ววิชิต
4. นางสุวาลี  จุลเอียด
5. นายสายชล  จุลเอียด
6. นางสาวกีรกาญจน์  แก้วขอมดี
7. นางจารุวรรณ  ทองสว่าง
8. นางโฉมฉาย  มณีนิล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวีวิทยา 1. นางสาวกฤติกา  โกศลโพธิทรัพย์
2. นายกฤษกรณ์   นิลทน
3. นายกฤษฎา  โวหาร
4. นายกษิศิ์เดช  อร่ามสุวรรณกร
5. เด็กหญิงกัณฐัศว์  ตั่นเจริญ
6. นางสาวขวัญหทัย  ศันติวิชยะ
7. นายชญาน์พงศ์  วิลาศลัด
8. นางสาวณัฐธิดา  เพชรชำนาญ
9. นายณัฐพงศ์  บุตรน้ำเพ็ชร
10. นางสาวดุษยา  เพ็ญสวัสดิ์
11. นางสาวธนพร  ดุลย์เภรี
12. นายธนวัชร  จิรวิชญ์ชาญชัย
13. นายธนากร  ยอดยิ่ง
14. นางสาวนนทิยา  ทองศิริ
15. นางสาวนภาเพ็ญ  ยั่งยืน
16. นางสาวปรียาภรณ์  รัตนทอง
17. นางสาวพรพิมล  แขวงเมฆ
18. นายพลวัฒน์  ลิ้มธนะกุล
19. นายพลากร  ชาติน้ำเพชร
20. นางสาวพิมพ์ชนก  วีระวงศ์
21. นางสาวภสธร  นกเทศ
22. นางสาวมินตรา  บุญญกาศ
23. นายรพินทร์  อัจกลับ
24. นางสาววชยภัชร์  มุจนสินธ์
25. นายวิชานนท์  เมฆนิติกุล
26. นายวีรศักดิ์  อินทร์แก้ว
27. นางสาวศิรินาถ  แสงหิรัญ
28. นางสาวศิวพร  พรหมขุนทอง
29. นายสิรวิชญ์  ลิ้มกุล
30. เด็กหญิงสิริกร  หงษ์เวียงจันทร์
31. นางสาวสุธาทิพย์  รัตนทอง
32. นางสาวสุวสา  พรหมขุนทอง
33. นางสาวสุวิมล  วรเนตร
34. เด็กหญิงอทิติยา  คำมี
35. นางสาวอภิชญา  ธนสาร
36. นางสาวอภิสรา  ผุดมี
37. นายอลังการ  อินนอก
38. นางสาวเกษสุดา  ป่านเกตุ
39. นางสาวเบญจมาภรณ์  สุภาพ
40. นายเศรษฐ  ขำเทศ
 
1. นางชัญญา  ขันฑะสีมาเฉลิม
2. นายสมพร  รัตนเทพี
3. นายสมชาย  แก้วนาค
4. นายสมชาย  พรหมขุนทอง
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. เด็กหญิงคณิศร  เกษแก้ว
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เรียบร้อย
3. เด็กชายชนันดา  พินนาศักดิ์
4. เด็กหญิงดนญา  ดิษฐด้วงปล้อง
5. เด็กหญิงปัทมา  อยู่เย็น
6. เด็กชายภัทรพงศ์  คนงาม
7. เด็กชายภานุพงศ์  ศรีศักดิ์นา
8. เด็กชายวัฒนศักดิ์  นาคนิยม
9. เด็กชายศุภณัฐ   ทิชัย
10. เด็กหญิงอนิสา  หนองมีทรัพย์
 
1. นางสาวสุนิสา  สนิทพร้อม
2. นางเบญจพร  เชิงไกรยัง
3. นางอุไรวรรณ  สมตน
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงชวิศา  ถาวรนุรักษ์
2. เด็กชายชุษณปักษ์  ฟองมณี
3. นางสาวณัฐธภัทร  ผิวแก้ว
4. นางสาวปาราตี  เพิงรัตน์
5. เด็กหญิงพิลาสิณี   กาฬสุวรรณ
6. เด็กชายภัทรภูมิ  ชูรักษา
7. นายภาสกร  สกล
8. เด็กชายสรรเพชญ  สุภาวงศ์
9. เด็กหญิงสิตาภา  ปานเนียม
10. เด็กชายอรรฐพล  ช่วยรอด
 
1. นางกฤษณา  วุฒิศักดิ์
2. นางประภาเพ็ญ  ขนาบศักดิ์
3. นายฤทธิรงค์  ชูลี
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 1. เด็กหญิงจิราพร  ทองบริสุทธิ์
2. เด็กชายทักษิณ  ดอนบัณฑิต
3. เด็กหญิงธิดาพร  ลอยเลื่อน
4. เด็กชายนาคินทร์  จิตภักดี
5. เด็กหญิงปณัดดา  ธรรมสุวรรณ
6. เด็กชายพงศกร  ปานส๊ะ
7. เด็กหญิงอมรรัตน์  ละอองแก้ว
8. เด็กหญิงอาริษา  ช่างพูด
9. เด็กชายเดชาธร  แสงจันทร์
10. เด็กชายโฟซี  มั่น
 
1. นายสุริยันต์  จันโสด
2. นางบงกช  เธียรพิทยามาศ
3. นางสาวอุไรพร  ธรรมเกตุ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. นางสาวกมลนัทธิ์  ธนเชวงวงศ์
2. นางสาวจุฑาพร  พรหมน้อย
3. นายชัยณรงค์  เพ็ชรวงค์
4. นายชัยวัฒน์  มะณีเลิศ
5. นายณรงค์ศักดิ์  โรยอุตระ
6. นายธนพล  รักษา
7. นางสาวนัดดา  เบาะแฉะ
8. นายภาสุ  จินาชี
9. นางสาวศิริประไพวรรณ  เสียงใหญ่
10. นางสาวเจนจิรา  สุวรรณประเสริฐ
 
1. นายนัทวุฒิ  แสงใส
2. นางเบญจพร  เชิงไกรยัง
3. นางอุไรวรรณ  สมตน
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. นายจิรวิทย์  สุวรรณเดชา
2. นายชิษณุพงศ์  นาคพน
3. นางสาวธันย์ชนก  สุวรรณรัตน์
4. นางสาวนิติษา  บุญศรี
5. นางสาววาสนา  นิ่มนวล
6. นายวิโรจน์  หมวดหลำ
7. นางสาวศิริประภา  จับปรั่ง
8. นายศุภสิน  รักทอง
9. นางสาวสกายทิพย์  ไชยบุตร
10. นายสรายุทธ  สงคราม
 
1. นางสาวปิยะธิดา  จันทพันธ์
2. นางสาวชุติมา  ณ นคร
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งสง 1. นายคล้ายเทพ  มหาโชติ
2. นายชาญณวุฒิ  ทองพูนศรี
3. นายณัฐวุฒิ  ดำรักษ์
4. นางสาวธาดารัตน์  ปิติเกียรติกุล
5. นางสาวสิริพร  ภักดีสุวรรณ
6. นางสาวอรยา  ตรีโชติ
7. นางสาวเกศรินทร์  นามเสน
8. นายเจษฎา   ชาตรี
 
1. นางแอนนา  ขาวเรือง
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. เด็กหญิงชญานิน  บัวน้อย
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  บัวน้อย
3. เด็กหญิงวณัฏฐ์ชนันท์  ปัญญายุทธศักดิ์
4. เด็กหญิงสุภาภรณ์  นาคพุ่ม
5. เด็กหญิงอชิรญา  นาคแก้ว
6. เด็กหญิงเจนนิสา  พุทธาโร
 
1. นางสาวปณดา  กลางบน
2. นางหทัยรัตน์  วัตรุจีกฤต
3. นางปฏิญาภรณ์  ธานีรัตน์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวีวิทยา 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  สร้างสวน
2. เด็กหญิงณัฐนรี  ทองมาก
3. เด็กหญิงธนัญญา  เข็มเพ็ชร
4. เด็กหญิงศศิธร   ทองมาก
5. เด็กหญิงสุวรรณพร   ดีปานแก้ว
6. เด็กหญิงสุอัมพร  คงสมัคร
 
1. นางสาวรัตนา  สมบูรณ์
2. นางวรรณาพร  อยู่สุข
3. นางเบญจพร  เชิงไกรยัง
4. นางอุไรวรรณ  สมตน
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ชุมวงษ์
2. เด็กหญิงธนัญทิชา  มาสแสวง
3. เด็กหญิงธนันญา  สุขช่วย
4. เด็กหญิงธันย์ชนก  แผ่นทอง
5. เด็กหญิงปิ่นมณี  ทองหัตถา
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุขเมตตา
7. เด็กหญิงสุปวีณ์  มณีฉาย
8. เด็กหญิงแพรพรรณ  ไหมละเอียด
 
1. นางแอนนา  ขาวเรือง
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. นายณรงค์ศักดิ์  โรยอุตระ
2. นางสาวธารารัตน์  ธราพร
3. นางสาวนัดดา  เบาะแฉะ
4. นางสาวพิชญพัฒน์  พฤกษ์พิมาน
5. นางสาวศิริประไพวรรณ  เสียงใหญ่
6. นางสาวเจนจิรา  สุวรรณประเสริฐ
 
1. นางวรรณาพร  อยู่สุข
2. นางสาวสุนิสา  สนิทพร้อม
3. นางเบญจพร  เชิงไกรยัง
4. นางอุไรวรรณ  สมตน
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. นางสาวชลธิชา  สารีรัม
2. นางสาวชลธิชา  เถื่อนเทพ
3. นางสาวธีรตา  สันหมาน
4. นางสาวมารีน่า  หนูประกอบ
5. นางสาวรุ้งทอง  ย่องเซ่ง
6. นางสาววิลาวัลย์  เกื้อกูล
7. นางสาวอมราพร  จันทวงศ์
8. นางสาวอาทิตยา  หนูเสน
 
1. นางชุติมา  ศิริประภา
2. นางธัญลักษณ์  คูนิอาจ
3. นายประพันธ์  จันทะสะเร
4. นางจรัสศรี  ตันจะโร
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นางสาวกรองกาญจน์  พริกเบ็ญจะ
2. นางสาวณัฏฐ์ชิตา  โง้วพิพัฒน์มงคล
3. นางสาวณิชนันทน์  บุญเกื้อ
4. นางสาวปาลิตา  ยวงใย
5. นางสาวรัชชมนต์  เพ็งเขียว
6. นางสาวอันนา  ทับอินทร์
 
1. นางสาวพิชญา  อินทรไชโย
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  สร้างสวน
2. เด็กหญิงณัฐนรี  ทองมาก
3. เด็กหญิงธนัญญา  เข็มเพ็ชร
4. เด็กหญิงวรรณพร  ทองสกุล
5. เด็กหญิงศศิธร   ทองมาก
6. เด็กหญิงสุธิดา  พิทักษ์กาญจณ์
7. เด็กหญิงสุวรรณพร   ดีปานแก้ว
8. เด็กหญิงสุอัมพร  คงสมัคร
 
