รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนสวีวิทยา และโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา
ระหว่าง วันที่ 29 - 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  นิ่มกูล
 
1. นางสาวขวัญฤดี  บุญแก้วสุข
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองหลังสวน 1. นางสาวธนพร  ไชยณรงค์
 
1. นางสาวสุขหฤทัย  สุวรรณรัตน์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนครนพิทยาคม 1. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  แก้วนาบอน
 
1. นางสาวกิตติมา  จันทร์ลาว
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นางสาวพิชยา  ปิ่นสุวรรณ
 
1. นางสมานจิต  จิตจร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. เด็กหญิงชฎาเพชร  แก้วมาระวัง
 
1. นางสาวลลิตา  นพรัตน์เขต
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา 1. นางสาวลัดดาวรรณ  พรหมบุตร
 
1. นางสุนิสา  มีทอง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. นายเรวัต  นาควิสัย
 
1. นางสาวเกตุวดี  บุญเปีย
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา 1. นางสาวรสรินทร์  สาระทิพย์
 
1. นางสาววีนา  ลือชัย
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. เด็กชายธนาวุฒิ  หนุนภักดี
2. เด็กหญิงปวันรัตน์  ขอรัตน์
3. เด็กหญิงวรลักษณ์  มณีบางกา
 
1. นางสาวมัชชารวดี  ชลสาคร
2. นางสาวกัญญาภัทร  สุขแสง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นายกำชัย  พัฒชนะ
2. นางสาวรมิตา  จงบุญเจือ
3. นางสาวเจนจันทินี  เสือสง่า
 
1. นางสาวพรรณวิลาส  อยู่ถาวร
2. นางสาวอรวรรณ  มากชุมโค
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. เด็กหญิงวันวิสา  เหมะ
2. เด็กหญิงเพ็นพิชา  กล่อมชลธาร
 
1. นางวราภรณ์  แจ้งอนันต์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา 1. นางสาวกชกร  หมวดอินทร์ทอง
2. นางสาวจิราพัชร  สุขนาวี
 
1. นางสุวนีย์  ทิพย์โพธิ์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐสินี  ปุณณ์นิธิวงศ์
 
1. นางสาวอภิญญา  แก้วมณี
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนครนพิทยาคม 1. นางสาวจันจิรา  บุญปัญญา
 
1. นางอุรัตน์  พึ่งพงษ์
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 86.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละแมวิทยา 1. นางสาวพิมพิศา  ศีลสัตย์ธรรม
2. นางสาวเบญจรัตน์  สุดธานี
3. นางสาวเย็นฤดี  ทรัพย์ลาภลอย
 
1. นางเสาวลักษณ์  ช่วยเกิด
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเสาวลักษณ์  ยะเป็ง
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละแมวิทยา 1. เด็กชายพงศ์ธาริน  กิตติศัพท์โตมร
2. เด็กชายพระนคร  ว่องสกุล
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  บุญทอง
 
1. นายศุภชัย  สุขหอม
2. นางสาวจิรัฐติกาล  สกูลหรัง
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 88.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นายกมพล  เกิดเนตร
2. นายนฤเศรษฐ์  จ้องสกุลวงษ์
3. นายสิรวิชญ์  ศรีแผ้ว
 
1. นางประกายทิพย์  ดอนกิจภัย
2. นางสาววันเพ็ญ  นุ้ยสุข
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. เด็กชายติณณภพ  จ้องสกุลวงษ์
2. นายอธิป  ศรีจันทร์
 
1. นางปิยนาถ  แสงอรุณ
2. นายอัมรินทร์  ศรีสว่าง
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นางสาวสุนิศา  นาคราช
2. นางสาวอทิตยา  ภู่ทอง
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ทองพรหม
2. นายนิวัฒน์  สร้อยศรี
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา 1. นายวิชญาพร  ไกรนรา
 
1. นายอุดม  หมุนนุ้ย
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา 1. นายพรชัย  สุวรรณเนาว์
 
1. นางสาววรรณี  เทพสุวรรณ
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. เด็กชายจิรพัฒน์  บุญสิงห์
2. เด็กหญิงปานชนก  อ่อนท่าลาด
3. เด็กหญิงรสริน  สยอง
 
1. นางอรณี  คำออน
2. นางประยงค์  โกสิทธิ์
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นางสาวบุษราคัม  ประทานทรัพย์
2. นางสาววิไลนุช  จิยาเพชร
3. นายสรวิชญ์  ทิพย์บุญทรัพย์
 
1. นางสาวอมรรัตน์  บุญสิน
2. นางสีประภา  สุทธิสิน
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87.36 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นางสาวภิญมาดา  ทองดี
2. นางสาวศรุตา  แจ้งประไพ
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  ตั้งอั้น
 
1. นางมลฤดี  สไตน์
2. นางสาวศรินยา  จิตกมลกานต์
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. นางสาวกมลรัตน์   ชูช่วย
2. นางสาวชมอาภา  โขมพัตร
3. นางสาวศรัญญา   เง่าพิทักษ์กุล
 
1. นางกรรณิกา  วัลย์เครือ
2. นางสาวพิมณภัทร  ทนุโวหาร
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. เด็กหญิงปาณิดา  ชุมพงษ์
2. เด็กชายวัชระ  ทวนทอง
3. เด็กชายสหฤทธิ์  มุสิโก
 
1. นางมลฤดี  สไตน์
2. นางศรินยา  จิตกมลกานต์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นางสาวธาวินี  สิทธิโยธี
2. นางสาวศศิมาภรณ์  วังตระกูล
3. นายอาภากร  สุขอนันต์
 
1. นางสาวศรีสุดา  รัตนะ
2. นายจีรศักดิ์  ภู่ทับทิม
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 96.45 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. เด็กชายบูรพา  งามดี
2. เด็กชายมณฑล  นิรทุกข์
3. เด็กหญิงอังคนา  ขาวสมุทร
 
1. นายภูชิต  ธีรเมธโยธิน
2. นางสาวปวีณา  โชติช่วง
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 89.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นางสาวณัชชา  ตุยภักดี
2. นางสาวเจนจิรา  ฉิมนอก
3. นางสาวเพ็ญเพชร  พุ่มสละ
 
1. นายภูชิต  ธีรเมธโยธิน
2. นางสาวปวีณา  โชติช่วง
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละแมวิทยา 1. เด็กชายจักพรรดิ์  โล่เล็ก
2. เด็กชายสุภชัย  แก้วแดง
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ปานเพชร
2. นายจักรพงศ์  ติณธนานนท์
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนครนพิทยาคม 1. นายจารึก  พรมมาตร์
2. นายนฤเดช  ปานสมุทร
 
1. นายวัชริน  ขวัญพะงุ้น
2. นางจินตนา  สุขเอมโอษฐ์
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองหลังสวน 1. เด็กชายกฤษดา  สุขสกุล
2. เด็กชายวราวุฒิ  วงษ์ศรี
 
1. นายโชคชัย  สกลวิรัตน์
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละแมวิทยา 1. เด็กชายจิรวัฒน์  กองสวัสดิ์
2. เด็กชายศิริมงคล  ธุรีราช
 
