หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-nrt1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นายพัฒนพงศ์ พรหมวงษ์โรงเรียนปัญญาวุธกรรมการ
2. นายเอกพล ทองพลายโรงเรียนวัชรธรรมสถิต กรรมการ
3. นายสาธร พฤกษะศรีโรงเรียนปากพนังกรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นายพัฒนพงศ์ พรหมวงษ์โรงเรียนปัญญาวุธกรรมการ
2. นายเอกพล ทองพลายโรงเรียนวัชรธรรมสถิต กรรมการ
3. นายสาธร พฤกษะศรีโรงเรียนปากพนังกรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ นวลสังข์ทองมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
1. นายธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางนิภา ขาวนวลโรงเรียนบ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92กรรมการ
2. นางชลธิชา รอดผลศน. ชำนาญการพิเศษ สพป.เขต 4กรรมการ
3. นายธวัชชัย ทิพย์รัตน์โรงเรียนวัดทุ่งแย้กรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
1. นางจันทรา ด่านคงรักษ์ศน.เชี่ยวชาญ สพป.เขต4กรรมการ
2. นางอุษา พนังนุวงศ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางอรนุช สุวรรณรัตน์วิทยาลัยศิลปหัตถกรรม นครศรีธรรมราชกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางอารี ทิพรัตน์โรงเรียนวัดทุ่งแย้กรรมการ
2. นางกาญจนา จิตสำรวยศึกษานิเทศก์ สพป. เขต 2กรรมการ
3. ผศ.ณิชยารัตน์ ศรีสุกใสมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางอารีย์ ทิพย์รัตน์โรงเรียนวัดทุ่งแย้กรรมการ
2. นางกาญจนา จิตสำรวยศึกษานิเทศก์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2กรรมการ
3. ผศ.ณิชยารัตน์ ศรีสุกใสมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางสมหมาย วีระพงศ์ โรงเรียนบ้านทวดทองกรรมการ
2. นางวรรณา ไชยภูโรงเรียนบ้านสันยูงกรรมการ
3. นายมาณัสย์สร อุดมธรรมปัญญาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
1. นางเจริญศรี บุญสว่างข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นางจริยา จันทร์บุญ โรงเรียนท่าศาลากรรมการ
3. นางราณี รักษาแก้วข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นายบุญเสริม แก้วพรหมข้าราชบำนาญกรรมการ
2. นายนายจิรกานต์ แก้วพรหมนักเขียนอิสระกรรมการ
3. นายโชติ พรมเช็กโรงเรียนวัดเขาน้อยกรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
1. นางสายใจ ตระกูลสันติวิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยี นครศรีฯกรรมการ
2. นายณรงค์ศักดิ์ กำเนิดทองโรงเรียนวัดกะเปียดกรรมการ
3. นายธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กรรมการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายทวี แดงหวานข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายจรัล อินทมุสิกโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจิตเลขา สุคนธจรสถานวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครีศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายฐชนม์พรหม สมสุขสถานวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครีศรีธรรมราชกรรมการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายทวี แดงหวานข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายจรัล อินทมุสิกโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจิตเลขา สุคนธจรสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายฐชนม์พรหม สมสุขสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
การฟัง ม.1-ม.3
การฟัง ม.4-ม.6
เพลงกล่อมเด็ก ม.1-ม.3
1. นายสิทธิศักดิ์ ชัยชนะ โรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
2. นางจินดา ไตรภูมิโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
3. นางสาวกฤติมา แก้วประเสริฐ โรงเรียนก้างปลาวิทยาคมกรรมการ
4. นางอุไร ช่วยเจริญโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
5. นางสาวมณฤดี วงศ์เมฆโรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการ
เพลงกล่อมเด็ก ม.4-ม.6
1. นายไพโรจน์ รักษ์พงศ์ โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
2. นายวันทยา ชำนาญกิจ โรงเรียนนาบอนกรรมการ
3. นางสาวจิราพร สุดถนอมโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
4. นางอิงอร ชัยรัตน์โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
อ่านออกเสียงร้อยแก้ว ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา เลิศล้ำโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
2. นางรำไพ ทรัพย์มี โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
3. นางพรทิพย์ มโนเลิศ โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
4. นางจุรีรัตน์ จันทร์ทอง โรงเรียนชะอวดกรรมการ
5. นายสุรเดช เกิดสมบูรณ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
อ่านออกเสียงร้อยแก้ว ม.4-ม.6
1. นางสาวชนิดาภา ศรีเปาระยะโรงเรียนปากพนังกรรมการ
2. นางพัชราภรณ์ คิดเหมาะ โรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
3. นายธาดา รองคีรี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ์สมเด็จพระศรีนครรินทร์ฯกรรมการ
4. นางสาวสุภิญญา พรหมหมอเฒ่าโรงเรียนกรุงหยันวิทยาคารกรรมการ
ตอบคำถามจากสารานุกรมไทย ม.1-ม.3
ตอบคำถามจากสารานุกรมไทย ม.4-ม.6
เล่านิทานพื้นบ้าน ม.1-ม.3
1. นายภควัฒน์ ช่วยด้วงโรงเรียนนพคุณประชาสรรค์กรรมการ
2. นางนารี เล่นทัศน์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
3. นางฮามีด๊ะ ดาราแมงโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
เล่านิทานพื้นบ้าน ม.4-ม.6
1. นางสาวศมนวรรณ สุขชุ่มโรงเรียนปากพนังกรรมการ
2. นางสาวปาณัสมา โชว์พงศ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายดำรงค์ หนูทอง โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์กรรมการ
4. นายสมเกียรติ คำแหง คำแหงโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
นักเรียนดีเด่น ม.1-ม.3
นักเรียนดีเด่น ม.4-ม.6

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ สุขห่อโรงเรียนปากพนังประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญใจ บุญฤทธิ์โรงเรียนปากพนังรองประธานกรรมการ
3. นางปิยนันท์ ยิ่งคำนึงโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นายศุภชัย สินธูโรงเรียนขนอมพิทยากรรมการ
5. นายกรีฑาพล เทพแก้วโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์กรรมการ
6. นายศุภชัย สัจจาดุลโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
7. นางวัลภา โสภิกุลโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
8. นางวนิดา ดารากุลโรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์กรรมการ
9. นางณัฐติยา อ่อนชาติโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
10. นางมนต์ทิพย์ วงศ์สุวรรณโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
11. นางกัลยา สิทธิชัยโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
12. นายพวงรัตน์ ถิระโชติโรงเรียนปากพนังกรรมการ
13. นายสหรัฐ ปานศรีโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
14. นางมารศรี ศรีไชยโรงเรียนปากพนังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายถาวร พันธนียะโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางเบญจพร คีรีพันธุ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. นางมัจทรี รอดภัยโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
4. นายจำลอง รักช้างโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
5. นางสาววนิดา ชูมณีโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
6. นางนิรมล คงรอดโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
7. นางสาวเสาวนีย์ บุญแก้วโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
8. นางประภาศรี จิตจำนองโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
9. นายศุภนัส นงค์นวลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
10. นางนิภาภรณ์ นาคฤทธิ์โรงเรียนนาบอนกรรมการ
11. นายสุริยา สินธุ์ทองโรงเรียนชะอวดกรรมการ
12. นางสาววษิราณีย์ บุญเกิดโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอังคณา สุวรรณพัฒน์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวอุุทัยวรรณ สังคานาคินโรงเรียนชะอวดวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางนิรมล หนูแก้วโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
4. นางรักษ์ชล พัสดุสารโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
5. นายศุภมิตร วิริยกุลโอภาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
6. นางสาวจินตนา ซ้ายเกลี้ยงโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
7. นายอับดุลเร๊าะฮิม ดาราแมงโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
8. นางสุมาลี แก้วคงโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
9. นางวิชุดา เวชสารศรีโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
10. นางสาวสริยา ทองสมัครโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสริยา ทองสมัครโรงเรียนเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวอุทัยวรรณ สังคานาคินโรงเรียนชะอวดวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจินตนา ซ้ายเกลี้ยงโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
4. นายอับดุลเร๊าะฮิม ดาราแมงโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
5. นางสุมาลี แก้วคงโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
6. นางโสภา ชูสมโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
7. นางสาวอโณทัย ถาวโรฤทธิ์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
8. นางวรรณี ธรรมชาติโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
9. นายบุญเสริฐ จันทร์ทินโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
10. นางสาวจุฑามาศ ลาชโรจน์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
11. นางนันตริตา สุวรรณวงศ์โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
12. นางสาวกิตติมา ฐิตะธรรมกุลโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางสาวอังคณา สุวรรณพัฒน์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวอุทัยวรรณ สังคานาคินโรงเรียนชะอวดวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางนิรมล หนูแก้วโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
4. นางรักษ์ชล พัสดุสารโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
5. นายศุภมิตร วิริยกุลโอภาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
6. นางสาวจินตนา ซ้ายเกลี้ยงโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
7. นายอับดุลเร๊าะฮิม ดาราแมงโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
8. นางสุมาลี แก้วคงโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
9. นางวิชุดา เวชสารศรีโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
10. นางสาวสริยา ทองสมัครโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นางสาวสริยา ทองสมัครโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางสาวอุุทัยวรรณ สังคานาคินโรงเรียนชะอวดวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางนันตริตา สุวรรณวงศ์โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
4. นางสาวจินตนา ซ้ายเกลี้ยงโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
5. นายอับดุลเร๊าะฮิม ดาราแมงโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
6. นางสุมาลี แก้วคงโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
7. นางโสภา ชูสมโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
8. นางสาวอโณทัย ถาวโรฤทธิ์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
9. นางวรรณี ธรรมชาติโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
10. นางสาวจุฑามาศ ลาชโรจน์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
11. นายบุญเสริฐ จันทร์ทินโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
12. นางสาวกิตติมา ฐิตะธรรมกุลโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายสุทธิพงค์ วงศ์พิพันธ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายบัญญัติ ศรีประเสริฐโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้รองประธานกรรมการ
3. นางอรอุมา นิตย์วิมลโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
4. นางสุจิตรา สุวรรณชัยโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
5. นางวนิดา วารีรักษ์โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
6. นางวไลลักษณ์ ทองวิจิตรโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
7. นายสุรศักดิ์ แสนภักดีโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
8. นายชุติมันต์ นุ่นแก้วโรงเรียนชะอวดกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายบัญญัคิ ศรีประเสริฐโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ประธานกรรมการ
2. นายธรรมศักดิ์ จันทวาสโรงเรียนเขาพังไกรรองประธานกรรมการ
3. นายจิระพันธ์ บัวแก้วโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติศรีนครินทราบรมราชชนนี นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางอรอุมา นิตย์วิมลโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
5. นางสุจิตรา สุวรรณชัยโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
6. นางรัตนาภรณ์ ไกรนราโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
7. นายชุติมันต์ นุ่นแก้วโรงเรียนชะอวดกรรมการ
8. นางสาวจุฑาภรณ์ เจษฎารมย์โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคมกรรมการ
9. นางมัณฑณีย์ จินดาวัฒน์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายสำเริง ทองบุญยังโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญใจ บุญฤทธิ์โรงเรียนปากพนังรองประธานกรรมการ
3. นางชุลีพร หมันเร๊ะโรงเรียนตระพังพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววิลัยภรณ์ ชำนาญกิจโรงเรียนนาบอนกรรมการ
5. นางสาวอรวรรณ เป็ดทองโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
6. นางนิรมล ยิ่งยงค์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
7. นางสาวสุประณีต ปานมาโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวจันทร์ทิพย์ รอดมาโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
9. นางคุณาพร สิงหเดชาโรงเรียนขนอมพิทยากรรมการ
10. นางสาวอรวรรณ หนูคงโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
11. นายเฉลิมเกียรติ อุ่นสุขโรงเรียนเขาพังไกรกรรมการ
12. นางสาววรวรรณ วิชิตวาทีโรงเรียนปากพนังกรรมการ
13. นางปราณี ขนานทองโรงเรียนปากพนังกรรมการ
14. นางจุฑานาฎ เมฆเจริญวิวัฒนาโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
15. นางสาวภัทรขวัญ กลับขันธ์โรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
16. นางพัชรีย์ เอียดแก้วโรงเรียนชะอวดกรรมการ
17. นางพรพิมล ศิริอนันต์โรงเรียนชะอวดกรรมการ
18. นายณตภณ พรหมสมบัติโรงเรียนชะอวดกรรมการ
19. นายสหรัฐ ปานศรีโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
20. นายธนิต โสธรจิตต์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
21. นางนวลอนงค์ เพ็งสุวรรณโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
22. นางรักษ์ชล พัสดุสารโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
23. นางอดใจ ทองคำโรงเรียนชะอวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายสำเริง ทองบุญยังโรงเรียนชะอวดประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญใจ บุญฤทธิ์โรงเรียนปากพนังรองประธานกรรมการ
3. นางชุลีพร หมันเร๊ะโรงเรียนตระพังพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุปราณีต ปานมาโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
5. นางนิชารินทร์ พินทองโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
6. นางโสภา บุญล้อมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติศรีนครินทราบรมราชชนนี นครศรีธรรมราชกรรมการ
7. นายอำนาจ สุขห่อโรงเรียนปากพนังกรรมการ
8. นายจำนงค์ ซ้ายหุยโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
9. นางพัชรีย์ เอียดแก้วโรงเรียนชะอวดกรรมการ
10. นางพรพิมล ศิริอนันต์โรงเรียนชะอวดกรรมการ
11. นายณตภณ พรหมสมบัติโรงเรียนชะอวดกรรมการ
12. นายธนิต โสธรจิตต์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
13. นางนวลอนงค์ เพ็งสุวรรณโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
14. นางนิรมล หนูแก้วโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
15. นายเฉลิมเกียรติ อุ่นสุขโรงเรียนเขาพังไกรกรรมการ
16. นางกษมาวดี กำลังเกื้อโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์กรรมการ
17. นางสาวอรวรรณ หนูคงโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
18. นางอดใจ ทองคำโรงเรียนชะอวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสอบวัดอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ระดับชั้น ม.1 ม.1-ม.3
1. นางสาวถนอมศรี สุขศิริโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์พจี พันธนิตย์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ สุวรรณโณโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุดาวรรณ เดขศิริโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
5. นายธวัชชัย พันธนิตย์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
6. นายนัฐวุฒิ คุระเอียดโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
7. นายทิวทัศน์ บัวจันทร์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
8. นายณัฐชา คีรีโชติโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวเขมจิรา สินตุ้นโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวพิมพ์ชนก ภูมิสถิตโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวอาทิตยา โมราบุญโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
12. นางจิตตินันท์ รัตนบุรีโรงเรียนนาบอนกรรมการ
13. นางซัลมา พงษ์ยี่หล้าโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศกรรมการ
14. นางอุบล ไชยชนะโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์กรรมการ
15. นางพิมพ์ชนกต์ สัญนุจิตต์โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคมกรรมการ
16. นางสาวศุภราภรณ์ โหราโชติโรงเรียนขนอมพิทยากรรมการ
17. นางกษมาวดี กำลังเกื้อโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์กรรมการ
18. นางผกามาส สิงหพันธุ์โรงเรียนก้างปลาวิทยาคมกรรมการ
19. นางสุวรรณี สุวรรณโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
20. นายศรีรักษ์ เรืองรัตน์โรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการ
21. นางสาวจินตนา ชุมทองโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
22. นางปฏิมา สุพงษ์วิบูลย์พันธ์โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
23. นางอุษณีย์ ศิริสานต์โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
24. นางสาวสุพร ศรีชาเยศโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
25. นางรัตนาภรณ์ เรืองรุกโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสอบวัดอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ระดับชั้น ม.2 ม.1-ม.3
1. นางกุลณพัชร นิลสลับโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศกรรมการ
2. นางนิภาพร ดาบทองโรงเรียนแหลมราษฏร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวอ้อย นริทธิกุลโรงเรียนนาบอนกรรมการ
4. นางวนิดา ยุเหล็กโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์กรรมการ
5. นางศิริมา แก่นคำโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์กรรมการ
6. นางจตุพร สุจเสนโรงเรียนขนอมพิทยากรรมการ
7. นางกชนิภา พานิชกุลโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
8. นางชนิตเนตร สายชลโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
9. นางวรรณี ธรรมชาติโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
10. นางสุนิสา หมัดอาดำโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
11. นางนภาภรณ์ ง้วนไพศาลโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
12. นางสาวราไหม ด่านเท่าโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
13. นางสาวฟีรดาวน์ สาแมโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
14. นางสาวรัฐดาภรณ์ เกตุหนูโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
15. นางสาวพัชรินทร์ รอบคอบโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
16. นางสาวอินทิรา บุญนิสสัยโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
17. นางสุภร กาญจนาภรณ์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
18. นางมนต์ทิพย์ วงศ์สุวรรณโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสอบวัดอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ระดับชั้น ม.4 ม.4-ม.6
1. นายสหรัฐ ปานศรีโรงเรียนบางขันวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพานี ฉิมพลีโรงเรียนเบญจมราชูทิศรองประธานกรรมการ
3. นางวารี พชนะโชติโรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางเบญจมาศ มะห์โมดีโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศกรรมการ
5. นางปราณี สุวรรณชัยโรงเรียนนาบอนกรรมการ
6. นางศรีวิบูลย์ สุทินโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
7. นางสาวสุดา เงินคีรีโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
8. นางเสาวรัตน์ รามแก้วโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
9. นางสุมณฑา มีสุนทรโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
10. นางเพ็ญศรี วงศ์แก้วโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
การแข่งขันสอบวัดอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ระดับชั้น ม.5 ม.4-ม.6
1. นายสุภาพ มั่นวงศ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางนนทภัทธ์ วิชัยยุทธ์โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนทราภิวัฒน์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอารีรัตน์ สังข์แก้วโรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางธารทิพย์ ศรีทวีปโรงเรียนนาบอนกรรมการ
5. นางจันทร์จิรา ชูศรีพัฒน์โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศกรรมการ
6. นายจารุพันธ์ บุญฤทธิ์โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศกรรมการ
7. นางนิตยา อนันต์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
8. นายวรายุทธ นวลจันทร์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
9. นางพรรณทิพา ชังอินทร์โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์กรรมการ
10. นางปาริชาต เต็มนาโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
11. นางพรทิพย์ มีสวนโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
12. นางรติกร เส้งสุ้นโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
13. นางสาวจุฑามาศ ลาชโรจน์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเกมซูโดกุ ม.ต้น ม.1-ม.3
1. นางอัจนา ปัจฉิมโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพนิดา อินณรงค์โรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการ
3. นายมรกต ชุมเปียโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์กรรมการ
4. นางสาวรัชฏาภรณ์ เครือจันทร์โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอรชุมา บุญไกรโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
6. นางสาวเอกมัย ไกรเกตุโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
7. นางโสภา ชูสมโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
8. นางสาวสุวรรณี ภักดีแก้วโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
9. นางพรรณี ชัยฤกษ์โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
10. นางสาวพักตร์ผกา ศรีสว่างโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
11. นายเอกพร ทองแท้โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
12. นางรัฎจิตา เห็นพร้อมโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
13. นางสาวนิธิวตี ทองแท้โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
14. นางสาวเกตุระวี แปะหลงโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเกมซูโดกุ ม.ปลาย ม.4-ม.6
1. นางอัจนา ปัจฉิมโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพนิดา อินณรงค์โรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการ
3. นายมรกต ชุมเปียโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์กรรมการ
4. นางสาวรัชฎาภรณ์ เครือจันทร์โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอรชุมา บุญไกรโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
6. นางสาวเอกมัย ไกรเกตุโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
7. นางโสภา ชูสมโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
8. นางสาวสุวรรณี ภักดีแก้วโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
9. นางสาวพักตร์ผกา ศรีสว่างโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
10. นางเอกพร ทองแท้โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
11. นางรัฎจิตา เห็นพร้อมโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
12. นางพรรณี ชัยฤกษ์โรงเรียนสิชลคูณาธารวิทยากรรมการ
13. นางสาวเกตุระวี แปะหลงโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเกม A-Math ม.ต้น ม.1-ม.3
1. นางสวรรค์ทิพย์ ขุนฤทธิ์โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางบุษบา มณีโชติโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนรพรรณ คชเชนทร์โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยากรรมการ
4. นางสาวณาตยา ดีหนูโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
5. นางสาวกาญจนา สงณรงค์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
6. นางพิชญาภรณ์ กาญจนอุดมโรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการ
7. นางอภิญญา บุรีมาศโรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์กรรมการ
8. นางสุนิดา วัฒนาโรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์กรรมการ
9. นางสาวสุวรรณา แหวนเพ็ชรโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
10. นายสมนึก เจรียงพรโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
11. นางจินตนา วิวัฒน์วรเศรษฐ์โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
12. นางสาวสิมาลัย ชัยชนะโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
13. นางแดง กาญจนะภังคะโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
14. นายจีรวัตร์ จันทร์ประสิทธิ์โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเกม A-Math ม.ปลาย ม.4-ม.6
1. นายจิรพันธ์ บัวแก้วโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติศรีนครินทราบรมราชชนนี นครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรี ปานอุดมโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. นางกิ่งดาว บัวรัตนกาญจน์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติศรีนครินทราบรมราชชนนี นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายชูศักดิ์ พิศแลงามโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางจิตรลดา อุ่นประเดิมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
6. นางสายชล บุญศิริโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
7. นางนิตยา ศรีจันทร์โรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
8. นางสาวอนงค์รัตน์ คงจังหวัดโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติศรีนครินทราบรมราชชนนี นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลปะกับคณิตศาสตร์ Tessellation ม.1-ม.3
1. นางชไมพร เลี่ยมแก้วโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
2. นางเมตตา วุฒิพงษ์โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
3. นางศิริพรรณ รัตนะรัตโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
4. นางสาวมณฑา แก้วประวัติโรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการ
5. นางสาววินัส ชูเกลี้ยงโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
6. นางสาวเบญจวรรณ นุ่นทองโรงเรียนขนอมพิทยากรรมการ
7. นางสาวอโณทัย ถาวโรฤทธิ์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
8. นายสาโรจน์ ออมแก้วโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
9. นางสาวสุวรรณี ภักดีแก้วโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
10. นางสาวนงค์เยาว์ สินลี่โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลปะกับคณิตศาสตร์ สิ่งประดิษฐ์ทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางจินตนา ชูโชนาคโรงเรียนสตรีทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นางวิจิตรา อดุลย์ฐานานุศักดิ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. นางสุกานดา เงินแก้วโรงเรียนทางพูนวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวเนตรชนก สงประสมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติศรีนครินทราบรมราชชนนี นครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางจินตนา วงศ์แก้วโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
6. นางสาวกิตติมา ฐิตะธรรมกุลโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
7. นางนิติมา ไพศาลธรรมโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
8. นายวชิระ สุวรรณวงศ์โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
9. นายไกรสร ขุนวิเศษโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
10. นายกรวิชญ์ ทิพย์สุขุมโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
11. นางกรกวีร์ สุจิตะพันธ์โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
12. นายอธิพงศ์ ขุนชำนาญโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
13. นางอานุชา รัตนพลโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
14. นางอินทิรา วัชรศิริโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเกม 24 ม.1-ม.3
1. นายธานี วงษ์สุวรรณโรงเรียนสตรีปากพนังประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ ยิ่งคำนึงโรงเรียนนาบอนรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุนิดา หมัดอาด้ำโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
4. นายสุชีพ ปริยานุกูลโรงเรียนทางพูนวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาววิไลวรรณ อิสลามโรงเรียนตระพังพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุวิณี วาระเพียงโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
7. นางสาวสุวณี หนูคงโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
8. นางสาวธิติกานต์ สุวรรณประเสริฐโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
9. นางสาวพนิดา อินณรงค์โรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการ
10. นางสาวนิรมล โต๊ะตามโรงเรียนบ้านเก่าะวิทยากรรมการ
11. นางรัชณี แก้วแกมจันทร์โรงเรียนทุงใหญ่วิทยาคมกรรมการ
12. นางอ้อยทิพย์ ชูโชติโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
13. นางราตรี จันทร์นิ่มโรงเรียนปากพนังกรรมการ
14. นางภรณี จันถิโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
15. นางปรางทิพย์ พิกุลงามโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
16. นางมาลัย สุขห่อโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ม.ต้น (การศึกษาพิเศษ) ม.1-ม.3
1. นางนัชพร กำเนิดรักษาโรงเรียนทุ่งสงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางคนึงนิจ ไชยทองโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
3. นางกฤติกา จำนงโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
4. นางอมรรัตน์ แขดวงโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ม.ปลาย (การศึกษาพิเศษ) ม.4-ม.6
1. นางนัชพร กำเนิดรักษาโรงเรียนทุ่งสงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกฤติกา จำนงโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
3. นางคนึงนิจ ไชยทองโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
4. นางอมรรัตน์ แขดวงโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.หัสชัย สิทธิรักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. ดร.จิต นวนแก้วมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. ดร.พันธุ์ศักดิ์ เกิดทองมีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. รศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงประธานกรรมการ
2. ดร.เกษศิรินทร์ รัทจรมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงรองประธานกรรมการ
3. ดร.สุทธิษา ก้อนเรืองมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงกรรมการ
4. นางนิษา ไพจิตรมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงกรรมการ
5. นายเทวัญ หยู่หนูมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. ผศ.สุธรรม ชุมพร้อมญาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยประธานกรรมการ
2. นางจรินทร์ พูดงามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยรองประธานกรรมการ
3. ดร.ฐิติกร จันทร์วุ่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. ดร.บุญเรือน สรรเพชรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยประธานกรรมการ
2. ดร.ธนากรณ์ ดำสุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยรองประธานกรรมการ
3. ผศ.ดร.อังคณา ใสเกื้อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายอนิรุทธิ์ ส่งศรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยประธานกรรมการ
2. นายสุธาพร เกตุพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยรองประธานกรรมการ
3. นายรุ่งโรจน์ จีนด้วงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. ผศ.พงษ์พันธ์ ราชภักดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยรองประธานกรรมการ
2. นายอนิรุทธิ์ ส่งศรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยกรรมการ
3. นายประเสริฐ นนทกาญจน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายเกษมศักดิ์ แซ่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจวรรณ นิลวงศ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสิริกุล เพชรหวลมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. ดร.วชิรศรณ์ แสงสุวรรณมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. ดร.ไรนา ปันตะมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รองประธานกรรมการ
3. ผศ.ดร.พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.จตุพร แก้วอ่อนมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีดร.พลกฤษณ์ คล้ายวิตภัทรมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงรองประธานกรรมการ
3. ดร.กฤษฎา พัชรสิทธิ์มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. ผศ.ดร.จตุพร แก้วอ่อนมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีดร.พลกฤษณ์ คล้ายวิตภัทรมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงรองประธานกรรมการ
3. ดร.กฤษฎา พัชรสิทธิ์มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางสาววสุ เที่ยวแสวงโรงเรียนนบพิตำวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิสุทธิ์ เจริญขุนโรงเรียนปากพนังรองประธานกรรมการ
3. นายเกษม เศรษฐ์ทวิศานติ์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิศึกษากรรมการ
4. นางศันสนีย์ สมสีแสงโรงเรียนชะอวดกรรมการ
5. นายศกฤต ใจสะอาดโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
6. นางขวัญตา วรรณรัตน์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางสาววสุ เที่ยวแสวงโรงเรียนนบพิตำวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิสุทธิ์ เจริญขุนโรงเรียนปากพนังรองประธานกรรมการ
3. นายเกษม เศรษฐ์ทวิศานติ์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิศึกษากรรมการ
4. นางศันสนีย์ สมสีแสงโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
5. นายยศกฤต ใจสะอาดโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
6. นางขวัญตา วรรณรัตน์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
