รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนสวีวิทยา และ โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา
ระหว่าง วันที่ 29-30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา 1. เด็กหญิงมุกดาวรรณ  วรชิตย์
 
1. นางสาวพวงทิพย์  ขูเสน่ห์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 2 1. นางสาวปิยฉัตร  หมื่นแก้ว
 
1. นางสาวทัศนีย์  มากภิรมย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 1. เด็กหญิงทิพย์วิมล  นักจะเข้
 
1. นางขวัญเมือง  พิกุลเงิน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. นางสาวชลธาร  สาระแสน
 
1. นางสาวสนธยา  บัวพา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 87.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กหญิงประกายมาศ  เจริญวิลาศพงษ์
 
1. นางสาวสุธาทิพย์  เดชโฮม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 90.41 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. นายเสฏฐวุฒิ  พรหมเมศร์
 
1. นางสาวพรรณคณา  มณฑิราช
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กหญิงพัณณิตา  ธรรมฉวี
 
1. นางสาวปิยะนุช  แพรกทอง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. นายอนุชิต  นาคพัฒน์
 
1. นางอิงค์เกตน์  เทพกุล
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. เด็กหญิงธนพร  สงค์ประหยัด
2. เด็กหญิงวรดา  หัสรินทร์
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ปัญญาโรจน์
 
1. นางอรพินท์  มุจลินทร์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นายดลอัศม์วัชร์  บวรสถิรกุล
2. นายทัชมินทร์  ปากจั่น
3. นางสาวปารินทร์  เมฆปั่น
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  เพชรศร
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. เด็กหญิงกรกนก  เกิดเขาทะลุ
2. เด็กหญิงสุชานันท์  แย้มมีศรี
 
1. นางแม้นมาศ  สุดสวาสดิ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. นายวงศธร  ภู่พยัคฆ์
2. นายเสถียรพงษ์  สมประสงค์
 
1. นายนรินทร์  แดงโรจน์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  จู้มณฑา
 
1. นางสาวรัตนา  เวฬุวนารักษ์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นายยสินทร  ธรรมนพรัตน์
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  มหาแก้ว
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87.61 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  นิลวงศ์
2. เด็กหญิงภานุต  เอื้ออารี
3. เด็กหญิงโศรดา  บุญประสงค์ทัน
 
1. นางสาวลดารัตน์  สงวรรณา
2. นางสาววรรณี  เริงศักดิ์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก 1. นางสาวกุลธิดา  รักเพชร
2. นายชัยพงษ์  ชูใจ
3. นางสาววิภา  นุ่นแก้ว
 
1. นางสาวอาทิตยา  สำราญอินทร์
2. นางสาววิมลมาส  น้อยมุข
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงปิยธิดา  สมนายัง
2. เด็กหญิงมาตารี  อินเกล้า
3. เด็กชายสิงหา  ถนอมชนม์
 
1. นางนงเยาว์  พีรฉัตรปกรณ์
2. นางศุรดา  วัฒนประสิทธิ์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. นางสาวกานตรัตน์  ดวงสวัสดิ์
2. นางสาวจิรัชญา  ลิยิ้ม
3. นางสาวอภิญญา  จันทราช
 
1. นางสาวสินาภรณ์  แท่นศิลา
2. นางสาวพรชนก  ช่วยสุข
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กชายธรรมธัช  แพรสมบูรณ์
2. เด็กชายนนทวัต  ทองปรอน
 
1. นายเสรี  แก้วสุวรรณ
2. นายศุภชัย  ตักชะเลง
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นายวศิน  สุชาติพงษ์
2. นายวิชญ์พล  หนูอิ่ม
 
1. นางสาวสุจิตรา  บุญรอด
2. นางสาวสุรัชดา  จันทร์เพชร
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กชายศิรสิทธิ์  ตันรัตนาวงศ์
 
1. นางวัชราภรณ์  สุบรรณภาส
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นางสาวรังสิมา  เพชรรณ
 
1. นางเอ  แย้มโสพิศ
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กหญิงนภัสนันท์  เอกวรรณัง
2. เด็กหญิงพิชญาภา  ธีระวร
3. เด็กหญิงวณิชชา  จิตเกียรติกุล
 
1. นางสาวสุพัตรา  เทพกูล
2. นางสาวปาจรีย์  สมบุญ
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นายนราวิชญ์  กิจธารา
2. นายมนัสวัส   ศรีภัทราภินันท์
3. นายรุ่งธรรม  รักษา
 
1. นางจันจิรา   สุขศรีแก้ว
2. นางสาวพิชญา   เจริญวนิช
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86.24 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กชายธนวัฒน์  เหมือนประสาท
2. เด็กหญิงลรินทิพย์  ปานิสัย
3. เด็กชายเกียรติวุฒิ  บุญหนุน
 
1. นางชฎาทิพย์  กาญจน์สำเริง
2. นางสาวศศินี  จุลรักษ์
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 81.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา) 1. นางสาวณัฐฌา  หยีดน้อย
2. นางสาวพิมพ์พิมล  สุขใหญ่
3. นายอนุพงศ์  ชำนาญกิจ
 
1. นางศิริรัตน์  ว่องทั่ง
2. นางสาวพนิดา  ไทยนุกูล
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา 1. เด็กชายชาคริทธิ์  เหลืองทอง
2. เด็กหญิงพจมาน  รักธรรม
3. เด็กหญิงอัจฉรา  ศรีชลธาร
 
1. นายชาญ  รุ่งเรืองศรีศักดิ์
2. นางพิมพ์น้ำผึ้ง  วรรณสาม
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. นายจิรานุวัฒน์  มาตย์สถิตย์
2. นายรัชพล  ลือชัย
3. นายวิริยะพันธุ์  กันติวงศ์
 
1. นางสาววิรังรอง  ทองเทพ
2. นายนรินทร์  สุขพิลาภ
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 95.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กหญิงจิรัชฌา  วรรณา
2. เด็กหญิงปภาวี  ภู่ทอง
3. เด็กหญิงปาริชาติ  ปราชญ์นคร
 
1. นางสุจิตรา  บรรเทากุล
2. นางสาววิมลรัตน์  แสงระวี
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90.39 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นางสาวกิตติมา  พรหมจรรย์
2. นางสาวญาณิสา  สุวรรณปรีชา
3. นายณัฐกิตต์  เกตุพิมล
 
1. นายภัทรพงศ์  ยังสวัสดิ์
2. นางสาวสิธิภรณ์  งามโฉมฉิน
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. เด็กหญิงจีราพร  พรรณรังษี
2. เด็กหญิงเกศรินทร์  อินน้อย
 
1. นางสาวรัตยา  ยังผ่อง
2. นางสาวธัญชมน  ศรีสุบัติ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. นางสาวพัทธ์ธีรา  ไทยนุกูล
2. นางสาวสุธีมา  เภาสมบัติ
 
1. นางสาววิรังรอง  ทองเทพ
2. นายนรินทร์  สุขภิลาภ
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปะทิววิทยา 1. เด็กชายจรัสพงษ์  มณีศรี
2. เด็กชายนันทพงศ์  จันทยงค์
 
1. นางนงคราญ  โฉมทนงค์
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. เด็กชายกานต์ชนิต  นิลมา
2. เด็กชายโชติพัฒน์  อรุณสันติเดชา
 
