รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ และ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  จินดาสิงห์
 
1. นางนันท์นภัส  กิติบุญญา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมเบญจา 1. นางสาวศิริวรรณ  เนื้อนวล
 
1. นางอรอุมา  เขียวสวัสดิ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 1. เด็กชายปริญญา  สมแก้ว
 
1. นางสาวอรัญญา  ศรีเมือง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ 1. นายจักรินทร์  กังแฮ
 
1. นางสาววรรณดี  ผิวดี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. เด็กหญิงโชติรส  เลือกถือ
 
1. นางสาววิลาวรรณ  ศรีคุ้ย
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกภาพศาสนวิชญ์ 1. นางสาวฮุสณา  โลดโพธิ์ศรี
 
1. นายการานี  แดงหรา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ช่วยพัทลุง
 
1. นางนันท์นภัส  กิติบุญญา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นางสาวณันฑกานต์  สุธาพจน์
 
1. นางโอปอล์  วงศ์สวัสดิ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 97.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. เด็กหญิงตวิษา  มงคลประดิษฐ์
2. เด็กหญิงปีวรา  ชิตาพงศ์
3. เด็กหญิงสาวิตรี  เสงี่ยมวงศ์
 
1. นายอภิชาต  ล่องลอย
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นางสาวจิตรวรรณ  ชูทอง
2. นางสาวศิรดา  หาญชูวงศ์สกุล
3. นางสาวอภิรุจี  ธรรมทักษ์
 
1. นางบัณฑิตา  แจ้งจบ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  รอถ้า
2. เด็กหญิงสุตาภัทร  แก้วศรี
 
1. นางศิริภา  อักขะบุตร
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง 1. นางสาวกฤติกา  บ่อหนา
2. นางสาวธิติมา  ถิ่นคำเชิด
 
1. นายพูลศักดิ์  เดชเจริญ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. เด็กหญิงกันธิชา  รามดิษฐ์
 
1. นางสาวเพาพักตรา  กาธรรมณี
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นายรัฐธรรมนูญ  อริยวงศ์
 
1. นางดวงพร  บูรณชัย
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงศิขริน  บ่อม่วง
2. เด็กหญิงอจิรภาส์  น้ำใส
3. เด็กหญิงอิษยา  โวหาร
 
1. นางสาวตรึกจิต  บินต่วน
2. นางสาวอารียา  ช่วยดำ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ 1. นางสาวชุตินธร  บุญธีระเลิศ
2. นางสาวดวงฤทัย  เข็มศรี
3. นางสาวธนัญญา  หลานรอด
 
1. นางปานใจ  แจ่มใส
2. นายพัชรพงศ์  สังข์สุวรรณ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาดินประชานุกูล 1. นางสาวกาญจนา  ลิ่มคำ
2. นางสาวจันทร์ทราวดี  รักษ์วงค์
3. นายอิทธิฤทธิ์  เหล่าสี
 
1. นางภัททิยา  สุขสวัสดิ์
2. นางสาวกาญจนา  พรมมา
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ 1. นางสาวสุธิตา  สัตย์จิตร
2. นางสาวอรยา  หวันด้าเหร่
3. นายอัมรินทร์  สุขวิทย์
 
1. นางสาวตรึกจิต  บินต่วน
2. นายศักรินทร์  เพียรกิจ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. เด็กชายภูริ  ฟุ้งเพื่อง
2. เด็กชายยุทธนา  ทองรอด
 
1. นางสาวฐปะนีย์  กี่บุตร
2. นางสาวสิริมา  พงษ์ศิริกุล
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นางสาวนัจวา  ทองศรี
2. นายเอเชีย  เล็กกุล
 
1. นางสาวฐปะนีย์  กี่บุตร
2. นางสาวสิริมา  พงษ์ศิริกุล
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 1. เด็กชายเจษฎา  ปุสสะ
 
1. นางสาวธนพร  สระทองแยง
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นางสาวสุวรรณทิพย์  เพ็ชรน้ำแดง
 
1. นางสกาวรัตน์  ยศตันติ
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. เด็กชายญาณวิชญ์  หอมชื่น
2. เด็กหญิงฑิตฐิตา  สะพานทอง
3. เด็กชายวรวิทย์  บุญฤทธิ์
 
1. นายพิชัย  ชายเชื้อ
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง 1. นายณัฐนัย  ไชยบุตร
2. นางสาวณัฐวดี  สุทธิเกิด
3. นางสาวสโรชา  สารภี
 
1. นางวาสนา  เกิดสุข
2. นางโชตินา  พฤกษสุวรรณ
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมเบญจา 1. เด็กหญิงรุ่งรวี  ปราศภัย
2. เด็กหญิงวิชุดา  ขันพระแสง
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ศิริเพ็ชร
 
1. นางสุกัญญา  วันแรก
2. นางสาวมานิตา  จิตรักษา
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง 1. นางสาวกัญญาภัค  อนุรักษ์
2. นางสาวอพัสดา  คงโส
3. นางสาวแพรวพรรณ  ประสงค์รัตน์
 
1. นางสาวบุญช่วย  บัวแก้ว
2. นางสาวศศิรัศมิ์  คงอ่อน
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ 1. เด็กชายธนวัฒน์  เพชรแก้ว
2. เด็กชายปริวัตร  ทองเรือง
3. เด็กหญิงพิยดา  เพิ่มมี
 
1. นางสาวสายใจ  ชูมณี
2. นางอมรรัตน์  คงเจริญ
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกระบี่ 1. นางสาวธนัชพร  กลับส่ง
2. นางสาวรักษิตา  พงพันธุ์
3. นายเกียรติศักดิ์  หนูอ่อน
 
1. นางอมรทัต  เอียดศรีชาย
2. นายเจษฎา  ค้าของ
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. เด็กหญิงปภังกร  วิภวกานต์
2. เด็กหญิงพิมพัชฌา  เอ่งฉ้วน
3. เด็กชายโจมโชค  เพชรแท้
 
1. นางศิริขวัญ  หนูพุทธิ
2. นายวีรวิชญ์  อนันต์ธนสิน
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมเบญจา 1. นางสาวจันทนิภา  แก้วเกตุ
2. นางสาวสุดารัตน์  จงไกรจักร
3. นางสาวอรวี  จงเจริญ
 
1. นางเกศกนก  เขียวน้อย
2. นายชวนากร  โอพั่ง
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมเบญจา 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  แก้วสีใส
2. เด็กหญิงสิริวิมล  กาสังข์
 
1. นางสาวมานิตา  จิตรักษา
2. นางสุกัญญา  วันแรก
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ 1. นายจักรธร  ศรีสุขใส
2. นายทัตพงศ์  รอดจันทร์
 
