หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนสวีวิทยา และโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา
ระหว่าง วันที่ 29 - 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวอุษณีย์ โยธินะเวคิน ครู โรงเรียนสวีวิทยา กรรมการจัดการระบบ
2 นายศักดิ์ดา โพธิ์ผลิ ครูโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา ประธานกรรมการจัดการแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั่นมัธยมศึกษาตอนต้น
3 นายธานี ธรรมวุฒิ ครูโรงเรียนศรียาภัย ประธานกรรมการจัดการแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั่นมัธยมศึกษาตอนปลาย
4 นายถาวร ทองบาง ครูโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก ประธานกรรมการจัดการแข่งขันจัดสวนถาดชื้น ระดับชั่นมัธยมศึกษาตอนต้น
5 นายสมชัย เกษสยม ครูโรงเรียนเมืองหลังสวน ประธานกรรมการจัดการแข่งขันจัดสวนแก้วแห้ง ระดับชั่นมัธยมศึกษาตอนปลาย
6 นายอนันต์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรียาภัย ประธานกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
7 นายยศธรกานต์ แพรสมบูรณ์ ครูโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ประธานกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
8 นางสาวอุษณีย์ โยธินะเวคิน ครู โรงเรียนสวีวิทยา กรรมการจัดการข้อมูลศูนย์แข่งขัน
9 นายพิสิทธิ์ สุขขัง ครูโรงเรียนนาสักวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั่นมัธยมศึกษาตอนต้น
10 นางสาวนรดิสร ละอองวรรณ ครูโรงเรียนนิรมลชุมพร กรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั่นมัธยมศึกษาตอนต้น
11 นางสาววราภรณ์ กู้เมือง ครูโรงเรียนสวนศรีวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั่นมัธยมศึกษาตอนต้น
12 นางมณฑิรา จันทร์มุ่ย ครูโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั่นมัธยมศึกษาตอนต้น
13 นายสมพงษ์ วัลย์เครือ ครูโรงเรียนสวีวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั่นมัธยมศึกษาตอนปลาย
14 นายเลิศ คงแก้ว ครูโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั่นมัธยมศึกษาตอนปลาย
15 นายมนัส แก่นนอก ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ กรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั่นมัธยมศึกษาตอนปลาย
16 นางสารภี โกกนุต ครูโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั่นมัธยมศึกษาตอนปลาย
17 นายอัมพร จันทร์มณี ครูโรงเรียนเมืองหลังสวน กรรมการตัดสินการแข่งขันจัดสวนถาดชื้น ระดับชั่นมัธยมศึกษาตอนต้น
18 นายประยงค์ เครือหงส์ ครูโรงเรียนละแมวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันจัดสวนถาดชื้น ระดับชั่นมัธยมศึกษาตอนต้น
19 นางเสงี่ยม หนูอิ่ม ครูโรงเรียนด่านสวีวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันจัดสวนถาดชื้น ระดับชั่นมัธยมศึกษาตอนต้น
20 นางปรียา ชูรังสฤษฎ์ ครูโรงเรียนท่าข้ามวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันจัดสวนถาดชื้น ระดับชั่นมัธยมศึกษาตอนต้น
21 นางจรรยา มินชาติ ครูโรงเรียนชลธารวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันจัดสวนถาดชื้น ระดับชั่นมัธยมศึกษาตอนต้น
22 นายดุสิทธิ์ ไกรทอง ครูโรงเรียนศรียาภัย กรรมการตัดสินการแข่งขันจัดสวนแก้วแห้ง ระดับชั่นมัธยมศึกษาตอนปลาย
23 นางสาวทัศนียา มณีรัตนประเสริฐ ครูโรงเรียนศรียาภัย ๒ กรรมการตัดสินการแข่งขันจัดสวนแก้วแห้ง ระดับชั่นมัธยมศึกษาตอนปลาย
24 นางอรุณ เที่ยงทัศ ครูโรงเรียนปะทิววิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันจัดสวนแก้วแห้ง ระดับชั่นมัธยมศึกษาตอนปลาย
25 นางนิตยา ม่วงไตรรัตน์ ครูโรงเรียนท่าข้ามวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันจัดสวนแก้วแห้ง ระดับชั่นมัธยมศึกษาตอนปลาย
26 นายสำรวจ ถนอมศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวีวิทยา รองประธานกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