1. นายคะนึง  เมืองงาม
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นายจิรวุธ  ภูมิกระจ่าง
2. นายฐากูร  คงทอง
3. นายนิธิวิทย์  สอาด
 
1. นายอวยชัย  ทรงมุสิก
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กหญิงธัญญาธร  ประสิทธิ์
2. เด็กหญิงพิชญา  สรรเสริญ
3. เด็กหญิงมนัญญา  วิเชียรนรา
4. เด็กหญิงรัญชิดา  หยังหลัง
5. เด็กหญิงสุชานัน  พันธ์พฤกษ์
 
1. นางกัลยา  แขวงรถ
2. นางสาวทิวลิป  สุขประทิว
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นางสาวปวริศา  ซังแก้ว
2. นางสาวมณฑิตา  แก้วอ่อน
3. นางสาวเมธาวดี  หอมจันทร์
4. นางสาวเมธาวี  เพิ่มสิน
5. นางสาวเมธาวี  จีนพรัด
 
1. นางวาสนา  ศรีช่วง
2. นางสาวสุพิชญา  แก้ววิจิตร
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ไชยสังข์
2. เด็กชายชยานันท์  คลี่บำรุง
3. เด็กหญิงมนต์หทัย  ดวงภักดี
4. เด็กหญิงศศินา  ผลจันทร์
5. เด็กหญิงศศิมาพร  โหติวงค์
 
1. นายสมพงศ์  เหมปราการ
2. นางสาวนภาดา  ชาญนคร
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นางสาวกนกภรณ์   เวชประสิทธิ์
2. นางสาวณัฐฐาวรรณ  บัวเพชร
3. นางสาวตะวันนา   ดำอมร
4. นางสาวธนภรณ์   สุดวิเศษ
5. นางสาวสุนิษา   คงศรี
 
1. นายยุทธนา  โฉมเฉลา
2. นางสาวทวารัตน์   พงศ์อร่าม
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. เด็กหญิงชมพูนุท  พลนิล
2. เด็กหญิงปภาวี  อินทร์แก้ว
3. เด็กชายสถาพร  บุญยี่เส้ง
4. เด็กหญิงเอมมิกา  เมืองรื่น
5. เด็กชายไชยรัตน์  ศรีสงคราม
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  เหมตระเวน
2. นางรัตนา  เลขพลการ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นายฌัชชานนท์   เสนะกูล
2. นางสาวปมัญญา   ศรีสุเทพ
3. นายภานุวัฒน์   แสงสุริยะ
4. นางสาวศุภาพิชญ์   กาญจนสุทธิแสง
5. นายสถาปนา   สินเจริญ
 
1. นายสัมพันธ์  ยิ่งยุทธ
2. นายสุรศักดิ์   วิชัยดิษฐ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. เด็กชายจิรศักดิ์  มณฑิราช
2. นางสาวดาราวดี  แขวงกล้า
3. นายปฏิภาณ  รัตนกูล
4. นายปิติโชค  อิ่มรัตน์
5. นางสาวปิยะธิดา  เรืองวิเศษ
6. นางสาวภัทรนุช  ปัญญาพิจัย
7. นายวิชชากร  ยิ้มศรี
8. นายวิทวัส  เกตุศิริ
9. นายวีรวัฒน์  เขียวหอม
10. นางสาวอจลา  พวงทอง
11. เด็กชายอดิสรณ์  โภคากร
12. นางสาวอนัญญา  พรมสุพัฒน์
13. นายอภิรักษ์  ภมรนาค
14. นายอรรถพล  ทองปิด
15. นายไกรสร  ตันเจริญ
 
1. นางสาวปิยวรรณ  บุนนาค
2. นายกฤษฎา  วิสัยรัตน์
3. นางธารารัตน์  กาศกระโทก
4. นายธีระยุทธ  สุขเพ็ง
5. นางสาวธิดารัตน์  ศุภรัตน์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  อินทยารัตน์
2. นายกิตติพงษ์  จันทร์คง
3. นายจิรายุส  อิ่มใจ
4. นางสาวจิราวรรณ  สุนทรหงษ์
5. นางสาวชมพูนุช  โพธิสุวรรณ
6. นายฐาปกรณ์  อนุรา
7. นางสาวณภัชชา  สุดจิตร
8. นางสาวณัฐกานต์  สามารถ
9. นางสาวณัฐพร  ผลอรัญ
10. นายธนากร  มีสุข
11. นางสาวธิดารัตน์  เพียรทอง
12. นายนนทวัฒน์  พรหมเกาะ
13. นายพศธร  ทวีเกษตร
14. นายภูมิสวัสดิ์  ง่วนสน
15. นายวิษณุ  ชั่งสัจจา
16. นายศุภเศกข์  เนตรประไพ
17. นายสราวุธ  ภูมิสนธิ์
18. นางสาวสิรินดา  ไชยฤทธิ์
19. นางสาวอังคณา  ศรีสุข
20. นางสาวอาทิตยา  ทองเผือก
 
1. นายกฤษฎา  วิสัยรัตน์
2. นางสาวปิยวรรณ  บุนนาค
3. นางธารารัตน์  กาศกระโทก
4. นางสาวธิดารัตน์  ศุภรัตน์
5. นายธีระยุทธ  สุขเพ็ง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กหญิงพลอยมณี  เลี่ยงวิวัฒนา
 
1. นางฐิติพร   ไกรลาศ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. นางสาวปานปิติ  พลคณา
 
1. นางรัตนา  เลขพลการ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กหญิงรังษิมา  ชนะพิมพ์
2. เด็กชายวราธรรศ   ฉิมเรือง
 
1. นางสาวพจนา   นิยมธรรม
2. นายณัฏฐพงศ์   ลำภูทอง
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.27 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. นายภาณุพงศ์  มลมิตร
2. นางสาวภูริสา  สุขอนันต์
 
1. นางสาวอรวรรณ  พลรักษ์เขต
2. นางรุจิรา  ทองคำ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. เด็กหญิงชณิกานต์  พรมยัง
2. เด็กหญิงณิชกานต์  ยิ่งอนุรกษ์วงค์
3. เด็กหญิงพรรณวรท  จันทร์ชนะ
4. นางสาวพิชชาพร  ตันซื่อ
5. เด็กหญิงภคพร  เสาวรส
6. เด็กหญิงมัณฑนา  แผติตะ
7. นางสาวศิริรัตน์  พงเพชร
8. เด็กหญิงอินทิรา  จินา
9. นางสาวอินทิรา  ขาวศรี
10. นางสาวเนตรนภา  ยังสุข
 
1. นางธารารัตน์  กาศกระโทก
2. นางรุ่งรัตน์  ใยฤทธิ์
3. นายพรชัย  กล้วยแดง
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. เด็กชายจักริน  จุลศักดิ์
2. นางสาวจิดาภา  อินทนาศักดิ์
3. นางสาวณัฐนรี  ศรีสมโภชน์
4. นางสาวณัฐริกา  อำพะนคร
5. นางสาวธันยธร  เทวชู
6. เด็กชายธีรภัทร์  เธียรโชติ
7. นางสาวนพรัตน์  ประภัยวงษ์
8. เด็กชายภานุพงศ์  สันทัดการ
9. นางสาวมาริสา  ขานสันเทียะ
10. นางสาวสุธิดา  ทองน้ำเพ็ญ
11. นางสาวสุนิดา  ทองน้ำเพ็ญ
12. นางสาวสุมาพร  ใจสมคม
13. นางสาวอรณิชา  เทวชู
14. นางสาวอังคณา  ขุนพรหม
15. นางสาวอุรัสยา  นาสุชล
 
