หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-cpn1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางอวยพร ตาละลักษณ์โรงเรียนศรียาภัยประธานกรรมการ
2. นายเผดิมเกียรติ์ จันทรลำภูโรงเรียนชุมพรบริหารธุรกิจกรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ เสนะกูลโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
4. นางประเกียรติ สว่างวงศ์โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคารกรรมการ
5. นางขวัญเมือง พิกุลเงินโรงเรียนหงส์เจริญวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวทัศนีย์ มากภิรมย์โรงเรียนศรียาภัย2กรรมการ
7. นางสาวธาริตา นพสุวรรณโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางสาวสุขหฤทัย สุวรรณรัตน์โรงเรียนเมืองหลังสวนประธานกรรมการ
2. นางสาวธีราภรณ์ นุ้ยสุขโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
3. นางสุดา คำชาทิพย์โรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
4. นางโศรญา สัจจะโรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
5. นางสาววีนา ลือชัยโรงเรียนพะโต๊ะวิทยากรรมการ
6. นางสาวเกษราพร หนูคงโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
7. นางสาวปราณี เดชฤกษ์ปานโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางสาวพรรณวิลาส อยู่ถาวรโรงเรียนสวนศรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐฏ์ฐากุล วราพันธุมาศโรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
3. นางสาวศรีกิตติ์ สินชัยโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
4. นางสุนิสา มีทองโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยากรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ ภาราโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวกรุณา ปางวิภาศโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
7. นางสาวเกษรินทร์ สังขวิจิตรโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
1. นายสุภาพชัย สานุสันต์โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางสมานจิต จิตจรโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
3. นางสมัย สุวรรณอำภาโรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
4. นางเรืองสิริ คงแก้วโรงเรียนปะทิววิทยากรรมการ
5. นางสาวสนธยา บัวพาโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
6. นางสาวศิรินทร์ยา รัชวการโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
7. นางสายพิณ นุ้ยสุขโรงเรียนสวีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางสาวน้ำฝน ตักศิลาโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกิตติมา จันทร์ลาวโรงเรียนครนพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพวงทิพย์ ชูเสน่ห์โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยากรรมการ
4. นางสาวศศิธร เศรษฐสุขโรงเรียนพะโต๊ะวิทยากรรมการ
5. นางสาวลลิตา นพรัตน์เขตโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
6. นางสิราวัลย์ พรหมมิตรโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกรกมลวรรณ คงมิตรโรงเรียนละแมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
1. นางกัญญ์วรา ส่งระวิโรงเรียนด่านสวีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจารี ทองหนูโรงเรียนท่าข้ามวิทยากรรมการ
3. นางประทุมวรรณ อิศเรนทร์โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวอรอุมา ทิพย์สุวรรณโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
5. นางธัญมาส ตันเสถียรโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
6. นางวรางคนา บุญพาโรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
7. นางสาวศรินยา วงษ์ช่างหล่อโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางวรรณี ดุษฏีโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิวิมล จงไกรจักรโรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
3. นางสาววรรณิศา โอมประพันธ์โรงเรียนปะทิววิทยากรรมการ
4. นางสาวเกตุวดี บุญเปียโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
5. นางอำพรรณ พรหมสวัสดิ์โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวพรรณคณา มณฑิราชโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
7. นางสาวปิยะนุช แพรกทองโรงเรียนศรียาภัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางอิงค์เกตน์ เทพกุลโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววรารัตน์ ชิราพรโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางรัชดา ศรีกิ้มโรงเรียนท่าข้ามวิทยากรรมการ
4. นางสาวมยุรี เดชธานีโรงเรียนหงส์เจริญวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุภัทรา พุกกะณะสุตโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
6. นางรัตนศุภางค์ พิมพ์เพราะโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยากรรมการ
7. นางวราภรณ์ คงมูลโรงเรียนละแมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางอรพินท์ มุจลินทร์โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางประณีต วัฒน์ฐิยาโรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
3. นางสาววรรฯพลอย ศรีสวัสดิ์โรงเรียนปะทิววิทยากรรมการ
4. นางสาวมัชชารวดี ชลสาครโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
5. นางวันวิสา ศรีช่วงโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
6. นางสาวศิริวรรณ บุญญานุพงศ์โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยากรรมการ
7. นายศรายุทธ ยิ้มใหญ่หลวงโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
1. นางสาวกนกวรรณ อธิกูลโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเนตรนภา ศรีประเสริฐโรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
3. นางเสาวนีย์ สุขารมย์โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางวัฒนา พุ่มคงโรงเรียนครนพิทยาคมกรรมการ
5. นางบงกช หีตนาครามโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
6. นางสาวรสสุคนธ์ เพชรศรโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
7. นางสาวอรวรรณ มากชุมโคโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางแม้นมาศ สุดสวาสดิ์โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกิตติพิชญ์ บุญยพิพัฒน์โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัยกรรมการ
3. นางสุคันธร มณฑิราชโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นายวิฑูรย์ นิลพงษ์โรงเรียนศรียาภัย2กรรมการ
5. นางนววรรณ หัถถาโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคมกรรมการ
6. นางวราภรณ์ แจ้งอนันต์โรงเรียนสวีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
1. นายนรินทร์ แดงโรจน์โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวรวรรณ บุญสวัสดิ์์โรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
3. นางชะตาพร คงเพ็ชรศรีโรงเรียนท่าข้ามวิทยากรรมการ
4. นางชีวารัตน์ กุลรัตนชีวาโรงเรียนพะโต๊ะวิทยากรรมการ
5. นางดวงใจ ไหมทองโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
6. นางวรรณา กรเพ็ชรโรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
7. นางพัชรี ชุ่มชื่นโรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยากรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสุนันทา โอพั่งโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุทธิดา รัตนพันธ์โรงเรียนท่าข้ามวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวเตือนจิตร์ อินทปันโรงเรียนพะโต๊ะวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุดารัตน์ มนต์นิมิตรโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
5. นางสาวอภิญญา แก้วมณีโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
6. นายอาคม แก้วคำโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวเสาวลักษณ์ ยะเป็งโรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
8. นางสาววันวิสา มหาโคบุตรโรงเรียนภูบดินทร์วิทยาลัยกรรมการ
9. นางสาวรัตนา เวฬุวนารักษ์โรงเรียนศรียาภัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางณัฐชญา พยุหกฤษโรงเรียนปะทิววิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ ช่วยเกิดโรงเรียนละแมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายณรงฤทธิ์ มหาแก้วโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
4. นางสาวลดารัตน์ สงวรรณาโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
5. นางสาวอุมาพร ทองมากโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยากรรมการ
6. นางสาวพิรุณพร ศิริรัตน์โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยากรรมการ
7. นางสาวสุภาภรณ์ รุ่งสวัสดิ์โรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
8. นางพัลลภา ขวัญพะงุ้นโรงเรียนสวีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางอำนวย ออกเวหาโรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
2. นายศุภชัย สุขหอมโรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
3. นายสุทิน สุทธิสินโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
4. นางวรวิกา เรืองพงษ์สารโรงเรียนทุ่งคาพิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวศิริเพ็ญ ดวงแก้วโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคมกรรมการ
6. นางนงนภัส นุ้ยสุขโรงเรียนนาสักวิทยากรรมการ
7. นางสุกัญญา ไกรมากโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
8. นางสาววรรณี เริงศักดิ์โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาววันเพ็ญ นุ้ยสุขโรงเรียนสวนศรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนิลวรรณ นิลยกานนท์โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุนันทา รมย์นุกูลโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
4. นางสาววิมลรัตน์ รอดพุฒโรงเรียนปะทิววิทยากรรมการ
5. นางสาวจิรัฐติกาล สกูลหรังโรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
6. นางสาวจตุพร สิ้นทุกข์โรงเรียนสวีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางอำนวย ออกเวหาโรงเรียนเมืองหลังสวนประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย สุขหอมโรงเรียนละแมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุทิน สุทธิสินโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
4. นางวรวิกา เรืองพงษ์สารโรงเรียนทุ่งคาพิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวศิริเพ็ญ ดวงแก้วโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคมกรรมการ
6. นางนงนภัส นุ้ยสุขโรงเรียนนาสักวิทยากรรมการ
7. นางสุกัญญา ไกรมากโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
8. นางสาววรรณี เริงศักดิ์โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นางสาววันเพ็ญ นุ้ยสุขโรงเรียนสวนศรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนิลวรรณ นิลยกานนท์โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุนันทา รมย์นุกูลโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
4. นางสาววิมลรัตน์ รอดพุฒโรงเรียนปะทิววิทยากรรมการ
5. นางสาวจิรัฐติกาล สกูลหรังโรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
6. นางสาวจตุพร สิ้นทุกข์โรงเรียนสวีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางมุกดา ภักดีพันธ์โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายเสรี แก้วสุวรรณโรงเรียนศรียาภัยรองประธานกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ โสตถิฤทธิ์โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
4. นายอติคุณ เขตวรรณ์โรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
5. นางประกายทิพย์ ดอนกิจภัยโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
6. นางสาวมาริสา มณีใสโรงเรียนสวีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายธีรชัย ชื่นชูวงศ์โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจิตตรา บุญรอดโรงเรียนศรียาภัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเบญจมาศ คงตระกูลโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ ทองพรหมโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
5. นางสาวอุไรวรรณ ตันเจริญโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยากรรมการ
6. นางสาวสุพรรษา คลี่เกษรโรงเรียนสวีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ เมืองมีทรัพย์โรงเรียนสวนศรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ แก้วแดงโรงเรียนละแมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ ธนะไชยโรงเรียนท่าข้ามวิทยากรรมการ
4. นางอรพิน จันทร์เกตุโรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
5. นางอรทัย ยังสวัสดิ์โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
6. นางสาววิรมณ ดุลยะศิริโรงเรียนนาสักวิทยากรรมการ
7. นางอุรัตน์ พึ่งพงษ์โรงเรียนครนพิทยาคมกรรมการ
8. นางอมรศรี เพชรภู่โรงเรียนชลธารวิทยากรรมการ
9. นางพรรณศรี ยังปักษีโรงเรียนปะทิววิทยากรรมการ
10. นางสาววิเศษลักษณ์ เตื้องวิวัฒน์โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยากรรมการ
11. นางสาวอภิษฎา มัธยัสถ์โรงเรียนพะโต๊ะวิทยากรรมการ
12. นางสารภี ขันแข็งโรงเรียนศรียาภัย 2กรรมการ
13. นางวัชราภรณ์ สุบรรณภาสโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
14. นางสาวกาญจนา สนรัมย์โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคมกรรมการ
15. นางวาสนา ตระหง่านโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยากรรมการ
16. นางสาวทัศณีย์ เกตุพิมลโรงเรียนปากนำ้ชุมพรวิทยากรรมการ
17. นางกอบแก้ว เคยชัยภูมิโรงเรียนทุ่งคาพิทยาคารกรรมการ
18. นางสาวพรทิพย์ วรรณเลิศโรงเรียนภูบดินทร์วิทยาลัยกรรมการ
19. นางอนงค์ แสงสุวรรณโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางเอ แย้มโสพิศโรงเรียนศรียาภัยประธานกรรมการ
2. นางชวนพิศ กรานมูลโรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางณัฐชา วงศ์เพชรโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคมกรรมการ
4. นายอุดม หมุนนุ้ยโรงเรียนพะโต๊ะวิทยากรรมการ
5. นางสาววาสนา อวดทองโรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตรกรรมการ
6. นางสาวจุฬาภรณ์ ศรีไสยเพชรโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยากรรมการ
7. นางศิริพร ยกพิทักษ์โรงเรียนท่าข้ามวิทยากรรมการ
8. นายธรรมนูญ สุดรอดโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