1. นายนัทวุฒิ  แสงใส
2. นางสาวสุนิสา  สนิทพร้อม
3. นางเบญจพร  เชิงไกรยัง
4. นางวรรณาพร  อยู่สุข
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงกชพร  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  อ้องาม
3. เด็กหญิงชมพูนิกข์  ละอองสุวรรณ
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  อินราช
5. เด็กหญิงพรรษา  คามบุศย์
6. เด็กหญิงภัทรธิรา    นวลละออง
7. เด็กหญิงศิริพิชชา  คิววรวงศ์กร
8. เด็กหญิงเกวลิน   คเรสตรี
 
1. นางปรีดาภรณ์  แดงหวาน
2. นางอังคณา  จันทรุจานนท์
3. นางสาวกัญญาธรณ์  หนูคง
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  เมืองไทย
2. นางสาวนลินี  ศรีแก้ว
3. นางสาวพิชญาณี  เบี้ยขาว
4. เด็กหญิงพิมพ์นารา  รักษานาค
5. เด็กหญิงศิริรัตน์  ร่มเย็น
6. เด็กหญิงศุภนุช  วุฒิวงศ์
7. นางสาวสุดารัตน์  เล่นทัศน์
8. นางสาวอภิชญา  ณ สุวรรณ
9. เด็กหญิงอัญชิสา  ด้วงเกื้อ
10. เด็กหญิงเยาวเรศ  หัทยานนท์
 
1. นางดุษฎี  บุญหนูกลับ
2. นางสมจิตร์  มารคคงศ์แก้ว
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1. นางสาวกัลยรัตน์  มนัสสา
2. นางสาวจริยา  พลจางวาง
3. นางสาวชลธิฌา  สุขสนิท
4. นางสาวทิพวัลย์  จอหอ
5. นางสาวปัทมา  พงศ์เพชร
6. นางสาวพรรวี  ทวยเจริญ
7. นางสาวพรวิลัย  ขำแผลง
8. นางสาวอุรชา  ชนะพล
 
1. นางสาวพิมพ์พร  โพธิ์กลิ่น
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. นางสาวฐิตาภา  สังแก้ว
2. นางสาวธีรตา  สันหมาน
3. นางสาวมารีน่า  หนูประกอบ
4. นางสาวรุ่งนภา  สัมพันธชิต
5. นางสาววรวรรณ  อินทสระ
6. นางสาววริศรา  อินทสระ
7. นางสาวอมราพร  จันทวงศ์
8. นางสาวโชติมาตร  องศารา
 
1. นางธัญลักษณ์  คูนิอาจ
2. นายประพันธ์  จันทะสะเร
3. นางชุติมา  ศิริประภา
4. นางจรัสศรี  ตันจะโร
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งสง 1. นางสาวชัญญานุช  พนาลี
2. นางสาวธาดารัตน์  ปิติเกียรติกุล
3. นางสาวพรสินี  มหาสุข
4. นางสาวศิริลักษณ์  มณีฉาย
5. นางสาวสิริพร  ภักดีสุวรรณ์
6. นางสาวอรยา  ตรีโชติ
7. นางสาวอิศริยาธรณ์  ใจกระจ่าง
8. นางสาวเกวลี   แก้วหล้า
9. นางสาวเกศรินทร์  นามเสน
 
1. นางแอนนา  ขาวเรือง
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ 1. นางสาวคณภรณ์  จันทร์โสะ
2. เด็กหญิงจิตรานุช  สมศรี
3. เด็กหญิงชนากานต์  จิตบุญ
4. เด็กหญิงชลธิชา  บุญส่ง
5. เด็กหญิงฐิตินันท์  เพ็ชร์ดี
6. นางสาวณัฐชนก  ชูเกลี้ยง
7. เด็กหญิงณัฐริกา  นิลสะอาด
8. เด็กหญิงนันทิกานต์  ไชยสุวรรณ
9. เด็กหญิงผกาวดี  หนูอิฐ
10. เด็กหญิงพัทธมน  ทองฤทธิ์
11. เด็กหญิงภัทรวรรณ  ยิ่งดำนุ่น
12. เด็กหญิงสาธินี  คงสิน
13. เด็กหญิงสุภัสสรา  รักยิ่ง
14. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย   คงหนู
15. เด็กชายอภิสิทธิ์  ฤทธิ์สาคร
 
1. นางสาวกนกพิชชา  นิ่มนวล
2. นางสาวชลธพร  กุญชรินทร์
3. นายไพสิฐ  รอดสุด
4. นายกฤษฎากร  หวังบริสุทธิ์
5. นายสาวิต  คงสิน
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นางสาวกฤตพร  อักษรนิตย์
2. นางสาวชญาณี  คงแก้ว
3. เด็กหญิงชญานิ  หยูทองคำ
4. นางสาวญาณิสา  กอเจริญรัตน์
5. นางสาวณิชาภัทร  รัศมี
6. เด็กหญิงทักษพร  พุ่มทิม
7. นางสาวนภสร  เรืองสันติ
8. นางสาวประภาศิริ  เพ่งพินิจ
9. นางสาวปวิมล  สมาทิน
10. เด็กหญิงพชรสรณ์  ดิษฐรักษ์
11. เด็กหญิงภทรกร  นิสภวาณิชย์
12. เด็กหญิงภิชญาภัทร  โภคสวัสดิ์
13. เด็กหญิงวิภาวี  จันทรมณี
14. เด็กหญิงศตกมล  ทองคำชุม
15. เด็กหญิงสุพรรณษา  จุติพล
16. นางสาวเปมิกา  พรหมลิขิตดี
 
1. นางตรีชฎา  จิตมนัส
2. นางมธุรส  ทองกัน
3. นางสาวบุศรินทร์  กิตติธิรางกูร
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. เด็กหญิงจิดาภา  จงสวัสดิ์
2. เด็กหญิงชนกานต์  เถนว้อง
3. เด็กชายชนสรณ์  สัสดีเดช
4. เด็กหญิงชนิสรา  เกษมพงศากร
5. เด็กหญิงธัญญารัตน์  พราหมณ์บัวทอง
6. เด็กหญิงปริยาภัสส์  เอ่งฉ้วน
7. เด็กหญิงพลอยวรินทร์  ถาวร
8. เด็กหญิงวรรณิชา  สุวรรณมณี
9. เด็กชายศตวรรษ  แก้วการดี
10. เด็กชายศรณัฑฒ์  พันธ์คำ
11. เด็กชายสิรวิชญ์  นำพา
12. เด็กหญิงสุธิดา  เพชรทอง
13. เด็กหญิงสุภีรดา  ช่างเรือ
14. เด็กหญิงหทัยชนก  แก้วเสริม
15. เด็กหญิงอติพร  เลิศประเสริฐ
16. เด็กหญิงโยศิตา  มงคลประดิษฐ
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  ช่วยเนียม
2. นางศิริรัตน์  เม่งบุตร
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 1. นางสาวกานต์ธิดา  ฤทธิจอม
2. นายณัฐดนัย  สระทอง
3. นางสาวธนภรณ์  เหลืองประเสริฐ
4. นางสาวธันยชนก  หัวเขา
5. นางสาวธิดารัตน์  เพชรหนู
6. นางสาวนาราภัทร  เกื้อนะ
7. นางสาววิภาวดี  สุขจรัสสกุล
8. นายศุภกร  กะเดช
9. นางสาวศุภมน  เขาทอง
10. นางสาวสุชารัตน์  อินทร์วงศ์
11. นางสาวสุธาสินี  จูมิ
12. นายสุรีวงศ์  นุ่นชูผล
13. นางสาวอภิญญา  ทองผุด
14. นางสาวอาภาวรรณ  บุญนิตย์
 
1. นายอานนท์  เรืองรัตน์
2. นายณรงค์  ชูจันทร์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. นางสาวชลธิชา  สารีรัม
2. นางสาวชลธิดา  เถื่อนเทพ
3. นางสาวญาตาวี  เลาะสุหลง
4. นางสาวธีรตา  สันหมาน
5. นางสาวปิยะธิดา  โพธิ์บูลย์
6. นางสาวพีรยา  ศรีประเสริฐ
7. นางสาวรังสิมา  จันพรม
8. นางสาวรุ้งทอง  ย่องเซ่ง
9. นางสาววราภรณ์  ชอบแต่ง
10. นางสาวอมราพร  จันทวงศ์
11. นางสาวอัจฉรา  แซ่เจีย
12. นางสาวอาทิตยา  หนูเสน
 
1. นายประพันธ์  จันทะสะเร
2. นางธัญลักษณ์  คูนิอาจ
3. นางจรัสศรี  ตันจะโร
4. นางชุติมา  ศิริประภา
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นายกฤษณ์ติณ  ล่องชุม
2. นางสาวกิตติยา  ชุมทอง
3. นางสาวจิรัฐติกาล  ไหมพรหม
4. นายชิโนรส  ต่างสี
5. นางสาวญานิศา  หวานวงศ์
6. นายธนภัทร  เสอมจิตต์
7. นางสาวธนัชพร  เบี้ยขาว
8. นางสาวปภาวรินท์  กัลยากาญจน์
9. นางสาวพัณณิตา  กิจคาม
10. นายพีรวัฒน์  พรหมดนตรี
11. นายวรุฬชัย  นาคสีทอง
12. นางสาวศศิธร  แซ่ผ่าง
13. นางสาวศุทธินี  เพชรสุวรรณ
14. นายอนพัทย์  กำเนิดไทย
15. นางสาวเบญจมาศ  เกตุรัตนัง
16. นางสาวเบญจศิริ  เปรมสถิตย์
 
1. นางสมจิตร์  มารคคงศ์แก้ว
2. นางดุษฎี  บุญหนูกลับ
3. นายวรรณวณัช  วรรณสุข
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวกฤดา  บวรศุภศรี
2. นายชิโนรส  ต่างสี
3. นายธุวชิต  แร่สุวรรณ
4. นางสาวฤทัยชก  แสงสุวรรณ
5. นายศุภกิจ  รัตนคช
 
1. นางดุษฎี  บุญหนูกลับ
2. นางสมจิตร์  มารคคงศ์แก้ว
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นายกันตณพล  บัวศรี
2. นายจามินทร์  คงเผือก
3. นางสาวน้ำทิพย์  ไชยศรี
4. นางสาวเมธาวี  ซินหลิว
5. นายเอกสิทธิ์  ทิพย์ภักดี
 
1. นายโชติ  ไกรศิริ
2. นายวีระ  อินทรเพชร
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 82.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นางสาวกนกพร  สิงห์ชู
2. นายกฤษฎา   มาตย์เกียรติกุล
3. นางสาวจิรารัตน์  สัสดีเดช
4. เด็กชายศรณัฑฒ์  พันธ์คำ
5. นายอรรถพล  ธวัชชัยพิบูลย์
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  ช่วยเนียม
2. นางศิริรัตน์  เม่งบุตร
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา 1. เด็กชายดนุพล  ฮอลบอร์น
2. เด็กชายนนทวัฒน์  หูตาชัย
 
1. นายนิรัตน์  มัสยามิน
2. นางสาวขนิษฐา  ประชาชน
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 87.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา 1. นางสาวณัฎฐณิชา   ศรีสุบัติ
2. นายรัชชานนท์  ลือย่านยาว
 