1. นายนิคม กาญจนาพงศ์โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ สุขพันธ์โรงเรียนขนอมพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวีระพันธ์ ใจแท้โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเพ็ญพักตร์ ช่วยพันธ์โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายสุเทพ หนูเสนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทความแม่นยำ ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ ขาวปลอดโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายอุดมศักดิ์ จันทร์จำปาโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ สุขไกรไทยโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศกรรมการ
4. นายทนงศักดิ์ มุมทองโรงเรียนบ้านเกาะวิทยากรรมการ
5. นางสาวณิชาพัฒน์ ลาภผลโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
6. นายปิยะ พละคชโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
7. นายจุติ ชนะกุลโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
8. นางศิริพร รัตนพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
9. นายจารึก สุทินโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์กรรมการ
10. นางสาวชไมพร พุมดวงโรงเรียนปากพนังกรรมการ
11. ว่าที่ร้อยตรีเกรียงไกร สิทธิพงศ์โรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการ
12. ว่าที่ร้อยตรีศิริพงษ์ ศรีสุวรรณโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทความแม่นยำ ม.4-ม.6
1. นายไพฑูรย์ ขาวปลอดโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายอุดมศักดิ์ จันทร์จำปาโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ สุขไกรไทยโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศกรรมการ
4. นายทนงศักดิ์ มุมทองโรงเรียนบ้านเกาะวิทยากรรมการ
5. นางสาวณิชาพัฒน์ ลาภผลโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
6. นายปิยะ พละคชโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
7. นายจุติ ชนะกุลโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
8. นางศิริพร รัตนพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
9. นายจารึก สุทินโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์กรรมการ
10. นางสาวชไมพร พุมดวงโรงเรียนปากพนังกรรมการ
11. ว่าที่ร้อยตรีเกรียงไกร สิทธิพงศ์โรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการ
12. ว่าที่ร้อยตรีศิริพงษ์ ศรีสุวรรณโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทความไกล ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ ขาวปลอดโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายอุดมศักดิ์ จันทร์จำปาโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ สุขไกรไทยโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศกรรมการ
4. นายทนงศักดิ์ มุมทองโรงเรียนบ้านเกาะวิทยากรรมการ
5. นางสาวณิชาพัฒน์ ลาภผลโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
6. นายปิยะ พละคชโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
7. นายจุติ ชนะกุลโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
8. นายจารึก สุทินโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์กรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีเกรียงไกร สิทธิพงศ์โรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการ
10. ว่าที่ร้อยตรีศิริพงษ์ ศรีสุวรรณโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทความไกล ม.4-ม.6
1. นายไพฑูรย์ ขาวปลอดโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายอุดมศักดิ์ จันทร์จำปาโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ สุขไกรไทยโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศกรรมการ
4. นายทนงศักดิ์ มุมทองโรงเรียนบ้านเกาะวิทยากรรมการ
5. นางสาวณิชาพัฒน์ ลาภผลโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
6. นายปิยะ พละคชโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
7. นายจุติ ชนะกุลโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
8. นางศิริพร รัตนพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
9. นายจารึก สุทินโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์กรรมการ
10. ว่าที่ร้อยตรีเกรียงไกร สิทธิพงศ์โรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการ
11. ว่าที่ร้อยตรีศิริพงษ์ ศรีสุวรรณโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายจรินทร์ ทองปัสโนโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยนุช วังค์จำนงค์โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศกรรมการ
3. นางสุรีพร สิทธิศักดิ์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
4. นางกนกวรรณ แสงระวีโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
5. นางจิตติมา วชิระพงษ์โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวประภาพร ลิ่มเรืองธรรมโรงเรียนปากพนังกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายจรินทร์ ทองปัสโนโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยนุช วังจำนงค์โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศรองประธานกรรมการ
3. นางสุรีพร สิทธิศักดิ์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
4. นางกนกวรรณ แสงระวีโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
5. นางจิตติมา วชิระพงษ์โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวประภาพร ลิ่มเรืองธรรมโรงเรียนปากพนังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ม.1 ม.1-ม.3
1. นางสายสนีย์ อรุณกมลโรงเรียนโยธินบำรุงประธานกรรมการ
2. นางสุนีย์รัตน์ ชูช่วยโรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางลัดดาวัลย์ อุมาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ม.2 ม.1-ม.3
1. นางสายสนีย์ อรุณกมลโรงเรียนโยธินบำรุงประธานกรรมการ
2. นางสุนีย์รัตน์ ชูช่วยโรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางลัดดาวัลย์ อุมาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ม.3 ม.1-ม.3
1. นางสายสนีย์ อรุณกมลโรงเรียนโยธินบำรุงประธานกรรมการ
2. นางสุนีย์รัตน์ ชูช่วยโรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางลัดดาวัลย์ อุมาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ม.1-ม.3
1. นางสุดารัตน์ สุดคงโรงเรียนปากพนังประธานกรรมการ
2. นางสาวบุปผาพรรณ ทองนวลโรงเรียนสตรีทุ่งสงรองประธานกรรมการ
3. นางสุธิรา เพชรชูช่วยโรงเรียนปากพนังกรรมการ
4. นางณัฐรดา เครือยศโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
5. นายอนุรุทธิ์ หมีดเส็นโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ม.4-ม.6
1. นางสุดารัตน์ ผลส่งโรงเรียนปากพนังประธานกรรมการ
2. นางสุธิรา เพชรชูช่วยโรงเรียนปากพนังกรรมการ
3. นายอนุรุทธิ์ หมีดเส็นโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ (รถบรรทุกไข่) ม.1-ม.3
1. นางภาวณี รัตนสมบูรณ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ประธานกรรมการ
2. นางจุฑารัตน์ ทองคำชุมโรงเรียนทุ่งสงรองประธานกรรมการ
3. นายสิทธาณฤทธิ์ ปรีชาโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศกรรมการ
4. นายสมคะเณ ภิรมย์รักษ์โรงเรียนปากพูนกรรมการ
5. นางสาวรัชดา ยุโส๊ะโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
6. นางบุปผา สวนจันทร์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ (รถบรรทุกไข่) ม.4-ม.6
1. นางภาวณี รัตนสมบูรณ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ประธานกรรมการ
2. นางจุฑารัตน์ ทองคำชุมโรงเรียนทุ่งสงรองประธานกรรมการ
3. นายสิทธาณฤทธิ์ ปรีชาโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศกรรมการ
4. นายสมคะเณ ภิรมย์รักษ์โรงเรียนปากพูนกรรมการ
5. นางสาวรัชดา ยุโส๊ะโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
6. นางบุปผา สวนจันทร์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสุเมธ สอดจิตต์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายพิชาภพ ศรีทองมาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
3. นายสมชาย วังบุญคงโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นายโกมล วุฒิมานพโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางสาววาสนา กลางนุรักษ์โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
6. นางสุจิตรา ธานีรัตน์โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายสุเมธ สอดจิตต์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายพิชาภพ ศรีทองมาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
3. นายสมชาย วังบุญคงโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นายโกมล วุฒิมานพโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางสาววาสนา กลางนุรักษ์โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
6. นางสุจิตรา ธานีรัตน์โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายไกรสิทธิ์ จันทร์สว่างโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางทรงศรี นาคินทร์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางจุฬารัตน์ ทองยังโรงเรียนทรายขาววิทยากรรมการ
4. นายอุดมรัตน์ สุขสมโรงเรียนนาบอนกรรมการ
5. นายเกษมศักดิ์ หนูชุมโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
6. นายปรีชา หล้าจิโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
7. นายสุทิน กิจจะโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราชกรรมการ
8. นางสาวศรีเรือน นารีเลิศโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
9. นางสาวจีราวรรณ ทองศรีโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
10. นางณภาภัช พงษ์พ้นภัยโรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายไกรสิทธิ์ จันทร์สว่างโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางทรงศรี นาคินทร์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางจุฬารัตน์ ทองยังโรงเรียนทรายขาววิทยากรรมการ
4. นายอุดมรัตน์ สุขสมโรงเรียนนาบอนกรรมการ
5. นายเกษมศักดิ์ หนูชุมโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
6. นายปรีชา หล้าจิโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
7. นายสุทิน กิจจะโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราชกรรมการ
8. นางสาวศรีเรือน นารีเลิศโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
9. นางสาวจีราวรรณ ทองศรีโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
10. นายณภาภัช พงษ์พ้นภัยโรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายภิญโญ เพชรแก้ววิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางกรรณิกา นิ่มนวลโรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์กรรมการ
3. นายสุนทร แก้วศรีอ่อนโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นายบัญฑิต พรหมณะโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
5. นางธนิศรา ชูขันธ์โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายภิญโญ เพชรแก้ววิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
2. นางกรรณิกา นิ่มนวลโรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์กรรมการ
3. นายสุนทร แก้วศรีอ่อนโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นายบัญฑิต พรหมณะโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
5. นางธนิศรา ชูขันธ์โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายพุฒิพงศ์ ทุ่งสว่างโรงเรียนเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
2. นายอัมรินทร์ เจริญรูปโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
3. นายประยุทธ เมฆมณีโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสมชาย ราหมาดโรงเรียนปากพนังกรรมการ
5. นางจินตนาพร ญาณสูตรโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายเดชา เพชรอาวุธโรงเรียนปากพนังประธานกรรมการ
2. นายถนอม จิตรพันธ์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
3. นางเจียรนัย สังสุทธิพงค์โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ ขุนราชโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราชกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายชูชัย สุวรรณมณีโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายอัมรินทร์ เจริญรูปโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
3. นางพัชราภรณ์ จันทร์อุดมโรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวปาจารีย์ ช่วยสังข์โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางณัฏฐธิดา คงประพันธ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราชกรรมการ
6. นางกัลย์กมล ภักดีภูธรโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราชกรรมการ
7. นายกุลชร มุสิแก้วโรงเรียนปากพนังกรรมการ
8. นายไวยากรณ์ สบายโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
9. นางสาวสุกัญญา นวลใยโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
10. นางสาวอาจิน เหมทานนท์โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายชูชัย สุวรรณมณีโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายอัมรินทร์ เจริญรูปโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
3. นางพัชราภรณ์ จันทร์อุดมโรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวปาจารีย์ ช่วยสังข์โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางณัฏฐธิดา คงประพันธ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราชกรรมการ
6. นางกัลย์กมล ภักดีภูธรโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราชกรรมการ
7. นายกุลชร มุสิแก้วโรงเรียนปากพนังกรรมการ
8. นายไวยากรณ์ สบายโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
9. นางสาวสุกัญญา นวลใยโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
10. นางสาวอาจิน เหมทานนท์โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา เรืองช่วยพุทธสมาคมนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางชญานนท์ สุวรรณสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสมศรี แสงแก้วสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางกาญจนา แสงสีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายนิติพัฒน์ หันสังข์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางกาญจนา เรืองช่วยพุทธสมาคมนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางชญานนท์ สุวรรณสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสมศรี แสงแก้วสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางกาญจนา แสงสีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายนิติพัฒน์ หันสังข์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. พระครูพิจิตรศุภการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยกรรมการ
2. ดร.พีระศิลป์ บุญทองมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายณรงค์ ศรีวารินทร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวฐิติกานต์ นวพงศ์รัตน์โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
5. นางสาวมลฑา กระวีพันธ์โรงเรียนเสาธงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย (เรียนร่วม) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา เรืองช่วยพุทธสมาคมนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางชญานนท์ สุวรรณสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสมศรี แสงแก้วสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางกาญจนา แสงสีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายนิติพัฒน์ หันสังข์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย (เรียนร่วม) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา เรืองช่วยพุทธสมาคมนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางชญานนท์ สุวรรณสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสมศรี แสงแก้วสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางกาญจนา แสงสีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายนิติพัฒน์ หันสังข์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย (เรียนร่วม) ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา เรืองช่วยพุทธสมาคมนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางชญานนท์ สุวรรณสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสมศรี แสงแก้วสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางกาญจนา แสงสีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายนิติพัฒน์ หันสังข์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย (เรียนร่วม) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นางกาญจนา เรืองช่วยพุทธสมาคมนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางชญานนท์ สุวรรณสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสมศรี แสงแก้วสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางกาญจนา แสงสีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายนิติพัฒน์ หันสังข์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย (เรียนร่วม) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางกาญจนา เรืองช่วยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางชญานนท์ สุวรรณสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสมศรี แสงแก้วสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางกาญจนา แสงสีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายนิติพัฒน์ หันสังข์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย (เรียนร่วม) ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นางกาญจนา เรืองช่วยพุทธสมาคมนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางชญานนท์ สุวรรณสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสมศรี แสงแก้วสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางกาญจนา แสงสีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายนิติพัฒน์ หันสังข์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
พระพุทธศาสนา ม.1-ม.3
1. นางสุพิศ พงศ์วิทยารักษ์โรงเรียนชะอวดประธานกรรมการ
2. นางภาสินี ยะกัณฐะโรงเรียนชะอวดกรรมการ
3. นางสุวรรณา ฤทธิมนตรีโรงเรียนชะอวดกรรมการ
4. นางสาววันดี รอดประดิษฐ์โรงเรียนชะอวดกรรมการ
5. นางสาวศิรินทร์ พิชัยยุทธิ์โรงเรียนชะอวดกรรมการ
6. นางรัชนี รัตนมุณีโรงเรียนชะอวดกรรมการ
7. นางอวยพร เพ็ชรเสรีโรงเรียนชะอวดกรรมการ
8. นายณัฐวุฒิ ทองมาโรงเรียนชะอวดกรรมการ
9. นางสาวสญามล ทองขาวโรงเรียนชะอวดกรรมการและเลขานุการ
พระพุทธศาสนา ม.4-ม.6
1. นายอัมรินทร์ เจริญรูปโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมชาย วังบุญคงโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
3. นางปิยวรรณ รัตนพันธ์โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นางธนิสรา ชูขันธ์โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
5. นางกรรณิกา ณ นครโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
6. นางกมลภัทร ประสงค์โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
7. นางพจนา พรหมพิชญานนท์โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคมกรรมการ
8. นางสุกัญยา สุทธิ์ทองแท้โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคมกรรมการ
9. นายสุทธิชัย สุขสมโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
หน้าที่พลเมือง ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ ทองคำโรงเรียนโยธินบำรุงประธานกรรมการ
2. นางรัตนา รัตนสมบัติโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
3. นางสาวสกาวเดือน พรหมทองโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
4. นางวาสนา จ่าทองโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
5. นางสุมาลี รัตนศักดิ์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
6. นางสาวสุรีย์ ทรงอนงค์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
7. นายธันวา ดาราวัลย์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
8. นางจินตนาพร ญาณสูตรโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
9. นางสุพัตรา ทิพย์รัตน์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
10. นางนันทาวดี ปรีชาพรโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
11. นางพวงรัตน์ ลอยประเสริฐโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
12. นางสาวจิราภรณ์ มาศประสิทธิ์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
13. นางสสิณัฐ จินดาเงินโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
14. นางปาริชาต ทับสุทธิโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการและเลขานุการ
หน้าที่พลเมือง ม.4-ม.6
1. นายโสภณ ภักดีโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายราชัน โกศัลวิตรโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายคมสันติ คงเส้งโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายนิวัตร ชูแสงโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางนันทนา หวานสนิทโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
6. นางบุปผา พิกุลทองโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
7. นางสายใจ สังข์บัวโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
8. นางสาวสุมณฑา ศิลาพัฒน์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
9. นายชำนาญ ชัยศรโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
10. นางศิรินุช ธนาวุฒิโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
11. นางอาภรณ์ จันทรมงคลโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
12. นางทรงศรี นาคินทร์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
13. นายสมพร พันธุ์ทิพย์แพทย์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
14. นางอารีย์ ถังมณีโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
15. นายธีรวุฒิ เกตุสัตบัญโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
16. นางพิมพา แก้วจำนงค์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
17. นางดวงพร แซ่แต้โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
18. นางศุภวรรณ อาวุธเพชรโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
19. นายโกมล วุฒิมานพโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
20. นางพัชรี ขวัญสงโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
ภูมิศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายพุฒิพงศ์ ทุ่งสว่างโรงเรียนเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
2. นางอรุณี ชูขาวโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
3. นางอัญชนา ณ นครโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
4. นายบัญฑิต พรหมณะโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
5. นางกัญญา ทองฉิมโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
6. นายสุภาพ เสถียรโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
7. นายพิทักษ์ วรรณีโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
8. นายสมพร ผลอินทร์โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
9. นางขวัญชนก สีคงคาโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
10. นายสังวรณ์ สิรันทวิเนติโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
11. นายไวยากรณ์ สบายโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
12. นางสาวนุชนาฏ หาญสกุลโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
13. นางสาวนาตยา วรรณมาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
14. นายพิชาภพ ศรีทองมาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
15. นางเบญจวรรณ ชูวาลาโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการและเลขานุการ
ภูมิศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวศรีเรือน นารีเลิศโรงเรียนสตรีทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายพิชิต หนูปลื้มโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
3. นายนิรันดร์ ชูศรีโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
4. นายวินิจ มณีฉายโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
5. นายสุรินทร์ มณีฉายโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
6. นายชาญกมล นิยมจิตร์โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
7. นางสาวอาจิน เหมทานนท์โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
8. นางสุจิตรา ธานีรัตน์โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
9. นางสุธีกานต์ ช่วยพิทักษ์โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
10. นางสาวฐิติกานต์ นวพงศ์รัตน์โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
11. นางสาวมาริสา พุฒธพงศ์โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
12. นางสาวหทัยรัตน์ แก้วแดงโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
13. ว่าที่ร้อยตรีผดุงศักดิ์ เชาว์ช่างเหล็กโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
เหตุการณ์ปัจจุบัน ม.4-ม.6
1. นายพุฒิพงศ์ ทุ่งสว่างโรงเรียนเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
2. นางอรุณี ชูขาวโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
3. นางอัญชนา ณ นครโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
4. นายบัญฑิต พรหมณะโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
5. นางกัญญา ทองฉิมโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
6. นายสุภาพ เสถียรโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
7. นายพิทักษ์ วรรณีโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
8. นายสมพร ผลอินทร์โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
9. นางขวัญชนก สีคงคาโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
10. นายสังวรณ์ สิรันทวิเนติโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
11. นายไวยากรณ์ สบายโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
12. นางสาวนุชนาฏ หาญสกุลโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
13. นางสาวนาตยา วรรณมาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
14. นายพิชาภพ ศรีทองมาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
15. นางเบญจวรรณ ชูวาลาโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการและเลขานุการ
ประวัติศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางเจียรนัย สังสุทธิพงค์โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายชญานิน ธรรมประเสริฐโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายวัชระ ส้มแป้นโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสาวปาจารีย์ ช่วยสังข์โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายธวัชชัย จุติประภาศโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราชกรรมการ
6. นางสาวศิริพัฒน์ ศรีเปาะรยะโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราชกรรมการ
7. นางสาวสุรีพร บัวแก้วโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
ประวัติศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวรัติยา ทองสีนุชโรงเรียนทุ่งสงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกรณ์ภัสสรณ์ สุขรุ่งเรืองโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
3. นางกฤติยา ทิพย์มณีโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
4. นางฐิรกานต์ สุขยาโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
5. นางศุภณัฏฐ์ สิริกาญจน์โรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
6. นายสุชาติ โรวัฒน์โรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
7. นางพัชรวัลย์ จินดาวงค์โรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
8. นางอัฉราภรณ์ คงแป้นโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การเมืองการปกครอง ม.1-ม.3
1. นายสุทิน รัตนสุภาโรงเรียนทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายลาภ คุ้มสุขโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
3. นายทศพร ทองคำชุมโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ ปฐมปรีชากุลโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
5. นางรัตนา สันติศักดิ์สกุลโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
6. นางสาวมนนิสา รัตนบุรีโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
7. นางมยุรา ศฤงคารโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
8. นางนันท์นภัส ขวัญเมืองโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
9. นางสาวชญาดา จงจิตต์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
10. นางสาวราตรี ทับเที่ยงโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
11. นายวิจิตร ศรีสุวรรณโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
12. นางนงเยาว์ วัฒนศรีโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
13. นายวิรัตน์ บุญวงศ์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
14. นางสาวชุติปภา ธานีรัตน์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
15. นางสาวอรพินท์ แก้วช่วยโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
16. นายประเสริฐ หนูชุมโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
17. นางสาวรัตนาวดี ตรีรัตนกิจโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
18. นางสาวสุขษิริ สุขราษฎร์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
การเมืองการปกครอง ม.4-ม.6
1. นางสาววัชรีกุล สำเภาพลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ประธานกรรมการ
2. นางอุไรรัตน์ นิลวิเชียรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
3. นางศิริวรรณ ทองนอกโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
4. นางสาวรัชตพร วรรณเกื้อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
5. นางดารณี แสงมณีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
6. นางสาววัลยา บุญโอภาสโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
7. นายอาลักษณ์ คานแก้วโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
8. นายธงชัย หนูรัตน์แก้วโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
9. นายพัฒนพงษ์ ดวงฤทธิ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
10. นายอุดร แย้มเกิดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการและเลขานุการ
เศรษฐศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจิตติมา ระยะวรรณโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นายองอาจ อุทิศสารโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
3. นายถนอม จิตพันธ์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
4. นางมาลี อินทร์จันทร์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
5. นายกิตติวงค์ บำเพิงรัตน์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
6. นางสาวอิสรา ยีโกบโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
7. นางสาวพรวีนัส อัมพวันโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
8. นายสุภาส มณีโชติโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
9. นายปรีชา หล้าจิโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
10. นางเสาวณิต อุปการสังข์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
11. นางนงนุช ตรีวัยโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
12. นายอรุณ อินทองปานโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
13. นางสาวสุกัญญา นวลใยโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
เศรษฐศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางนิตยา ผลอินทร์โรงเรียนเชียรใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางพวงรัตน์ ทองเทพโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
3. นางสาวกาญจนี สุขเกื้อโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
4. นายวิทูล สนธิเมืองโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
5. นายสหเทพ ใจมนต์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
6. นางนพรดา สารไสยาโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
7. นางสาวจรรยา สิทธีโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
8. นางณิชกุล ใจมนต์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
9. นายสุนทร พลเดชโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
10. นายปัญจบ จันทร์คล้ายโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
11. นางสาวชฎาแพร แซ่ตั้งโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
12. นางเนาวรัตน์ สนธิเมืองโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการและเลขานุการ
กฎหมาย ม.1-ม.3
1. นายชูชัย สุวรรณมณีโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายสุนทร แก้วศรีอ่อนโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นายไกรสิทธิ์ จันทร์สว่างโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นายปราโมทย์ ชัยรัตน์โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นางประภักดิ์ ไทยเจริญโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
6. นางแน่งน้อย ธราพรโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
7. นางสุจิตรา ริยาพันธ์โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
8. นางสาวปวันรัตน์ ยศศักดิ์โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
9. นางสาวจิตรา โภชากรณ์โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
10. นางสาววาสนา กลางนุรักษ์โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
11. นางอุษาวรรณ์ นราชัยโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
กฎหมาย ม.4-ม.6
1. นายสมบูรณ์ ลอยวิสุทธิ์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพานิช จันทวีโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
3. นางเพชรา จอมพงศ์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
4. นายยูซุฟ โอกฤษโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจิราวรรณ ทองศรีโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
6. นางแววตา มฤดีโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
7. นางพนัสดา ชำนาญนาโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
8. นางลาวัลย์ เอื้อศิริพรฤทธิ์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
อาเซียนศึกษา ม.1-ม.3
1. นางนาตยา ช่วยไชยศรีโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางจิราวรรณ ปรีชาโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นางจิรนันท์ เรืองรุกโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นางกุษมา ประจงไสยโรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางสาวเจริญพร บุญฤทธิ์โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นางสาวสุกัลยา ลัทธิพรหมโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์กรรมการ
อาเซียนศึกษา ม.4-ม.6
1. นายศุภกฤษ์ โรจนธรรมโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
2. นางเครือวัลย์ แก้วผ่องโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
3. นายจตุพล สุทธิพันธ์โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
4. นายณรงค์ศักดิ์ โรจนธรรมโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
5. นายไพศาล อังคณานนท์โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
6. นางสาวฉวีวรรณ แก้วผ่องโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
7. นางปรารถนา พรหมกมลโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
8. นางหรรษภรณ์ ภู่พันธ์ตระกูลโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
9. นางสุธีพร สมเขาใหญ่โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
10. นางสาวกมลทิพย์ ชัยวิชิตโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