1. นายปรเมษฐ  ทองศรีเทพ
2. นางสมใจ  ปราบพล
3. นางสาววรัญญา  ปราบพล
4. นางทัศนีย์  ไชยมงคล
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  นาควิเชียร
2. เด็กหญิงอภิรตา  อัฒจักร
 
1. นางสงวน  เสือดารา
2. นายเทอดศักดิ์  สังวรกาญจน์
 
51 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. นางสาวดาริกา  แก้วเจริญ
2. นางสาววณิชญา  โกยวานิช
 
1. นายสัจจพันธ์  สุทธินุ่น
2. นายจักรพงษ์  จำเดิม
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  ปิ่นทอง
 
1. นายประสิทธิ์  เพ็ชรจร
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก 1. นางสาววัชริตา    มีสุวรรณ
 
1. นางสาวนรินรัตน์  เขียวคล้ำ
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กหญิงญารินดา  นพรัตน์
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  นุ้ยบุตร
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นายศุภกร  ผ่านวงษ์
 
1. นายประสิทธิ์  เพ็ชรจร
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กชายอโนชา  ดิฐมาตย์
 
1. นายเจริญ  ผิวนิล
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 2 1. นางสาวกัลยา  มุ่งดี
 
1. นายสุรจิตร  แสงสุวรรณ
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กหญิงเนตรชนก  แจ้งจำรัส
 
1. นายเจริญ  ผิวนิล
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นายวุฒิชัย  นาคเพ่งพิศ
 
1. นายเจริญ  ผิวนิล
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กชายกฤษฎา  ทองรักษา
2. เด็กหญิงเกตน์นิภา  แผ่ดิลกกุล
 
1. นายประสิทธิ์  เพ็ชรจร
2. นายธีรดลย์  สามัคคี
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กชายอานุภาพ  พรหมจรรย์
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  นุ้ยบุตร
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. นายปริญญา  หนูจ่าแสง
 
1. นายพิบูลย์  พิบูลลาภย์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กชายธีรพงศ์  อำพรรณ์กาญจน์
2. เด็กหญิงบุษรา  สุดรอด
3. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  ชุ่มชื่น
 
1. นายประสิทธิ์  เพ็ชรจร
2. นายธีรดลย์  สามัคคี
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา 1. นางสาวสุดารัตน์  อรัญทม
2. นางสาวแป้ง  แสงสุวรรณ
3. นายไพฑูรย์  ศรีบุญเรือง
 
1. นายณัฏฐ  สวัสดี
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 84.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าข้ามวิทยา 1. เด็กหญิงศศิวิมล  สังข์กลำ่
 
1. นางอมรศรี  สามารถ
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 86.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 ชุมพร 1. นายธีร์ธวัช  นาคเจริญ
 
1. นายอนุรักษ์   จันทสุวรรณ
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าข้ามวิทยา 1. เด็กหญิงศศิธร  ภูมิพันธ์
 
1. นางอมรศรี  สามารถ
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. นายอดิสร  แสงขาว
 
1. นายวรภาส  อุตรธรรม
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 89.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าข้ามวิทยา 1. เด็กหญิงศศิวิมล  สังข์กลำ่
 
1. นางอมรศรี  สามารถ
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 89.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. นางสาวพรนภา  สังข์กล่ำ
 
1. นายวรภาส  อุตรธรรม
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 87.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. เด็กชายอวิรุทธ์  อ้นวงษา
 
1. นายวรภาส  อุตรธรรม
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 89.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าข้ามวิทยา 1. นางสาวสุวนันท์  นาคภู่
 
1. นางอมรศรี  สามารถ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 86.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กหญิงวารุณี  พันธ์ศรี
 
1. นายสุวรรณ  สุวรรณนิภา
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 90.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าข้ามวิทยา 1. นางสาวอนิสา  ตะโกพร
 
1. นางอมรศรี  สามารถ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 90.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  สุวิวัฒน์
 
1. นายสุวรรณ  สุวรรณนิภา
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 90.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นางสาวประภากร  โฉมทนงค์
 
1. นายสุวรรณ  สุวรรณนิภา
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 89.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าข้ามวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติมา  กฤษฎาสกุลการ
 
1. นางอมรศรี  สามารถ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 85.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นางสาวพรธิรา  ทองภูเบศ
 
1. นายสุวรรณ  สุวรรณนิภา
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 89.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. เด็กหญิงณิชชยา  กิจเจริญ
 
1. นายวรภาส  อุตรธรรม
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 89.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าข้ามวิทยา 1. นางสาวณัฐธิตา  นุชนงค์
 
1. นางอมรศรี  สามารถ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กชายกฤษณะ  รอดสิน
 
1. นางสุพิศ  สุวรรณนิภา
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 87.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นายทินกร  ดวงนิราส
 
1. นายสุพิศ  สุวรรณนิภา
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 88.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กหญิงวิภารัตน์  พันเดช
 
1. นางสุพิศ  สุวรรณนิภา
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 81.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าข้ามวิทยา 1. นายนครินทร์  จีนบันทึก
 
1. นางอมรศรี  สามารถ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นายกฤษณพงศ์  แดงสกล
2. เด็กหญิงชนกภัทร์  บุระคำ
3. เด็กหญิงฐิติรัตน์  สุวิวัฒน์
4. นางสาวณัชชา  เตียวองอาจกุล
5. นายทินกร  ดวงนิราส
6. นางสาวพรธิรา  ทองภูเบศ
7. เด็กหญิงวารุณี  พันธ์ศรี
8. นายศิวะกร  สุทธิกุล
 
1. นายสุวรรณ  สุวรรณนิภา
2. นายสุพิศ  สุวรรณนิภา
3. นายธชาโชติ  โกฎเพชร
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 83.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นายกฤษณพงศ์  แดงสกล
2. เด็กชายกฤษณะ  รอดสิน
3. นายคริษฐ์  แก้วมอญ
4. นางสาวชนิสรา  ศิริพรไพบูลย์
5. นางสาวณัชชา  เตียวองอาจกุล
6. นางสาวณิศวรา  รัตนภักดี
7. นายทินกร  ดวงนิราส
8. เด็กหญิงธมลวรรณ  สง่า
9. เด็กหญิงบุณยานุช  บรรดาลทรง
10. นางสาวประภากร  โฉมทนงค์
11. เด็กหญิงวรรณวิลาศ  หงษ์สท้าน
12. นายวุฒิชัย  สายรัตน์
13. นายศิวะกร  สุทธิกุล
14. นางสาวอทิติญา  โคโต
15. เด็กหญิงเรวดี  สังข์กล่ำ
 
1. นายสุวรรณ  สุวรรณนิภา
2. นางสุพิศ  สุวรรณนิภา
3. นายธชาโชติ  โกฎเพชร
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  วงศ์พิพันธ์
2. นายธงชัย  ธาระเพ็ชร
3. เด็กชายธราธิป  ศุภกิจรัตนากุล
4. นางสาวนฤมล  สิงคิวิบูลย์
5. นายนัฐสิทธิ์  พึ่งชาติ
6. นางสาวพรนภา  สังข์กล่ำ
7. นายวีรศักดิ์  รอดทอง
8. นายสิทธินนท์  นันทะบุตร
9. นางสาวสุริยาพร  ทวยนาค
10. เด็กหญิงอรนิชา  สุมาลุ
11. นางสาวเสาวลักษณ์  พยัคฆี
 