1. นางสาวชนิกา  ไตรย์พืชน์
2. นางสาวศรีเพ็ญ  ชูเรือง
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  มีแก้ว
2. เด็กชายปรเมศวร์  แพรกบรรเทิง
 
1. นางกฤษณา  วุฒิศักดิ์
2. นายวิชาญ  เพ็งสงค์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญวิทย์ 1. นายทักษิณ  พหลทัพ
 
1. Mr.LIANG   QI
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 91.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. เด็กหญิงอัญชสา  แซ่ลิ้ม
 
1. MissYu  Zhao
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 88.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. เด็กหญิงพรธิดา  เจริญงาน
 
1. นางสาวอรสา  ชูสกุลตันติวงค์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1. นางสาวจิดาภา  จะหลุ
 
1. นางสาวสมจิต  พิเศษสาทร
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นายสหรัตน์  รัตนแก้ว
 
1. นางสาวสุภาพร  แซ่ผ้าง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นางสาวชนิสรา  มงคลชัยศักดา
 
1. MissLan   Lyu
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 90.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นายนนทพัทธ์  อินทร์จันทร์
 
1. นายสุภัทรชัย  ค่ำสุริยา
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. เด็กหญิงอรณิชชา  ลิ่มธนาสกุล
 
1. นางสาวอรณิช   หยาตา
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. เด็กหญิงพรชนก  กันเขียว
 
1. นางสาวนิตยา  ดวงมณี
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 87.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. นายพิสิฏฐ์  กิเกียร
 
1. นางสาววรัญญู  เพชรหนู
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. นางสาวณัฏฐา  คุ้มครอง
 
1. นางสาวนิตยา  ดวงมณี
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นางสาวสุรีลักษณ์  อำลอย
 
1. นางสาวอรณิช   หยาตา
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. นางสาวศิรภัสสร  วรุณานนท์
 
1. นางสาวสุภลัคน์  พูลสวัสดิ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวอันนา  สุขอนันต์
 
1. นางสาวจิราวรรณ  จิตรเอียด
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  สอนทวี
 
1. นางจรรยา  คนซื่อ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 93.27 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นางสาวนาถทิวา  เสวก
 
1. นางสาวชนานุช  สงแก้ว
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 1. นางสาวอริสา  จัดละ
 
1. นางสาวณัฐนันท์  คงประพันธ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 89.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตูลวิทยา 1. นางสาวอรณี  สันหลี
 
1. นายสัมฤทธิ์  สิงห์แก้ว
 
0 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. เด็กหญิงธนภรณ์  เวชกามา
 
1. นางสาวทิวาพร  ปานหนู
 
0 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 1. เด็กหญิงจรรยาพร  แซ่หวัง
 
1. นายSEN  ZHANG
 
0 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. เด็กหญิงจิชาภา  สุทธิพันธุ์
 
1. นางสาวน้ำฝน  เพ็งสร้อย
 
0 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นางสาวอัจฉราพรรณ  เจริญทั้งรุ่งเรื่อง
 
1. MissLAN  XING
 
0 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นางสาวมาฆรัตน์  เจริญดี
 
1. นายกิตติพัฒน์  บุญฤทธิ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีพังงา 1. นางสาวสุธาสินี  เจริญศิริพันธ์
 
1. MissํYu  Shuang
 
0 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. เด็กชายปฐมพงศ์  ธัมมิกะกุล
 
1. นายเกรียงชัย  อนิสงค์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. เด็กหญิงลลิตา  เนียมนุช
 
1. นางสาววรัญญู  เพชรหนู
 
0 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. เด็กหญิงตัสสกมล  ชุมทอง
 
1. นางปิยธิดา  แก้วสำราญ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นางสาวอิสริยา  รัตนนุพงศ์
 
1. นายสุภัทรชัย  คำสุริยา
 
0 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 94.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. นางสาวจอมขวัญ  พรหมสร
 
1. นางสาวนิตยา  ดวงมณี
 
0 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 94.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. นายฐัชชนม์  ทองอ่อน
 
1. นายเกรียงชัย  อนิสงค์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 90.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นายกรวิชญ์  เกิดทรัพย์
 
1. นางสาวนันทภัทร  แก้วสุวรรณ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นายบุญพิทักษ์  แก้วประเสริฐ
 
1. นางสาวจิราวรรณ  จิตรเอียด
 
0 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 80.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. นางสาวเมธาวีร์  วงศ์ศิลา
 
1. นางวรรณะ  แคนยุกต์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 1. นางสาวสิริรัตน์  ชัยคีรี
 
1. นางสาวณัฐนันท์  คงประพันธ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. นางสาวโซเฟีย  ลาเฮศักดิ์สิทธิ์
 
1. นางสาวพัชรี  เทพไชย
 
0 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตูลวิทยา 1. นายสิงหาสน์  อัมโร
 
1. นายสัมฤทธิ์  สิงห์แก้ว
 
0 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นายขจรพัฒน์  แก้วถาวร
2. นายทศพงษ์  หนูช่วย
3. นายธนากร  บุญสพ
4. นายธีรัช  สันติราชัย
5. นางสาวพรรณวดี  เพ็ชรเครือ
 
1. นางสาวอรสา  ชูสกุลตันติวงศ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นางสาวจิรนันท์  คงสง
2. นางสาวจุฑาทิพย์  ศรีของ
3. นางสาวจุฑาภรณ์  สุขมาก
4. นางสาวนลพรรณ  หนุนกิ่ง
5. นางสาวนันท์นภัส  ปลอดทอง
 
1. นางสาวรัญชนา  ไทยกลาง
2. นางสาววีรยา  รอยตระกูล
 
0 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 1. นางสาวขนิษฐาพร  กิมิฬาร์
2. นางสาวชลันธร  บุญวรรณ์
3. นายพิชญุตม์  เทพสถิตย์
4. นางสาวสิริธิดา  รัตนพันธ์
5. นางสาวสิริพร  สุขศิริ
 
1. MissZhang  Li qiong
2. นางกิติญา  นามเสน
 
0 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 93.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. นายกฤษฎิ์ชานญ  ขุนศรีเจริญ
2. นางสาวดุจญาดา  จิตสุวรรณ
3. นายนนทรี  จันทรมณี
4. นางสาวศศิวิมล  นนท์ลาย
5. นางสาวโสธิดา  สมหวัง
 
1. นางสาวทิพวรรณ  กระดี่
 
0 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 93.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. นางสาวกนกศร  แจ่มวัฒนาไทย
2. นางสาวกัญญาภัค  สุดภักดี
3. นางสาวณัชยา  วิรุฬหเกียรติ
4. นายปภพ  ธารสุวรรณ์
5. นางสาวอาทิตยา  คงทอง
 
1. นางสาววรัญญู  เพชรหนู
2. นางสาวน้ำหวาน  เพ็งสร้อย
 
0 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. นายนิอาฟันดี้  หลงแดวา
2. นางสาวพรวนัช  พรหมชาติ
3. นางสาวฟิรดาวส์  สะอิ
4. นายอัตวุฒิ  แซ่ลิ่ม
5. นายฮารีฟฟุตดีน  สมัยอุดม
 
1. Mr.George   B Labasano
2. นายเกรียงชัย  อนิสงค์
 
0 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวชฎาธาร  บานชื่น
2. นายณัฐวีร์พากย์  ชำนาญกิจ
3. นายศิริพงศ์  สร้อยโสภี
4. นางสาวเพ็ญนภา  เพชรชนะศึก
5. นางสาวเพ็ญนภา  คชรัตน์
 
1. นางสาวจิราวรรณ  จิตรเอียด
2. นางสาวศิรประภา  ธรรมวณิช
 
0 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 85.68 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นางสาวกชกร  คงชื่น
2. นายณฐกฤต  โตพิทักษ์
3. นางสาวธมลวรรณ  เกตนะ
4. นางสาวภัทรสุดา  เพชรประสมกูล
5. นางสาวเตเรซ่า  นาเทีย
 
1. นางกานดา  อานนท์
2. นางสุภา  อุ่นเรือน
 
0 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 83.18 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม 1. นางสาวนันทิดา  คงมา
2. นางสาวปองทิพย์  ร่มหมุน
3. นางสาวพฤตยา  แก้วทอง
4. นายสหวรรษ  ฤทธิสุนทร
5. นายสิทธิพร  สงยอด
 
1. นางสาวจาริยา  เกื้อกอบ
 
0 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 88.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 1. นางสาวชนานันท์  ชัยพันธ์
2. นางสาวชลลดา  หาญพล
3. นางสาวปิยสิรี  รุกขพันธ์
4. นางสาวปุณณดา  พัทธโน
5. นางสาวภัทรีพันธุ์  แสนพิพัฒน์
 
1. นางสาวเจริญขวัญ  สุวรรณบรรดิษฐ์
2. MissKYEONG HUI  LEE
 
0 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นางสาวปิยธิดา  จิตโสภา
2. นางสาวยามีล๊ะ  ระยี
3. นางสาวสาวิตรี  มณี
4. นางสาวสโรชา  หมัดสุริยะ
5. นางสาวอัญชลิกา  บุญสร้าง
 
1. นางสาวเพ็ญนภา   ทองเพชร
2. นางทิพยา  พรหมวิจิต
 
0 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นายณัฏฐนันท์  เขาทอง
2. นางสาวนวพร  แก้วมณี
3. นายปริญญา   สืบญาติ
4. นางสาวปลายฟ้า  สิงห์โต
5. นางสาวรัชนีกร  อ๋องท่อ
 
1. Miss Jeon  Heeseon
2. นางสาวจันทกานต์   เพชรเครือ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. นางสาวชลธิชา  หงส์บิน
2. นายอธิป  ซุ่นห้วน
 
1. นายเอนก  หิรัญสถิตย์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 1. นางสาวปนัดดา  ขุนปาน
2. นางสาวเฟื่องฟ้า  พูลสวัสดิ์
 
1. นายบดินทร์  จันทร์สุข
 
0 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวจิตปฏิมา  ปทุมจุลานันท์
2. นางสาวนิศาชล  วิริยะเศรษฐกุล
 
1. นางสาวปิยวรรณ  รอดยัง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. นางสาวนูรลัยลา  สาเม๊าะ
2. นางสาววิลดาน  สะแม
 
1. นายเกรียงชัย  อนิสงค์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 1. นายสรวิชญ์  จันทร์มุ่ย
2. นางสาวอัญชลี  หวันหีม
 
1. นางสาวรุ่งนิภาภัส์  ธนนิมิตร
 
0 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. นางสาววันวิสาข์  หง่อสกุล
2. นางสาวโยษิตา  อุดมกิตติโสภณ
 
1. นางสาวนิตยา  ดวงมณี
 
0 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวชินชลี  พริกเม็ดทอง
2. นางสาวธนิดา  หนูสาย
 
1. นางสาวศิรประภา  ธรรมวณิช
 
0 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นางสาวณิชกมล  สุวรรณศรี
2. นางสาวฮาริน่า  สันสบู่
 
1. นางสาวนันทภัทร  แก้วสุวรรณ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นางสาวธันย์ชนก  บรรดาศักดิ์
2. นางสาวสิรินทร์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวมาสสุภา  โพธิ์ทอง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 90.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นางสาวชนันธรณ์  ทับโทน
2. นางสาวณัญญาณัฎฐ์  เสริมสิน
 
