หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนสวีวิทยา และ โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา
ระหว่าง วันที่ 29-30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายจรวย พิมาน ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2 นายเอกวุฒิ ไกรมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3 นางอุไรวรรณ สมตน รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวีวิทยา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
4 นางกรรยา ช่วยจันทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
5 นางกาญจนี แก้ววิจิตร ครูโรงเรียนสวีวิทยา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
6 นายกิตติ พีรฉัตรปกรณ์ ครูโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
7 นางกาญจนี แก้ววิจิตร ครูโรงเรียนสวีวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
8 นายกิตติ พีรฉัตรปกรณ์ ครูโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก คณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
9 นางอุไรวรรณ ทองเจิม ครูโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก คณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
10 นางนิตยา มุขประเสริฐ ครูโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก คณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
11 นางสาวอาทิตยา สำราญอินทร์ ครูโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก คณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
12 นางสาววิมลมาส น้อยมุข ครูโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก คณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
13 นางสาวสุวณี นาคฤทธิ์ ครูโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก คณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
14 นางประไพรัตน์ อัจกลับ ครูโรงเรียนสวีวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
15 นางสุกัญญา ศรีรัตนตาปี ครูโรงเรียนสวีวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
16 นางนงเยาว์ พีรฉัตรปกรณ์ ครูโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก คณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
17 นางศุรดา วัฒนประสิทธิ์ ครูโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก คณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
18 ผ.ศ นาฏยา นิลทจันทร์ ประธานกรรมการ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชุมพร คณะกรรมการแข่งขันแอโรบิก
19 นายเฉลิมพล ก่อกิจเถลิงกูล กรรมการ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชุมพร คณะกรรมการแข่งขันแอโรบิก
20 นางปัญจภรณ์ ไกรวิลาส กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการแข่งขันแอโรบิก
21 นายวีระศักดิ์ สว่างวงศ์ ประธานกรรมการ โรงเรียนศรียาภัย คณะกรรมการรับลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขันแอโรบิก
22 นางอรพรรณ สุขโข รองประธานกรรมการ โรงเรียนละแมวิทยา คณะกรรมการรับลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขันแอโรบิก
23 นายเฉลิมพล ประเสริฐศรี กรรมการ โรงเรียนนิรมลชุมพร คณะกรรมการรับลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขันแอโรบิก
24 นายศราวุฒิ ชิดรัตถา กรรมการ โรงเรียนนิรมลชุมพร คณะกรรมการรับลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขันแอโรบิก
25 นายศราวุธ ดำพลงาม กรรมการ โรงเรียนละแมวิทยา คณะกรรมการรับลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขันแอโรบิก
26 นางสาวธิดารัตน์ หนูบำรุง กรรมการ โรงเรียนสวนศรีวิทยา คณะกรรมการรับลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขันแอโรบิก
27 นายนิวัฒ รักษา กรรมการ โรงเรียนศรียาภัย คณะกรรมการรับลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขันแอโรบิก
28 นายกิติศักดิ์ ชะนา กรรมการ โรงเรียนสวนศรีวิทยา คณะกรรมการรับลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขันแอโรบิก
29 นางทัศนีย์ ไชยมงคล กรรมการ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา คณะกรรมการรับลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขันแอโรบิก
30 นายปรเมษฐ ทองศรีเทพ กรรมการ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา คณะกรรมการรับลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขันแอโรบิก
31 นางยุพิน แสงวิโรจน์กุล กรรมการ โรงเรียนศรียาภัย คณะกรรมการรับลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขันแอโรบิก
32 นายภาณุพงศ์ พงษ์จีนนา กรรมการ โรงเรียนศรียาภัย คณะกรรมการรับลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขันแอโรบิก
33 นายจักรินทร์ นิลโต กรรมการ โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก คณะกรรมการรับลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขันแอโรบิก
34 นายสยาม พร้อมมูล กรรมการและเลขานุการ โรงเรียนศรียาภัย คณะกรรมการรับลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขันแอโรบิก
35 นางสาวสมใจ ช่วงสม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ โรงเรียนสวีวิทยา คณะกรรมการรับลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขันแอโรบิก
36 นางสงวน เสือดารา ประธานกรรมการ โรงเรียนศรียาภัย คณะกรรมการจัดทำ คัดกรองข้อสอบ และตรวจข้อสอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
37 นายไพศาล เพชรเจริญ รองประธานกรรมการ โรงเรียนสวนศรีวิทยา คณะกรรมการจัดทำ คัดกรองข้อสอบ และตรวจข้อสอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
38 นายเจริญชัย อ้นเสถียร กรรมการ โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร คณะกรรมการจัดทำ คัดกรองข้อสอบ และตรวจข้อสอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
39 นายกำธร ม่วงไตรรัตน์ กรรมการ โรงเรียนท่าข้ามวิทยา คณะกรรมการจัดทำ คัดกรองข้อสอบ และตรวจข้อสอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
40 นายจิรพจน์ ศรีไสยเพชร กรรมการ โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม คณะกรรมการจัดทำ คัดกรองข้อสอบ และตรวจข้อสอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
41 นายเอกชัย มากยอด กรรมการ โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา คณะกรรมการจัดทำ คัดกรองข้อสอบ และตรวจข้อสอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
42 นายประทิน รอดเมือง กรรมการ โรงเรียนนาสักวิทยา คณะกรรมการจัดทำ คัดกรองข้อสอบ และตรวจข้อสอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
43 นายธานี ทองดี กรรมการ โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม คณะกรรมการจัดทำ คัดกรองข้อสอบ และตรวจข้อสอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
44 นายวีระพล มีศิริ กรรมการ โรงเรียนชลธารวิทยา คณะกรรมการจัดทำ คัดกรองข้อสอบ และตรวจข้อสอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
45 นายอรรรถพล ปลอดทอง กรรมการ โรงเรียนละแมวิทยา คณะกรรมการจัดทำ คัดกรองข้อสอบ และตรวจข้อสอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
46 นายประพจน์ เสียงดัง กรรมการ ว.ชุมพรบริหารธุรกิจ คณะกรรมการจัดทำ คัดกรองข้อสอบ และตรวจข้อสอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
47 นางสาววิภาวรรณ สุปัน กรรมการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ คณะกรรมการจัดทำ คัดกรองข้อสอบ และตรวจข้อสอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
48 นางอาภากร ศรีสุพรรณ กรรมการและเลขานุการ โรงเรียนศรียาภัย 2 คณะกรรมการจัดทำ คัดกรองข้อสอบ และตรวจข้อสอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
49 นายจักรพันธ์ เสนีย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ โรงเรียนสวีวิทยา คณะกรรมการจัดทำ คัดกรองข้อสอบ และตรวจข้อสอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
50 นายมนตรี สุขศรีแก้ว ประธานกรรมการ โรงเรียนศรียาภัย คณะกรรมการรับลงทะเบียนผู้แข่งขัน ควบคุมการสอบ รวบรวม รายงานผลการแข่งขัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
