หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ และ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายประสิทธิ์ พนประชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรีนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ ประธานศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
2 นายปราโมทย์ สุทธิรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ รองประธานศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
3 นายอนรรฆ อินทรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ รองประธานศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
4 นายโกศล อุ่นชู รองผู้อำนวยการโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ รองประธานศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
5 นายรน สาคันลัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ รองประธานศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
6 นายชัช ลิ่มชวลิต ครู คศ. 2 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ รองประธานศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
7 นายสรายุทธ์ หลงขาว ครู คศ. 2 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ คณะกรรมการศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
8 นางปราณีต จิตดี ครู คศ. 3 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ คณะกรรมการศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
9 นางปราณี ศรีเกิด ครู คศ. 3 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ คณะกรรมการศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
10 นายสุรพงศ์ เครือจันทร์ ครู คศ. 2 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ คณะกรรมการศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
11 นางวรรณภรณ์ สมานราษฎร์ ครู คศ. 2 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ คณะกรรมการศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
12 นางสาวอุรา วรรณทอง ครู คศ. 2 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ คณะกรรมการศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
13 นางชญานี สมจิตร ครู คศ. 1 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ คณะกรรมการศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
14 นายนิกร ถ่ายง่วน พนักงานราชการโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ คณะกรรมการศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
15 นายจงรักษ์ ตรีกุล ครูอัตราจ้างโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ คณะกรรมการศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
16 นางสาวกานต์ชนก สิงห์ชู ครู คศ. 2 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ คณะกรรมการศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
17 นางถิรญา เซ้าซี้ ครูผู้ช่วยโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ คณะกรรมการศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
18 นายธีรยุทธ จิตรนวเสถียร ครูอัตราจ้างโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ คณะกรรมการศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
19 นางพันธ์ณี ใจเที่ยง ครู คศ. 2 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ เลขานุการศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
20 นางสาวประทุมพร พูลเกิด ครู คศ. 1 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
21 นางสาวณธษา พรหมทอง ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
22 นางสาวนุชรี ลูกเหล็ม ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
23 นางสาวอมรรัตน์ เกกินะ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
24 นางสาวชนิตา รัตน์บุรี นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
25 นางสาวอาริยา เอ่งฉ้วน นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
26 นางสาวภัทรศิยา โจมทยาน นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
27 นายวสันต์ ปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกระบี่ ประธานศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  
28 นางสาวบุญช่วย บัวแก้ว ครู โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
29 นายอวิรุทธ์ กิตติวรรุทธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ประธานศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาต่างประเทศที่สอง)  
30 นางสุดารัตน์ แก้วเก้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล รองประธานศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาต่างประเทศที่สอง)  
31 นางสุภาภรณ์ ศรีจันทร์ ครูโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล คณะกรรมการศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาต่างประเทศที่สอง)  
32 นางสาวรัชบาวรรณ์ เกษีสม ครูโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ คณะกรรมการศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาต่างประเทศที่สอง)  
33 นายบดินทร์ จันทร์สุข ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ คณะกรรมการศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาต่างประเทศที่สอง)  
34 นางมธุรส ยุติธรรมนนท์ ครูโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ คณะกรรมการศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาต่างประเทศที่สอง)  
35 นางสาวอภิษฐา หลีเกื้อ ครูโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ คณะกรรมการศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาต่างประเทศที่สอง)  
36 นางสาวจันทกานต์ เพชรเครือ ครูโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล คณะกรรมการศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาต่างประเทศที่สอง)  