1. นางสาวจันทกานต์  เพชรเครือ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 89.15 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 1. นางสาวสุภาวดี  วรรณวิล
2. นางสาวอมลวรรณ   เหล่าเจริญ
 
1. นางสาวเจริญขวัญ  สุวรรณบรรดิษฐ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 84.92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 1. นางสาวศุภกานต์  แสงอรุณ
2. นางสาวสุรัสวดี  พันธ์สุข
 
1. นางสาวณัฐนันท์  คงประพันธ์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากจั่นวิทยา 1. เด็กชายตะวัน  นางาม
2. เด็กชายธวัชชัย  ลำดวน
3. เด็กชายบุญชัย  เกตุทองคำ
4. เด็กหญิงปานตะวัน  สุชาติพงศ์
5. เด็กชายพชรพล  พลายมี
6. เด็กหญิงอภิญญา  อินแหยม
7. เด็กหญิงอรวรรยา  ผ่องมณี
8. เด็กชายโมดี  มิซวน
 
1. นางสุนันท์  มงคลศิลป์
2. นางศรีญา  ปวัฒพันธ์
3. นายชัยรัตน์  พรมพัตร
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร 1. เด็กชายขจรเกียรติ  สุวรรณ์น้อย
2. เด็กชายคณินธร  จันทร์ทิตย์
3. เด็กชายชยากร  ศรีจันทร์
4. เด็กชายซุลกีฟลี  มูดอ
5. เด็กชายฐิติราช  อินทกาญจน์
6. เด็กชายบวรนันท์  จันจาตุรงค์
7. เด็กชายอิบรอเฮง  ลาเตะ
8. เด็กชายอิบรอเฮง  สุหลง
 
1. นายแสงสุรินทร์  ดาราช
2. นายสามารถ  สังข์วัดชุม
3. นายนิวัติ  กลับกลาย
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม 1. เด็กชายคณิตกรณ์  จันทร์วงค์
2. เด็กชายจิรพัฒน์  แสงตาขุน
3. เด็กชายตะวัน  คมกล้า
4. เด็กชายธนกร  คชฉิม
5. เด็กชายธนพัฒน์  วราชัย
6. เด็กชายธนัท  วิเศษชาติ
7. เด็กชายธนาวุฒิ  รัตนปาน
8. เด็กชายศิวกร  นบนอบ
 
1. นายเกรียงศักดิ์  จันทร์วงค์
2. ว่าที่ร้อยตรีพูนศักดิ์  แก้วทิมบุตร
3. นายวีระชน  พึ่งพรพระ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 88.45 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิชิตสงคราม 1. นายณัฐกิตต์  กิตต์ทะนงศักดิ์
2. นายณัฐภัทร  สังข์น้อย
3. นายธนวัฒน์  โพธิ์แสงดา
4. นายนันทพงษ์  ภิรมย์คำ
5. นายประสิทธิชัย  เปรมทอง
6. นายศุภชัย  สงวนนาม
 
1. นายฮาดี้ย์  นิ่งเบบ
2. นายทวีศักดิ์  เห้งสีป้อง
3. นายสมพร  ชัชวาลรัตน์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าข้ามวิทยา 1. นายกิตติศักดิ์  พงศ์ประสิทธิ์
2. นายชนินทร  ศรีเพชร
3. นายธนกฤต  ศรีทับ
4. นายนิพัธน์  ไทยประดิษฐ์
5. นายพีรพัฒน์  นาคสังข์
6. นายอวิรุทธิ์  แย้มรส
 
1. นางสาวสุรีรัตน์์  สอนสินลา
2. นางสุทธิดา  รัตนพันธ์
3. นายสุรพงศ์  ขวัญคีรี
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 86.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร 1. นายณัฐดนัย  อินทกาญจน์
2. นายนัฐกานต์  ใจบุญ
3. นายมูฮามัดอัสรี  ยุโซะ
4. นายสุพจน์  ซา
5. นายอับดุลการิม  วาเตะ
6. นายเกรียงเดช  ไชยลาภ
 
1. นายกฤษกร  จีรัง
2. นายสามารถ  สังข์วัดชุม
3. นายนิวัติ  กลับกลาย
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 95.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นางสาวจันทกานต์  แสงเพชร
2. นางสาวจันทรัช  ชูทอง
3. นางสาวจารุมาศ  เชิญกลาง
4. นายทิวากร  สุวรรณชาตรี
5. นายนราวิชญ์  เส้งย่อง
6. นายนุติกร  ศรีวิสุทธิ์
7. นางสาวบุษกร  สุกดำ
8. นางสาวปวีณ์ธิดา  ลูกเล็ก
9. นายวีรวัฒน์  บ่อหนา
10. นางสาวสิราพร  แซ่คู
 
1. นายไพโรจน์  ตั้นสุย
2. นางณัฏฐิณี  ระสิตานนท์
3. นางสาวอมรรัตน์  ชมญาติ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 95.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรียาภัย 1. นายกษพล  ใหม่ชู
2. นายจิตรภาณุ  ณ สงขลา
3. นางสาวชุตินันท์  ฉันทมิตร
4. นางสาวประไพพิมพ์  เพชรยังพูล
5. นายภาคภูมิ  ศรีจันทรา
6. นางสาวอมฤตฑิตา  รสสุคนธ์
7. นายเกียรติศักดิ์  คุรุเสถียร
8. นางสาวเปมิกา  คงท่าเรือ
 
1. นางสาวศิรินทร์ยา  รัชวการ
2. นางสาวภัคสุภางค์  จำเริญกิจ
3. นายกำพล  ชุ่มจันทร์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 93.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวกรกช  สามนเสน
2. นายกิตตน์อรรจ  วัฒนาวีรชัย
3. นางสาวขัตติยา  พรหมสุวรรณ
4. นายชยุตม์  ชีววิริยะนนท์
5. นายธีรเดช  คมกล้า
6. นายปุณ  เจียมสวัสดิ์
7. นายพงศกร  แซ่อึ่ง
8. นางสาวพรสวรรค์  สุขสุวรรณ
9. นางสาววริศรา   จันทรา
10. นางสาวสิรภัทร   วีรดิษฐกิจ
 
1. นายทรงพล  คล้ายเพชร
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. เด็กหญิงชนิตา  เดชบุญช่วย
2. เด็กหญิงวรพร  นคราวงศ์
3. เด็กหญิงสุนารี  แซ่จู
4. เด็กหญิงอรษา  สงพราหมณ์
5. เด็กหญิงอาทิตยา  นาคแก้ว
 
1. นางกนกลดา  รักหอม
2. นางสาวศิริวรางค์  เพชรศิลป์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 81.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 1. เด็กชายชินภัทร  วรนารถ
2. เด็กหญิงฐานิตา  สินเสน่ห์
3. เด็กหญิงมารตรี   ท่าดีสม
4. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ภูผาคุณ
5. เด็กหญิงอยุริญ  ประพัตร
 
1. นางศลักษณ์ภร   พลอยวงศ์
2. นางวนิดา  นาคเกลี้ยง
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. เด็กหญิงชลพินทุ์  ไวยทรัพย์
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เป็งทร
3. เด็กหญิงพิยดา  ตาลน้อย
4. เด็กหญิงพิยดี  ตาลน้อย
5. เด็กหญิงรัฐชญา  นาคบรรพ์
 
1. นางสาวประภาศรี  ไกรนรา
2. นางสาวน้ำทิพย์  แก้วประโชติ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 84.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. นางสาวจุฑาวรรณ  เย็นใส
2. นางสาวนุชสรา  หมื่นกล
3. นางสาวพิมประภา  ศรีโภคา
4. นางสาววิลาวัลย์  สงพราหมณ์
5. นายศรัณย์  มุสิแก้ว
 
1. นางพัชราภรณ์  รักช่วย
2. นางสาวนิชลักษณ์  สุขสวัสดิ์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีระนอง 1. นางสาวกัลยรัตน์  ภิรมย์บูรณ์
2. นางสาวฐิตาภา  บั่นยี่เฉ้ง
3. นางสาวรัชนีวรรณ  เนตรประไพ
4. นายวีรกรณ์  สามแก้ว
5. นางสาวเบญจรงค์  ทองนุช
 
1. นางสาวอมราภรณ์  เพ็ชรสุ่ม
2. นางเนตรนภิส  ตันกุล
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. นายกษมา  พรหมรัตน์
2. นางสาวจริยาวดี  ราชฤทธิ์
3. นางสาวณัฐกมล  กุลพันธ์
4. นางสาวรสสุคนธ์  ธรรมวงษา
5. นางสาวสุพิชญา  วรรณการ
 
1. นางสาวประภาศรี  ไกรนรา
2. นางสาวชุติมา  คำแก้ว
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร  วงศ์นุรักษ์
2. เด็กหญิงวริศรา  จิ้วกาย
3. เด็กหญิงอโนมา  กิตติเกียรติคุณ
 
1. นางสาวปทุมพร  เอ้งฉ้วน
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  รัตนเย็นใจ
2. เด็กชายบาซิล  เกปัน
3. เด็กหญิงเณศรา  อินทะเล
 
1. นางนงเยาว์  นิลประเสริฐ
2. นางสาวนิสรา  และตี
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  เนตรรุ่ง
2. เด็กชายดุลยเดช  สุขสวัสดิ์
3. เด็กหญิงวิลาวัลย์  เหล็กเพชร
 
1. นางจิรารัตน์  อุณหศิริกุล
2. นางศิริพร  วิเศษกลิ่น
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นางสาวณิสาชล  สงจันทร์
2. นางสาวปภาวรินทร์  กาฬสุวรรณ
3. นางสาวพิชญาภา  หนูพ่วง
 
1. นายมาณัสย์สร  อุดมธรรมปัญญา
2. นางสาวณัฐณิชา  ศรีสุขสวัสดิ์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ 1. นางสาวกาญจนสุดา  ศรีอ่อน
2. นายทักษ์ดนัย  องอาจ
3. นางสาวทิพย์ธาดา  ล่าสุวรรณ์
 
1. นายอรรถพร  สารานพกุล
2. นางสาวกนกวรรณ  ทองมาก
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวมัณฑนา  ชูช่วย
2. นางสาววรวรรณ  คงสมเพชร
3. นางสาวเหมหงส์  เกื้อทวี
 
1. นางจุฑาภรณ์  โสตถิโยธิน
2. นายปราโมทย์  บุญยัง
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. เด็กหญิงณิศยา  บำรุงกุล
2. เด็กหญิงอรสา  ณ นคร
3. เด็กหญิงเพ็ญกวี  ศิลปะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัจฉราพร  พลนิกร
2. นางนิลตา  เหมมินทร์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประภัสสรรังสิต 1. เด็กหญิงศศิวิมล  บุญจันทร์
2. เด็กหญิงอริญา  โมทอง
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  เต็มดี
 