1. นายวรภาส  อุตรธรรม
2. นางสาวพรชนก  ช่วยสุข
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  วงศ์พิพันธ์
2. นายชนพัฒน์  ถิ่นคีรี
3. เด็กหญิงฐิติมา  อะโนรัตน์
4. เด็กหญิงทิพณัญญา  ตั้งอยู่สูง
5. นายธงชัย  ธาระเพ็ชร
6. เด็กชายธราธิป  ศุภกิจรัตนากุล
7. เด็กหญิงนริชา  วรังอาสน์
8. นางสาวนฤมล  สิงคิวิบูลย์
9. นายนัฐสิทธิ์  พึ่งชาติ
10. เด็กชายบดินทร  สุขสารต์
11. เด็กหญิงพชรพร  ยุติธรรม
12. เด็กหญิงพรหมชนก  แซ่เตี๋ยว
13. เด็กหญิงพัชรินทร์  หมีเถื่อน
14. เด็กหญิงพิชชาพร  บินศรี
15. นางสาวศรัณย์ภัทร  หนูด้วง
16. นางสาวสุริยาพร  ทวยนาค
17. นางสาวอภัชษรา  เอียดช่วย
18. เด็กหญิงอรณิชา  สุมาลุ
19. เด็กชายอวิรุทธ์  อ้นวงษา
20. นางสาวเสาวลักษณ์  พยัคฆี
21. เด็กหญิงแพรพลอย  เนตรพรม
 
1. นายวรภาส  อุตรธรรม
2. นางสาวพรชนก  ช่วยสุข
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  พรหมพัฒน์
2. เด็กหญิงทรรศนีย์ยา  หอมกลิ่น
3. เด็กหญิงภานุมาส  เดชบุญพบ
4. เด็กหญิงวรรณพร  พูลศรี
5. เด็กชายเพชรพล  เนตรพรม
6. เด็กชายเอกนิธิ  วิชัยดิษฐ
 
1. นายจอม  กรองเห็น
2. นายพิชิต  คงแจ่ม
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นางสาวกนกวรรณ  แท่นอินทร์
2. นางสาวกาญจนา  สุทธิงาม
3. นายณัฐภัทร  สิงห์อยู่
4. นางสาวปรียาภรณ์  หอมกลิ่น
5. นายรนพีร์  สุทธิธรรม
6. นายอนุภัทร  ราชนานนท์
 
1. นายจอม  กรองเห็น
2. นายพิชิต  คงแจ่ม
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก 1. นายกฤติชัย  เปล่งวิทยา
2. เด็กหญิงกวิสรา  ช่วยยก
3. นางสาวกานต์ธิดา  เพชรยังพูล
4. เด็กชายกิตติพงศ์  ฉิมเจริญ
5. นายกิตติพงษ์  ชิตสะกูล
6. นายขจรศักดิ์  สุขดี
7. นายจีรสิทธิ์  หลีกอาญา
8. เด็กหญิงจุรีฉัตร  แดงสกล
9. นายฉัตรดนัย  รังษีบุตร
10. เด็กชายชาคริต  เสียมศักดิ์
11. นายณัฐพนธ์  สายัณห์
12. นายธีรวัฒน์  เผือกเนียร
13. นางสาวปัณฑารีย์  กาฬผล
14. นางสาวพรหมพร  ชูชมกลิ่น
15. เด็กหญิงพิชญา  สถิตย์สร
16. นายพิชรัตน์  กัตะเวที
17. นายภาสกร  อรัญตุก
18. นางสาวภูวณี  แดงสกล
19. เด็กชายมนต์ชัย  อินเกล้า
20. เด็กหญิงมัณฑิตา  ศรีใส
21. นายราม  แสงมณี
22. เด็กหญิงวรพิชชา  เชื้อทอง
23. นางสาววรรณดี  ชัยสงคราม
24. เด็กชายวรากร  หิรันรัตน์
25. นางสาววันวิสา  ลิดเต็ม
26. เด็กชายวิศิษฎ์  บัญญัติ
27. นายศราวุธ  พันธุ์ดี
28. นายศิริชัย  สมประสงค์
29. นางสาวศุทธินี  ศรีชู
30. เด็กชายสิโรฒม์  ฐานะกาญจน์
31. เด็กหญิงสุกัญญา  อ่ำกอง
32. เด็กชายสุภกิจ  ช่วยดำรงค์
33. เด็กชายสุภกิณห์  นาคเริก
34. เด็กชายสุรศักดิ์  ชะนะแรง
35. นายอนุรักษ์  บุญธรรม
36. นายอนุสรณ์  แสงอรุณ
37. นายอภินันท์  สุขพล
38. นายอานันต์  ยอดยิ่ง
39. นางสาวเพียงพิกุล  ชาชำนาญ
40. นายแมนทิวา  คำสะไมตรี
 
1. นายปกรณ์  วัฒนอุดม
2. นางนืลุบล  ชุมภูนุช
3. นางสาวณภัทร  อุดมดิษฐเวชกุล
4. นางจิตรา  พรมโยธา
5. นางเสาวนีย์  สุขารมย์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. นายกฤตญชย์  พฤษการณ์
2. เด็กชายกฤษกร  เพ็ชวุฒ
3. นายกฤษฎากรณ์  ปฏิสนธิ
4. นางสาวกัญธรส  ปิยสุชาติ
5. เด็กชายคุณากร  เวชกามา
6. เด็กชายจักรกฤษ  ด้วงทอง
7. นางสาวชญานี  ธรรมวุฒิ
8. นายชยพล  ล้วนเส้ง
9. นายชัยวัฒน์  ศรีเอี่ยม
10. เด็กหญิงฐิติมา  อะโนรัตน์
11. เด็กชายณัฐติพงศ์  อุ่นภิรมย์
12. นางสาวณิชาภัทร  แสงวิลัย
13. เด็กชายธนพล  อันประสิทธิ์
14. นายปริญญา  มะคำหอม
15. เด็กหญิงพรณิภา  เพิ่มผล
16. เด็กหญิงพรรพร  ยุติธรรม
17. นางสาวพรหมพร  เรืององอาจ
18. เด็กหญิงฟาริดา  ตุ้งฉาย
19. นางสาวภัทร์ฌา  ศรีคง
20. นางสาวภานุมาส  บุญรื่น
21. นางสาวมัณฑนา  บุญรื่น
22. นางสาวมาลิตา  คีรีธาร
23. นางสาวมาลินี  ปานมีทรัพย์
24. เด็กชายยุทธนา  กาญจนดิษฐ
25. นางสาวรักติกานต์  พากเพียร
26. นางสาวลักษณพร  รัตนสุนทร
27. เด็กชายลายไทย  สุทธิโยค
28. เด็กหญิงวรรณวิญ  ฉิมธนู
29. เด็กหญิงวิภาศิริ  บัวสมุย
30. นายศิรวิชญ์  อนันต์
31. นายศิวกร  ดำคำ
32. นายสิรวิชญ์  สโมสร
33. เด็กชายสิรวิชญ์  กิจสวน
34. นางสาวสุภารัตน์  ประสมทอง
35. นางสาวสุภาวิณี  เกตุวารี
36. นางสาวอรนภา  ตองอ่อน
37. นางสาวเขมสรณ์  จิตร์กะวี
38. เด็กหญิงเจนจิรา  ปัญญาโรจน์
39. เด็กหญิงเนตรชนก  เทียนแย้ม
40. นายเนติธร  จันทร์วิไล
 