1. นางสาวฟาอีซะห์  อาแว
2. นางสาวสุจิตรา  เพิงคาม
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาดินประชานุกูล 1. เด็กชายยศพัฒน์  สวัสดิวงค์
2. เด็กชายอานนท์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายอับดุลเลาะ  เล๊ะนุ๊
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาดินประชานุกูล 1. เด็กชายวัชระ  คงสกุล
2. เด็กชายสมโชค  ซื่อตรง
 
1. นายศุภชัย  ทวีสุข
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 1. นายนฤดม  แซ่อิ๋ว
2. นายเจษาฎากรณ์  ขวัญยืน
3. นายเลิศชาย  ทองเถาว์
 
1. นายราเชนทร์  ปานตุลย์
2. นายวิสุทธิพงษ์   ชูเพ็ชรพงษ์กุล
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มากผล
2. เด็กหญิงญารินดา  ผลเงาะ
3. เด็กชายณัฐพงศ์  ช่างรอบ
4. เด็กหญิงปิ่นธิดา  เชาวลิต
5. เด็กหญิงวิชุดา  พาญาติ
 
1. นายเกียรติศักดิ์  สิงห์สาย
2. นางพัฒนา  บุญเดช
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 1. นางสาวจุฑามาศ  แผ่นทอง
2. นางสาวรุ่งทิวา  การถึง
3. นางสาวศิริพร  เพ็ชรมาก
4. นางสาวอมราวดี  บุญเรือง
5. นางสาวอรอุมา  บุญเลิศ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปัทมา  ญาณแก้ว
2. นางสาวอุมารังสี  ช่วยชนะ
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงประกายวรรณ  ขนานใต้
2. เด็กหญิงสุชญา  จันทร์มิตร
3. เด็กหญิงสุนัธญา  เพ็ชรสุก
4. เด็กหญิงเปรมสิณี  หลีจิ
5. เด็กหญิงเพ็ญนภา  แหลมเกาะ
 
1. นางสาวพันธ์ทิพย์  แนะแก้ว
2. นางสาวสิริรักษ์  เกตบุญ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 1. นางสาวกัณฑรัต  ลูกเมือง
2. นางสาวจุฑาทิพย์  ธานีรัตน์
3. นางสาวพัชรี  ชูสง
4. นายภูริภัท  คงสบาย
5. นางสาวเบญจวรรณ์  ฤทธิ์ศรี
 
1. นางพัชราภรณ์  ค้ามาก
2. นางสาวจีระนันท์  ศรีทอง
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เสริมเกียรติวัฒน์
2. เด็กชายณัฐพงษ์  สังข์ขาว
3. เด็กชายวัชระพงษ์  น้ำใส
4. เด็กหญิงศศิธร  วงศ์ศาลา
5. เด็กหญิงศิริวรรณ  อยู่ที่
 
1. นายจรัญ  รอดโกบ
2. นายตุลชัย  สะกัญญา
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 92.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นายคณาพงษ์  สารวัตร
2. นายชยากร  ภูเก้าล้วน
3. นายธาริต  สุทธิเหลือ
4. นายพีรวิชญ์  เอ่งฉ้วน
5. นายศุภณัฐ  ศรีเอี่ยม
 
1. นายไพโรจน์  ตั้นสุย
2. นางจิราภรณ์  ณ นคร
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ 1. นางสาวกมลรัตน์  โกมล
2. นายกิตติธัช  สิทธิสถิตย์
3. เด็กหญิงชพิฌชญา  ระโสยบุตร
4. นายณธกร  ภักดี
5. นางสาวณัฐณิชา  นุ้ยขาว
6. นายณัฐวุฒิ  ธรรมสิทธิ์
7. นายนครินทร์  สุขใส
8. นายนพเก้า  เสริมเกีตริวัฒน์
9. นายพงศ์ศิริ  แซ่ลิ่ม
10. นายพุฒิพงศ์  สมศรี
11. เด็กหญิงมุกด์วารี  ทิพย์บรรจง
12. นายมุคฆอรีน  หาญทะเล
13. นายวิทวัส  หมู่มาก
14. นายวิศณุ  สิทธิชัย
15. เด็กหญิงสร้อยสุดา  หาญทะเล
16. นางสาวสุภาวดี  วงศ์กอ
17. นางสาวอังคณา  วงศ์ประเสริฐ
18. เด็กหญิงอารียา  จิตเย็น
19. นางสาวอารียา  สิทธิชัย
20. นางสาวอินทุออน  หวามาก
 
1. นายศิริ  ศิริรักษ์
2. นายเชาวลิต  ทองมีขวัญ
3. นายตุลชัย  สะกัญญา
4. นางชลิดา  เกื้อชาติ
5. นางจินตนา  อ่อนหวาน
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาการอิสลาม 1. เด็กหญิงรุ้งทิพย์  ชาญน้ำ
 
1. นายชัยวุฒิ  บุตรเหล่
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 1. นางสาวอัจฉราภรณ์  ทับทิมเมือง
 
1. นางสาวอาจารี  ฉัตรมณี
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ 1. เด็กชายจิรายุ  สาวงนาม
2. เด็กหญิงนันทิกานต์  เดิมชัย
 
1. นางชบาน้อย  ชัยทอง
2. นางวิลาวัลย์  พรหมแก้ว
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ 1. นายชนาธิป  ประชาบุตร
2. นางสาวอัจฉรียา  เทพยศ
 
1. นางฤตินันท์  ไชยสงคราม
2. นางอารีย์  ใสดำ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 1. นางสาวกฤติกา  งานดี
2. นางสาวกิติยา  ศรีสุขใส
3. นางสาวจิระนันท์  เดชศรี
4. นางสาวชนนิกานต์  ทรงทอง
5. เด็กหญิงช่อฟ้า  เบ็ดเสร็จ
6. นางสาวธัญญเรศ  ปานแดง
7. เด็กหญิงบุญสิริขวัญ  หนูเรือง
8. เด็กหญิงปทุมทิพย์  เกื้อกูล
9. เด็กหญิงวัลภา  ประพันธ์
10. นางสาวศศิธร  วงศ์เมฆ
 
1. นายมานิตย์  บัวเพชร
2. นางสาวสุณีรัตน์  คงไข่ศรี
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมเบญจา 1. นางสาวกรรณิกา  โสมจันทร์
2. นางสาวกัลยา  หนูกลับ
3. นางสาวคริษฐา  บรรเทิงกุล
4. เด็กหญิงจิราภรณ์  เพชรกระจาย
5. นางสาวจุฑารัตน์  ชัยศรีรักษ์
6. นางสาวชิดชนก  ศรีจันทร์
7. นางสาวณัฐริญา  ศรีอาวุธ
8. เด็กหญิงปริฉัตร  แก้วใหญ่
9. เด็กหญิงปาริชาติ  บัวเพชร
10. นางสาวพลอยไพลิน  แก้วยก
11. นางสาวภัณฑิรา  นกทวี
12. นางสาววาสนา  บัวเพชร
13. นางสาวสุภาวรรณ  อินทรวิเชียร
14. นางสาวอรญา  ชินหินแก้ว
15. นางสาวเกศกนก  โสมจันทร์
 