11. นางสาวสาธิยา นาคเป้าโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการและเลขานุการ
ท้องถิ่นของเรา ม.1-ม.3
1. นายเดชา เพชรอาวุธโรงเรียนปากพนังประธานกรรมการ
2. นายกุลชร มุสิแก้วโรงเรียนปากพนังกรรมการ
3. นายมลรักษ์ ฆังมณีโรงเรียนปากพนังกรรมการ
4. นางแสงจันทร์ หาญเผชิญโชคโรงเรียนปากพนังกรรมการ
5. นางชนิภา ศรีสังข์ทองโรงเรียนปากพนังกรรมการ
6. นายธวัชชัย ทิพย์รัตน์โรงเรียนปากพนังกรรมการ
7. นางสาวธัญลักษณ์ ไกรสยามโรงเรียนปากพนังกรรมการ
8. นางหทัยทิพย์ นาคบัวแก้วโรงเรียนปากพนังกรรมการ
9. นางสาวธัญญารัตน์ จุลแก้วโรงเรียนปากพนังกรรมการ
10. นายสมจิตร จันทาโรงเรียนตระพังพิทยาคมกรรมการ
11. นายอนุชาติ หีบเพชรโรงเรียนปากพนังกรรมการ
12. นายจักรกฤษ เลี่ยงหนูโรงเรียนปากพนังกรรมการ
13. นายสิทธิโชค มณีสุวรรณโรงเรียนปากพนังกรรมการ
14. ว่าที่ร้อยตรีสมชาย ราหมาดโรงเรียนปากพนังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความอาเซียน ม.1-ม.3
1. นายจรูญ บุญล้อมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ประธานกรรมการ
2. นางจรียา พิศแลงามโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวกนกกาญจน์ พูลพิพัฒน์โรงเรียนบ้านเกาะวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความอาเซียน ม.4-ม.6
1. นางสลิณัฐ จินดาเงินโรงเรียนโยธินบำรุง ประธานกรรมการ
2. นางสดใส ศักดิ์จิรพาพงษ์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวพ.พิรพัทร อิ่มสีสดโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์อาเซียน ม.1-ม.3
1. นางสาวสุกันยา ลัทธิพรหมโรงเรียนพระพรหมพิทยานสรณ์ ประธานกรรมการ
2. นายอารักษ์ ยอดรัก โรงเรียนปากพูน กรรมการ
3. นายภาณพงศ์ กันไพเราะโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสาวพรวีนัส อัมพวันโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์อาเซียน ม.4-ม.6
1. นายสุภาส มณีโชติโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางอภิญญา การิกาญจน์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางนาตยา ช่วยไชยศรีโรงเรียนพระพรหมพิทยานสรณ์ กรรมการ
4. นางแววตา มฤคีโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์อาเซียน ม.1-ม.3
1. นายคมสันติ คงเส้งโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายสมโชค ทองวิจิตรโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
3. นายอณัส ซาดัดคานโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการ
4. นางฐิรกานต์ สุขยาโรงเรียนทุ่งสงวิทยา กรรมการ
5. นางสุจิตรา คมวินัยโรงเรียนเสาธงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์อาเซียน ม.4-ม.6
1. นายคมสันติ คงเส้งโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีปรีชา หล้าจิโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
3. นายพร้อมพงษ์ โพธิ์สวัสดิ์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายเสฏฐพงศ์ สุดชีโรงเรียนปากพูน กรรมการ
5. นางสาวชุติมา จัตตุพงศ์โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายมทูร พูลสวัสดิ์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายปธิณญากร สุทธิโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
3. นายจริญ ชีช้างโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายจีรนันท์ ปรีชาชาญมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรรมราชกรรมการ
5. นางแสนสุข สิงห์สุวรรณโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรรมราชกรรมการและเลขานุการ
6. นายสุคนธ์ สุขขาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายธีรพล เหมือนหาญโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายสัมพันธ์ ดั่นสกุลโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศรองประธานกรรมการ
3. นางปรียา บุญให้ผลโรงเรียนทุุ่่งสงวิทยากรรมการ
4. นางยุพิน หนูในน้ำโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
5. นางพิชญาภรณ์ กาญจนอุดมโรงเรียนเสม็ดจวนวิทยากรรมการ
6. นางสมพร ทองสมัคร์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
7. นางผาสุก ถาวรโรงเรียนกัลยาณีีศรีธรรมราชกรรมการ
8. นางควรพิศ เพ็ชรคงทองโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชกรรมการ
9. นางอุทัย พิกุลลาบโรงเรียนก้างปลาวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวรัชนีวรรณ บำรุงภักดิ์โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
11. นางจิตรา ยอดแก้วโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
12. นางนงรัตน์ สุขสมโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายธีรพล เหมือนหาญโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายสัมพันธ์ ดั่นสกุลโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศรองประธานกรรมการ
3. นางปรียา บุญให้ผลโรงเรียนทุุ่่งสงวิทยากรรมการ
4. นางยุพิน หนูในน้ำโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
5. นางพิชญาภรณ์ กาญจนอุดมโรงเรียนเสม็ดจวนวิทยากรรมการ
6. นางสมพร ทองสมัคร์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
7. นางผาสุก ถาวรโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
8. นางควรพิศ เพ็ชรคงทองโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชกรรมการ
9. นางอุทัย พิกุลลาบโรงเรียนก้างปลาวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวรัชนีวรรณ บำรุงภักดิ์โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
11. นางจิตรา ยอดแก้วโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
12. นางนงรัตน์ สุขสมโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
ทักษะแฮนด์บอลชาย ม.1-ม.3
1. นายมทูร พูลสวัสดิ์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายจริญ ชีช้างโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. นายดำหริ ไชยฤกษ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
4. นางอรุณี วงศ์ศรีปานโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนทราภิวัฒก์กรรมการ
5. นายอภิสิทธิ์ นวลช่วยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชกรรมการ
6. นายณรงค์ศักดิ์ ร่มเย็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชกรรมการ
7. นายไกรทิพย์ จิตอารีย์โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนากรรมการ
8. นายมนูญ ธาราพรโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
9. นายสิทธินันท์ แก้วจันทร์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
ทักษะแฮนด์บอลชาย ม.4-ม.6
1. นายมทูร พูลสวัสดิ์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายจริญ ชีช้างโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. นายดำหริ ไชยฤกษ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
4. นางอรุณี วงศ์ศรีปานโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนทราภิวัฒก์กรรมการ
5. นายอภิสิทธิ์ นวลช่วยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชกรรมการ
6. นายณรงค์ศักดิ์ ร่มเย็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชกรรมการ
7. นายไกรทิพย์ จิตอารีย์โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนากรรมการ
8. นายมนูญ ธาราพรโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
9. นายสิทธินันท์ แก้วจันทร์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
ทักษะแฮนด์บอลหญิง ม.1-ม.3
ทักษะแฮนด์บอลหญิง ม.4-ม.6
ทักษะวอลเลย์บอลชาย ม.1-ม.3
1. นายสรศักดิ์ โปฎกรัตน์โรงเรียนทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายสมคิด พรหมดนตรีโรงเรียนทุ่งสงรองประธานกรรมการ
3. นายณรงค์ สุขสวัสดิ์โรงเรียนทุ่งสงรองประธานกรรมการ
4. นายทราศักดิ์ สกุลวิโรจน์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
5. นายลิวิสดิ์ ศุภศรีโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
6. นายพักตร์ศร ร่างเล็กโรงเรียนทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
7. นายสมยศ สอิ้งทองโรงเรียนทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
ทักษะวอลเลย์บอลชาย ม.4-ม.6
1. นายสรศักดิ์ โปฎกรัตน์โรงเรียนทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายสมคิด พรหมดนตรีโรงเรียนทุ่งสงรองประธานกรรมการ
3. นายณรงค์ สุขสวัสดิ์โรงเรียนทุ่งสงรองประธานกรรมการ
4. นายทราศักดิ์ สกุลวิโรจน์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
5. นายลิวิสดิ์ ศุภศรีโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
6. นายพักตร์ศร ร่างเล็กโรงเรียนทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
7. นายสมยศ สอิ้งทองโรงเรียนทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
ทักษะวอลเลย์บอลหญิง ม.1-ม.3
ทักษะวอลเลย์บอลหญิง ม.4-ม.6
ทักษะฟุตซอล(ยิงประตู) ชาย ม.1-ม.3
1. นายสมโชค เอียดเฉลิมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ประธานกรรมการ
2. นายวีรวัฒน์ รัตนะโรงเรียนสตรีปากพนังรองประธานกรรมการ
3. นายสานนท์ เลิศวิชัยกาญณ์โรงเรียนปากพูนรองประธานกรรมการ
4. นายนายอุดร เขียวเล็กโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
5. นายกิติกร กาญจนอุดมโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
6. นายวีระศักดิ์ คงปล้องโรงเรียนเสาธงวิทยากรรมการ
7. นายณรงค์ นาคแก้วโรงเรียนเสาธงวิทยากรรมการ
8. นายสมพงค์ จงจิตรโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
9. นายจรัญ ทองมีโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
10. นายจรัญ ผลิทองโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
11. นายปรรัช หัตถประดิษฐ์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
12. นายมนต์ชัย สุประดิษฐโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
13. นายปกิจ ธรรมโชติโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
14. นายวิว พันธนียะโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการและเลขานุการ
15. นายอดุลย์ พันทองโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
ทักษะฟุตซอล(ยิงประตู)ชาย ม.4-ม.6
1. นายสมโชค เอียดเฉลิมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ประธานกรรมการ
2. นายวีรวัฒน์ รัตนะโรงเรียนสตรีปากพนังรองประธานกรรมการ
3. นายสานนท์ เลิศวิชัยกาญณ์โรงเรียนปากพูนรองประธานกรรมการ
4. นายอุดร เขียวเล็กโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
5. นายกิติกร กาญจนอุดมโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
6. นายวีระศักดิ์ คงปล้องโรงเรียนเสาธงวิทยากรรมการ
7. นายณรงค์ นาคแก้วโรงเรียนเสาธงวิทยากรรมการ
8. นายสมพงค์ จงจิตรโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
9. นายจรัญ ทองมีโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
10. นายจรัญ ผลิทองโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
11. นายปรรัช หัตถประดิษฐ์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
12. นายมนต์ชัย สุประดิษฐโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
13. นายปกิจ ธรรมโชติโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
14. นายวิว พันธนียะโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการและเลขานุการ
15. นายอดุลย์ พันทองโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
ทักษะฟุตซอล(ยิงประตู) หญิง ม.1-ม.3
ทักษะฟุตซอล(ยิงประตู) หญิง ม.4-ม.6
ทักษะเดาะบอลชาย ม.1-ม.3
1. นายกษมะ ชาติสมบูรณ์โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศประธานกรรมการ
2. นายสากล ดอกบัวโรงเรียนคงคาประชารักษ์รองประธานกรรมการ
3. นายสายัณห์ เจริญโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นายชัยยุทธ ฤทธิจักรโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
5. นายพิสิษฎ์ ยิ่งยงค์โรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการ
6. นายปรรัช หัตถประดิษฐ์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
7. นายสุวนิตย์ จิตสำรวยโรงเรียนตระพังพิทยาคมกรรมการ
8. นายวิทยา ชุมหล่อโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
9. นายจารุวัฒน์ ทั่วกุ้งโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
ทักษะเดาะบอลชาย ม.4-ม.6
1. นายกษมะ ชาติสมบูรณ์โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศประธานกรรมการ
2. นายสากล ดอกบัวโรงเรียนคงคาประชารักษ์รองประธานกรรมการ
3. นายสายัณห์ เจริญโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นายชัยยุทธ ฤทธิจักรโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
5. นายพิสิษฎ์ ยิ่งยงค์โรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการ
6. นายปรรัช หัตถประดิษฐ์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
7. นายสุวนิตย์ จิตสำรวยโรงเรียนตระพังพิทยาคมกรรมการ
8. นายวิทยา ชุมหล่อโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
9. นายจารุวัฒน์ ทั่วกุ้งโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
ทักษะเดาะบอลหญิง ม.1-ม.3
ทักษะเดาะบอลหญิง ม.4-ม.6
ไหว้ครูมวยไทยชาย ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ จุลนวลโรงเรียนเสาธงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายขรรค์ชัย เหน็บบัวโรงเรียนชะอวดรองประธานกรรมการ
3. นายหัสนัย ไชยรัตน์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
4. นายวิรัตน์ ล้วนศิริโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนทราภิวัฒก์กรรมการ
5. นายอรุณ ด้วงปานโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
6. นายทรงศักดิ์ สกุลวิโรจน์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
7. นายวิรัตน์ หัตถประดิษฐ์โรงเรียนบ้านเกาะวิทยากรรมการและเลขานุการ
ไหว้ครูมวยไทยชาย ม.4-ม.6
1. นายไพโรจน์ จุลนวลโรงเรียนเสาธงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายขรรค์ชัย เหน็บบัวโรงเรียนชะอวดรองประธานกรรมการ
3. นายหัสนัย ไชยรัตน์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
4. นายวิรัตน์ ล้วนศิริโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนทราภิวัฒก์กรรมการ
5. นายอรุณ ด้วงปานโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
6. นายทรงศักดิ์ สกุลวิโรจน์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
7. นายวิรัตน์ หัตถประดิษฐ์โรงเรียนบ้านเกาะวิทยากรรมการและเลขานุการ
ไหว้ครูมวยไทยหญิง ม.1-ม.3
ไหว้ครูมวยไทยหญิง ม.4-ม.6
ทักษะบาสเกตบอลชาย ม.1-ม.3
1. นายชัยมิตร วงสวัสดิ์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
2. นายอุทัย ศักดิจิรพาพงษ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายกรกช เกลาแก้วโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธธรมราชกรรมการ
4. นายมนัส เพชรชูช่วยโรงเรียนปากพนังกรรมการ
5. นายสุธน บุญลออโรงเรียนปากพนังกรรมการ
6. นายอาทิตย์ เคเอสโรงเรียนปากพนังกรรมการ
7. นางสาวสุจิวรรณ ดอกพุุดซาโรงเรียนปากพนังกรรมการ
8. นายปานจิตต์ ตั้นเส้งโรงเรียนปากพนังกรรมการ
9. นายมนัส หาญเผชิญโชคโรงเรียนปากพนังกรรมการ
10. นายสกล จรุงกิจสิทธิกุลโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
11. นายสุรชิต ธนพิสุทธิ์โรงเรียนชะอวดกรรมการ
12. นายนิวัฒน์ อรุณโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
13. นายกุลณพฤกษ์ ตั้งพิริยะวารีโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
ทักษะบาสเกตบอลชาย ม.4-ม.6
1. นายชัยมิตร วงสวัสดิ์โรงเรียนโยธินบำรุงประธานกรรมการ
2. นายอุทัย ศักดิจิรพาพงษ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. นายกรกช เกลาแก้วโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธธรมราชรองประธานกรรมการ
4. นายมนัส เพชรชูช่วยโรงเรียนปากพนังกรรมการ
5. นายสุธน บุญลออโรงเรียนปากพนังกรรมการ
6. นายอาทิตย์ เคเอสโรงเรียนปากพนังกรรมการ
7. นางสาวสุจิวรรณ ดอกพุุดซาโรงเรียนปากพนังกรรมการ
8. นายปานจิตต์ ตั้นเส้งโรงเรียนปากพนังกรรมการ
9. นายมนัส หาญเผชิญโชคโรงเรียนปากพนังกรรมการ
10. นายสกล จรุงกิจสิทธิกุลโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
11. นายสุรชิต ธนพิสุทธิ์โรงเรียนชะอวดกรรมการ
12. นายนิวัฒน์ อรุณโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการและเลขานุการ
13. นายกุลณพฤกษ์ ตั้งพิริยะวารีโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการและเลขานุการ
ทักษะบาสเกตบอลหญิง ม.1-ม.3
ทักษะบาสเกตบอลหญิง ม.4-ม.6
ทักษะตะกร้อชาย ม.1-ม.3
1. นายวีระ เพชรทองโรงเรียนสตรีปากพนังประธานกรรมการ
2. นายดำรงศักดิ์ ธานีรัตน์โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ ด้วงศรีทองโรงเรียนนาบอนรองประธานกรรมการ
4. นายมนูญ ขับกล่อมโรงเรียนชะอวดกรรมการ
5. นายสงบ บุญกองโรงเรียนตระพังพิทยาคมกรรมการ
6. นายพัยรัตน์ ชูผลโรงเรียนเสาธงวิทยากรรมการ
7. นายทวีป วังวิเศษกุศลโรงเรียนก้างปลาวิทยาคมกรรมการ
8. นายคำนึง บัวจันทร์โรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
9. นายชูศักดิ์ นวลจุ้ยโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
10. นายพรเทพ บุญพอกโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
11. นางจิราภรณ์ สุขสมพรโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
ทักษะตะกร้อชาย ม.4-ม.6
1. นายวีระ เพชรทองโรงเรียนสตรีปากพนังประธานกรรมการ
2. นายดำรงศักดิ์ ธานีรัตน์โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ ด้วงศรีทองโรงเรียนนาบอนรองประธานกรรมการ
4. นายมนูญ ขับกล่อมโรงเรียนชะอวดกรรมการ
5. นายสงบ บุญกองโรงเรียนตระพังพิทยาคมกรรมการ
6. นายพัยรัตน์ ชูผลโรงเรียนเสาธงวิทยากรรมการ
7. นายทวีป วังวิเศษกุศลโรงเรียนก้างปลาวิทยาคมกรรมการ
8. นายคำนึง บัวจันทร์โรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
9. นายชูศักดิ์ นวลจุ้ยโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
10. นายพรเทพ บุญพอกโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
11. นายจิราภรณ์ สุขสมพรโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
ทักษะตะกร้อหญิง ม.1-ม.3
ทักษะตะกร้อหญิง ม.4-ม.6
ตะกร้อลอดห่วงชาย ม.1-ม.3
1. นายดำหริ สกุลวิโรจน์โรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย สุวรรณรักษ์โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศรองประธานกรรมการ
3. นายธวัชชัย โสนารถโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
4. นายมนูญ ธาราพรโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นายไพรดี นาคแก้วโรงเรียนเสาธงวิทยากรรมการและเลขานุการ
ตะกร้อลอดห่วงชาย ม.4-ม.6
1. นายดำหริ สกุลวิโรจน์โรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย สุวรรณรักษ์โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศรองประธานกรรมการ
3. นายธวัชชัย โสนารถโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
4. นายมนูญ ธาราพรโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นายไพรดี นาคแก้วโรงเรียนเสาธงวิทยากรรมการและเลขานุการ
ตะกร้อลอดห่วงหญิง ม.1-ม.3
ตะกร้อลอดห่วงหญิง ม.4-ม.6
ทักษะเปตองชาย ม.1-ม.3
1. นายศักดาเดช เดชศิริโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ เพชรช่วยโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุบิน แก้วเทพโรงเรียนขนอมพิทยาคมกรรมการ
4. นายจักรณรงค์ คงสุขโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์กรรมการ
5. นายสมชาติ ยศถาโรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศกรรมการ
6. นายสัมพันธ์ โสทรจิตร์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
7. นายวันชัย คีรีเพชรโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
ทักษะเปตองชาย ม.4-ม.6
1. นายศักดาเดช เดชศิริโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ เพชรช่วยโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุบิน แก้วเทพโรงเรียนขนอมพิทยาคมกรรมการ
4. นายจักรณรงค์ คงสุขโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์กรรมการ
5. นายสมชาติ ยศถาโรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศกรรมการ
6. นายสัมพันธ์ โสทรจิตร์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
7. นายวันชัย คีรีเพชรโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
ทักษะเปตองหญิง ม.1-ม.3
ทักษะเปตองหญิง ม.4-ม.6

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสมชาย สหวิศิษฎ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายโชติ แก้วละเอียดวิทยาลัยช่างศิลป์ นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายสุกิจ ชูศรีวิทยาลัยช่างศิลป์ นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายสมชาย สหวิศิษฎ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายโชติ แก้วละเอียดวิทยาลัยช่างศิลป์ นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายสุกิจ ชูศรีวิทยาลัยช่างศิลป์ นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายโชติ แก้วละเอียดวิทยาลัยช่างศิลป์ นครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายสุกิจ ชูศรีวิทยาลัยช่างศิลป์ นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายสมชาย สหวิศิษฎ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายโชติ แก้วละเอียดวิทยาลัยช่างศิลป์ นครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายสุกิจ ชูศรีวิทยาลัยช่างศิลป์ นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายสมชาย สหวิศิษฎ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสุกิจ ชูศรีวิทยาลัยช่างศิลป์ นครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายสมชาย สหวิศิษฎ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายโชติ แก้วละเอียดวิทยาลัยช่างศิลป์ นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายสุกิจ ชูศรีวิทยาลัยช่างศิลป์ นครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายสมชาย สหวิศิษฎ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายโชติ แก้วละเอียดวิทยาลัยช่างศิลป์ นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายโชติ แก้วละเอียดวิทยาลัยช่างศิลป์ นครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายสมชาย สหวิศิษฎ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายสุกิจ ชูศรีวิทยาลัยช่างศิลป์ นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายโชติ แก้วละเอียดวิทยาลัยช่างศิลป์ นครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายสมชาย สหวิศิษฎ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายสุกิจ ชูศรีวิทยาลัยช่างศิลป์ นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสมชาย สหวิศิษฎ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายโชติ แก้วละเอียดวิทยาลัยช่างศิลป์ นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายสุกิจ ชูศรีวิทยาลัยช่างศิลป์ นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายสมชาย สหวิศิษฎ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายสุกิจ ชูศรีวิทยาลัยช่างศิลป์ นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายโชติ แก้วละเอียดวิทยาลัยช่างศิลป์ นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายสมชาย สหวิศิษฎ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายสุกิจ ชูศรีวิทยาลัยช่างศิลป์ นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายโชติ แก้วละเอียดวิทยาลัยช่างศิลป์ นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายสมชาย สหวิศิษฎ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายโชติ แก้วละเอียดวิทยาลัยช่างศิลป์ นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายสุกิจ ชูศรีวิทยาลัยช่างศิลป์ นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายสมชาย สหวิศิษฎ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายโชติ แก้วละเอียดวิทยาลัยช่างศิลป์ นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายสุกิจ ชูศรีวิทยาลัยช่างศิลป์ นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสีอาเซียน ม.1-ม.3
1. นายสุเมธ สอดจิตต์ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางพรรณี อินทรปานโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางปาริชาติ ทับสุทธิโรงเรียนโยธินบำรุง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสีอาเซียน ม.4-ม.6
1. นางพรรณี อินทรปานโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายดนัย ดิษฐ์คล้ายโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายสุเมธ สอดจิตต์ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. ดร.ภัทระ คมขำจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายบรรเทา รอดภัยวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนไชยราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. ดร.ภัทระ คมขำจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายบรรเทา รอดภัยวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนไชยราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. ผศ.กี จันทศรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายกิตติภัณฑ์ ชิตเทพมหาวิทยาลัยบูรพากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. ผศ.กี จันทศรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายกิตติภัณฑ์ ชิตเทพมหาวิทยาลัยบูรพากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. ดร.ภัทระ คมขำจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. ผศ.กี จันทศรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการ
3. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. ดร.ภัทระ คมขำจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. ผศ.กี จันทศรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการ
3. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. ผศ.กี จันทศรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. นายกิตติภัณฑ์ ชิตเทพมหาวิทยาลัยบูรพากรรมการ
3. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนไชยราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. ผศ.กี จันทศรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. นายกิตติภัณฑ์ ชิตเทพมหาวิทยาลัยบูรพากรรมการ
3. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. ผศ.วันชัย เอื้อจิตรเมธมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. ผศ.พัชราภรณ์ เอื้อจิตรเมธมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายมงคล เลาหวิวัฒน์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. ผศ.วันชัย เอื้อจิตรเมธมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายกำแพง มูสีสุทธิ์โรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
3. นายมงคล เลาหวิวัฒน์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. ผศ.วันชัย เอื้อจิตรเมธมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. ผศ.พัชราภรณ์ เอื้อจิตรเมธมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายมงคล เลาหวิวัฒน์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. ผศ.วันชัย เอื้อจิตรเมธมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายกำแพง มูสีสุทธิ์โรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
3. นายมงคล เลาหวิวัฒน์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. ผศ.วันชัย เอื้อจิตรเมธมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. ผศ.พัชราภรณ์ เอื้อจิตรเมธมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายมงคล เลาหวิวัฒน์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. ผศ.วันชัย เอื้อจิตรเมธมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. ผศ.พัชราภรณ์ เอื้อจิตรเมธมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายนวราช อภัยวงศ์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. ผศ.วันชัย เอื้อจิตรเมธมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายกำแพง มูสีสุทธิ์โรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
3. ผศ.พัชราภรณ์ เอื้อจิตรเมธมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. ผศ.วันชัย เอื้อจิตรเมธมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายกำแพง มูสีสุทธิ์โรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
3. ผศ.พัชราภรณ์ เอื้อจิตรเมธมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. ดร.ภัทระ คมขำจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายมงคล เลาหวิวัฒน์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
3. นายกิตติชัย ท่ากลางโรงเรียนทรายขาววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. ดร.ภัทระ คมขำจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายมงคล เลาหวิวัฒน์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
3. นายกิตติชัย ท่ากลางโรงเรียนทรายขาววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายศิวพงษ์ กั้งสกุลวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. ดร.ภัทระ คมขำจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยกรรมการ
3. นายกิตติภัณฑ์ ชิตเทพโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. ดร.ภัทระ คมขำจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายศิวพงษ์ กั้งสกุลวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายกิตติชัย ท่ากลางโรงเรียนทรายขาววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. ผศ.วันชัย เอื้อจิตรเมธมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. ผศ.พัชราภรณ์ เอื้อจิตรเมธมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายศิวพงษ์ กั้งสกุลวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายมงคล เลาหวิวัฒน์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
5. นายเสกสิทธิ์ เวชสารโรงเรียนปากพนังกรรมการ
6. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. ดร.ภัทระ คมขำจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. ผศ.กี จันทศรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการ
3. ผศ.วันชัย เอื้อจิตรเมธมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. ผศ.พัชราภรณ์ เอื้อจิตรเมธมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายศิวพงษ์ กั้งสกุลวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
6. นายบรรเทา รอดภัยวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
7. นายเสกสิทธิ์ เวชสารโรงเรียนปากพนังกรรมการ
8. นางสาวชริญญา เพกกิ้มโรงเรียนปากพนังกรรมการ
9. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. ผศ.กี จันทศรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. ดร.ภัทระ คมขำจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยกรรมการ
3. นายศิวพงษ์ กั้งสกุลวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายบรรเทา รอดภัยวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
6. นายกิตติภัณฑ์ ชิตเทพโรงเรียนกรรมการ
7. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. ผศ.กี จันทศรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. ผศ.พัชราภรณ์ เอื้อจิตรเมธมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายกิตติภัณฑ์ ชิตเทพมหาวิทยาลัยบูรพากรรมการ
4. นายบรรเทา รอดภัยวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายมงคล เลาหวิวัฒน์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
6. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนบ้านไชยราชกรรมการ
7. นางสาวสรารัตน์ อินทรสุวรรณ์โรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
8. นายเสกสิทธิ์ เวชสารโรงเรียนปากพนังกรรมการ
9. นางสาวชริญญา เพกกิ้มโรงเรียนปากพนังกรรมการ
10. นายกิตติชัย ท่ากลางโรงเรียนทรายขาววิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. ดร.วิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.ดร.สมาน รักจันทร์โรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นายมุลเสฐ เพชรประสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายวราวิทย์ เจริญสุขโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
5. นายวินัย เชาวลิตโรงเรียนสตรีดำรงเวทกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. ดร.วิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.ดร.สมาน รักจันทร์โรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นายมุลเสฐ เพชรประสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายวราวิทย์ เจริญสุขโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
5. นายวินัย เชาวลิตโรงเรียนสตรีดำรงเวทกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. ดร.วิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.ดร.สมาน รักจันทร์โรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นายมุลเสฐ เพชรประสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายวราวิทย์ เจริญสุขโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
5. นายวินัย เชาวลิตโรงเรียนสตรีดำรงเวทกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. ดร.วิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.ดร.สมาน รักจันทร์โรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นายมุลเสฐ เพชรประสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายวราวิทย์ เจริญสุขโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
5. นายวินัย เชาวลิตโรงเรียนสตรีดำรงเวทกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. ดร.วิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.ดร.สมาน รักจันทร์โรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นายมุลเสฐ เพชรประสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายวราวิทย์ เจริญสุขโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
5. นายวินัย เชาวลิตโรงเรียนสตรีดำรงเวทกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.ดร.สมาน รักจันทร์โรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นายมุลเสฐ เพชรประสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายวราวิทย์ เจริญสุขโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
5. นายวินัย เชาวลิตโรงเรียนสตรีดำรงเวทกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.ดร.สมาน รักจันทร์โรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นายมุลเสฐ เพชรประสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายวราวิทย์ เจริญสุขโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
5. นายวินัย เชาวลิตโรงเรียนสตรีดำรงเวทกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.ดร.สมาน รักจันทร์โรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นายมุลเสฐ เพชรประสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายวราวิทย์ เจริญสุขโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
5. นายวินัย เชาวลิตโรงเรียนสตรีดำรงเวทกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. ดร.วิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.ดร.สมาน รักจันทร์โรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นายมุลเสฐ เพชรประสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายวราวิทย์ เจริญสุขโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
5. นายวินัย เชาวลิตโรงเรียนสตรีดำรงเวทกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. ดร.วิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.ดร.สมาน รักจันทร์โรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นายมุลเสฐ เพชรประสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายวราวิทย์ เจริญสุขโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
5. นายวินัย เชาวลิตโรงเรียนสตรีดำรงเวทกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. ดร.วิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.ดร.สมาน รักจันทร์โรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นายมุลเสฐ เพชรประสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายวราวิทย์ เจริญสุขโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