1. นายจักรพงศ์  ติณธนานนท์
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละแมวิทยา 1. นายชาคริต  โรยนรินทร์
2. นายธนวัฒน์  มณีนัย
3. นายสุทธิพงษ์  สอนสุทธิ์
 
1. นายจักรพงศ์  ติณธนานนท์
2. นายปริญญา  ช่วยเกิด
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นางสาวฐิติมา  จิตนุ่ม
2. นายทวีวัฒน์  คงทอง
3. เด็กหญิงธิดารัตน์   แซ่เลี่ยง
4. นางสาวปัทมาภรณ์  สิงสถิตย์
5. นางสาวอังคณา  สนิทพร้อม
 
1. นางสาวนฤมล  ฉิมสะอาด
2. นางขนิษฐา  ฉายากุล
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. นางสาวณัฐธิดา  ช่วยทองสุข
2. นางสาวพัสตราภรณ์  พรหมเพชร
3. นางสาวมาริษา  วงศ์วัฒนา
4. นางสาวสมฤดี  ทิพพิมล
5. นางสาวสุนิสา  ศรีคง
 
1. นายไพบูลย์  คลี่เกษร
2. นางสาวอนุธิดา  อุสมา
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. เด็กหญิงกมลศรี  ดวงสวัสดิ์
2. เด็กหญิงจุไรรัตน์  ขาวสุข
3. เด็กหญิงนิตยาภา  สันธากร
4. เด็กหญิงเกษราภรณ์  เธียรทรัพย์
5. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สารพงศ์
 
1. นางสาวณัฐปภัสร์  ศรทอง
2. นางสาวสุธาสินี  เทพไชย
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. นางสาวภาวิณี  เขียวสง่า
2. นายสัญญา  ยังรักษ์
3. นางสาวหทัยชนก  บุญชู
4. นางสาวอัมพิกา  มีศรี
5. นางสาวเจนิตา  แซ่ตั้น
 
1. นางสุพรรณนิการ์  แก้วบุญจันทร์
2. นางสาวอนุธิดา  อุสมา
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทนหมัด
2. เด็กหญิงนิลดา  นวลศรี
3. เด็กชายภคิน  คชสวัสดิ์
4. เด็กหญิงรสกร  ชาตรีทัพ
5. เด็กหญิงรัตติกาล  พันธรักเดชา
 
1. นายไพบูลย์  คลี่เกษร
2. นางวิไลลักษณ์  เพชรโรจน์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา 1. นายจิรภัทร  ขุนเมือง
2. นางสาวจุฑารัตน์  เพชรเจริญ
3. นางสาวลักษ์วิไล  มั่นคงดี
4. นายอลงกรณ์  ภิรมย์
5. นางสาวแววทิพย์  สุตาวงค์
 
1. นายป.จิรวัฒน์  จันทร์ทอง
2. ว่าที่ร้อยตรีชัชพงศ์  ด้วงงาม
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นางสาวจริยา  คุรุหงษา
2. นางสาวชนม์นิภา  ประเสริฐศรี
3. นายชากร  แก้วศรี
4. นายณัฐวุฒิ  อรุณโชติ
5. นางสาวประภัสสร  ปริงหาดยาย
6. นางสาวปวีณา  ปาลคะเชนทร์
7. นางสาวปิยรัตน์  รัตนมณีย์
8. นายพงษ์พันธ์  หลังมี
9. นางสาวพัชริดา  สุขแสวง
10. นางสาวพิชชาอร  พรหมมณี
11. นางสาวภัทราวดี  เพชรสมุทร
12. นางสาวยุฎาวรรณ  ยังสถิตย์
13. นายสหภาพ  อินนคร
14. นางสาวสุรีพร   โอบอ้อม
15. นายอมรเทพ  บุญกาญจน์
16. นายอัครชัย  หมีคง
17. นายอัครชัย  ศรีสว่าง
18. นายเกรียงเดช  จันทร์ฉาย
19. นางสาวเพชรดา  ทวิชศรี
20. นางสาวเยาวรัตน์  แก้วรอด
 
1. นางสุธีรา  เทียมศิริ
2. นายเจษฎา  เสาวภักดิ์
3. นางสาวนฤมล  ฉิมสะอาด
4. นางสาวณัฐปภัสร์  ศรทอง
5. นางสาววิไลรัตน์  แซ่เอี้ยว
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ใจบางเดื่อ
 
1. นางสาวอาภรณ์  เกษตรสุนทร
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละแมวิทยา 1. นายธาดา  ชื่นใจ
 
1. นางสาวอมรรัตน์  บริสุทธิ์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. เด็กชายศุภวิชญ์  เพชรแดง
2. เด็กหญิงอลิสดา  พงศกรพฤฒิกุล
 
1. นางสุธีรา  เทียมศิริ
2. นางสาวจารุวรรณ  ปลอดจินดา
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.53 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. นางสาวชลิตา  เจริญอักษร
2. นายนราธิป  ช่วยเต็ม
 
1. นางสาวสุปราณี  ตรีไกรนุช
2. นางสาวธันยพัฒน์  ธนะบวรเจริญ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละแมวิทยา 1. นางสาวกุลธิดา  สามงามชิง
2. เด็กหญิงจิตติมา  ตรีรัตน์
3. นางสาวจุฑารัตน์  ไขจาระพันธ์
4. เด็กหญิงชลธาร  ปานดำ
5. นางสาวทานตะวัน  ด้วงรอด
6. เด็กหญิงมณีรัตน์  วันดี
7. เด็กหญิงศศิธร  ผุดเอียด
8. นางสาวสายธาร  กองคลัง
9. เด็กหญิงอัจฉรา  นางวงค์
10. เด็กหญิงเมนุภา  มายนต์
 
1. นายสุนทร  ส่งแสง
2. นายธวัชชัย  เมฆสุข
3. นางสาวอมรรัตน์  บริสุทธิ์
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา 1. เด็กหญิงฐาปนี  ผางจันทะ
2. เด็กหญิงธาริณี  ขอมแพ
3. เด็กหญิงนิภาพร  แก้วรอด
4. เด็กหญิงผกามาศ  ประกอบปราณ
5. เด็กหญิงพัชราภา  ดอนบุรมย์
6. เด็กหญิงวิลาสินี  บุญเชาวนะ
7. เด็กหญิงศศิตา   ตั้นเหลียง
8. เด็กชายศักรินทร์  ด่านสวัสดิ์
9. เด็กหญิงศุภสุตา  นาคบรรจง
10. เด็กชายสรายุทธ  แมนเมือง
11. เด็กหญิงสิรินทรา  อ่อนไสว
12. เด็กหญิงอรัญญา  เพชรคีรี
13. เด็กชายอัฐพน   เมษนิคม
14. เด็กหญิงเกตุวดี  เพ็ชรนวล
15. นางสาวโสภิดา  พิเศษสินธ์
 