37 นางสาวชนานุช สงแก้ว ครูโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล คณะกรรมการศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาต่างประเทศที่สอง)  
38 นางปิยธิดา แก้วสำราญ ครูโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล คณะกรรมการศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาต่างประเทศที่สอง)  
39 นางสาวเจ๊ฟาตีฮ๊ะห์ เจ๊ะเล๊าะ ครูโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล คณะกรรมการศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาต่างประเทศที่สอง)  
40 นายทัตเทพ อ่อนเกตุพล ครูโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล คณะกรรมการศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาต่างประเทศที่สอง)  
41 นางสาวรสิกกานต์ กุลชุมภู ครูโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล คณะกรรมการศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาต่างประเทศที่สอง)  
42 Miss Jiao Xiaojing ครูโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล คณะกรรมการศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาต่างประเทศที่สอง)  
43 นางสาวสารภี กิตติธรกุล ครูโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล เลขานุการศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาต่างประเทศที่สอง)  
44 นางสาวอรสา ชูสกุลตันติวงศ์ ครูโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาต่างประเทศที่สอง)  
45 นางสิริวรรณ สุดทุ่ม เจ้าหน้าที่โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน ศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาต่างประเทศที่สอง)  
46 นายสมศักดิ์ ณ ถลาง ผู้อำนวยการ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง ประธานศูนย์การแข่งขัน  
47 นายธนูศักดิ์ พยัฆเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม ประธานศูนย์การแข่งขัน  
48 นางฉวีวรรณ รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ ประธานศูนย์การแข่งขัน  
49 นายชื่น ปลอดใจดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกระบี่ รองประธานศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
50 นายเชี่ยวชาญ คงสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกระบี่ รองประธานศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
51 นายธนเพียร ดวงสุด รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกระบี่ รองประธานศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
52 นายศักติพันธ์ จันทร์เพชร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกระบี่ รองประธานศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
53 นายอาทิตย์ บิลสัน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองทะเลวิทยา ประธานศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
54 นายกีรติ แวหะยี รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง รองประธานศูนย์การแข่งขัน  
55 นางสารพัฒน์ รัตนบุรานินท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม รองประธานศูนย์การแข่งขัน  
56 นางวิยะดา บุญชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ รองประธานศูนย์การแข่งขัน  
57 นางจุรีรัตน์ ศิโรโรจน์ ครูโรงเรียนเมืองกระบี่ เลขานุการศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
58 นางสาวณัฐธันยภรณ์ เหล่าภัทรเกษม ศึกษานิเทศก์ สพม.13 รองประธานศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
59 นายสุเมธ ชดช้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองทะเลวิทยา รองประธานศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
60 นายอภิชาต เชียรวิชัย ครู โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
61 นางบุญโญ ศรีงาม ครู โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
62 นางโชตินา พฤกษสุวรรณ ครู โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
63 นางสาวจุฑารัตน์ พงศ์รักธรรม ครู โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
64 นางนิศาชล สงวนสิน ครู โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
65 นางสาวทิพย์ภาวรินทร์ มีกรณ์ ครู โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
66 นายวรพล อารีวงษ์ ครู โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
67 นางสาวรุ่งดาว อ้นชุม ครู โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
68 นางศิริพร สุขพัฒนศรีกุล ครู โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
69 นายศุภชัย ทองนอก ครู โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
70 นางสาวศศิรัศมิ์ คงอ่อน ครู โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
71 นายตรีเลิศ ผอมเซ่ง ครู โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
72 นางสาวอรนงค์ ศรีงาม ครู โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
73 นางสาวปัญญาพร เอ่งฉ้วน ครู โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
74 นางสาวธัชพรรณ มากชูชิต ครู โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
75 นายพฤวุฒิ เจียงจิรศักดิ์ ครู โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
76 นายนฤทธิ์ ศิริตระกูล ครูโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
77 นางเพ็ญศรี แก้วเกลี้ยง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
78 นางสาวณภัสญา แสงศรี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
79 นายสมศักดิ์ เล้าหิน ครูโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
80 นายปัทฐวี ขาวช่วย นศ.ฝึกประสบการณ์โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
81 นายธัญวิทย์ หยงสตาร์ นศ.ฝึกประสบการณ์โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
82 นายศราวุธ คงโอ เจ้าหน้าที่แนะแนวโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
83 นายครรชิต สมจันทร์ พนักงานขับรถโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