1. นายอ่าหนัด   เกกินะ
2. นายยุทติพงษ์  นกแก้ว
3. นางพวงรัตน์  เกกินะ
4. นายบุรพล  จิตต์ณรงค์
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เพ็ชรไพย์
2. เด็กชายพิริยกร  สังข์คุ้ม
 
1. นายนฤทธิ์  ศิริตระกูล
2. นายปัทฐวี  ขาวช่วย
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ 1. นายกษิเดช  สมเกื้อ
2. นางสาวจิราวรรณ  ทำสวน
 
1. นางยุบล  กัปตัน
2. นายศุภฤกษ์  จันทวี
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงอาคิรา  ปุริสชาติ
 
1. นายชัยณรงค์  ใจเกลี้ยง
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นางสาวกชกร  เอ่งฉ้วน
 
1. นายสมเกียรติ์  สุวรรณรัตน์
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทองย้อย
 
1. นายชัยณรงค์  ใจเกลี้ยง
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นางสาวชนกานต์  สังขาว
 
1. นายสมเกียรติ์  สุวรรณรัตน์
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงสายใจ  จันทวีโรจน์
 
1. นายชัยณรงค์  ใจเกลี้ยง
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ 1. นางสาวสุพัตรา  ลูกเมือง
 
1. นายชัยณรงค์  ใจเกลี้ยง
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  แก้วจันทร์ศรี
 
1. นายสมเกียรติ์  สุวรรณรัตน์
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ 1. นายอภิสิทธิ์  มากนวล
 
1. นายสุรินทร์  จันทร์ศิริ
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   บัวบรรจง
2. เด็กหญิงอาทิตยา  มากผล
 
1. นายวิชัย  แย้มหอม
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม 1. เด็กหญิงกตัญญุตา  เชาวนะ
 
1. นายวิชาญ  แพทย์ประสม
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทยานศึกษากระบี่ 1. นางสาวศิริรส  สามัญบุตร
 
1. นายครรชิต  ทองคำ
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง 1. นายธิศยะ  พยายาม
2. เด็กหญิงรัญชิดา  สาระภี
3. นายสุรพงษ์  สมใจ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมยศ  เกกินะ
2. นายธวัช  ทองคำ
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง 1. นางสาวธารสุดา  ลีลารักษ์
2. นายหฤษฎ์  ป่อซิ่ว
3. นายเจนวิทย์  คงคาวงศ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมยศ  เกกินะ
2. นายธวัช  ทองคำ
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. เด็กชายสิริสิน  กอเจริญรัตน์
 
1. นายสุรศักดิ์  บุญชูประภา
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นายจตุรงค์  พลเดช
 
1. นายสุรศักดิ์  บุญชูประภา
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. เด็กชายวริศ  มากแก้ว
 
1. นายสุรศักดิ์  บุญชูประภา
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นายจตุรงค์  พลเดช
 
1. นายสุรศักดิ์  บุญชูประภา
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. เด็กชายธนกฤต  วัฒนา
 
1. นายสุรศักดิ์  บุญชูประภา
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นายอดุลยศักดิ์  นาคประสิทธิ์
 
1. นายสุรศักดิ์  บุญชูประภา
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง 1. เด็กชายปริญญา  แก้วปรุง
 
1. นายชนินทร์  บุญชูประภา
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นายดรัณภพ  เกิดแก้ว
 
1. นายสุรศักดิ์  บุญชูประภา
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา 1. เด็กชายณัฐวัตร  บัวทอง
 
1. นางเกษศิริ  เหลียวสิทธิกุล
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ทองฤทธิ์
 
1. นางสาวไพลิน  ฮุ่ยสกุล
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกระบี่ 1. นางสาวจิรายุ  รังสิมันตุชาติ
 
1. นายฐิติโภค  อักษรเกิด
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกระบี่ 1. เด็กชายชินวัตร  หนูเพ็ง
 
1. นายฐิติโภค  อักษรเกิด
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง 1. เด็กหญิงภารดี  กาญจนวงศ์
 
1. นายชนินทร์  บุญชูประภา
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง 1. นายกิตติชัย  เปาปวง
 
1. นายชนินทร์  บุญชูประภา
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. เด็กชายนวพล  พลคช
 
1. นายสุรศักดิ์  บุญชูประภา
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นายดรัณภพ  เกิดแก้ว
 
1. นายสุรศักดิ์  บุญชูประภา
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง 1. เด็กหญิงภารดี  กาญจนวงศ์
 
1. นายชนินทร์  บุญชูประภา
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ 1. นางสาวจิราพัชร  โพธิญาน
 
1. นางสาวนิจพร  นิจพรพงศ์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกัลยกร  ศรีพนัง
2. เด็กชายคุณาพจน์  ศักดิ์แก้ว
3. เด็กชายณัฐภูมิ  ขี่ทอง
4. เด็กชายณัฐฤทธิ์  ช่างคำ
5. เด็กชายภรภัทร  ปานมา
6. เด็กชายภัททิยะ  บุณยเกียรติ
 
1. นายคทายุทธิ์  เกษศิริ
2. นายจุมพล  เพ็ชรพวง
3. นายอิสรา  เอี่ยมศิริ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ 1. นายธนกร  วุฒิพงศ์
2. นายปัณณวัฒน์  ใจห้าว
3. นายปุณยวีร์  ศรีพนัง
4. นายพรเทพ  ชัยวิเศษ
5. นายภัสกร  สุวรรณรักษ์
6. นางสาวศิริพร  เสรีวงค์
 