1. นายนิธิศ  สันสยะ
2. นายรัชชานนท์  เกษมสุข
3. นายวรภาส  อุตรธรรม
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก 1. เด็กชายสิโรฒม์  ฐานะกาญจน์
 
1. นายปกรณ์  วัฒนอุดม
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา 1. นายธีรพงษ์  พรหมวิเชียร
 
1. นายโกมินทร์  พรหมวี
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  พรหมพัฒน์
 
1. นายจอม  กรองเห็น
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นางสาวกนกวรรณ  แท่นอินทร์
 
1. นายจอม  กรองเห็น
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก 1. เด็กชายสิโรฒม์  ฐานะกาญจน์
 
1. นายปกรณ์  วัฒนอุดม
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นายณัฐพล  ทุมทอง
 
1. นายพิชิต  คงแจ่ม
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  พรหมพัฒน์
 
1. นายพิชิต  คงแจ่ม
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นางสาวกนกวรรณ  แท่นอินทร์
 
1. นายพิชิต  คงแจ่ม
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กชายพชรพล  จันทนธนู
 
1. นายพิชิต  คงแจ่ม
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นายณัฐพล  ทุมทอง
 
1. นายจอม  กรองเห็น
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กหญิงพศิกา  สงวนนาม
 
1. นายจอม  กรองเห็น
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นางสาวณัฏฐ์ดารินทร์  ยิ่งเกียรติกุล
 
1. นายจอม  กรองเห็น
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กชายพชรพล  จันทนธนู
 
1. นายพิชิต  คงแจ่ม
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปะทิววิทยา 1. นายสุนทร  อยู่เย็น
 
1. นายสุพล  ทองมา
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  พรหมพัฒน์
 
1. นายจอม  กรองเห็น
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นางสาวกนกวรรณ  แท่นอินทร์
 
1. นายจอม  กรองเห็น
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กชายกัมปนาท  ม่วงขาว
2. เด็กชายจิรัฐ  มนัสศิริมาศสกุล
3. นายชุกิตติ์ชัย  กำเนิดโทน
4. นายณัฐวัตร  บัววารี
5. นางสาวทัศนีย์  บุญเชิด
6. นายนพดล  พรหมวิเชียร
7. เด็กชายวรรธนพณ  เสนีวงศ์
8. เด็กชายอภิศักดิ์  ธรรมณี
9. เด็กชายเฉลิมพงศ์ชัย  อามิตร
10. เด็กหญิงไปรยา  เบ็ญจวรรณ์
 
1. นายดิเรก  โพธิ์พูล
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญภัส  เจือจันทร์
2. เด็กหญิงกัณภร  สมุทรสิงห์
3. เด็กชายชวิน  นาคใหม่
4. เด็กหญิงธนิฐา  แซ่หลิม
5. เด็กชายธราดล  สำราญอินทร์
6. เด็กชายภราดร  มิ่งแม้น
7. เด็กชายภัทรพงษ์  ศรีวิลัย
8. เด็กชายวรชัย  เยาวชัย
9. เด็กหญิงเฟื่องลดา  แสงมณี
10. เด็กหญิงโยษิตา  ฮาดทักษ์วงศ์
 
1. นายสมบูรณ์  อุบลกาญจน์
2. นางสาวชญานิศ  วงศ์แก้ว
3. นางสาวรจนา  กลิ่นหอม
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. นางสาวกมลชนก  พุ่มพวง
2. นางสาวณัฏฐณิชา  วาสนามียศ
3. นายณัฐวุฒิ  ลหุกาญจน์
4. นายทินกร  โฉมทะนงค์
5. นายพงศ์ศิริ  คลี่ขยาย
6. นายพีร์นิธิ  จันทร์ณรงค์
7. นางสาวสุจิกานต์  เมืองแก้ว
8. นายอนุชา  อาจอ่อนศรี
9. นางสาวอัจจิมา  จันทรส
10. นางสาวโสภิตา  พุทธเกิด
 
1. นางบุปผา  แสงอรุณ
2. นางสาวปรานอม  ชุ่มชื่น
3. นายรัชชานนท์  เกษมสุข
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กหญิงชลกานต์  มากวิสัย
2. เด็กหญิงนันทิชา  สายสวาท
3. เด็กหญิงพวงแก้ว  แพนุ้ย
4. เด็กหญิงภัทรวดี  แจกซ้าย
5. เด็กหญิงสุชานันท์  พนมสวรรค์
6. เด็กหญิงโยษิตา  ศฤงคาร
 
1. นางสาวชุติมา  ทวิชศรี
2. นางสาวนิตินุช  จินดาอ่อน
3. นายกำพล  ชุ่มจันทร์
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กหญิงชลกานต์  มากวิสัย
2. เด็กหญิงธวัลหทัย  ณ มหาชัย
3. เด็กหญิงนันทิชา  สายสวาท
4. เด็กหญิงพวงแก้ว  แพนุ้ย
5. เด็กหญิงภัทรวดี  แจกซ้าย
6. เด็กหญิงสุชานันท์  พนมสวรรค์
7. เด็กหญิงเมษณี  อินทนาศักดิ์
8. เด็กหญิงโยษิตา  ศฤงคาร
 
1. นางสาวชุติมา  ทวิชศรี
2. นางสาวนิตินุช  จินดาอ่อน
3. นายกำพล  ชุ่มจันทร์
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา 1. นางสาวชลทิชา  สังฆะสา
2. นางสาวนวลระหง  จันทร์สมบูรณ์
3. นางสาวบุษยมาศ  สิงห์ภา
4. นางสาวพัชรินทร์  ผลอินทร์
5. นางสาวภาริดา  พรวิลาศสิริ
6. นางสาวสุจิตรา  มากอำไพ
 
1. นายสมบูรณ์  อุบลกาญจน์
2. นางโสภี  ดีบุก
3. นางจุฑามาศ  ขวัญพุฒ
4. นางสาวชญานิศ  วงศ์แก้ว
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญภัส  เจือจันทร์
2. เด็กหญิงกัณภร  สมุทรสิงห์
3. เด็กชายชวิน  นาคใหม่
4. เด็กหญิงธนิฐา  แซ่หลิม
5. เด็กชายภราดร  มิ่งแม้น
6. เด็กชายภัทรพงษ์  ศรีวิลัย
7. เด็กชายวรชัย  เยาวชัย
8. เด็กหญิงอรอุมา  โคษา
9. เด็กหญิงเฟื่องลดา  แสงมณี
10. เด็กหญิงโยษิตา  ฮาดทักษ์วงศ์
 