51 นายสุมิตดา เฐียรพิทักษ์ รองประธานกรรมการ โรงเรียนละแมวิทยา คณะกรรมการรับลงทะเบียนผู้แข่งขัน ควบคุมการสอบ รวบรวม รายงานผลการแข่งขัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
52 นายสมศักดิ์ ธนภัทร กรรมการ โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา คณะกรรมการรับลงทะเบียนผู้แข่งขัน ควบคุมการสอบ รวบรวม รายงานผลการแข่งขัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
53 นายจักรพงศ์ จำเดิม กรรมการ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา คณะกรรมการรับลงทะเบียนผู้แข่งขัน ควบคุมการสอบ รวบรวม รายงานผลการแข่งขัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
54 นางเสาวนีย์ วงษ์วานเจริญ กรรมการ โรงเรียนสวีวิทยา คณะกรรมการรับลงทะเบียนผู้แข่งขัน ควบคุมการสอบ รวบรวม รายงานผลการแข่งขัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
55 นายสัจจพันธุ์ สิทธินุ่น กรรมการ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา คณะกรรมการรับลงทะเบียนผู้แข่งขัน ควบคุมการสอบ รวบรวม รายงานผลการแข่งขัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
56 นายสมพร สอนวิสัย กรรมการ โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา คณะกรรมการรับลงทะเบียนผู้แข่งขัน ควบคุมการสอบ รวบรวม รายงานผลการแข่งขัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
57 นายชำนิ จุลบุษ กรรมการ โรงเรียนนิรมลชุมพร คณะกรรมการรับลงทะเบียนผู้แข่งขัน ควบคุมการสอบ รวบรวม รายงานผลการแข่งขัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
58 นายสาธร บุญญกาศ กรรมการ โรงเรียนสวีวิทยา คณะกรรมการรับลงทะเบียนผู้แข่งขัน ควบคุมการสอบ รวบรวม รายงานผลการแข่งขัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
59 นายอำพล บัวสม กรรมการ โรงเรียนสวนศรีวิทยา คณะกรรมการรับลงทะเบียนผู้แข่งขัน ควบคุมการสอบ รวบรวม รายงานผลการแข่งขัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
60 นายธนพล อุ่นเสียม กรรมการ โรงเรียนสวนศรีวิทยา คณะกรรมการรับลงทะเบียนผู้แข่งขัน ควบคุมการสอบ รวบรวม รายงานผลการแข่งขัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
61 นายธีริทธิ์ ยอดสุดา กรรมการ โรงเรียนเมืองหลังสวน คณะกรรมการรับลงทะเบียนผู้แข่งขัน ควบคุมการสอบ รวบรวม รายงานผลการแข่งขัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
62 นายอนุสรณ์ ธรรมรัตน์ กรรมการ โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก คณะกรรมการรับลงทะเบียนผู้แข่งขัน ควบคุมการสอบ รวบรวม รายงานผลการแข่งขัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
63 นายเชิดพงศ์ แก้วเกาะสะบ้า กรรมการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 คณะกรรมการรับลงทะเบียนผู้แข่งขัน ควบคุมการสอบ รวบรวม รายงานผลการแข่งขัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
64 นางสาวลลิดา ศรีสมุทร กรรมการ โรงเรียนศรียาภัย คณะกรรมการรับลงทะเบียนผู้แข่งขัน ควบคุมการสอบ รวบรวม รายงานผลการแข่งขัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
65 นายสุพจน์ ฉิมสะอาด กรรมการและเลขานุการ โรงเรียนเมืองหลังสวน คณะกรรมการรับลงทะเบียนผู้แข่งขัน ควบคุมการสอบ รวบรวม รายงานผลการแข่งขัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
66 จ.ส.ต เทอดศักดิ์ สังวรกาญจน์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ โรงเรียนศรียาภัย คณะกรรมการรับลงทะเบียนผู้แข่งขัน ควบคุมการสอบ รวบรวม รายงานผลการแข่งขัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
67 นางสาวเกษณี สุจจิตร์จูล ครู โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา คณะกรรมการรับลงทะเบียนผู้แข่งขัน
68 นายอุดม ทองเจิม ผู้อำนวยการโรงเรียนปะทิววิทยา ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
69 นางนิตยา ศรีอ่อน ครู คศ.4 โรงเรียนปะทิววิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
70 นางเสาวนีย์ ทองภูเบศร์ ครูโรงเรียนปะทิววิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
71 นายจุลพงษ์ มณีศรี ครูโรงเรียนปะทิววิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
72 นายเซีย ทองอ่อน ครูโรงเรียนปะทิววิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
73 นางสาวรัตนาพร นพศรี ครูโรงเรียนปะทิววิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
74 นางอรนารถ เสียงล้ำ ครูโรงเรียนปะทิววิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
75 นายสานนท์ คนซื่อ ครูโรงเรียนสวนศรีวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
76 นางนงคราญ โฉมทนงค์ ครูโรงเรียนปะทิววิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
77 นางฐานิต ทองศิริ ครูโรงเรียนสวีวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
78 นางอรุณี คำออน ครูโรงเรียนสวีวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
79 นางศิริมาลา ใจแสน ครูโรงเรียนสวีวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
80 นางประยงค์ โกสิทธิ์ ครูโรงเรียนสวีวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
81 นางสาวยุพร ตักศิลา ครูโรงเรียนสวีวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
82 ว่าที่ รต.วิชิต สุขประวิทย์ ครูโรงเรียนด่านสวีวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
83 นางสาวจุฑามาศ พูลศิลป์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนปะทิววิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
84 นางนิตยา ศรีอ่อน ครูโรงเรียนปะทิววิทยา คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
85 นายศุภชัย บุญมี ครูโรงเรียนศรียาภัย คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
86 นายวุฒิพล รัตนพร ครูโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
87 นางสาวศศิธร สีตะหิรัญ ครูโรงเรียนศรียาภัย 2 คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
88 นางสาวศิริอร คล้ายสกุล ครูโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
89 นางสาวสุกัญญา บูเก็ม ครูโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
90 นายสานนท์ คนซื่อ ครูโรงเรียนสวนศรีวิทยา คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
91 นางฐานิต ทองศิริ ครูโรงเรียนสวีวิทยา คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
92 นางภัสธิตา อำนวยวิทยากุล ครูโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
93 นางมาริสา การะเกตุ ครูโรงเรียนครนพิทยาคม คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
94 นางนริศรา ปราบมาก ครูโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
95 นางศรัญญา อัมพะณคร ครูโรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
96 ว่าที่ร้อยตรีวิชิต สุขประวิทย์ ครูโรงเรียนด่านสวีวิทยาคม คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
97 นางสาวสุดา ทองอินทร์ ครูโรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
98 นายปริญญา ช่วยเกิด ครูโรงเรียนละแมวิทยา คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
99 นางสาววิภาวี บุษยวิทย์ ครูโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
100 นางสวลี คงแจ่ม ครูโรงเรียนท่าข้ามวิทยา คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
101 นางสาวพรพรรณ คณานุรักษ์ ครูโรงเรียนพะโต๊ะวิทยา คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
102 นายกัมปนาท สุทธิจำนงค์ ครูโรงเรียนชลธารวิทยา คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
103 นางสาวชุลี คณะสุวรรณ ครูโรงเรียนนาสักวิทยา คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
104 นางเสาวนีย์ หีตลำพูน ครูโรงเรียนปะทิววิทยา คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
105 นางอรนารถ เสียงล้ำ ครูโรงเรียนปะทิววิทยา คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
106 นายเซีย ทองอ่อน ครูโรงเรียนปะทิววิทยา คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
107 นายจุลพงษ์ มณีศรี ครูโรงเรียนปะทิววิทยา คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