9. นางสาววรรณี เทพสุวรรณโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยากรรมการ
10. นางสาวพิไลพร ขาวปลอดโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
11. นายชัยพร เชิญรัตนรักษ์โรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
12. นางสาววัชรี เพชรรัตน์โรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
13. นางสาวกรกนก หอมละออโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคมกรรมการ
14. นางศุรดา วัฒนประสิทธิ์โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางโสภิต อุดมสุขสวัสดิ์โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางจินตนา มณีเสนโรงเรียนสวนศรีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวนิตยา แสงศิลป์โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยากรรมการ
4. นางสาวจันทร์จิรา รัตนมณีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จ.ชุมพรกรรมการ
5. นางจิรา นวลโพยมโรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
6. นางสาวสุพัตรา เทพกุลโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
7. นางศิริพร รอดวิจิตรโรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
8. นางสาวศศิกานต์ นิ่มดำโรงเรียนพะโต๊ะวิทยากรรมการ
9. นางเสาวนีย์ ทองภูเบศร์๋โรงเรียนปะทิววิทยากรรมการ
10. นางอรณี คำออนโรงเรียนสวีวิทยากรรมการและเลขานุการ
11. นางเสมอ แสงวิลัยโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. ดร.ชลธิชา ตั้งอั้นโรงเรียนท่าข้ามวิทยาประธานกรรมการ
2. ดร.ณัฐจรีย์ ธรรมทัศนานนท์โรงเรียนศรียาภัยรองประธานกรรมการ
3. นางพาพิศ โกษฐเพชรโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวอรอุมา แดงชนะโรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
5. นางสีประภา สุทธิสินโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
6. นายชาญชัย ผลอุบัติโรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
7. นางสาวอรจิรา พลสุวรรณโรงเรียนศรียาภัย 2กรรมการ
8. นางสาวกนกวรรณ สุรชาติโรงเรียนพะโต๊ะวิทยากรรมการ
9. นางสาวนิตยา แสงศิลป์โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยากรรมการ
10. นางสาวมยุรี มรกตโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการและเลขานุการ
11. นายสมเกียรติ แก้ววิจิตรโรงเรียนสวีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางลัดดา บุญวัตรโรงเรียนด่านสวีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริมาลา ใจแสนโรงเรียนสวีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางชฎาทิพย์ กาญจน์สำเริงโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
4. นางสาวบุญยัง พ้นภัยโรงเรียนท่าข้ามวิทยากรรมการ
5. นางกนกธร รัศมีโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
6. นายชัยยนต์ ศรีเชียงหาโรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการและเลขานุการ
7. นางศรินยา จิตกมลกานต์โรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางสาวศรีสุดา รัตนะโรงเรียนสวนศรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายภานุพงศ์ สุภาวอโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จ.ชุมพรรองประธานกรรมการ
3. นางพิมพ์น้ำผึ้ง วรรณสามโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยากรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ ปานนินโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
5. นางสาวพิมณภัทร ทนุโวหารโรงเรียนสวีวิทยากรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวดุษฎีพฤฒิ ชุ่มกลิ่นโรงเรียนศรียาภัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสุดสวาท ศุภรักษ์สิริโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวชุลี คณะสุวรรณโรงเรียนนาสักวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวจุไรรัตน์ อ่อนมุขโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
4. นายวาทิตย์ พลคณาโรงเรียนชุมพรบริหารธุรกิจกรรมการ
5. นางสาวอมรรัตน์ ปานเพชรโรงเรียนละแมวิทยากรรมการและเลขานุการ
6. นางมลฤดี สไตน์โรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายศุภชัย บุญมีโรงเรียนศรียาภัยประธานกรรมการ
2. นางสาววิรังรอง ทองเทพโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวมลฐิตา กลางณรงค์โรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
4. นายสุริยัน เชี่ยวชาญวุฒิวงศ์โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยากรรมการ
5. นายปริญญา ช่วยเกิดโรงเรียนละแมวิทยากรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวปรางค์สินันท์ ศรีใหม่โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวมณฑา ศิริมาลาโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางสาวพจนีย์ เคยสนิทโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวมยุรา เมษนิคมโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยากรรมการ
4. นายภัทรพงศ์ ยังสวัสดิ์โรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
5. นางสาวดวงฤทัย แพวงจีนโรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวปวีณา โชติช่วงโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
7. นางสาวขวัญธิดา ศักดิเศรษฐโรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
8. นายป.จิรวัฒน์ จันทร์ทองโรงเรียนพะโต๊ะวิทยากรรมการ
9. นางสาววิภาวี บุษยวิทย์โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยากรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวเบญจวรรณ ทองขาวโรงเรียนสวีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสาวกรวรรณ งามสมโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงกมล สุขเอมโอษฐ์โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวปรางค์สินันท์ ศรีใหม่โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยากรรมการ
4. นางสาวจุธารัตน์ สีนาคโรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
5. นางสุจิตรา บรรเทากุลโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
6. นายภูชิต ธีรเมธโยธินโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
7. นางปิยะนุช มากแก้วโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
8. นางสุรีย์พร รินสกุลโรงเรียนสวีวิทยากรรมการและเลขานุการ
9. นางสาววลัยลักษณ์ ฉิมพลีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จ.ชุมพรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายโชคชัย สกลวิรัตน์โรงเรียนเมืองหลังสวนประธานกรรมการ
2. นายเจริญวิทย์ ชะดารัตน์โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวภาธินี ชุมคงโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
4. นางอรนารถ เสียงล้ำโรงเรียนปะทิววิทยากรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวจุฑารัตน์ สุวรรณรัตน์โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางภัสธิตา อำนวยวิทยากุลโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศิริประภา ขับสราโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นายอนุสรณ์ ทองดีโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
4. นายวุฒิพล รัตนพรโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการและเลขานุการ
5. นางอมรรัตน์ อัมพะวันโรงเรียนละแมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายผดล อัจกลับโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุริยัน เชี่ยวชาญวุฒิวงศ์โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวดวงฤทัย แพวงจีนโรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวพรรณ์ษา นิจฉลาดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จ.ชุมพรกรรมการ
5. นางทัศนา สิงหการโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
6. นางสาวรุจิระ ขวัญสกุลโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
7. นางสาวเนมิกา กังวานสุระโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
8. นางวาสนา ด้วงรอดโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
9. นายจักรพงศ์ ติณธนานนท์โรงเรียนละแมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายคะนึง เมืองงามโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ ขวัญพะงุ้นโรงเรียนครนพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางวงเดือน อัจกลับโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยากรรมการ
4. นายเชิงชัย คำชื่นทิพย์โรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
5. นายสุรพล มีสมบัติโรงเรียนชุมพรบริหารธุรกิจกรรมการ
6. นายสุรชัย ทองนุ้ยพราหมณ์โรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
7. นายนภดล แก้วสะอาดโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
8. นางสวลี คงแจ่มโรงเรียนท่าข้ามวิทยากรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวพรพรรณ บุตรพุ่มโรงเรียนพะโต๊ะวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
1. นายอวยชัย ทรงมุสิกโรงเรียนศรียาภัยประธานกรรมการ
2. นางสาวปริจฉัตร พลฤทธิ์โรงเรียนครนพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรังสิมา มณีบางกาโรงเรียนพะโต๊ะวิทยากรรมการ
4. นายจีรศักดิ์ ภู่ทับทิมโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
5. นายกิตติกวิน กองช่างโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางกัลยา แขวงรถโรงเรียนศรียาภัยประธานกรรมการ
2. นางพัชลี ภูริชนพิทักษ์โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางขนิษฐา ฉายากุลโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
4. นางสาวชุติมา เอมสวัสดิ์โรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
5. นายรัฐศักดิ์ สมตนโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
6. นางสาวกรองทิพย์ สายัณห์โรงเรียนปะทิววิทยากรรมการ
7. นางกรรณทิพย์ ซุ่ยกลั่นโรงเรียนสวีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางกัลยา แขวงรถโรงเรียนศรียาภัยประธานกรรมการ
2. นางพัชลี ภูริชนพิทักษ์โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางขนิษฐา ฉายากุลโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
4. นางชุติมา เอมสวัสดิ์โรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
5. นายรัฐศักดิ์ สมตนโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
6. นางสาวกรองทิพย์ สายัณห์โรงเรียนปะทิววิทยากรรมการ
7. นางกรรณทิพย์ ซุ่ยกลั่นโรงเรียนสวีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายดิเรก จันทร์วิไลโรงเรียนสวนศรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเบญจพร คงตระกูลโรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางมยุรา เครือหงษ์โรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
4. นายอนุวัฒน์ แก้วจันทร์โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยากรรมการ
5. นางพรใจ อารีรัตน์โรงเรียนนิรมลชุมพรกรรมการ
6. นางจิตรา พรหมโยธาโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
7. นางจุฑาวรรณ กมลเศวตวงศ์โรงเรียนศรียาภัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายพนม ทองภูเบศร์โรงเรียนปะทิววิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรา นิลเพ็ชรโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางเนธิภัค พรมบุญแก้วโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวทับทิม พุ่มคล้ายโรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
5. นางโสภี ดีบุกโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยากรรมการ
6. นายภูริพัฒน์ แก้วบุญจันทร์โรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
7. นางสาวนภาดา ชาญนครโรงเรียนศรียาภัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายนิติวัฒน์ จรูญศักดิ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สนง.ชุมพรประธานกรรมการ
2. นางรัตนา เลขพลการโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอนุพงศ์ นิพันธิ์โรงเรียนพะโต๊ะวิทยากรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ วิชัยดิษฐ์โรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
5. นายไพบูลย์ คลี่เกษรโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
6. นายสุรศักดิ์ รอดทิมโรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
7. นางระวีวรรณ ศิลปสุวรรณโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายนิติวัฒน์ จรูญศักดิ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สนง.ชุมพรประธานกรรมการ
2. นางรัตนา เลขพลการโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอนุพงศ์ นิพันธิ์โรงเรียนพะโต๊ะวิทยากรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ วิชัยดิษฐ์โรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
5. นายไพบูลย์ คลี่เกษรโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
6. นายสุรศักดิ์ รอดทิมโรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
7. นางระวีวรรณ ศิลปสุวรรณโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางสาวเสาวลักษณ์ สุขปันโรงเรียนนิรมลชุมพรประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยวรรณ บุนนาคโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสุพรรณนิการ์ แก้วบุญจันทร์โรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
4. นางสาวอนงค์รัตน์ ศรีนวลโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นางสาวสุธาสินี เทพไชยโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
6. นางบำเพ็ญ นิลศรีโรงเรียนปะทิววิทยากรรมการ
7. นายถนอมชัย แสงจันทร์โรงเรียนศรียาภัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางนราภรณ์ ประทานทรัพย์โรงเรียนเมืองหลังสวนประธานกรรมการ
2. นายกฤษฏา วิสัยรัตน์โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายธวัชชัย เมฆสุขโรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
4. นางจันทร์จรี สุวรรณสิทธิ์โรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
5. นางสาวเกษร ชูแก้วโรงเรียนพะโต๊ะวิทยากรรมการ
6. นายทวี โภคากรวิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจกรรมการ
7. นางสาวศรีประไพ พลนิลโรงเรียนนิรมลชุมพรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางนวลจันทร์ ศรีวิเศษโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยาประธานกรรมการ
2. นางฐิติพร ไกรลาศโรงเรียนศรียาภัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวทิพรัตน์ ลิมปะนะรังสรรค์โรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