5. นายวินัย เชาวลิตโรงเรียนสตรีดำรงเวทกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. ดร.วิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.ดร.สมาน รักจันทร์โรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นายมุลเสฐ เพชรประสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายวราวิทย์ เจริญสุขโรงเรียนคงคาประชารักษ์กรรมการ
5. นายวินัย เชาวลิตโรงเรียนสตรีดำรงเวทกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. ดร.วิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.ดร.สมาน รักจันทร์โรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นายมุลเสฐ เพชรประสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายวราวิทย์ เจริญสุขโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
5. นายวินัย เชาวลิตโรงเรียนสตรีดำรงเวทกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.ดร.สมาน รักจันทร์โรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นายมุลเสฐ เพชรประสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายวราวิทย์ เจริญสุขโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
5. นายวินัย เชาวลิตโรงเรียนสตรีดำรงเวทกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. ดร.วิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.ดร.สมาน รักจันทร์โรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นายมุลเสฐ เพชรประสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายวราวิทย์ เจริญสุขโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
5. นายวินัย เชาวลิตโรงเรียนสตรีดำรงเวทกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. ดร.วิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.ดร.สมาน รักจันทร์โรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นายมุลเสฐ เพชรประสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายวราวิทย์ เจริญสุขโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
5. นายวินัย เชาวลิตโรงเรียนสตรีดำรงเวทกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. ดร.วิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.ดร.สมาน รักจันทร์โรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นายมุลเสฐ เพชรประสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายวราวิทย์ เจริญสุขโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
5. นายวินัย เชาวลิตโรงเรียนสตรีดำรงเวทกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. ดร.วิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.ดร.สมาน รักจันทร์โรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นายมุลเสฐ เพชรประสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายวราวิทย์ เจริญสุขโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
5. นายวินัย เชาวลิตโรงเรียนสตรีดำรงเวทกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. ดร.วิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.ดร.สมาน รักจันทร์โรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นายมุลเสฐ เพชรประสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายวราวิทย์ เจริญสุขโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
5. นายวินัย เชาวลิตโรงเรียนสตรีดำรงเวทกรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6
1. ดร.วิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.ดร.สมาน รักจันทร์โรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นายมุลเสฐ เพชรประสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายวราวิทย์ เจริญสุขโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
5. นายวินัย เชาวลิตโรงเรียนสตรีดำรงเวทกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. ดร.วิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.ดร.สมาน รักจันทร์โรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นายมุลเสฐ เพชรประสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายวราวิทย์ เจริญสุขโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
5. นายวินัย เชาวลิตโรงเรียนสตรีดำรงเวทกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. ดร.วิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.ดร.สมาน รักจันทร์โรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นายมุลเสฐ เพชรประสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายวราวิทย์ เจริญสุขโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
5. นายวินัย เชาวลิตโรงเรียนสตรีดำรงเวทกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ประเทภ ข ม.1-ม.3
1. ดร.ภัทระ คมขำจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายมงคล เลาหวิวัฒน์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
3. นายกิตติชัย ท่ากลางโรงเรียนทรายขาววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ประเภท ข ม.1-ม.3
1. ดร.ภัทระ คมขำจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายบรรเทา รอดภัยวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนไชยราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ประเภท ข ม.4-ม.6
1. ดร.ภัทระ คมขำจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายบรรเทา รอดภัยวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนไชยราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ประเภท ข ม.1-ม.3
1. ผศ.กี จันทศรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายกิตติภัณฑ์ ชิตเทพมหาวิทยาลัยบูรพากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ประเภท ข ม.4-ม.6
1. ผศ.กี จันทศรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายกิตติภัณฑ์ ชิตเทพมหาวิทยาลัยบูรพากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ประเภท ข ม.1-ม.3
1. ดร.ภัทระ คมขำจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. ผศ.กี จันทศรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการ
3. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ประเภท ข ม.4-ม.6
1. ดร.ภัทระ คมขำจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. ผศ.กี จันทศรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการ
3. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ประเภท ข ม.1-ม.3
1. ผศ.กี จันทศรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. นายกิตติภัณฑ์ ชิตเทพมหาวิทยาลัยบูรพากรรมการ
3. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนไชยราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ประเภท ข ม.4-ม.6
1. ผศ.กี จันทศรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. นายกิตติภัณฑ์ ชิตเทพมหาวิทยาลัยบูรพากรรมการ
3. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนไชยราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ประเภท ข ม.1-ม.3
1. ผศ.วันชัย เอื้อจิตรเมธมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. ผศ.พัชราภรณ์ เอื้อจิตรเมธมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายมงคล เลาหวิวัฒน์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ประเภท ข ม.4-ม.6
1. นายกำแพง มูสีสุทธิ์โรงเรียนสตรีปากพนังประธานกรรมการ
2. ผศ.วันชัย เอื้อจิตรเมธมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายมงคล เลาหวิวัฒน์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ประเภท ข ม.1-ม.3
1. ผศ.วันชัย เอื้อจิตรเมธมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. ผศ.พัชราภรณ์ เอื้อจิตรเมธมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายมงคล เลาหวิวัฒน์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ประเภท ข ม.4-ม.6
1. นายกำแพง มูสีสุทธิ์โรงเรียนสตรีปากพนังประธานกรรมการ
2. ผศ.วันชัย เอื้อจิตรเมธมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายมงคล เลาหวิวัฒน์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ประเภท ข ม.1-ม.3
1. ผศ.วันชัย เอื้อจิตรเมธมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. ผศ.พัชราภรณ์ เอื้อจิตรเมธมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายมงคล เลาหวิวัฒน์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ประเภท ข ม.4-ม.6
1. ผศ.วันชัย เอื้อจิตรเมธมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายมงคล เลาหวิวัฒน์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
3. นายนวราช อภัยวงศ์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ประเภท ข ม.1-ม.3
1. นายมงคล เลาหวิวัฒน์โรงเรียนเชียรใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายกำแพง มูสีสุทธิ์โรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
3. นางธิตินาฏย์ ท่ากลางโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ประเภท ข ม.4-ม.6
1. นายมงคล เลาหวิวัฒน์โรงเรียนเชียรใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายกำแพง มูสีสุทธิ์โรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
3. นางธิตินาฏย์ ท่ากลางโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ประเทภ ข ม.4-ม.6
1. ดร.ภัทระ คมขำจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายมงคล เลาหวิวัฒน์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
3. นายกิตติชัย ท่ากลางโรงเรียนทรายขาววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ประเภท ข ม.1-ม.3
1. นายศิวพงษ์ กั้งสกุลวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. ดร.ภัทระ คมขำจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยกรรมการ
3. นายกิตติภัณฑ์ ชิตเทพมหาวิทยาลัยบูรพากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ประเภท ข ม.4-ม.6
1. ดร.ภัทระ คมขำจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายศิวพงษ์ กั้งสกุลวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายกิตติชัย ท่ากลางโรงเรียนทรายขาววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก [ทีม 9 คน] ประเภท ข ม.1-ม.6
1. ผศ.กี จันทศรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. ผศ.วันชัย เอื้อจิตรเมธมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนไชยราชกรรมการ
4. นายกิตติภัณฑ์ ชิตเทพมหาวิทยาลัยบูรพากรรมการ
5. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
6. นายกำแพง มูสีสุทธิ์โรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
7. นายมงคล เลาหวิวัฒน์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีไทยผสม ประเภท ข ม.1-ม.6
1. ผศ.กี จันทศรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. ผศ.วันชัย เอื้อจิตรเมธมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนไชยราชกรรมการ
4. นายกิตติภัณฑ์ ชิตเทพมหาวิทยาลัยบูรพากรรมการ
5. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
6. นายกำแพง มูสีสุทธิ์โรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
7. นายมงคล เลาหวิวัฒน์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 ประเภท ข ม.1-ม.6
1. ผศ.กี จันทศรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. ผศ.พัชราภรณ์ เอื้อจิตรเมธมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายกิตติชัย ท่ากลางโรงเรียนทรายขาววิทยากรรมการ
4. นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญโรงเรียนไชยราชกรรมการ
5. นายกิตติภัณฑ์ ชิตเทพมหาวิทยาลัยบูรพากรรมการ
6. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
7. นายบรรเทา รอดภัยวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวสุณี ลิมป์ปิยพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์ใจ เมธีภัทรกุลวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวปรียา ศุภกิจวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางพรปวีณ์ ขุท์ทะกะพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางปัทมา สกุลณีวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวสุณี ลิมป์ปิยพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์ใจ เมธีภัทรกุลวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวปรียา ศุภกิจวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางพรปวีณ์ ขุท์ทะกะพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางปัทมา สกุลณีวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวสุณี ลิมป์ปิยพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์ใจ เมธีภัทรกุลวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวปรียา ศุภกิจวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางพรปวีณ์ ขุท์ทะกะพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางปัทมา สกุลณีวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวสุณี ลิมป์ปิยพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์ใจ เมธีภัทรกุลวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวปรียา ศุภกิจวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางพรปวีณ์ ขุท์ทะกะพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางปัทมา สกุลณีวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุณี ลิมป์ปิยพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์ใจ เมธีภัทรกุลวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวปรียา ศุภกิจวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางพรปวีณ์ ขุท์ทะกะพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางปัทมา สกุลณีวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุณี ลิมป์ปิยพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์ใจ เมธีภัทรกุลวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวปรียา ศุภกิจวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางพรปวีณ์ ขุท์ทะกะพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางปัทมา สกุลณีวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุณี ลิมป์ปิยพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์ใจ เมธีภัทรกุลวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวปรียา ศุภกิจวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางพรปวีณ์ ขุท์ทะกะพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางปัทมา สกุลณีวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุณี ลิมป์ปิยพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์ใจ เมธีภัทรกุลวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวปรียา ศุภกิจวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางพรปวีณ์ ขุท์ทะกะพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางปัทมา สกุลณีวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางสาวสุณี ลิมป์ปิยพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์ใจ เมธีภัทรกุลวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวปรียา ศุภกิจวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางพรปวีณ์ ขุท์ทะกะพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางปัทมา สกุลณีวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางสาวสุณี ลิมป์ปิยพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์ใจ เมธีภัทรกุลวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวปรียา ศุภกิจวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางพรปวีณ์ ขุท์ทะกะพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางปัทมา สกุลณีวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง (นักเรียนพิการเรียนร่วม) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุณี ลิมป์ปิยพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์ใจ เมธีภัทรกุลวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวปรียา ศุภกิจวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางพรปวีณ์ ขุท์ทะกะพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางปัทมา สกุลณีวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภท ข ม.1-ม.3
1. นางสาวสุณี ลิมป์ปิยพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์ใจ เมธีภัทรกุลวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวปรียา ศุภกิจวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางพรปวีณ์ ขุท์ทะกะพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางปัทมา สกุลณีวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภท ข ม.4-ม.6
1. นางสาวสุณี ลิมป์ปิยพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นางพิมพ์ใจ เมธีภัทรกุลวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวปรียา ศุภกิจวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางพรปวีณ์ ขุท์ทะกะพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางปัทมา สกุลณีวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ประเภท ข ม.1-ม.3
1. นางสาวสุณี ลิมป์ปิยพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์ใจ เมธีภัทรกุลวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวปรียา ศุภกิจวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางพรปวีณ์ ขุท์ทะกะพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางปัทมา สกุลณีวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ประเภท ข ม.4-ม.6
1. นางสาวสุณี ลิมป์ปิยพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์ใจ เมธีภัทรกุลวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวปรียา ศุภกิจวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางพรปวีณ์ ขุท์ทะกะพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางปัทมา สกุลณีวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ประเภท ข ม.1-ม.3
1. นางสาวสุณี ลิมป์ปิยพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์ใจ เมธีภัทรกุลวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวปรียา ศุภกิจวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางพรปวีณ์ ขุท์ทะกะพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางปัทมา สกุลณีวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ประเภท ข ม.4-ม.6
1. นางสาวสุณี ลิมป์ปิยพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์ใจ เมธีภัทรกุลวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวปรียา ศุภกิจวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางพรปวีณ์ ขุท์ทะกะพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางปัทมา สกุลณีวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเพลงบอก ม.1-ม.3
1. นายสงวน กลิ่นหอมกรรมการ
2. นายอารมณ์ โจมฤทธิ์กรรมการ
3. นายจวน ชูส่งแสงกรรมการ
การแข่งขันเพลงบอก ม.4-ม.6
1. นายสงวน กลิ่นหอมกรรมการ
2. นายอารมณ์ ชูส่งแสงกรรมการ
3. นายจวน ชูส่งแสงกรรมการ
การแข่งขันหนังตะลุงแสดงสด ม.1-ม.3
1. นายสมปอง ภักดีกิจกรรมการ
2. นายบุญเอิบ วรรณคงกรรมการ
3. ดาบตำรวจชวภณ จันทร์ปรุุงกรรมการ
4. นายมนตรี คงแก้วกรรมการ
5. นายจารึก โสมแก้วกรรมการ
การแข่งขันหนังตะลุงแสดงสด ม.4-ม.6
1. นายสมปอง ภักดีกิจกรรมการ
2. นายบุญเอิบ วรรณคงกรรมการ
3. ดาบตำรวจชวภณ จันทร์ปรุุงกรรมการ
4. นายมนตรี คงแก้วกรรมการ
5. นายจารึก โสมแก้วกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวณฐิยา ทองสงค์โรงเรียนทุ่งสงวิทยาประธานกรรมการ
2. Mr.Jia Shuhai โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. MissZhang Yanhongโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
4. MissZhang Li qiongโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
5. นางสาวสุนิสา ปานสุขโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวสาวิตรี แซ่โค้วโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวนฤมล กันตฤทธิ์โรงเรียนเชียรใหญ่ประธานกรรมการ
2. MissDeng Nianchunโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. MissZu Lilingโรงเรียนปากพนังกรรมการ
4. Mr.Wu yang jing huaโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
5. นางสาววศินี นิธิสกุลกาญจน์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาววิชุตา คีรีมาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาววรรณิศา มุ้งเทพโรงเรียนปากพนังประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิธร ปานคงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
3. MissMaruyama Shioriโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
4. Mr.Tatsuki Awashimaโรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางสาวสุชาดา ศรีอำมรโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวธนภรณ์ วรรณเหวกโรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. MissMaruyama Shioriโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
3. Mr.Tatsuki Awashimaโรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. Mr.Kenta Amanuโรงเรียนยานากาว่ากรรมการ
5. นางสาวสุชาดา ศรีอำมรโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันร้องเพลงภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางปริตตา ลีละวัฒน์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. MissMaruyama Shioriโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
3. MissMidori Fujitaโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. Mr.Kenta Amanuโรงเรียนยานากาว่ากรรมการ
5. นางสาวสุชาดา ศรีอำมรโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันร้องเพลงภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวธนภรณ์ วรรณเหวกโรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. MissMaruyama Shioriโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
3. Mr.Tatsuki Awashimaโรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. Mr.Kenta Amanuโรงเรียนยานากาว่ากรรมการ
5. นางสาวสุชาดา ศรีอำมรโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายสุภัทรชัย ค่ำสุริยาโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. MissMaruyama Shioriโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
3. Mr.Tatsuki Awashimaโรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. Mr.Kenta Amanuโรงเรียนยานากาว่ากรรมการ
5. นางสาวสุชาดา ศรีอำมรโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวศศิธร ปานคงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ประธานกรรมการ
2. MissMaruyama Shioriโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
3. MissAyumi Ishibashiโรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. Mr.Kenta Amanuโรงเรียนยานากาว่ากรรมการ
5. นางสาวสุชาดา ศรีอำมรโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางปริตตา ลีละวัฒน์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิธร ปานคงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
3. Mrs.Noriko Chatratanarakโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
4. MissAyumi Ishibashiโรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางสาวสุชาดา ศรีอำมรโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายสุภัทรชัย ค่ำสุริยาโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวธนภรณ์ วรรณเหวกโรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. MissMidori Fujitaโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสาววรรณิศา มุ้งเทพโรงเรียนปากพนังกรรมการ
5. นางสาวสุชาดา ศรีอำมรโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. ดร.ศิริมา ปุรินทราภิบาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กรรมการ
2. ดร.อัจฉรา สัปปพันธ์โรงเรียนกรรมการ
3. MissAudrey Castilloมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กรรมการ
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. MissBak Ji Yeongโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
2. Mr.Kwang Min Eumโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
3. Mrs.Miyong Kimโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
4. นางกันตยา กระจายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
5. MissHeo Ji Hyungโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
6. นางสาวฐนิกา ช่วยสุทธิ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นศ.กรรมการ
7. นางสาวเมธาวี ผดุงกิ่งตระกูลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
8. นางสาวลักขณา รักเถาว์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นศ.กรรมการ
การแข่งขันอ่านออกเสียงภาษาเกาหลี ม.1-ม.6
1. นางสาวลักขณา รักเถาว์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
2. MissBak Ji Yeongโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
3. Mr.Kwang Min Eumโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
4. Mrs.Miyong Kimโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
5. นางกันตยา กระจายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
6. MissHeo Ji Hyungโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
7. นางสาวฐนิกา ช่วยสุทธิ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นศ.กรรมการ
8. นางสาวเมธาวี ผดุงกิ่งตระกูลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
การแข่งขันเขียนตามคำบอกภาษาเกาหลี ม.1-ม.6
1. นางกันตยา กระจายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
2. นางสาวลักขณา รักเถาว์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
3. MissBak Ji Yeongโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
4. Mr.Kwang Min Eumโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
5. Mrs.Miyong Kimโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
6. MissHeo Ji Hyungโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
7. นางสาวเมธาวี ผดุงกิ่งตระกูลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
8. นางสาวฐนิกา ช่วยสุทธิ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นศ.กรรมการ
การแข่งขัน COVER DANCE ม.1-ม.6
1. นางปริตตา ลีละวัฒน์โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
2. นางกันตยา กระจายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
3. นางสาวลักขณา รักเถาว์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
4. MissBak Ji Yeongโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
5. Mr.Kwang Min Eumโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
6. MissMiyong Kimโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
7. MissHeo Ji Hyungโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
8. นางสาวฐนิกา ช่วยสุทธิ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นศ.กรรมการ
9. นางสาวเมธาวี ผดุงกิ่งตระกูลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
การประกวดร้องเพลงภาษาเกาหลี ม.1-ม.6
1. นางสาวเมธาวี ผดุงกิ่งตระกูลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นางสาวลักขณา รักเถาว์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
3. MissBak Ji Yeongโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
4. Mr.Kwang Min Eumโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
5. Mrs.Miyong Kimโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
6. MissHeo Ji Hyungโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
7. นางกันตยา กระจายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
8. นางสาวฐนิกา ช่วยสุทธิ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นศ.กรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวทิพย์สุดา โกยวาณิชย์โรงเรียนสตรีปากพนังประธานกรรมการ
2. MissChen Naโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
3. Mr.Li Fengโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. MissZhang Li qiongโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
5. นางสาววิชุตา คีรีมาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวรุ่งทิพย์ ด้วงปรางโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาววศินี นิธิสกุลกาญจน์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. MissZu Lilingโรงเรียนปากพนังกรรมการ
3. MissZhang Yanhongโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวZhao Yaqiโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
5. นางสาวสุภาพร พัดฉิมโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวณฐิยา ทองสงค์โรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางปริตตา ลีละวัฒน์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิธร ปานคงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
3. MissMaruyama Shioriโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
4. Mr.Kenta Amanuโรงเรียนยานากาว่ากรรมการ
5. นางสาวสุชาดา ศรีอำมรโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวธนภรณ์ วรรณเหวกโรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. MissMaruyama Shioriโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
3. Mr.Tatsuki Awashimaโรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. Mr.Kenta Amanuโรงเรียนยานากาว่ากรรมการ
5. นางสาวสุชาดา ศรีอำมรโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. ดร.ศิริมา ปุรินทราภิบาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กรรมการ
2. ดร.อัจฉรา สัปปพันธ์โรงเรียนกรรมการ
3. MissAudrey Castilloมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นางสาวลักขณา รักเถาว์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
2. MissBak Ji Yeongโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
3. Mr.Kwang Min Eumโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
4. Mrs.Miyong Kimโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
5. นางกันตยา กระจายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
6. MissHeo Ji Hyungโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
7. นางสาวฐนิกา ช่วยสุทธิ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นศ.กรรมการ
8. นางสาวเมธาวี ผดุงกิ่งตระกูลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวสุภาพร แซ่ผ้างโรงเรียนสตรีทุ่งสงประธานกรรมการ
2. MissDeng Nianchunโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. Mr.Jia Shuhaiโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. MissHe Yutingโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
5. นางสาวทิพย์สุดา โกยวาณิชย์โรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวกานต์รวี จันทร์อักษรโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายสุภัทรชัย ค่ำสุริยาโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. MissMaruyama Shioriโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
3. Mr.Tatsuki Awashimaโรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. Mr.Kenta Amanuโรงเรียนยานากาว่ากรรมการ
5. นางสาวสุชาดา ศรีอำมรโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. ดร.ศิริมา ปุรินทราภิบาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กรรมการ
2. ดร.อัจฉรา สัปปพันธ์โรงเรียนกรรมการ
3. MissAudrey Castilloมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กรรมการ
ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นางปาจรีย์ หนูประสิทธิ์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
2. MissBak Ji Yeongโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
3. Mr.Kwang Min Eumโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
4. Mrs.Miyong Kimโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
5. นางกันตยา กระจายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
6. MissHeo Ji Hyungโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
7. นางฐนิกา ช่วยสุทธิ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นศ.กรรมการ
8. นางสาวเมธาวี ผดุงกิ่งตระกูลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาววันทนี ญาณหาญโรงเรียนเชียรใหญ่ประธานกรรมการ
2. MissZhu Jingruโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
3. MissZhao Yaqiโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
4. Mr.Wu yang jing huaโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
5. นางสาวทิพย์สุดา โกยวาณิชย์โรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
6. นางสาวนิศารัตน์ จินาโรงเรียนทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาววรรณิศา มุ้งเทพโรงเรียนปากพนังประธานกรรมการ
2. MissMaruyama Shioriโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
3. Mr.Tatsuki Awashimaโรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. Mr.Kenta Amanuโรงเรียนยานากาว่ากรรมการ
5. นางสาวสุชาดา ศรีอำมรโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. ดร.ศิริมา ปุรินทราภิบาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กรรมการ
2. ดร.อัจฉรา สัปปพันธ์กรรมการ
3. MissAudrey Castilloมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กรรมการ
การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. Mr.Kwang Min Eumโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
2. MissBak Ji Yeongโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
3. นางสาวลักขณา รักเถาว์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
4. MissMiyong Kimโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
5. นางกันตยา กระจายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
6. MissHeo Ji Hyungโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
7. นางสาวฐนิกา ช่วยสุทธิ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นศ.กรรมการ
8. นางสาวเมธาวี ผดุงกิ่งตระกูลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นายขวัญไชย เย็นเองโรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. Mr.Logan Tracyโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางจิรนันท์ แซมมงคล โรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
4. นางสุดาวดี บุญยะจันทร์ โรงเรียนโยธินบำรุง กรรมการ
5. นางอกนิษฐา ทองเลี่ยมนาคโรงเรียนทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นายปณิดล ปานช่วยโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ ประธานกรรมการ
2. นางบุษกร สุวรรณรักษ์ โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศกรรมการ
3. นางโชติกา ชูแก้วโรงเรียนปากพูน กรรมการ
4. Mr.Sean Vanderlindeโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายรัฐพร จันทวงศ์โรงเรียนปากพนังกรรมการ
6. นางยุพดี กำจรฤทธิ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราชกรรมการ
7. นางสาวธิดารัตน์ แสงสีดำโรงเรียนโยธินบํารุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ ASEAN Speech Contest ม.1-ม.3
1. นายสมวงศ์ ใหม่ละเอียดโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางเรวดี บัวทองโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
3. Mr.Michael Bonomyโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางชิระพร วังบุญคงโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
5. นางสาวจนิสญา อินทระโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราช กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ ASEAN Speech Contest ม.4-ม.6
1. นางเบญจมาศ ทองส่งโสมโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางรุ่งรัตน์ หิตะวัฒนกุลโรงเรียนโยธินบำรุง กรรมการ
3. Mr.Thomas Hodgsonโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ
4. นายอุเทน แก้วมรกตโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กรรมการ
5. นางสาวสุพรรณิกา รุจิวณิชยกุลโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความอาเซียน (ภาษาอังกฤษ) ม.1-ม.3
1. นายวันชาติ ไชยภูโรงเรียนสตรีปากพนังประธานกรรมการ