84 นายทวี นวนนุ่น พนักงานขับรถโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
85 นางสุคนธ์ นวนนุ่น แม่บ้านโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
86 นางสาวศลิษา ชูศรี ครูโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
87 นายเฟาซีย์ ชายเหร็น ครูโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
88 นายซุลกิฟลี เบญจสมิทธิ์ ครูโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
89 นางสาวนลินี ลั่นเต้ง ครูโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
90 นางสาวพินญา สุขขุม ครูโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
91 นางสาวอรญา ป้าไหน ครูโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
92 นายพงศนาถ รักษ์ไทย ครูโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
93 นางสาวสุกัญญา หาการ ครูโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
94 นายอานนท์ เยี่ยงอย่าง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
95 นายประกรณ์ อิสลามนุกูล นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
96 นายสุริยันต์ รักษากิจ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
97 นางอมรทัต เอียดศรีชาย ครูโรงเรียนเมืองกระบี่ ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
98 นางพิศมัย เอ่งฉ้วน ครูโรงเรียนเมืองกระบี่ ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
99 นายสมพงษ์ เฉิดโฉม ครูโรงเรียนเมืองกระบี่ ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
100 นางสุมณฑา ทิพย์แก้ว ครู โรงเรียนหนองทะเลวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
101 นางเสียงทิพย์ ดำดี ครู โรงเรียนหนองทะเลวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
102 นายวสันต์ อุปมา ครู โรงเรียนหนองทะเลวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
103 นางสาววันเพ็ญ ทองงำ ครู โรงเรียนหนองทะเลวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
104 นายธนวิน การัยภูมิ ครู โรงเรียนหนองทะเลวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
105 นายณรงค์ แดงเหมือน ครู โรงเรียนหนองทะเลวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
106 นายวาทกานต์ รอบคอบ ครู โรงเรียนหนองทะเลวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
107 นางจุรีพร บุญทองแก้ว ครู โรงเรียนหนองทะเลวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
108 นายสมควร บายศรี ครู โรงเรียนหนองทะเลวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
109 นางศรีอำไพ บุตรหลี ครู โรงเรียนหนองทะเลวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
110 นางสุปราณี ทับโทน ครู โรงเรียนหนองทะเลวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
111 นางรุ่งฤดี สิทธิเวช ครู โรงเรียนหนองทะเลวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
112 นางเปี่ยมศรี เกี่ยวข้อง ครู โรงเรียนหนองทะเลวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
113 นางสาวสุนารี ถนอมภูมิ ครู โรงเรียนหนองทะเลวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
114 นางณัฐยา ศรีพะเนิน ครู โรงเรียนหนองทะเลวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
115 นางสาวดวงเดือน จิตราการ ครู โรงเรียนหนองทะเลวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
116 นายสุนทร ศรีเรือง ครู โรงเรียนหนองทะเลวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
117 นางสุวรรณี มุคุระ ครู โรงเรียนหนองทะเลวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
118 นายสุทิน เกิดสุข ครู โรงเรียนหนองทะเลวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
119 นายโหยบ รักษากิจ วิทยากรอิสลาม โรงเรียนหนองทะเลวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
120 นางสาวจามรี สินจรูญศักดิ์ ครู โรงเรียนหนองทะเลวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
121 นายประยงค์ ยงกิจ วิทยากรอิสลาม โรงเรียนหนองทะเลวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
122 นายยูโซ๊ะ อาบูวะ วิทยากรอิสลาม โรงเรียนหนองทะเลวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
123 นายอภิวิชญ์ เอ่งฉ้วน ครู โรงเรียนหนองทะเลวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
124 นายบัญญัติ บิลล่ะเต่ะ ครู โรงเรียนหนองทะเลวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
125 นายอดุลย์นันท์ จิ ครู โรงเรียนหนองทะเลวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
126 นางสาวโสพิศ มัดโทเจดีย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนหนองทะเลวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
127 นางสาวณัฏฐ์ชรินทร์ สืบพงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนหนองทะเลวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
128 นางสาวเกศยา ชูยก นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนหนองทะเลวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
129 นางสาวยัสมี บือซา นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนหนองทะเลวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
130 นางสาวรุสไมนี แวยะโกะ นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนหนองทะเลวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
131 นายวนุศักดิ์ โต๊ะหลี นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนหนองทะเลวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
132 นายศุภนิจ สุกใส นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนหนองทะเลวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
133 นางสาวศิริมา อิสลาม นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนหนองทะเลวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