4. นางธารารัตน์ กาศกระโทกโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
5. นางสาวมัทนียา พยัฆวรรณโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
6. นางสาวพิมพ์จิรา ทองศรีนวลโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวเบญสิร์ยา นิลพงษ์โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายประวัติ รัตนจันทร์โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวละม้าย จันทร์สุริย์โรงเรียนปะทิววิทยารองประธานกรรมการ
3. นางยินดี ขันบุตรโรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยากรรมการ
4. นายสมศักดิ์ สมตนโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นางสาวสุดารัตน์ ทองคำโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวอมรรัตน์ บริสุทธิ์โรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
7. นางรุ่งรัตน์ ใยฤทธิ์โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางวิมลลักษณ์ พลธนกุลกิจวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรประธานกรรมการ
2. นางจุฑารัตน์ แพวงษ์จีนวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรรองประธานกรรมการ
3. นางจีราภรณ์ วรรธนนาถโรงเรียนอนุบาลชุมพรกรรมการ
4. นายณัฎฐพงศ์ ลำภูทองโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
5. นางสาวจารุวรรณ คชรินทร์โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยากรรมการ
6. นางกรณี นิพัทธชุติข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นายมนตรี คุณวุฒิวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรประธานกรรมการ
2. นางสุนทรี โพธิ์ทักษิณวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรรองประธานกรรมการ
3. นางจุรีย์ ศศิสนธิ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรกรรมการ
4. นางสุธีรา เทียมศิริโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุพิชญา แก้ววิจิตรโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
6. นางสุทัศนีย์ กลางณรงค์โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. พระมหาชัยศิลป์ ชยโชติ ป.ธ.๙เจ้าอาวาสวัดดอนทรายแก้วประธานกรรมการ
2. พระครูสมุห์สุชาติ โชติธมฺโมเจ้าอาวาสวัดทุ่งหงษ์รองประธานกรรมการ
3. พระปลัดธวัช ธวชฺโชเจ้าอาวาสวัดถ้ำบางน้ำจืดกรรมการ
4. นายฉัตรชัย ยุวพันธ์โรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
5. นายสุนทร ส่งแสงโรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
6. นายเจษฎา เสาวภักดิ์โรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. ผศ.นาฏยา นิลทจันทร์สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพรกรรมการ
2. นายเฉลิมพล ก่อกิจเถลิงกุลสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพรกรรมการ
3. นางปัญจภรณ์ ไกรวิลาสข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายวีระศักดิ์ สว่างวงศ์โรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
5. นางอรพรรณ สุขโขโรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
6. นายเฉลิมพล ประเสริฐศรีโรงเรียนนิรมลชุมพรกรรมการ
7. นายศราวุฒิ ชิดรัตถาโรงเรียนนิรมลชุมพรกรรมการ
8. นายศราวุธ ดำพลงามโรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
9. นางสาวธิดารัตน์ หนูบำรุงโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
10. นายนิวัฒ รักษาโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
11. นายกิติศักดิ์ ชะนาโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
12. นางทัศนีย์ ไชยมงคลโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
13. นายปรเมษฐ ทองศรีเทพโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
14. นางยุพิน แสงวิโรจน์กุลโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
15. นายภาณุพงศ์ พงษ์จีนนาโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
16. นายจักรินทร์ นิลโตโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
17. นายสยาม พร้อมมูลโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
18. นางสาวสมใจ ช่วงสมโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางสงวน เสือดาราโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
2. นายไพศาล เพชรเจริญโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
3. นายเจริญชัย อ้นเสถียรโรงเรียนทุ่งคาพิทยาคารกรรมการ
4. นายกำธร ม่วงไตรรัตน์โรงเรียนท่าข้ามวิทยากรรมการ
5. นายจิรพจน์ ศรีไสยเพชรโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคมกรรมการ
6. นายเอกชัย มากยอดโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยากรรมการ
7. นายประทิน รอดเมืองโรงเรียนนาสักวิทยากรรมการ
8. นายธานี ทองดีโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคมกรรมการ
9. นายวีระพล มีศิริโรงเรียนชลธารวิทยากรรมการ
10. นายอรรถพล ปลอดทอดโรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
11. นายประพจน์ เสียงดังว.ชุมพรบริหารธุรกิจกรรมการ
12. นางสาววิภาวรรณ สุปันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์20กรรมการ
13. นางอาภากร ศรีสุพรรณโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
14. นายจักรพันธ์ เสนีย์โรงเรียนศรียาภัย2กรรมการ
15. นายมนตรี สุขศรีแก้วโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
16. นายสุมิตดา เฐียรพิทักษ์โรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
17. นายสมศักดิ์ ธนภัทรโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยากรรมการ
18. นายจักรพงศ์ จำเดิมโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
19. นางเสาวนีย์ วงษ์วานเจริญโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
20. นายสัจจพันธุ์ สิทธินุ่นโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
21. นายสมพร สอนวิสัยโรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยากรรมการ
22. นายชำนิ จุลบุษโรงเรียนนิรมลชุมพรกรรมการ
23. นายสาธร บุญญกาศโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
24. นายธนพล อุ่นเสียมโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
25. นายธีริทธิ์ ยอดสุดาโรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
26. นางณัฐวรรณ เกตอาญาโรงเรียนปะทิววิทยากรรมการ
27. นายเชิดพงศ์ แก้วเกาะสะบ้าโรงเรียนราชประชานุเคราะห์2กรรมการ
28. นางสาวลลิดา ศรีสมุทรโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
29. นายสุพจน์ ฉิมสะอาดโรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
30. นายเทอดศักดิ์ สังวรกาญจน์โรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายกฤษณะ มุขประเสริฐโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
2. นายสมชาย พละศักดิ์โรงเรียนพะโต๊ะวิทยากรรมการ
3. นายภูวเดช แสงสุวรรณโรงเรียนครนพิทยาคมกรรมการ
4. นายบุญนำ รองมาลีโรงเรียนด่านสวีวิทยากรรมการ
5. นายกิจติพงศ์ บู้หลงโรงเรียนปะทิววิทยากรรมการ
6. นายกิตติศักดิ์ กฤตโยภาสโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
7. นางสัตตบุษย์ แก้วลมัยโรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยากรรมการ
8. นางสาวมณฑา ลิ่มสกุลโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยากรรมการ
9. นายจำลอง สุขสาลีโรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
10. นายณัฐพงศ์ ดำสนิทโรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัยกรรมการ
11. นางสาวดวงทิพย์ สวัสดีจันทร์โรงเรียนนิรมลชุมพรกรรมการ
12. นางเอ็นดู กุวลัยรัตน์โรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
13. นายบันลือ รัตนบุรีโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยากรรมการ
14. นายบุญลือ อยู่พรหมโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยากรรมการ
15. นายพีรพันธุ์ หนูแย้มโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
16. นายยงยุทธ แสงสุวรรณโรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
17. นางณัฐวรรณ เกตอาญาโรงเรียนปะทิววิทยากรรมการ
18. นายเจษฎา แก้วกล่อมโรงเรียนนิรมลชุมพรกรรมการ
19. นายเชาวลิตร บุญนรากรโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
20. นางพานิชย์ ทองภูเบศร์โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
21. นายพงศกร บุญญกาศโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยากรรมการ
22. นายสมรักษ์ อภิสัมภินวงศ์โรงเรียนพะโต๊ะวิทยากรรมการ
23. นายอรวรรณ นาคสังข์โรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
24. นายธิติ ซังธาดาสายันห์โรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
25. นายณรงค์ศักดิ์ ศิริมาศโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
26. นายสำราญ สมบัติโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
27. นายภูวดล ธัญพันธุ์โรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
28. นางสาววรกนิษฐ์ ชุมวรฐายีโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
29. นางพจนวรรณ หนูสวีโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
30. นางจุรีมาศ สุวรกุลโรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ เพ็ชรจรโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
2. นางสาวนรินรัตน์ เขียวคล้ำโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นายณัฏฐ สวัสดีโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยากรรมการ
4. นายคฑาวุธ บัวดิษโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
5. นางสาวชลธิชา เนตรประไพโรงเรียนนาสักวิทยากรรมการ
6. นางอรอนงค์ จันทระ โรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายประสิทธิ์ เพ็ชรจรโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
2. นางสาวนรินรัตน์ เขียวคล้ำโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นายณัฏฐ สวัสดีโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยากรรมการ
4. นายคฑาวุธ บัวดิษโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
5. นางสาวชลธิชา เนตรประไพโรงเรียนนาสักวิทยากรรมการ
6. นางอรอนงค์ จันทระ โรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายศุภฤกษ์ บุญเกื้อ โรงเรียนศรียาภัย ๒กรรมการ
2. นายพิบูลย์ พิบูลลาภย์โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา กรรมการ
3. นายเจริญ ผิวนิลโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
4. นางสาวจารุวรรณ สุทธิมุสิกโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
5. นายพิศิษฏ์ฐา ผกากรองโรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
6. นายสุประวัติ มีครุฑโรงเรียนพะโต๊ะวิทยากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายศุภฤกษ์ บุญเกื้อ โรงเรียนศรียาภัย ๒กรรมการ
2. นายพิบูลย์ พิบูลลาภย์โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา กรรมการ
3. นายเจริญ ผิวนิลโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
4. นางสาวจารุวรรณ สุทธิมุสิกโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
5. นายพิศิษฏ์ฐา ผกากรองโรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
6. นายสุประวัติ มีครุฑโรงเรียนพะโต๊ะวิทยากรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางอุษา เขื่อนแก้วโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา คงรอด โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยากรรมการ
3. นางกรรณิการ์ ทองพรหมโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา กรรมการ
4. นางสาวพงศ์ทิพย์ คุ้มวงศ์โรงเรียนอุดมวิทยากรกรรมการ
5. นางสาวจินตนา ศาสตร์เจริญโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคมกรรมการ
6. นางพนิดา พวงมณีวิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นางอุษา เขื่อนแก้วโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา คงรอด โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยากรรมการ
3. นางกรรณิการ์ ทองพรหมโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา กรรมการ
4. นางสาวพงศ์ทิพย์ คุ้มวงศ์โรงเรียนอุดมวิทยากรกรรมการ
5. นางสาวจินตนา ศาสตร์เจริญโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคมกรรมการ
6. นางพนิดา พวงมณีวิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายมรุติ์ ปลัดกองโรงเรียนทุ่งคาพิทยาคารกรรมการ
2. นายธีรดล สามัคคีโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
3. นางสาวภัทราภรณ์ นุ้ยบุตร โรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
4. นางสาวศริยา ยอดโรจน์ โรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
5. นายณัฐพงษ์ แสงนิลโรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวจินตนา สายสกลโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา กรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายมรุติ์ ปลัดกองโรงเรียนทุ่งคาพิทยาคารกรรมการ
2. นายธีรดล สามัคคีโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
3. นางสาวภัทราภรณ์ นุ้ยบุตร โรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
4. นางสาวศริยา ยอดโรจน์ โรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
5. นายณัฐพงษ์ แสงนิลโรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวจินตนา สายสกลโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา กรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางอุษา เขื่อนแก้วโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา คงรอด โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยากรรมการ
3. นางกรรณิการ์ ทองพรหมโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา กรรมการ
4. นางสาวจารุวรรณ สุทธิมุสิกโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
5. นางสาวชลธิชา เนตรประไพโรงเรียนนาสักวิทยากรรมการ
6. นางสาวพงศ์ทิพย์ คุ้มวงศ์โรงเรียนอุดมวิทยากรกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ เพ็ชรจรโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
2. นายธีรดล สามัคคีโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
3. นายศุภฤกษ์ บุญเกื้อ โรงเรียนศรียาภัย ๒กรรมการ
4. นายคฑาวุธ บัวดิษโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
5. นายสุประวัติ มีครุฑโรงเรียนพะโต๊ะวิทยากรรมการ
6. นางสาวจิตรการ ศิริวรรณ โรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายประสิทธิ์ เพ็ชรจรโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
2. นายธีรดล สามัคคีโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
3. นายศุภฤกษ์ บุญเกื้อ โรงเรียนศรียาภัย ๒กรรมการ