1. นางสาวอุไรรัตน์  อุทกะเสน
2. นางสาวสงกรานต์  แซ่อู้
3. นางสาววีรียา  จุลสัตย์
4. นางสาวฐาปนี  มากชูทรัพย์
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองหลังสวน 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  นาคกัน
2. เด็กชายชินาวุธ  อ้นเสถียร
 
1. นางสาวจุรีมาศ  สุวรกุล
2. นายธีริทธิ์  ยอดสุดา
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา 1. นางสาวสุทธิภาพร  พรมฝั้น
2. นางสาวอรทัย  สวัสดิ์ภักดิ์
 
1. นายสมชาย  พละศักดิ์
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. เด็กชายจิตรกร  สุขกรม
 
1. นางสาวจารุวรรณ  สุทธิมุสิก
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  ระเบียบดี
 
1. นางสาวขวัญตา  ชุมน้อย
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นายธรรพ์ณธร  มีจินา
 
1. นางสาวจารุวรรณ  สุทธิมุสิก
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. นายจักรพงษ์  ขำจิตร
 
1. นายคฑาวุธ  บัวดิษ
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละแมวิทยา 1. เด็กชายกษิด์เดช  โกมลสวัสดิ์
 
1. นางสาวจิตรการ  ศิริวรรณ
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. นายธีระพงศ์  บ่อไทย
 
1. นายคฑาวุธ  บัวดิษ
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา 1. เด็กชายสมพงษ์  ทองไม้
 
1. นางสาวจินตนา  สายสกล
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นางสาวญาดา  จุ้ยนคร
 
1. นางสาวขวัญตา  ชุมน้อย
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละแมวิทยา 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  พันธ์ทอง
2. เด็กหญิงอุไร  พลฤทธิ์
 
1. นางสาวจิตรการ  ศิริวรรณ
2. นางสาวจุรีพร  บุญพรัด
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. เด็กหญิงญาณิศา  มุกดาพิทักษ์
 
1. นางสาวขวัญตา  ชุมน้อย
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นางสาวเมธาวี  วงศ์สุวัฒน์
 
1. นางสาวขวัญตา  ชุมน้อย
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  บุญกวย
2. เด็กชายภานุพงษ์  อธิกเดชมงคล
3. เด็กชายมหัทธนะ  จันทร์อุดม
 
1. นายคฑาวุธ  บัวดิษ
2. นางสาวศริยา  ยอดโรจน์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นางสาวญาดา  จุ้ยนคร
2. นายณัฐวุฒิ  ระเบียบดี
3. นางสาวศิรินทิพย์  เย็นบ้านควน
 
1. นางสาวขวัญตา  ชุมน้อย
2. นางสาวจารุวรรณ  สุทธิมุสิก
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. เด็กชายวสุ  สารีเรือง
 
1. นายเศณวี  อ่ำครอง
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 82.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองหลังสวน 1. นายฤทธากร  แก้วหนองฮี
 
1. นายกิตติศักดิ์  เหล่าสุข
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. เด็กชายวสุ  สารีเรือง
 
1. นายเศณวี  อ่ำครอง
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 80.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. นายสุภัทร  ยมพันธ์
 
1. นายเศณวี  อ่ำครอง
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 81.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. เด็กหญิงสริตา  แสนบุดดา
 
1. นายเศณวี  อ่ำครอง
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 86.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. นายภานุรัตน์  ประจีระคะ
 
1. นายเศณวี  อ่ำครอง
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 80.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองหลังสวน 1. เด็กชายเจริญชัย  สุปันตี
 
1. นายกิตติศักดิ์  เหล่าสุข
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 80.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. นางสาวศศิธร  ชัยชนะ
 
1. นายเศณวี  อ่ำครอง
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. เด็กชายวรพล  โสมขันเงิน
 
1. นายณภัทรภพ  สุวรรณมณี
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองหลังสวน 1. นางสาวเพ็ญรุ้ง  มั่นการดี
 
1. นายกิตติศักดิ์  เหล่าสุข
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. เด็กชายภัทรนันท์  จันดาแก้ว
 
1. นางกาญจนี  แก้ววิจิตร
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. นายกิติศักดิ์  อยู่ยง
 
1. นางกาญจนี  แก้ววิจิตร
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. นายกิติศักดิ์  อยู่ยง
 
1. นางกาญจนี  แก้ววิจิตร
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ขุนชัย
 
1. นางกาญจนี  แก้ววิจิตร
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. เด็กชายภัทรภณ  ทองขำ
 
1. นางกาญจนี  แก้ววิจิตร
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองหลังสวน 1. นายสุพจน์  ใหมทอง
 
1. นายกิตติศักดิ์  เหล่าสุข
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. เด็กหญิงญาณี  เมืองแดง
 
1. นางกาญจนี  แก้ววิจิตร
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. นางสาวสโรชา  สระทองสง
 
1. นางกาญจนี  แก้ววิจิตร
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. นายกิติศักดิ์  อยู่ยง
2. เด็กชายภัทรนันท์  จันดาแก้ว
3. เด็กชายภัทรภณ  ทองขำ
4. นายภานุรัตน์  ประจีระคะ
5. เด็กหญิงศุภาวรรณ  แก้วประดิษฐ์
6. นางสาวสุภัททา  เกื้อเพชร
7. นายสุภัทร  ยมพันธ์
8. นางสาวสโรชา  สระทองสง
 
1. นายเศณวี  อ่ำครอง
2. นางกาญจนี  แก้ววิจิตร
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ขุนชัย
2. นายกิติศักดิ์  อยู่ยง
3. เด็กหญิงญาณี  เมืองแดง
4. นางสาวปาริชาติ  เทพนวล
5. นายพรเฉลิม  แก้วดำ
6. เด็กชายภัทรนันท์  จันดาแก้ว
7. เด็กชายภัทรภณ  ทองขำ
8. นายภานุรัตน์  ประจีระคะ
9. เด็กชายวชิร  สุดสวาสดิ์
10. เด็กชายวสุ  สารีเรือง
11. นางสาวศศิธร  ชัยชนะ
12. นางสาวสุนิษา  น้ำจิตรตรง
13. นางสาวสุภัททา  เกื้อเพชร
14. นายสุภัทร  ยมพันธ์
15. นางสาวสโรชา  สระทองสง
 
1. นายเศณวี  อ่ำครอง
2. นางกาญจนี  แก้ววิจิตร
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองหลังสวน 1. นางสาวจุฑาภรณ์  ส่งสวัสดิ์
2. นายชัยวัฒน์  สมบูรณ์
3. นางสาวณัฐวรรณ  คงศานุวงศ์
4. เด็กชายภานุพงศ์  ดำนิล
5. นายฤทธากร  แก้วหนองฮี
6. เด็กชายวัชรินทร์  ทองคำ
7. นายสุธีรัตน์  ศิริสายันต์
8. นายสุพจน์  ใหมทอง
9. นางสาวอาทิตยา  สระทอง
10. เด็กหญิงเกษกนก   บุญสิน
11. เด็กชายเจริญชัย  สุปันตี
12. นางสาวเพ็ญรุ้ง  มั่นการดี
 