1. นางวไลพร  เพชรจำรัส
2. นางจำรัส  หนูหลง
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. เด็กหญิงจันทร์ฉาย  เทพจิตต์
2. เด็กหญิงปนัสยา  สุขธรณ์
3. เด็กหญิงฟาติน  มีสา
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ  มูลศิริ
2. นางสุดใจ  แก่นกระจ่าง
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. นายชนานันท์   ถนอมสิน
2. นางสาวชนานันท์   วิศาล
3. นางสาวนงนภัส  หวังดี
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  ใจสกุล
2. นางนิลตา   เหมมินทร์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนห้วยยอด 1. นางสาวจุฑามาศ  บุญถาวร
2. นายปรมินทร์  ชูช่วย
3. นางสาวปริยาภัทร  ชูแสง
 
1. นางสุกัญญา  จงใจ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนราสิกขาลัย 1. นางสาวฟาตีมะห์  เจ๊ะอาลี
2. นางสาวสายธาร  หิรัญพันธ์
3. นายอารุณ  ภาคสมบูรณ์
 
1. นางสาวศิริพาภรณ์  ร่วมสุข
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. เด็กชายปุณยวีร์  ขวัญดี
2. เด็กหญิงพลอยมณี  บุญอำไพ
 
1. นางศุภลักษณ์  พลเพชร
2. นางอร่ามศรี  ไทยเสน
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ 1. เด็กหญิงจุทาวดี  เพชรในหิน
2. เด็กหญิงวนิดา  เย็นใจ
 
1. นายชลธี  วิเศษศิริ
2. นายนพดล  พุทธพฤกษ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตะโหมด 1. เด็กชายศุภวิชญ์  ปุญยานนท์
2. เด็กชายอโนชา  พราหมณ์นาค
 
1. นางสุไหวเหราะ  สันหรีม
2. นายสันติชัย  เสมือนใจ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุไหงโกลก 1. เด็กชายอดิรุจ   พฤฒิพัฒนพงศ์
2. เด็กชายอะมีร์   บอราเฮ็ง
 
1. นายร่อโอบ   เส็นคง
2. นางสาวปิยนาฏ   ปิยนรา
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนราสิกขาลัย 1. เด็กชายอนุสรณ์  บกสวัสดิ์
2. เด็กหญิงอัฟฟี  จิรภัคโสภณ
 
1. นางกนกพร  ศรีสุวรรณ
2. นายนุสรณ์  อ่อนทอง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 1. นายธัญพิสิทธิ์  เพชรอภิรักษ์
2. นางสาวอรณิช  จันทร์ดำ
 
1. นางสาวอุไร  นิตย์ปราณ
2. นางสาวพัฒนี  มากนวล
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. นายกนต์ธีร์  ตันพงษ์
2. นางสาวภัทรวดี  บุญแนบ
 
1. นายจำนงค์  ชัยเพ็ชร
2. นางสาวธัญวรรณ  อินทรสุวรรณ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาสาร 1. นายกิตติภูมิ  พงศ์นวเลิศปัญญา
2. นายศักรภพน์  ทองจันทร์
 
1. นายพจนันท์  สุริรักษ์
2. นางสาวสุชาดา  เสวกสูตร
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนราสิกขาลัย 1. นางสาวธนัฏฐา  มหัทธนอภิสร
2. นางสาวพรญาณี  เสี้ยวทอง
 
1. นางสาวรูลฮายยะห์  บากา
2. นายนุสรณ์  อ่อนทอง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัษฎา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   มากด้วง
2. นางสาวชนินาถ   แสงแก้วสุข
 
1. นายทรงศักดิ์  หมุนวัง
2. นายณัฐวัตร  เอียดทอง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 1. เด็กชายจิรานุวัฒน์  สร้อยสน
2. เด็กชายพสธร  พงศ์พิพัฒนพันธ์
 
1. นายด้าโอด  ลูกเด็น
2. นายอิมรอน  แลเจ๊าะ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา 1. เด็กชายธนกร  ประสมกิจ
2. เด็กชายมนัสวี  คมขำ
 
1. นายอนุทิน  หมึกแดง
2. นายรัชชานนท์  พูลเอียด
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา 1. นางสาวจิดาภา  เถรว่อง
2. นายศุภชัย  บุญเจริญ
 
1. นายประสิทธิ์  จิตเที่ยง
2. นางสาวสุจิตราภรณ์  ฉิมเรือง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. นายณัฐชนน  สมัครการ
2. นายทวีสิน  บัวทอง
 
1. นายธันวิน  ณ นคร
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 1. นายกฤษฎาวุฒิ  ออล์เดอ มอนิกฮอฟ
2. นายสิทธิศักดิ์  ภู่เกียรติกุลศิริ
 
1. นางสาวสาลินี  ทับไทร
2. นายอิมรอน  แลเจ๊าะ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 1. นางสาวรัตนภรณ์  ช่วยเพ็ชร
2. เด็กชายอาณกร  นวลเกลี้ยง
 
1. นางสาวมณฑิตา  แสงเดช
2. นางสาวณัฏฐกัญญา  ขาวมาก
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองกระบี่ 1. เด็กหญิงชลธิชา  พงประสิทธิ
2. เด็กหญิงนรีกานต์  คงมี
 
1. นางสาวกัลยา  คงทอง
2. นางขวัญชนก  เอี่ยมศักดิ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1. เด็กชายธนภัทร  สุขนคร
2. เด็กหญิงธัญรัตน์  ขาวสว่าง
 
1. นางสาวสิเรียม  ประชุมรัตน์
2. นางสาวลักษณ์นารา  ทองมาก
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1. เด็กหญิงวันวิสาข์  ใจเอื้อ
2. เด็กชายสิระติ  หิรัญธานี
 
1. นางสาวลลิตา  หงษ์ทอง
2. นางยุพเยาว์  กระจ่างแจ้ง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรัษฎา 1. นางสาวจุฑารัตน์  บุญช่วยแก้ว
2. เด็กหญิงชฎาพร   แซ่อ้วง
 
1. นายณัฐวัตร  เอียดทอง
2. นางจินดาวรรณ   บุญชากร
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" 1. เด็กชายรัชพล  วุฒิวงศ์
2. เด็กหญิงสิตานันท์  วรพจน์ภิรมย์
 
1. นางศศิวิมล  มณีไชย
2. นางสาวศศิธร  นาคสง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโยงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ทองฤทธิ์
2. เด็กหญิงชนิกานต์  ชูประสิทธิ์
 
1. นางสาวพรนภา  ชุมเชื้อ
2. นายพงษ์ศักดิ์  วัฒนเมธาวี
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 1. เด็กชายรัชชานนท์  สว่างรัตน์
2. เด็กชายวรพล  มะลิวงค์
 
1. นางชัชฎา  เทพอำนวย
2. นางอัจฉรา  ไชยทอง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. เด็กชายชาญวุธ  สอนศิริ
2. เด็กหญิงสุมลจิต  สังข์ขาว
 
1. นางสาวอรจิรา  มีศรี
2. นางสาวอุมาพร  ต้อยแก้ว
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. นายคฑาทอง  ทองตำลึง
2. นายสรวิชญ์  ช่วยเกิด
 
1. นายนิคม  ทิศแก้ว
2. ว่าที่ร้อยตรีฉัตรชัย  ลาสิทธิ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรัษฎา 1. นางสาวกนกวรรณ   โททอง
2. นางสาวกษมน   ประกอบผล
 
1. นางจินดาวรรณ   บุญชากร
2. นายณัฐวัตร  เอียดทอง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพัทลุง 1. นายภัทรพร   ขาวคง
2. นางสาวมุฑิตา   ขาวคง
 
1. นางจารุวรรรณ  จุลพูน
2. นางจินตนา   เหน็บบัว
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. นายนิธิภัทร์  ตันติเจริญวิวัฒน์
2. นางสาวมุฑิตา  เพชรเมืองใหม่
 
1. นายสุธน  ภักดี
2. นางสาวกิติมา  เพชรทรัพย์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นายรัชชานนท์  สงคง
2. นายศราวุธ  คำเศษ
 
1. นายทวีวัฒน์  ศรีสุวรรณ
2. นายฐปนวัฒน์  ชูกลิ่น
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นายก้องภพ  จีนแก้วเปี่ยม
2. นางสาวจิรัชญา  สินไชย
 
1. นายวีระยุทธิ์  นิลละออ
2. นายอมรชัย  ศรีสุวรรณ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นายกวิน  ไวทยวงศ์สกุล
2. นายกิตติชัย  ใจผ่อง
 
1. นางสาวณัฐมณฑ์  ไพศาลกิจสงวน
2. ว่าที่ร้อยตรีชนะภัย  ชลธาร
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวจุฬาลักษณ์   ลิมปนวัสส์
2. นายอานนท์   อ๋องสกุล
 
1. นางทัศนีย์  จันทรัตน์
2. นางสาวปรียฉัตร   คงฉิม
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. นางสาวณัฐสินี  ชอบงาม
2. นางสาวนุสรียา  นุ้ยเด็น
 
1. นางสาวนริศรา  บินเจ๊ะอาลี
2. นายวิชัย  บัวเนี่ยว
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กชายธีรภัทร   ชยานุวงศ์
2. เด็กชายวิริทธิ์พล   ดวงจันทร์
3. เด็กชายศิวัช   ทองป้อง
 
1. นางวันทนีย์  หอยสกุล
2. นายวรธ  โสเจยยะ
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  แก้วกระจก
2. เด็กหญิงธนัชพร  วงศ์พิพันธ์
3. เด็กหญิงปริยามญชุ์  ชูสุวรรณ์
 
1. นางสุจารีย์  กุลเทศ
2. นางจิราภรณ์  กวีพันธ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกะทู้วิทยา 1. เด็กหญิงธัญชนก  ยาทิพย์
2. นางสาวปรีชญา  รักเถาว์
3. เด็กชายภูฤทธิ์  ศรีสุวรรณ
 
1. นางสาวสุภากาญจน์  รักษาวงศ์
2. นายเฉลิมพล  มีดวง
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นายธีรเมธ  นวลพลับ
2. นางสาวภัณฑิรา  ดีคุ้ม
3. นางสาวรัตติยากร  มะโนรส
 
1. นางสาวปิยนุช  สมบัติมาก
2. นายรัตนันท์  การิกาญจน์
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. นายกณวรรธน์  อาจหาญ
2. นายดนุนันท์  ใจดี
3. นางสาวธนภรณ์  ชาคโรทัย
 
1. นายสุธน  ภักดี
2. นางสาวกิติมา  เพชรทรัพย์
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา 1. นายกรวิชญ์  เลาหะสราญ
2. นายกฤตนัน  ฉลอง
 
1. นางสาวสุจิตราภรณ์  ฉิมเรือง
2. นายประสิทธิ์  จิตเที่ยง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นายพุฒิพงศ์  พรหมยก
2. นายสันติภาพ  กิ้มเฉี้ยง
 
1. นายอมรชัย  ศรีสุวรรณ
2. นางเพชรณา  บริพันธ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นายธนวินท์  ดวงพุมเมศ
2. นางสาวพรทิพา  สุทธิพิบูลย์
 
1. นางสาวอุมาพร  ต้อยแก้ว
2. นางสาวอรจิรา  มีศรี
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. นายปัณณวัฒน์  เพชรบูรณ์
2. นายศักดิพัต  ดำเงิน
 
1. นายธันวิน  ณ นคร
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกะเปอร์วิทยา 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  ราษี
2. เด็กชายธนภัทร  จันทร์มาศ
3. เด็กชายธราธร  พงษ์อารีย์
 