108 นางสาวรัตนาพร นพศรี ครูโรงเรียนปะทิววิทยา คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
109 นางนงคราญ โฉมทนงค์ ครูโรงเรียนปะทิววิทยา คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
110 นายอุดม ทองเจิม ผู้อำนวยการโรงเรียนปะทิววิทยา ประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู็วิทยาศาสตร์
111 นายจุลพงษ์ มณีศรี ครูโรงเรียนปะทิววิทยา เลขานุการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
112 นายอนันต์ มณีรัตน์ ประธานกรรมการ โรงเรียนศรียาภัย คณะกรรมการอำนวยการ
113 นายมนูญ ทิพย์โพธิ์ รองประธานกรรมการ โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
114 นายกิตติศักดิ์ กฤตโยภาส กรรมการ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
115 นางอาภากร ศรีสุพรรณ กรรมการ โรงเรียนศรียาภัย 2 คณะกรรมการอำนวยการ
116 นางสัตตบุษย์ แก้วลมัย กรรมการ โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
117 นายเจริญชัย อ้นเสถียร กรรมการ โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ
118 นายกฤษณะ มุขประเสริฐ กรรมการ โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก คณะกรรมการอำนวยการ
119 นายกำธร ม่วงไตรรัตน์ กรรมการ โรงเรียนท่าข้ามวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
120 นายจิรพจน์ ศรีไสยเพชร กรรมการ โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
121 นายกิจติพงศ์ บู้หลง กรรมการ โรงเรียนปะทิววิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
122 นายเอกชัย มากยอด กรรมการ โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
123 นายบุญนำ รองมาลี กรรมการ โรงเรียนด่านสวีวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
124 นายจักรพันธ์ เสนีย์ กรรมการ โรงเรียนสวีวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
125 นายภูวเดช แสงสุวรรณ กรรมการ โรงเรียนครนพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
126 นายประทิน รอดเมือง กรรมการ โรงเรียนนาสักวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
127 นายธานี ทองดี กรรมการ โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
128 นายไพศาล เพชรเจริญ กรรมการ โรงเรียนสวนศรีวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
129 นายจำลอง สุขสาลี กรรมการ โรงเรียนเมืองหลังสวน คณะกรรมการอำนวยการ
130 นายบันลือ รัตนบุรี กรรมการ โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
131 นายวีระพล มีศิริ กรรมการ โรงเรียนชลธารวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
132 นายอรรรถพล ปลอดทอง กรรมการ โรงเรียนละแมวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
133 นายสมชาย พละศักดิ์ กรรมการ โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
134 นางสงวน เสือดารา กรรมการและเลขานุการ โรงเรียนศรียาภัย คณะกรรมการอำนวยการ
135 นางสาวมณฑา ลิ่มสกุล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
136 นายวินัย กรานมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
137 นายอนันต์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรียาภัย คณะกรรมการอำนวยการ
138 นางนาถพร ดิสโร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
139 นางวันจันทร์ บุญเกิด รองผู้อำนวยการโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
140 นายภูมิสถิตย์ ดวงฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
141 นางอรพินท์ มุจลินทร์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานวิชาการโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
142 นายนันธชัย แย้มโสพิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรียาภัย คณะกรรมการอำนวยการ
143 นายพะเนิน อุชุภาพ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรียาภัย คณะกรรมการอำนวยการ
144 นายวรภาส อุตรธรรม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะศึกษา โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
145 นายกฤษณะ มุขประเสริฐ ประธานกรรมการ โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก คณะกรรมการจัดทำ คัดกรองข้อสอบ และตรวจข้อสอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
146 นายสมชาย พละศักดิ์ รองประธานกรรมการ โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา คณะกรรมการจัดทำ คัดกรองข้อสอบ และตรวจข้อสอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
147 นายภูวเดช แสงสุวรรณ กรรมการ โรงเรียนครนพิทยาคม คณะกรรมการจัดทำ คัดกรองข้อสอบ และตรวจข้อสอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
148 นายบุญนำ รองมาลี กรรมการ โรงเรียนด่านสวีวิทยา คณะกรรมการจัดทำ คัดกรองข้อสอบ และตรวจข้อสอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
149 นายกิจติพงศ์ บู้หลง กรรมการ โรงเรียนปะทิววิทยา คณะกรรมการจัดทำ คัดกรองข้อสอบ และตรวจข้อสอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
150 นายกิติศักดิ์ กฤตโยภาส กรรมการ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา คณะกรรมการจัดทำ คัดกรองข้อสอบ และตรวจข้อสอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
151 นางสัตตบุษย์ แก้วลมัย กรรมการ โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา คณะกรรมการจัดทำ คัดกรองข้อสอบ และตรวจข้อสอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
152 นางสาวมณฑา ลิ่มสกุล กรรมการ โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา คณะกรรมการจัดทำ คัดกรองข้อสอบ และตรวจข้อสอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
153 นายจำลอง สุขสาลี กรรมการ โรงเรียนเมืองหลังสวน คณะกรรมการจัดทำ คัดกรองข้อสอบ และตรวจข้อสอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
154 นายณัฐพงศ์ ดำสนิท กรรมการ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย คณะกรรมการจัดทำ คัดกรองข้อสอบ และตรวจข้อสอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
155 นางสาวดวงทิพย์ สวัสดีจันทร์ กรรมการ โรงเรียนนิรมลชุมพร คณะกรรมการจัดทำ คัดกรองข้อสอบ และตรวจข้อสอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
156 นางเอ็นดู กุวลัยรัตน์ กรรมการและเลขานุการ โรงเรียนศรียาภัย คณะกรรมการจัดทำ คัดกรองข้อสอบ และตรวจข้อสอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
157 นายบันลือ รัตนบุรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา คณะกรรมการจัดทำ คัดกรองข้อสอบ และตรวจข้อสอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
158 นายบุญลือ อยู่พรหม ประธานกรรมการ โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา คณะกรรมการรับลงทะเบียนผู้แข่งขัน ควบคุมการสอบ รวบรวม รายงานผลการแข่งขัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
159 นายพีรพันธุ์ หนูแย้ม รองประธานกรรมการ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา คณะกรรมการรับลงทะเบียนผู้แข่งขัน ควบคุมการสอบ รวบรวม รายงานผลการแข่งขัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
160 นายยงยุทธ แสงสุวรรณ กรรมการ โรงเรียนละแมวิทยา คณะกรรมการรับลงทะเบียนผู้แข่งขัน ควบคุมการสอบ รวบรวม รายงานผลการแข่งขัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
161 นางณัฐวรรณ เกตอาญา กรรมการ โรงเรียนปะทิววิทยา คณะกรรมการรับลงทะเบียนผู้แข่งขัน ควบคุมการสอบ รวบรวม รายงานผลการแข่งขัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
162 นายเจษฎา แก้วกล่อม กรรมการ โรงเรียนนิรมลชุมพร คณะกรรมการรับลงทะเบียนผู้แข่งขัน ควบคุมการสอบ รวบรวม รายงานผลการแข่งขัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
163 นายเชาวลิตร บุญนรากร กรรมการ โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก คณะกรรมการรับลงทะเบียนผู้แข่งขัน ควบคุมการสอบ รวบรวม รายงานผลการแข่งขัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
164 นางพานิชย์ ทองภูเบศร์ กรรมการ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา คณะกรรมการรับลงทะเบียนผู้แข่งขัน ควบคุมการสอบ รวบรวม รายงานผลการแข่งขัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
