หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2559
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ, โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช, โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช, โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 22 - 24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อาคาร 3 , อาคาร 5 ชั้น 2,3,4, ห้อง 331-335,531,534,521,541 23 พ.ย. 2559 10.45 - 12.45 รายงานตัว เวลา 08.00-08.45
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อาคาร 3 , อาคาร 5 ชั้น 2 , 3 , 4 ห้อง 331-335,531,534,521,541 22 พ.ย. 2559 10.45 - 12.45 รายงานตัว เวลา 08.00-08.45
3 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อาคาร 3 ชั้น 5 ห้อง 356-357 23 พ.ย. 2559 09.00 - 16.30 รายงานตัว เวลา 08.00-08.45
4 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อาคาร 3 ชั้น 5 ห้อง 356-357 22 พ.ย. 2559 09.00 - 16.30 รายงานตัว เวลา 08.00 - 08.45 น.
5 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อาคาร 3 ชั้น 5 ห้อง 356-357 23 พ.ย. 2559 09.00 - 16.30 รายงานตัว เวลา 08.00-08.45
6 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อาคาร 3 ชั้น 5 ห้อง 356-357 22 พ.ย. 2559 09.00 - 16.30 รายงานตัว เวลา 08.00-08.45
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง คอม2,คอม3 23 พ.ย. 2559 09.00 - 10.30 รายงานตัว เวลา 08.00 - 08.45 น.
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง คอม2,คอม3 22 พ.ย. 2559 09.00 - 10.30 รายงานตัว เวลา 08.00-08.45
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุม 22 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00 รายงานตัว เวลา 08.00-08.45
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุม 22 พ.ย. 2559 13.00 - 16.00 รายงานตัว เวลา 12.25-12.55
11 725 การแข่งขันสอบวัดอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ระดับชั้น ม.1 ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อาคาร 3 , อาคาร 5 ชั้น 2 , 3 , 4 ห้อง 331-335,531,534,521,541 22 พ.ย. 2559 09.00 - 10.30 รายงานตัว เวลา 08.00-08.45
12 736 การแข่งขันสอบวัดอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ระดับชั้น ม.2 ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อาคาร 3 , อาคาร 5 ชั้น 2 , 3 , 4 ห้อง 331-335,531,534,521,541 23 พ.ย. 2559 09.00 - 10.30 รายงานตัว เวลา 08.00-08.45
13 744 การแข่งขันสอบวัดอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ระดับชั้น ม.4 ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อาคาร 3 , อาคาร 5 ชั้น 2 , 3 , 4 ห้อง 331-335,531,534,521,541 22 พ.ย. 2559 13.00 - 14.30 รายงานตัว เวลา 12.25-12.55
14 748 การแข่งขันสอบวัดอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ระดับชั้น ม.5 ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อาคาร 3 , อาคาร 5 ชั้น 2 , 3 , 4 ห้อง 331-335,531,534,521,541 23 พ.ย. 2559 13.00 - 14.30 รายงานตัว เวลา 12.25-12.55
15 777 การแข่งขันเกมซูโดกุ ม.ต้น ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 23 พ.ย. 2559 13.00 - 14.00 รายงานตัว เวลา 12.25 - 12.55 น.
16 781 การแข่งขันเกมซูโดกุ ม.ปลาย ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 23 พ.ย. 2559 09.00 - 10.00 รายงานตัว เวลา 08.00-08.45
17 791 การแข่งขันเกม A-Math ม.ต้น ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 342-345,347 23 พ.ย. 2559 08.40 -16.00 รายงานตัว เวลา 08.00-08.45
18 797 การแข่งขันเกม A-Math ม.ปลาย ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 342-345,347 22 พ.ย. 2559 08.40 -16.00 รายงานตัว เวลา 08.00-08.45
19 820 การแข่งขันศิลปะกับคณิตศาสตร์ Tessellation ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อาคาร 3 ชั้น 6 ห้อง 361-365 22 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00 รายงานตัว เวลา 08.00-08.45
20 829 การแข่งขันศิลปะกับคณิตศาสตร์ สิ่งประดิษฐ์ทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อาคาร 3 ชั้น 6 ห้อง 361-365 23 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00 รายงานตัว เวลา 08.00-08.45
21 836 การแข่งขันเกม 24 ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อาคาร 3 ชั้น 5 ห้อง 351-355 22 พ.ย. 2559 13.00 - 16.00 รายงานตัว เวลา 12.25-12.55
22 973 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ม.ต้น (การศึกษาพิเศษ) ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 341 22 พ.ย. 2559 09.00-10.00 รายงานตัว เวลา 08.00-08.45
23 974 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ม.ปลาย (การศึกษาพิเศษ) ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 341 22 พ.ย. 2559 09.00 - 10.00 รายงานตัว เวลา 08.00-08.45


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.12
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]