2. Mr.Paul Daviesโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางธันยาลักษณ์ สุจิพงศ์โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความอาเซียน (ภาษาอังกฤษ) ม.4-ม.6
1. นางสาวสุจิตรา บุญแก้วโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศประธานกรรมการ
2. Mr.Steve Johnsonโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวชฎากาญจน์ ชูโสดโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน English Debate ม.1-ม.3
1. นายเอกรัฐ เพชรรักษ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. Mr.Daneil Eagleโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
3. นางอุมากร สุวรรณฤกษ์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายบุญพา ยานพะโยมโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ
5. นางนราวดี ชูแก้วโรงเรียนธัญญาวดีศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน English Debate ม.4-ม.6
1. นายเอกรัฐ เพชรรักษ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. Mr.Gramene Bennettโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ
3. Mr.Paul Daviesโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางวรรณา พัชนีโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การนำเสนอโครงงานอาเซียน ม.1-ม.3
1. นายศรชัย ช่วยอักษรโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. Mr.Sean Blackโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ
3. นายปฏิเวธ แก้วนามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางอุดม เภรีฤกษ์โรงเรียนปากพูน กรรมการ
5. นางรื่นจิต แสงแก้วสุข โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การนำเสนอโครงงานอาเซียน ม.4-ม.6
1. นายสมบูรณ์ ลอยวิสุทธิ์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. Mr.Shane Ryanโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ
3. นายศักดิ์ นนทเภท โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสาวธัญญนุช อุปนันท์โรงเรียนบ้านเกาะวิทยากรรมการ
5. นางจิราวรรณ ปรีชาโรงเรียนพระพรหมพิทยานสรณ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นางเบญจมาศ ทองส่งโสมโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายอุเทน แก้วมรกตโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธชกร เทพสังข์โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
4. Mr.Thomas Hodgsonโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
5. Mr.Daniel John Eagleโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
6. Mr.Sean Vandelindeโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
7. นางสาวสุพรรณิกา รุจิวณิชย์กุลโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6
1. นางณพิชญา เฉลิมวรรณโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ บรรณโศภิษฐ์โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศรองประธานกรรมการ
3. นางมณฑิรา ธราพรโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางเรวดี บัวทองโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
5. นางสาววาณี บุญพิศโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
6. นางซ่อนกลิ่น อำนักมณีโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
7. นางนฤมล ฉ่ำเมืองปักษ์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
8. Mr.Jason Robbinโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
9. MissKalorina Strzalkaโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
10. Mr.Almor Remegioโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
กิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายสมวงศ์ ใหม่ละเอียดโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางวรรณา คงแป้นโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. นางสิริวรรณ นนตรีโรงเรียนชะอวดกรรมการ
4. นางกนกวรรณ ทองชูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางสาวฐิตกมล ปรุงเสริมโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์กรรมการ
6. นางสุมิตรา อ่องหลีโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวอัจฉราพร ปรีชาชาญโรงเรียนปากพนังกรรมการ
8. นางสมใจ ศรีเทพโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
9. Mr.Logan Tracyโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
10. Mr.Paul Daviesโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
กิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นายบุญฤทธิ์ ระวังวงค์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวชวนี ปุริโสดมโรงเรียนเบญจมราชูทิศรองประธานกรรมการ
3. นางสุวิมล นพนิชโรงเรียนชะอวดกรรมการ
4. นางนัยนา แก้วสวัสดิ์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางสาวกิ๊ก เกษมสุขวงศ์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
6. นางลภารัตน์ รอดสงโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวอรวรรณ ศรีสะอาดโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
8. นางสาวจุรารัตน์ คงนิ่มโรงเรียนปากพนังกรรมการ
9. นางลิซนา นิโสยโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
10. นางสาวสมพร ฉาโยทัยโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
11. MissColleen Margaret Laddโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
12. Mr.Logan Jeffersonโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
13. นางสาวกรรณิกา ดุลย์เภรีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กรรมการ
การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสาวชฎากาญจน์ ชูโสดโรงเรียนเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
2. นางณัฎฐ์ชัญศา ภุมรินทร์โรงเรียนเบญจมราชูทิศรองประธานกรรมการ
3. นางเปรมปรีดา คีรีเพ็ชร์โรงเรียนชะอวดกรรมการ
4. นางอุมากร สุวรรณฤกษ์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางมณภา ศีรีวิสุทธิ์โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์กรรมการ
6. นางเมธาวดี ชูผลโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
7. นางสมโภช วังวิเศษกุศลโรงเรียนก้างปลาวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวสุเชาวนี รัตนพันธ์โรงเรียนก้างปลาวิทยาคมกรรมการ
9. Mr.Johnathan Lewisโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
10. Mr.Alexander Whewallโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
11. Mr.Sandor Jankovicsโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
การเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางสาววิมลรัตน์ ตุ้งซี่โรงเรียนสตรีทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิกา ดุลย์เภรีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ รองประธานกรรมการ
3. นางวรรณา พัชนีโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางปิยนุช มามากโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
5. นายสโรพันธ์ สวนจันทร์โรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
6. นางสุธีรา พรหมแก้วโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
7. นางสุจิตตรา วิชัยดิษฐ์โรงเรียนปากพนังกรรมการ
8. นางสาวพัชรีย์ จันทร์ทองโรงเรียนปากพนังกรรมการ
9. MissLaura Lgawaโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
10. Mr.Lloyd Abernethyโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
11. Mr.Cory Mark Cesareโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
12. นางแพรพรรณ ศรทองโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญศิริ สังข์สัพพันธ์โรงเรียนสตรีทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นางสุปรียา มากช่วยโรงเรียนสตรีทุ่งสงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวละไม สมหมายโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
4. นางมยุรฉัฑฐ เกื้อนุ้ยโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
5. นางวลัยพร ดิษฐานโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกรกฏ ต่อมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชกรรมการ
7. นางอำไพ เกษีสมโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
8. นางสาวดุจหทัย วิเวกอรุณโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
9. MissLucy Leavyโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
10. Mr.Samurel Delosorโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
11. Mr.Hendrik Johanese Deenโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
12. MissPelin Erkโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางอรศรี สุราราชโรงเรียนเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวบวรเพ็ญ ทีวะเวชโรงเรียนเบญจมราชูทิศรองประธานกรรมการ
3. นางวรุบล พลไชยโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสาวสุจิตรา บุญแก้วโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศกรรมการ
5. นายอภิชาติ ขาวเผือกโรงเรียนนพคุณประชาสรรค์กรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกรกฏ ต่อมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชกรรมการ
7. Mr.Shane Ryanโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
8. Mrs.Marsyl Jane Piloton Bansalaoโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชกรรมการ
9. Mr.Shane Turnageโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
ละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางภูริชญา เผือกพรหมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ประธานกรรมการ
2. นางธมลพรรณ เดชนุ่นโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. นางสาวโสภิดา ราหุกาญจน์โรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
4. นางสาวจนิสญา อินทระโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางสาวสุรัสวดี บุญติดโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
6. Mrs.Jennifer Jandayan Nacayaโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
7. MissAnnest Williamsโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
8. Mr.Samuel Hinampas Delosoโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
9. Mr.Melvin Fardanโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
10. Mr.Derick Sone Soneโรงเรียนปากพนังกรรมการ
ละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นายเอกรัฐ เพชรรักษ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางณ ภัทร เมืองไทยโรงเรียนสตรีทุ่งสงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรอซานี อนุพันธ์โรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
4. นายอุเทน แก้วมรกตโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางปดิวรัดา ณ อุบลโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
6. Mr.Fortunato Baltranโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
7. Mr.Chrysostom R.Dalumbarโรงเรียนปากพนังกรรมการ
8. Mr.Nestor Olacoโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
9. MissRobyn Touzelโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
10. Mr.Philip Bottonโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
การแข่งขัน Reading skills ม.1-ม.3
1. นางมณฑา ดำนุ่นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ประธานกรรมการ
2. นางจตุพร จตุรลาวัลย์โรงเรียนเบญจมราชูทิศรองประธานกรรมการ
3. นางจรรยนาถ คำนวณโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสุพิศ พลเกษตรโรงเรียนชะอวดกรรมการ
5. นางพัชรมน ศิรันทวิเนติโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
6. นางสาวสาลิพร เจริญรูปโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
7. นางสาววิบูลย์ศรี มีเสนโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
8. นางอรอนงค์ ดำรัสโรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์กรรมการ
9. นางจารินี รัตนพันธ์โรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
10. นางชิระพร วังบุญคงโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
11. นางอุไรวรรณ อนันทขาลโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขัน Reading skills ม.4-ม.6
1. นายปณิดล ปานช่วยโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ประธานกรรมการ
2. นายขวัญไชย เย็นเองโรงเรียนนพคุณประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ หลินมาโรงเรียนชะอวดกรรมการ
4. นางฐิติพร สุวรรณรัตน์โรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
5. นายปรีชา จันเอียดโรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคมกรรมการ
6. นางประกอบ เพชรนุ้ยโรงเรียนช้างกลางประชานุกูลกรรมการ
7. นางนิตยาพันธ์ ชาตะกาญจน์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
8. นางจิรวรรณ สุทธิมาศโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
9. นางเอื้อมเดือน สุริยะย์โรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
10. นางปิยนุช อิ้ววังโสโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
11. นางสุรีย์ ธีระพงศ์โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
การแข่งขัน Error Identification ม.1-ม.3
1. นางสาวกาญจนา แก้วจำรัสโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาพร ศรศิลป์โรงเรียนชะอวดกรรมการ
3. นางพัชรี จิ้วฮวดโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณฌิฎา ศรีกระจ่างโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
5. นางวารุณี จินดาวงศ์โรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
6. นายสุวัฒน์ มะเดชโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
7. นางวรณัน ฉิมพลีโรงเรียนปากพนังกรรมการ
8. นางสาวกิจติยา วงศ์ภักดีโรงเรียนเขาพังไกรกรรมการ
9. นางกนกวรรณ ทองชูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชกรรมการ
10. นางอรุณี ตันติวิธิเวทโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
11. นางจุฑาทิพย์ บัวพูนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
การแข่งขัน Error Identification ม.4-ม.6
1. นายบุญฤทธิ์ ระวังวงค์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑาภรณ์ พรหมพิทักษ์โรงเรียนชะอวดรองประธานกรรมการ
3. นางปราณี เจริญโรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวดาราทิพย์ สุวรรณพะโยมโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
5. นางสาวอวยพร เผาะช่วยโรงเรียนปากพนังกรรมการ
6. นางทัศนีย์ สุขเนาว์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
7. นางสาวกิ๊ก เกษมสุขวงศ์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวสถบดี ภูชฎาภิรมย์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
9. นายไสว จันทร์สิริโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กรรมการ
การแข่งขัน Crossword Game ม.1-ม.3
1. นางสาววนิดา คลิ้งเคล้าโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นายเอกรัฐ เพชรรักษ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสมหมาย บัวจันทร์โรงเรียนทรายขาววิทยากรรมการ
4. นางรุ่งรัตน์ หิตะวัฒนกุลโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
5. นายไพสิทธิ์ นิลพัฒน์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
6. นางสาวสุวิชญา ล้ำประเสริฐโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์กรรมการ
7. นางสาวธิดารัตน์ แสงสีดำโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
8. นางพวงเพ็ญ จันทวงศ์โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์กรรมการ
9. นางผกาภรณ์ ณ นครโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
10. MissJesille Buslon Padernalโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กรรมการ
การแข่งขัน Crossword Game ม.4-ม.6
1. นางสาววนิดา คลิ้งเคล้าโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริญญา ประทุมวรรณโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. นางสุจิตรา จันเอียดโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นางธันยาลักษณ์ สุวิพงศ์โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศกรรมการ
5. นางสุนงค์น้อย จันทรศิริโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
6. นายนพปฎล แสนเรืองโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกรกฏ ต่อมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชกรรมการ
8. นางรื่นจิต แสงแก้วสุขโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศกรรมการ
การแข่งขัน Listening Skills ม.1-ม.3
1. นางสาววรรณลดา อนงค์โรงเรียนชะอวดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางปรีดา อันเดอร์สันโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสัจจา ศิริวงษ์โรงเรียนก้างปลาวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมหมาย โศภิษฐิกุลโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
5. นายสุวรรณ ดิษฐานโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
6. นางไพจิตร ตันพานิชโรงเรียนก้างปลาวิทยาคมกรรมการ
7. นายสมศักดิ์ ชูขาวโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
8. Mrs.Janet P. Bawayanโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
9. Mr.ฺBernardo G. LatozaJrโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขัน Listening Skills ม.4-ม.6
1. นายบุญฤทธิ์ ระวังวงค์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนฤมล นุภักดิ์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกฤษณา บุญมาโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นางอุไรวรรณ์ สัตะรุโณโรงเรียนปากพนังกรรมการ
5. นางณัฐวดี รักษ์พงศ์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
6. นางสาวกรรณิกา ดุลย์เภรีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชกรรมการ
7. Mr.Pandi Arunachalamโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเปิดพจนานุกรมภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางกิติญา นามเสนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ประธานกรรมการ
2. MissChen Naโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
3. Mr.Li Fengโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. MissCao Zhenzhenโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
5. นางสาวทิพย์สุดา โกยวาณิชย์โรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเปิดพจนานุกรมภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวคุณัญญา แพรกเมืองโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. MissZhao Junโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
3. MissCao Zhenzhenโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
4. MissHe Yutingโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
5. นางสาวอังคณา ลิ้มเต้โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายคณิศ ถิรารางค์กูลโรงเรียนเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
2. MissDeng Nianchunโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. Mr.Li Fengเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. MissZhang Li qiongโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
5. นางสาวอังคณา ลิ้มเต้โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวกัญญยพัชร ทองแป้นโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. MissZhao Junโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
3. MissZhang Yanhongโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Jia Shuhaiโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางกิติญา นามเสนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนพู่กันจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวภัทรศยา กลับศรีโรงเรียนสตรีทุ่งสงประธานกรรมการ
2. MissZhu Jingruโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
3. Mr.Wu yang jing huaโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
4. MissZhang Li qiongโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
5. นางสาวชลธิดา หนูทองแก้วโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนพู่กันจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวฐศุภากร ทิมจรโรงเรียนโยธินบำรุงประธานกรรมการ
2. MissZhu Chenchenโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
3. MissZhao Yaqiโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
4. Mr.Wu yang jing huaโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
5. นายคณิศ ถิรารางค์กูลโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนตามคำบอกภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวลัดดาวรรณ ปรีชาโรจน์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. MissChen Naโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
3. MissZhao Yaqiโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
4. Mr.Wu yang jing huaโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
5. นางสาวนิศารัตน์ จินาโรงเรียนทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนตามคำบอกภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายพงศธร บัวผันโรงเรียนโยธินบำรุงประธานกรรมการ
2. MissZhao Junโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
3. MissCao Zhenzhenโยธินบำรุงกรรมการ
4. MissDeng Nianchunโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางสาววิชุตา คีรีมาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายปัญญา พลายชุมโรงเรียนเชียรใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ เจสาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
3. นายสุรชัย แสนภักดีโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
4. นายอักษร ทองดีโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
5. นายธวัชชัย ชูพันธ์โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์กรรมการ
6. นายราชัน โกศัลวิตรโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
7. นายปณฐ์ศักย์ แก้วฟุ้งรังษีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
8. นายสุเทพ เพชรช่วยโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
9. นางสุวิมล ไชยถาวรโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนากรรมการ
10. นายนฤทธ์ จันมณีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
11. นางพิมพ์ลภัส สุนทรานุรักษ์โรงเรียนชะอวดกรรมการ
12. นางสาวภัณฑิรา ชัยสุวรรณโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายอักษร ทองดีโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ประธานกรรมการ
2. นายราชัน โกศัลวิตรโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายปณฐ์ศักย์ แก้วฟุ้งรังษีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายธวัชชัย ชูพันธ์โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์กรรมการ
5. นายศรีรักษ์ เรืองรัตน์โรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการ
6. นายสุรชัย แสนภักดีโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
7. นายสมมารถ จำนองวุฒิโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนากรรมการ
8. นายไกรทิพย์ จิตอารีย์โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนากรรมการ
9. นางพิมพ์ลภัส สุนทรานุรักษ์โรงเรียนชะอวดกรรมการ
10. นางสาวจตุภรณ์ ม่วงปลอดโรงเรียนโศภนคณาภรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะการผูกเงื่อน ม.1-ม.3
1. นางพิมพ์ลภัส สุนทรานุรักษ์โรงเรียนชะอวดประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ เจสาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
3. นายอักษร ทองดีโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
4. นายธวัชชัย ชูพันธ์โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์กรรมการ
5. นายปัญญา พลายชุมโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
6. นายราชัน โกศัลวิตรโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
7. นายสุเทพ เพชรช่วยโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
8. นายสุรชัย แสนภักดีโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
9. นายสุธน บุญละออโรงเรียนปากพนังกรรมการ
10. นายปณฐ์ศักย์ แก้วฟุ้งรังษีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
11. นายชัยกฎ พรหมอินทร์โรงเรียนแหลมราษฏร์บำรุงกรรมการ
12. นางจันทร์พร ผาดศรีโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนากรรมการ
13. นางสาวภัณฑิรา ชัยสุวรรณโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์กรรมการ
14. นายสมมารถ จำนองวุฒิโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การสร้างแบบจำลอง ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย แสนภักดีโรงเรียนสิชลประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ เจสาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
3. นายธวัชชัย ชูพันธ์โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์กรรมการ
4. นายราชัน โกศัลวิตรโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายปณฐ์ศักย์ แก้วฟุ้งรังษีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
6. นายปัญญา พลายชุมโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
7. นายไกรทิพย์ จิตอารีย์โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนากรรมการ
8. นายชัยกฎ พรหมอินทร์โรงเรียนแหลมราษฏร์บำรุงกรรมการ
9. นายสุเทพ เพชรช่วยโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
10. นายนฤทธ์ จันมณีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
11. นายสุธน บุญละออโรงเรียนปากพนังกรรมการ
12. นางจันทร์พร ผาดศรีโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนากรรมการ
13. นางพิมพ์ลภัส สุนทรานุรักษ์โรงเรียนชะอวดกรรมการ
14. นายสมมารถ จำนองวุฒิโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบคำถามกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี (เครื่องหมายลูกเสือโลก) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ม.1-ม.3
1. นายเลิศชาย ขอจิตต์เมตต์โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ เพชรช่วยโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรพล คงหนูโรงเรียนฉวางรัชฎาภิเษกกรรมการ
4. นายสุรชัย แสนภักดีโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
5. นายณรงค์ เที่ยวแสวงโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
6. นายเรืองศักดิ์ เรืองรอดโรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์กรรมการ
7. นายชัยกฎ พรหมอินทร์โรงเรียนแหลมราษฏร์บำรุงกรรมการ
8. นายไกรทิพย์ จิตอารีย์โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนากรรมการ
9. นางสาวภัณฑิรา ชัยสุวรรณโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์กรรมการ
10. นายสุธน บุญลออโรงเรียนปากพนังกรรมการ
11. นางจันทร์พร ผาดศรีโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนากรรมการ
การแข่งขันตอบคำถามกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี (เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ม.1-ม.3
1. นายเลิศชาย ขอจิตต์เมตต์โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ เพชรช่วยโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรพล คงหนูโรงเรียนฉวางรัชฎาภิเษกกรรมการ
4. นายสุรชัย แสนภักดีโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
5. นายณรงค์ เที่ยวแสวงโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
6. นายเรืองศักดิ์ เรืองรอดโรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์กรรมการ
7. นายชัยกฎ พรหมอินทร์โรงเรียนแหลมราษฏร์บำรุงกรรมการ
8. นางสาวภัณฑิรา ชัยสุวรรณโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์กรรมการ
9. นายสุธน บุญลออโรงเรียนปากพนังกรรมการ
10. นางจันทร์พร ผาดศรีโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนากรรมการ
11. นางสาวปิยะนุช พินโทโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนากรรมการ
12. นายไกรทิพย์ จิตอารีย์โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบคำถามกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี (เครื่องหมายลูกเสือหลวง) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ม.1-ม.3
1. นายเลิศชาย ขอจิตต์เมตต์โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ เพชรช่วยโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรพล คงหนูโรงเรียนฉวางรัชฎาภิเษกกรรมการ
4. นายสุรชัย แสนภักดีโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
5. นายณรงค์ เที่ยวแสวงโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
6. นายเรืองศักดิ์ เรืองรอดโรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์กรรมการ
7. นายชัยกฎ พรหมอินทร์โรงเรียนแหลมราษฏร์บำรุงกรรมการ
8. นางสาวภัณฑิรา ชัยสุวรรณโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์กรรมการ
9. นายสุธน บุญลออโรงเรียนปากพนังกรรมการ
10. นางจันทร์พร ผาดศรีโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนากรรมการ
11. นายไกรทิพย์ จิตอารีย์โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นางจิราพร อินทรทัศน์รองผู้อำนวยการ โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายวิชาญ จินพลโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางมนชยา นาวากาญจน์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายพิชาภพ ศรีทองมาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
5. นางสาวพรวีนัส อัมพวันโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดลีลาการพูดหาเสียงของประธานสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นางมนชยา นาวากาญจน์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นางพัชรียา สุวรรณวิโกโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทศกรรมการ
3. นายมาณัสย์สร อุดมธรรมปัญญาโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางจิราพร อินทรทัศน์รองผู้อำนวยการ โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางมะลิ พุตละพันธ์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางอรสา บุญรินทร์โรงเรียนชะอวดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางนภวรรณ คงอินทร์โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคมกรรมการ
3. นายวัชรินทร์ เพชรชูโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
4. นางนิตยาภรณ์ ลิ่มวิจิตรวงศ์โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นางบงกชชนิศา ฉายประทีปโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางสาวฉวีวรรณ กาพย์เกิดโรงเรียนเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
2. นางเจนจิรา เทพนุรักษ์โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศกรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ รัตนอรุณโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
4. นางศุภกาญจน์ ขวัญหลีโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
5. นางจุไรรัตน์ หมื่นทิพย์โรงเรียนคงคาประชารักษ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการแนะแนว ม.ต้น ม.1-ม.3
1. นางสาวศุภัทรชา วงศ์สว่างโรงเรียนสิชลประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ เพชรชูโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
3. นางศุภกาญจน์ ขวัญหลีโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
4. นางสาวจีรวรรณ มีแก้วโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการแนะแนว ม.ปลาย ม.4-ม.6
1. นางศิริกาญจน์ จำปาโรงเรียนบางขันวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจมาพร อักษรนำโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
3. นางโสพิษ ปลอดเขียวโรงเรียนชะอวดกรรมการ
4. นางสาวลัดดา วงศ์สวัสดิ์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
5. นางอุไรวรรณ เที่ยวแสวงโรงเรียนปากพูนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับ ม.ต้น ม.1-ม.3
1. นางจิรนันท์ เรืองรุกโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์กรรมการ
2. นางพัชรียา สุวรรณวิโกโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศกรรมการ
3. นางผกามาศ สงส่องโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวศิริวรรณ สโมสรโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
5. นางพราวนภา ผลบุญโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับ ม.ปลาย ม.4-ม.6
1. นางเจนจิรา เทพนุรักษ์โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นางรวมพิศ ภิญโญโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางรัตนา ยี่โหว๊ะโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติสุนทราภิวัฒน์กรรมการ
4. นางนพดล แจ่มอ้นโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นางขวัญจุธาม์ ทรัพย์เจริญโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแนะนำอาชีพ 1 โรงเรียน 1 อาชีพ ม.ต้น ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ วัชรสุธากรโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
2. นางเบญจวรรณ สุขหอมโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
3. นางจุไรรัตน์ หมื่นทิพย์โรงเรียนคงคาประชารักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแนะนำอาชีพ 1 โรงเรียน 1 อาชีพ ม.ปลาย ม.4-ม.6
1. นางพิมลรัตน์ รัฐธรรมโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางชุติรัตน์ สุวรรณทิพย์โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
3. นางทัศนีย์ วัชรสุธากรโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
4. นางเบญจวรรณ สุขหอมโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
5. นางจุไรรัตน์ หมื่นทิพย์โรงเรียนคงคาประชารักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาแนะแนว ระดับ ม.ต้น ม.1-ม.3
1. นางพัชรี ชูกลิ่นโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ สุทินโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์กรรมการ
3. นางสาวศิริวรางค์ เพชรศิลป์โรงเรียนปากพนังกรรมการ
4. นางภิรมย์ จอเอียดโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
5. นางสาวนางนาฏยา ส่งแสงโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาแนะแนว ระดับ ม.ปลาย ม.4-ม.6
1. นางสาวมยุเรศ ตรีเภรีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริวรรณ สโมสรโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
3. นางสาวอรพิน เพชรอาวุธโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
4. นางสาวอาพันธ์ชนก วิวรรณโรงเรียนนาบอนกรรมการ
5. นางปลื้มจิตต์ ไชยกำจรโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริเพ็ญ หนูเกลี้ยงโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
2. นางชะอ้อน วงษ์ศรีปานโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์กรรมการ
3. นายกานต์ วงษ์ตั้นหิ้นโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
4. นางคนึงนาท ธรรมขันธ์โรงเรียนชะอวดกรรมการ
5. นายรัศมี มะห์มูดีย์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางเจริญศรี บุญเจริญข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ ชนะกาญจน์โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
3. นายอารักษ์ ยอดรักษ์โรงเรียนปากพูนกรรมการ
4. นางวรรณดี ทองนุ่นโรงเรียนตรีนิมิตรวิทยากรรมการ
5. นายฐปนวัฒน์ ชูกลิ่นโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราชกรรมการ
6. นางสุภาวดี โส้สมันโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางภัทรนันท์ มากช่วยโรงเรียนพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางวไลพร เพชรจำรัสโรงเรียนประภัสสรรังสิตกรรมการ
3. นางวิลาวัณย์ บุญทองโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสัจจะ สุขสถิตย์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