27 นางสาวอุษณีย์ โยธินะเวคิน ครู โรงเรียนสวีวิทยา กรรมการประมวลผลการแข่งขัน
28 นางสาววิไลวรรณ คำเหยียด ครู โรงเรียนสวีวิทยา กรรมการประมวลผลการแข่งขัน
29 นางสาววิไลลักษณ์ เพชรโรจน์ ครู โรงเรียนสวีวิทยา กรรมการประมวลผลการแข่งขัน
30 นางสาวจุไรรัตน์ รอดศิริ ครู โรงเรียนสวีวิทยา กรรมการประมวลผลการแข่งขัน
31 นางสาวอรุณี เมืองแดง ครู โรงเรียนสวีวิทยา กรรมการประมวลผลการแข่งขัน
32 นางนิตยา ศรีอ่อน ครูโรงเรียนปะทิววิทยา กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั่นมัธยมศึกษาตอนต้น
33 นางวราภรณ์ พรมมา ครูโรงเรียนสวนศรีวิทยา กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั่นมัธยมศึกษาตอนปลาย
34 นางสาวอรัญญา ทองชำนาญ ครูโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันจัดสวนถาดชื้น ระดับชั่นมัธยมศึกษาตอนต้น
35 นางจรรยา คนซื่อ ครูโรงเรียนสวนศรีวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
36 นางวันเพ็ญ สุขเจริญ ครูโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
37 นางนงนุช จิตภักดี ครูโรงเรียนมาบอำมฤต กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
38 นางพรศรี ยอดสุดา ครูโรงเรียนเมืองหลังสวน กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
39 นายสุภัทรพงษ์ โรยร่วง ครูโรงเรียนละแมวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
40 นางนันท์นภัส นุ้ยพ่วง ครูโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
41 นางวรรณิภา เมืองแก้ว ครูโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
42 นางสาววิชุนันท์ พิบูลย์ ครูโรงเรียนศรียาภัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
43 นางสาวสุวรรณา ธรรมการัณย์ ครูโรงเรียนศรียาภัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
44 นางสาวศิริลักษณ์ พัฒนธานี ครูโรงเรียนศรียาภัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
45 นางอัมภาพร พาภักดี ครูโรงเรียนศรียาภัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
46 นางสาวอุษณีย์ โยธินะเวคิน ครู โรงเรียนสวีวิทยา กรรมการอำนวยการ
47 นางสาววิไลวรรณ คำเหยียด ครู โรงเรียนสวีวิทยา กรรมการอำนวยการ
48 นางสาววิไลลักษณ์ เพชรโรจน์ ครู โรงเรียนสวีวิทยา กรรมการอำนวยการ
49 นางสาวจุไรรัตน์ รอดศิริ ครู โรงเรียนสวีวิทยา กรรมการอำนวยการ
50 นางสาวอรุณี เมืองแดง ครู โรงเรียนสวีวิทยา กรรมการอำนวยการ
51 นางปราณี กาลพัฒน์ ครูโรงเรียนศรียาภัย กรรมการและเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขัน
52 นางอัจฉรียา วัฒนอุดม ครูโรงเรียนศรียาภัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขัน
53 นางพิกุล ด่านสวัสดิ์ ครูโรงเรียนสวีวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขัน
54 นางพรสุภา สุดสวาสดิ์ ครูโรงเรียนสวนศรีวิทยา ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์และการพูดเพื่อประกอบอาชีพภาษาจีน ชุมพรเขต1
55 นางสาวญดา เพชรดำ ครูโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์และการพูดเพื่อประกอบอาชีพภาษาจีน ชุมพรเขต1
56 นางสาวปิยะรัตน์ สังวระ ครูโรงเรียนสวนศรีวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์และการพูดเพื่อประกอบอาชีพภาษาจีน ชุมพรเขต1
57 Miss Zhao Chuan ครูโรงเรียนละแมวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์และการพูดเพื่อประกอบอาชีพภาษาจีน ชุมพรเขต1
58 Miss Ge Kang ครูโรงเรียนเมืองหลังสวน กรรมการตัดสินการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์และการพูดเพื่อประกอบอาชีพภาษาจีน ชุมพรเขต1
59 นางกัญฐนาท นาคศิริ ครูโรงเรียนสวีวิทยา กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์และการพุูดเพื่อประกอบอาชีพภาษาจีน ชุมพรเขต1
60 นางสาวจิรัฐติกาล แก้วละเอียด ครูโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสินการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์และการพูดเพื่อประกอบอาชีพภาษาจีน ชุมพรเขต1
