หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2559
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ, โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช, โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช, โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 22 - 24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสุนทรัสส์ เพชรรักษ์คำด้วง ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
2 นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชะอวด คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
3 นางละอองทิพย์ บุญยเกียรติ ผอ.กลุ่มนิเทศก์ติดตาม ฯ สพม.12 คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
4 นายสันชัย คงจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
5 นายสุธรรม ช่วยชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
6 นางพรชนิตว์ อิสระพร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
7 นายอุดม เจริญผล รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
8 นางพรทิพย์ อุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
9 นายมทูร พูลสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
10 นายอดุลย์ พันทอง ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
11 นายมทูร พูลสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
12 นายอุทัย ศักดิ์จิรพาพงษ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
13 นายธีรพล เหมือนหาญ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
14 นายธีรพล เหมือนหาญ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
15 นายดำรงศักดิ์ ธานีรัตน์ ครูโรงเรียนควนเกยวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
16 นางศิริวรรณ ธุระเจน ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
17 นางวิไลวรรณ ภักดีพันธุ์ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
18 นักเรียนจำนวน 10 คน นักเรียนโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
19 นางพรชนิตว์ อิสระพร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันและอุปกรณ์เครื่องเสียง ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
20 นายณรงค์ชัย ฤกษ์มงคล ช่างปูน โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันและอุปกรณ์เครื่องเสียง ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
21 นายการุณ หัสภาค ช่างไฟฟ้า โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันและอุปกรณ์เครื่องเสียง ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
22 นายกำพล บุญอมร ช่างปูน โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันและอุปกรณ์เครื่องเสียง ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
23 นายนิสิต บุญชู ช่างปูน โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันและอุปกรณ์เครื่องเสียง ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
24 นายมณเฑียร สำลี ช่างคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันและอุปกรณ์เครื่องเสียง ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
25 นายนิวัฒน์ วัตรุจีกฤต ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันและอุปกรณ์เครื่องเสียง ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
26 นายดนัย ดิษฐ์คล้าย ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
27 นางจินตนา บุญพอก ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
28 นักเรียนชุมนุมโสตทัศนูปกรณ์ นักเรียนโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
29 นายสุนทรัสส์ เพชรรักษ์คำด้วง ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายประกวดผลงานดีเด่นสายครูผู้สอนและครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
30 นายจีรนันท์ ปรีชาชาญ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายประกวดผลงานดีเด่นสายครูผู้สอนและครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
31 นายสุพร แสงผะกาย ศึกษานิเทศก์ สพม.๑๒ คณะกรรมการฝ่ายประกวดผลงานดีเด่นสายครูผู้สอนและครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
32 นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชะอวด คณะกรรมการฝ่ายประกวดผลงานดีเด่นสายครูผู้สอนและครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
33 นายมทูร พูลสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายประกวดผลงานดีเด่นสายครูผู้สอนและครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
34 นายนิวัฒน์ วัตรุจีกฤต ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายบริการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