134 นางสาวศิริมา อิสลาม นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนหนองทะเลวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
135 นางวาสนา เกิดสุข ครู โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง เลขานุการศูนย์จัดการแข่งขัน  
136 นางสาวเบ็ญญาภา พรหมอินทร์ ครูโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม เลขานุการศูนย์จัดการแข่งขัน  
137 นางนิรมล โรยอุตระ ครูโรงเรียนเมืองกระบี่ คณะกรรมการศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
138 นางอารี พูลศิริ ครูโรงเรียนเมืองกระบี่ คณะกรรมการศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
139 นายจำนง ใหม่นิ่ม ครูโรงเรียนเมืองกระบี่ คณะกรรมการศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
140 นางอุษารัตน์ ใหม่นิ่ม ครูโรงเรียนเมืองกระบี่ คณะกรรมการศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
141 นางปราณี เวลาดี ครูโรงเรียนเมืองกระบี่ คณะกรรมการศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
142 นางขวัญชนก เอี่ยมศักดิ์ ครูโรงเรียนเมืองกระบี่ คณะกรรมการศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
143 นายปารมี ภูมิสุทธาผล ครูโรงเรียนเมืองกระบี่ คณะกรรมการศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
144 นางธนาวดี ขาวล้วน ครูโรงเรียนเมืองกระบี่ คณะกรรมการศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
145 นายบุญกรณ์ สกุลสวน ครูโรงเรียนเมืองกระบี่ คณะกรรมการศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
146 นางสาวฉวีวรรณ ลีละวาณิชย์ ครูโรงเรียนเมืองกระบี่ คณะกรรมการศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
147 นางสอลีฮะ ปูตีล่า ครูโรงเรียนเมืองกระบี่ คณะกรรมการศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
148 นางสาวกัลยา คงทอง ครูโรงเรียนเมืองกระบี่ คณะกรรมการศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
149 นางสาวนาฎอนงค์ พรมจินดา ครูโรงเรียนเมืองกระบี่ คณะกรรมการศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
150 นายพยุงศักดิ์ กูลช่าง ครูโรงเรียนเมืองกระบี่ คณะกรรมการศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
151 นางสาวรัชดาภรณ์ แซ่ลิ่ม ครูโรงเรียนเมืองกระบี่ คณะกรรมการศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
152 นางสาวศุภจิต เจียวก๊ก ครูโรงเรียนเมืองกระบี่ คณะกรรมการศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
153 นางระพีพร เก้าเอี้ยน ครูโรงเรียนเมืองกระบี่ คณะกรรมการศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
154 นางสาวอรนุช แก้ววิเศษ ครูโรงเรียนเมืองกระบี่ คณะกรรมการศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
155 นางสาวปรียาพรรณ ทิมทอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเมืองกระบี่ คณะกรรมการศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
156 นางสาวนฤมล หมาดเส็ม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเมืองกระบี่ คณะกรรมการศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
157 นายสุรเชษฐ์ อาจหมั่น นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเมืองกระบี่ คณะกรรมการศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
158 นางสาววันวิสาข์ มาเติม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเมืองกระบี่ คณะกรรมการศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
159 นายฮัสสัน มะเขร็ม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเมืองกระบี่ คณะกรรมการศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
160 นายวสันต์ ชูไกรไทย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเมืองกระบี่ คณะกรรมการศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
161 นางสาวอัมพลิกา สุทธิพิทักษ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเมืองกระบี่ คณะกรรมการศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
162 นางสาวธันย์ชนก สุทธิเกิด ครูโรงเรียนเมืองกระบี่ คณะกรรมการศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
163 นางลัดดาวัลย์ ศรีสุข ครู โรงเรียนหนองทะเลวิทยา เลขานุการศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
164 score1 ครู ร.ร.พนมเบญจา เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  
165 นางธนิกานต์ โต๊ะระเหม ครู โรงเรียนหนองทะเลวิทยา ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
166 นางรัชนี ทศวิชิต ครู โรงเรียนหนองทะเลวิทยา ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
167 นางศิริตะวัน นาควงศ์ ครู โรงเรียนหนองทะเลวิทยา เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
168 นายจำรัส บัวเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ ประธานศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
169 นายสุธรรม โสภามัง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ รองประธานศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
170 นายสมยศ อ่าวลึกเหนือ ครูโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ เลขานุการศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
171 นางสุภาพร เพชรทอง ครูโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ คณะกรรมการศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
172 นางชบาน้อย ชัยทอง ครูโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ คณะกรรมการศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
173 นางวิลาวัลย์ พรหมแก้ว ครูโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ คณะกรรมการศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
174 นางอารีย์ ใสดำ ครูโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ คณะกรรมการศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
175 นางฤตินันท์ ไชยสงคราม ครูโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ คณะกรรมการศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