165 นายพงศกร บุญญกาศ กรรมการ โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา คณะกรรมการรับลงทะเบียนผู้แข่งขัน ควบคุมการสอบ รวบรวม รายงานผลการแข่งขัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
166 นายสมรักษ์ อภิสัมภินวงศ์ กรรมการ โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา คณะกรรมการรับลงทะเบียนผู้แข่งขัน ควบคุมการสอบ รวบรวม รายงานผลการแข่งขัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
167 นางอรวรรณ นาคสังข์ กรรมการ โรงเรียนละแมวิทยา คณะกรรมการรับลงทะเบียนผู้แข่งขัน ควบคุมการสอบ รวบรวม รายงานผลการแข่งขัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
168 นายนิติ ซังธาดาสายันห์ กรรมการ โรงเรียนสวนศรีวิทยา คณะกรรมการรับลงทะเบียนผู้แข่งขัน ควบคุมการสอบ รวบรวม รายงานผลการแข่งขัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
169 นายณรงค์ศักดิ์ ศิริมาศ กรรมการ โรงเรียนสวนศรีวิทยา คณะกรรมการรับลงทะเบียนผู้แข่งขัน ควบคุมการสอบ รวบรวม รายงานผลการแข่งขัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
170 นายสำราญ สมบัติ กรรมการ โรงเรียนสวนศรีวิทยา คณะกรรมการรับลงทะเบียนผู้แข่งขัน ควบคุมการสอบ รวบรวม รายงานผลการแข่งขัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
171 นายภูวดล ธัญพันธุ์ กรรมการ โรงเรียนสวีวิทยา คณะกรรมการรับลงทะเบียนผู้แข่งขัน ควบคุมการสอบ รวบรวม รายงานผลการแข่งขัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
172 นางสาววรกนิษฐ์ ชุมวรฐายี กรรมการ โรงเรียนศรียาภัย คณะกรรมการรับลงทะเบียนผู้แข่งขัน ควบคุมการสอบ รวบรวม รายงานผลการแข่งขัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
173 นางพจนวรรณ หนูสวี กรรมการและเลขานุการ โรงเรียนสวีวิทยา คณะกรรมการรับลงทะเบียนผู้แข่งขัน ควบคุมการสอบ รวบรวม รายงานผลการแข่งขัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
174 นางสาวจุรีมาศ สุวรกุล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ โรงเรียนเมืองหลังสวน คณะกรรมการรับลงทะเบียนผู้แข่งขัน ควบคุมการสอบ รวบรวม รายงานผลการแข่งขัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
175 ว่าที่ร้อยตรีวิชิต สุขประวิทย์ ครูโรงเรียนด่านสวีวิทยา คณะกรรมการรวบรวมและจัดทำข้อสอบการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
176 นางมาริสา การะเกตุ ครูโรงเรียนครนพิทยาคม คณะกรรมการรวบรวมและจัดทำข้อสอบการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
177 นางสาวดวงฤทัย แพวงจีน ครูโรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย คณะกรรมการรวบรวมและจัดทำข้อสอบการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
178 นางสาววิภาวี บุษยวิทย์ ครูโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา คณะกรรมการรวบรวมและจัดทำข้อสอบการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
179 นางสาวชุลี คณะสุวรรณ ครูโรงเรียนนาสักวิทยา คณะกรรมการรวบรวมและจัดทำข้อสอบการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
180 นางยุพดี สัตยธีรานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าข้ามวิทยา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
181 นายอุทิศ ปราบมาก รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าข้ามวิทยา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
182 นายทรงศิลป์ สามารถ ครูโรงเรียนท่าข้ามวิทยา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
183 นายไพฑูรย์ ธนะไชย ครูโรงเรียนท่าข้ามวิทยา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
184 นายสุรพงศ์ ขวัญคีรี ครูโรงเรียนท่าข้ามวิทยา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
185 นางสาวเยาวดี ทองมาก ครูโรงเรียนท่าข้ามวิทยา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
186 นางสาวสุรีรัตน์ สอนสินลา ครูโรงเรียนท่าข้ามวิทยา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
187 นายอนันต์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรียาภัย ประธานกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
188 ว่าที่ ร.ต.ปริญญา พงศ์กาสอ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรียาภัย ๒ ประธานกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
189 นางสาวอรพิน สุขแจ่ม ครู โรงเรียนศรียาภัย ประธานกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
190 นายศักดิ์ดา โพธิ์ผลิ ครูโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา ประธานกรรมการจัดการแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั่นมัธยมศึกษาตอนต้น
191 นายธานี ธรรมวุฒิ ครูโรงเรียนศรียาภัย ประธานกรรมการจัดการแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั่นมัธยมศึกษาตอนปลาย
192 นายถาวร ทองบาง ครูโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก ประธานกรรมการจัดการแข่งขันจัดสวนถาดชื้น ระดับชั่นมัธยมศึกษาตอนต้น
193 นายสมชัย เกษสยม ครูโรงเรียนเมืองหลังสวน ประธานกรรมการจัดการแข่งขันจัดสวนแก้วแห้ง ระดับชั่นมัธยมศึกษาตอนปลาย
194 นิธิศ สันสยะ ครู โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
195 นายประสิทธิ์ เพ็ชรจร ครูโรงเรียนศรียาภัย คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
196 นายพิบูลย์ พิบูลย์ลาภย์ ครูโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
197 นายสุประวัติ มีครุฑ ครูโรงเรียนพะโต๊ะวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
198 นายคฑาวุธ บัวดิษ ครูโรงเรียนสวีวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
199 นายณัฎฐ สวัสดี ครูโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
200 นางอรอนงค์ จันทระ ครูโรงเรียนสวนศรีวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
201 นายณํฐพงษ์ แสงนิล ครูโรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
202 นางอุษา เขื่อนแก้ว ครูโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
203 นางสาวจิตนา ศาสตร์เจริญ ครูโรงเรียนเขาทะลุวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
204 นายพิศิษฎ์ฐา ผกากอง ครูโรงเรียนเมืองหลังสวน คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
205 นางสาวนรินรัตน์ เขียวคล้ำ ครูโรงเรียนท่าแซะรัชดารัชดาภิเษก คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
206 นางสาวสุพัตรา คงรอด ครูโรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
207 นางสาวจิตรการ ศิริวรรณ ครูโรงเรียนละแมวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
208 นางสาวชลธิชา เนตรประไพ ครูโรงเรียนนาสักวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
209 นางสาวจิตนา สายสกล ครูโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
210 นายมรุติ์ ปลัดกอง ครูโรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
211 นางพนิดา พวงมณี ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
212 นางสาววารุณี จันทร์ประสิทธิ์ ครูโรงเรียนศรียาภัย ๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
213 นางพันธุ์พิชญ์ นุกูลประทีป ครูโรงเรียนศรียาภัย ๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
214 นางสาวอรฤดี ทิพย์โพธิ์ ครูโรงเรียนศรียาภัย ๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
215 นางประภา มณีแดง ครูโรงเรียนศรียาภัย ๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
216 นางสาวทัศนียา มณีรัตนประเสริฐ ครูโรงเรียนศรียาภัย ๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
217 นางสาวศศิธร สิตะหิรัญ ครูโรงเรียนศรียาภัย ๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
218 นางสาวสุภาพร กิ้มบุญจิ๋ว ครูโรงเรียนศรียาภัย ๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
219 นางนงเยาว์ จินดานาค ครูโรงเรียนศรียาภัย ๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
220 นางสาวสุพรรษา นบวงศ์กูล ครูโรงเรียนศรียาภัย ๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
221 นางสารภี ขันแข็ง ครูโรงเรียนศรียาภัย ๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