1. นายสมบูรณ์  อุบลกาญจน์
2. นางสาวชญานิศ  วงศ์แก้ว
3. นางสาวรจนา  กลิ่นหอม
4. นางโสภี  ดีบุก
5. นางจุฑามาศ  ขวัญพุฒ
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา 1. นางสาวจันทร์จิรา  ชุ่มโพธิ์
2. นายจิรายุทธ  พลภักดี
3. นางสาวชลทิชา  สังฆะสา
4. นายชาญณรงค์  ปราบนะริน
5. นายณัฐพงษ์  เพิ่มพูล
6. นางสาวนฤดี  เรืองธำรงค์
7. นางสาวบุษยมาศ  สิงห์ภา
8. นางสาวปวีณา  ป่านทอง
9. นางสาวพิมระภัส  หาญกำปัง
10. นางสาวภาริดา  พรวิลาศสิริ
11. นางสาวสุจิตรา  มากอำไพ
12. นายเดชาธร  ภู่นภาอำพร
 
1. นายพีระภัทร์  บุญสงค์
2. นายสมบูรณ์  อุบลกาญจน์
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร 1. นางสาวชลดา  พัดทรัพย์
2. นางสาวณัฐฐาพร  ขุนศรี
3. นายดุลย์ธันยา  มากชูชิต
4. นางสาวสุภาพร  ทองวิสัย
5. นางสาวอมรรัตน์  หนูทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีีคทาวุธ  กิ้มเส้ง
2. นางวรวิกา  เรืองพงษ์สาร
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. นายคณาพงษ์  เจริญสุข
2. นางสาวสาวิตรี  ประสมทอง
 
1. นางสาวปรานอม  ชุ่มชื่น
2. นางบุปผา  แสงอรุณ
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. เด็กหญิงชินวรรณ  วิวรรธน์ธนกุล
 
1. MissZhang  Xi
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. นางสาวอัจจิมา  สุขสวัสดิ์
 
1. นางสาวอารีพร  นราประเสริฐวงศ์
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 83.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พุ่มแตงอ่อน
 
1. นางสาววรัญญู  เพชรหนู
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 92.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. นายพิสิฏฐ์  กิเกียร
 
1. นางสาววรัญญู  เพชรหนู
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นางสาวโอปอ  ตันยุชน
 
1. นางศุภลักษณ์  เพ็งจันทร์
 
124 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กหญิงปิยธิดา  อุไพศิลป์สถาพร
 
1. นางสาวภัทรธัญมาศ  นะนุ่น
 
125 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. นางสาวณิชาภัทร  ยงกำลัง
 
1. นางสาวจิรัฐิติกาล  แก้วละเอียด
 
126 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 84.82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. เด็กหญิงลลิตา  เนียมนุช
 
1. นางสาววรัญญู  เพชรหนู
 
127 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นางสาวพจนารถ  นันตสอาด
 
1. นางสาวศุจินันท์  ศักดิ์สนิท
 
128 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นางสาวเนตรนภา  วิชาจารย์
 
1. นางศุภลักษณ์  เพ็งจันทร์
 
129 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นางสาวกานต์จณากร  ชาญเชาวน์
2. นางสาวขวัญฤทัย  พิบูลย์พล
3. นายธรรมรัตน์  บัวสะอาด
4. นางสาวประภาวดี  พลยเรศ
5. นางสาวสุภนิดา  แก้วนาบอน
 
1. นางสาวยุวรัตน์  ภูริวิทยาธีระ
2. นางสาวปวีณา  เจียวยี่
 
130 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 94.15 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. นางสาวกนกศร  แจ่มวัฒนาไทย
2. นางสาวกัญญาภัค  สุดภักดี
3. นางสาวณัชยา  วิรุฬหเกียรติ
4. นายปภพ  ธารสุวรรณ์
5. นางสาวอาทิตยา  คงทอง
 
1. นางสาวน้ำหวาน  เพ็งสร้อย
2. นางสาววรัญญู  เพชรหนู
 
131 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นางสาวกัญญารัตน์   ยงกำลัง
2. นายธนกร   แตงเลี่ยน
3. นายธนากร   จันทร์สุวรรณ
4. นางสาวพัชญธิดา   เพชรพิทักษ์
5. นางสาวอัญชิสา   พัดชา
 
1. นางศุภลักษณ์  เพ็งจันทร์
2. นางสาววิภา  จันทร์อินทร์
 
132 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. นางสาวพัฒจิดา  เม็คคลีฟ
2. นายสิรภพ  สุดสวาท
 
1. นายสฤษธิ์ชัย  มากเสม
 
133 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. นายพชรพล  ใจตรง
2. นางสาววรรณพร  อารีราษฎร์
 
1. นางสาวธิดา  ดำช่วย
 
134 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นางสาวศิริประภา   ประชุมสงค์
2. นางสาวอาภัสรา   สุขม่วง
 
1. นางศุภลักษณ์  เพ็งจันทร์
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าข้ามวิทยา 1. นายกัมปนาท  มณีราย
2. เด็กชายจรัญ  ผลาหล
3. นายชัยชนะ  ทวีพงษ์
4. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  เฉลิม
5. เด็กชายธันยา  ถ้วนกลาง
6. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  จุลมั่ง
7. เด็กชายภาณุ  เสนาการ
8. เด็กชายอภิชาติ  ทาลา
 
1. นายดำรงค์  ศรีธารา
2. นางรัชดา  ศรีกิ้ม
3. นางสาวเยาวดี  ทองมาก
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าข้ามวิทยา 1. นายกิตติศักดิ์  พงศ์ประสิทธิ์
2. นายชนินทร  ศรีเพชร
3. นายธวัชชัย  แดงสกล
4. นายนัฐพงษ์  นัทสุทธิ์
5. นายพีรพัฒน์  นาคสังข์
6. นายอวิรุทธิ์  แย้มรส
 
1. นายสุรพงศ์  ขวัญคีรี
2. นางสุทธิดา  รัตนพันธ์
3. นางสาวสุรีรัตน์์  สอนสินลา
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นายกษพล  ใหม่ชู
2. นายจิตรภาณุ  ณ สงขลา
3. นางสาวชุตินันท์  ฉันทมิตร
4. นางสาวประไพพิมพ์  เพชรยังพูล
5. นายวรากร  ชนม์ทวี
6. นายสันติชัย  นิลน้อย
7. นายอธิกมาส  ขำสุวรรณ
8. นางสาวอมฤตฑิตา  รสสุคนธ์
9. นายเกียรติศักดิ์  คุรุเสถียร
10. นางสาวเปมิกา  คงท่าเรือ
 
1. นายกำพล  ชุ่มจันทร์
2. นางสาวภัคสุภางค์  จำเริญกิจ
3. นางสาวศิรินทร์ยา  รัชวการ
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กหญิงกชมนช์  คงหาญ
2. เด็กหญิงชลธิชา  มารจรูญ
3. เด็กหญิงญาณี  ผุดสุวรรณ
4. เด็กหญิงธีรวรรณ  เพชรนาทาน
5. เด็กหญิงปัทมา  ภิโสรมย์
 
1. นางสาวภัคสุภางค์  จำเริญกิจ
2. นางพิมพ์วรรณ  พงศ์กาสอ
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 84.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นางสาวธีร์จุฑา  บุญคงมา
2. นายพสุพัฒน์  ดำตั้ง
3. นางสาวพิชามลช์ุ  สุดรอด
4. นายอิทธิพัทธ์  จันทร์หิรัญ
5. นางสาวเบญจวรรณ  ประสารวุฒิ
 