1. นายคทายุทธิ์  เกษศิริ
2. นายจุมพล  เพ็ชรพวง
3. นายอิสรา  เอี่ยมศิริ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. เด็กหญิงกชพรรณ  คงพุ่ม
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร  วิเชียร
3. เด็กหญิงกัณฑิรา  ดำรงอ่องตระกูล
4. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ชายเขาทอง
5. นายคณิน  หนุเจริญกุล
6. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  สวนนุช
7. นางสาวจิรัชญา  ขาวแดง
8. เด็กหญิงณญาตา  ชนจันทร์
9. เด็กหญิงณัฐพร  ช่างทองเครือ
10. เด็กหญิงณีรวงศ์  บัวสด
11. นายทองขัตติยะ  บัวทอง
12. นายทักษพร  ดำรงอ่องตระกูล
13. นางสาวธัญชนก  อินทร์เหมือน
14. เด็กหญิงธัญลักษณ์  กุลสอนนาม
15. เด็กหญิงธิดาเทพ  ยศประพันธ์
16. เด็กชายนดล  คิดรอบ
17. นายนพกร  กังแฮ
18. นางสาวนภัสนันท์  เหมฤค
19. นายนันทวัฒน์  หง้าฝา
20. นายนิติพงษ์  ทองเกลี้ยง
21. เด็กหญิงปิยาพัชร  แก้วสำราญ
22. เด็กหญิงพิชญธิดา  ขวัญเกิด
23. นางสาวพิมพิสุทธิ์  เจริญงาน
24. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  บรรเทือง
25. นางสาวฟาริดา  กาหลง
26. นางสาวมนัชญา  บุตรหง้า
27. นางสาวรัตนภรณ์  ณ นคร
28. เด็กหญิงวริศรา  เงินนุช
29. นายวุฒิพงศ์  พริกคง
30. นางสาวศุภธิดา  แก้วสำราญ
31. นายสุขเกษม  มังคุด
32. เด็กหญิงสุภาวดี  ชดช้อย
33. เด็กชายอนวัช  ณ นคร
34. นายอภิวัฒน์  เลิศเลอสกุล
35. เด็กหญิงอรนิชา  หอมกลิ่น
36. นางสาวอรปรียา  สันติพิทักษ์
37. นางสาวอรอุษา  เงินนุช
38. เด็กหญิงอันดา  กลับฉิ่ง
39. เด็กหญิงอาภาภัทร  สายสาระ
40. นายเสกพิสิฐ์  แก้วจันทร์
 
1. นายศุภวัฒน์  ทองแก้ว
2. นายอับดุลเล๊าะ  ปาโละ
3. นางปิยธิดา  แก้วสำราญ
4. นายสมเกียรติ์  สุวรรณรัตน์
5. นายบรรจบ  กาญจนสถิตย์
6. นางสาวอมรรัตน์  ชมญาติ
7. นางสาวหนึ่งฤทัย  ช่วยเนียม
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 1. นางสาวกชกร  จันทร์สุริย์
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วสมุทร
3. นางสาวกรรณิกา  เที่ยงภาษา
4. นายกฤตนัย  กลับกลาย
5. นายกฤษฎา  เปี่ยมยา
6. นายกฤษฎา  เปี่ยมยา
7. เด็กชายกษิดิ์เดช  ปานชู
8. เด็กหญิงกันตินัน  อาชาทรง
9. นางสาวกานต์วจี  กี่สุ้น
10. เด็กชายกิตติภณ   ซ้วนขาว
11. นายขมาผจญ  เต็กเดิม
12. นายจาริส  ยอดศรี
13. นางสาวจิตรานุช  เสาร์จันทร์
14. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ช่วยพัทลุง
15. นางสาวจุฑาทิพย์  แผ่นทอง
16. นายชาญธวัช  ขันสำลี
17. นายณัฐกานต์  วิชัย
18. เด็กชายณัฐพงศ์  บุญเกื้อ
19. นายดนัย  ดวงธรรม
20. นายธัญเทพ  แพงมี
21. นายธีรพล  คงเรือง
22. เด็กหญิงปรยารัตน์  รัตนา
23. นางสาวปรียาพร  ทองเพ็ชร
24. นายพันธวิศ  ชัยเพชร
25. นางสาวรวิกานต์  บัวแก้ว
26. นายรัชรากร   หลานอา
27. เด็กหญิงลภัสรดา  บูชาพันธ์ุ
28. เด็กชายวงศธร  ชิตชลธาร
29. นางสาววรรณศิริ  ใจหาญ
30. นางสาววริศรา  แสวงสุข
31. เด็กหญิงวัลยิหวา  ชูชนะ
32. เด็กหญิงสิริภัทร  ผกาแก้ว
33. เด็กหญิงสิริวิมล  แก้วลูก
34. นางสาวสุภัชชา  เม้งบุตร
35. นางสาวสุภารัตน์  เกลาเกลี้ยง
36. นางสาวอารียา  จันทร์จำรัส
37. นายเจษฎา  อ่อนนวล
38. นางสาวเบญจวรรณ  ใกล้แก้ว
39. นางสาวเพ็ญพรรณศา  เงินสัจจา
 
1. นายวิชชา  ไชยกุล
2. ว่าที่ร้อยตรีศราวุธ  สังข์ทอง
3. นายศราวุธ  เกื้อขาว
4. นายโกษิต  ดาวกระจ่าง
5. นายวรพล  วิเชียรนพรัตน์
6. นายเกรียงไกร  รองเดช
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ 1. เด็กชายภัคพล  รอดโพธิ์ทอง
 
1. นางโชติมา  เถาว์อั้น
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 1. นายรัชรากร  หลานอา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศราวุธ  สังข์ทอง
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. เด็กหญิงพิชญธิดา  ขวัญเกิด
 
1. นายอับดุลเล๊าะ  ปาโละ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นางสาวฟาริดา  กาหลง
 
1. นายศุภวัฒน์  ทองแก้ว
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. เด็กชายณัฐชัย  แซ่ตั้ง
 
1. นายอับดุลเล๊าะ  ปาโละ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 1. นายรัชรากร  หลานอา
 
1. นายวิชชา  ไชยกุล
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 1. เด็กหญิงกฤษนาฎ  สัตย์จิตร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศราวุธ  สังข์ทอง
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 1. นางสาวผกามาศ  พุ่มเกื้อ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศราวุธ  สังข์ทอง
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. เด็กชายฮาริส  มีล่าม
 
1. นายอับดุลเล๊าะ  ปาโละ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นายชยุตพงศ์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายศุภวัฒน์  ทองแก้ว
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงณิชกมล  กูลเกื้อ
 
1. นายเฉลิมพร  มากแก้ว
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นางสาวพิชามญช์ุ  ชูแก้ว
 
1. นายศุภวัฒน์  ทองแก้ว
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ 1. นายภัททิยะ  บุณยเกียรติ
 
1. นายจุมพล  เพ็ชรพวง
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 1. นายดนัย  ดวงธรรม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศราวุธ  สังข์ทอง
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เอี๋ยวพานิช
 
1. นายอับดุลเล๊าะ  ปาโละ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นางสาวจิรัชญา  ขาวแดง
 
1. นายศุภวัฒน์  ทองแก้ว
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 1. นางสาวกรรณิกา  เที่ยงภาษา
2. นายกฤษฎา  เปี่ยมยา
3. เด็กชายกษิดิ์เดช  ปานชู
4. นางสาวกานต์วจี  กี่สุ้น
5. นายจาริส  ยอดศรี
6. นายชาญธวัช  ขันสำลี
7. นายธีรพล  คงเรือง
8. เด็กหญิงลภัสรดา  บูชาพันธุ์
9. เด็กหญิงสิริภัทร  ผกาแก้ว
10. นางสาวเพ็ญพรรณศา  เงินสัจจา
 