222 นางขวัญยืน คลี่แก้ว ครูโรงเรียนศรียาภัย ๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
223 นางสาวนงนุช สิบทิศ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนศรียาภัย ๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
224 นางวิภาวดี ตะเภาน้อย ครู โรงเรียนศรียาภัย คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
225 นายสำรวจ ถนอมศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวีวิทยา รองประธานกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
226 นางนฤมล มะโนอิ่ม ครูโรงเรียนศรียาภัย ๒ รองประธานกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
227 นางเบญจา จิญกาญจน์ ครู โรงเรียนสวนศรีวิทยา รองประธานกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
228 นางพรรณปพร ทองบุญช่วย ครู โรงเรียนศรียาภัย คณะกรรมการสวัสดิการและฝ่ายจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน
229 นางสาวภัคสุภางค์ จำเริญกิจ ครู โรงเรียนศรียาภัย คณะกรรมการสวัสดิการและฝ่ายจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน
230 นายพิสิทธิ์ สุขขัง ครูโรงเรียนนาสักวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั่นมัธยมศึกษาตอนต้น
231 นางสาวนรดิสร ละอองวรรณ ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร กรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั่นมัธยมศึกษาตอนต้น
232 นางสาววราภรณ์ กู้เมือง ครูโรงเรียนสวนศรีวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั่นมัธยมศึกษาตอนต้น
233 นางมณฑิรา จันทร์มุ่ย ครูโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั่นมัธยมศึกษาตอนต้น
234 นายสมพงษ์ วัลย์เครือ ครูโรงเรียนสวีวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั่นมัธยมศึกษาตอนปลาย
235 นายเลิศ คงแก้ว ครูโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั่นมัธยมศึกษาตอนปลาย
236 นายมนัส แก่นนอก ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ กรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั่นมัธยมศึกษาตอนปลาย
237 นางสารภี โกกนุต ครูโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั่นมัธยมศึกษาตอนปลาย
238 นายอัมพร จันทร์มณี ครูโรงเรียนเมืองหลังสวน กรรมการตัดสินการแข่งขันจัดสวนถาดชื้น ระดับชั่นมัธยมศึกษาตอนต้น
239 นายประยงค์ เครือหงส์ ครูโรงเรียนละแมวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันจัดสวนถาดชื้น ระดับชั่นมัธยมศึกษาตอนต้น
240 นางเสงี่ยม หนูอิ่ม ครูโรงเรียนด่านสวีวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันจัดสวนถาดชื้น ระดับชั่นมัธยมศึกษาตอนต้น
241 นางปรียา ชูรังสฤษฎ์ ครูโรงเรียนท่าข้ามวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันจัดสวนถาดชื้น ระดับชั่นมัธยมศึกษาตอนต้น
242 นางจรรยา มินชาติ ครูโรงเรียนชลธารวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันจัดสวนถาดชื้น ระดับชั่นมัธยมศึกษาตอนต้น
243 นายวิรุฬห์ พรหมบังเกิด ครูโรงเรียนศรียาภัย กรรมการตัดสินการแข่งขันจัดสวนแก้วแห้ง ระดับชั่นมัธยมศึกษาตอนปลาย
244 นายดุสิทธิ์ ไกรทอง ครูโรงเรียนเมืองหลังสวน กรรมการตัดสินการแข่งขันจัดสวนแก้วแห้ง ระดับชั่นมัธยมศึกษาตอนปลาย
245 นายดุสิทธิ์ ไกรทอง ครูโรงเรียนเมืองหลังสวน กรรมการตัดสินการแข่งขันจัดสวนแก้วแห้ง ระดับชั่นมัธยมศึกษาตอนปลาย
246 นางสาวทัศนียา มณีรัตนประเสริฐ ครูโรงเรียนศรียาภัย ๒ กรรมการตัดสินการแข่งขันจัดสวนแก้วแห้ง ระดับชั่นมัธยมศึกษาตอนปลาย
247 นางอรุณ เที่ยงทัศ ครูโรงเรียนปะทิววิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันจัดสวนแก้วแห้ง ระดับชั่นมัธยมศึกษาตอนปลาย
248 นายจอม กรองเห็น ครู โรงเรียนศรียาภัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
249 นายประจักษ์ คงตระกูล ครูโรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
250 นายพะเนิน อุชุภาพ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรียาภัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
251 นายสุพล ทองมา ครู โรงเรียนปะทิววิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
252 นายปกรณ์ วัฒนาอุดม ครู โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
253 นายจันทร มานพ ครู โรงเรียนนิรมลชุมพร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
254 นายดิเรก โพธิ์พูล ครู โรงเรียนศรียาภัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
255 นายพิชิต คงแจ่ม ครูโรงเรียนศรียาภัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
256 สิบเอกหญิงธัญรดา ด้วงปราง ครูโรงเรียนเทศบาลท่าตะเเภาชุมพร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
257 นายวงศ์วัฒนา มัชฌิมสถิตย์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง พระจันทร์ยิ้ม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
258 นายเฉลิมศักดิ์ กาลพัฒน์ ครูโรงเรียนครนพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
259 นายวัชริน ขวัญพะงุ้น ครูโรงเรียนครนพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
260 นายสมภพ ช่วยจันทร์ ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
261 นายวิษณุ อินทโรภาส ครูโรงเรียนสวนศรีวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
262 นายไมตรี บัวเพชร ครูโรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
263 นายนรินทร์ แดงโรจน์ ครูโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
264 นางจุรีรัตน์ ฉิมวารี ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
265 นางสาวพจนีย์ เศลาอนันท์ ครูโรงเรียนปะทิววิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
266 นายสุรพงศ์ ขวัญคีรี ครูโรงเรียนท่าข้ามวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
267 นายอัฐพงศ์ โพธิ์น้อย ครูโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
268 นายสมศักดิ์ โสตถิฤทธิ์ ครูโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
269 นายสุทิน สุทธิสิน ครูโรงเรียนสวนศรีวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
270 นายขัยยนต์ ศรีเชียงหา ครูโรงเรียนเมืองหลังสวน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
271 นางสาวจิตรวรรณ บูรณเทศะ ครูโรงเรียนศรียาภัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
272 นายฉัตรชัย ยุวพันธ์ ครูโรงเรียนสวีวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
273 นางสาวศศลักษณ์ ไชยต่อเขตต์ ครูโรงเรียนละแมวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
274 นางสาวปราณี เดชฤกษ์ปาน ครูโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
275 นางสาวดาราวดี บรรจงช่วย ครูโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
276 นายไพฑูรย์ ธนะไชย ครูโรงเรียนท่าข้ามวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
277 สิบเอกหญิงธัญรดา ด้วงปราง ครูโรงเรียนเทศบาล 1(บ้านท่าตะเภา) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
278 นายจันทร มานพ ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
279 นายสุรเชษฐ ฐิตะฐาน นักสันทนาการปฏิบัติการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
280 นายนเร แสวงรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
281 นายบรรจบ ขวัญทองยิ้ม ครูโรงเรียนครนพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
282 นายสมชาย แก้วนาค ครูโรงเรียนสวีวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
283 นายชาติชาย ชนชีวัฒน์ ครูโรงเรียนด่านสวีวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
284 นายธีรพงศ์ เหวียดแป้น ครูโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
285 นายชยุติ ชนชีวัฒน์ ครูโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
286 นายชุมพร ฤคดี ครูโรงเรียนพะโต๊ะวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
287 นายธีรเดช ไมล์ถึง ครูโรงเรียนสวนศรีวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
288 นายสุวัฒน์ พันธ์ฤทธิ์ ครูโรงเรียนสวนศรีวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