1. นางพรรณปพร  ทองบุญช่วย
2. นางวิภาวดี  ตะเภาน้อย
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าข้ามวิทยา 1. เด็กหญิงประภัสสร  จันทร์ทอง
2. เด็กหญิงสุธิดา  เชื้อลิ้นฟ้า
3. เด็กหญิงสุวิมล  สงชิต
 
1. นางชะตาพร  คงเพ็ชรศรี
2. นางจารี  ทองหนู
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. นางสาวรสรินทร์  สินสมบุญ
2. นางสาวสุนิตา  นารัตฐา
3. นางสาวอามินตรา  ชัยภักดิ์
 
1. นางสาวธีราพร  นุ้ยสุข
2. นางสาวสนธยา  บัวพา
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กชายณัฐกิตต์  พรหมนุช
2. เด็กชายวิทวัส  ด่านสากล
3. เด็กหญิงเจ แพทริเซีย  แม็คคัลเลย์
 
1. นางสาววีรวรรณ  บางัสสาเร๊ะ
2. นางสาวพัชรี  เผ่าวรรธนะพันธุ์
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นายธนากร  อินทะปักษ์
2. นางสาวศจี  ทองสง่า
3. นางสาวศศิภา  สงแสง
 
1. นางจีรา  สินสัจธรรม
2. นางสาวพัชรี  เผ่าวรรธนะพันธุ์
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กหญิงณัชชา   ขวัญใจ
2. เด็กชายพิทวัช   จันทร
 
1. นายกฤษฎา  ทองกำเหนิด
2. นางสาวปริยากร   เพชรรัตน์
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กชายจิรพนธ์   นิคมรัฐ
2. เด็กชายศุภกร  จำเดิม
 
1. นายมาโนช   ทิพย์บรรพต
2. นายศุภณัฐ  เจี่ยกุญธร
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นายศิรชัช  เชาวนะปัญจะ
2. นางสาวศุพิชชา   เทพพิทักษ์
 
1. นางอิสริญ   บุญหนัก
2. นางสาววนิตชนัย   ยังสุข
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กชายกิตติภณ   เฟื่องศิลา
2. เด็กชายภัทรธร   อิ่มสอาด
 
1. นายธเนตร   เล็กวารี
2. นายมาโนช   ทิพย์บรรพต
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นายพิศุทธิเกียรติ   สว่างวงศ์
2. นายเตชินท์   หนูรักษ์
 
1. นายมาโนช   ทิพย์บรรพต
2. นายธเนตร   เล็กวารี
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. เด็กชายพชร  ศรีทอง
2. เด็กชายศุภเกียรติ  ชูมี
 
1. นางสาวกมลรัตน์  เซ่งเจริญ
2. นางสาววรวรรณ  หลิมวุฒิกุล
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กชายชินกฤตณ์   โกยทอง
2. เด็กชายติณณภพ   ทวีพันธ์
 
1. นายธเนตร   เล็กวารี
2. นายสุชาติ   แช่ม
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. เด็กหญิงนัดดา  หงษ์หิรัญเรือง
2. เด็กหญิงนันทิกานต์  กังวานสุระ
 
1. นายชัยวัฒน์  จันทร์อ่อน
2. นางสาวพัชรวรรณ  ริดภูบรรณ์
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นายบดินทร์  เรืองแพ
2. นายภูมินทร์  ลิ่มศิลา
 
1. นายธเนตร   เล็กวารี
2. นายสุชาติ   แช่ม
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นายชยุต   เจริญศิริพันธ์
2. นายปพลภาส   มาศวัฒนกิจ
 
1. นายธเนตร   เล็กวารี
2. นายมาโนช   ทิพย์บรรพต
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปะทิววิทยา 1. นางสาวภูษณิศา  ภิรมย์
2. นายอธิวัฒน์  จำเดิม
 
1. นางสาวศศิธร  ตั้งนรกุล
2. นายศานติ  เรืองหิรัญ
 
155 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กชายฐนกร   ศรีสงคราม
2. เด็กชายพงศภัค   เอกฉาย
3. เด็กชายอติชาติ  เจริญวิลาศพงษ์
 
1. นางสาวปริยากร   เพชรรัตน์
2. นางสาวรุ่งนภา   ทองเอียง
 
156 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. นายจิตวัต  สุทธิผล
2. นางสาวรัชณิฎา  ราชคฤห์
3. นายเทพทัต  ดำขำ
 
1. นางสาวฝันรัก  ลิ้มวัฒนา
2. นายสุรศักดิ์  ทิพย์พิมล
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นายณัฐวุฒิ   นิยมรส
2. นายพีรพล   ไทยนุกูล
 
1. นางสาววนิตชนัย   ยังสุข
2. นางอิสริญ   บุญหนัก
 
158 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กชายธนบดี   การสมมุติ
2. เด็กชายนัทธ์ภวิศ   ภาษยวรรณ์
3. เด็กชายเจตนิพัทธ์   ลาภสุวรรณ์วงศ์
 
1. นายธเนตร   เล็กวารี
2. นายศุภณัฐ  เจี่ยกุญธร
 
159 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นายธีระพงษ์   คำเรือง
2. นายภวิน  บุญมี
3. นายสิทธิกร   วัฒนไชย
 
1. นายธเนตร   เล็กวารี
2. นายศุภณัฐ  เจี่ยกุญธร
 
160 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก 1. เด็กชายปิยะวัตร  ขวัญอ่อน
2. เด็กชายสุทธิ์พงศ์  ประมนต์
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  โพธิ์น้อย
 
1. นายกิตติกวิน  กองช่าง
2. นางสาวกมลทิพย์  จุลเนียม
 
161 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นายจิรภัทร  วิเชียรรัตน์
2. นายภูศิลป์  เพชรดำ
3. นายแสงทอง  สระทองขอ
 
1. นางสาวสิธิภรณ์  งามโฉมฉิน
2. นายอวยชัย  ทรงมุสิก
 
162 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กชายภาณุพงศ์  คงประจำ
2. เด็กชายวีระยุทธ  พรหมวิรัตน์
3. เด็กชายศิขรินทร์  พากเพียร
 
1. นายอนุสรณ์  ทองดี
2. นายอวยชัย  ทรงมุสิก
 
163 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นายณัฐพัชร์  บุญญกาศ
2. นายรพีภัทร  ศรีวิชัย
3. นายวรินทร  ขำคชกรรณ
 
1. นายอวยชัย  ทรงมุสิก
2. นางสาวสิธิภรณ์  งามโฉมฉิน
 
164 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กชายกฤษณัส  ทองมีสี
2. เด็กชายวชิรวิทย์   รุ่งเรือง
3. เด็กชายสรวิชญ์   อักษรทิพย์
 
1. นายกฤษฎา  ทองกำเหนิด
2. นายมาโนช   ทิพย์บรรพต
 
165 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นายกล้าณรงค์   บริคุต
2. นางสาวธัชวรรณ  ดำรงวิริยกุล
3. นางสาววรรณรดา  สุขวิสุทธิ์
 
1. นายมาโนช   ทิพย์บรรพต
2. นายกฤษฎา  ทองกำเหนิด
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 2 1. เด็กชายกมล  มอญเมย
2. เด็กชายวงศกร  ไชยจิตสร้อย
3. เด็กชายสุทธิศักดิ์  สามัญเมือง
 