1. นายกิตติศักดิ์  เหล่าสุข
2. นายอนุสิทธิ์  บุญวงศ์
3. นายกฤษณ์  คงเปีย
4. นางจรุงจิต  เพชรอุทัย
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองหลังสวน 1. เด็กชายจตุพร  อินทะนา
2. นางสาวจิราวรรณ  ดำนิล
3. นางสาวจุฑาภรณ์  ส่งสวัสดิ์
4. นางสาวชนกานต์  เที่ยงถิ่น
5. นายชัยวัฒน์  สมบูรณ์
6. นายณัฐนนท์  ชัยเมืองแก้ว
7. นางสาวณัฐวรรณ  คงศานุวงศ์
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศิริวัฒน์
9. เด็กชายดัสกร  ศรทอง
10. นายปริวุฒิ  คงสนิท
11. เด็กชายพาสิยะ  โพนทอง
12. เด็กชายภาณุพงศ์  ดำนิล
13. เด็กหญิงมัลลิกา  ถมยา
14. นายฤทธากร  แก้วหนองฮี
15. เด็กชายวัชรินทร์  ทองคำ
16. เด็กชายสิทธิศักดิ์   บุญกาญจน์
17. นายสุพจน์  ใหมทอง
18. นางสาวอาทิตยา  สระทอง
19. เด็กชายเจริญชัย  สุปันตี
20. เด็กหญิงเปมิกา  กาญจนมล
21. นางสาวเพ็ญรุ้ง  มั่นการดี
 
1. นายกิตติศักดิ์  เหล่าสุข
2. นายอนุสิทธิ์  บุญวงศ์
3. นายกฤษณ์  คงเปีย
4. นายชัยยนต์  ศรีเชียงหา
5. นางจุฑารัตน์  ศรีเชียงหา
6. นางสาวชุติมา  เอมสวัสดิ์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  คงตะโก
2. เด็กชายธนภัทร์  เกลี้ยงกรแก้ว
3. เด็กหญิงนิชธาวัลย์  คงแก้ว
4. เด็กชายพรพมเทพ  สุทธิบูลย์
5. นายวรวุฒิ  คนดี
6. เด็กชายอนุพงศ์  แสงนาค
 
1. นายธีระพงศ์  ดำรงค์พรพิชัย
2. นายธีระพงษ์  เหวียดแป้น
3. นายเทพทัต  จักษุสุริยสกุล
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นางสาวกุลณัฐ  ณ ระนอง
2. นายธนดล  จินาเพ็ญ
3. นางสาวมัชฌิมา  สุขเจริญ
4. นายสิรภพ  รักษ์ประสงค์
5. เด็กหญิงสุนิสา  ทองแก้ว
6. เด็กชายอมรเทพ  หยอมแหยม
 
1. นายสนธยา  บรรดา
2. นายธีระเดช  ไมล์ถึง
3. นายชูชาติ  ชูโชติ
4. นายชูชาติ  ชูโชติ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  โอนาค
2. เด็กหญิงกมลชนก  ไมยโภคา
3. เด็กหญิงกัญญาพัฒน์  หนูเกลี้ยง
4. นางสาวกุลณัฐ  ณ ระนอง
5. เด็กหญิงจิราพัชร  หนูรัตน์
6. นางสาวชวนพิศ  ควรสวัสดิ์
7. เด็กหญิงณัชชา  บุญชื่น
8. เด็กหญิงณัฐฌา  ริยาพันธ์
9. นางสาวณัฐพร  หยูตุ้ง
10. นายณัฐพร  หยอมแหยม
11. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศุภัษรวงศ์
12. นายทวีศักดิ์  นาคสุวรรณ
13. นายธนดล  จินาเพ็ญ
14. เด็กหญิงธารารัตน์  รัตนประเสริฐ
15. เด็กหญิงประภัสรา   แสงสวัสดิ์
16. เด็กหญิงประภัสรา   สุขชาวนา
17. เด็กชายปันณวัตน์  สอนสวัสดิ์
18. นางสาวพิลัยลักษณ์  บุญชูศรี
19. เด็กหญิงพีรพร  ประธรรม
20. เด็กหญิงภัทรจาริน  เต็มพร้อม
21. นางสาวภาวิณี  สุขนคร
22. เด็กชายภูเบศ  รอดอุนา
23. นางสาวมัชฌิมา  สุขเจริญ
24. เด็กหญิงรุ่งวรินทร์  กิมใช่ย้ง
25. เด็กหญิงลภัสรดา  บุญยืน
26. เด็กหญิงศศิธร  สัสดีเมือง
27. นางสาวศศิธร  ศิวิลัย
28. นายสิรภพ  รักษ์ประสงค์
29. เด็กหญิงสุธิดา  พุ่มขจร
30. เด็กหญิงสุนิสา  ทองแก้ว
31. เด็กหญิงสุวรรณา  สุดบางกา
32. เด็กชายอมรเทพ  หยอมแหยม
33. เด็กหญิงอัฉจิมาพร  อภิสนทสมบัติ
34. เด็กหญิงอัฐภิญญา  รัตนพันธ์
35. นางสาวอาภัสรา  คงจันทร์
36. เด็กชายเกรียงไกร  ทิพย์รัตน์
37. เด็กหญิงเกษมณี  ชูพยันต์
38. นางสาวเรวดี  ไหมทอง
39. เด็กหญิงเรือนแก้ว  สุวรรณดี
40. เด็กหญิงเสาวภา  สุดบางกา
 
1. นายสนธยา  บรรดา
2. นายธีระเดช  ไมล์ถึง
3. นายณภัทรภพ  สุวรรณมณี
4. นางเบญจา  จิญกาญจน์
5. นางสาวอนงค์  รัตนพร
6. นางอมรรัตน์  บรรดา
7. นายชูชาติ  ชูโชติ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา 1. เด็กชายสุทธิพร  พวงบุปผา
 
1. นายสังวาลย์  ทองยั่งยืน
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 1. นายไวชยา  ไวยะศรีแสง
 
1. นางอำพรรณ  พรหมสวัสดิ์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ขวัญพะงุ้น
 
1. นายสมพร  รัตนเทพี
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  จิตรโสภาส
 
1. นายธีระเดช  ไมล์ถึง
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละแมวิทยา 1. เด็กชายวีรเดช  ทองน้อย
 
1. นายสุรศักดิ์  ครุฑเพชร
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. นายกฤตนัน  วิเศษปักษา
 
1. นายสมชาย  แก้วนาค
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ขวัญพะงุ้น
 
1. นายสมพร  รัตนเทพี
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นางสาวณัฐพร  หยูตุ้ง
 
1. นายสนธยา  บรรดา
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. เด็กชายธีร์กวิน  แดงละอุ่น
 
1. นายสมพร  รัตนเทพี
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. นายกฤตนัน  วิเศษปักษา
 
1. นายสมชาย  แก้วนาค
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. เด็กหญิงเกศรินทร์  สี่พร
 
1. นายสมพร  รัตนเทพี
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นางสาวมัชฌิมา  สุขเจริญ
 