1. นายวิชชา  ไชยกุล
2. ว่าที่ร้อยตรีศราวุธ  สังข์ทอง
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  รอดไกร
2. เด็กหญิงธัญพิชชา  จิ้วโฉ้
3. เด็กชายปราชญ์  เหนือคลอง
4. เด็กชายปองภพ  ยมแก้ว
5. เด็กหญิงภัทรี  นบนอบ
6. เด็กชายวรรณรงค์  ขาวสม
7. เด็กชายวิทวัส  เรืองเดช
8. เด็กชายวิธวินท์  คล้ายเลี่ยน
9. เด็กหญิงอรรถวดี  รัตนา
10. เด็กหญิงอุมาวดี  ชายขาว
 
1. นางสุฒิมา  อิ่มอำไพ
2. นางแหวนขวัญ  บุญประทีป
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ 1. นายณรงค์วิทย์  ณ ศรีสุข
2. นางสาวณัฎฐธิดา  แสนกล้า
3. นายทักษิณ  ชะนา
4. นางสาวพรรณี  ปานศรี
5. นางสาววนิดา  สมใจ
6. นางสาวสุนิสา  สุขกาย
7. นายสุรเชษฐ์  สุขกาย
8. นายเกียรติศักดิ์  ฟุ้งเฟื่อง
9. นางสาวเจนจิรา  บุญขำ
10. นายเอนก  แตงแก้ว
 
1. นางสาวภัททิราพร  รอดผล
2. นายสิทธิเดช  ศรีนวล
3. นางสาวปัทมาพร  ปิยะพันธ์
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. เด็กหญิงจิดาภา  จงสวัสดิ์
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  พราหมณ์บัวทอง
3. เด็กหญิงพลอยวรินทร์  ถาวร
4. เด็กหญิงวรรณิชา  สุวรรณมณี
5. เด็กหญิงสุธิดา  เพชรทอง
6. เด็กหญิงอติพร  เลิศประเสริฐ
 
1. นางศิริรัตน์  เม่งบุตร
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  ช่วยเนียม
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง 1. นางสาวชนนิกานต์  เพชรเครือ
2. นางสาวบุณยารักษ์  บัวแก้ว
3. นางสาวปทุมทิพย์  ละอองสม
4. นางสาวประภาเพ็ญ  เม่งบุตร
5. นางสาวประไพพิมพ์  เม่งบุตร
6. นางสาวอารียา  ไชยขาว
 
1. นางสาววาสิกาญจน์  เหมทานนท์
2. นางกาญจนา  สังข์คำ
3. นางเสาวณี  ล่องเพ็ง
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ศรีเพชร
2. เด็กหญิงกันติกร  ผิวดำ
3. เด็กหญิงกันยารัตน์  แสงจันทร์
4. เด็กหญิงธวัลยา  เสริมศิลป์
5. เด็กหญิงธัญยธรณ์  ช่วยแก้ว
6. เด็กหญิงธิติมา  สมุทรสาร
7. เด็กหญิงวนิดา  กุมารน้อย
8. เด็กหญิงวริษา  ไร้สิงห์
9. เด็กหญิงสุชานันท์  แสงมณี
10. เด็กหญิงเกตน์สิริ  ศรีกาญจน์
 
1. นางสาวนาตยา  จันทร์ส่งแสง
2. นางโชติมา  เถาว์อั้น
3. นางอลิษา  กัณหกุล
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง 1. นางสาวกัลยารัตน์  แก้วเกตุ
2. นางสาวชนนิกานต์  เพชรเครือ
3. นางสาวชนิดาภา  เอี้ยวน้อย
4. นางสาวปทุมทิพย์  ละอองสม
5. นางสาวประภาเพ็ญ  เม่งบุตร
6. นางสาวประไพพิมพ์  เม่งบุตร
7. นางสาวอารียา  ไชยขาว
 
1. นางสาววาสิกาญจน์  เหมทานนท์
2. นางกาญจนา  สังข์คำ
3. นายชยนันท์  สามทอง
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. เด็กหญิงจิดาภา  จงสวัสดิ์
2. เด็กหญิงชนกานต์  เถนว้อง
3. เด็กชายชนสรณ์  สัสดีเดช
4. เด็กหญิงชนิสรา  เกษมพงศากร
5. เด็กหญิงธัญญารัตน์  พราหมณ์บัวทอง
6. เด็กหญิงปริยาภัสส์  เอ่งฉ้วน
7. เด็กหญิงพลอยวรินทร์  ถาวร
8. เด็กหญิงวรรณิชา  สุวรรณมณี
9. เด็กชายศตวรรษ  แก้วการดี
10. เด็กชายศรณัฑฒ์  พันธ์คำ
11. เด็กชายสิรวิชญ์  นำพา
12. เด็กหญิงสุธิดา  เพชรทอง
13. เด็กหญิงสุภีรดา  ช่างเรือ
14. เด็กหญิงหทัยชนก  แก้วเสริม
15. เด็กหญิงอติพร  เลิศประเสริฐ
16. เด็กหญิงโยศิตา  มงคลประดิษฐ
 
1. นางศิริรัตน์  เม่งบุตร
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  ช่วยเนียม
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกระบี่ 1. นางสาวจริยาวดี  หาญชนะ
2. นางสาวจิรายุ  รังสิมันตุชาติ
3. นางสาวฐานิดา  หนูวิไล
4. นางสาวณัฐลาวรรณ  มากสิน
5. นางสาวภัทรวรรณ  กัณตังกุล
6. นางสาววรัชยา  สุขทวี
7. นางสาวสุภาณี  สวัสดิ์รักษา
8. นางสาวอรปรียา  แก้วแยม
 
1. นางสาวอาทิติยา  ชอบผล
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นางสาวกนกพร  สิงห์ชู
2. นายกฤษฎา   มาตย์เกียรติกุล
3. นางสาวจิรารัตน์  สัสดีเดช
4. เด็กชายศรณัฑฒ์  พันธ์คำ
5. นายอรรถพล  ธวัชชัยพิบูลย์
 
1. นางศิริรัตน์  เม่งบุตร
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  ช่วยเนียม
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาดินประชานุกูล 1. นางสาวศรีสุดา  อินทร์วิเชียร
2. นางสาวโมทนา  พรสวัสดิ์
 
1. นายนันทกรณ์  บุญทองแก้ว
2. นางเสมือนใจ  ทับไทร
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. เด็กหญิงพรธิดา  เจริญงาน
 
1. นางสาวสารภี  กิตติธรกุล
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นางสาวปานตะวัน  ชุ่มพิพัฒน์
 
1. Miss Jiao  Xiaojing
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. เด็กหญิงอรณิชชา  ลิ่มธนาสกุล
 
1. นางสาวเจ๊ะฟาตีฮ๊ะห์  เจ๊ะเล๊าะ
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นางสาวสุรีลักษณ์  อำลอย
 