5. นางสาวณัฐนิชา ศรีสุขสวัสดิ์โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราชกรรมการ
6. นางอารีย์ ชนะกาญจน์โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
7. นางประไพ มะลิแก้วโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. ผศ.ดร.พงศ์ศักดิ์ สังขภิญโญผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนดลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายรัศมี มะห์นูดีย์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
3. นางณัชชา เพชรทรัพย์โรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
4. นายกานต์ วงษ์ตั้นหิ้นโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
5. นางคนึงนาท ธรรมขันธ์โรงเรียนชะอวดกรรมการ
6. นางสุภาวดี โส้สมันโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
7. นางพรทิพย์ โพธิ์ทองบรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติ นครศรีธรรมราชกรรมการ
8. ดร.สัจจารีย์ ศิริชัยหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องหนังสือประเภทสารคดี ม.1-ม.3
1. นางสาวแก้วใจ ฝั่งชลจิตต์โรงเรียนขนอมพิทยากรรมการ
2. นางปราณี โมราศิลป์โรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
3. นายอารักษ์ ยอดรักษ์โรงเรียนปากพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องหนังสือประเภทสารคดี ม.4-ม.6
1. นางสาวชนิดาภา มาลากาศจน์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนี บ่ายนุ่นโรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการ
3. นางสาวเสาวภา โชติพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
4. นางสาวณัฐณิชา ศรีสุขสวัสดิ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราชกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาบรรณารักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสุนันทา ขับกล่อมส่งโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นางวาสนา หนูหนันโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์กรรมการ
3. นางบุญสรวง ธารพิศุทธิ์โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
4. นางกมลรัตน์ เลิศวิริยะการณ์โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์กรรมการ
5. นางชนาธิป ราชภูชงค์โรงเรียนท่านครญาณวรโรภาสอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาบรรณารักษ์ ม.4-ม.6
1. นางบุญนำ บุญถนอมโรงเรียนปากพนังประธานกรรมการ
2. นางสุนิสา พรหมแก้วโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
3. นางวัลลีย์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
4. นางประพิศ เนียมสงค์โรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
5. นางจุฬารัตน์ วุฒิมานพโรงเรียนคงคาประชารักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องหนังสือประเภทบันเทิงคดี ม.1-ม.3
1. นายกานต์ วงษ์ตั้นหิ้นโรงเรียนเชียรใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวศรัญญา อินทรภิรมย์โรงเรียนชะอวดกรรมการ
3. นางสาวดวงใจ ปั้นวงศ์โรงเรียนปากพนังกรรมการ
4. นางสุภางค์ ธรรมชาติโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องหนังสือประเภทบันเทิงคดี ม.4-ม.6
1. นางโสภา ราชวาณิชย์โรงเรียนโยธินบำรุงประธานกรรมการ
2. นางอนุ แสงแก้วโรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางชนาธิป ราชภูชงค์โรงเรียนท่านครญาณวรโรภาสอุทิศกรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน์ กวมทรัพย์โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นางไรหนาบ ตัดสายชลโรงเรียนเสาธงวิทยากรรมการ
6. นางสาวกุลณชา จุติกมลโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
7. นางสุจิราภรณ์ เพชรศิวานนท์โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดร้องเพลงยุวกาชาด ม.ต้น ม.1-ม.3
1. นางมะลิ พุตละพันธ์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวิณี ณ นครโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
3. นางสุมาลี เพชรชนะโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศกรรมการ
4. นางสัมพันธ์ ดั่นสกุลโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดร้องเพลงเทิดพระเกียรติและการแสดง ม.1-ม.3
1. นางสัมพันธ์ ดั่นสกุลโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งทิพ จันทร์มุณีโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางนงเยาว์ เอี่ยมฐานนท์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
4. นางผชารัตน์ บุญขวัญ จันทร์เจริญโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การพูดแสดงทัศนะ ม.1-ม.3
1. นางจำลอง บุญกาญจน์โรงเรียนเฉลิมเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นางโรจนี เลื่องศรีนิลโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
3. นางสัมพันธ์ ดั่นสกุลโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศกรรมการ
การแข่งขันทักษะการผูกเงื่อนยุวกาชาด ม.1-ม.3
1. นางผิน จิตต์ชื่นโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภวรรณ มีแก้วโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
3. นายอรุณ อินทองปานโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
4. นางสาวิกา ตะกี่โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
5. นางสุมาลี เพชรชนะโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหายุวกาชาด ม.1-ม.3
1. นางสุมาลี เพชรชนะโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นางสุภา นาวารัตน์โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
3. นางจำลอง บุญกาญจน์โรงเรียนเฉลิมเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางนงเยาว์ เอี่ยมฐานนท์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
แข่งขันการเขียนโครงการยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ ม.1-ม.3
1. นางโรจนี เลื่องศรีนิลโรงเรียนบางขันวิทยาประธานกรรมการ
2. นางปุณณดา ไกรพลวิทย์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรุ่งทิพ จันทร์มุณีโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
แข่งขันการปฐมพยาบาล ม.1-ม.3
1. นางสุมาลี เพชรชนะโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวอัศนีย์ บัวสามโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
3. นางสาวผิน จิตต์ชื่นโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Rally บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ม.1-ม.3
1. นางละวิม เอกมาตฤกุลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางโสภา ราชวาณิชย์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
3. นางสาวนฤมล นาคปลัดโรงเรียนปากพนังกรรมการ
4. นางสาวเอื้อมพร จารุเมฆินอาสาสมัครผู้บำเพ็ญประโยชน์กรรมการ
5. นางมนชยา นาวากาญจน์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
6. นางสุมณฑา ศิลาพัฒน์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
7. นางสุดใจ จันทร์ศิริโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
8. นางลาวัลย์ เอื้อศิริพรฤทธิ์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Rally บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ม.1-ม.3
1. นางละวิม เอกมาตฤกุลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางโสภา ราชวาณิชย์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
3. นางสาวนฤมล นาคปลัดโรงเรียนปากพนังกรรมการ
4. นางสาวเอื้อมพร จารุเมฆินอาสาสมัครผู้บำเพ็ญประโยชน์กรรมการ
5. นางมนชยา นาวากาญจน์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
6. นางสุมณฑา ศิลาพัฒน์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
7. นางสุดใจ จันทร์ศิริโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
8. นางลาวัลย์ เอื้อศิริพรฤทธิ์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Rally บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ม.1-ม.3
1. นางละวิม เอกมาตฤกุลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางโสภา ราชวาณิชย์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
3. นางสาวนฤมล นาคปลัดโรงเรียนปากพนังกรรมการ
4. นางสาวเอื้อมพร จารุเมฆินอาสาสมัครผู้บำเพ็ญประโยชน์กรรมการ
5. นางมนชยา นาวากาญจน์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
6. นางสุมณฑา ศิลาพัฒน์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
7. นางสุดใจ จันทร์ศิริโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
8. นางลาวัลย์ เอื้อศิริพรฤทธิ์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Rally บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ม.4-ม.6
1. นางละวิม เอกมาตฤกุลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายถนอม จิตพันธ์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
3. นางสาวนวรัตน์ ลีละศุภพงษ์โรงเรียนปากพนังกรรมการ
4. นางสาวไพลิน มัญชสิงห์โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นางมนชญา นาวากาญจน์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
6. นางสาวรชตพร วรรณเกื้อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใด้กรรมการ
7. นางสาวสุมณฑา ศิลาพันธ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
8. นางสุภาวดี โส้สมันโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
9. นางโสภา ราชวาณิชย์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
10. นายสุุรพงศ์ รักษาแก้วโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
11. นางสาวนฤมล นาคปลัดโรงเรียนปากพนังกรรมการ
12. นางสาวเอื้อมพร จารุเมฆินอาสาสมัครผู้บำเพ็ญประโยชน์กรรมการ
13. นายสมวงศ์ ไหมละเอียดโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
14. นางลาวัลย์ เอื้อศิริพรฤทธิ์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Rally บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ม.4-ม.6
1. นางละวิม เอกมาตฤกุลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายถนอม จิตพันธ์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
3. นางสาวนวรัตน์ ลีละศุภพงษ์โรงเรียนปากพนังกรรมการ
4. นางสาวไพลิน มัญชสิงห์โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นางมนชญา นาวากาญจน์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
6. นางสาวรชตพร วรรณเกื้อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใด้กรรมการ
7. นางสาวสุมณฑา ศิลาพันธ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
8. นางสุุภาวดี โส้สมันโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
9. นางโสภา ราชวาณิชย์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
10. นายสุรพงศ์ รักษาแก้วโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
11. นางสาวนฤมล นาคปลัดโรงเรียนปากพนังกรรมการ
12. นางสาวเอื้อมพร จารุเมฆินอาสาสมัครผู้บำเพ็ญประโยชน์กรรมการ
13. นายสมวงศ์ ไหมละเอียดโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
14. นางลาวัลย์ เอื้อศิริพรฤทธิ์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Rally บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ม.4-ม.6
1. นางละวิม เอกมาตฤกุลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายถนอม จิตพันธ์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
3. นางสาวนวรัตน์ ลีละศุภพงษ์โรงเรียนปากพนังกรรมการ
4. นางสาวไพลิน มัญชสิงห์โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นางมนชญา นาวากาญจน์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
6. นางสาวรชตพร วรรณเกื้อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใด้กรรมการ
7. นางสาวสุมณฑา ศิลาพันธ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
8. นางสุภาวดี โส้สมันโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
9. นางโสภา ราชวาณิชย์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
10. นายสุรพงศ์ รักษาแก้วโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
11. นางสาวนฤมล นาคปลัดโรงเรียนปากพนังกรรมการ
12. นางสาวเอื้อมพร จารุเมฆินอาสาสมัครผู้บำเพ็ญประโยชน์กรรมการ
13. นายสมวงศ์ ไหมละเอียดโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
14. นางลาวัลย์ เอื้อศิริพรฤทธิ์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะการผูกเงื่อน ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ม.1-ม.3
1. นางสาวนฤมล นาคปลัดโรงเรียนปากพนังประธานกรรมการ
2. นางละวิม เอกมาตฤกุลข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสาวเอื้อมพร จารุเมฆินอาสาสมัครผู้บำเพ็ญประโยชน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะการผูกเงื่อน ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ม.1-ม.3
1. นางสาวนฤมล นาคปลัดโรงเรียนปากพนังประธานกรรมการ
2. นางละวิม เอกมาตฤกุลข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสาวเอื้อมพร ศรีสุภานนท์อาสาสมัครผู้บำเพ็ญประโยชน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะการผูกเงื่อน ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ม.1-ม.3
1. นางสาวนฤมล นาคปลัดโรงเรียนปากพนังประธานกรรมการ
2. นางละวิม เอกมาตฤกุลข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสาวเอื้อมพร จารุเมฆินอาสาสมัครผู้บำเพ็ญประโยชน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะการผูกเงื่อน ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ม.4-ม.6
1. นางสาวนฤมล นาคปลัดโรงเรียนปากพนังประธานกรรมการ
2. นายประทีป ด้วงกูลข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสาวปวันรัตน์ ยศศักดิ์โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางอรภักดิ์ ศรีสุภานนท์โรงเรียนปากพนังกรรมการ
5. นางสาวเอื้อมพร จารุเมฆินอาสาสมัครผู้บำเพ็ญประโยชน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะการผูกเงื่อน ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ม.4-ม.6
1. นางสาวนฤมล นาคปลัดโรงเรียนปากพนังประธานกรรมการ
2. นายประทีป ด้วงกูลข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสาวปวันรัตน์ ยศศักดิ์โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางอรภักดิ์ ศรีสุภานนท์โรงเรียนปากพนังกรรมการ
5. นางสาวเอื้อมพร จารุเมฆินอาสาสมัครผู้บำเพ็ญประโยชน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะการผูกเงื่อน ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ม.4-ม.6
1. นางสาวนฤมล นาคปลัดโรงเรียนปากพนังประธานกรรมการ
2. นายประทีป ด้วงกูลข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสาวปวันรัตน์ ยศศักดิ์โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางอรภักดิ์ ศรีสุภานนท์โรงเรียนปากพนังกรรมการ
5. นางสาวเอื้อมพร จารุเมฆินอาสาสมัครผู้บำเพ็ญประโยชน์กรรมการและเลขานุการ
การตอบปัญหาผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ม.1-ม.3
1. นางยุวเรศ จันทร์แก้วข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางละวิม เอกมาตฤกุลข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสัจจะ สุขสถิตย์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
4. นางสาวรัตนา วิเวกรวงทองโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศกรรมการ
5. นางสุพิศ บุญฤทธิ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การตอบปัญหาผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ม.1-ม.3
1. นางยุวเรศ จันทร์แก้วข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางละวิม เอกมาตฤกุลข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสัจจะ สุขสถิตย์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
4. นางรัตนา วิเวกรวงทองโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศกรรมการ
5. นางสุพิศ บุญฤทธิ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การตอบปัญหาผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ม.1-ม.3
1. นางยุวเรศ จันทร์แก้วข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางละวิม เอกมาตฤกุลข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสัจจะ สุขสถิตย์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
4. นางรัตนา วิเวกรวงทองโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศกรรมการ
5. นางสุพิศ บุญฤทธิ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การตอบปัญหาผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ม.4-ม.6
1. นางยุวเรศ จันทร์แก้วข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางละวิม เอกมาตฤกุลข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสัจจะ สุขสถิตย์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
4. นางรัตนา วิเวกรวงทองโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศกรรมการ
5. นางสุพิศ บุญฤทธิ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การตอบปัญหาผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ม.4-ม.6
1. นางยุวเรศ จันทร์แก้วข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางละวิม เอกมาตฤกุลข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสัจจะ สุขสถิตย์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
4. นางรัตนา วิเวกรวงทองโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศกรรมการ
5. นางสุพิศ บุญฤทธิ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การตอบปัญหาผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ม.4-ม.6
1. นางยุวเรศ จันทร์แก้วข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางละวิม เอกมาตฤกุลข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสัจจะ สุขสถิตย์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
4. นางรัตนา วิเวกรวงทองโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศกรรมการ
5. นางสุพิศ บุญฤทธิ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวาดภาพสร้างสรรค์ บ.พ. “60 ปี บพ.ไทย ธ สถิตในดวงใจไทยทั้งชาติ" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ ยีสาข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางกานต์ชนก วรรณทองโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
3. นางพราวนภา ผลบุญโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
การประกวดวาดภาพสร้างสรรค์ บ.พ. “60 ปี บพ.ไทย ธ สถิตในดวงใจไทยทั้งชาติ" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ ยีสาข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางกานต์ชนก วรรณทองโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
3. นางพราวนภา ผลบุญโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
การประกวดวาดภาพสร้างสรรค์ บ.พ. “60 ปี บพ.ไทย ธ สถิตในดวงใจไทยทั้งชาติ" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ ยีสาข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางกานต์ชนก วรรณทองโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
3. นางพราวนภา ผลบุญโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
การประกวดวาดภาพสร้างสรรค์ บ.พ. “60 ปี บพ.ไทย ธ สถิตในดวงใจไทยทั้งชาติ" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ม.4-ม.6
1. นายอำนาจ ยีสาข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวรชตพร วรรณเกื้อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
3. นายพงษ์จรัส ชื่นเจริญวงศ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางกานต์ชนก วรรณทองโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
5. นางทิพวรรณ คุณารักษ์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดวาดภาพสร้างสรรค์ บ.พ. “60 ปี บพ.ไทย ธ สถิตในดวงใจไทยทั้งชาติ" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ม.4-ม.6
1. นายอำนาจ ยีสาข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวรชตพร วรรณเกื้อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
3. นายพงษ์จรัส ชื่นเจริญวงศ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางกานต์ชนก วรรณทองโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
5. นางทิพวรรณ คุณารักษ์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดวาดภาพสร้างสรรค์ บ.พ. “60 ปี บพ.ไทย ธ สถิตในดวงใจไทยทั้งชาติ" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ม.4-ม.6
1. นายอำนาจ ยีสาข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวรชตพร วรรณเกื้อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
3. นายพงษ์จรัส ชื่นเจริญวงศ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางกานต์ชนก วรรณทองโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
5. นางทิพวรรณ คุณารักษ์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพการ์ดอวยพรวันแม่/การ์ดถวายความอาลัยแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ ยีสาข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นางพราวนภา ผลบุญโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
3. นางยุวเรศ จันทร์แก้วข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางสาวลัดดา วงศ์สวัสดิ์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพการ์ดอวยพรวันแม่/การ์ดถวายความอาลัยแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ ยีสาข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นางพราวนภา ผลบุญโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
3. นางยุวเรศ จันทร์แก้วข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางสาวลัดดา วงศ์สวัสดิ์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพการ์ดอวยพรวันแม่/การ์ดถวายความอาลัยแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ ยีสาข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นางพราวนภา ผลบุญโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
3. นางยุวเรศ จันทร์แก้วข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางสาวลัดดา วงศ์สวัสดิ์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพการ์ดอวยพรวันแม่/การ์ดถวายความอาลัยแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ม.4-ม.6
1. นายอำนาจ ยีสาข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นางนรินทร์สินี สุวรรณชาตรีโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
3. นางพราวนภา ผลบุญโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
4. นางยุวเรศ จันทร์แก้วข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางสาวลัดดา วงศ์สวัสดิ์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพการ์ดอวยพรวันแม่/การ์ดถวายความอาลัยแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ ยีสาข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นางนรินทร์สินี สุวรรณชาตรีโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
3. นางพราวนภา ผลบุญโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
4. นางยุวเรศ จันทร์แก้วข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางสาวลัดดา วงศ์สวัสดิ์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพการ์ดอวยพรวันแม่/การ์ดถวายความอาลัยแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ ยีสาข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายนรินทร์สินี สุวรรณชาตรีโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
3. นางพราวนภา ผลบุญโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
4. นางยุวเรศ จันทร์แก้วข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางสาวลัดดา วงศ์สวัสดิ์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดร้องเพลงผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ม.1-ม.3
1. นางพรภิรมย์ ยีสาโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางละวิม เอกมาตฤกุลข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางกรองทอง กิจวิบูลย์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางอรัญญา สังเส้งโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางสุทิชา ปรีดาศักดิ์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดร้องเพลงผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ม.1-ม.3
1. นางพรภิรมย์ ยีสาโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางละวิม เอกมาตฤกุลข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางกรองทอง กิจวิบูลย์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางอรัญญา สังเส้งโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางสุทิชา ปรีดาศักดิ์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดร้องเพลงผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ม.1-ม.3
1. นางพรภิรมย์ ยีสาโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางละวิม เอกมาตฤกุลข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางกรองทอง กิจวิบูลย์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางอรัญญา สังเส้งโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางสุทิชา ปรีดาศักดิ์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดร้องเพลงผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ม.4-ม.6
1. นางพรภิรมย์ ยีสาโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางละวิม เอกมาตฤกุลข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางกรองทอง กิจวิบูลย์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางอรัญญา สังเส้งโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางสุทิชา ปรีดาศักดิ์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดร้องเพลงผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ม.4-ม.6
1. นางพรภิรมย์ ยีสาโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางละวิม เอกมาตฤกุลข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางกรองทอง กิจวิบูลย์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางอรัญญา สังเส้งโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางสุทิชา ปรีดาศักดิ์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดร้องเพลงผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ม.4-ม.6
1. นางพรภิรมย์ ยีสาโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางละวิม เอกมาตฤกุลข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางกรองทอง กิจวิบูลย์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางอรัญญา สังเส้งโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางสุทิชา ปรีดาศักดิ์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแต่งเพลงสร้างสรรค์ ประกอบท่าทาง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ม.1-ม.3
1. นายสุรพงศ์ รักษาแก้วโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางศลิษาภิ์ สักคุณาโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
3. นางกรองทอง กิจวิบูลย์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางยุวเรศ จันทร์แก้วข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางสุทิชา ปรีดาศักดิ์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแต่งเพลงสร้างสรรค์ ประกอบท่าทาง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ม.1-ม.3
1. นางศลิษาภิ์ สักคุณาโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
2. นางกรองทอง กิจวิบูลย์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางยุวเรศ จันทร์แก้วข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางสุทิชา ปรีดาศักดิ์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแต่งเพลงสร้างสรรค์ ประกอบท่าทาง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ม.1-ม.3
1. นายสุรพงศ์ รักษาแก้วโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางศลิษาภิ์ สักคุณาโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
3. นางกรองทอง กิจวิบูลย์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางยุวเรศ จันทร์แก้วข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางสุทิชา ปรีดาศักดิ์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแต่งเพลงสร้างสรรค์ ประกอบท่าทาง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ม.4-ม.6
1. นายสุรพงศ์ รักษาแก้วโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางศลิษาภิ์ สักคุณาโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
3. นางกรองทอง กิจวิบูลย์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางยุวเรศ จันทร์แก้วข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางสุทิชา ปรีดาศักดิ์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแต่งเพลงสร้างสรรค์ ประกอบท่าทาง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ม.4-ม.6
1. นายสุรพงศ์ รักษาแก้วโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางศลิษาภิ์ สักคุณาโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
3. นางกรองทอง กิจวิบูลย์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางยุวเรศ จันทร์แก้วข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางสุทิชา ปรีดาศักดิ์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแต่งเพลงสร้างสรรค์ ประกอบท่าทาง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ม.4-ม.6
1. นายสุรพงศ์ รักษาแก้วโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางศลิษาภิ์ สักคุณาโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
3. นางกรองทอง กิจวิบูลย์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางยุวเรศ จันทร์แก้วข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางสุทิชา ปรีดาศักดิ์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายธเนศ หาญใจโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทรัตน์ คงทนโรงเรียนปากพนังรองประธานกรรมการ
3. นางขวัญฤทัย คงสังข์โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศกรรมการ
4. นางอุบลรัตน์ กฐินหอมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางสาวอลิษา ปรีดิยาพันธ์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
6. นางสาวละมัย ธารเนตรโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
7. นางสาวชุติมา ไชยพลบาลโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวทวีทรัพย์ แก้วเรืองโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
9. นางสาวโศรยา คารวินพฤกษ์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาววิจิตรา ชูพันธ์โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์กรรมการ
11. นายอดิศร อินทรสุวรรณโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
12. นางสาวดาริกา มณีฉายโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายเสียงเริง อินทรสุวรรณโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายโชคดี ใจแน่โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปิติ บุรีภักดีโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวเสาวันดี ชนะเพ็ชร์โรงเรียนปากพนังกรรมการ
5. นายสมนึก ดังธารทิพย์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กรรมการ
6. นายจักรเลิศ ณ นครโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศกรรมการ
7. นางนภาพร จงกลโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
8. นายวีรเชษฐ์ รัตนคชโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
9. นายสาหามูเด็ง ยูนุโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศกรรมการ
10. นายสมพงษ์ ดำปานโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์กรรมการ
11. นางยินดี คงทนโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
12. นางสาวอัจฉรา ชูแก้วโรงเรียนชะอวดกรรมการ
13. นายฐปนวัฒน์ ชูกลิ่นโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
14. นายสมเกียรติ เมืองจันทร์โรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
15. นายจักรกฤช กำพลวรรณโรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศกรรมการ
16. นางสาวสุพรรณิกา ฤกษ์มงคลโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
17. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิมลวรรณ ศรีพิลาภโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
18. นางสาวสุวัฒนา พรหมสุวรรณ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชกรรมการ
19. นายวรวุฒิ พูลพิพัฒน์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
20. นางณัฎฐ์กานดา ดำศรีโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายเสียงเริง อินทรสุวรรณโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายโชคดี ใจแน่โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปิติ บุรีภักดีโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวเสาวันดี ชนะเพ็ชร์โรงเรียนปากพนังกรรมการ
5. นายสมนึก ดังธารทิพย์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชกรรมการ
6. นายจักรเลิศ ณ นครโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศกรรมการ
7. นางนภาพร จงกลโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
8. นายวีรเชษฐ์ รัตนคชโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
9. นายสาหามูเด็ง ยูนุโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศกรรมการ
10. นายสมพงษ์ ดำปานโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์กรรมการ
11. นางยินดี คงทนโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
12. นางสาวอัจฉรา ชูแก้วโรงเรียนชะอวดกรรมการ
13. นายฐปนวัฒน์ ชูกลิ่นโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
14. นายสมเกียรติ เมืองจันทร์โรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
15. นายัจักรกฤช กำพลวรรณโรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศกรรมการ
16. นางสาวสุพรรณิกา ฤกษ์มงคลโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
17. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิมลวรรณ ศรีพิลาภโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
18. นางสาวสุวัฒนา พรหมสุวรรณ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชกรรมการ
19. นายวรวุฒิ พูลพิพัฒน์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
20. นางณัฎฐ์กานดา ดำศรีโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายณปวร คงทองโรงเรียนปากพนังประธานกรรมการ
2. นางเยาวธิดา คำคงโรงเรียนเบญจมราชูทิศรองประธานกรรมการ
3. นายสมเกียรติ เมืองจันทร์โรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
4. นางสาวพิฐชญาณ์ สุวรรณรัตน์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
5. นายนฤทธิ์ จันมณีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
6. นายอดิศร รอดเหลื่อมโรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์กรรมการ
7. นางสักการะ จู่ซู่โรงเรียนนาบอนกรรมการ
8. นางสาวจิตรา เภรีพาสโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวนันทวัน นาคขวัญโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
10. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิมลวรรณ ศรีพิลาภโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
11. นายนที นัดวิลัยโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
12. นางสุจารีย์ กุลเทศโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายณปวร คงทองโรงเรียนปากพนังประธานกรรมการ
2. นางเยาวธิดา คำคงโรงเรียนเบญจมราชูทิศรองประธานกรรมการ
3. นายสมเกียรติ เมืองจันทร์โรงเรียบางขันวิทยากรรมการ
4. นางสาวพิฐชญาณ์ สุวรรณรัตน์โรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
5. นายนฤทธิ์ จันมณีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
6. นายอดิศร รอดเหลื่อมโรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์กรรมการ
7. นางสักการะ จู่ซู่โรงเรียนนาบอนกรรมการ
8. นางสาวจิตรา เภรีพาสโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวนันทวัน นาคขวัญโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
10. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิมลวรรณ ศรีพิลาภโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