4. นายคฑาวุธ บัวดิษโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
5. นายสุประวัติ มีครุฑโรงเรียนพะโต๊ะวิทยากรรมการ
6. นางสาวจิตรการ ศิริวรรณ โรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายเจริญ ผิวนิลโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
2. นางสาวภัทราภรณ์ นุ้ยบุตร โรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
3. นายณัฏฐ สวัสดีโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยากรรมการ
4. นางสาวจินตนา ศาสตร์เจริญโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวขวัญตา ชุมน้อยโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
6. นายพิศิษฏ์ฐา ผกากรองโรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายเจริญ ผิวนิลโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
2. นางสาวภัทราภรณ์ นุ้ยบุตร โรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
3. นายณัฏฐ สวัสดีโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยากรรมการ
4. นางสาวจินตนา ศาสตร์เจริญโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวขวัญตา ชุมน้อยโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
6. นายพิศิษฏ์ฐา ผกากรองโรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสุวรรณ สุวรรณนิภาข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ เหล่าสุข โรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ จันทสุวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐กรรมการ
4. นายวรภาส อุตรธรรมโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
5. นายศุภลักษณ์ ชานางโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐กรรมการ
6. นายกฤษฏิ์ ไวตระกูล โรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
7. นายเศณวี อ่ำครองโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายสุวรรณ สุวรรณนิภาข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ เหล่าสุข โรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ จันทสุวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐กรรมการ
4. นายศุภลักษณ์ ชานางโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐กรรมการ
5. นายวรภาส อุตรธรรมโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
6. นายกฤษฏิ์ ไวตระกูล โรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
7. นายเศณวี อ่ำครองโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสุวรรณ สุวรรณนิภาข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ เหล่าสุข โรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ จันทสุวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐กรรมการ
4. นายศุภลักษณ์ ชานางโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐กรรมการ
5. นายวรภาส อุตรธรรมโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
6. นายกฤษฏิ์ ไวตระกูล โรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
7. นายเศณวี อ่ำครองโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายสุวรรณ สุวรรณนิภาข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ เหล่าสุข โรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ จันทสุวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐กรรมการ
4. นายศุภลักษณ์ ชานางโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐กรรมการ
5. นายวรภาส อุตรธรรมโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
6. นายกฤษฏิ์ ไวตระกูล โรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
7. นายเศณวี อ่ำครองโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสุวรรณ สุวรรณนิภาข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ เหล่าสุข โรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ จันทสุวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐กรรมการ
4. นายศุภลักษณ์ ชานางโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐กรรมการ
5. นายวรภาส อุตรธรรมโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
6. นายกฤษฏิ์ ไวตระกูล โรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
7. นายเศณวี อ่ำครองโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายสุวรรณ สุวรรณนิภาข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ เหล่าสุข โรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ จันทสุวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐กรรมการ
4. นายศุภลักษณ์ ชานางโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐กรรมการ
5. นายวรภาส อุตรธรรมโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
6. นายกฤษฏิ์ ไวตระกูล โรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
7. นายเศณวี อ่ำครองโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสุวรรณ สุวรรณนิภาข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ เหล่าสุข โรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ จันทสุวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐กรรมการ
4. นายศุภลักษณ์ ชานางโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐กรรมการ
5. นายวรภาส อุตรธรรมโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
6. นายกฤษฏิ์ ไวตระกูล โรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
7. นายเศณวี อ่ำครองโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายสุวรรณ สุวรรณนิภาข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ เหล่าสุข โรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ จันทสุวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐กรรมการ
4. นายศุภลักษณ์ ชานางโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐กรรมการ
5. นายวรภาส อุตรธรรมโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
6. นายกฤษฏิ์ ไวตระกูล โรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
7. นายเศณวี อ่ำครองโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสุวรรณ สุวรรณนิภาข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายวิวัฒน์ ภัยวิมุติโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
3. นางอมรศรี สามารถโรงเรียนท่าข้ามวิทยากรรมการ
4. นายณภัทรภพ สุวรรณมณีโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
5. นายอนุรักษ์ จันทสุวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐กรรมการ
6. นายกฤษฏิ์ ไวตระกูล โรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
7. นายกิตติศักดิ์ เหล่าสุข โรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายสุวรรณ สุวรรณนิภาข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายวิวัฒน์ ภัยวิมุติโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
3. นางอมรศรี สามารถโรงเรียนท่าข้ามวิทยากรรมการ
4. นายอนุรักษ์ จันทสุวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐กรรมการ
5. นายณภัทรภพ สุวรรณมณีโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
6. นายกฤษฏิ์ ไวตระกูล โรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
7. นายกิตติศักดิ์ เหล่าสุข โรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสุวรรณ สุวรรณนิภาข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายวิวัฒน์ ภัยวิมุติโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
3. นางอมรศรี สามารถโรงเรียนท่าข้ามวิทยากรรมการ
4. นายอนุรักษ์ จันทสุวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐กรรมการ
5. นายณภัทรภพ สุวรรณมณีโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
6. นายกฤษฏิ์ ไวตระกูล โรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
7. นายกิตติศักดิ์ เหล่าสุข โรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายสุวรรณ สุวรรณนิภาข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายวิวัฒน์ ภัยวิมุติโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
3. นางอมรศรี สามารถโรงเรียนท่าข้ามวิทยากรรมการ
4. นายอนุรักษ์ จันทสุวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐กรรมการ
5. นายณภัทรภพ สุวรรณมณีโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
6. นายกฤษฏิ์ ไวตระกูล โรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
7. นายกิตติศักดิ์ เหล่าสุข โรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายสุวรรณ สุวรรณนิภาข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายวิวัฒน์ ภัยวิมุติโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
3. นางอมรศรี สามารถโรงเรียนท่าข้ามวิทยากรรมการ
4. นายอนุรักษ์ จันทสุวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐กรรมการ
5. นายณภัทรภพ สุวรรณมณีโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
6. นายกฤษฏิ์ ไวตระกูล โรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
7. นายกิตติศักดิ์ เหล่าสุข โรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายสุวรรณ สุวรรณนิภาข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายวิวัฒน์ ภัยวิมุติโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
3. นางอมรศรี สามารถโรงเรียนท่าข้ามวิทยากรรมการ
4. นายอนุรักษ์ จันทสุวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐กรรมการ
5. นายณภัทรภพ สุวรรณมณีโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
6. นายกฤษฏิ์ ไวตระกูล โรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
7. นายกิตติศักดิ์ เหล่าสุข โรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสุวรรณ สุวรรณนิภาข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายวิวัฒน์ ภัยวิมุติโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
3. นางอมรศรี สามารถโรงเรียนท่าข้ามวิทยากรรมการ
4. นายอนุรักษ์ จันทสุวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐กรรมการ
5. นายณภัทรภพ สุวรรณมณีโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
6. นายกฤษฏิ์ ไวตระกูล โรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
7. นายกิตติศักดิ์ เหล่าสุข โรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายสุวรรณ สุวรรณนิภาข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายวิวัฒน์ ภัยวิมุติโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
3. นางอมรศรี สามารถโรงเรียนท่าข้ามวิทยากรรมการ
4. นายอนุรักษ์ จันทสุวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐กรรมการ
5. นายณภัทรภพ สุวรรณมณีโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
6. นายกฤษฏิ์ ไวตระกูล โรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
7. นายกิตติศักดิ์ เหล่าสุข โรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสุวรรณ สุวรรณนิภาข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายวิวัฒน์ ภัยวิมุติโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
3. นางอมรศรี สามารถโรงเรียนท่าข้ามวิทยากรรมการ
4. นายอนุรักษ์ จันทสุวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐กรรมการ
5. นายณภัทรภพ สุวรรณมณีโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
6. นายกฤษฏิ์ ไวตระกูล โรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
7. นายกิตติศักดิ์ เหล่าสุข โรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายสุวรรณ สุวรรณนิภาข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายวิวัฒน์ ภัยวิมุติโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
3. นางอมรศรี สามารถโรงเรียนท่าข้ามวิทยากรรมการ
4. นายอนุรักษ์ จันทสุวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐กรรมการ
5. นายณภัทรภพ สุวรรณมณีโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
6. นายกฤษฏิ์ ไวตระกูล โรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
7. นายกิตติศักดิ์ เหล่าสุข โรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางสุพิศ สุวรรณนิภาโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
2. นางอมรศรี สามารถโรงเรียนท่าข้ามวิทยากรรมการ
3. นายณภัทรภพ สุวรรณมณีโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
4. นายศุภลักษณ์ ชานางโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐กรรมการ
5. นายวรภาส อุตรธรรมโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
6. นายกิตติศักดิ์ เหล่าสุข โรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นางสุพิศ สุวรรณนิภาโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
2. นางอมรศรี สามารถโรงเรียนท่าข้ามวิทยากรรมการ
3. นายณภัทรภพ สุวรรณมณีโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
4. นายศุภลักษณ์ ชานางโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐กรรมการ
5. นายวรภาส อุตรธรรมโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
6. นายกิตติศักดิ์ เหล่าสุข โรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายสุวรรณ สุวรรณนิภาข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นางอมรศรี สามารถโรงเรียนท่าข้ามวิทยากรรมการ
3. นายณภัทรภพ สุวรรณมณีโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
4. นายกฤษฏิ์ ไวตระกูล โรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
5. นายกิตติศักดิ์ เหล่าสุข โรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นางสุพิศ สุวรรณนิภาโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
2. นางอมรศรี สามารถโรงเรียนท่าข้ามวิทยากรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ เหล่าสุข โรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
4. นายศุภลักษณ์ ชานางโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐กรรมการ
5. นายวรภาส อุตรธรรมโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
6. นายกฤษฏิ์ ไวตระกูล โรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
7. นายเศณวี อ่ำครองโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นางสุพิศ สุวรรณนิภาโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
2. นางอมรศรี สามารถโรงเรียนท่าข้ามวิทยากรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ เหล่าสุข โรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
4. นายศุภลักษณ์ ชานางโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐กรรมการ
5. นายวรภาส อุตรธรรมโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
6. นายกฤษฏิ์ ไวตระกูล โรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
7. นายเศณวี อ่ำครองโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายสุวรรณ สุวรรณนิภาข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายณภัทรภพ สุวรรณมณีโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
3. นางอมรศรี สามารถโรงเรียนท่าข้ามวิทยากรรมการ
4. นายกฤษฏิ์ ไวตระกูล โรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
5. นายกิตติศักดิ์ เหล่าสุข โรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสุพล ทองมาโรงเรียนครนพิทยาคมกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ ครุฑเพชรโรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
3. นายชาติชาย ชนชีวัฒน์โรงเรียนด่านสวีวิทยากรรมการ
4. นายธีระพงษ์ เหวียดแป้นโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยากรรมการ
5. นายนเร แสวงรัตน์ศึกษานิเทศก์ชำนาญการกรรมการ
6. นายธีระเดช ไมค์ถึงโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
7. นายบรรจบ ขวัญทองยิ้มโรงเรียนครนพิทยากรรมการ
8. นายธีรเดช ไมล์ถึงโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายบรรจบ ขวัญทองยิ้มโรงเรียนครนพิทยาคมกรรมการ
2. นายอนุสิทธิ์ บุญวงศ์โรงเรียนเมืองหลังสวนวิทยากรรมการ
3. นายธีระเดช ไมค์ถึงโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
4. นายธีระพงษ์ เหวียดแป้นโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยากรรมการ
5. นายนเร แสวงรัตน์ศึกษานิเทศก์ชำนาญการกรรมการ
6. นายสุรศักดิ์ ครุฑเพชรโรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
7. นายปกรณ์ วัฒนาอุดมโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
8. นายนิธิศ สันสยะโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
9. นายจอม กรองเห็นโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
10. นายโกมินทร์ พรหมวีโรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยากรรมการ
11. นายจันทร มานพโรงเรียนนิรมลชุมพรกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายนิธิศ สันสยะโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา กรรมการ
2. สิบเอกธัญรดา ด้วงปรางโรงเรียนเทสบาลบ้านท่าตะเภาชุมพรกรรมการ
3. นายสุพล ทองมาโรงเรียนปะทิววิทยากรรมการ
4. นายวงศ์วัฒนา มัชฌิมสถิตย์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นายสุรเชษฐ ฐิจะฐานนักสันทนาการปฏิบัติการ กองการศึกษากรรมการ
6. นายสนธยา บรรดาโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
7. นายสมพร รัตนเทพีโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
8. นายอนุสิทธิ์ บุญวงศ์โรงเรียนเมืองหลังสวนวิทยากรรมการ
9. นายสุรเชษฐ์ ฐิตะฐานนักสันทนาการปฎิบัติการ กองการศึกษากรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายสุพล ทอมาโรงเรียนปะทิววิทยากรรมการ
2. นายโกมินทร์ พรหมวีโรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยากรรมการ
3. นายจอม กรองเห็นโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
4. นายนเร แสวงรัตน์ศึกษานิเทศก์ชำนาญการกรรมการ
5. นายสุรเชษฐ ฐิจะฐานนักสันทนาการปฏิบัติการ กองการศึกษากรรมการ
6. นายสมชาย แก้วนาคโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
7. นายบรรจบ ขวัญทองยิ้มโรงเรียนครนพิทยาคมกรรมการ
8. นายธีรเดช ไมล์ถึงโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
9. นายวงศ์วัฒนา มัชฌิมสถิตย์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ พระจันทร์ยิ้มเรดิโอกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายดิเรก โพธิ์พูลโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
2. สิบเอกธัญรดา ด้วงปรางโรงเรียนเทสบาลบ้านท่าตะเภาชุมพรกรรมการ
3. นายพิชิต คงแจ่มโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
4. นายชาติชาย ชนชีวัฒน์โรงเรียนด่านสวีวิทยากรรมการ
5. นายธีรเดช ไมล์ถึงโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
6. นายสมชาย แก้วนาคโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสุพล ทองมาโรงเรียนปะทิววิทยากรรมการ
2. นายโกมินทร์ พรหมวีโรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยากรรมการ
3. นายจันทร มานพโรงเรียนนิรมลชุมพรกรรมการ
4. นายชาติชาย ชนชีวัฒน์โรงเรียนด่านสวีวิทยากรรมการ
5. นายบรรจบ ขวัญทองยิ้มโรงเรียนครนวิทยากรรมการ
6. นายสังวาลย์ ทองยั่งยืนโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายนิธิศ สันสยะโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา กรรมการ
2. นายพิชิต คงแจ่มโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
3. นายดิเรก โพธิ์พูลโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
4. นายสมพร รัตนเทพีโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
5. นายชยุติ ชนชีวัฒน์โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคมกรรมการ
6. นายอนุสิทธิ์ บุญวงศ์โรงเรียนเมืองหลังสวนวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวงศ์วัฒนา มัชฌิมสถิตย์นักวิชาการวัฒนธรรมกรรมการ
2. นายจอม กรองเห็นโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
3. นายปกรณ์ วัฒนอุดมโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นายอนุสิทธิ์ บุญวงศ์โรงเรียนเมืองหลังสวนวิทยากรรมการ
5. นายธีระพงษ์ ดำรงค์พรชัยโรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวงศ์วัฒนา มัชฌิมสถิตย์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ พระจันทร์ยิ้มเรดีโอกรรมการ
2. นายจันทร มานพโรงเรียนนิรมลชุมพรกรรมการ
3. นายพิชิต คงแจ่มโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
4. นายสมชาย แก้วนาคโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
5. นายสุวัฒ พันธ์ฤทธิ์โรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
6. นายธีรเดช ไมล์ถึงโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. สิบเอกธัญรดา ด้วงปรางโรงเรียนเทสบาลบ้านท่าตะเภาชุมพรกรรมการ
2. นายจอม กรองเห็นโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
3. นายปกรณ์ วัฒนอุดมโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นายบรรจบ ขวัญทองยิ้มโรงเรียนครนวิทยากรรมการ
5. นายสุวัฒ พันธ์ฤทธิ์โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยากรรมการ
6. นายธีระพงษ์ เหวียดแป้นโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุุพล ทองมาโรงเรียนปะทิววิทยากรรมการ
2. นายดิเรก โพธิ์พูลโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
3. นายนิธิศ สันสยะโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา กรรมการ
4. นายชุมพร ฤคดีโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
5. นายชยุติ ชนชีวัฒน์โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคมกรรมการ
6. นายธีระพงษ์ เหวียดแป้นโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายดิเรก โพธิ์พูลโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
2. สิบเอกธัญรดา ด้วงปรางโรงเรียนเทสบาลบ้านท่าตะเภาชุมพรกรรมการ
3. นายปกรณ์ วัฒนาอุดมโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นายธีระพงษ์ ดำรงค์พรชัยโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยากรรมการ
5. นายสมชาย แก้วนาคโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
6. นายชยุติ ชนชีวัฒน์โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายจอม กรองเห็นโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
2. นายปกรณ์ วัฒนอุดมโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นายนิธิศ สันสยะโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา กรรมการ
4. นายบรรจบ ขวัญทองยิ้มโรงเรียนครนพิทยาคมกรรมการ
5. นายชยุติ ชนชีวัฒน์โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคมกรรมการ
6. นายธีระพงษ์ ดำรงค์พรชัยโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายดิเรก โพธิ์พูลโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
2. นายจันทร มานพโรงเรียนนิรมลชุมพรกรรมการ
3. นายพิชิต คงแจ่มโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
4. นายธีระพงษ์ เหวียดแป้นโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยากรรมการ
5. นายชุมพร ฤคดีโรงเรียนพะโต๊ะวิทยากรรมการ
6. นายสมชาย แก้วนาคโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายดิเรก โพธิ์พูลโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
2. นายสุพล ทองมาโรงเรียนปะทิววิทยากรรมการ
3. นายวงศ์วัฒนา มัชฌิมสถิตย์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ พระจันทร์ยิ้มเรดีโอกรรมการ
4. นายชุมพร ฤคดีโรงเรียนพะโต๊ะวิทยากรรมการ
5. นายชาติชาย ชนชีวัฒน์โรงเรียนด่านสวีวิทยากรรมการ
6. นายสมชาย แก้วนาคโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายปกรณ์ วัฒนอุดมโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
2. นายโกมินทร์ พรหมวีโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
3. นายวงศ์วัฒนา มัชฌิมสถิตย์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ พระจันทร์ยิ้มเรดีโอกรรมการ
4. นายชุมพร ฤคดีโรงเรียนพะโต๊ะวิทยากรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ ครุฑเพชรโรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
6. นายชยุติ ชนชีวัฒน์โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุพล ทองมาโรงเรียนปะทิววิทยากรรมการ
2. นายจันทร มานพโรงเรียนนิรมลชุมพรกรรมการ
3. นายโกมินทร์ พรหมวีโรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยากรรมการ
4. นายสุวัฒ พันธ์ฤทธิ์โรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ ครุฑเพชรโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวงศ์วัฒนา มัชฌิมสถิตย์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ พระจันทร์ยิ้มเรดีโอกรรมการ
2. นายสุพล ทองมาโรงเรียนปะทิววิทยากรรมการ
3. นายดิเรก โพธิ์พูลโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
4. นายอนุสิทธิ์ บุญวงศ์โรงเรียนเมืองหลังสวนวิทยากรรมการ
5. นายธีรเดช ไมล์ถึงโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
6. นายสังวาลย์ ทองยั่งยืนโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายนิธิศ สันสยะโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา กรรมการ
2. นายพิชิต คงแจ่มโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
3. นายวงศ์วัฒนา มัชฌิมสถิตย์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ พระจันทร์ยิ้มเรดีโอกรรมการ
4. นายชาติชาย ชนชีวัฒน์โรงเรียนด่านสวีวิทยากรรมการ
5. นายสนธยา บรรดาโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
6. นายธีรเดช ไมล์ถึงโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. สิบเอกธัญรดา ด้วงปรางโรงเรียนเทสบาลบ้านท่าตะเภาชุมพรกรรมการ
2. นายพิชิต คงแจ่มโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
3. นายจันทร มานพโรงเรียนนิรมลชุมพรกรรมการ
4. นายชุมพร ฤคดีโรงเรียนพะโต๊ะวิทยากรรมการ
5. นายธีระพงษ์ เหวียดแป้นโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยากรรมการ
6. นายสุรศักดิ์ ครุฑเพชรโรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6
1. นายดิเรก โพธิ์พูลโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
2. นายจันทร มานพโรงเรียนนิรมลชุมพรกรรมการ
3. นายนิธิศ สันสยะโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา กรรมการ
4. นายสนธยา บรรดาโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
5. นายธีระพงษ์ เหวียดแป้นโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยากรรมการ
6. นายสมพร รัตนเทพีโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสนธยา บรรดาโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
2. นายบรรจบ ขวัญทองยิ้มโรงเรียนครนพิทยาคมกรรมการ
3. นายชุมพร ฤคดีโรงเรียนพะโต๊ะวิทยากรรมการ
4. นายสุพล ทองมาโรงเรียนปะทิววิทยากรรมการ
5. นายจอม กรองเห็นโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
6. นายปกรณ์ วัฒนาอุดมโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายสุพล ทองมาโรงเรียนปะทิววิทยากรรมการ
2. นายจอม กรองเห็นโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
3. นายปกรณ์ วัฒนาอุดมโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นายสนธยา บรรดาโรงเรียนสวศรีวิทยากรรมการ
5. นายบรรจบ ขวัญทองยิ้มโรงเรียนครนวิทยากรรมการ
6. นายชุมพร ฤคดีโรงเรียนพะโต๊ะวิทยากรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวณภัทร อุุดมดิษฐเวชกุลโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางสาวจุรีพร บุญพรัดโรงเรียนละแมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวอุณาโลม ชุมพลวีระพงษ์โรงเรียนครนพิมยาคมกรรมการ
4. นางสาวปัทมา เสือแก้วโรงเรียนปากนำ้ชุมพรวิทยากรรมการ
5. นางสาววิไลรัตน์ แซ่เอี้ยวโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายสมบูรณ์ อุบลกาญจน์โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวณภัทร อุดมดิษฐเวชกุลโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นางวัชรี ไพรพาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์20จังหวัดชุมพรกรรมการ
4. นางสาวอุณาโลม ชุมพลวีระพงษ์โรงเรียนครนพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววิไลรัตน์ แซ่เอี้ยวโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางบุปผา แสงอรุณโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจุรีพร บุญพรัดโรงเรียนละแมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวปัทมา เสือแก้วโรงเรียนปากนำ้ชุมพรวิทยากรรมการ
4. นางสาวรวมพร สีเผือกโรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
5. นายสมบูรณ์ อุบลกาญจน์โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายสมบูรณ์ อุบลกาญจน์โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววีระวรรณ ตลึงจิตรโรงเรียนปะทิววิทยารองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรี คทาวุธ กิ้มเส้งโรงเรียนทุ่งคาพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวรวมพร สีเผือกโรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