1. นายเกียรติธนพัฒน์  หอมนวล
2. นายสมพงศ์  สมบูรณ์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 1. เด็กชายชยณัฐ  หงษ์พฤกษ์
2. เด็กชายบวรศักดิ์  สังวาลย์
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  แซ่กั๋ง
 
1. นางสาวสรญา  เพชรรัตน์
2. นางพัศนี  ภาชนะกาญจน์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กชายธนบดี   การสมมุติ
2. เด็กชายนัทธ์ภวิศ   ภาษยวรรณ์
3. เด็กชายเจตนิพัทธ์   ลาภสุวรรณ์วงศ์
 
1. นายศุภณัฐ  เจี่ยกุญธร
2. นายธเนตร   เล็กวารี
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" 1. นายชิษณุพงศ์  ตันสกุล
2. นายฐนภัทร  แข่งขัน
3. นายศักเรนทร์  บุญสูง
 
1. นายสาธิต  วรรณพบ
2. นายสมบูรณ์  เครือสนิท
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีระนอง 1. นายกฤษฎา  มาบัว
2. นายพรรณชาติ  เพชรรัตน์
3. นางสาวสุดา  กิ่งแก้ว
 
1. นางสาววรรณี  วิเศษ
2. นายศิกษวิชญ์  เพชรสังข์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 1. นางสาวณัฏฐนันท์  พรหมเมศร์
2. นายนที  นวลศรี
3. นายเทพกร  เสนขำ
 
1. นางณิชารีย์  แกล้วทนงค์
2. นางสมจิตต์  ตีบกลาง
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 1. นายธนิก  ชนะมณี
2. เด็กชายสุธาเทพ  วรรณรัตน์
3. เด็กชายเด็กชายอนีส  สายสลาม
 
1. นายสุริยันต์  ดำแป้น
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายคเณศ  ไชยสน
2. เด็กชายจีรวัฒน์  ธวัชชัยพันธุ์
3. เด็กชายธวัชชัย  หนูคง
 
1. นายสมนึก  ศรีวิเชียร
2. นายมานะ  ถูวะการ
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายธนาวัฒน์  เพชราภรณ์
2. เด็กชายธราเทพ  ถิ่นหัวเตย
3. เด็กชายพัทธพล  อภิชาติโชติกุล
 
1. นางวรัญญา  พันธุวงศ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสารภี  แสงสว่าง
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม 1. นางสาวผาติรัตน์  จิ้วถ้อง
2. นางสาววนิดา  เดชพิชัย
3. นายเสฏฐวุฒิ  ปราบเสร็จ
 
1. ว่าที่ร้อยตรียุทธพงศ์  ชนะศึก
2. นายปณิธาน  ยิ่งดำนุ่น
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นายพลกฤต  พงศ์ภักดี
2. นายสหรัฐ  คีรีมา
3. นายเสฏฐวุฒิ  ทองเรือง
 
1. นางสาวพรทิพย์  ระมั่งทอง
2. นางสาวกาญติมา  นกแก้ว
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นายวัชรากร  พริ้มแก้ว
2. นายอภิชัย  ชมภูแดง
3. นายอาภากร  สุขอนันต์
 
1. นางเนาวรัตน์  ภู่ทับทิม
2. นายจีรศักดิ์  ภู่ทับทิม
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ชูดำ
2. เด็กชายชัยฤทธิ์  ไกรชุมพล
3. เด็กชายณัฐพล  มั่นคงคำ
 
1. นางสาวพัชราพรรณ  เม่าน้ำพราย
2. นางสมจิตต์  ตีบกลาง
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. เด็กชายชัชวาล  แซ่ฟุ้ง
2. เด็กชายนฤพันธ์  วิชัยดิษฐ์
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  โพธิ์งาม
 
1. นางวาสนา  ด้วงรอด
2. นางเนาวรัตน์  ภู่ทับทิม
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม 1. เด็กชายชัยภูมิ  เอียดมิ่ง
2. เด็กชายณัฏฐชาติ  พันธ์ดี
3. เด็กชายอนุชิต  ปลัดสังข์
 
1. นางรัศมี  ปราบเสร็จ
2. นายยุทธพงศ์  ชนะศึก
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นายณัฐพัชร์  บุญญกาศ
2. นายรพีภัทร  ศรีวิชัย
3. นายวรินทร  ขำคชกรรณ
 
1. นายอวยชัย  ทรงมุสิก
2. นางสาวสิธิภรณ์  งามโฉมฉิน
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 1. นายกันตภณ  คำวงศ์ศรี
2. นายกิตติศักดิ์  รักนิ่ม
3. นายณัฐวุฒิ  จันทร์ทักษ์
 
1. นายภานุวัฒน์  ปะรา
2. นางสมจิตต์  ตีบกลาง
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ 1. นายธนวัตน์  ศักดิ์เพชร
2. นายนายธีรภัทร  ร่มรื่น
3. นายภาณุมาศ  คัจฉะภา
 
1. นางศรีสุดา  ศรีสุขใส
2. นายมานะ  ถูวะการ
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราธิวาส 1. เด็กชายภานุพัฒน์   พรหมชัย
2. เด็กชายอันวา    เจะสนิ
3. เด็กชายอาทิตย์  อุนทริจันทร์
 
1. นายอิมรอน   จารงค์
2. นายณัฐศักดิ์   จันทร์เพชร
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปากพนัง 1. นายณัฐพล  ทองแป้น
2. เด็กชายสฤษฏ์พงศ์  สมฤดี
3. นายเอกฉัตร   ตั้งฉัตรทอง
 
1. นางสาวชไมพร  พุมดวง
2. นางสาวพิชญา  ภู่นพกิจ
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม 1. เด็กหญิงผกามาศ  ธรรมศักดิ์
2. เด็กชายพีระณัฐ  หารเห็น
3. เด็กหญิงอัจฉรา  ชูเจริญ
 
1. นางจิราภรณ์  ทองตรีพันธ์
2. นางสาวเตชินี  ภิรมย์
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 1. นายณัฐวุฒิ  วงศ์ชูศักดิ์
2. นางสาวอรไท  ทองจีน
3. นายเผดิมชัย  หิรัญเรือง
 
1. นางสุพรรณวดี  ประสงค์
2. ว่าที่ร้อยโทพลากร  ประสงค์
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนราธิวาส 1. นายปรินทร   เล่าพิทักษ์
2. นายปานกริช   กริชเกียรติศักดิ์
3. นายอนันต์   ราชมา
 
1. นายอิมรอน   จารงค์
2. นายณัฐศักดิ์   จันทร์เพชร
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นายธนฉัตร  พัฒโน
2. นายธนบดี  จงสิริ
3. นางสาวธีรนาฏ  เดชปรีชากุล
 
1. นายอานนท์  ชูดำ
2. นางอัญชลี  สุทธิสว่าง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าอุแทพิทยา 1. เด็กชายทรงพล  รินเกลื่อน
2. เด็กชายธาดา  เมฆจันทร์
3. เด็กชายไกรวิชญ์  บัวแก้ว
 
1. นางสาวสุจิตรา  ศรีคง
2. นายธีระวัฒน์  ศรีภักดี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กชายรัฐภูมิ  บุญรัตนะ
2. เด็กชายวิริยะ  รักไทย
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ยกพ่วง
 
1. นายโอชา  สุขอนันตพงษ์
2. นายชาญกิจ  เหนือคลอง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา 1. เด็กหญิงปิยดา  โอชู
2. เด็กหญิงศศิภา  หัสเส็น
3. เด็กหญิงอริสรา  รอดกรง
 
1. นางสาววิไลจิต  ไหมเอียด
2. นางรัตนา  ฤทธิรงค์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. นายประสงค์  ตันติวัฒนดิลก
2. นายศุภกร  ศรีทัน
3. นายสุภัทรชัย  ชิรงค์
 
1. นายนที  ชัยชน
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ฯ 1. นายชาคริต  บำรุงภักดิ์
2. นายวิศรุต  แนะแก้ว
3. นายอภิชาติ  กรดมาก
 
1. นางสาวนัทธ์ชนันต์  สุวรรณชนะ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 1. นายวีรภัทร  ศักดิ์ศฤงคาร
2. นายอาลี   ดนยาเล๊ะ
3. นายเกียรติศักดิ์   ศรีชาย
 
1. นายบรรเทิง  นามวงศ์
2. นางแววตา  คงยก
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนางตุง 1. นางสาวณัฐสมา  คงศรี
2. เด็กชายธนากร   ศรีสวัสดิ์
3. นางสาวรุ่งทิวา  สุขใส
 
1. นางบุญขันธ์  ศิลปนุรักษ์
2. นายธัมรง  หลวงคง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าอุแทพิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ปิยะวัฒน์
2. เด็กชายจิรวัฒน์  แซ่ลิ้ม
3. เด็กหญิงเขมนิกา  วิชัยดิษฐ
 
1. นายธีระวัฒน์  ศรีภักดี
2. นางสาวสุจิตรา  ศรีคง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเวียงสระ 1. เด็กหญิงกังสดาล  สุวรรณฤทธิ์
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  เพชรสง
3. เด็กหญิงวิภา  เสาร์ดี
 
1. นายตรัยพร  เดชาพร
2. นายกิตติภูมิ  ไทรบุรี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 1. นางสาวพรธีรา   สันเสนาะ
2. นางสาวสุวิตา   ปานเพชร
3. นายอนันเทพ    สีแก้วน้ำใส
 
1. นางจิราวดี   ชูเกิด
2. นายวิชาญ  ชูเกิด
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพนางตุง 1. นางสาวธิดาทิพย์  คงศรี
2. นางสาวสุกัญญารัตน์  ถิ่นแก้ว
3. นายเสกสิทธิ์  ศรีนุ่น
 
1. นางถวิล  อุ้ยดำ
2. นายโกวิท  อินทร์แก้ว
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง 1. นางสาวจันทราทิพย์  เล็กมาก
2. นางสาวประภาศิริ  บุตรมิตร
3. นางสาวสุกัญญา  เริศเริง
 
1. นางวิไลวรรณ  คุ้มครอง
2. นางสาวรัชดาภรณ์  สรษณะ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา) 1. เด็กชายณพัสกร  บูรณะคาม
2. เด็กชายนัทธวัฒน์  ศรีห์ยัน
3. เด็กหญิงปรียาภรณ์  มานะคิด
4. เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  ศรีอุทัย
5. เด็กหญิงฟ้าใส  เสียมศักดิ์
6. เด็กหญิงวริศรา  ศรีชนะ
 
1. นางสาวปัญฑ์ชนิต  พุ่มแตงอ่อน
2. นางจันทนา  อัมพะวัน
3. นายธีระยุทธ  กิตตินภวัฒน์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ศิริพันธ์
2. เด็กหญิงชญาน์นันท์  วิทยาพล
3. เด็กหญิงณัฐวดี  จริงจิตร
4. เด็กหญิงผกามาศ  แก้วเรือง
5. เด็กหญิงภาวิณี  กาญจนพันธ์
6. เด็กหญิงอรวรรณยา  ไตรระเบียบ
 