1. นายสนธยา  บรรดา
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา 1. เด็กชายสุทธิพร  พวงบุปผา
 
1. นายสังวาลย์  ทองยั่งยืน
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. นายธนพล  รักษา
 
1. นายสมชาย  แก้วนาค
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สระแก้ว
 
1. นายธีระพงศ์  ดำรงค์พรพิชัย
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นางสาวกุลณัฐ  ณ ระนอง
 
1. นายสนธยา  บรรดา
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองหลังสวน 1. เด็กหญิงธนารีย์  อุบลกาญจน์
2. เด็กชายปฏิพัทธ์  ธรรมโรจน์
3. เด็กชายพงษ์สินธ์  เรืองบ้านท่า
4. เด็กหญิงวิทณีย์  ปรานนิธิวัฒน์
5. นายสุธีรัตน์  ศิริสายันต์
 
1. นายอนุสิทธิ์  บุญวงศ์
2. นายกิตติศักดิ์  เหล่าสุข
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. นางสาวกฤติกา  โกศลโพธิทรัพย์
2. นายกฤษกรณ์   นิลทน
3. นายกฤษฎา  โวหาร
4. นายกษิเดช  อร่ามสุวรรณกร
5. เด็กหญิงกัณฐัศว์  ตั่นเจริญ
6. นางสาวขวัญหทัย  ศันติวิชยะ
7. นายชญาพงศ์  วิลาศลัด
8. นางสาวณัฐธิดา  เพชรชำนาญ
9. นายณัฐพงศ์  บุตรน้ำเพชร
10. นางสาวดุษยา  เพ็ญสวัสดิ์
11. นางสาวธนพร  ดุลย์เภรี
12. นายธนวัชร  จิรวิชญ์ชาญชัย
13. นายธนากร  ยอดยิ่ง
14. นางสาวนนทิยา  ทองศิริ
15. นางสาวนภาเพ็ญ  ยั่งยืน
16. นางสาวปรียาภรณ์  รัตนทอง
17. นางสาวพรพิมล  แขวงเมฆ
18. นายพลวัฒน์  ลิ้มธนะกุล
19. นายพลากร  ชาติน้ำเพชร
20. นางสาวพิมพ์ชนก  วีระวงศ์
21. นางสาวภสธร  นกเทศ
22. นางสาวมินตรา  บุญญกาศ
23. นายรพินทร์  อัจกลับ
24. นางสาววชยภัชร์  มุจนสินธ์
25. นายวิชานนท์  เมฆนิติกุล
26. นายวีรศักดิ์  อินทร์แก้ว
27. นางสาวศิรินาถ  แสงหิรัญ
28. นางสาวศิวพร  พรหมขุนทอง
29. นายสิรวิชญ์  ลิ้มกุล
30. เด็กหญิงสิริกร  หงษ์เวียงจันทร์
31. นางสาวสุธาทิพย์  รัตนทอง
32. นางสาวสุวสา  พรหมขุนทอง
33. นางสาวสุวิมล  วรเนตร
34. เด็กหญิงอทิติยา  คำมี
35. นางสาวอภิชญา  ธนสาร
36. นางสาวอภิสรา  ผุดมี
37. นายอลังการ  อินนอก
38. นางสาวเกตุสุดา  ป่านเกต
39. นางสาวเบญจมาภรณ์  สุภาพ
40. นายเศรษฐ  ขำเทศ
 
1. นายสมชาย  พรหมขุนทอง
2. นายสมชาย  แก้วนาค
3. นายสมพร  รัตนเทพี
4. นางชัญญา  ขันฑะสีมาเฉลิม
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. เด็กหญิงคณิศร  เกษแก้ว
2. เด็กชายชนันดา  พินนาศักดิ์
3. เด็กหญิงดนญา  ดิษฐด้วงปล้อง
4. เด็กหญิงปัทมา  อยู่เย็น
5. เด็กชายพิธิวัฒน์  มะหา
6. เด็กชายภานุพงศ์  ศรีศักดิ์นา
7. เด็กหญิงวรรณพร  ทองสกุล
8. เด็กชายวัฒนศักดิ์  นาคนิยม
9. เด็กชายศุภณัฐ   ทิชัย
10. เด็กหญิงสุวรรณพร   ดีปานแก้ว
 
1. นางอุไรวรรณ  สมตน
2. นางเบญจพร  เชิงไกรยัง
3. นางสาวสุนิสา  สนิทพร้อม
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. นายชัยณรงค์  เพ็ชรวงค์
2. นายชัยวัฒน์  มะณีเลิศ
3. นายณรงค์ศักดิ์  โรยอุตระ
4. นายธนพล  รักษา
5. นางสาวธารารัตน์  ธราพร
6. นางสาวนัดดา  เบาะแฉะ
7. นางสาวพิชญพัฒน์  พฤกษ์พิมาน
8. นายภาสุ  จินาชี
9. นางสาวอุทัยวรรณ  นวนขนาย
10. นางสาวเจนจิรา  สุวรรณประเสริฐ
 
1. นางอุไรวรรณ  สมตน
2. นางเบญจพร  เชิงไกรยัง
3. นายนัทวุฒิ  แสงใส
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  สร้างสวน
2. เด็กหญิงณัฐนรี  ทองมาก
3. เด็กหญิงธนัญญา  เข็มเพ็ชร
4. เด็กหญิงศศิธร   ทองมาก
5. เด็กหญิงสุวรรณพร   ดีปานแก้ว
6. เด็กหญิงสุอัมพร  คงสมัคร
 
1. นางอุไรวรรณ  สมตน
2. นางเบญจพร  เชิงไกรยัง
3. นางมนพร  ภักดี
4. นางสาวรัตนา  สมบูรณ์
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. นายณรงค์ศักดิ์  โรยอุตระ
2. นางสาวธารารัตน์  ธราพร
3. นางสาวนัดดา  เบาะแฉะ
4. นางสาวพิชญพัฒน์  พฤกษ์พิมาน
5. นายภาสุ  จินาชี
6. นางสาวเจนจิรา  สุวรรณประเสริฐ
 
1. นางอุไรวรรณ  สมตน
2. นางเบญจพร  เชิงไกรยัง
3. นางมนพร  ภักดี
4. นางวรรณาพร  อยู่สุข
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  สร้างสวน
2. เด็กหญิงณัฐนรี  ทองมาก
3. เด็กหญิงธนัญญา  เข็มเพ็ชร
4. เด็กหญิงวรรณพร  ทองสกุล
5. เด็กหญิงศศิธร   ทองมาก
6. เด็กหญิงสุธิดา  พิทักษ์กาญจณ์
7. เด็กหญิงสุวรรณพร   ดีปานแก้ว
8. เด็กหญิงสุอัมพร  คงสมัคร
 