1. นางปิยธิดา  แก้วสำราญ
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นายนครินทร์  จันทร์ศร
 
1. นายทัตเทพ  อ่อนเกตุพล
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นางสาวนาถทิวา  เสวก
 
1. นางสาวชนานุช  สงแก้ว
 
119 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. เด็กหญิงธนภรณ์  เวชกามา
 
1. นางสาวทิวาพร  ปานหนู
 
120 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นางสาววรกานต์  เมฆแก้ว
 
1. นางสาวอรสา  ชูสกุลตันติวงศ์
 
121 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. เด็กหญิงตัสสกมล  ชุมทอง
 
1. นางสาวเจ๊ะฟาตีฮ๊ะห์  เจ๊ะเล๊าะ
 
122 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นางสาวสุธิดาพร  สุขมีชัย
 
1. นางปิยธิดา  แก้วสำราญ
 
123 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นายเจษฎา  รักดี
 
1. นายทัตเทพ  อ่อนเกตุพล
 
124 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นางสาวกชพร   เทพดำ
 
1. นางสาวชนานุช  สงแก้ว
 
125 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นายขจรพัฒน์  แก้วถาวร
2. นายทศพงษ์  หนูช่วย
3. นายธนากร  บุญสพ
4. นายธีรัช  สันติราชัย
5. นางสาวพรรณวดี  เพ็ชรเครือ
 
1. นางสาวอรสา  ชูสกุลตันติวงศ์
 
126 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นายจิตบุณย์  อาจหาญ
2. นายธนวิชญ์  บูรณถาวรสม
3. นายธีระ  แสงประทุม
4. นายพีท  ศรีทนนท์
5. นายภูชิต  แสงชูทอง
 
1. นางปิยธิดา  แก้วสำราญ
 
127 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นายนิธิศ  แก้วบุญจันทร์
2. นางสาวปัญชิกา  ทองคำ
3. นางสาวพิชญาภา  กูลเก็ต
4. นางสาวมาลินี  เกตุแก้ว
5. นางสาวสายใจ  อานนท์
 
1. นางสาวรสิกกานต์  กุลชุมภู
 
128 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นายณัฏฐนันท์  เขาทอง
2. นางสาวนวพร  แก้วมณี
3. นายปริญญา   สืบญาติ
4. นางสาวปลายฟ้า  สิงห์โต
5. นางสาวรัชนีกร  อ๋องท่อ
 
1. นางสาวจันทกานต์   เพชรเครือ
2. Miss Jeon  Heeseon
 
129 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 1. นางสาวปนัดดา  ขุนปาน
2. นางสาวเฟื่องฟ้า  พูลสวัสดิ์
 
1. นายบดินทร์  จันทร์สุข
 
130 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นายธนภูมิ  โกยตัน
2. นางสาวรัตนาวดี  อาชาทรง
 
1. นางสาวเจ๊ะฟาตีฮะห์  เจ๊ะเล๊าะ
 
131 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นางสาวณัฏฐชา  แซ่ลิ่ม
2. นางสาวมนัสวรรณ  ประสานการ
 
1. นางสาวรสิกกานต์  กุลชุมภู
 
132 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นางสาวชนันธรณ์  ทับโทน
2. นางสาวณัญญาณัฎฐ์  เสริมสิน
 
1. นางสาวจันทกานต์  เพชรเครือ
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ไกรนรา
2. เด็กชายก้องเกียรติ  จีนพั่ว
3. เด็กชายณัชพล  พราหมชู
4. เด็กชายวีรภัทร  กองวงษา
5. เด็กชายวุฒินันท์  สุขกาย
6. เด็กชายศุภกิตติ์  ไกรนรา
7. เด็กชายสถาพร  ชะนา
8. เด็กชายสุรเกียรติ  สำลีแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักรพันธ์  ชูกลิ่น
2. นายชาญวุฒิ  เครือจันทร์
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 81.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ 1. นายซอลาฮูดีน  เจ๊ะบือราเฮง
2. นายพงศธร  บุญเนื่อง
3. นายศตวรรษ  ชัยคช
4. นายอดิเทพ  ทองแท่น
5. นายอุชุกร  พรมรักษา
6. นายเอกรัตน์  เพ็ชรรัตน์
 
1. นายเกรียงศักดิ์  มีแก้ว
2. นายกรัสนัย  คงทอง
3. นายนพดล  พุทธพฤกษ์
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นางสาวจันทกานต์  แสงเพชร
2. นางสาวจันทรัช  ชูทอง
3. นางสาวจารุมาศ  เชิญกลาง
4. นายทิวากร  สุวรรณชาตรี
5. นายนราวิชญ์  เส้งย่อง
6. นายนุติกร  ศรีวิสุทธิ์
7. นางสาวบุษกร  สุกดำ
8. นางสาวปวีณ์ธิดา  ลูกเล็ก
9. นายวีรวัฒน์  บ่อหนา
10. นางสาวสิราพร  แซ่คู
 
1. นางณัฏฐิณี  ระสิตานนท์
2. นายไพโรจน์  ตั้นสุย
3. นางสาวอมรรัตน์  ชมญาติ
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 1. นางสาวจิรวรรณ  จันทร์ต้น
2. เด็กหญิงธนัญญา  หลู่สถิตกุล
3. นายธีระศักดิ์  หนูเสน
4. นางสาววิริยา  ตรีกุล
5. นางสาวสิริกัญญา  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวพรรณิภา  จงจิตร
2. นางสาวยาวาเฮด  หมัดเบ็ญยีหมาน
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 85.87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 1. นางสาวณัฐณิชา  ศรีวิเชียร
2. นายธนบูรณ์  วิศว์รุ่งโรจน์
3. นางสาววรรณศิริ  ใจหาญ
4. นางสาววราพร  ชิณวงค์
5. นายสันติภาพ  ชูร่ม
 
1. นางณัฐปภัสร์  จันท์เสถียร
2. นายทรงศักดิ์   ฝอยทอง
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 1. เด็กหญิงชยุตรา  ปานทอง
2. เด็กหญิงรัตนากร  พลูหนัง
3. เด็กหญิงวิภาวดี  เหนือคลอง
 
1. นางสุชาฎา  แข็งแรง
2. นางสาวเยาวณี  จงคง
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 1. นางสาวจิราภรณ์  ช่วยพัทลุง
2. นางสาวญานิศา  คงสีนวน
3. นางสาวธณัฐดา  จงรักษ์
 
1. นางสุชาฎา  แข็งแรง
2. นางสาวเยาวณี  จงคง
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกระบี่ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เพ็ชรรักษ์
2. เด็กหญิงปรียานุช  อุดมครบ
3. เด็กหญิงศิริพร  ชัยกุล
 
