หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร 94 186 119
2 002 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 262 614 379
3 003 โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 120 222 150
4 006 โรงเรียนขนอมพิทยา 108 272 136
5 007 โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 54 103 63
6 008 โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 53 110 71
7 010 โรงเรียนคงคาประชารักษ์ 93 187 97
8 011 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 57 103 70
9 012 โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 85 200 110
10 015 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 188 393 255
11 018 โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ 111 217 119
12 019 โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 211 557 281
13 022 โรงเรียนชะอวด 162 354 207
14 025 โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 182 331 224
15 023 โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา 84 173 101
16 026 โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล 92 160 110
17 030 โรงเรียนตระพังพิทยาคม 29 56 33
18 031 โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา 66 112 74
19 033 โรงเรียนทรายขาววิทยา 59 121 78
20 035 โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร 97 203 114
21 041 โรงเรียนทุ่งสง 244 569 282
22 039 โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 150 303 176
23 040 โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ 60 108 67
24 042 โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 63 123 80
25 044 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 225 526 276
26 043 โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ฯ 113 185 132
27 036 โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ 127 227 130
28 038 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 208 516 276
29 034 โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล 56 97 62
30 047 โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา 38 70 44
31 048 โรงเรียนนบพิตำวิทยา 119 229 158
32 049 โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ 64 137 70
33 050 โรงเรียนนางเอื้อยวิทยา 38 75 49
34 051 โรงเรียนนาบอน 106 250 141
35 052 โรงเรียนบางขันวิทยา 189 413 211
36 054 โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา 32 48 37
37 060 โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง 85 151 95
38 062 โรงเรียนปากพนัง 217 487 298
39 063 โรงเรียนปากพูน 102 190 113
40 065 โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 182 389 202
41 067 โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ 91 183 108
42 068 โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 114 233 132
43 070 โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ 140 263 163
44 075 โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 165 344 217
45 077 โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์ 70 125 81
46 078 โรงเรียนวังหินวิทยาคม 62 120 83
47 079 โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ 37 82 38
48 082 โรงเรียนสตรีทุ่งสง 227 507 288
49 083 โรงเรียนสตรีปากพนัง 121 196 136
50 084 โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 104 194 108
51 085 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 178 383 236
52 087 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 125 230 167
53 088 โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 164 326 212
54 091 โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ 178 387 224
55 093 โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม 31 65 34
56 005 โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล 33 62 46
57 009 โรงเรียนเขาพังไกร 69 131 78
58 020 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีฯ 283 646 375
59 021 โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ 101 178 127
60 028 โรงเรียนเชียรใหญ่ 151 318 166
61 027 โรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยา 63 103 66
62 032 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 113 227 121
63 045 โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ 24 39 26
64 056 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 269 589 337
65 071 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 229 521 297
66 089 โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม 65 145 88
67 090 โรงเรียนเสาธงวิทยา 90 135 94
68 092 โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง 84 147 98
69 072 โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ 48 102 54
70 074 โรงเรียนโยธินบำรุง 269 625 348
71 081 โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ 43 66 47
72 099 โรงเรียนฆังคะทวีศิลป 0 0 0
73 013 โรงเรียนจรัสพิชากร 4 4 3
74 014 โรงเรียนจุฑาวิทย์ 12 22 12
75 024 โรงเรียนชะอวดวิทยา 26 69 39
76 029 โรงเรียนดรุณศึกษา 21 68 34
77 046 โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ 65 135 93
78 098 โรงเรียนบำรุงวิทยา 7 8 8
79 058 โรงเรียนประทีปศาสน์ 133 227 143
80 059 โรงเรียนประสาทธรรมวิภัช 33 61 38
81 061 โรงเรียนปัญญาสารธรรมมูลนิธิ 46 74 65
82 069 โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ 83 159 103
83 100 โรงเรียนมัธยมวีรศิลปิน 4 6 5
84 097 โรงเรียนสหมิตรวิทยา 0 0 0
85 004 โรงเรียนเกตุชาติศึกษา 15 29 22
86 016 โรงเรียนเจริญมิตร 14 22 17
87 017 โรงเรียนเจริญวิทย์ 12 20 16
88 101 โรงเรียนแพทยกิจพิทยา 2 7 4
89 076 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 67 138 96
รวม 8910 18488 10983
29471

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.12
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]