11. นายนที นัดวิลัยโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
12. นางสุจารีย์ กุลเทศโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางชาลิสา ส้มเขียวหวานโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นางวิภาพร แก้วกำเหนิดโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. นายภานุมาศ ดีแก้วโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
4. นางจิราภรณ์ กวีพันธ์โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
5. นางทรรศยา นงค์นวลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
6. นางสาวอรเพ็ญ ชนะสุขโรงเรียนตระพังพิทยาคมกรรมการ
7. นางอาภรณ์ เพชรคงทองโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
8. นางสาววิจิตรา ชูพันธ์โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์กรรมการ
9. นางสุภาวดี ฤทธิจักรโรงเรียนบ้านเกาะวิทยากรรมการ
10. นางสาวทวีทรัพย์ แก้วเรืองโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
11. นางสาวจิราลักษณ์ จันทร์สุวรรณโรงเรียนคงคาประชารักษ์กรรมการ
12. นางสาวอนุสรา โอฬาร์พฤกษ์โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคมกรรมการ
13. นางสาวฐิติชญา รัตนมณีโรงเรียนโศภนคณาภรณ์กรรมการ
14. นางสาวโชษิตา แป้นคงโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
15. นางสาวณภัทร อักษรพันธ์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
16. นายสมเกียรติ เมืองจันทร์โรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
17. นางศุภกาญจน์ พรหมศรโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
18. นายเอกวัช เพ็ชรเกตุโรงเรียนปากพนังกรรมการ
19. นายจักรเลิศ ณ นครโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายธเนศ หาญใจโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวดาริกา มณีฉายโรงเรียนสตรีทุ่งสงรองประธานกรรมการ
3. นางสุจารีย์ กุลเทศโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
4. นางอัจฉรา ไชยทองโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
5. นางสุธิตา ศรีบุญนาคโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์กรรมการ
6. นายธิติภัทร ไพชำนาญโรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุงกรรมการ
7. นางสาวสรญา เพชรรัตน์โรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
8. นายไพโรจน์ มากจันทร์โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
9. นางสาวสุจารีย์ ภู่เฉลิมศักดิ์โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
10. นางสาวชุติมา จุ้ยบุตรโรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการ
11. นายจารพันธ์ ไทยยังโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
12. นางสาวพัชรี ชูประสูตรโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
13. นางสาวธัญวรรณ อินทรสุวรรณโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
14. นายวินัย กำจรฤทธิ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
15. นางสาวนันทรัตน์ คงทนโรงเรียนปากพนังกรรมการ
16. นางสาวศรัณย์ภัทร์ ไตรสุวรรณเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
17. นางพรพิมล ชุมแสงโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายจำนงค์ ชัยเพ็ชรโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางณัฏฐ์กานดา ดำศรีสตรีทุ่งสงรองประธานกรรมการ
3. นายระดมพล ช่วยชูชาติโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
4. นางพรพิมล ชุมแสงโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายฐปนวัฒน์ ชูกลิ่นโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
6. นางสาวยุพดี เดชเดโชโรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์กรรมการ
7. นายสมพงษ์ ศรีจันทร์โรงเรียนนาบอนกรรมการ
8. นางสาวอุไรววรณ ชอบพจน์โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคารกรรมการ
9. นางสาวจีรวรรณ พงศ์ศรีเจริญโรงเรียนกรุงหยันวิทยาคารกรรมการ
10. นางสาวจิตรา เภรีพาสโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคมกรรมการ
11. นายจักรพันธุ์ จันทร์ประสิทธิ์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
12. นายบดินทร์ ทองอนันต์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
13. นางสาวสุจารีย์ ภู่เฉลิมศักดิ์โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
14. นางสาวละมัย ธารเนตรโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
15. นางสาวณิชากร เส้งสุยโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคมกรรมการ
16. นางสาวสุนิศา ชลภักดีโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
17. นางชัชฎา เทพอำนวยโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
18. นางสาวบรรจง นาคสุวรรณ์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
19. นางสาวชุติมา จุ้ยบุตรโรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการ
20. นางสาวศศิธร เลิศไกรโรงเรียนปากพนังกรรมการ
21. นางสาววชิรญาณ์ คงศรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
22. นายอดิศร รอดเหลื่อมโรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์กรรมการ
23. นางสาวเบญจพร ย่านวารี กัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
24. นางสาวนิตยา พรหมเรืองโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
25. นางสาวสุภาภรณ์ ใหม่พรมโรงเรียนปากพนังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายจำนงค์ ชัยเพ็ชรโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางณัฏฐ์กานดา ดำศรีโรงเรียนสตรีทุ่งสงรองประธานกรรมการ
3. นายระดมพล ช่วยชูชาติโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
4. นางพรพิมล ชุมแสงโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายฐปนวัฒน์ ชูกลิ่นโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
6. นางสาวยุพดี เดชเดโชโรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์กรรมการ
7. นายสมพงษ์ ศรีจันทร์โรงเรียนนาบอนกรรมการ
8. นางสาวอุไรววรณ ชอบพจน์โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคารกรรมการ
9. นางสาวจีรวรรณ พงศ์ศรีเจริญโรงเรียนกรุงหยันวิทยาคารกรรมการ
10. นางสาวจิตรา เภรีพาสโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคมกรรมการ
11. นายจักรพันธุ์ จันทร์ประสิทธิ์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
12. นายบดินทร์ ทองอนันต์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
13. นางสาวสุจารีย์ ภู่เฉลิมศักดิ์โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
14. นางสาวละมัย ธารเนตรโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
15. นางสาวณิชากร เส้งสุยโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคมกรรมการ
16. นางสาวสุนิศา ชลภักดีโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
17. นางชัชฎา เทพอำนวยโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
18. นางสาวบรรจง นาคสุวรรณ์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
19. นางสาวชุติมา จุ้ยบุตรโรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการ
20. นางสาวศศิธร เลิศไกรโรงเรียนปากพนังกรรมการ
21. นางสาววชิรญาณ์ คงศรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
22. นายอดิศร รอดเหลื่อมโรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์กรรมการ
23. นางสาวเบญจพร ย่านวารี กัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
24. นางสาวนิตยา พรหมเรืองโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
25. นางสาวสุภาภรณ์ ใหม่พรมโรงเรียนปากพนังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นายณปวร คงทองโรงเรียนปากพนังประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงเดือน ณ นครโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นายจรรยา ชัยประสพโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
4. นางช่อทิพย์ ทองไทยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายชัยนุรักษ์ ศรีวิสุทธิ์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
6. นายจักรรัตน์ ภักดีกิจโรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคมกรรมการ
7. นางสุภนีตา กังเซ่งโรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการ
8. นายอิลยาส หมากปานโรงเรียนเสาธงวิทยากรรมการ
9. นางสาวพัชรี ชูประสูตรโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
10. นางจิราภรณ์ กวีพันธ์โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
11. นายอดิศร อินทรสุวรรณโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
12. นายไพโรจน์ มากจันทร์โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
13. นายฐปนวัฒน์ ชูกลิ่นโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสมพร วัชรกาฬโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายทวีวัฒน์ ศรีสุวรรณโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. นายสุวัฒน์ สุทินโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายอัศวิน จุลมูลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
5. นายจรูญ ครุฑจ้อนโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
6. นายภัทร์พงศ์ ศิลป์ประเสริญโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
7. นางสาวเสาวันดี ชนะเพ็ชร์โรงเรียนปากพนังกรรมการ
8. นายจิรัฏฐ์ พงษ์ทองเมืองโรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคมกรรมการ
9. นางสุนิตา คงทองโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
10. นางสาวสรญา เพชรรัตน์โรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายสุภาพ ศิลปวาทีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ประธานกรรมการ
2. นายไพศาล ลิ้มเจริญโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายทวีวัฒน์ ศรีสุวรรณโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางพรพิมล ชุมแสงโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายระดมพล ช่วยชูชาติโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
6. นางจิตติมา จู้ทิ่นโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
7. นางอาภรณ์ เพชรคงทองโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
8. นายสุวิทย์ รักษ์ทองโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชกรรมการ
9. นางสุจารีย์ กุลเทศโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
10. นายอดิศร อินทรสุวรรณโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
11. นายอัศวิน จุลมูลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
12. นายฮากีม พงษ์ยี่หล้าโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
13. นางฐิตินัฏฐ์ ด้วงคงโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
14. นางสาวรักชนก บรรจงพาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
15. นางมลฤดี แสงสีดำโรงเรียนปากพนังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายสุภาพ ศิลปวาทีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ประธานกรรมการ
2. นายไพศาล ลิ้มเจริญโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายทวีวัฒน์ ศรีสุวรรณโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางพรพิมล ชุมแสงโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายระดมพล ช่วยชูชาติโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
6. นางจิตติมา จู้ทิ่นโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
7. นางอาภรณ์ เพชรคงทองโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
8. นายสุวิทย์ รักษ์ทองโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชกรรมการ
9. นางสุจารีย์ กุลเทศโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
10. นายอดิศร อินทรสุวรรณโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
11. นายอัศวิน จุลมูลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
12. นายฮากีม พงษ์ยี่หล้าโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
13. นางฐิตินัฏฐ์ ด้วงคงโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
14. นางสาวรักชนก บรรจงพาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
15. นางสาวนันทวัน นาคขวัญเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
16. นางมลฤดี แสงสีดำโรงเรียนปากพนังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายโชคดี ใจแน่โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพรณรงค์ ลักษณะกุลโรงเรียนโยธินบำรุงรองประธานกรรมการ
3. นางสุธิตา ศรีบุญนาคโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์กรรมการ
4. นางนัจญ์ดา บิลตะเย็บโรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุภนีตา กังเซ่งโรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการ
6. นางสาวจินตนา บุญพอกโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
7. นายนฤทธิ์ จันมณีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
8. นายจักรรัตน์ ภักดีกิจโรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคมกรรมการ
9. นายอิลยาส หมากปานโรงเรียนเสาธงวิทยากรรมการ
10. นางสาวฐิติชญา รัตนมณีโรงเรียนโศภนคณาภรณ์กรรมการ
11. นายธเนศ แซ่ด่านโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
12. นางสาวณภัทร อักษรพันธ์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
13. นายจีรศักดิ์ เพชรทองโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
14. นายธีรพงศ์ ศรีวรเดชไพศาลโรงเรียนตรีนิมิตวิทยากรรมการ
15. นายพิริยะ อิสระวัฒนพันธ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
16. นายประภูศักดิ์ ณ นครโรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชประชาอุทิศกรรมการ
17. นางชุติมา จุ้ยบุตรโรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการ
18. นางศุภลักษณ์ สมภูเวชโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
19. นายเอกวัช เพชรเกตุโรงเรียนปากพนังกรรมการ
20. นายชัยนุรักษ์ ศรีวิสุทธิ์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
21. นางสาววีร์ธิมา เกลี้ยงเสนโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
22. นางสาวปิยะวัลย์ มณีฉายโรงเรียนนางเอื้อยวิทยากรรมการและเลขานุการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ต้น ม.1-ม.3
1. นางสาวประพฤติ พิมเสนโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสุนทรี ใจห้าวโรงเรียนสิชลประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายจักรเลิศ ณ นครโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศกรรมการ
4. นางสักการะ จู่ซู่โรงเรียนนาบอนกรรมการ
5. นางปิยนุช ทองรอดโรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นายจักรพันธ์ จันทร์ประสิทธิ์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
7. นางสาวนาฎชนก ศรีเจริญโรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยากรรมการ
8. นางเพ็ญนภา คงใหม่โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์กรรมการ
9. นางสุภาวดี ฤทธิจักรโรงเรียนบ้านเกาะวิทยากรรมการ
10. นางทรรศยา นงค์นวลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
11. นายฐปนวัฒน์ ชูกลิ่นโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
12. นางสาวปรัศนี เสนารักษ์โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
13. นางสาวสมสมัย จันทร์ลัภโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
14. นายฮากีม พงษ์ยี่หล้าโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
15. นางกนกพร เล่นทัศน์โรงเรียนคงคาประชารักษ์กรรมการ
16. นายนที นัดวิลัยโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
17. นางพัสราภรณ์ แผลงรักษาโรงเรียนนาบอนกรรมการ
18. นางสาวกริษฐา บุญญาพิทักษ์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
19. นางปริยภัทร ช้างกลางโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
20. นางวรกฤษณ์ บุญทวิโรจน์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
21. นางสาวเบญจพร ย่านวารี กัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ปลาย ม.4-ม.6
1. นางสาวประพฤติ พิมเสนโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสุนทรี ใจห้าวโรงเรียนสิชลประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายจักรเลิศ ณ นครโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศกรรมการ
4. นางสักการะ จู่ซู่โรงเรียนนาบอนกรรมการ
5. นางปิยนุช ทองรอดโรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นายจักรพันธ์ จันทร์ประสิทธิ์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
7. นางสาวนาฎชนก ศรีเจริญโรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยากรรมการ
8. นางเพ็ญนภา คงใหม่โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์กรรมการ
9. นางสุภาวดี ฤทธิจักรโรงเรียนบ้านเกาะวิทยากรรมการ
10. นางทรรศยา นงค์นวลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
11. นายฐปนวัฒน์ ชูกลิ่นโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
12. นางสาวปรัศนี เสนารักษ์โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
13. นางสาวสมสมัย จันทร์ลัภโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
14. นายฮากีม พงษ์ยี่หล้าโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
15. นางกนกพร เล่นทัศน์โรงเรียนคงคาประชารักษ์กรรมการ
16. นายนที นัดวิลัยโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
17. นางพัสราภรณ์ แผลงรักษาโรงเรียนนาบอนกรรมการ
18. นางสาวกริษฐา บุญญาพิทักษ์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
19. นางปริยภัทร ช้างกลางโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
20. นางสาวเบญจพร ย่านวารี กัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
21. นางวรกฤษณ์ บุญทวิโรจน์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายเสนีย์ ศรีมณีโรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนดประธานกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ สุทินโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายอัศวิน จุลมูลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
4. นางสาวสรญา เพชรรัตน์โรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวนิตยา สุขจ้องโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
6. นางจงกล เดชสุวรรณ์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
7. นางสาวจุฑารัตน์ สังขนุกิจโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
8. นายไสว ชีช้างโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายเสนีย์ ศรีมณีโรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนดประธานกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ สุทินโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายอัศวิน จุลมูลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
4. นางสาวสรญา เพชรรัตน์โรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวนิตยา สุขจ้องโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
6. นางจงกล เดชสุวรรณ์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
7. นางสาวจุฑารัตน์ สังขนุกิจโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
8. นายไสว ชีช้างโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ ปุ๋ยกระโทกโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศประธานกรรมการ
2. นายพินัยกรณ์ อามิตรโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
3. นายปิยะรัฐ อารมย์โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
4. นางสาวประภากร เชาวลิตโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
5. นางสาวกมลวรรณ ชาญณรงค์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชกรรมการ
6. นางโสพิน กาญจนาพงศ์โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายวิรัตน์ ปุ๋ยกระโทกโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศประธานกรรมการ
2. นายพินัยกรณ์ อามิตรโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
3. นายปิยะรัฐ อารมย์โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
4. นางสาวประภากร เชาวลิตโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
5. นางสาวกมลวรรณ ชาญณรงค์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชกรรมการ
6. นางโสพิน กาญจนาพงศ์โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายนิคม กาญจนาพงศ์โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทวัชชัย นางนวลโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
3. นางทิพวัลย์ นางนวลโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
4. นางสาวปรัชญา เชื้อกูลชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายชัยกฎ พรหมอินทร์โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นายอดิศักดิ์ บุญพิศโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
7. นายพัฒนศักดิ์ คงเสนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
8. นายปริญญา นุ่มน้อยโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายนิคม กาญจนาพงศ์โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทวัชชัย นางนวลโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
3. นางทิพวัลย์ นางนวลโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
4. นางสาวปรัชญา เชื้อกูลชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายชัยกฎ พรหมอินทร์โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นายอดิศักดิ์ บุญพิศโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
7. นายพัฒนศักดิ์ คงเสนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
8. นายปริญญา นุ่มน้อยโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายสุมิตร สำแดงสารโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเพิ่มสุข วิสุทธิธรรมโรงเรียนปากพนังกรรมการ
3. นายดำรงค์ นาคพันธุ์โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
4. นางผกากรอง โยธารักษ์โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
5. นางเครือวัลย์ เครือเขื่อนเพ็ชรโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายสุมิตร สำแดงสารโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเพิ่มสุข วิสุทธิธรรมโรงเรียนปากพนังกรรมการ
3. นายดำรงค์ นาคพันธุ์โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
4. นางผกากรอง โยธารักษ์โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
5. นางเครือวัลย์ เครือเขื่อนเพ็ชรโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสามารถ จำนองวุฒิโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนาประธานกรรมการ
2. นายอวยชัย หิรัญกาญจน์โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายวิวัฒน์ ศรีสังข์ทองโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระศรีฯกรรมการ
4. นายวิยุทธ ชายพรมโรงเรียนกรุงหยันวิทยาคารกรรมการ
5. นายสมใจ อนุรักษ์โรงเรียนร่อนพิบูลเกียรติวสุนทราภิวัฒก์กรรมการ
6. นายดำรงศักดิ์ ภารพบโรงเรียนปากพนังกรรมการ
7. นางสาคร แก้วใจดีโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. ดร.ทองแดง เดียวกี่โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นายบุญณรงค์ ขลิบทองโรงเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีฯรองประธานกรรมการ
3. นายทรงธรรม สุวรรณรัตน์โรงเรียนทางพูนวิทยาคารกรรมการ
4. นายวิเชียร บุญรัตน์โรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
5. นายสุชาติ คตน่วมโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
6. นายนิรันดร์ โชติรัตน์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีฯกรรมการ
7. นางสาคร แก้วใจดีโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายวิชัย เภอแสละโรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ ประธานกรรมการ
2. นายอวยชัย หิรัญกาญจน์โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายวิวัฒน์ ศรีสังข์ทองโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระศรีฯกรรมการ
4. นายณรงค์ นาคกายสิทธิ์โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
5. นายสมหวัง ฤทธิรงค์โรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
6. นายไชยณรงค์ โชติกะโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
7. นายวิยุทธ ชายพรมโรงเรียนกรุงหยันวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายสมมารถ จำนองวุฒิ โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนาประธานกรรมการ
2. นายสมใจ อนุรักษ์โรงเรียนร่อนพิบูลเกียรติวสุนทราภิวัฒก์รองประธานกรรมการ
3. นายวิชิต พูลแก้วโรงเรียนร่อนพิบูลเกียรติวสุนทราภิวัฒก์กรรมการ
4. นายอวยชัย หิรัญกาญจน์โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์กรรมการ
5. นายสมหวัง ฤทธิรงค์โรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวนัทธ์ชนันต์ สุวรรณชนะโรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ฯกรรมการ
7. นายวิยุทธ ชายพรมโรงเรียนกรุงหยันวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
ตอบปัญหาช่างอุตสาหกรรม ม.1-ม.3
1. นายฉัตรชัย ขุนชำนาญโรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิชัย กาญจนะโรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์ รองประธานกรรมการ
3. นายเสฎฐวุฒิ เกียรติวทนะโรงเรียนโยธินบำรุงรองประธานกรรมการ
4. นายสมยศ ไชยสุภาโรงเรียนเสาธงวิทยากรรมการ
5. นายสมศักดิ์ สุพรรณพงศ์โรงเรียนปากพนัง กรรมการ
6. นายชัยกฎ พรหมอินทร์โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุงกรรมการ
7. นายวิชรัช รัตนพันธ์โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์กรรมการ
8. นายไชยณรงค์ โชติกะโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
9. นายสมภาส เดชสถิตโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ กรรมการ
10. นายอิศรายศ เมืองโคตรโรงเรียนปากพนังกรรมการ
11. นายเล็ก แสนสมพร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการและเลขานุการ
12. นายสัมภาษณ์ ดารากุลโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
ตอบปัญหาช่างอุตสาหกรรม ม.4-ม.6
1. นายฉัตรชัย ขุนชำนาญโรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิชัย กาญจนะโรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์ รองประธานกรรมการ
3. นายเสฎฐวุฒิ เกียรติวทนะโรงเรียนโยธินบำรุงรองประธานกรรมการ
4. นายสมยศ ไชยสุภาโรงเรียนเสาธงวิทยากรรมการ
5. นายสมศักดิ์ สุพรรณพงศ์โรงเรียนปากพนังกรรมการ
6. นายชัยกฎ พรหมอินทร์โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุงกรรมการ
7. นายวิชรัช รัตนพันธ์โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์กรรมการ
8. นายไชยณรงค์ โชติกะโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
9. นายสมภาส เดชสถิตโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
10. นายอิศรายศ เมืองโคตรโรงเรียนปากพนังกรรมการ
11. นายเล็ก แสนสมพร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการและเลขานุการ
12. นายสัมภาษณ์ ดารากุลโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
เขียนแบบเทคนิค ม.1-ม.3
1. นายเรืองเดช วิชัยดิษฐ์ โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ประธานกรรมการ
2. นายสัมภาษณ์ ดารากุลโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศรองประธานกรรมการ
3. นายณรงค์ ตำปานโรงเรียนชะอวดกรรมการ
4. นายสมยศ ไชยสุภาโรงเรียนเสาธงวิทยากรรมการ
5. นายณรงค์ เที่ยวแสวงโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีฯกรรมการ
6. นายสุชิน ปานน้อยโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
7. นางกมลรัตน์ ไชยสุภาโรงเรียนบ้านเกาะวิทยากรรมการและเลขานุการ
เขียนแบบเทคนิค ม.4-ม.6
1. นายทองแดง เดียวกี่โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นายวิชัย เภอแสละโรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ รองประธานกรรมการ
3. นายเสรี แซ่ตั่น โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ กรรมการ
4. นายสมยศ ไชยสุภาโรงเรียนเสาธงวิทยากรรมการ
5. นายสุชิน ปานน้อยโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
6. นายนิวัฒน์ ใบธนโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์กรรมการ
7. นายวัชรพงศ์ นุราชโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการและเลขานุการ
เขียนแบบเทคนิคด้วยคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายวัชรพงศ์ นุราช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ศรทองโรงเรียนทุ่งสงรองประธานกรรมการ
3. นายเล็ก แสนสมพร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการ
4. นายดุรงค์ แก้วประดับโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์กรรมการ
5. นายสุธี คชาผลโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
งานเดินสายไฟฟ้า ม.1-ม.3
1. นายธวัช ไกรนุกูลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ ประธานกรรมการ
2. นายเสรี นาคเทวัญโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีฯรองประธานกรรมการ
3. นายธวัช เพชรโกมลโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
4. นายเจริญ เรืองรองโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์กรรมการ
5. นายสันติ์ จันทนะทรัพย์ โรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
6. นายยงยศ ทองคำโรงเรียนกรุงหยันวิทยาคารกรรมการ
7. นายสถาพร แสงระวีโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการและเลขานุการ
ถอดประกอบเตารีดไฟฟ้า ม.1-ม.3
1. นายอุทัย สุวรรณโมกข์โรงเรียนบางขันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ คงเกตุโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นายเลอพงค์ แพ่งกุลโรงเรียนปากพนังกรรมการ
4. นายปรีชา เที่ยวแสวงโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
5. นายจุมพล งามสง่าโรงเรียนคงคาประชารักษ์กรรมการ
6. นายธวัช เพชรโกมลโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
7. นายสถาพร แสงระวีโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการและเลขานุการ
งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น ม.1-ม.3
1. นายสถิตย์ รัตนสิงห์โรงเรียนนบพิตำวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ กลิ่นจันทร์โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายธนิต ทองถึงโรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง กรรมการ
4. นายสาโรจน์ รัตนคำโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
5. นายสุวิทย์ โอมากโรงเรียนปากพนังกรรมการ
6. นายจักรพงศ์ ดำเพ็งโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
7. นายทรรศน์วิทย์ วิ้นฉ้วนโรงเรียนเชียรใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
งานเชื่อมไฟฟ้า ม.4-ม.6
1. นายอดิศักดิ์ เจ๊ะดะระหมาน โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศประธานกรรมการ
2. นายสถิตย์ รัตนสิงห์โรงเรียนนบพิตำวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุวิทย์ กลิ่นจันทร์โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์กรรมการ
4. นายสาโรจน์ รัตนคำโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
5. นายบุญณรงค์ ขลิบทองโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระศรีฯกรรมการ
6. นายอนุชา สุรพงศามาศโรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์กรรมการ
7. นายทรรศน์วิทย์ วิ้นฉ้วนโรงเรียนเชียรใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
ถาดขนม ม.1-ม.3
1. นายสถิตย์ ธัญญาโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายอรรถ เภรีกุลโรงเรียนโยธินบำรุงรองประธานกรรมการ
3. นายธนิต ทองถึงโรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง กรรมการ
4. นายอนุชา สุรพงศามาศโรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์กรรมการ
5. นายสุรินทร์ คำหนูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
ขอขีดไม้ ม.1-ม.3
1. นายอุดร ดวงมณีโรงเรียนเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
2. นายบุญณรงค์ ขลิบทองโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระศรีฯรองประธานกรรมการ
3. นายพิชัย อินทวิมล โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศกรรมการ
4. นายเกรียงไกร ศรีใหม่โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายศักดิ์ นนทเภทโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
6. นายณรงค์ นาคกายสิทธิ์โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการและเลขานุการ
ชั้นวางหนังสือ ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ เที่ยวแสวงโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีฯประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ แซ่คุ้งโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศรองประธานกรรมการ
3. นายสมชาย ศรทองโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
4. นายสมนึก รัตนบุรีโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
5. นายสายัณห์ ดูดวงโรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
ก่ออิฐ ม.1-ม.3
1. นายพิชัย อินทวิมล โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศประธานกรรมการ
2. นายอุดร ดวงมณีโรงเรียนเบญจมราชูทิศรองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิชัย เงินส่งโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
4. นายวิชรัช รัตนพันธ์โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์กรรมการ
5. นายณรงค์ นาคกายสิทธิ์โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
6. นายเกรียงไกร ศรีใหม่โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
7. นายศักดิ์ นนทภักดิ์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
เดินท่อประปาพีวีซี ม.1-ม.3
1. นายวิชัย กาญจนะ โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ สุพรรณพงศ์โรงเรียนปากพนังรองประธานกรรมการ
3. นายสุธี คชาผลโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นายเจริญ เรืองรองโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์กรรมการ
5. นายดุรงค์ แก้วประดับโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์กรรมการ
6. นายเสฎฐวุฒิ เกียรติวทนะโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
7. นายสมภาส เดชสถิตโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการและเลขานุการ
ถอดประกอบจักรยาน ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ คตน่วมโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ประธานกรรมการ
2. นายหัวไทรบำรุงราษฎร์ เที่ยวแสวงโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีฯรองประธานกรรมการ
3. นายวิเชียร บุญรัตน์โรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
4. นายทรรศน์วิทย์ วิ้นฉ้วนโรงเรียนเชียรใหญ่ กรรมการ
5. นายอนุชา สุรพงศามาศโรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางไพศล โสนารถโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางขนิษฐา คงเคล้าโรงเรียนช้างกลางประชานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางสุภา นาวารัตน์โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
4. นางอรพินท์ ชอบทำกิจโรงเรียนปากพนังกรรมการ
5. นางสมร สินทวีโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสิริรัฐ แก้วคงโรงเรียนเทพราชประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางเตือนหะทัย อำลอยโรงเรียนช้างกลางประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางจรัญญา เชื้อพงษ์พันธุ์โรงเรียนขนอมพิทยากรรมการ
4. นางพิกุล เรืองรัตน์โรงเรียนปากพนังกรรมการ
5. นางอารี พรหมทองโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
6. นางกันยากร ณ พัทลุงโรงเรียนเสาธงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสาววิลาศ จิตต์มั่นโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นางสุนีรัตน์ ไชยเจริญโรงเรียนโยธินบำรุงรองประธานกรรมการ
3. นางภัทรพร เพชรานนท์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