35 นายอดุลย์ พันทอง ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายบริการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
36 นางฉลวย บุญชู พนักงานธุรการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายบริการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
37 นายสุรนันท์ เกลี้ยงจันทร์ พนักงานธุรการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายบริการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
38 นางสุภาพร ไหมแก้ว พนักงานบริการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายบริการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
39 นางพจนา รวมพงศ์ พนักงานบริการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายบริการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
40 นายปรรัช หัตถประดิษฐ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายบริการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
41 นักเรียน 20 คน นักเรียนโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายบริการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
42 นายพรเทพ บุญพอก ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายบริการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
43 นายอดุลย์ พันทอง ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
44 นายสมโชค เอียดเฉลิม ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
45 นายสรศักดิ์ โปฎกรัตน์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
46 นายดำรงศักดิ์ ธานีรัตน์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยาง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
47 นายสุธน บุญละออ ครูโรงเรียนปากพนัง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
48 นายนิวัฒน์ วัตรุจีกฤต ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
49 นางจิราภรณ์ สุขสมพร ครูโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
50 นายชัยยุทธ ฤทธิ์จักร ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
51 นายสุธา หนูประสิทธิ์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
52 นายสัมพันธ์ โสธรจิตร์ ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
53 นายชูศักดิ์ นวลจุ้ย ครูโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
54 นางสาวรัชนีวรรณ บำรุงภักดิ์ ครูโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
55 นางสาวพวงศรี สุวรรณรัตน์ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
56 นางสาวกมลวรรณ ห่อหุ้ม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
57 นายสุวัฒน์ งามจรัส ครูโรงเรียนปากพนัง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
58 นางสาวนพรัตน์ พัสดุสาร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
59 นายสุรพงศ์ เอื้อศิริพรฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนาวิชาศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
60 นางละอองทิพย์ บุญยเกียรติ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ สพม.๑๒ คณะกรรมการฝ่ายการจัดการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ  
61 นายไพบูลย์ พรหมดำ ศึกษานิเทศก์ สพม.๑๒ คณะกรรมการฝ่ายการจัดการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ  
62 นางวิภาวี อุ่นเสียม ศึกษานิเทศก์ สพม.๑๒ คณะกรรมการฝ่ายการจัดการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ  
63 นางสาวศิริมนตร์ ชิณวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพม.๑๒ คณะกรรมการฝ่ายการจัดการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ  
64 นายสุภรณ์ แสงผะกาย ศึกษานิเทศก์ สพม.๑๒ คณะกรรมการฝ่ายการจัดการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ  
65 นายชาญณรงค์ รัตนบุรี ศึกษานิเทศก์ สพม.๑๒ คณะกรรมการฝ่ายการจัดการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ  
66 นางปทิตตา จันทร์สว่าง ศึกษานิเทศก์ สพม.๑๒ คณะกรรมการฝ่ายการจัดการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ  
67 ดร.เกศกนก ณ พัทลุง ศึกษานิเทศก์ สพม.๑๒ คณะกรรมการฝ่ายการจัดการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ  
68 นางสาวณัฐชยา เอียดขนาน ศึกษานิเทศก์ สพม.๑๒ คณะกรรมการฝ่ายการจัดการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ  
69 นางมันทนา รัตนะรัต ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพม.๑๒ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
70 นางเนตรชนก ศรีรัตน์ ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพม.๑๒ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
71 นางชุติมา พยุหกฤษ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน สพม.๑๒ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