289 นายอนุสิทธิ์ บุญวงศ์ ครูโรงเรียนเมืองหลังสวน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
290 นายสังวาลย์ ทองยั่งยืน ครูโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
291 นายสุรศักดิ์ ครุฑเพชร ครูโรงเรียนละแมวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
292 นายสมพร รัตนเทพี ครูโรงเรียนสวีวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
293 นายธีรพงศ์ ดำรงพรพิชัย ครูโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
294 นายสนธยา บรรดา ครูโรงเรียนสวนศรีวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
295 นายชูชาติ ชูโชติ ครูโรงเรียนสวนศรีวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
296 นายยศธรกานต์ แพรสมบูรณ์ ครูโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
297 นางจรรยา คนซื่อ ครูโรงเรียนสวนศรีวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
298 นางวันเพ็ญ สุขเจริญ ครูโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
299 นางนงนุช จิตภักดี ครูโรงเรียนมาบอำมฤต กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
300 นางพรศรี ยอดสุดา ครูโรงเรียนเมืองหลังสวน กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
301 นายสุภัทรพงษ์ โรยร่วง ครูโรงเรียนละแมวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
302 นางนันท์นภัส นุ้ยพ่วง ครูโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
303 นางวรรณิภา เมืองแก้ว ครูโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
304 นางสาววิชุนันท์ พิบูลย์ ครูโรงเรียนศรียาภัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
305 นางสาวสุวรรณา ธรรมการัณย์ ครูโรงเรียนศรียาภัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
306 นางสาวศิริลักษณ์ พัฒนธานี ครูโรงเรียนศรียาภัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
307 นางอัมภาพร พาภักดี ครูโรงเรียนศรียาภัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
308 นางนิตยา ศรีอ่อน ครูโรงเรียนปะทิววิทยา กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั่นมัธยมศึกษาตอนต้น
309 นางวราภรณ์ พรมมา ครูโรงเรียนสวนศรีวิทยา กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั่นมัธยมศึกษาตอนปลาย
310 นางสาวอรัญญา ทองชำนาญ ครูโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันจัดสวนถาดชื้น ระดับชั่นมัธยมศึกษาตอนต้น
311 นางนิตยา ม่วงไตรรัตน์ ครูโรงเรียนท่าข้ามวิทยา กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันจัดสวนแก้วแห้ง ระดับชั่นมัธยมศึกษาตอนปลาย
312 นายทรงศิลป์ สามารถ ครูโรงเรียนท่าข้ามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนศึกษา
313 นางวราภรณ์ เพชรเขาทอง ครูโรงเรียนท่าข้ามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนศึกษา
314 นางปรียา ชูรังสฤษดิ์ ครูโรงเรียนท่าข้ามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนศึกษา
315 นางนิตยา ม่วงไตรรัตน์ ครูโรงเรียนท่าข้ามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนศึกษา
316 นายไพฑูรย์ ธนะไชย ครูโรงเรียนท่าข้ามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนศึกษา
317 นายกำธร ม่วงไตรรัตน์ ครูโรงเรียนท่าข้ามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนศึกษา
318 นายดำรงค์ ศรีธารา ครูช่วยสอนโรงเรียนท่าข้ามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนศึกษา
319 นายปรีชา ศรีธารา ลูกจ้างประจำโรงเรียนท่าข้ามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนศึกษา
320 นายบรรยงค์ บุญล้ำ ลูกจ้างประจำโรงเรียนท่าข้ามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนศึกษา
321 นายคำมา สีทา ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนท่าข้ามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนศึกษา
322 นายนันทภพ พยุหกฤษ นักเรียนโรงเรียนท่าข้ามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนศึกษา
323 นายเจริญ แก้วใจดี ครูโรงเรียนท่าข้ามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนศึกษา
324 นางสาวอุษณีย์ โยธินะเวคิน โรงเรียนสวีวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนศึกษา
325 นายดิเรก โพธิ์พูล ครูโรงเรียนศรียาภัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนศึกษา
326 นายพิชิต คงแจ่่ม ครูโรงเรียนศรียาภัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนศึกษา
327 เด็กชายกฤติณท์ วิศาล นักเรียน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนศึกษา
328 นายสุรพงษ์ ไชยสังข์ นักเรียน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนศึกษา
329 นายศิวกร ดำคำ นักเรียน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนศึกษา
330 นายจรุงพันธ์ เจริญลาภ เจ้าหน้าที่ฝ่ายโสตโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนศึกษา
331 นายบุญลือ อยู่พรหม ประธานกรรมการ โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา คณะกรรมการประสานงาน
332 นายจักรพันธ์ เสนีย์ รองประธานกรรมการ โรงเรียนสวีวิทยา คณะกรรมการประสานงาน
333 นายพงศกร บุญญกาศ กรรมการ โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา คณะกรรมการประสานงาน
334 นายกิจติพงศ์ บู้หลง กรรมการ โรงเรียนปะทิววิทยา คณะกรรมการประสานงาน
335 นางสงวน เสือดารา กรรมการและเลขานุการ โรงเรียนศรียาภัย คณะกรรมการประสานงาน
336 นางสาวมณฑา ลิ่มสกุล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา คณะกรรมการประสานงาน
337 นางสุทธิดา รัตนพันธ์ ครูโรงเรียนท่าข้ามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
338 นางสาวณัฐรดา จุลเนียม ลูกเสือวิสามัญโรงเรียนท่าข้ามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
339 นางสาวจตุพร ยังจีน ลูกเสือวิสามัญโรงเรียนท่าข้ามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
340 นางสาวมุกศิรินทร์ สมัย ลูกเสือวิสามัญโรงเรียนท่าข้ามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
341 นางสาวนภาพร สังข์กล่ำ ลูกเสือวิสามัญโรงเรียนท่าข้ามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
342 นางสาวจิราพร เย็นวัฒนา ลูกเสือวิสามัญโรงเรียนท่าข้ามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
343 นางสาวสุปรียาภรณ์ ศรีพักตร์ ลูกเสือวิสามัญโรงเรียนท่าข้ามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
344 นางสาวลลิตา ขจรบุญ ลูกเสือวิสามัญโรงเรียนท่าข้ามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
345 นางสาวจุรีรัตน์ ปุศปพงศ์ ลูกเสือวิสามัญโรงเรียนท่าข้ามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
346 นายศรายุทธ บุญเครือ ครูโรงเรียนท่าข้ามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
347 นางนงลักษณ์ ใจหาญ ครู โรงเรียนศรียาภัย คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
348 นางสาวศิราพร วงศ์สวัสดิ์ ครู โรงเรียนละแมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
349 นายวินัย กรานมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
350 นางนาถพร ดิสโร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
351 นางวันจันทร์ บุญเกิด รองผู้อำนวยการโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
352 นายภูมิสถิตย์ ดวงฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
353 นางอรพินท์ มุจลินทร์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานวิชาการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
354 นายนิธิศ สันสยะ ครูโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
355 นางสาวมาลิตา คีรีธาร นักเรียน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
356 นายศิรวิชญ์ อนันต์ นักเรียน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
357 นายเนติธร จันทร์วิไล นักเรียน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
358 นางสาวกัญธรส ปิยสุชาติ นักเรียน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
359 นางสาวสุภาวินี เกตุวารี นักเรียน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
