หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนสวีวิทยา และ โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา
ระหว่าง วันที่ 29-30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   21 ก.ย. 2559   28 ก.ย. 2559   29 ก.ย. 2559   30 ก.ย. 2559   8 ต.ค. 2559   9 ต.ค. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 30 ก.ย. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสวีวิทยา 40ปีสวีวิทยา/ห้องโสต2/กระบวนการวิทย์-ชั้น2อาคาร4ชั้น ชั้น 2 ห้อง 421-423 30 ก.ย. 2559 08.30 - 16.30 น.
2 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนสวีวิทยา ตึก 40 ปีสวีวิทย์/อาคาร 4 ชั้น ชั้น 3 ห้อง 431-433 30 ก.ย. 2559 08.30 - 16.30 น.
3 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสวีวิทยา ตึก 40 ปีสวีวิทย์/อาคาร 4 ชั้น ชั้น 3 ห้อง 436-438 30 ก.ย. 2559 08.30 - 16.30 น.
4 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 ใต้อาคารใหม่ โรงเรียนอนุบาลสวี 30 ก.ย. 2559 08.30 - 16.30 น.
5 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสวีวิทยา ตึก 40 ปีสวีวิทยา (อาคาร 4) ชั้น 2 ห้อง 426 - 428 30 ก.ย. 2559 08.30 - 16.30 น.
6 662 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านสวีวิทยา หอประชุม 30 ก.ย. 2559 08.30 - 16.30 น.
7 663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านสวีวิทยา หอประชุม 30 ก.ย. 2559 08.30 - 16.30 น.
8 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 โรงเรียนด่านสวีวิทยา สนามฟุตบอล 30 ก.ย. 2559 08.30 - 16.30 น.

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา อาคารตะโก ห้อง สมุด 30 ก.ย. 2559 09.00-16.00
2 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา อาคารตะโก ห้อง สมุด 30 ก.ย. 2559 09.00-16.00
3 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา หอประชุมอรุโณทัย 30 ก.ย. 2559 09.00-16.00
4 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา อาคารทุ่งตะไคร ห้อง โสตทัศนศึกษา 30 ก.ย. 2559 09.00-16.00
5 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา อาคารทุ่งตะไคร ห้อง ลิลิตพระลอ 30 ก.ย. 2559 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนสวีวิทยา อาคาร 3 ห้อง 304 30 ก.ย. 2559 09.00 - 12.00
2 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนสวีวิทยา อาคาร 3 ห้อง 303 30 ก.ย. 2559 09.00 - 12.00
3 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนสวีวิทยา อาคาร 3 ห้อง 303 30 ก.ย. 2559 13.00 - 16.00
4 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสวีวิทยา หน้าอาคาร 2 ห้อง 203 - 204 30 ก.ย. 2559 09.00 - 12.00
5 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสวีวิทยา หน้าอาคาร 2 ห้อง 203 - 204 30 ก.ย. 2559 13.00 - 16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนสวีวิทยา ห้องโสตทัศนูปกรณ์ อาคาร 40 ปีสวีวิทย์ 30 ก.ย. 2559 09.00-12.00
2 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 โรงเรียนสวีวิทยา ห้องโสตทัศนูปกรณ์ อาคาร 40 ปีสวีวิทย์ 30 ก.ย. 2559 09.00-12.00
3 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนสวีวิทยา ห้องโสตทัศนูปกรณ์ อาคาร 40 ปีสวีวิทย์ 30 ก.ย. 2559 13.00-16.00
4 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนสวีวิทยา ห้องโสตทัศนูปกรณ์ อาคาร 40 ปีสวีวิทย์ 30 ก.ย. 2559 13.00-16.00
5 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนศรียาภัย อาคาร 9 ชั้น 1 ห้อง หอประชุม 30 ก.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 22
13.00-18.00
6 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 โรงเรียนศรียาภัย อาคาร 9 ชั้น 1 ห้อง หอประชุม 30 ก.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 22
13.00-18.00
7 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนศรียาภัย อาคาร 9 ชั้น 1 ห้อง หอประชุม 30 ก.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 29
09.00-13.00
8 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนศรียาภัย อาคาร 9 ชั้น 1 ห้อง หอประชุม 30 ก.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 29
09.00-13.00
9 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนศรียาภัย อาคาร 9 ชั้น 1 ห้อง หอประชุม 30 ก.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 29
09.00-13.00
10 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนศรียาภัย อาคาร 9 ชั้น 1 ห้อง อาคาร 9 30 ก.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 29
09.00-13.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนสวีวิทยา หอประชุมโรงเรียนสวีวิทยา 30 ก.ย. 2559 09.00-10.00
2 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนสวีวิทยา หอประชุมโรงเรียนสวีวิทยา 30 ก.ย. 2559 10.00-11.00
3 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสวีวิทยา หอประชุมโรงเรียนสวีวิทยา 30 ก.ย. 2559 11.00-12.00
4 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสวีวิทยา หอประชุมโรงเรียนสวีวิทยา 30 ก.ย. 2559 12.00-13.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าข้ามวิทยา สนามฟุตบอล 30 ก.ย. 2559 09.00-12.00
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าข้ามวิทยา สนามฟุตบอล 30 ก.ย. 2559 09.30-11.00
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนท่าข้ามวิทยา อาคาร 4 ห้อง ห้องคุรุราษฎร์ร่วมใจ 30 ก.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนสวีวิทยา อาคาร 2 ห้อง ห้องสมุดดิจิตอล 30 ก.ย. 2559 09.00-14.00
2 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสวีวิทยา อาคาร 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 30 ก.ย. 2559 09.00-14.00
3 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสวีวิทยา อาคาร 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 30 ก.ย. 2559 09.00-14.00
4 089 การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 โรงเรียนสวีวิทยา อาคาร 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 30 ก.ย. 2559 09.00-14.00
5 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสวีวิทยา อาคาร 58 ปี ห้อง พลศึกษา 30 ก.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
6 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสวีวิทยา อาคาร 58 ปี ห้อง พลศึกษา 30 ก.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
7 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสวีวิทยา อาคาร 2 ห้อง ห้องสมุดดิจิตอล 30 ก.ย. 2559 09.00-14.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสวีวิทยา โรงฝึกงาน ชั้น 1 ห้อง โรงฝึกงาน 30 ก.ย. 2559 08.30-11.30
2 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนสวีวิทยา โรงฝึกงาน ชั้น 1 ห้อง โรงฝึกงาน 30 ก.ย. 2559 08.30-11.30

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายธเนตร เล็กวารี ครูคอมพิวเตอร์ โรงเรียนศรียาภัย LineID : computerok
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]