1. นางสาวนงนภา  ใยบัวทอง
2. นางประภา  มณีแดง
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นายนครินทร์  บุญกูล
2. นายพงศ์พิศณุ  สุขขารมย์
3. นายวรินทร  คลองเงิน
 
1. นายวรวิทย์  ศรีสุพล
2. นายทศพณ  สมบัตินา
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 1. เด็กหญิงปริยา  นุชเนียม
2. เด็กหญิงพรนภา  เอี่ยมสำอางค์
3. เด็กหญิงศิริพร  กำลังศรี
 
1. นางจรัสศรี  ซังธาดา
2. นางยินดี  ช่วยปลอด
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา 1. นางสาวจันทร์แรม  ม่วงเขียว
2. นายชัยมงคล  สงัดกิจ
3. นางสาวเสาวลักษณ์  สัณฐานสมุทร
 
1. นายรัญจวน  มากแดง
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา) 1. เด็กชายณพัสกร  บูรณะคาม
2. เด็กชายนัทธวัฒน์  ศรีห์ยัน
3. เด็กหญิงปรียาภรณ์  มานะคิด
4. เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  ศรีอุทัย
5. เด็กหญิงฟ้าใส  เสียมศักดิ์
6. เด็กหญิงวริศรา  ศรีชนะ
 
1. นายธีระยุทธ  กิตตินภวัฒน์
2. นางจันทนา  อัมพะวัน
3. นางสาวปัญฑ์ชนิต  พุ่มแตงอ่อน
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 ชุมพร 1. นางสาวนุชจรีย์  แป้นกลม
2. นางสาวปยุดา  โกสูงเนิน
3. นางสาวปาลิตา  ชามกระโทก
4. นางสาววันดี  ดอกสันเทียะ
5. นางสาวศรีสุดา  คงดำรักษ์
6. นายเฉลิมชัย  ทานสะอาด
 
1. นางสุนิสา  สุขเมตตา
2. นายกฤตชยาธร  วงศ์อินทร์
3. นางสาวอุทุมพร  เฉิดฉาย
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปะทิววิทยา 1. เด็กหญิงนิรชา  สีหาคลัง
2. เด็กชายพัทธพล  โฉมทนงค์
3. เด็กหญิงยศวดี  แสงสุวรรณ
 
1. นางทัศนีย์  กลิ่นละออ
2. นางสาวพจนีย์  เศลาอนันต์
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปะทิววิทยา 1. นางสาวการะเกด  วิเชียร
2. นางสาวภัสริยา  อุ่นขาว
3. นายวณัฐิพงษ์  ชาวรักษ์
 
1. นางทัศนีย์  กลิ่นละออ
2. นางสาวพจนีย์  เศลาอนันต์
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าข้ามวิทยา 1. เด็กชายปรีชา  ตรีทอง
2. นายภาคภูมิ  สังข์สม
3. เด็กชายศราวุฒิ  สุพฤทธิ์
 
1. นางนิตยา  ม่วงไตรรัตน์
2. นางปรียา  ชูรังสฤษดิ์
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นางสาวจงรักษ์  ฤกษ์ประดิษฐ์
2. นางสาวพรรณิภา  เพชรพิรุณ
3. นางสาวสิริจันทร์  คงแป้น
 
1. นายวิรุฬห์  พรหมบังเกิด
2. นายธานี  ธรรมวุฒิ
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 91.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 1. นางสาวพิชญาภัค  วัฒนา
2. นางสาวภัทราวดี  ธาตุศรีนุช
3. นางสาวเปรมกมล  ไพสิฐวรกุล
 
1. นางจรัสศรี  ซังธาดา
2. นางพรรนิภา  มากผล
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. เด็กหญิงธนัชพร  ภาสายสมุทร
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ผาตูม
3. เด็กหญิงมานิดา  คำสุรินทร์
 
1. นางจารีย์  ตรีทศ
2. นางงามตา  ปานเอี่ยม
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. นางสาวกรรทิมาร์  เพชรนาจักร
2. นายนวมินทร์  ชูปลอด
3. นางสาวสมัชญา  กิตติลิขิตกุล
 
1. นางกรกนก  หนูแย้ม
2. นางเตือนใจ  พลวารินทร์
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. เด็กหญิงพรอรทัย  มณฑา
2. เด็กหญิงรัตนภรณ์  พิรมย์พานิช
3. เด็กหญิงวรรณภา  ชุมแสง
 
1. นางกรกนก  หนูแย้ม
2. นางพิมพ์พร  แดงโรจน์
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. นายวรายุทธ์  กุ้ยติ๋ว
2. นางสาววศินี  วงศ์เดช
3. นางสาวอารีรัตน์  ขวัญทอง
 
1. นางงามตา  ปานเอี่ยม
2. นางจารีย์  ตรีทศ
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แจะซ้าย
2. เด็กหญิงณัฐวดี  ขาวชำนาญ
3. เด็กชายยศกร  คณาดา
 
1. นางเพียงจิตต์  มาตฒิวัฒน์
2. นางสุทัศนีย์  กลางณรงค์
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก 1. นางสาวนันทิดา  แก้ววารี
2. นางสาววรรณภา  เกิดสุวรรณ
3. นางสาวเบญจวรรณ  อุยยาหาร
 
1. นางเพียงจิตต์  มาตฒิวัฒน์
2. นางสุทัศนีย์  กลางณรงค์
 
183 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  ยอดชาย
 
1. นางนงนุช  จิตภักดี
 
184 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก 1. เด็กชายชลกันต์  อักษรไชย
 
1. นางกรรยา  ช่วยจันทร์
 
185 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าข้ามวิทยา 1. เด็กชายศุภกร  สอนสุภา
2. เด็กชายสิทธิพล  ทอดสวาสดิ์
3. เด็กชายอุดมศักดิ์  ชุ่มชื่น
 
1. นางสาวนวลจันทร์  มยาเศส
2. นางสาวพรทิพย์  พึ่งสัมพันธ์
 
186 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก 1. เด็กชายก้องศักดิ์  ดาวเรือง
 
1. นางนาตยา  ทองบาง
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก 1. เด็กชายนันทชัย  แจกสินธ์
 
1. นางกัลยา  ธนอัญญาพร
 
188 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงธาวินี  ดาวศรี
 
1. นางสาวนรินรัตน์   เขียวคล้ำ
 
189 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก 1. เด็กชายณัฐชนน  คงนาผล
 
1. นางอนงค์  แสงสุวรรณ
 
190 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปะทิววิทยา 1. เด็กหญิงศิริพร  บุญจำนงค์
 
1. นางอรุณ  เที่ยงทัศน์
 
191 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก 1. นายสุรพงษ์  ด้วงเผือก
 
1. นางปิยะนุช  มากแก้ว
 
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา 1. นางสาวศิริพร  ปฎิมาประกร
 
1. นางนงนุช  จิตภักดี
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 ชุมพร 1. นายณภัทร  วิชัยดิษฐ์
 
1. นางวัชรี  ไพรพา
 
194 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา 1. เด็กชายชัยวัฒน์  โพธิ์คีรี
2. เด็กชายทักษิณ  อำพันกาญจน์
 
1. นางสาวเกษณี  สุจจิตร์จูล
2. นางนงนุช  จิตภักดี