5. นายรัชชานนท์ เกษมสุขโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอุณาโลม ชุมพลวีระพงษ์โรงเรียนครนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจุรีพร บุญพรัดโรงเรียนละแมวิทยารองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีคทาวุธ กิ้มเส้งโรงเรียนทุ่งคาพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวณภัทร อุดมดิษฐเวชกุลโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นางสาวจีรพร โคมแก้วโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวอุณาโลม ชุมพลวีระพงษ์โรงเรียนครนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปัทมา เสือแก้วโรงเรียนปากนำ้ชุมพรวิทยารองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีคทาวุธ กิ้มเส้งโรงเรียนทุ่งคาพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวจุรีพร บุญพรัดโรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุกานดา มีสุขศรีโรงเรียนพะโต๊ะวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางเบญจพร เชิงไกรยังโรงเรียนสวีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอุณาโลม ชุมพลวีระพงษ์โรงเรียนครนพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปัทมา เสือแก้วโรงเรียนปากนำ้ชุมพรวิทยากรรมการ
4. นางสาววีระวรรณ ตลึงจิตรโรงเรียนปะทิววิทยากรรมการ
5. นางสาวเพ็ญศรี กันภัยชรโรงเรียนศรียาภัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวอุณาโลม ชุมพลวีระพงษ์โรงเรียนครนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกานดา มีสุขศรีโรงเรียนพะโต๊ะวิทยารองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีคทาวุธ กิ้มเส้งโรงเรียนทุ่งคาพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวเพ็ญศรี กันภัยชรโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
5. นางเบญจพร เชิงไกรยังโรงเรียนสวีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางเบญจพร เชิงไกรยังโรงเรียนสวีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ อุบลกาญจน์โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาววิไลรัตน์ แซ่เอี้ยวโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
4. นางสาววีระวรรณ ตลึงจิตรโรงเรียนปะทิววิทยากรรมการ
5. นางสาวเพ็ญศรี กันภัยชรโรงเรียนศรียาภัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางสาววิไลรัตน์ แซ่เอี้ยวโรงเรียนสวนศรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางมนพร ภักดีโรงเรียนสวีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาววีระวรรณ ตลึงจิตรโรงเรียนปะทิววิทยากรรมการ
4. นางสาวจุรีพร บุญพรัดโรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
5. นายสมบูรณ์ อุบลกาญจน์โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยากรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวพรสุดา สุดสวาสดิ์โรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
2. นางสาวปิยะรัตน์ สังวระโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
3. นางสาวญดา เพชรดำโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยากรรมการ
4. Miss Zhao Chuanโรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
5. Miss Ge Kangโรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
6. นางกัญฐนาถ นาคศิริโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
7. นางสาวจิรัฐติกาล แก้วละเอียดโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
8. นางสาวปวีณา เจียวยี่โรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
9. นายสฤษธิ์ชัย มากเสมโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
10. นางสาวยุวรัตน์ ภูริวิทยาธีระโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
11. นางสาวอารีพร นราประเสริฐวงศ์โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
12. Miss Yue Ruiโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
13. Mr. Hu Jinchengโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
14. นางสาวภัทรธัญมาศ นะนุ่นโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
15. นางกมลรัศมิ์ แก้วละเอียดโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยากรรมการ
16. นางสาวนันทิยา ยิ้มรักษาโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวพรสุุดา สุดสวาสดิ์โรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
2. นางสาวปิยะรัตน์ สังวระโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
3. นางสาวญดา เพชรดำโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยากรรมการ
4. Miss Zhao Chuanโรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
5. Miss Ke Kangโรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
6. นางกัญฐนาถ นาคศิริโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
7. นางสาวจิรัฐติกาล แก้วละเอียดโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
8. นางสาวปวีณา เจียวยี่โรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
9. นายสฤษธิ์ชัย มากเสมโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
10. นางสาวยุวรัตน์ ภูริวิทยาธีระโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
11. นางสาวอารีพร นราประเสริฐวงศ์โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
12. Miss Yue Ruiโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
13. Mr. Hu Jinchengโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
14. นางสาวภัทรธัญมาศ นะนุ่นโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
15. นางกมลรัศมิ์ แก้วละเอียดโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยากรรมการ
16. นางสาวนันทิยา ยิ้มรักษาโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางศศิวิมล แย้มเพ็งโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
2. นางสาววรัญญู เพชรหนูโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
3. นางสาวศรีสุดา ชูรินทร์โรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
4. นางสาวชฎาพร จำเริญโรงเรียนพิชัยรัตนาคารกรรมการ
5. นางกัลยา ออมสินโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
6. นางสาวน้ำหวาน เพ็งสร้อยโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
7. นางสาวศุจินันท์ ศักดิ์สนิทโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางศศิวิมล แย้มเพ็งโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
2. นางสาววรัญญู เพชรหนูโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
3. นางสาวศรีสุดา ชูรินทร์โรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
4. นางสาวชฎาพร จำเริญโรงเรียนพิชัยรัตนาคารกรรมการ
5. นางกัลยา ออมสินโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
6. นางสาวน้ำหวาน เพ็งสร้อยโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
7. นางสาวศุจินันท์ ศักดิ์สนิทโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นายธนากร ความสุขโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
2. นางจรรยา คนซื่อโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
3. นางกัลยา ธนอัญญาพรโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางศุภลักษณ์ เพ็งจันทร์โรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
5. Mr.Abou Chihabiddineโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
6. นางสาวสุณิสา ดาหลายโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
7. นางสาววิภา จันทร์อินทร์โรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวพรสุุดา สุดสวาสดิ์โรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
2. นางสาวปิยะรัตน์ สังวระโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
3. นางสาวญดา เพชรดำโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
4. Miss Zhao Chuanโรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
5. Miss Ge Kangโรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
6. นางกัญฐนาถ นาคศิริโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
7. นางสาวจิรัฐติกาล แก้วละเอียดโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
8. นางสาวปวีณา เจียวยี่โรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
9. นายสฤษธิ์ชัย มากเสมโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
10. นางสาวยุวรัตน์ ภูริวิทยาธีระโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
11. นางสาวอารีพร นราประเสริฐวงศ์โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
12. Miss Yue Ruiโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
13. Mr. Hu ่Jinchengโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
14. นางสาวภัทรธัญมาศ นะนุ่นโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
15. นางกมลรัศมิ์ แก้วละเอียดโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยากรรมการ
16. นางสาวนันทิยา ยิ้มรักษาโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวพรสุุดา สุดสวาสดิ์โรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
2. นางสาวปิยะรัตน์ สังวระโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
3. นางสาวญดา เพชรดำโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยากรรมการ
4. Miss Zhao Chuanโรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
5. Miss Ge Kangโรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
6. นางกัญฐนาถ นาคศิริโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
7. นางสาวจิรัฐติกาล แก้วละเอียดโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
8. นางสาวปวีณา เจียวยี่โรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
9. นายสฤษธิ์ชัย มากเสมโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
10. นางสาวยุวรัตน์ ภูริวิทยาธีระโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
11. นางสาวอารีพร นราประเสริฐวงศ์โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
12. Miss Yue Ruiโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
13. Mr. Hu Jinchengโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
14. นางสาวภัทรธัญมาศ นะนุ่นโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
15. นางกมลรัศมิ์ แก้วละเอียดโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยากรรมการ
16. นางสาวนันทิยา ยิ้มรักษาโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางศศิวิมล แย้มเพ็งโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
2. นางสาววรัญญู เพชรหนูโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
3. นางสาวศรีสุดา ชูรินทร์โรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
4. นางสาวชฏาพร จำเริญโรงเรียนพิชัยรัตนาคารกรรมการ
5. นางกัลยา ออมสินโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
6. นางสาวน้ำหวาน เพ็งสร้อยโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
7. นางสาวศุจินันท์ ศักดิ์สนิทโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางศศิวิมล แย้มเพ็งโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
2. นางสาววรัญญู เพชรหนูโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
3. นางสาวศรีสุดา ชูรินทร์โรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
4. นางสาวชฎาพร จำเริญโรงเรียนพิชัยรัตนาคารกรรมการ
5. นางกัลยา ออมสินโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
6. นางสาวน้ำหวาน เพ็งสร้อยโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
7. นางสาวศุจินันท์ ศักดิ์สนิทโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นายธนากร ความสุขโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
2. นางจรรยา คนซื่อโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
3. นางกัลยา ธนอัญญาพรโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางศุภลักษณ์ เพ็งจันทร์โรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
5. Mr.Abou Chihabiddineโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
6. นางสาวสุณิสา ดาหลายโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
7. นางสาววิภา จันทร์อินทร์โรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวพรสุุดา สุดสวาสดิ์โรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
2. นางกัญฐนาถ นาคศิริโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
3. นางสาวปิยะรัตน์ สังวระโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
4. Miss Zhao Chuanโรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
5. Miss Ge Kangโรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
6. นางสาวญดา เพชรดำโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยากรรมการ
7. นางสาวจิรัฐติกาล แก้วละเอียดโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
8. นางสาวปวีณา เจียวยี่โรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
9. นายสฤษธิ์ชัย มากเสมโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
10. นางสาวยุวรัตน์ ภูริวิทยาธีระโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
11. นางสาวอารีพร นราประเสริฐวงศ์โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
12. Miss Zhang Jingโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
13. Miss Zhang Mengโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
14. นางสาวภัทรธัญมาศ นะนุ่นโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
15. นางกมลรัศมิ์ แก้วละเอียดโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยากรรมการ
16. นางสาวนันทิยา ยิ้มรักษาโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางศศิวิมล แย้มเพ็งโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
2. นางสาววรัญญู เพชรหนูโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
3. นางสาวศรีสุดา ชูรินทร์โรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
4. นางสาวชฎาพร จำเริญโรงเรียนพิชัยรัตนาคารกรรมการ
5. นางกัลยา ออมสินโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
6. นางสาวน้ำหวาน เพ็งสร้อยโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
7. นางสาวศุจินันท์ ศักดิ์สนิทโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นายธนากร ความสุขโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
2. นางจรรยา คนซื่อโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
3. นางกัลยา ธนอัญญาพรโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางศุภลักษณ์ เพ็งจันทร์โรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