1. นางวรรณาพร  อยู่สุข
2. นางเบญจพร  เชิงไกรยัง
3. นางสาวสุนิสา  สนิทพร้อม
4. นายนัทวุฒิ  แสงใส
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 91.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นางสาวนฤวรรณ  สวนยา
2. นางสาวนาฏนภา  ศรีชูรส
3. นางสาวนุชนาถ  ทรัพย์แตง
4. นางสาวบัณฑิตา  รักษ์เกลี้ยง
5. นางสาวปทุมทิพย์  นาคราช
6. นางสาวพัชรี  แซ่ด่าน
7. นางสาวพิชามญช์  คุ้มภัย
8. นางสาวศิริวรรณ  ชิณเพ็ง
9. นางสาวอินทิรา  เพชรแก้ว
10. นางสาวเมธาพร  แก้วเจริญ
 
1. นายณัฐวุฒิ  ขาวสมุทร
2. นางสาววิไลรัตน์  แซ่เอี้ยว
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละแมวิทยา 1. เด็กหญิงกนกกร  สุรินทะ
2. เด็กหญิงกาญจนา  เรืองดิษฐ
3. เด็กหญิงกุลิสรา  แก้วขาว
4. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ใยนิรัตน์
5. เด็กหญิงปวีณา  กิ้มเส้ง
6. เด็กหญิงศุภนุช  ไชยทัต
7. เด็กหญิงอังคณา  ฉิมสอาด
8. เด็กหญิงอาคิราภ์  ฤทธิเดช
9. เด็กหญิงอินทิรา  มงคลเพ็ชร
10. เด็กหญิงเกตุสุดา  มหาฬาร์
11. เด็กหญิงเพ็ญโฉม  รัตนวิเศษ
 
1. นางสาวจุรีพร  บุญพรัด
2. นางสาววลีพรรณ  พิมพา
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละแมวิทยา 1. นางสาวจิราพร  พันทรังษี
2. นางสาวชนิกา  เกษร
3. นางสาวชนิสรา  เห็นแจ้ง
4. นางสาวชาคริยา  ช่วยเต็ม
5. นายชินพัฒน์  พุฒเทศ
6. นายณัชพล  วัฒนกุล
7. นางสาวดาราวรรณ  กำลังมาก
8. นางสาวธันยาภรณ์  เพชรแก้วนา
9. นายนพรัตน์  มณีรัตน์
10. นางสาวนัยนา  พรหมมินทร์
11. นางสาวปัญจมาภรณ์  ใหม่ซ้อน
12. นายปิติพัฒน์  ฤทธิโสม
13. นางสาวสุรีวัลย์  ใหม่ซ้อน
14. นางสาวเนตรชนก  รัตนบุรี
15. นางสาวเมธาวี  คงมี
 
1. นางสาวจุรีพร  บุญพรัด
2. นางสาววลีพรรณ  พิมพา
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละแมวิทยา 1. นายชินพัฒน์  พุฒเทศ
2. นายณัชพล  วัฒนกุล
3. นายนพรัตน์  มณีรัตน์
4. นายปกรณ์  เครือวัลย์
5. นายปิติพัฒน์  ฤทธิโสม
 
1. นางสาวจุรีพร  บุญพรัด
2. นางสาวจิตรการ  ศิริวรรณ
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1. เด็กชายภูรินัฐ  สุนทรโฆษิต
2. เด็กหญิงอโณทัย  ประเสริฐ
 
1. นางสาวภูริตา  ชุมวรฐายี
2. นางสาววันวิสา  มหาโคบุตร
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. เด็กหญิงอุไรวรรณ  คงตะโก
 
1. นางพิกุล  ด่านสวัสดิ์
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นางสาวลูกข้าว  มีแก้ว
 
1. นางสาวปิยะรัตน์  สังวระ
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  สอนทวี
 
1. นางจรรยา  คนซื่อ
 
119 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นางสาววรรณสิริ  ทองแย้ม
 
1. นางสาวพรสุภา  สุดสวาสดิ์
 
120 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 80.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นางสาวสุภาพร  กิ่งน้ำฉา
 
1. นางสาวพรสุภา  สุดสวาสดิ์
 
121 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นางสาวโสรยา  ชูแก้ว
 
1. นางจรรยา  คนซื่อ
 
122 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 83.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละแมวิทยา 1. นายธีรวัฒน์  ดำชุม
2. นายพรหมมินทร์  เมฒขุนทด
3. นางสาววีรวรรณ  ราชเจริญ
4. นางสาวศศิหทัย  ศรีกาญจน์
5. นางสาวสุวรรณี  ชัยพิทักษ์
 
1. MissZhao  Chuan
2. นางสาวภัทราวดี  ทองแท้
 
123 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นายกฤษณะ  อุปลา
2. นางสาวช่อผกา  วณีรัตน์
3. นางสาวณัฏฐวีรยา  ฤทธิ์จำนงค์
4. นางสาวณัฐกานต์  ฉายากุล
5. นางสาวอุมาภรณ์  เสมาทัศน์
 
1. นางจรรยา  คนซื่อ
 
124 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 80.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นางสาวชลิดา  วงค์เรือง
2. นายณรงค์  สกุลแพทย์
 
1. นางสาวพรสุภา  สุดสวาสดิ์
 
125 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นางสาวบุสญากรณ์  ครุฑธาลัย
2. นางสาวสโรชา  ศรีเวชนันต์
 
1. นางจรรยา  คนซื่อ
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองหลังสวน 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  อ่อนจันทร์
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  เกื้อสกุล
3. เด็กชายธนกฤต  ฟูเฟื่อง
4. เด็กชายธราดนย์  ยิ้มอนันต์
5. เด็กชายธีรภัทร  บุญชื่น
6. เด็กชายวรพงษ์  พลทวี
7. เด็กชายศุภกร  เสวกฉิน
8. เด็กชายอนุพล  กลับชุ่ม
 
1. นายชัยยนต์  ศรีเชียงหา
2. นายโชคชัย  สกลวิรัตน์
3. นางสาวกัลยาณี  อาจณรงค์
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 85.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองหลังสวน 1. นายจิรศักดิ์  มะหมัดเหม
2. นายชานนท์  ครองสังวาล
3. นายณัฐภัทร  วังบุญคง
4. นายทรงวุฒิ  สุวรรณศรี
5. นายวัชรินทร์  ยิ้มอนันต์
6. นายสุทธิพงษ์  จินาตง
 
1. นายพิศิษฏ์ฐา  ผกากรอง
2. นางสาวรวมพร  สีเผือก
3. นางสาวขวัญธิดา  ศักดิเศรษฐ์
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา 1. นางสาวขนิษฐา  ปั้นสวย
2. นางสาวธัญญลักษณ์  ปะนุรัมย์
3. นางสาวพัชราภา  สรสง
4. นางสาวศรัญญา  บูชากุล
5. นางสาวศิริพร  ไวแก้วสูนย์
6. นายอลงกรณ์  ขำสวี
7. นายอัครชัย  มีมุสิก
8. นางสาวอินทิรา  แซ่ตั้ง
 
1. นางสาวดาราวดี  บรรจงช่วย
2. นางสาวศันสนีย์   แก้วแหวน
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ปานปากสระ
2. นางสาวจิราวรรณ  เดชสุวรรณ
3. เด็กหญิงพรสวรรค์  เอ็ดอินทร์
4. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  ปิยภัทร์
5. นางสาวไอรัก  สอนสุวรรณ์
 