360 นางสาวลักษณพร รัตนสุนทร นักเรียน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
361 นายกฤษฏากรณ์ ปฏิสนธิ นักเรียน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
362 เด็กหญิงนาถยา บรรฑูร นักเรียน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
363 นางพรรณวดี ฮุ่นศิริ ครูโรงเรียนท่าข้ามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
364 นางสาวพรทิพย์ พึ่งสัมพันธ์ ครูพี่เลี้ยงนักเรียนเรียนร่วมโรงเรียนท่าข้ามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
365 นางสาวปิยธิดา มีเมตตา นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนท่าข้ามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
366 นางสาวปิยนุช ไชยพูล นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนท่าข้ามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
367 นางสาวเน็ท ศรีสงคราม นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนท่าข้ามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
368 นางสาวกฤตยา ศรีสวัสดิ์ ลูกเสือวิสามัญโรงเรียนท่าข้ามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
369 นางสาวหฤทัยรัตน์ ปรีชา ลูกเสือวิสามัญโรงเรียนท่าข้ามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
370 นางสาวสิริพร แก้วรักษ์ ลูกเสือวิสามัญโรงเรียนท่าข้ามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
371 นางสาวสุชาดา จินาอู ลูกเสือวิสามัญโรงเรียนท่าข้ามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
372 นางสาวเมษา สุวรรณเพชร ลูกเสือวิสามัญโรงเรียนท่าข้ามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
373 นางสาวมัลลิกา เสนาจันทร์ ลูกเสือวิสามัญโรงเรียนท่าข้ามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
374 นางสาวมัลลิกา เสนาจันทร์ ลูกเสือวิสามัญโรงเรียนท่าข้ามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
375 นางสาวนวลจันทร์ มยาเศส ครูอัตราจ้างโรงเรียนท่าข้ามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
376 เด็กหญิงจุฑามาศ แก้วกระจ่าง นักเรียน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
377 เด็กชายอาทิตยะ ปั้นทองคำ นักเรียน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
378 เด็กหญิงอภิสมัย ใจดี นักเรียน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
379 เด็กชายโภคิน รอดนาโพธิ์ นักเรียน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
380 เด็กชายสุธาคิน ศรีสงคราม นักเรียน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
381 เด็กหญิงโสภิตา ไสรินทร์ นักเรียน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
382 เด็กชายพรรพล จันทรธนู นักเรียน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
383 เด็กหญิงภานุมาศ เดชบุญพบ นักเรียน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
384 เด็ฏชายณัฐภัทร คงสนิท นักเรียน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
385 เด็ฏหญิงณัฐธยา วิชัยดิษฐ์ นักเรียน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
386 เด็กชายทักษ์ดนัย เผ่าดิษฐ์ นักเรียน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
387 เด็กหญิงพิชญ์ศินี บุญครอง นักเรียน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
388 เด็กหญอาฬสา สมกำลัง นักเรียน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
389 เด็ฏหญิงอัสมา เอกวัชร์นิธิกุล นักเรียน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
390 นายบรรลือศักดิ์ จีนถนอม นักเรียน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
391 นางสาวพิชามญช์ ศรีสุเทพหิรัญญา นักเรียน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
392 นายจอมพล ประเสริฐ นักเรียน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
393 นางสาวมนัสญา สงัดกิจ นักเรียน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
394 นางสาวกิติมา ด้วงเผือก นักเรียน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
395 นางสาวธนัมพร เฟื่องรอด นักเรียน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
396 นางสวลี คงแจ่ม ครูโรงเรียนท่าข้ามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน
397 นางศิริพร ยกพิทักษ์ ครูโรงเรียนท่าข้ามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน
398 นางสาววชรวรรณ อังโชติพันธุ์ ครูโรงเรียนท่าข้ามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน
399 นายสุเมธ โสพิน ครูโรงเรียนท่าข้ามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
400 นางสาวเด่นศุภางค์ เวียงนนท์ ครูโรงเรียนท่าข้ามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
401 นางสาวนวลจันทร์ มยาเศส ครูอัตราจ้างโรงเรียนท่าข้ามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
402 นายกฤษฎากรณ์ ปฏิสนธิ นักเรียน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
403 นางสาวมาลิตา คีรีธาร นักเรียน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
404 นายศิรวิชญ์ อนันต์ นักเรียน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
405 นายเนติธร จันทร์วิไล นักเรียน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
406 นางสาวกัญธรส ปิยสุชาติ นักเรียน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
407 นางสาวสุภาวินี เกตุวารี นักเรียน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
408 นางสาวลัษณพร รัตนสุนทร นักเรียน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
409 นายไพฑูรย์ ธนะไชย ครูโรงเรียนท่าข้ามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจราจรและดูแลทั่วไป
410 นายธัญลักษณ์ นาคน้อย นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนท่าข้ามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจราจรและดูแลทั่วไป
411 นายอธิวัฒน์ อ่อนดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนท่าข้ามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจราจรและดูแลทั่วไป
412 นายธนาวุฒิ รานอก นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนท่าข้ามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจราจรและดูแลทั่วไป
413 นายธีระภัทร์ คุณศรี นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนท่าข้ามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจราจรและดูแลทั่วไป
414 นายดนุพร ไทยประดิษฐ์ นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนท่าข้ามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจราจรและดูแลทั่วไป
415 นายกำธร ม่วงไตรรัตน์ ครูโรงเรียนท่าข้ามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจราจรและดูแลทั่วไป
416 นางปราณี กาลพัฒน์ ครูโรงเรียนศรียาภัย กรรมการและเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขัน
417 นายนิธิศ สันสยะ ครูโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา กรรมการและเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขัน
418 นางจีราภา วัฒนไชย ครู โรงเรียนสวีวิทยา กรรมการและเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขัน
419 นางอัจฉรียา วัฒนอุดม ครูโรงเรียนศรียาภัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขัน
420 นางพิกุล ด่านสวัสดิ์ ครูโรงเรียนสวีวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขัน
421 นางพิมพ์วรรณ พงศ์กาสอ ครู โรงเรียนศรียาภัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขัน
422 นางพรสุภา สุดสวาสดิ์ ครูโรงเรียนสวนศรีวิทยา ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์และการพูดเพื่อประกอบอาชีพภาษาจีน ชุมพรเขต1
423 นางสาวญดา เพชรดำ ครูโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์และการพูดเพื่อประกอบอาชีพภาษาจีน ชุมพรเขต1
424 นางสาวปิยะรัตน์ สังวระ ครูโรงเรียนสวนศรีวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์และการพูดเพื่อประกอบอาชีพภาษาจีน ชุมพรเขต1
425 Miss Zhao Chuan ครูโรงเรียนละแมวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์และการพูดเพื่อประกอบอาชีพภาษาจีน ชุมพรเขต1