72 นางดวงขวัญ สุพรรณชนะบุรี รก. ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.๑๒ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
73 นางจิรา ชูช่วย ศึกษานิเทศก์ สพม.๑๒ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
74 นางพาตวรรณ ปรุเขตต์ นักจัดการงานทั่วไป สพม.๑๒ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
75 นางสุฑามาศ อินทร์ปาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพม.๑๒ คณะกรรมการฝ่ายประกวดนิทรรศการ และแสดงผลงานครู นักเรียน  
76 นางสาววาริพินทุ์ จิตตารมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพม.๑๒ คณะกรรมการฝ่ายประกวดนิทรรศการ และแสดงผลงานครู นักเรียน  
77 นางสาวพรทิพย์ เกิดสม ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.๑๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
78 นางสุจารี สินภิบาล รก.ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพม.๑๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
79 นางสาวเครือวัลย์ อิ่มพิมาย เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด สพม.๑๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
80 นางโสพิตตา แก้ววิชิต นักวิชาการศึกษา สพม.๑๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
81 นางสาวดาวรุณี มีแสง นักวิชาการตรวจสอบภายใน สพม.๑๒ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
82 นางเพ็ญ เสมอภพ นักวิชาการเงินและบัญชี สพม.๑๒ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
83 นายปริญญา นุ่มน้อย โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา คณะกรรมการด้านอาหารและเครื่องดื่ม  
84 นายทวัชชัย นางนวล โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา คณะกรรมการด้านอาหารและเครื่องดื่ม  
85 นางจิรารัตน์ ชัยฤกษ์ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา คณะกรรมการด้านอาหารและเครื่องดื่ม  
86 นายอดิศักดิ์ บุญพิศ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา คณะกรรมการด้านอาหารและเครื่องดื่ม  
87 นายอรรณพ ยอแสงรัตน์ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา คณะกรรมการด้านบันทึกภาพและประเมินผล  
88 นายโชคดี ใจแน่ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา คณะกรรมการด้านบันทึกภาพและประเมินผล  
89 น.ส.จุฑารัตน์ สังขนุกิจ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา คณะกรรมการด้านบันทึกภาพและประเมินผล  
90 นางทิพวัลย์ นางนวล โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา คณะกรรมการด้านบันทึกภาพและประเมินผล  
91 นายประยูร รักษ์กำเนิด ผอ.โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม ผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายอำนวยการ  
92 นายมนูญ บุญชูวงศ์ รอง ผอ.สพม.๑๒ รองประธานกรรมการ ฝ่ายอำนวยการ  
93 นายจตุรงค์ สุขแก้ว รอง ผอ.สพม.๑๒ รองประธานกรรมการ ฝ่ายอำนวยการ  
94 นายไกรสิทธิ์ เลิศไกร รอง ผอ.สพม.๑๒ รองประธานกรรมการ ฝ่ายอำนวยการ  
95 นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.๑๒ ประธานกรรมการ ฝ่ายอำนวยการ  
96 นายสุทัศน์ แก้วพูล รอง ผอ.สพม.๑๒ กรรมการและเลขานุการ  
97 นายพรศักดิ์ จินา รอง ผอ.สพม.๑๒ ประธานกรรมการฝ่ายทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน  
98 นายภูตินันท์ เฮงศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ รองประธานกรรมการฝ่ายทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน  
99 นายเรืองศักดิ์ สุพงษ์วิบูลพันธุ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รองประธานกรรมการฝ่ายทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน  
100 นายทัศนัย จันสี นักศึกษาฝึกสอน ร.ร.กัลยาณีฯ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน  
101 นายวสุรัตน์ เพกกิ้ม นักศึกษาฝึกสอน ร.ร.กัลยาณีฯ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน  
102 นางสาวจิราวรรณ หยูหนูสิงห์ นักศึกษาฝึกสอน ร.ร.กัลยาณีฯ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน  
103 นางสาวกานต์สินี ศรีสุขใส นักศึกษาฝึกสอน ร.ร.กัลยาณีฯ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน  
104 นางสาวซาปิยา รัตนศรีสุข ลูกจ้างชั่วคราว สพม.12 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน  
105 จิรายุ สุวรรณา ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน  
106 นางสาวสุไวบ๊ะ อุมา ลูกจ้างชั่วคราว สพม.๑๒ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน  
107 นางสาวกฤษณา จันทร์ช่วยนา ลูกจ้างชั่วคราว สพม.๑๒ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน  
108 นายสมพร วัชรกาฬ ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ผู้ดูแลระบบสนามแข่งขัน ฝ่ายทะเบียนและรายงานฯ  