176 นางศรีสุดา เมืองสง ครูโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ คณะกรรมการศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
177 นางสาวโยธกา บุญมา ครูโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ คณะกรรมการศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
178 นางสาวศรุตยา สุวรรณสังข์ ครูโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ คณะกรรมการศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
179 นางสาวสุคนธ์ แก้วมา ครูโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ คณะกรรมการศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
180 นายสุทธิพันธุ์ ทองล้วน ครูโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ คณะกรรมการศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
181 นายวิษณุ ช่วยบำรุง ครูโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ คณะกรรมการศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
182 นางสาวจิราภรณ์ บุตรเหล่ ครูโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ คณะกรรมการศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
183 นายฝีน โรมินทร์ ครูโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ คณะกรรมการศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
184 นางสาวสุกานดา สมบูรณ์ ครูโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ คณะกรรมการศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
185 นางสาวอนงค์รัตน์ ไชยเชาวน์ ครูโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ คณะกรรมการศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
186 นางสาวอรวรรณ พจนานันท์ ครูโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน ศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
187 นายกิตติพร แย้มยิ่ง ครูโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน ศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
188 นางสาวโสวภา ปวิธชาติ เจ้าหน้าที่งานวิชาการโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน ศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
189 นางสาวอริสรา ทวีศรี ครูโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์จัดการแข่งขันกสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
190 นายเจริญ คงชนะ ครูโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ ประธานกรรมการคุมสอบ ระดับ ม.ต้น  
191 นายวีรยะ ยศดำ ครูโรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา กรรมการคุมสอบระดับ ม.ต้น  
192 นางอรุณวรรณ เอ่งฉ้วน ครูโรงเรียนเมืองกระบี่ กรรมการคุมสอบระดับ ม.ต้น  
193 นางสาวสุกัญญา เรืองเกิด ครูโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กรรมการคุมสอบระดับ ม.ต้น  
194 นายเศรษฐวุฒิ บรรณาลังค์ ครูโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ กรรมการคุมสอบระดับ ม.ต้น  
195 นางลักษณา รอดคุ้ม ครูโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ กรรมการตัดสินผลการแข่งขันระดับ ม.ปลาย  
196 นายวาทกานต์ รอบคอบ ครูโรงเรียนหนองทะเลวิทยา กรรมการตัดสินผลการแข่งขันระดับ ม.ปลาย  
197 นายสมบูรณ์ เพชรรัตน์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กรรมการตัดสินผลการแข่งขันระดับ ม.ปลาย  
198 นายดลมาลิก ยุทธแสง ครูโรงเรียนอุทยานศึกษากระบี่ กรรมการตัดสินผลการแข่งขันระดับ ม.ปลาย  
199 นายสุรเชษฐ์ สมานสันติ ครูโรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา กรรมการคุมสอบระดับ ม.ปลาย  
200 นายณรงค์ศักดิ์ จงจิตร ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กรรมการคุมสอบระดับ ม.ปลาย  
201 นายวีรพจน์ บุญคง ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 กรรมการคุมสอบระดับ ม.ปลาย  
202 นายวิโรจน์ ทองอ่อน ครูโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กรรมการคุมสอบระดับ ม.ปลาย  
203 นายอุดม แซ่ตัน ครูโรงเรียนเมืองกระบี่ ประธานกรรมการคุมสอบ ระดับ ม.ปลาย  
204 นายเกียรติศักดิ์ บัวเพชร ครูโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กรรมการตัดสินการแข่งขันแอโรบิก  
205 นายสุทธิรักษ์ เรืองมาก ครูโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง กรรมการตัดสินการแข่งขันแอโรบิก  
206 นายอานนท์ โกยกุล ครูโรงเรียนเมืองกระบี่ กรรมการตัดสินการแข่งขันแอโรบิก  
207 นายพยงค์ กี่บุตร ครูโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ กรรมการตัดสินการแข่งขันแอโรบิก  
208 นายนันทกรณ์ บุญทองแก้ว ครูโรงเรียนเขาดินประชานุกูล กรรมการตัดสินผลการแข่งขันระดับ ม.ต้น  
209 นายวิรัช ซื่อตรง ครูโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ กรรมการตัดสินผลการแข่งขันระดับ ม.ต้น  
210 นายสมชิต บรรทิต ครูโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง กรรมการตัดสินผลการแข่งขันระดับ ม.ต้น  
211 นายศุภชัย ไร่ใหญ่ ครูโรงเรียนเอกภาพศาสนวิชญ์ กรรมการตัดสินผลการแข่งขันระดับ ม.ต้น  
212 นางสาวเบ็ญญาภา พรหมอินทร์ ครูโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม กรรมการสรุปและรายงานผลการแข่งขัน  
213 นายสมศักดิื เล้าหิน ครูโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม กรรมการสรุปและรายงานผลการแข่งขัน  
214 นางสาวณภัสญา แสงศรี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม กรรมการสรุปและรายงานผลการแข่งขัน  
215 นายอวิรุทธิ์ อินทระ ครูโรงเรียนพนมเบญจา ประธานกรรมการตัดสินผลการแข่งขันระดับ ม.ต้น  
216 นางยุบล กัปตัน ครูโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ ประธานกรรมการตัดสินผลการแข่งขันระดับ ม.ปลาย  
217 นายสุวิทย์ ทศวิชิต ครูโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันแอโรบิก  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]