หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2559
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ, โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช, โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช, โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 22 - 24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 323 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีฯ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432 22 พ.ย. 2559 08.30-10.00
-
2 324 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีฯ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 335 22 พ.ย. 2559 08.30-10.00
-
3 329 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521,523 23 พ.ย. 2559 09.00-10.00
-
4 601 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521,523 23 พ.ย. 2559 09.00-10.00
-
5 766 การแข่งขันร้องเพลงภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521,523 23 พ.ย. 2559 13.00-14.00
-
6 771 การแข่งขันร้องเพลงภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521,523 23 พ.ย. 2559 13.00-14.00
-
7 786 การแข่งขันคัดลายมือ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 524 23 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-
8 795 การแข่งขันคัดลายมือ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 524 23 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-
9 827 การแข่งขันตอบปัญหาภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 524 23 พ.ย. 2559 15.00-16.00
-
10 831 การแข่งขันตอบปัญหาภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 524 23 พ.ย. 2559 15.00-16.00
-
11 320 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีฯ อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 641 22 พ.ย. 2559 13.00-13.20
-
12 322 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 232 22 พ.ย. 2559 10.20-11.00 เวลารายงานตัว 08.00-09.00
13 700 การแข่งขันอ่านออกเสียงภาษาเกาหลี ม.1-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 232 22 พ.ย. 2559 09.00-09.30
-
14 702 การแข่งขันเขียนตามคำบอกภาษาเกาหลี ม.1-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 232 22 พ.ย. 2559 09.40-10.10
-
15 704 การแข่งขัน COVER DANCE ม.1-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ห้อง ประชุมเอนกประสงค์ 23 พ.ย. 2559 14.00-15.00
-
16 705 การประกวดร้องเพลงภาษาเกาหลี ม.1-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ห้อง ประชุมเอนกประสงค์ 23 พ.ย. 2559 13.00-14.00
-
17 632 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีฯ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 335 23 พ.ย. 2559 08.30-10.00
-
18 633 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีฯ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432 23 พ.ย. 2559 08.30-10.00
-
19 665 การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521,523 23 พ.ย. 2559 10.30-12.00
-
20 666 การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521,523 23 พ.ย. 2559 10.30-12.00
-
21 667 การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีฯ อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 641 22 พ.ย. 2559 13.30-13.50
-
22 668 การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 232 22 พ.ย. 2559 11.10-12.00
-
23 669 ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีฯ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432 22 พ.ย. 2559 13.00-14.30
-
24 670 ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521,523 23 พ.ย. 2559 14.30-15.30
-
25 671 ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีฯ อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 641 22 พ.ย. 2559 14.30-15.00
-
26 672 ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 232 23 พ.ย. 2559 10.00-11.30
-
27 673 การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีฯ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432 23 พ.ย. 2559 13.00-14.30
-
28 674 การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521,523 23 พ.ย. 2559 15.30-16.30
-
29 675 การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีฯ อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 641 22 พ.ย. 2559 14.00-14.20
-
30 676 การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 232 22 พ.ย. 2559 13.00-14.00
-
31 728 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคาร5 24 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-
32 742 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคาร5 24 พ.ย. 2559 13.00-16.00
-
33 751 การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ ASEAN Speech Contest ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง ห้อง325/1 24 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-
34 758 การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ ASEAN Speech Contest ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 326 24 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-
35 763 การแข่งขันการเขียนเรียงความอาเซียน (ภาษาอังกฤษ) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง Multimedia 24 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-
36 773 การแข่งขันการเขียนเรียงความอาเซียน (ภาษาอังกฤษ) ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง Connecting Classroom 24 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-
37 792 การแข่งขัน English Debate ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง 212 24 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-
38 799 การแข่งขัน English Debate ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง 212 24 พ.ย. 2559 13.00-16.00
-
39 845 การนำเสนอโครงงานอาเซียน ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง 213 24 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-
40 846 การนำเสนอโครงงานอาเซียน ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง 213 24 พ.ย. 2559 13.00-16.00
-
41 733 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 241, 242 22 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-
42 760 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 243, 244 22 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-
43 764 กิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง โสต 22 พ.ย. 2559 13.00-16.00
-
44 765 กิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง โสต 22 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-
45 769 การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 241,242 23 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-
46 772 การเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 243,244 23 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-
47 784 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231 22 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-
48 789 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 232 22 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-
49 794 ละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ประชุมอาคาร 3 22 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-
50 796 ละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ประชุมอาคาร 3 23 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-
51 798 การแข่งขัน Reading skills ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422, 423 22 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-
52 801 การแข่งขัน Reading skills ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422, 423 22 พ.ย. 2559 13.00-16.00
-
53 803 การแข่งขัน Error Identification ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422, 423 23 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-
54 808 การแข่งขัน Error Identification ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422,423 23 พ.ย. 2559 13.00-16.00
-
55 811 การแข่งขัน Crossword Game ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ประชุม EP 23 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
56 871 การแข่งขัน Crossword Game ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ประชุม EP 23 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
57 872 การแข่งขัน Listening Skills ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 516 22 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-
58 873 การแข่งขัน Listening Skills ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 516 22 พ.ย. 2559 13.00-16.00
-
59 862 การแข่งขันเปิดพจนานุกรมภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีฯ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332 22 พ.ย. 2559 10.30-11.30
-
60 864 การแข่งขันเปิดพจนานุกรมภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีฯ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332 22 พ.ย. 2559 15.00-16.00
-
61 865 การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีฯ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 23 พ.ย. 2559 15.00-16.00
-
62 866 การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีฯ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332 23 พ.ย. 2559 15.00-16.00
-
63 867 การแข่งขันเขียนพู่กันจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีฯ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 22 พ.ย. 2559 10.30-11.30
-
64 868 การแข่งขันเขียนพู่กันจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีฯ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 22 พ.ย. 2559 15.00-16.00
-
65 869 การแข่งขันเขียนตามคำบอกภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีฯ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 23 พ.ย. 2559 10.30-11.30
-
66 870 การแข่งขันเขียนตามคำบอกภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีฯ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332 23 พ.ย. 2559 10.30-11.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.12
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]