5. Mr.Abou Chihabiddineโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
6. นางสาวสุณิสา ดาหลายโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
7. นางสาววิภา จันทร์อินทร์โรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวพรสุุดา สุดสวาสดิ์โรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
2. นางกัญฐนาถ นาคศิริโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
3. นางสาวปิยะรัตน์ สังวระโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
4. Miss Zhao Chuanโรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
5. Miss Ge Kangโรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
6. นางสาวญดา เพชรดำโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยากรรมการ
7. นางสาวจิรัฐติกาล แก้วละเอียดโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
8. นางสาวปวีณา เจียวยี่โรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
9. นายสฤษธิ์ชัย มากเสมโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
10. นางสาวยุวรัตน์ ภูริวิทยาธีระโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
11. นางสาวอารีพร นราประเสริฐวงศ์โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
12. Miss Zhang Jingโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
13. Miss Zhang Mengโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
14. นางสาวภัทรธัญมาศ นะนุ่นโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
15. นางกมลรัศมิ์ แก้วละเอียดโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยากรรมการ
16. นางสาวนันทิยา ยิ้มรักษาโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางศศิวิมล แย้มเพ็งโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
2. นางสาววรัญญู เพชรหนูโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
3. นางสาวศรีสุดา ชูรินทร์โรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
4. นางสาวชฎาพร จำเริญโรงเรียนพิชัยรัตนาคารกรรมการ
5. นางกัลยา ออมสินโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
6. นางสาวน้ำหวาน เพ็งสร้อยโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
7. นางสาวศุจินันท์ ศักดิ์สนิทโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นายธนากร ความสุขโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
2. นางจรรยา คนซื่อโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
3. นางกัลยา ธนอัญญาพรโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางศุภลักษณ์ เพ็งจันทร์โรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
5. Mr.Abou Chihabiddineโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
6. นางสาวสุณิสา ดาหลายโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
7. นางสาววิภา จันทร์อินทร์โรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายประจักษ์ คงตระกูลโรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพะเนิน อุชุภาพโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
3. นายเฉลิมศักดิ์ กาลพัฒน์โรงเรียนครนพิทยาคมกรรมการ
4. นายวัชริน ขวัญพะงุ้นโรงเรียนครนพิทยาคมกรรมการ
5. นายสมภพ ช่วยจันทร์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
6. นายวิษณุ อินทโรภาสโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
7. นายไมตรี บัวเพชรโรงเรียนทุ่งคาพิทยาคารกรรมการ
8. นายนรินทร์ แดงโรจน์โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
9. นางจุไรรัตน์ ฉิมวารีข้าราชการบำนาญกรรมการ
10. นางสาวพจนีย์ เศลาอนันต์โรงเรียนปะทิววิทยากรรมการ
11. นายสุรพงศ์ ขวัญคีรีโรงเรียนท่าข้ามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายอัฐพงศ์ โพธิ์น้อยโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ โสตถิฤทธิ์โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
3. นายสุทิน สุทธิสินโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
4. นายชัยยนต์ ศรีเชียงหาโรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
5. นางสาวจิตรวรรณ บูรณเทศะโรงเรียนศรียาภัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายฉัตรชัย ยุวพันธ์โรงเรียนสวีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศศลักษณ์ ไชยต่อเขตต์โรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
3. นางสาวปราณี เดชฤกษ์ปานโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยากรรมการ
4. นางสาวดาราวดี บรรจงช่วยโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยากรรมการ
5. นายไพฑูรย์ ธนะไชยโรงเรียนท่าข้ามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. ดร.ประจิม เมืองแก้วโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคมกรรมการ
2. นางณปภัช เทพดนตรีโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
3. นางอรุณ เที่ยงทัศน์โรงเรียนปะทิววิทยากรรมการ
4. นางจันทนา อินทรัตน์โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นางสมพร โสพินโรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางวันทนา มั่นเกษมโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
2. นางอัญชลี ภัทรโอภาสโรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
3. นายกฤษณ์ คงเปียโรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
4. นางจีรภา วัฒนไชยโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
5. นางเสาวคนธ์ มุกติ้วโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางมาลินี คูอมรพัฒนะโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพรรณวดี ฮุ่นศิริโรงเรียนท่าข้ามวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวปิยะนันท์ นุชคนึงโรงเรียนด่านสวีวิทยากรรมการ
4. นายบุญชิต พิบูลย์โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยากรรมการ
5. นางสาวภัควดี ผลพฤกษาโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาวอนงค์ รัตนพรโรงเรียนสวนศรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกวรรณ สุขทาโรงเรียนละแมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาววิลาวรรณ ฤทธิอาโรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
4. นางสุกัญญา สุมะตินันท์โรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
5. นางสาวนิฐิกาญจน์ สามพิมพ์โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางจีรา สินสัจธรรมโรงเรียนศรียาภัยประธานกรรมการ
2. นางพวงแก้ว มงกุฎสุวรรณโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายพิสิฐ แก้วมากโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
4. นางสาวดวงพร เผือกเนียรโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นางสาวนิฐิกาญจน์ สามพิมพ์โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางจีรา สินสัจธรรมโรงเรียนศรียาภัยประธานกรรมการ
2. นางพวงแก้ว มงกุฎสุวรรณโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายพิสิฐ แก้วมากโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
4. นางสาวดวงพร เผือกเนียรโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นางสาวนิฐิกาญจน์ สามพิมพ์โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยากรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายกฤษฎา ทองกำเหนิดโรงเรียนศรียาภัยประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนพร แก้วมากโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยากรรมการ
3. นายปฐมพงศ์ สุขสบายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20กรรมการ
4. นางสาวภาพิมล อ่อนหนูโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
5. นางสาวพรสุภา มหาทรัพย์โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยากรรมการ
6. นางสาวสาวิกา ทิพย์โพธิ์โรงเรียนสวีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายเจริญ แก้วใจดีโรงเรียนท่าข้ามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ อนุวัตพงศ์พันธ์ุโรงเรียนด่านสวีวิทยากรรมการ
3. นางสาวศศิธร ตั้งนรกุลโรงเรียนปะทิววิทยากรรมการ
4. นายศิวนนท์ สว่างคุณากรโรงเรียนนาสักวิทยากรรมการ
5. นางสาวอนงค์ แจ่มพิศโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
6. นางสาวสาวิกา ทิพย์โพธิ์โรงเรียนสวีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายวีรวุฒิ ภู่ท่าทองโรงเรียนสวนศรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ พรหมเรืองโรงเรียนชลธารวิทยากรรมการ
3. นายปัญจะ ภูมิวิทยาโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยากรรมการ
4. นางสาววนิตชนัย ยังสุขโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
5. นางสาวกมลรัตน์ เซ่งเจริญโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
6. นางสาวสาวิกา ทิพย์โพธิ์โรงเรียนสวีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายธเนตร เล็กวารีโรงเรียนศรียาภัยประธานกรรมการ
2. นายรัตนันท์ การิกาญจน์โรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
3. นางสาววรวรรณ หลิมวุฒิกุลโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
4. นางสาวนวลจันทร์ มยาเศสโรงเรียนท่าข้ามวิทยากรรมการ
5. นายโกวิท มุขพริ้มโรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
6. นางสาวสุพรรณี ตระหง่านโรงเรียนสวีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายชัยวัฒน์ จันทร์อ่อนโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายมาโนช ทิพย์บรรพตโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
3. นายรัตนันท์ การิกาญจน์โรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
4. นางสาวนวลจันทร์ มยาเศสโรงเรียนท่าข้ามวิทยากรรมการ
5. นายโกวิท มุขพริ้มโรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
6. นางสาวสุพรรณี ตระหง่านโรงเรียนสวีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายรัตนันท์ การิกาญจน์โรงเรียนสวนศรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพีระภัทร์ บุญสงค์โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยากรรมการ
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ หวั่นกั๊วะวิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจกรรมการ
4. นางสาวกมลทิพย์ จุลเนียมโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นางสาวสิเรียม ฟักช้างโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุพรรณี ตระหง่านโรงเรียนสวีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นางจุฑารัตน์ จันทร์อ่อนโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสาวิตรี เจริญศรีโรงเรียนครนพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรัตนพร แก้วมากโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยากรรมการ
4. นางสาวภาพิมล อ่อนหนูโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
5. นางสาวอังคณา รองมาลีโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
6. นางสาววิไลวรรณ คำเหยียดโรงเรียนสวีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวนวลจันทร์ มยาเศสโรงเรียนท่าข้ามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพัสนี เดชมณีโรงเรียนทุ่งคาพิทยาคารกรรมการ
3. นายไกรสร แก้วโลกโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยากรรมการ
4. นางสาวกันยารัตน์ เมืองรักษ์โรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
5. นายสุชาติ แช่มโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
6. นางสาววิไลวรรณ คำเหยียดโรงเรียนสวีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางสาววชรวรรณ อังโชติพันธุ์โรงเรียนท่าข้ามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพรสุภา มหาทรัพย์โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยากรรมการ
3. นายศานติ เรืองหิรัญโรงเรียนปะทิววิทยากรรมการ
4. นายธเนตร เล็กวารีโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ ทิพย์พิมลโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
6. นางสาววิไลวรรณ คำเหยียดโรงเรียนสวีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นายพิสนธ์ ชูทองโรงเรียนละแมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งนภา ทองเอียงโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ ทิพย์พิมลโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
4. นายศรายุทธ นุ่นนาโรงเรียนพะโต๊ะวิทยากรรมการ
5. นางสาวปิยนุช สมบัติมากโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
6. นางสาวสุพรรณี ตระหง่านโรงเรียนสวีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางราตรี แท่นอินทร์โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยนุช สมบัติมากโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
3. นางอิสริญ บุญหนักโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
4. นายชัยวัฒน์ จันทร์อ่อนโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
5. นายเจริญ แก้วใจดีโรงเรียนท่าข้ามวิทยากรรมการ
6. นางสาวสุพรรณี ตระหง่านโรงเรียนสวีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวกมลทิพย์ จุลเนียมโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายไกรสร แก้วโลกโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยากรรมการ
3. นางสาวปริยากร เพชรรัตน์โรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
4. นางสาวฝันรัก ลิ้มวัฒนาโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
5. นางพัสนี เดชมณีโรงเรียนทุ่งคาพิทยาคารกรรมการ
6. นางสาววิไลวรรณ คำเหยียดโรงเรียนสวีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายสุริยันห์ ยุติมิตรโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีรวุฒิ ภู่ท่าทองโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
3. นายทนงค์ศักดิ์ ศุภการโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
4. นางจุฑารัตน์ จันทร์อ่อนโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
5. นายปัญจะ ภูมิวิทยาโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยากรรมการ
6. นางสาววิไลวรรณ คำเหยียดโรงเรียนสวีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาววนิตชนัย ยังสุขโรงเรียนศรียาภัยประธานกรรมการ
2. นายศิวนนท์ สว่างคุณากรโรงเรียนนาสักวิทยากรรมการ
3. นายสุวัฒน์ อนุวัตพงศ์พันธ์ุโรงเรียนด่านสวีวิทยากรรมการ
4. นางสาวอุชูตา วิทยาประภากรโรงเรียนิรมลชุมพรกรรมการ