1. นางสาวยอดขวัญ  จันทร
2. นางเบญจา  จิญกาญจน์
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นางสาวจิรัชยา  ธิมากุล
2. นางสาวผลผกา   บุญทิพย์
3. นายภูริทัต   ฤทธิโสม
4. นางสาวสุวรพร  เสวกฉิม
5. นายอภิภูมิ   เปลียวปลอด
 
1. นางสาวอาริษา  วัฒนครใหญ่
2. นางสาวยอดขวัญ  จันทร
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. เด็กหญิงพรรณวรินทร์   เฉลิมชัย
2. เด็กหญิงภัคจิรา  ธรรมณี
3. เด็กหญิงรัตติยา  ชูแสง
 
1. นางสาวอนงค์  รัตนพร
2. นายพิสิฐ  แก้วมาก
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. นางสาวฐิติยา  จันทร์น้อย
2. นางสาวพินนุอร  พลฤทธิ์
3. นางสาวสุภาพร  เลื่อนลอย
 
1. นางชลาลักษณ์  ทองย้อย
2. นางสุกัญญา  สุมะตินันท์
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  กองยอด
2. เด็กหญิงลลิตา  วงศ์ชาวนา
3. เด็กหญิงสุธาสินี  ปานสมุทร
 
1. นางชลาลักษณ์  ทองย้อย
2. นางสุกัญญา  สุมะตินันท์
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นายกิตติพศ  จันทร์ทอง
2. นางสาวศิริญาพร  แซ่ฮ่อ
3. นางสาวสิริยากร  บกสุวรรณ
 
1. นางสาวภัควดี  ผลพฤกษา
2. นายพิสิฐ  แก้วมาก
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. เด็กชายชัชพิมุข  วรชาติ
2. เด็กชายธนาดล  พุ่มคล้าย
 
1. นางสาวภาพิมล  อ่อนหนู
2. นายรัตนันท์  การิกาญจน์
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. เด็กหญิงกนิษฐา  เครือสาย
2. เด็กหญิงธยิดา  เทียมทัด
 
1. นายวีรวุฒิ  ภู่ท่าทอง
2. นางสาวภาพิมล  อ่อนหนู
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละแมวิทยา 1. นายนภสินธุ์  พรมฤทธิ์
2. นายพีรวิชญ์  ศรีเทพ
 
1. นายโกวิท  มุขพริ้ม
2. นายพิสนธิ์  ชูทอง
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. เด็กชายกันตวิทย์  แพชนะ
2. เด็กชายเสฏฐนันท์  คีรีรักษ์
 
1. นายรัตนันท์  การิกาญจน์
2. นางสาวกันยารัตน์  เมืองรักษ์
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นายกฤติน  ช่วยละแม
2. นายธนภูมิ  ชลรัตน์
 
1. นายรัตนันท์  การิกาญจน์
2. นางสาวกันยารัตน์  เมืองรักษ์
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิกา  คีรีรัตน์
2. เด็กหญิงสิริอิศริยา  อุดมศิลป์
 
1. นายรัตนันท์  การิกาญจน์
2. นายวีรวุฒิ  ภู่ท่าทอง
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. เด็กชายขจรศักดิ์  ชุมพงษ์
2. เด็กหญิงชาลิสา  แช่มชื่น
 
1. นางสาวภาพิมล  อ่อนหนู
2. นางสาวปิยนุช  สมบัติมาก
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละแมวิทยา 1. เด็กหญิงสุธิดา  ขุนเปีย
2. เด็กหญิงเนาวรัตน์  ขาวเนตร
 
1. นายโกวิท  มุขพริ้ม
2. นายพิสนธิ์  ชูทอง
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นายจตุรพร  เปียสวัสดิ์
2. นายพีรพัฒน์  เก้าซุ่น
 
1. นายวีรวุฒิ  ภู่ท่าทอง
2. นางสาวกันยารัตน์  เมืองรักษ์
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นายรชพล  บุรินทร์วัฒนา
2. นายรฐนนท์  วารีศรี
 
1. นางสาวปิยนุช  สมบัติมาก
2. นางสาวภาพิมล  อ่อนหนู
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นางสาวกมลชนก  สกุลรัศมีไพศาล
2. นางสาวอริสรา   พรหมสถิตย์
 
1. นางสาวปิยนุช  สมบัติมาก
2. นายวีรวุฒิ  ภู่ท่าทอง
 
146 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นายธีรเมธ  นวลพลับ
2. นางสาวภัณฑิรา  ดีคุ้ม
3. นางสาวรัตติยากร  มะโนรส
 
1. นายรัตนันท์  การิกาญจน์
2. นางสาวปิยนุช  สมบัติมาก
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นายพัชร  วรนุช
2. นายอริยะ  สนทราพรพล
 
1. นายรัตนันท์  การิกาญจน์
2. นางสาวกันยารัตน์  เมืองรักษ์
 
148 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. เด็กชายจีรวัฒน์  ภู่ทับทิม
2. เด็กชายพยุงศักดิ์  นิลสุข
3. เด็กชายศรัณยู   ทองคง
 
1. นางวาสนา  ด้วงรอด
2. นางเนาวรัตน์  ภู่ทับทิม
 
149 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นายนนทวัช  ทองนุสนธิ์
2. นายประจักษ์  พงษ์กระจาย
3. นายพงศกร  มะหมัดเหม
 
1. นายจีรศักดิ์  ภุ่ทับทิม
2. นางเนาวรัตน์  ภู่ทับทิม
 
150 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. เด็กชายณัฐภูมิ  ถุงทอง
2. เด็กชายอนันตกร  สุขอนันต์
3. เด็กชายอินทนนท์  เหมะสถล
 
1. นางเนาวรัตน์  ภู่ทับทิม
2. นายจีรศักดิ์  ภู่ทับทิม
 
151 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นายภูริภัทร  ดอกพุฒ
2. นายอภิชัย  ชมภูแดง
3. นายอาภากร  สุขอนันต์
 
1. นายจีรศักดิ์  ภู่ทับทิม
2. นางเนาวรัตน์  ภู่ทับทิม
 
152 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. เด็กชายชัชวาล  แซ่ฟุ้ง
2. เด็กชายนฤพันธ์  วิชัยดิษฐ์
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  โพธิ์งาม
 
1. นางเนาวรัตน์  ภู่ทับทิม
2. นางวาสนา  ด้วงรอด
 
153 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นายก้องภัค   สีนา
2. นายธีรภัทร์   ภุมรินทร์
3. นายภานุพันธ์  ตินสกุล
 
1. นายจีรศักดิ์  ภู่ทับทิม
2. นางเนาวรัตน์  ภู่ทับทิม
 
154 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. เด็กหญิงกฤติมา  แพละออง
2. เด็กหญิงธนภรณ์  คชรินทร์
3. เด็กหญิงสโรชา  แสงไข่
 