1. นางอุษารัตน์  ใหม่นิ่ม
2. นางเพ็ญศิริ  ธาราอุดม
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 1. นางสาวณัฐวดี  ส่องแสง
2. นางสาวนิรชา  ชูรัตน์
3. นางสาวภัสวรรณ  ครองมณีรัตน์
 
1. นางสุชาฎา  แข็งแรง
2. นางสาวเยาวณี  จงคง
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ 1. เด็กหญิงจุทาวดี  เพชรในหิน
2. เด็กหญิงวนิดา  เย็นใจ
 
1. นายนพดล  พุทธพฤกษ์
2. นายชลธี  วิเศษศิริ
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ 1. เด็กชายจารุวัฒน์  จันทร์แก้ว
2. เด็กชายธนดล  วิยาพันธ์
 
1. นายนพดล  พุทธพฤกษ์
2. นายชลธี  วิเศษศิริ
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 99.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ 1. นางสาวน้ำฝน  เหล่าประเสริฐ
2. นายอภิวัฒน์  ณ ศรีสุข
 
1. นายนพดล  พุทธพฤกษ์
2. นายชลธี  วิเศษศิริ
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 1. เด็กชายจิรานุวัฒน์  สร้อยสน
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  รักเครือ
 
1. นายอิมรอน  แลเจ๊าะ
2. นายด้าโอด  ลูกเด็น
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 1. นายกฤษฎาวุฒิ  ออล์เดอ มอนิกฮอฟ
2. นายสิทธิศักดิ์  ภู่เกียรติกุลศิริ
 
1. นายอิมรอน  แลเจ๊าะ
2. นางสาวสาลินี  ทับไทร
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกระบี่ 1. เด็กหญิงชลธิชา  พงประสิทธิ
2. เด็กหญิงนรีกานต์  คงมี
 
1. นางขวัญชนก  เอี่ยมศักดิ์
2. นางสาวกัลยา  คงทอง
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. เด็กชายนวปรัชญ์  ปราบอักษร
2. เด็กชายเตชิต  ลอยมา
 
1. นายนฤเบศ  เชื้อบ้านเกาะ
2. นายชูชาติ  ก้องเกียรติศิลป์
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 1. เด็กหญิงกรชวัล  จีนศรี
2. เด็กหญิงศรุตา  ชัยนิมิตร
 
1. นายด้าโอด  ลูกเด็น
2. นางสาวสาลินี  ทับไทร
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ 1. นายธเนศ  คงแดง
2. นางสาวสุธิดา  งามสิงห์
 
1. นายนพดล  พุทธพฤกษ์
2. นายชลธี  วิเศษศิริ
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ 1. นายกฤษฎา  หนูชัยแก้ว
2. นายชลสิทธิ์  ว่อง
 
1. นายประทิน  ทับไทร
2. นางสาวไหมหน้า  มารยา
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นายชัยนันท์  ตันติสุข
2. นายลันตา  แก้วเจริญ
 
1. นายนฤเบศ  เชื้อบ้านเกาะ
2. นางปัญชลิกา  ปันเจริญ
 
153 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. เด็กชายจิรพัฒน์  ณ พัทลุง
2. เด็กหญิงชมพูนิกข์  เอ่งฉ้วน
3. เด็กชายศิวกร  น้อยสันโดษ
 
1. นายนฤเบศ  เชื้อบ้านเกาะ
2. นายพรชัย  ซาเหลา
 
154 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 1. นางสาวชิตชนก  ทองโรย
2. นางสาวธิดารัตน์  เพชรรัตน์
3. นางสาวพรกนก  จันทระพงษ์
 
1. นายอิมรอน   แลเจ๊าะ
2. นางสาวสาลินี  ทับไทร
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 1. นายกฤษฎาวุฒิ  ออล์เดอ มอนิกฮอฟ
2. นางสาวสกาวรัตน์  เจริญลาภ
 
1. นายอิมรอน  แลเจ๊าะ
2. นางสาวสาลินี  ทับไทร
 
156 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม 1. นายถนัดกิจ  ขาวช่วย
2. นายวิษณุ  แนบตู้
3. นายอนันตชัย  เรืองฤทธิ์
 
1. นางสาวเตชินี  ภิรมย์
2. นายสมศักดิ์  เล้าหิน
 
157 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมเบญจา 1. นายธวัชชัย  แสงสุวรรณ
2. นายธวัชชัย  เวชกุล
3. นางสาวอัญชิษฐา  รินรส
 
1. นางนัทธ์ธรณ์  เมธารัศมิ์
2. นางสาวสุพัตรา  ยิ้มแก้ว
 
158 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายคเณศ  ไชยสน
2. เด็กชายจีรวัฒน์  ธวัชชัยพันธุ์
3. เด็กชายธวัชชัย  หนูคง
 
1. นายมานะ  ถูวะการ
2. นายสมนึก  ศรีวิเชียร
 
159 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ 1. นายนครินทร์  มณีมัย
2. นายภูมินทร์  เอียดตน
3. นายวีรภัทร  เรืองมาก
 
1. นายมานะ  ถูวะการ
2. นายเฉลิมพร  มากแก้ว
 
160 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกระบี่ 1. เด็กชายกฤตณ์พัทธ์  เพชรจีน
2. เด็กชายชาติเมธ  เผ่าจินดา
3. เด็กชายนวัตกรณ์  มหาโชติ
 
1. นายสมพงษ์  เฉิดโฉม
2. นายภานุพล  นบนอบ
 
161 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ 1. นายธนวัตน์  ศักดิ์เพชร
2. นายนายธีรภัทร  ร่มรื่น
3. นายภาณุมาศ  คัจฉะภา
 
1. นายมานะ  ถูวะการ
2. นางศรีสุดา  ศรีสุขใส
 
162 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม 1. เด็กหญิงผกามาศ  ธรรมศักดิ์
2. เด็กชายพีระณัฐ  หารเห็น
3. เด็กหญิงอัจฉรา  ชูเจริญ
 
1. นางสาวเตชินี  ภิรมย์
2. นายสมศักดิ์  เล้าหิน
 
163 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม 1. นางสาวกันยารัตน์  นวนนุ่น
2. นางสาวพลอยไพลิน  ถิ่นเขาต่อ
3. นางสาวมัณฑนา  นบนวล
 
1. นางสาวเตชินี  ภิรมย์
2. นายสมศักดิ์  เล้าหิน
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กชายรัฐภูมิ  บญรัตนะ
2. เด็กชายวิริยะ  รักไทย
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ยกพ่วง
 
1. นายชาญกิจ  เหนือคลอง
2. นายโอชา  สุขอนันตพงษ์
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ 1. นายถิรเจตน์  จรฤทธิ์
2. นายอดิศร  ทองทิพย์
3. นายเจษฎากร  โพธิญาน
 