426 Miss Ge Kang ครูโรงเรียนเมืองหลังสวน กรรมการตัดสินการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์และการพูดเพื่อประกอบอาชีพภาษาจีน ชุมพรเขต1
427 นางกัญฐนาท นาคศิริ ครูโรงเรียนสวีวิทยา กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์และการพุูดเพื่อประกอบอาชีพภาษาจีน ชุมพรเขต1
428 นางสาวจิรัฐติกาล แก้วละเอียด ครูโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสินการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์และการพูดเพื่อประกอบอาชีพภาษาจีน ชุมพรเขต1
429 นางสาวปวีณา เจียวยี่ ครูโรงเรียนศรียาภัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสินการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์และการพูดเพื่อประกอบอาชีพภาษาจีน ชุมพรเขต1
430 นายสฤษธิ์ชัย มากเสม ครูโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์และการพูดเพื่อประกอบอาชีพภาษาจีน ชุมพรเขต 2
431 นางสาวยุวรัตน์ ภูริวิทยาธีระ ครูโรงเรียนศรียาภัย กรรมการตัดสินการแข่งขันการพูดภาษาจีน ชุมพรเขต 2
432 นางสาวอารีพร นราประเสริฐวงศ์ ครูโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันการพูดภาษาจีน ชุมพรเขต 2
433 Miss Yue Rui ครูโรงเรียนศรียาภัย กรรมการตัดสินการแข่งขันการพูดภาษาจีน ชุมพรเขต 2
434 Mr. Hu Jincheng ครูโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันการพูดภาษาจีน ชุมพรเขต 2
435 นางสาวภัทรธัญมาศ นะนุ่น ครูโรงเรียนศรียาภัย กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันการพูดภาษาจีน ชุมพรเขต 2
436 นางกมลรัศมิ์ แก้วละเอียด ครูโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสินการแข่งขันการพูดภาษาจีน ชุมพรเขต2
437 นางสาวนันทิยา ยิ้มรักษา ครูโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสินการแข่งขันการพูดภาษาจีน ชุมพรเขต2
438 นางสาวพรสุภา สุดสวาสดิ์ ครูโรงเรียนสวนศรีวิทยา ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันการนำเสนอโครงงานและละครสั้นภาษาจีน ชุมพรเขต1
439 นางกัญฐนาถ นาคศิริ ครูโรงเรียนสวีวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันการนำเสนอโครงงานและละครสั้นภาษาจีน ชุมพรเขต1
440 นางสาวปิยะรัตน์ สังวระ ครูโรงเรียนสวนศรีวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันการนำเสนอโครงงานและละครสั้นภาษาจีน ชุมพรเขต1
441 Miss Zhao Chuan ครูโรงเรียนละแมวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันการนำเสนอโครงงานและละครสั้นภาษาจีน ชุมพรเขต1
442 Miss Ge Kang ครูโรงเรียนเมืองหลังสวน กรรมการตัดสินการแข่งขันการนำเสนอโครงงานและละครสั้นภาษาจีน ชุมพรเขต1
443 นางสาวญดา เพชรดำ ครูโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันการนำเสนอโครงงานและละครสั้นภาษาจีน ชุมพรเขต1
444 นางสาวจิรัฐติกาล แก้วละเอียด ครูโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสินการแข่งขันการนำเสนอโครงงานและละครสั้นภาษาจีน ชุมพรเขต1
445 นางสาวปวีณา เจียวยี่ ครูโรงเรียนศรียาภัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสินการแข่งขันการนำเสนอโครงงานและละครสั้นภาษาจีน ชุมพรเขต1
446 นายสฤษธิ์ชัย มากเสม ครูโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันการนำเสนอโครงงานและละครสั้นภาษาจีน ชุมพรเขต2
447 นางสาวยุวรัตน์ ภูริวิทยาธีระ ครูโรงเรียนศรียาภัย กรรมการตัดสินการแข่งขันการนำเสนอโครงงานและละครสั้นภาษาจีน ชุมพรเขต2
448 นางสาวอารีพร นราประเสริฐวงศ์ ครูโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันการนำเสนอโครงงานและละครสั้นภาษาจีน ชุมพรเขต2
449 Miss Zhang Jing ครูโรงเรียนศรียาภัย กรรมการตัดสินการแข่งขันการนำเสนอโครงงานและละครสั้นภาษาจีน ชุมพรเขต2
450 Miss Zhang Meng ครูโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันการนำเสนอโครงงานและละครสั้นภาษาจีน ชุมพรเขต2
451 นางสาวภัทรธัญมาศ นะนุ่น ครูโรงเรียนศรียาภัย กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันการนำเสนอโครงงานและละครสั้นภาษาจีน ชุมพรเขต2
452 นางกมลรัศมิ์ แก้วละเอียด ครูโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสินการแข่งขันการนำเสนอโครงงานและละครสั้นภาษาจีน ชุมพรเขต2
453 นางสาวนันทิยา ยิ้มรักษา ครูโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสินการแข่งขันการนำเสนอโครงงานและละครสั้นภาษาจีน ชุมพรเขต2
454 นายธนากร ความสุข ครูโรงเรียนศรียาภัย ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ การแข่งขันการพูดเพื่อประกอบอาชีพ การแข่งขันการนำเสนอโครงงาน การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส
455 นางจรรยา คนซื่อ ครูโรงเรียนสวนศรีวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ การพูดเพื่อประกอบอาชีพ การแข่งขันการนำเสนอโครงงาน การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส
456 นางกัลยา ธนอัญญาพร ครูโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก กรรมการตัดสินการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ การพูดเพื่อประกอบอาชีพ การแข่งขันการนำเสนอโครงงาน การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส
457 นางศุภลักษณ์ เพ็งจันทร์ ครูโรงเรียนศรียาภัย กรรมการตัดสินการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ การพูดเพื่อประกอบอาชีพ การแข่งขันการนำเสนอโครงงาน การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส
458 Mr. Abou Chihabiddine ครูโรงเรียนสวนศรีวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ การพูดเพื่อประกอบอาชีพ การแข่งขันการนำเสนอโครงงาน การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส
459 นางสาวสุณิสา ดาหลาย ครูโรงเรียนศรียาภัย กรรมการตัดสินการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ การพูดเพื่อประกอบอาชีพ การแข่งขันการนำเสนอโครงงาน การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส
460 นางสาววิภา จันทร์อินทร์ ครูโรงเรียนศรียาภัย กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันการพูดสนทรพจน์ การแข่งขันการพูดเพื่อประกอบอาชีพ การแข่งขันการนำเสนอโครงงาน การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส
461 นางศศิวิมล แย้มเพ็ง ครูโรงเรียนศรียาภัย ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันสุนทรพจน์ การแข่งขันการพูดเพื่อประกอบอาชีพ การแข่งขันการนำเสนอโครงงาน การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น
462 นางสาววรัญญู เพชรหนู ครูโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ การพูดเพื่อประกอบอาชีพ การแข่งขันการนำเสนอโครงงาน การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุน
463 นางสาวศรีสุดา ชูรินทร์ ครูโรงเรียนศรียาภัย กรรมการตัดสินการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ การพูดเพื่อประกอบอาชีพ การแข่งขันการนำเสนอโครงงาน การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุน
464 นางสาวชฎาพร จำเริญ ครูโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร กรรมการตัดสินการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ การพูดเพื่อประกอบอาชีพ การแข่งขันการนำเสนอโครงงาน การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุน
465 นางกัลยา ออมสิน ครูโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 กรรมการตัดสินการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ การพูดเพื่อประกอบอาชีพ การแข่งขันการนำเสนอโครงงาน การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุน
466 นางสาวน้ำหวาน เพ็งสร้อย ครูโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ การพูดเพื่อประกอบอาชีพ การแข่งขันการนำเสนอโครงงาน การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุน
467 นางสาวศุจินันท์ ศักดิ์สนิท ครูโรงเรียนศรียาภัย กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ การแข่งขันการพูดเพื่อประกอบอาชีพ การแข่งขันการนำเสนอโครงงาน การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายธเนตร เล็กวารี ครูคอมพิวเตอร์ โรงเรียนศรียาภัย LineID : computerok
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]