1. นางจินตนาพร  ญาณสูตร
2. นางสาวอโณทัย  ถาวโรฤทธิ์
3. นางวรรณิการ์  วงศ์มยุรา
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นางสาวกัลยรัตน์  จุลสัตย์
2. เด็กหญิงพนัชกร  สอนสุทธิ์
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  มีเดชา
4. เด็กหญิงสุรเพ็ญ  ขำเสน
5. นางสาวอาริสา  กลับสังข์
6. นางสาวอ่อนพิมล  ชุมศรี
 
1. นางวราภรณ์  พรมมา
2. นางสาวโสภิดา  ม่วงหีต
3. นางสุภาวดี  จาวยญ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. นางสาวจิราวรรณ  บุญสิน
2. นางสาวศศิประภา  สิทธิสาร
3. นางสาวสิราวรรณ  พรหมพฤกษ์
4. นางสาวอนงค์นารถ  จันทรมุณี
5. นางสาวอมรรัตน์  บุญสัน
6. นางสาวอรณิชา  สำราญสุข
 
1. นางจินตนาพร  ญาณสูตร
2. นางสาวอโณทัย  ถาวโรฤทธิ์
3. นางวรรณิการ์  วงศ์มยุรา
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นางสาวฐิติวรดา  บัวจันทร์
2. นางสาวฑาริกา  เผือกทิพย์
3. นางสาววรพรรณ  ล่องลอย
4. นายสุรศักดิ์  พุทธคุ้ม
5. นางสาวอมรา  เจะล่าเตะ
6. นายเอกพจน์  พนาลี
 
1. นางนงค์ศรี  ชาญณรงค์
2. นางสาวปานจิตต์  สิทธิพงศ์
3. นางสาวถนอม  เอียดแก้ว
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาสาร 1. นางสาวทิพย์ภาภรณ์  รักษาศรี
2. นางสาวประภาศรี  เพ็ชรแก้ว
3. นางสาวสลินทิพย์  ภักดี
4. นางสาวสุจิตรา  ชูชาติ
5. นายสุทธิชัย  มีดี
6. นางสาวอมรรัตน์  ว่องย่อง
 
1. นางสุภาพร  จงศิริสถิตย์
2. นางสาวอัมรา  อินเอียด
3. นายนเรศ  อ่อนศรี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กหญิงจันทิมา  บุณยะตุลานนท์
2. เด็กชายศุภณัฐ  บัวแก้ว
3. เด็กหญิงอรอนงค์  จิตจินดา
 
1. นายกำพล  เศรษฐช่วย
2. นางพัทธมน   ชูแก้ว
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางดีวิทยาคม 1. เด็กหญิงตรีสรา  วีระสุข
2. เด็กชายสรศักดิ์  แก้วเกื้อ
3. เด็กหญิงอรจิรา  คงเกิด
 
1. นางสาวบุญศิริ  ปานทน
2. นายอดิศร  แซ่เซียว
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร 1. นางสาวบุษบา  ยกสมบัติ
2. เด็กหญิงหยกนภา  ขวัญเมือง
3. เด็กหญิงเอิงอร  สมสอน
 
1. นางสาวช่อเพชร  พฤกษ์วรุณ
2. นางสาวพิมพา  กาหลง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 1. นางสาวผุสดี  เมืองทัง
2. นายวีรพล  ขนานเภา
3. นางสาวศุภลินีย์  จอมแสนคำ
 
1. นายสุวิศิษฎ์  กั้นหยั่นทอง
2. นางสาวณัฐณิชา  หลงสมัน
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 1. นางสาวจิตจิรา  จันทร์สุข
2. นางสาววีรยา  ปาระณะ
3. นางสาวอนงลักษณ์  เรืองอิฐ
 
1. นางสาวกชกร  มีเพียร
2. นางสาวธิดารัตน์  งามละมัย
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองกระบี่ 1. นางสาวกนกวรรณ  โดยประกอบ
2. นางสาวณฐชนก  มหากำมินทร์
3. นางสาวเกษรินทร์  ลายแบน
 
1. นางสอลีฮะ  ปูตีล่า
2. นางจุรีรัตน์  ศิโรโรจน์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม 1. เด็กชายธันวา  ไชยหยู
2. เด็กหญิงพรสิริ  รอดเดช
3. เด็กหญิงศิลป์สุภา  ปัตตา
 
1. นางจุลาพร  สุขรักษ์
2. นายชอุ่ม  สุขรักษ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกนกพร  ทิพย์รัตน์
2. เด็กหญิงช่อผกา  ผกาแก้ว
3. เด็กหญิงศศิชา  ผ่านกระแส
 
1. นายประเจียบ  ปรีชา
2. นางอุไรวรรณ  กั้วพิสมัย
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ 1. เด็กชายธนวัฒน์  คำคนซื่อ
2. เด็กหญิงพิทยาพร  พรมกุล
3. เด็กหญิงมัณธนา  นครเขต
 
1. นายสุนทร  สังข์แก้ว
2. นางจารีย์  สุวรรณคช
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง 1. นายณัฐพงษ์  ผาสุข
2. นางสาวนาฎลดา  พุ่มห่อ
3. นางสาววรรณนิสา  ทิพย์รัตน์
 
1. นายประเจียบ  ปรีชา
2. นางอุไรวรรณ  กั้วพิสมัย
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 1. นางสาวนิลเนตร  เชาวนะ
2. นางสาวสุกานดา  พลพา
3. นางสาวอวัสดา  พ่วงพี
 
1. นายสมนึก  ไหมบุญแก้ว
2. นายสุริยันต์  สุทธิ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นางสาวกฤตชนก  ทรัพย์เเก้ว
2. นางสาวรัฐศิกาญจน์  นวลย่อง
3. นางสาวอริศรา  ชูประเสริฐ
 
1. นางผาสุข  ถาวร
2. นายพหล  จุลนวล
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร 1. เด็กหญิงบุษบา  ยกสมบัติ
2. เด็กหญิงปัทมาพร  สายทอง
3. เด็กหญิงปิยะนุช  วงค์ทอง
 
1. นางสาวพิมพา  กาหลง
2. นางสาวช่อเพชร  พฤกษ์วรุณ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลธารวิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนา  แก้วมณี
2. เด็กหญิงณัฐชยา   แย้มสกุล
3. เด็กหญิงรุ่งทิวา  มูลทอง
 
1. นางอุทุมพร  ศิวายพราหมณ์
2. นางจรรยา  มินชาติ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงซัลมา   หมัดหลำ
2. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์    ประสีทอง
3. เด็กหญิงสิรินันท์   แก้วชู
 
1. นางทับทิม  ศรีช่วย
2. นางสารภี  บุญรังษี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นายธนะพัฒน์  ภิญโญ
2. นางสาวสุพิชญา  นาคทองเเก้ว
3. นางสาวอภิณห์ภร  เฟื่องไพบูลย์
 
1. นางสุดา  วงศ์จารุสถิตย์
2. นางสมหมาย  พงศ์เศรษฐ์กุล
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นางสาวกัญภิรมย์  ชูหวาน
2. นางสาวอุไรพร  พุ่มโพธิ์ฆัง
3. นางสาวเมทิตา  ฟองแก้ว
 
1. นางสาวกัลยภัทร  จิตรเกลี้ยง
2. นางปรียา  หนูเอียด
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 1. นางสาวฐิตาพร  ภาชนะ
2. นางสาวพิชญาภัค  วัฒนา
3. นางสาวภัทราวดี  ธาตุศรีนุช
 
1. นางพรรนิภา  มากผล
2. นางจรัสศรี  ซังธาดา
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นางสาวกานต์พิชชา  เพชรตีบ
2. นางสาวธนพร  ผลบุญ
3. นางสาวศศินา  เด็นดี
 
1. นางปรียา  หนูเอียด
2. นางสาววรารักษ์  ขุนอักษร
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. เด็กหญิงจิณณพัต  แสงศรีคำ
2. เด็กชายชานน  สุวรรณวงศ์
3. เด็กหญิงเดเบรล เฟย์  โรซาเลีย
 
1. นางสมบูรณ์  มุณีแนม
2. นางไพรวรรณ    สุวรรณประสม
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 84.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 1. เด็กหญิงกุลวดี  เชิดชาย
2. เด็กหญิงอาซีซ๊ะ  อาหลัง
3. เด็กหญิงเจนจิรา  คงมี
 
1. นางจุฑามาศ  ทันตะยะกิจ
2. นางสาวมารีย๊ะ  ดาแลหมัน
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นางสาวพลอยไพลิน  คงดุก
2. นางสาวฟ้ารุ่ง  เชียรแก้ว
3. นางสาวสุชาวลี  นพเดช
 
1. นางลัดดาพร  พูลสวัสดิ์
2. นางกัญจนาภรณ์  สุภวิทยา
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. นางสาวกรรทิมาร์  เพชรนาจักร
2. นายนวมินทร์  ชูปลอด
3. นางสาวสมัชญา  กิตติลิขิตกุล
 
1. นางเตือนใจ  พลวารินทร์
2. นางกรกนก  หนูแย้ม
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นางสาวธัญชนก  ทั้วสุภาพ
2. นางสาวนันท์นภัส  เเก้วเคารพ
3. นางสาวพรนภา  ไพรโสภา
 
1. นางสุดา  วงศ์จารุสถิตย์
2. นายจิรศักดิ์  สุวรรณนัง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. เด็กชายชาญธาดา  ปัตตะพัฒน์
2. เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ศรี-ศรี
3. เด็กชายเมธาวัฒน์  รัตนมุสิทธิ์
 
1. นางสุดา  วงศ์จารุสถิตย์
2. นายจิรศักดิ์  สุวรรณนัง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต 1. นายนันทวัฒน์  บุตรหมีน
2. เด็กหญิงบุสรา  รอดนิตย์
3. เด็กชายพงศ์ปณต  ส้มส้า
 
1. นางชนิตา  ขวัญยืน
2. นางยาวีรา  พงค์หลง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 1. เด็กหญิงพัสตราภรณ์  สุขรัตน์
2. เด็กหญิงพิยดา  ณ นรงค์
3. เด็กหญิงรวิวรรณ  คาคะวารี
 
1. นางวรรณา  มีศิริ
2. นางชปานาฏ  พลสวัสดิ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นางสาวธิติมา  ชาตรี
2. นางสาวศศิวิมล  คงแก้ว
3. นางสาวไอลดา  เสือพริก
 
1. นางปรียา  หนูเอียด
2. นางนิยม  เดชอุดม
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศิริราษฏร์สามัคคี 1. นางสาวนาปีซ๊ะห์  แวสะแต
2. นายฟุรกร  ตาเห
3. นางสาวฮานีดา  แมเราะ
 
1. นางไรตง  มามะ
2. นางสาวปาริชาต  พรหมวิหาร
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนละงูพิทยาคม 1. นางสาวกุลณัฐ  ฮะยีบิลัง
2. นางสาวพัทริกา  อุสมา
3. นางสาวรอกาย๊ะ  ลิมาน
 
1. นางอายีซะห์  มอเกาะ
2. นางคณีรัตน์  สาเล่
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. เด็กชายธรรมสรณ์  พันธุ์นวล
2. เด็กหญิงปุณยาพร  เพ็ชรเจริญ
3. เด็กชายอนาวิน  ผกากรอง
 