61 นางสาวปวีณา เจียวยี่ ครูโรงเรียนศรียาภัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสินการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์และการพูดเพื่อประกอบอาชีพภาษาจีน ชุมพรเขต1
62 นายสฤษธิ์ชัย มากเสม ครูโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์และการพูดเพื่อประกอบอาชีพภาษาจีน ชุมพรเขต 2
63 นางสาวยุวรัตน์ ภูริวิทยาธีระ ครูโรงเรียนศรียาภัย กรรมการตัดสินการแข่งขันการพูดภาษาจีน ชุมพรเขต 2
64 นางสาวอารีพร นราประเสริฐวงศ์ ครูโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันการพูดภาษาจีน ชุมพรเขต 2
65 Miss Yue Rui ครูโรงเรียนศรียาภัย กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันการพูดภาษาจีน ชุมพรเขต 2
66 Mr. Hu Jincheng ครูโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันการพูดภาษาจีน ชุมพรเขต 2
67 นางสาวภัทรธัญมาศ นะนุ่น ครูโรงเรียนศรียาภัย กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันการพูดภาษาจีน ชุมพรเขต 2
68 นางกมลรัศมิ์ แก้วละเอียด ครูโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสินการแข่งขันการพูดภาษาจีน ชุมพรเขต2
69 นางสาวนันทิยา ยิ้มรักษา ครูโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสินการแข่งขันการพูดภาษาจีน ชุมพรเขต2
70 นางสาวพรสุภา สุดสวาสดิ์ ครูโรงเรียนสวนศรีวิทยา ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันการนำเสนอโครงงานและละครสั้นภาษาจีน ชุมพรเขต1
71 นางกัญฐนาถ นาคศิริ ครูโรงเรียนสวีวิทยา ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันการนำเสนอโครงงานและละครสั้นภาษาจีน ชุมพรเขต1
72 Miss Ge Kang ครูโรงเรียนเมืองหลังสวน ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันการนำเสนอโครงงานและละครสั้นภาษาจีน ชุมพรเขต1
73 นางสาวปิยะรัตน์ สังวระ ครูโรงเรียนสวนศรีวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันการนำเสนอโครงงานและละครสั้นภาษาจีน ชุมพรเขต1
74 Miss Zhao Chuan ครูโรงเรียนละแมวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันการนำเสนอโครงงานและละครสั้นภาษาจีน ชุมพรเขต1
75 นางสาวญดา เพชรดำ ครูโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันการนำเสนอโครงงานและละครสั้นภาษาจีน ชุมพรเขต1
76 นางกมลรัศมิ์ แก้วละเอียด ครูโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสินการแข่งขันการนำเสนอโครงงานและละครสั้นภาษาจีน ชุมพรเขต2
77 นางสาวจิรัฐติกาล แก้วละเอียด ครูโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสินการแข่งขันการนำเสนอโครงงานและละครสั้นภาษาจีน ชุมพรเขต1
78 นางสาวปวีณา เจียวยี่ ครูโรงเรียนศรียาภัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสินการแข่งขันการนำเสนอโครงงานและละครสั้นภาษาจีน ชุมพรเขต1
79 นายสฤษธิ์ชัย มากเสม ครูโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันการนำเสนอโครงงานและละครสั้นภาษาจีน ชุมพรเขต2
80 นางสาวอารีพร นราประเสริฐวงศ์ ครูโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันการนำเสนอโครงงานและละครสั้นภาษาจีน ชุมพรเขต2
81 Miss Zhang Jing ครูโรงเรียนศรียาภัย ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันการนำเสนอโครงงานและละครสั้นภาษาจีน ชุมพรเขต2
82 นางสาวยุวรัตน์ ภูริวิทยาธีระ ครูโรงเรียนศรียาภัย กรรมการตัดสินการแข่งขันการนำเสนอโครงงานและละครสั้นภาษาจีน ชุมพรเขต2
83 Miss Zhang Meng ครูโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันการนำเสนอโครงงานและละครสั้นภาษาจีน ชุมพรเขต2
84 นางสาวภัทรธัญมาศ นะนุ่น ครูโรงเรียนศรียาภัย กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันการนำเสนอโครงงานและละครสั้นภาษาจีน ชุมพรเขต2
85 นางสาวนันทิยา ยิ้มรักษา ครูโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสินการแข่งขันการนำเสนอโครงงานและละครสั้นภาษาจีน ชุมพรเขต2