1. นายโอชา  สุขอนันตพงษ์
2. นายชาญกิจ  เหนือคลอง
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทับทิมเมือง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  เกิดทอง
3. เด็กหญิงปวีณา  ชนะกุล
 
1. นางวิไลวรรณ  คุ้มครอง
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง 1. นางสาวจันทราทิพย์  เล็กมาก
2. นางสาวประภาศิริ  บุตรมิตร
3. นางสาวสุกัญญา  เริศเริง
 
1. นางวิไลวรรณ  คุ้มครอง
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ 1. เด็กชายพงษ์พิสุทธิ์  แซ่อึ้ง
2. เด็กชายพุฒิชัย  สมทรัพย์
3. เด็กชายวรยศ  เชี่ยวชาญ
4. นางสาวศิริวรรณ  วรรณบวร
5. นายอภิรักษ์  เพชรรัตน์
6. เด็กหญิงเมฆขลา  อินทรคำแหง
 
1. นายธีรพล  แก้วประดิษฐ์
2. นางวิภารัตน์  แก้วประดิษฐ์
3. นางอุษา  สุวรรณสังข์
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกระบี่ 1. นางสาวธิดารัตน์  สุประดิษฐ์
2. นางสาวภาวิณี  เพิงคาม
3. นางสาวศันสนีย์  เพ็ชรกุล
4. นางสาวศิริภาพร  บุญน้อย
5. นางสาวศิริรัตน์  ศิริสุวิชา
6. นางสาวศิริวิมล  จันทร์ส่งแสง
 
1. นางนิรมล  โรยอุตระ
2. นางอุบล  วิชัยดิษฐ
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองทะเลวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  โสเชื้อ
2. เด็กหญิงคริสตินา  ยง ฟง ลี
3. เด็กหญิงดวงใจ  หอยบาง
 
1. นางณัฐยา  ศรีพะเนิน
2. นางรัชนี  ทศวิชิต
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกระบี่ 1. นางสาวกนกวรรณ  โดยประกอบ
2. นางสาวณฐชนก  มหากำมินทร์
3. นางสาวเกษรินทร์  ลายแบน
 
1. นางจุรีรัตน์  ศิโรโรจน์
2. นางสอลีฮะ  ปูตีล่า
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ 1. เด็กชายธนวัฒน์  คำคนซื่อ
2. เด็กหญิงพิทยาพร  พรมกุล
3. เด็กหญิงมัณธนา  นครเขต
 
1. นางจารีย์  สุวรรณคช
2. นายสุนทร  สังข์แก้ว
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ 1. นางสาวขวัญฤทัย  ผ่องศรี
2. นางสาวอภิชญา  ชัยศิริ
3. นางสาวอัญชนา  พรหมจันทร์
 
1. นางจารีย์  สุวรรณคช
2. นายสุนทร  สังข์แก้ว
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. เด็กหญิงชลธิชา  นุกูล
2. เด็กหญิงนิศาชล  ทองชาติ
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  คลองยวน
 
1. นางขวัญใจ  เกลี้ยงประดิษฐ์
2. นางวิไล  พันธ์คำ
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองทะเลวิทยา 1. นางสาวดรุณพร  บุตรฤทธิ์
2. นางสาวธัญญารัตน์  สาระวารี
3. นางสาวอรวี  สายนุ้ย
 
1. นางณัฐยา  ศรีพะเนิน
2. นางสาววันเพ็ญ  ทองงำ
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ข้อบุตร
2. เด็กหญิงญารินดา  บุตรตรี
3. เด็กหญิงณิชาภัทร  เกียรติศักดิ์โสภณ
 
1. นางศิริลักษณ์  เทพดารักษ์
2. นางอรัญญา  เปาะทอง
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกระบี่ 1. นายจักรกฤช  ยิ้มสง
2. นายจักรกฤษณ์  บุตรกริม
3. นายโชคชัย  เขียวดำ
 
1. นางอารี  พูลศิริ
2. นางปราณี  เวลาดี
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกระบี่ 1. เด็กหญิงปนิดา  หญ้าปรัง
2. เด็กหญิงพัชรริดา  เพ็ชรสาย
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  บุญทองเกิด
 
1. นางอารี  พูลศิริ
2. นางปราณี  เวลาดี
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม 1. นางสาวธัญญลักษณ์  รักการ
2. นางสาวปลายฟ้า  จันทร์ส่งแสง
3. นางสาวสุภารัตน์  นวนนุ่น
 
1. นางสาวพิณนรี  จินา
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมเบญจา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วุ่นน้อย
2. เด็กหญิงกัญญาภรณ์  ศรีนวลแก้ว
3. เด็กหญิงชมพูนท  เอ่งฉ้วน
 
1. นางพวงรัตน์  เกกินะ
2. นางสาวกานดา  บุตรไกร
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ 1. นางสาวกรกช  ติ๊บเบี้ยว
2. นางสาวกฤติยาภรณ์  ทองด้วง
3. นางสาวจิรัชฌา  หิมรัตน์
 
1. นางสาวจิรัฐติกาล  ถ่ายง่วน
2. นางณัฐกานต์  เอี่ยนเล่ง
 
182 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  บุญช่วย
 
1. นางสาวศุภรัตน์  รัตนคช
 
183 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองหินพิทยาคม 1. เด็กหญิงวิจิตรา  พันชั่ง
 
1. นางสาวหนึ่งนภา  รื่นอ้น
 
184 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ 1. นางสาวทัดดาว  เครือจันทร์
2. นางสาวสุวดี  ไกรนรา
3. นายอนันต์  คำพัฒน์
 
1. นางวิภาดา  ศรีทานนท์
2. นางสาวประภารัตน์  มาลา
 
185 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม 1. เด็กชายสุริยา  บัวขาวสะอาด
 
1. นางสาวเบ็ญญาภา  พรหมอินทร์
 
186 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกระบี่ 1. เด็กหญิงรัญชิดา  ชีวะ
 
1. นางสาวอนิสา  ทับไทร
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองทะเลวิทยา 1. เด็กชายภราดร  รักสกุล
 
1. นางรัชนี  ทศวิชิต
 
188 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองทะเลวิทยา 1. เด็กชายพลทวี  จุลพันธ์
 
1. นางธนิกานต์  โต๊ะระเหม
 
189 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองหินพิทยาคม 1. เด็กชายนครินทร์  โคกะทิง
 
1. นางสาวหนึ่งนภา  รื่นอ้น
 
190 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ 1. เด็กชายธีรนัย  เหมเส็ม
 
1. นายพรชัย  โกศิรานนท์
 
191 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองทะเลวิทยา 1. เด็กชายจีรวัฒน์  ฮาดดา
2. เด็กชายนภดล  ใจตรง
 
1. นายอภิวิชญ์  เอ่งฉ้วน
2. นางลัดดาวัลย์  ศรีสุข