4. นางวราภรณ์ แต่งวงศ์โรงเรียนฉลองรัฐราษฏร์อุทิศกรรมการ
5. นางบุญเรือน สมจิตโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศกรรมการ
6. นางวิไลรัตน์ ปริยานุกูลโรงเรียนทางพูนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางลัดดาพร พูลสวัสดิ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ นนทามิตรโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสุนันทา เบญจกุลโรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาลกรรมการ
4. นางมณีจันทร์ จินดาวงศ์โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
5. นางละมัย กิตติพนังกุลโรงเรียนฉลองรัฐราษฏร์อุทิศกรรมการ
6. นางนงนภัส ธาระปรีชากุลโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายพหล จุลนวลกัลยาณีศรีธรรมราช ประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวนี ลมัยพันธ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
3. นางสุวัจนา มวยดีโรงเรียนนาบอนกรรมการ
4. นายอาสีด ชลธารโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
5. นายวธัญญู ทองเหลือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
6. นายสุริยันต์ สุทธิโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
7. นายเฉลิม เรืองอร่ามโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
8. นายอรุณ ทันยุภักโรงเรียนวังหินวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวถวิล แช่เดี่ยวโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศกรรมการ
10. นางสาวสุภาพร พรหมอนุมัติโรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาลกรรมการ
11. นางสาวสุธินี ทวนดำโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
12. นายอุทิศ บริสุทธิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายทินกร เสนาะกรรณโรงเรียนสตรีปากพนังประธานกรรมการ
2. นายอุดม สุชาติพงศ์โรงเรียนนาบอนกรรมการ
3. นายบุญเอก นวลล่อง โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒน์กรรมการ
4. นายวัฒนา จรนิตย์ โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายพหล จุลนวล โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
6. นายไสว หุตางกูร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
7. นายวธัญญู ทองเหลือ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
8. นางจิตรา บุญวงศ์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางพาณิภัค แซ่ภู่โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางพิสศรี บุญญานุรักษ์โรงเรียนช้างกลางประชานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางฉวี ศรีอุทัยโรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาลกรรมการ
4. นางนงเยาว์ รัตนพันธุ์โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
5. นางนิลุบล ช้างกลางโรงเรียนคีรีราษฏร์พัฒนากรรมการ
6. นางภัทรพร เพชรานนท์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางปานทิพย์ มีสวัสดิ์โรงเรียนโยธินบำรุงประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา เบญจกุลโรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาลรองประธานกรรมการ
3. นางอุไรวรรณ นรินทรโรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นางสุมาลี รัตนบันดาลโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
5. นางจินตนา นิยมชาติโรงเรียนสตรีทุงสงกรรมการ
6. นางจิราวัฒน์ ชัยฤกษ์โรงเรียนสิชลคุณาธารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางวรรณะ เพ็ญทองโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางลัดดาวัลย์ แก้วสองดวงโรงเรียนขุนทะเลวิทบาคมรองประธานกรรมการ
3. นางยุพเยาว์ คำกลั่นโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์กรรมการ
4. นางปิยนุข มงคลลิขิตโรงเรียนทรายขาววิทยากรรมการ
5. นางศิริภรณ์ ผดุงโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
6. นางสุดใจ พิชัยรักษ์โรงเรียนคงคาประชารักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางนงเยาว์ รัตนพันธํโรงเรียนสตรีทุ่สงประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรณาต เพร็ชรภูเขียวโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯรองประธานกรรมการ
3. นางถนอม เอียดแก้วโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
4. นางสุดารัตน์ ขวัญแก้วโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
5. นางอาภรณ์ รัตนคชโรงเรียนธัญญาวดีศึกษากรรมการ
6. นางอุไรวรรณ นรินทรโรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสุลีพร วงศ์สุวรรณโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาววณิชชา รัตนโบรานันท์โรงเรียนชะอวดรองประธานกรรมการ
3. นางปิยนุช มงคลลิขิตโรงเรียนทรายขาววิทยากรรมการ
4. นางศิริภรณ์ ผดุงโรงเรียนสตรีทุงสงกรรมการ
5. นางสาววธีวรรณ โฮมวิชญากรณ์โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์กรรมการ
6. นางสาวสุนีรัตน์ ไชยเจริญโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางสุมาลี รัตนบรรดาลโรงเรียนทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นางสุดใจ พิชัยรักโรงเรียนคงคาประชารักษ์รองประธานกรรมการ
3. นางวิไลรัตน์ ปริยานุกูลโรงเรียนทางพูนวิทยาคารกรรมการ
4. นางสุนิสา ถนอมนามโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
5. นางกอบกุล ภาติกะโชดกโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
6. นางวรรณะ เพ็ญทองโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสุวรรณา ด้วงคงโรงเรียนบางขันวิทยาประธานกรรมการ
2. นางยุพา นาควาณิชโรงเรียนขนอมพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ รัตนบุรีโรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาววิไล เปาะทองคำโรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการ
5. นางจรรยาพร แจ้งกุลโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
6. นางประเทือง ภุมเรศโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางเกวลิน บดินทรโรงเรียนเมืองนครศรธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางนปภัส ยางแก้วโรงเรียนกรุงหยันวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางอาภรณ์ รัตนคชโรงเรียนธัญญาวดีศึกษากรรมการ
4. นางฤดี ทองเนื้อห้าโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
5. นางนงนงนภ้ส ธาระปรีชากูลโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสกรรมการ
6. นางสาววิลาศ จิตต์มั่นโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโครงการพัฒนางาน ม.4-ม.6
1. นายวรงค์ บุญทองโรงเรียนสตรีปากพนังประธานกรรมการ
2. นางกุหลาบ โกฏิกุลโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางกุลกาญจน์ น้อยทับทิมโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนแผนธุรกิจยุววานิช ม.1-ม.3
1. นายวรงค์ บุญทองโรงเรียนสตรีปากพนังประธานกรรมการ
2. นางกุหลาบ โกฏิกุลโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางกุลกาญจน์ น้อยทับทิมโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนแผนธุรกิจยุววานิช ม.4-ม.6
1. นายวรงค์ บุญทองโรงเรียนสตรีปากพนังประธานกรรมการ
2. นางกุหลาบ โกฏิกุลโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางกุลกาญจน์ น้อยทับทิมโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันผู้ประกอบการใหม่ Startup ม.4-ม.6
1. นางสาวจินตนา แป้นคงโรงเรียนปากพนังประธานกรรมการ
2. นางจำเนียร เปลี่ยนจันทร์โรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
3. นางสุดา จันทสุรางค์โรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
4. นางนงเยาว์ วิภูษณะภัทร์โรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
5. นางถนอมศรี รักษาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโฆษณาขายสินค้า ม.4-ม.6
1. นางจินตนา แป้นคงโรงเรียนปากพนังประธานกรรมการ
2. นางจำเนียร เปลี่ยนจันทร์โรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
3. นางสุดา จันทสุรางค์โรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
4. นางนงเยาว์ วิภูษณะภัทร์โรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
5. นางถนอมศรี รักษาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยะโลกของงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางจิรนันท์ ทองขาวบัวโรงเรียนสตรีปากพนังประธานกรรมการ
2. นางฉรวย หนูจันทร์โรงเรียนชะอวดวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนภาภรณ์ ชีช้างโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศกรรมการ
4. นางสาวสุดใจ พิชัยรักษ์โรงเรียนคงคาประชารักษ์กรรมการ
5. นางบุญพา บุญศรีโรจน์โรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
6. นางสุดา จันทสุรางค์โรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
7. นางจิราพร ควนวิไลโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวสารภี ยอดกลิ่นโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
9. นางสาวจุฑารัตน์ มีสุขโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
10. นางจินต์จุฑา คงคุ้มโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยะโลกของงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางจิรนันท์ ทองขาวบัวโรงเรียนสตรีปากพนังประธานกรรมการ
2. นางฉรวย หนูจันทร์โรงเรียนชะอวดวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนภาภรณ์ ชีช้างโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศกรรมการ
4. นางสาวสุดใจ พิชัยรักษ์โรงเรียนคงคาประชารักษ์กรรมการ
5. นางบุญพา บุญศรีโรจน์โรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
6. นางสุดา จันทสุรางค์โรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
7. นางจิราพร ควนวิไลโรงเรียนชะอวดวิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวสารภี ยอดกลิ่นโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
9. นางสาวจุฑารัตน์ มีสุขโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
10. นางจินต์จุฑา คงคุ้มโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการและเลขานุการ
การจัดสวนถาดชื้น ม.4-ม.6
1. นายวธัญญู ทองเหลือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ประธานกรรมการ
2. นายทินกร เสนาะกรรณ โรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
3. นายอุดม บดีการ โรงเรียนศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
4. นายสุริยันต์ สุทธิโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นายบุญเอก นวลล่องโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒน์กรรมการ
6. นายวัฒนา จรนิตย์โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นางสาวถวิล แช่เดี่ยวโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศกรรมการ
8. นายสัมฤทธิ์ อัตถารมย์โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวสุภาพร พรหมอนุมัติโรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาลกรรมการ
10. นางสาวสุธินี ทวนดำโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
11. นายพหล จุลนวลโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการและเลขานุการ
การจัดสวนแก้วแห้ง ม.1-ม.3
1. นายบุญเอก นวลล่องโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒน์ประธานกรรมการ
2. นายพหล จุลนวลโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการ
3. นายวัฒนา จรนิตย์โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชฯกรรมการ
4. นางจิตรา บุญวงศ์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
5. นายไสว หุตางกูรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กรรมการ
6. นายสมพร ชนะแก้วโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒน์กรรมการ
7. นายอุดม สุชาติพงศ์โรงเรียนนาบอนกรรมการ
8. นางอารมณ์ รัตนบรรดาลโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การจัดสวนถาดแห้ง ม.1-ม.3
1. นายวธัญญู ทองเหลือ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ประธานกรรมการ
2. นายเฉลิม เรืองอร่ามโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
3. นายนิรันดร์ แก้วลำหัดโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
4. นายอุดม บดีการโรงเรียนศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
5. นายรัฐนันท์ ยุโสตโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
6. นางสาวสุภาพร พรหมอนุมัติ โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาลกรรมการ
7. นางสาวสุธินี ทวนดำโรงเรียนทุ่งสงวิทยากรรมการ
8. นายพหล จุลนวลโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการ
9. นางสาวเสาวนี ลมัยพันธ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯกรรมการและเลขานุการ
การจัดสวนถาดแห้ง ม.4-ม.6
1. นายทินกร เสนาะกรรณโรงเรียนสตรีปากพนังกรรมการ
2. นายวธัญญู ทองเหลือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ประธานกรรมการ
3. นายบุญเอก นวลล่องโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒน์กรรมการ
4. นายวิวัฒน์ ด้วงคงโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
5. นายนิรันดร์ แก้วลำหัดโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
6. นายรัฐนันท์ ยุโสตโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การตอบปัญหาทางการเกษตร ม.1-ม.3
1. นายสนิท หอมชื่นโรงเรียนทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายจำลอง สุวรรณบำรุงโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒน์กรรมการ
3. นางสาววิไล เปาะทองคำโรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการ
4. นายวินัย จิตติศักดิ์โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒน์กรรมการ
5. นางกัลยาณี อุทัยทัศน์โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคารกรรมการ
6. นางจำปี จันทร์แก้วโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฏร์กรรมการ
7. นางสาวจารุณี เกิดแก้วโรงเรียนวังหินวิทยาคมกรรมการ
8. นางยินดี คิดดีโรงเรียนฉลองรัฐราษฏร์อุทิศกรรมการ
9. นางวรรณี ทองกันโรงเรียนช้างกลางประชานุกูลกรรมการ
10. นายสุธินันท์ หนูนิลโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
11. นางสาวปิยธิดา ความสุขโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
12. นางสาวธิดารัตน์ หงษาโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
13. นางสาวสุธิมาสน์ ไตรสรณคมน์โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
14. นางสาวณัฏฐ์นันท์ สมิตโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
15. นางสาววิชญา ศรีสว่างโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
16. นางสาวกนกวรรณ อุปลาโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
17. นางสาวพรกมล เปียโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
18. นางสาวกนกวรรณ แก้วเหมือนโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
19. นางสาววนิดา หะดีโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
20. นางสาวอะทิมา บุญทองโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
21. นายคำนึง อภัยพงศ์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
การตอบปัญหาทางการเกษตร ม.4-ม.6
1. นายสนิท หอมชื่นโรงเรียนทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายวินัย จิตติศักดิ์โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒน์กรรมการ
3. นางมาลีวรรณ องอาจโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์กรรมการ
4. นายจำลอง สุวรรณบำรุงโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒน์กรรมการ
5. นางสาวจารุณี เกิดแก้วโรงเรียนวังหินวิทยาคมกรรมการ
6. นายสุธินันท์ หนูนิลโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
7. นายสุวิทย์ ลิ่มวิจิตรวงศ์โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศกรรมการ
8. นายคำนึง อภัยพงศ์โรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
9. นางสาวปิยธิดา ความสุขโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
10. นางสาวธิดารัตน์ หงษาโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
11. นางสาวสุธิมาสน์ ไตรสรณคมน์โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
12. นางสาวณัฏฐ์นันท์ สมิตโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
13. นางสาววิชญา ศรีสว่างโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
14. นางสาวกนกวรรณ อุปลาโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
15. นางสาวพรกมล เปียโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
16. นางสาวกนกวรรณ แก้วเหมือนโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
17. นางสาววนิดา หะดีโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
18. นางสาวอะทิมา บุญทองโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
19. นางสาวอารมณ์ วัฒนศรีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการและเลขานุการ
การเรียกชื่อพืชผักพื้นบ้านภาคใต้ ม.1-ม.3
1. นายสวัสดิ์ หนูจันทร์โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาลประธานกรรมการ
2. นายเจริญ นิ่มนวลโรงเรียนนพคุณประชาสรรค์กรรมการ
3. นางจำปี จันทร์แก้วโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
4. นางสาวอารมย์ วัฒนศรีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
5. นางทัศนี อัยยะศิริโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
6. นายสมศักดิ์ พรหมเรืองโชติโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
7. นางสาวปรีดา จิตตารมย์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
8. นางยินดี คิดดีโรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศกรรมการ
9. นางสุภาภรณ์ ธรฤทธิ์โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
10. นางละอองรัตน์ พรหมปลัดโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนากรรมการ
11. นายเสนอ หม่อมพิบูลย์โรงเรียนเสาธงวิทยากรรมการ
12. นางวรรณี ทองกันโรงเรียนช้างกลางประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การเรียกชื่อพืชผักพื้นบ้านภาคใต้ ม.4-ม.6
1. นายสวัสดิ์ หนูจันทร์โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาลประธานกรรมการ
2. นายเจริญ นิ่มนวลโรงเรียนนพคุณประชาสรรค์กรรมการ
3. นางจำปี จันทร์แก้วโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์กรรมการ
4. นางสาวอารมย์ วัฒนศรีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
5. นางทัศนี อัยยะศิริโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
6. นายสมศักดิ์ พรหมเรืองโชติโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
7. นางสาวปรีดา จิตตารมย์โรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
8. นางยินดี คิดดีโรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศกรรมการ
9. นางสุภาภรณ์ ธรฤทธิ์โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
10. นางละอองรัตน์ พรหมปลัดโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนากรรมการ
11. นายเสนอ หม่อมพิบูลย์โรงเรียนเสาธงวิทยากรรมการ
12. นางวรรณี ทองกันโรงเรียนช้างกลางประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การเรียกชื่อพันธุ์สัตว์ ม.1-ม.3
1. นายเจริญ นิ่มนวลโรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางอังศุมาลิน ทองพลัดโรงเรียนชะอวดกรรมการ
3. นายณรงค์ สุวรรณฤกษ์โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์กรรมการ
4. นางกัลยาณี อุทัยทัศน์โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคารกรรมการ
5. นายไพบูลย์ ยกชมโรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคมกรรมการ
6. นายสมพร ชนะแก้วโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒน์กรรมการ
7. นายเวทินทร์ เฉวียงหงส์โรงเรียนบ้านเกาะวิทยากรรมการ
8. นางสาวถวิล แช่เดี่ยวโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศกรรมการ
9. นายสมศักดิ์ พรหมเรืองโชติโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
10. นายทวีศักดิ์ รัตนจิตต์โรงเรียนคงคาประชารักษ์กรรมการ
11. นายนิรันดร์ แก้วลำหัดโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
การเรียกชื่อพันธุ์สัตว์ ม.4-ม.6
1. นายเจริญ นิ่มนวลโรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางอังศุมาลิน ทองพลัดโรงเรียนชะอวดกรรมการ
3. นายณรงค์ สุวรรณฤกษ์โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์กรรมการ
4. นางกัลยาณี อุทัยทัศน์โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคารกรรมการ
5. นายไพบูลย์ ยกชมโรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคมกรรมการ
6. นายสมพร ชนะแก้วโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒน์กรรมการ
7. นายเวทินทร์ เฉวียงหงส์โรงเรียนบ้านเกาะวิทยากรรมการ
8. นางสาวถวิล แช่เดี่ยวโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศกรรมการ
9. นายสมศักดิ์ พรหมเรืองโชติโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการ
10. นายทวีศักดิ์ รัตนจิตต์โรงเรียนคงคาประชารักษ์กรรมการ
11. นายนิรันดร์ แก้วลำหัดโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
การสาธิตทางการเกษตร ม.1-ม.3
1. นายวิชิต บุญศิลป์โรงเรียนชะอวดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายเพิ่มศักดิ์ จิตสำรวยโรงเรียนลานสกาประชาสรรค์กรรมการ
3. นายนิรันดร์ แก้วลำหัดโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
4. นายธวัชชัย อินเล็กโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
5. นายประสพ เมืองแก้วโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
6. นายไพสิทธิ์ ไชยบุญโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
7. นายอนันต์ อินทะเสโนโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์กรรมการ
8. นางอารี กลับศรีโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
9. นายสมพร เภรีฤกษ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
10. นางทิพวรรณ คุณารักษ์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
โครงงานอาฃีพเกษตร ม.4-ม.6
1. นายวิชิต บุญศิลป์โรงเรียนชะอวดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางทิพวรรณ คุณารักษ์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
3. นายเพิ่มศักดิ์ จิตสำรวยโรงเรียนลานสกาประชาสรรค์กรรมการ
4. นายอนันต์ อินทะเสโนโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์กรรมการ
5. นายนิรันดร์ แก้วลำหัดโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
6. นายไพสิทธิ์ ไชยบุญโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
7. นายธวัชชัย อินเล็กโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
8. นายประสพ เมืองแก้วโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
9. นางอารี กลับศรีโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
10. นายสมพร เภรีฤกษ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
11. นายบดี คิดเหมาะโรงเรียนบางขันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การติดตายางพารา ม.1-ม.3
1. นายบดี คิดเหมาะโรงเรียนบางขันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ รัตนจิตต์โรงเรียนคงคาประชารักษ์กรรมการ
3. นางไมตรี คงหอมโรงเรียนปากพูนกรรมการ
4. นายพงศธร จินดาพรรณโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายอุดม สุชาติพงศ์โรงเรียนนาบอนกรรมการ
6. นายสุวิทย์ ลิ่มวิจิตวงศ์โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศกรรมการ
7. นางทิพวรรณ เมืองแก้วโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
8. นายเพิ่มศักดิ์ จิตสำรวยโรงเรียนลานสกาประชาสรรค์กรรมการ
9. นายกิตติพงษ์ พรหมณะโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
10. นางวรรณี ขวัญเกื้อโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
11. นายสมนึก ไหมบุญแก้วโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การติดตายางพารา ม.4-ม.6
1. นายบดี คิดเหมาะโรงเรียนบางขันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ รัตนจิตต์โรงเรียนคงคาประชารักษ์กรรมการ
3. นางไมตรี คงหอมโรงเรียนปากพูนกรรมการ
4. นายพงศธร จินดาพรรณโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายอุดม สุชาติพงศ์โรงเรียนนาบอนกรรมการ
6. นายสุวิทย์ ลิ่มวิจิตวงศ์โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศกรรมการ
7. นางทิพวรรณ เมืองแก้วโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
8. นายเพิ่มศักดิ์ จิตสำรวยโรงเรียนลานสกาประชาสรรค์กรรมการ
9. นายกิตติพงษ์ พรหมณะโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
10. นางวรรณี ขวัญเกื้อโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
11. นายสมนึก ไหมบุญแก้วโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การเสียบยอดโกสน ม.1-ม.3
1. นายบดี คิดเหมาะโรงเรียนบางขันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ รัตนจิตต์โรงเรียนคงคาประชารักษ์กรรมการ
3. นางไมตรี คงหอมโรงเรียนปากพูนกรรมการ
4. นายพงศธร จินดาพรรณโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายอุดม สุชาติพงศ์โรงเรียนนาบอนกรรมการ
6. นายสุวิทย์ ลิ่มวิจิตวงศ์โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศกรรมการ
7. นางทิพวรรณ เมืองแก้วโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
8. นายเพิ่มศักดิ์ จิตสำรวยโรงเรียนลานสกาประชาสรรค์กรรมการ
9. นายกิตติพงษ์ พรหมณะโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
10. นางวรรณี ขวัญเกื้อโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
11. นายสมนึก ไหมบุญแก้วโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การเสียบยอดโกสน ม.4-ม.6
1. นายบดี คิดเหมาะโรงเรียนบางขันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ รัตนจิตต์โรงเรียนคงคาประชารักษ์กรรมการ
3. นางไมตรี คงหอมโรงเรียนปากพูน กรรมการ
4. นายพงศธร จินดาพรรณโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายอุดม สุชาติพงศ์โรงเรียนนาบอนกรรมการ
6. นายสุวิทย์ ลิ่มวิจิตวงศ์โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศกรรมการ
7. นางทิพวรรณ เมืองแก้วโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
8. นายเพิ่มศักดิ์ จิตสำรวยโรงเรียนลานสกาประชาสรรค์กรรมการ
9. นายกิตติพงษ์ พรหมณะโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
10. นางวรรณี ขวัญเกื้อโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
11. นายสมนึก ไหมบุญแก้วโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเกษตร ม.1-ม.3
1. นายประสพ เมืองแก้วโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายขจร ชูวาลาโรงเรียนปากพูนกรรมการ
3. นางสุภาณี ล่องจ๋าโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายสมโชค มุณีเกิดโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นายประสาน ธาราฤดีโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
6. นายฉลองรัตน์ รัฐธรรมโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
7. นางศุภกาญจน์ คงศักดิ์โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศกรรมการ
8. นายยินดี วรรณมณีโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเกษตร ม.4-ม.6
1. นายประสพ เมืองแก้วโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายขจร ชูวาลาโรงเรียนปากพูนกรรมการ
3. นางสุภาณี ล่องจ๋าโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายสมโชค มุณีเกิดโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นายประสาน ธาราฤดีโรงเรียนโยธินบำรุงกรรมการ
6. นายฉลองรัตน์ รัฐธรรมโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
7. นางศุภกาญจน์ คงศักดิ์โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศกรรมการ
8. นายยินดี วรรณมณีโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุวิมล อ้นทองโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
2. นางสาวโสรญา บุญสุขกาญจน์โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
3. นางสาวสุทธิรัตน์ ประดิษฐผลโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
4. นางช่อแก้ว จุลนวลโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
5. นางสุมาลี ใบธนโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
6. นางวารุณีย์ สุวรรณรัตน์โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
7. นางสุรัชฎา เนาว์สุวรรณโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
8. นางนางกรณ์ภัสสรณ์ ลายพยัคฆ์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
9. นางปวีณา ธนาวุฒิโรงเรียนนางเอื้อยวิทยากรรมการ
10. นางสาววรารัตน์ ศรีรัตน์โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคมกรรมการ
11. นางกฤติยา สุขเรืองโรงเรียนวังหินวิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวกชนิภา ลายพยัคฆ์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางกฤติยา สุขเรืองโรงเรียนวังหินวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวสุวิมล อ้นทองโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
3. นางสาวโสรญา บุญสุขกาญจน์โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
4. นางสาวสุทธิรัตน์ ประดิษฐผลโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
5. นางช่อแก้ว จุลนวลโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
6. นางวารุณีย์ สุวรรณรัตน์โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
7. นางสุมาลี ใบธนโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
8. นางสุรัชฎา เนาว์สุวรรณโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
9. นางกรณ์ภัสสรณ์ ลายพยัคฆ์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
10. นางปวีณา ธนาวุฒิโรงเรียนนางเอื้อยวิทยากรรมการ
11. นางสาววรารัตน์ ศรีรัตน์โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวกชนิภา ลายพยัคฆ์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางกฤติยา สุขเรืองโรงเรียนวังหินวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวสุวิมล อ้นทองโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
3. นางสาวโสรญา บุญสุขกาญจน์โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
4. นางสาวสุทธิรัตน์ ประดิษฐผลโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
5. นางช่อแก้ว จุลนวลโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
6. นางวารุณีย์ สุวรรณรัตน์โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
7. นางสุมาลี ใบธนโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
8. นางสุรัชฎา เนาว์สุวรรณโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
9. นางกรณ์ภัสสรณ์ ลายพยัคฆ์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
10. นางปวีณา ธนาวุฒิโรงเรียนนางเอื้อยวิทยากรรมการ
11. นางสาววรารัตน์ ศรีรัตน์โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวกชนิภา ลายพยัคฆ์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมชาติ ลิ่มกุลโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
2. นางศิริวรรณ ศรีนุกูลโรงเรียนวังหินวิทยาคมกรรมการ
3. นางจตุภรณ์ ม่วงปลอดโรงเรียนโศภณคณาภรณ์กรรมการ
4. นางกฤติยา สุขเรืองโรงเรียนวังหินวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุวิมล อ้นทองโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
6. นางสาวโสรญา บุญสุขกาญจน์โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
7. นางสาวสุทธิรัตน์ ประดิษฐผลโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
8. นางช่อแก้ว จุลนวลโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
9. นางวารุณีย์ สุวรรณรัตน์โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
10. นางสุมาลี ใบธนโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
11. นางสุรัชฎา เนาว์สุวรรณโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายเฉลิมชาติ ลิ่มกุลโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
2. นางศิริวรรณ ศรีนุกูลโรงเรียนวังหินวิทยาคมกรรมการ
3. นางจตุภรณ์ ม่วงปลอดโรงเรียนโศภณคณาภรณ์กรรมการ
4. นางกฤติยา สุขเรืองโรงเรียนวังหินวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุวิมล อ้นทองโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
6. นางสาวโสรญา บุญสุขกาญจน์โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
7. นางสาวสุทธิรัตน์ ประดิษฐผลโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
8. นางช่อแก้ว จุลนวลโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
9. นางวารุณีย์ สุวรรณรัตน์โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
10. นางสุมาลี ใบธนโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
11. นางสุรัชฎา เนาว์สุวรรณโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
12. นางสาวบุญญศิรินฐ์ กลับอำไพโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกรรมการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ สุนทรโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสฤษดิ์ จันทร์ณรงค์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
3. นางพรรณี อินทรปานโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นายอนันต์ ปัญญายุทธศักดิ์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ สุนทรโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสฤษดิ์ จันทร์ณรงค์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
3. นางพรรณี อินทรปานโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นายอนันต์ ปัญญายุทธศักดิ์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ สุนทรโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสฤษดิ์ จันทร์ณรงค์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
3. นางพรรณี อินทรปานโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นายอนันต์ ปัญญายุทธศักดิ์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ สุนทรโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสฤษดิ์ จันทร์ณรงค์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
3. นางพรรณี อินทรปานโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นายอนันต์ ปัญญายุทธศักดิ์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ สุนทรโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสฤษดิ์ จันทร์ณรงค์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการ
3. นางพรรณี อินทรปานโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นายอนันต์ ปัญญายุทธศักดิ์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายชำนาญ นำนาผลผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายไพศาล นิมิตสมสกุลผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายสุวัฒน์ สุทินเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางจิรายุ สุวรรณาเบญจมราชูทิศกรรมการ
5. นางเยาวธิดา คำคงเบญจมราชูทิศกรรมการ
6. นางสาวภารตี หนูสังข์เบญจมราชูทิศกรรมการ
7. นายเอกตวัน เลิศไกรเบญจมราชูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายชำนาญ นำนาผลผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายไพศาล นิมิตสมสกุลผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายสุวัฒน์ สุทินโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางจิรายุ สุวรรณาเบญจมราชูทิศกรรมการ
5. นางเยาวธิดา คำคงเบญจมราชูทิศกรรมการ
6. นางสาวภารตี หนูสังข์โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
7. นายเอกตวัน เลิศไกรเบญจมราชูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายชำนาญ นำนาผลผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายไพศาล นิมิตสมสกุลผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายสุวัฒน์ สุทินเมืองนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางจิรายุ สุวรรณาเบญจมราชูทิศกรรมการ
5. นางเยาวธิดา คำคงเบญจมราชูทิศกรรมการ
6. นางสาวภารตี หนูสังข์เบญจมราชูทิศกรรมการ
7. นายเอกตวัน เลิศไกรเบญจมราชูทิศกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.12
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]