86 นางจรรยา คนซื่อ ครูโรงเรียนสวนศรีวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ การพูดเพื่อประกอบอาชีพ การแข่งขันการนำเสนอโครงงาน การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส
87 นางกัลยา ธนอัญญาพร ครูโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก กรรมการตัดสินการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ การพูดเพื่อประกอบอาชีพ การแข่งขันการนำเสนอโครงงาน การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส
88 นางศุภลักษณ์ เพ็งจันทร์ ครูโรงเรียนศรียาภัย กรรมการตัดสินการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ การพูดเพื่อประกอบอาชีพ การแข่งขันการนำเสนอโครงงาน การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส
89 Mr. Abou Chihabiddine ครูโรงเรียนสวนศรีวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ การพูดเพื่อประกอบอาชีพ การแข่งขันการนำเสนอโครงงาน การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส
90 นางสาวสุณิสา ดาหลาย ครูโรงเรียนศรียาภัย กรรมการตัดสินการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ การพูดเพื่อประกอบอาชีพ การแข่งขันการนำเสนอโครงงาน การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส
91 นายธนากร ความสุข ครูโรงเรียนศรียาภัย กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันการพูดสนทรพจน์ การแข่งขันการพูดเพื่อประกอบอาชีพ การแข่งขันการนำเสนอโครงงาน การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส
92 นางสาววิภา จันทร์อินทร์ ครูโรงเรียนศรียาภัย กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันการพูดสนทรพจน์ การแข่งขันการพูดเพื่อประกอบอาชีพ การแข่งขันการนำเสนอโครงงาน การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส
93 นางศศิวิมล แย้มเพ็ง ครูโรงเรียนศรียาภัย ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันสุนทรพจน์ การแข่งขันการพูดเพื่อประกอบอาชีพ การแข่งขันการนำเสนอโครงงาน การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น
94 นางสาววรัญญู เพชรหนู ครูโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ การพูดเพื่อประกอบอาชีพ การแข่งขันการนำเสนอโครงงาน การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุน
95 นางสาวศรีสุดา ชูรินทร์ ครูโรงเรียนศรียาภัย กรรมการตัดสินการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ การพูดเพื่อประกอบอาชีพ การแข่งขันการนำเสนอโครงงาน การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุน
96 นางสาวชฎาพร จำเริญ ครูโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร กรรมการตัดสินการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ การพูดเพื่อประกอบอาชีพ การแข่งขันการนำเสนอโครงงาน การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุน
97 นางกัลยา ออมสิน ครูโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 กรรมการตัดสินการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ การพูดเพื่อประกอบอาชีพ การแข่งขันการนำเสนอโครงงาน การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุน
98 นางสาวน้ำหวาน เพ็งสร้อย ครูโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ การพูดเพื่อประกอบอาชีพ การแข่งขันการนำเสนอโครงงาน การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุน
99 นางสาวศุจินันท์ ศักดิ์สนิท ครูโรงเรียนศรียาภัย กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ การแข่งขันการพูดเพื่อประกอบอาชีพ การแข่งขันการนำเสนอโครงงาน การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ โรงเรียนสวีวิทยา นางสาวอุษณีย์ โยธินะเวคิน โทร.083-5080054 IDLine : ultramannuy
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]