5. นางสาวกันยารัตน์ เมืองรักษ์โรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
6. นางสาวสาวิกา ทิพย์โพธิ์โรงเรียนสวีวิทยากรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายธเนตร เล็กวารีศรียาภัยประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ จันทร์อ่อนสอาดเผดิมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาววรวรรณ หลิมวุฒิกุลสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
4. นายกฤษดา ทองกำเนิดศรียาภัยกรรมการ
5. นายมาโนช ทิพย์บรรพตศรียาภัยกรรมการ
6. นายศุภนัฐ เจี่ยกุญธรศรียาภัยกรรมการ
7. นายสุชาติ เเช่มศรียาภัยกรรมการ
8. นางสาวปริยากร เพชรรัตน์ศรียาภัยกรรมการ
9. นายอนุสรณ์ ทองดีศรียาภัยกรรมการ
10. นายอวยชัย ทรงมุสิกศรียาภัยกรรมการ
11. นางสาวรุ่งนภา ทองเอียงศรียาภัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายธเนตร เล็กวารีศรียาภัยประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ จันทร์อ่อนสอาดเผดิมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาววรวรรณ หลิมวุฒิกุลสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
4. นายกฤษดา ทองกำเนิดศรียาภัยกรรมการ
5. นายมาโนช ทิพย์บรรพตสรียาภัยกรรมการ
6. นายสุชาติ เเช่มศรียาภัยกรรมการ
7. นายอนุสรณ์ ทองดีศรียาภัยกรรมการ
8. นายอวยชัย ทรงมุสิกศรียาภัยกรรมการ
9. นางสาวปริยากร เพชรรัตน์ศรียาภัยกรรมการ
10. นายศุภนัฐ เจี่ยกุญธรศรียาภัยกรรมการ
11. นางสาวรุ่งนภา ทองเอียงศรียาภัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายอนุสรณ์ ทองดีศรียาภัยประธานกรรมการ
2. นายธเนตร เล็กวารีศรียาภัยรองประธานกรรมการ
3. นายกิตติกวิน กองช่างท่าเเซะรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวกมลทิพย์ จุลเนียมท่าเเซะรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นางสาวอังคณา รองมาลีท่าเเซะรัชดาภิเษกกรรมการ
6. นางวาสนา ด้วงรอดสวนศรีวิทยากรรมการ
7. นายจีรศักดิ์ ภู่ทับทิมสวนศรีวิทยากรรมการ
8. นายอวยชัย ทรงมุสิกศรียาภัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายอวยชัย ทรงมุสิกศรียาภัยประธานกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ ทองดีศรียาภัยรองประธานกรรมการ
3. นางวาสนา ด้วงรอดสวนศรีวิทยากรรมการ
4. นายจีรศักดิ์ ภู่ทับทิมสวนศรีวิทยากรรมการ
5. นายกิตติกวิน กองช่างท่าเเซะรัชดาภิเษกกรรมการ
6. นางสาวอังคณา รองมาลีท่าเเเซะรัชดาภิเษกกรรมการ
7. นางเนาวรัตน์ ภู่ทับทิมสวนศรีวทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายจีรศักดิ์ ภู่ทับทิมสวนศรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอวยชัย ทรงมุสิกศรียาภัยรองประธานกรรมการ
3. นางเนาวรัตน์ ภู่ทับทิมสวนศรีวิทยากรรมการ
4. นายกิตติกวิน กองช่างท่าเเซะรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นางสาวอนงค์ เเจ่มพิศท่าเเซะะรัชดาภิเษกกรรมการ
6. นางสาวนรดีสร ละอองวรรณนิรมลชุมพรกรรมการ
7. นางฐิติมา จุฬะเเพทย์นิรมลชุมพรกรรมการ
8. นายอนุสรณ์ ทองดีศรียาภัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายกฤษฎา ทองกำเนิดศรียาภัยประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ จันทร์อ่อนสอาดเผดิมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ ทิพย์พิมลสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
4. นายธเนตร เล็กวารีศรียาภัยกรรมการ
5. นายมาโนช ทิพย์บรรพตศรียาภัยกรรมการ
6. นายสุชาติ เเช่มศรียาภัยกรรมการ
7. นางสาวปริยากร เพชรรัตน์ศรียาภัยกรรมการ
8. นายอนุสรณ์ ทองดีศรียาภัยกรรมการ
9. นายอวยชัย ทรงมุสิกศรียาภัยกรรมการ
10. นายศุภนัฐ เจี่ยกุญธรศรียาภัยกรรมการ
11. นายรุ่งนภา ทองเอียงโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายกฤษฎา ทองกำเนิดศรียาภัยประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ ทิพย์พิมลสอาดเผดิมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายธเนตร เล็กวารีศรียาภัยกรรมการ
4. นายมาโนช ทิพย์บรรพตศรียาภัยกรรมการ
5. นายศุภณัฐ เจี่ยกุญธรศรียาภัยกรรมการ
6. นายสุชาติ เเช่มศรียาภัยกรรมการ
7. นายอนุสรณ์ ทองดีศรียาภัยกรรมการ
8. นายอวยชัย ทรงมุสิกศรียาภัยกรรมการ
9. นายชัยวัฒน์ จันทร์อ่อนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
10. นางสาวปริยากร เพชรรัตน์ศรียาภัยกรรมการ
11. นางสาวรุ่งนภา ทองเอียงศรียาภัยกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายวรวิทย์ ศรีสุพลโรงเรียนศรียาภัยประธานกรรมการ
2. นางสาวพจนีย์ เศลาอนันต์โรงเรียนปะทิววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมพร ชมพูนุชโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก กรรมการ
4. นายวิรัตน์ ขนาบศักดิ์โรงเรียนปากนำ้หลังสวนกรรมการ
5. นายสุเทพ ภู่บรรจงโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
6. นายดลคลอลิบ นิลสกุลโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายทศพณ สมบัตินาโรงเรียนศรียาภัยประธานกรรมการ
2. นายบำรุง นุชรังค์โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอัฐพงศ์ โพธิ์น้อยโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคมกรรมการ
4. นายประสิทธ์ นาคสิงห์โรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
5. นายดลคลอลิบ นิลสกุลโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยากรรมการ
6. นายวัชระ นนทโชติโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายพิทักษ์ เทพมณีโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย พ้นภัยโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก รองประธานกรรมการ
3. นายทรงศิลป์ สามารถโรงเรียนท่าข้ามวิทยากรรมการ
4. นายไพบูลย์ เจริญสุขโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
5. นายเจษฎา ประดิษสารโรงเรียนพะโต๊ะวิทยากรรมการ
6. นายเฉลิมศักดิ์ กาลพัฒน์โรงเรียนครนพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายวราห์ ชุมแสงโรงเรียนท่าข้ามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายรัญจวน มากแดงโรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายพรหมมาตร์ อิฐกอโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
4. นายจรัส รัตนบรรณสกุลโรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
5. นายสุเทพ ภู่บรรจงโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
6. นายนงนภา ใยบัวทองโรงเรียนศรียาภัย2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางเฉลิมศรี พรหมสถิตย์โรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
2. นางวันจันทร์ บุญเกิดโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
3. นางทัศนีย์ พ่วงแม่กลองโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางทัศนีย์ พ่วงแม่กลองโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
2. นางจรุงจิต เพชiอุทัยโรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
3. นางเฉลิมศรี พรหมสถิตย์โรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ดา โพธิ์ผลิทุ่งตะโกวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิสิทธิ์ สุขขังนาสักวิทยากรรมการ
3. นางสาวนรดิสร ละอองวรรณนิรมลชุมพรกรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ กู้เมืองสวนศรีวิทยากรรมการ
5. นางมณฑิรา จันทร์มุ่ยเขาทะลุพิทยาคมกรรมการ
6. นางนิตยา ศรีอ่อนปะทิววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายธานี ธรรมวุฒิศรียาภัยประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ วัลย์เครือสวีวิทยากรรมการ
3. นายเลิศ คงแก้วมาบอำมฤตวิทยากรรมการ
4. นายมนัส แก่นนอกราชประชานุเคราะห์ ๒๐กรรมการ
5. นางสารภี โกกนุตสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
6. นางวราภรณ์ พรมมาสวนศรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายถาวร ทองบางท่าแซะรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายอัมพร จันทร์มณีเมืองหลังสวนกรรมการ
3. นายประยงค์ เครือหงส์ละแมวิทยากรรมการ
4. นางเสงี่ยม หนูอิ่มด่านสวีวิทยากรรมการ
5. นางปรียา ชูรังสฤษฎ์ท่าข้ามวิทยากรรมการ
6. นางจรรยา มินชาติชลธารวิทยากรรมการ
7. นางสาวอรัญญา ทองชำนาญทุ่งตะโกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายสมชัย เกษสยมเมืองหลังสวนประธานกรรมการ
2. นายวิรุฬห์ พรหมบังเกิดศรียาภัยกรรมการ
3. นายดุสิทธิ์ ไกรทองเมืองหลังสวนกรรมการ
4. นางสาวทัศนียา มณีรัตนประเสริฐศรียาภัย ๒กรรมการ
5. นางอรุณ เที่ยงทัศปะทิววิทยากรรมการ
6. นางนิตยา ม่วงไตรรัตน์ท่าข้ามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางจันทร์จิรา แสงสุวรรณโรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
2. นางนภัสวรรณ ราชเดิมโรงเรียนนาสักวิทยากรรมการ
3. นางสาวโสภิดา ม่วงหีตโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางจินตนา หวดสวัสดิ์โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยากรรมการ
2. นางสาวสุภาวดี จาวยญโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
3. นางจันทร์จิรา แสงสุวรรณโรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนันทา ขวัญรักษาโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยากรรมการ
2. นางพนิดา พรหมสถิตย์โรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
3. นางสุพัตรา ทวีกุลโรงเรียนนาสักวิทยากรรมการ
4. นางจันทร์จิรา แสงสุวรรณโรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
5. นางสัจจา ตั้งอั๋นโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยากรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสาวสุนันทา ขวัญรักษาโรงเรียนทุ่งตะโกกรรมการ
2. นางพนิดา พรหมสถิตย์โรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
3. นางสุพัตรา ทวีกุลโรงเรียนนาสักวิทยากรรมการ
4. นางจันทร์จิรา แสงสุวรรณโรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
5. นางสัจจา ตั้งอั๋นโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยากรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสัจจา ตั้งอั๋นโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยากรรมการ
2. นางสาวสุภาวดี จาวยญโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
3. นางสาวประมวลพร นุ้ยตั้งโรงเรียนครนพิทยาคมกรรมการ
4. นางภิญญดา คงบุญรักษ์โรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
5. นางอรอุมา เอี่ยมสะอาดโรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางสัจจา ตั้งอั๋นโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยากรรมการ
2. นางสาวสุภาวดี จาวยญโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
3. นางสาวประมวลพร นุ้ยตั้งโรงเรียนครนพิทยาคมกรรมการ
4. นางภิญญดา คงบุญรักษ์โรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
5. นางอรอุมา เอี่ยมสะอาดโรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางวราภรณ์ เพชรเขาทองโรงเรียนท่าข้ามวิทยากรรมการ
2. นางกรกนก หนูแย้มโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
3. นางเตือนใจ พลวารินทร์โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางจารีย์ ตรีทศโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
2. นางพิมพ์พร แดงโรจน์โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
3. นางกรกนก หนูแย้มโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางขวัญเมือง พิกุลเงินโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวมยุรี เดชธานีโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคมกรรมการ
3. นางวันวิสา ศรีช่วงโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางขวัญเมือง พิกุลเงินโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวมยุรี เดชธานีโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคมกรรมการ
3. นางวันวิสา ศรีช่วงโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางเสาวนีย์ สุขารมย์โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
2. นางสาวนิฐิกาญจน์ สามพิมพ์โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยากรรมการ
3. นางสาวดวงพร เผือกเนียรโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสุรเดช เซี่ยงอึ๋งโรงเรียนบ้านหาดส้มแป้นกรรมการ
2. นายสุพล ทองมาโรงเรียนปะทิววิทยากรรมการ
3. นายพัฒนไชยศ์ สวัสดิ์อำไรรักษ์โรงเรียนอนุบาลดรุณรัตน์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุรเดช เซี่ยงอึ๋งโรงเรียนบ้านหาดส้มแป้นกรรมการ
2. นายสุพล ทองมาโรงเรียนปะทิววิทยากรรมการ
3. นายพัฒนไชยศ์ สวัสดิ์อำไรรักษ์โรงเรียนอนุบาลดรุณรัตน์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายสุรเดช เซี่ยงอึ๋งโรงเรียนบ้านหาดส้มแป้นกรรมการ
2. นายสุพล ทองมาโรงเรียนปะทิววิทยากรรมการ
3. นายพัฒนไชยศ์ สวัสดิ์อำไรรักษ์โรงเรียนอนุบาลดรุณรัตน์กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายพิชิต คงแจ่มโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
2. นายสุขพล ช่วยดำรงค์โรงเรียนอนุบาลท่าแซะกรรมการ
3. นางวัชรี ไพรพาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพรกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายพิชิต คงแจ่มโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
2. นายสุขพล ช่วยดำรงค์โรงเรียนอนุบาลท่าแซะกรรมการ
3. นางวัชรี ไพรพาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพรกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นายพิชิต คงแจ่มโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
2. นายสุขพล ช่วยดำรงค์โรงเรียนอนุบาลท่าแซะกรรมการ
3. นางวัชรี ไพรพาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพรกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายพิชิต คงแจ่มโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
2. นายสุขพล ช่วยดำรงค์โรงเรียนอนุบาลท่าแซะกรรมการ
3. นางวัชรี ไพรพาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพรกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นายพิชิต คงแจ่มโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
2. นายสุขพล ช่วยดำรงค์โรงเรียนอนุบาลท่าแซะกรรมการ
3. นางวัชรี ไพรพาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพรกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวสุภาพร ศรีนาคโรงเรียนอนุบาลท่าแซะกรรมการ
2. นายจิรวัฒน์ ศรีสุเทพหิรัญญาโรงเรียนอนุบาลดรุณรัตน์กรรมการ
3. นายปฐมพงศ์ สุขสบายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพรกรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายธเนตร เล็กวารี ครูคอมพิวเตอร์ โรงเรียนศรียาภัย LineID : computerok
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]