1. นางภัทรภร  เพชรานนท์
2. นางไพศล  โสนารถ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 1. เด็กหญิงนันทิวา  คงจันทร์
2. เด็กหญิงสุนิตา  ตรีรัญเพชร
3. เด็กหญิงสุวภัทร  เกิดสุวรรณ
 
1. นางจุฑารัตน์  หิ้นนุกูล
2. นางปัณณวิชญ์  ศรีระนำ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. เด็กหญิงณภาธร  ไชยมงคล
2. เด็กหญิงรุจิรดา  ไพรินทร์
3. เด็กหญิงศุภากร  คงสำราญ
 
1. นายสันติ  วงค์ไชยา
2. นายพงศ์ไพศาล  วิริยานุกูลวงศ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 97.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นางสาวฐปวรรณ  นาคฤทธิ์
2. นางสาววราภรณ์  เพชรประสิทธิ์
3. นางสาวสุธาสินี  พังยาง
 
1. นางสาววนิดา   เซี่ยงฉิน
2. นางสาววนิดา   คชนาค
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. นางสาวภาวิดา  การิสันต์
2. นางสาววนิศรา  ไพบูลย์
3. นางสาวสุชาดา  รัตนวิไล
 
1. นางภัทรภร  เพชรานนท์
2. นางไพศล  โสนารถ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 1. นายกำพล  ช่วยดำ
2. นางสาวชวนฝัน  เกตุแก้ว
3. นางสาววรัชยา  เมฆะมานัง
 
1. นายชำนาญ  รองสวัสดิ์
2. นางโนริยะ  มะหะมาน
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงดลยา  จักแก้ว
 
1. นายวิชชญะ  ฤทธิแดง
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สระแก้ว
 
1. นางอรวรรณ  ชนะศรี
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร  คำระหงษ์
 
1. นางจีรภา  วัฒนไชย
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  ยอดชาย
 
1. นางสายสุนีย์  เอื้องเรืองโรจน์
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลธารวิทยา 1. เด็กชายจตุพร  นามสนธ์
 
1. นางสาวปรินทร์นภา  ทองแดง
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสทิงพระวิทยา 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  พูนบำเพ็ญ
 
1. นางสาววิภารัตน์  ทองขวิด
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าชนะ 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  ณ พิจิตร
 
1. นางสาวนันท์นภัส  ยิ้มย่อง
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ประชารักษ์
 
1. นางอัฏนา  เดชพิชัย
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปาดังติณสูลานนท์ 1. เด็กชายสุรเชษฐ์  วรภัทรโภไคย
 
1. นางสาวอนรรฆมณี  พรมเพชร
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 96.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 1. นางสาววรางคณา  ยอดเอียด
 
1. นางมณฑา  เต็มไป
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละงูพิทยาคม 1. เด็กหญิงนนทิชา  นาคสง่า
2. เด็กหญิงปารีมา  มูซาและ
3. เด็กหญิงลาตีฟา  เหล่าอารี
 
1. นางมยุรี  แคยิหวา
2. นางสาวศิริขวัญ  บัวทอง
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  รัตนจรูญ
2. เด็กชายจิรวัตร  พงศ์สุวรรณ
3. เด็กหญิงสุจิตรา  พัดไสว
 
1. นางสุวรรณี  บุญเพชร
2. นางภิญญา  ศรีรักษา
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงนทิกานต์  กาญจนประทุม
2. เด็กหญิงวรรณภา  นวลประจักษ์
3. เด็กหญิงสุณัฐชา  ทองโกมล
 
1. นางกรณ์ภัสสรณ์   ลายพยัคฆ์
2. นางสาวพรนัชชา  เชื่อมใจ
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระบุรีวิทยา 1. นายณัชพล  พันธุ์พืช
2. นายนพรัตน์  มหาแก้ว
3. นายอมรเทพ  พิทักษ์
 
1. นายเอกพจน์  เทศพันธุ์
2. นางสาวสำราญ  สนพิพัฒน์
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 1. นางสาวชลธิชา  แวงวัน
2. นางสาววรรณดี  ชูจรูญเดช
3. นายวีรชัย  แก้วมณี
 
1. นางอรวรรณ์  บริสุทธิ์
2. นางพรทิพย์  รัตนกระจ่าง
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ 1. นางสาวทัดดาว  เครือจันทร์
2. นางสาวสุวดี  ไกรนรา
3. นายอนันต์  คำพัฒน์
 
1. นางสาวประภารัตน์  มาลา
2. นางวิภาดา  ศรีทานนท์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 94.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา 1. เด็กหญิงพรพิมล  พลสังข์
 
1. นายรามริน  เกื้อกูล
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะพัทศึกษามูลนิธิ 1. นายนบนที  สุกการ
 
1. นายวรัฐฐา  ทับทวี
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเวียงสระ 1. เด็กชายพรเทพ  จันทร์ปราง
 
1. นางสาววาสนา  อินทกรูด
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ 1. เด็กหญิงดารา  คำวังฆ้อง
 
1. นางศรีสุดา  กรรมการ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีฯ 1. นายสุทธิพงศ์  ภักดีบุรี
 
1. นางสาวอรอนงค์  ทองเกียว
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 93.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเขาชัยสน 1. เด็กชายภูพล  สุวรรณมณี
 
1. นางสาวบุญถิ่น  เพชรสุทธิ์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ 1. นายเจษฎาวุธ  เส้งเซ้ง
 
1. นายระพีพัฒน์  เชาวพ้อง
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร  ยมนานนท์
 
1. นางเรณู  ผดุงฤกษ์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ 1. นายพิสิฐพงศ์  เพ็ชรขำ
 
1. นายอุดมพร  ไสยรินทร์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเวียงสระ 1. เด็กชายภานุพงค์  มณีอ่อน
 
1. นางสมทรง  วิชัยดิษฐ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับช้างวิทยาคม 1. เด็กหญิงธยานี  ปลอดแก้ว
 
1. นางวิลาวรรณ  ศรีสังข์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีนคร 1. เด็กชายยุคล  แก้วณรงค์
 
1. นางกิติยา  นิลโชวาท
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกะทู้วิทยา 1. เด็กหญิงชฎาธาร  ลีนันท์
 
1. นางสาวชวัลรัตน์  เมืองมูล
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  แก้วประดิษฐ์
 
1. นางสาวพรศิริ  ขุนมี
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงวรรณวิภา  ลอยบาง
 
1. นางสาวนตธิดา  ชุมพงษ์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  มิตร์ลาต
 
1. นางสาวนุชนาฏ  ขันทองคำ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 1. เด็กชายอนันตวุธ  คงปาน
 
1. นางสาวณิชากร  เส้งสุย
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวีวิทยา 1. เด็กชายธนเดช  พรหมเดช
 
1. นายสมชาย  แก้วนาค
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุดมวิทยายน 1. นายรัตนพล  หนูด้วง
 
1. นายวินิชย์  ทองประศรี
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  รัตนพันธ์
 
1. นางอมรรัตน์  แขดวง
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 1. เด็กหญิงภัทรวดี  ทองสกุล
 
1. นางวาสนา  ฉายประทีป
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ 1. เด็กชายสิทธิชัย  อ่อนแอ่น
 
1. นางจตุภรณ์  ม่วงปลอด
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปะทิววิทยา 1. เด็กหญิงศิริพร  บุญจำนงค์
 
1. นางอรุณ  เที่ยงทัศน์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนด่านสวีวิทยา 1. นายปรวีย์   จันทร์สิงห์
 
1. นางสาวนฤมล  เทพชา
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 1. เด็กชายศราวุธ  ไชยคต
 
1. นางกรรฐิรัชฎ์  กิ้มจ้อง
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 1. นางสาววรางคณา  ยอดเอียด
 
1. นางสาวปิยะนุช  พินโท
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ 1. เด็กชายธีรนัย  เหมเส็ม
 
1. นายพรชัย  โกศิรานนท์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นายทนงศักดิ์  พลขันธ์
 
1. นายยิ้มสำราญ  ยิ้วศรีคล
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก 1. นายสุรพงษ์  ด้วงเผือก
 
1. นางปิยะนุช  มากแก้ว
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. นางสาวศศิวิมล  แสนโคต
 
1. นางวรฤทัย  นุริตมนต์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา 1. นางสาวศิริพร  ปฎิมาประกร
 
1. นางสาวชญานิศ  วงศ์แก้ว
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 ชุมพร 1. นายณภัทร  วิชัยดิษฐ์
 
1. นางวัชรี  ไพรพา
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ 1. นายณัฐวุฒิ  คลอดทองเพชร
 
1. นางจตุภรณ์  ม่วงปลอด
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม 1. นายเจตน์สฤษตฎิ์  โชติสุภาพ
 
1. นางอัฏนา  เดชพิชัย
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ 1. นางสาวอัณศยา  วรรณพิทักษ์
 
1. นางโสภา  เส้งสุย
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกงหราพิชากร 1. นางสาวธนัดดา  คุ้มเอียด
 
1. นางธิดารัตน์  หมีนปาน
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม 1. นายจารุเดช  พระจำนงค์
2. นายธนดล  ทิพย์พิมล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเสกสรร  ช่างเหล็ก
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง 2 1. เด็กชายคอลดูน  มามะบากา
2. เด็กชายรัติศัย  เลียะใหม่
 
1. นางสาวฟัตมี  กาซอ
2. นางสาวชุติญา  วงศ์ปนทอง
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบูรณะพัทศึกษามูลนิธิ 1. นายนบนที  สุกการ
2. นายอนุศิษฏ์  รักเกิด
 
1. นายวรพล  เรืองทอง
2. นายวรัฐฐา  ทับทวี
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงวชิรญาญ์  ยวงจันทร์
2. เด็กชายวิทวัส  ปรีชา
 
1. นางสาวนันทวัน  นาคขวัญ
2. นางสาวกชนิภา  ลายพยัคฆ์
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรุพีพิทยาคม 1. นายจตุรงค์  คลิ้งนวล
2. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  ห้วยสม
 
1. นางสาวบุษกร  ยันเสน
2. นางสุธาสินี  หนูนาค
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตะโหมด 1. นางสาวกาลัญญุตา  พลนุ้ย
2. นางสาวฮันจีน่า  เจะเหาะ
 
1. นางสาวสุวดี  ทองโอน
2. นางสาวพรเพ็ญ  นกทวี
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราสิกขาลัย 1. เด็กชายชนาธิป  ชัยวรากรณ์
2. เด็กชายปัณณวัฒน์  ผาติวิทยาภรณ์
 
1. นายวรปรัชญ์  ลาวัณย์วิไลวงศ์
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ 1. เด็กชายธนาดล  ผลภักดี
2. เด็กชายสุชาติ  สังข์ทอง
 
1. นายจักรเลิศ  ณ นคร
2. นางชาลิสา  ส้มเขียวหวาน
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังหินวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณ์ดนัย   สิทธิภูมิ
2. เด็กชายชาริฟ  ชาติคีรี
 
1. นางบุณยกร  อินทร์แก้วศรี
2. นางกฤติยา  สุขเรือง