1. นางเนาวรัตน์  ภู่ทับทิม
2. นางวาสนา  ด้วงรอด
 
155 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นายจักรพันธ์  พวงแสง
2. นางสาวธิดารัตน์  ดวงสวัสดิ์
3. นางสาวศศิมาภรณ์  วังตระกูล
 
1. นายจีรศักดิ์  ภู่ทับทิม
2. นางวาสนา  ด้วงรอด
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนครนพิทยาคม 1. เด็กชายคงกระพัน  โกสิทธิ์
2. เด็กชายยุทฒิชัย  สอนสงคราม
3. เด็กชายอนุชา  หญีตจันทร์
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  กาลพัฒน์
2. นางสาวประมวลพร  นุ้ยตั้ง
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละแมวิทยา 1. นายปัทมาสน์  เถื่อนพิทักษ์
2. นายศตวรรษ  คงจันทร์
3. นายเจษฎา  ภู่รุ่งเจริญ
 
1. นายวีระ  มณีนวล
2. นายพงศกร  กาศกระโทก
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. เด็กชายจรัส  หัตถา
2. นายทักษ์ดนัย  แสงแดด
3. เด็กหญิงอารียา  นามศรีอุ่น
 
1. นางทัศนีย์  จำเดิม
2. นางธนัญญา  อทิตยกุล
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 88.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละแมวิทยา 1. นางสาวดวงกมล  สีขาว
2. นายพงษ์ศิลป์  บุญชุม
3. นางสาวพัทธ์ธีรา  บุทธนา
 
1. นายวีระ  มณีนวล
2. นายพงศกร  กาศกระโทก
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นางสาวกัลยรัตน์  จุลสัตย์
2. เด็กหญิงพนัชกร  สอนสุทธฺ์
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  มีเดชา
4. เด็กหญิงสุรเพ็ญ  ขำเสน
5. นางสาวอาริสา  กลับสังข์
6. นางสาวอ่อนพิมล  ชุมศรี
 
1. นางสุภาวดี  จาวยญ
2. นางเฉลิมศรี  พรหมสถิตย์
3. นางวราภรณ์  พรมมา
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นางสาวจันทิมา  เฟื่องกลัด
2. นางสาวจิตราภรณ์  คำสวี
3. นางสาวปิ่นมณี  แก้วไชยา
4. นายภคพงค์  ทวิชศรี
5. นางสาววิลาสินี  รอดอุนา
6. นายเอกวัฒน์  บุญเฟื่อง
 
1. นางสุภาวดี  จาวยญ
2. นางเฉลิมศรี  พรหมสถิตย์
3. นางพนิดา  พรหมสถิตย์
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาสักวิทยา 1. นางสาวศิราทร  ประสิทธิ์
2. นางสาวศิรินทรา  ประสิทธิ์
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  บุญมี
 
1. นางนภัสวรรณ  ราชเดิม
2. นางสาวชุลี  คณะสุวรรณ
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 1. นายจิรวัฒน์  ตารัมย์
2. นายนพเก้า  ศรีวงษ์
3. นายสุริยา  เพียซ้าย
 
1. นายสุริยันห์  ยุติมิตร
2. นายอานัส  จันทร์มุ่ย
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. เด็กชายจักรภัทร  นิ่มนวล
2. เด็กหญิงภัทรีญา   จันทร์ตรี
3. เด็กหญิงสุนิสา  ไพร่ทอง
 
1. นายสมพงษ์  วัลย์เครือ
2. นางกรรณิกา  วัลย์เครือ
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. นายจักรพงษ์  บุญกูล
2. นางสาวพรพรรณ  ชิตวิทยะ
3. นายศิวกร  รัตนสาม
 
1. นายสมพงษ์  วัลย์เครือ
2. นางฉัตราอรุณ  สุขสกนธ์
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลธารวิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนา  แก้วมณี
2. เด็กหญิงณัฐชยา   แย้มสกุล
3. เด็กหญิงรุ่งทิวา  มูลทอง
 
1. นางจรรยา  มินชาติ
2. นางอุทุมพร  ศิวายพราหมณ์
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 1. นางสาวนารีรัตน์  คงสวัสดิ์
2. นายศิริชัย  เพ็งบูรณ์
3. นางสาวสุณิษา  เที่ยงอยู่
 
1. นางมณฑิรา  จันทร์มุ่ย
2. นางสาวรุจิรา  สุขเอมโอษฐ
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. เด็กหญิงกรกนก  กิ่งน้ำฉ่า
2. เด็กหญิงทิภาพร  เพชรโสม
3. เด็กหญิงวริศรา  ศรีทอง
 
1. นางเฉลิมศรี  พรหมสถิตย์
2. นางสุภาวดี  จาวยญ
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละแมวิทยา 1. นางสาวกนกพร  รักษาสิทธิ์
2. นางสาวธัญญา  ย้อยไชยา
3. นางสาวอัจฉราพร  วรรณกูล
 
1. นางจันทร์จิรา  แสงสุวรรณ
2. นางอรอุมา  เอี่ยมสะอาด
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละแมวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติมา  หลักทอง
2. เด็กหญิงยุวดี  เทียนครบ
3. เด็กหญิงเกวลิน  ฤทธิเวช
 
1. นางจันทร์จิรา  แสงสุวรรณ
2. นางอรอุมา  เอี่ยมสะอาด
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละแมวิทยา 1. นางสาวกวิสสร  เกลี้ยงแก้ว
2. นางสาวชุติมา  โรจน์วิมลการ
3. นายศรัณย์  ผงราช
 
1. นางจันทร์จิรา  แสงสุวรรณ
2. นางอรอุมา  เอี่ยมสะอาด
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองหลังสวน 1. นายกิตติพงษ์  หนูวงษ์
2. นายนิวัฒน์  ขุนพรม
3. นางสาวสุรัญญา  มีทอง
 
1. นายกิตติศักดิ์  เหล่าสุข
2. นางจรุงจิต  เพชรอุทัย
 
173 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร  คำระหงษ์
 
1. นางจีรภา  วัฒนไชย
 
174 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 94.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลธารวิทยา 1. เด็กชายจตุพร  นามสนธ์
 
1. นางสาวปรินทร์นภา  ทองแดง
 
175 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. เด็กหญิงดวงกมล  ช่วยชูกลิ่น
 
1. นางสาวศริยา  ยอดโรจน์
 
176 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. เด็กชายสหรัฐ  ฤทธิรุทธ์
 
1. นางสาวยอดขวัญ  จันทร
 
177 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. เด็กชายสราวุธ  บรรดาศักดิ์
 
1. นางสาวศริยา  ยอดโรจน์
 
178 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. เด็กชายธนเดช  พรหมเดช
 
1. นายสมชาย  แก้วนาค
 
179 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านสวีวิทยา 1. นายปรวีย์   จันทร์สิงห์
 
1. นางสาวนฤมล  เทพชา
 
180 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. เด็กชายศุภกิตติ์  เทียมสภา
2. เด็กชายเตวิช  สุวรรณประเสริฐ
 
1. นางสาวอุษณีย์  โยธินะเวคิน
2. นางสาววิไลวรรณ  คำเหยียด