109 นายอรุณ ไชยวรรณ์ ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ผู้ดูแลระบบสนามแข่งขัน ฝ่ายทะเบียนและรายงานฯ  
110 นายมานิตร จิตจำ ครู โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ผู้ดูแลระบบสนามแข่งขัน ฝ่ายทะเบียนและรายงานฯ  
111 นายสุวัฒน์ สุทิน ครู โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ผู้ดูแลระบบสนามแข่งขัน ฝ่ายทะเบียนและรายงานฯ  
112 นายเอกตวัน เลิศไกร ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ผู้ดูแลระบบสนามแข่งขัน ฝ่ายทะเบียนและรายงานฯ  
113 นายทวีวัฒน์ ศรีสุวรรณ ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีฯ ผู้ดูแลระบบสนามแข่งขัน ฝ่ายทะเบียนและรายงานฯ  
114 นายไตรรงค์ สาดแว ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.๑๒ ผู้ดูแลระบบและนายทะเบียนกลาง ฝ่ายทะเบียนฯ  
115 นางสาวจิตติมา เพชรมูณีย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพม.๑๒ ผู้ดูแลระบบและนายทะเบียนกลาง ฝ่ายทะเบียนฯ  
116 นางสาวรณิดา อินนุพัฒน์ นักวิชาการศึกษา สพม.๑๒ ผู้ดูแลระบบและนายทะเบียนกลาง ฝ่ายทะเบียนฯ  
117 นายธเนศ หาญใจ ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ผู้ดูแลระบบและนายทะเบียนกลาง ฝ่ายทะเบียนฯ  
118 นางสาวผุสดี ชูชีพ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ สพม.๑๒ ผู้ดูแลระบบและนายทะเบียนกลาง ฝ่ายทะเบียนฯ  
119 นายวิเชียร ปาณะพงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพม.๑๒ ผู้ประสานงานกลาง ฝ่ายทะเบียนและรายงานฯ  
120 นางสุรัชนี อยู่สบาย ศึกษานิเทศก์ สพม.๑๒ ผู้ประสานงานกลาง ฝ่ายทะเบียนและรายงานฯ  
121 นายบรรดร สุราราช ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ผู้ประสานงานกลาง ฝ่ายทะเบียนและรายงานฯ  
122 นางกันยา อักษรทอง นักวิชาการศึกษา สพม.๑๒ ผู้ประสานงานกลาง ฝ่ายทะเบียนและรายงานฯ  
123 นางอำนวย ไตรสุวรรณ นักวิชาการศึกษา สพม.๑๒ ผู้ประสานงานกลาง ฝ่ายทะเบียนและรายงานฯ  
124 นายสุวิจักขณ์ สายช่วย นักวิชาการศึกษา สพม.๑๒ ผู้ประสานงานกลาง ฝ่ายทะเบียนและรายงานฯ  
125 นางสุนิสา เพียรดี เจ้าพนักงานธุรการ สพม.๑๒ ผู้ประสานงานกลาง ฝ่ายทะเบียนและรายงานฯ  
126 นายณัฐพร สัตย์นาโค ช่างไฟฟ้า ๒ สพม.๑๒ พนักงานวิทยุสื่อสาร งานมหกรรมวิชาการ  
127 นายวัชรพงศ์ นุราช ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ พนักงานวิทยุสื่อสาร งานมหกรรมวิชาการ  
128 นายวชิระ ชินวงศ์ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ พนักงานวิทยุสื่อสาร งานมหกรรมวิชาการ  
129 นายเทพนิกร แก้วสุวรรณ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ พนักงานวิทยุสื่อสาร งานมหกรรมวิชาการ  
130 นางสุนิตย์ เลื่องลือสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
131 นายศักดาเดช เดชศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
132 นายธีระ เงินแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
133 นายรังสิต เพชรานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
134 นายสุชีพ ทิพย์บุญแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
135 นายสามารถ แต่งอักษร รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
136 นายธีรนันท์ เรืองอ่อน ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
137 นายอนันต์ ปัญญายุทธศักดิ์ ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
138 นายสฤษดิ์ จันทร์ณรงค์ ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
139 นายสุเทพ สุนทร ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
140 นางวิลาศ จันทร์ณรงค์ ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
141 นางนวิยา จินดาวัฒน์ ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
142 นางเยาวธิดา คำคง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เจ้าหน้าที่ประสานงาน  
143 นางสาวละมัย ธารเนตร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เจ้าหน้าที่ประสานงาน  
144 นางสาวรักชนก บรรจงพาศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เจ้าหน้าที่ประสานงาน  
145 นางสาวสุพรรณิกา ฤกษ์มงคล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เจ้าหน้าที่ประสานงาน  
146 นางสาวพัชรี ชูประสูตร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เจ้าหน้าที่ประสานงาน  
147 นายจารุเดช คงมีสุข นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เจ้าหน้าที่ประสานงาน  
148 นางสาวเพชรี พันธภาพ นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เจ้าหน้าที่ประสานงาน  
149 นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันทักษะลูกเสือ-เนตรนารี  
150 นายภักดี เหมทานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันทักษะลูกเสือ-เนตรนารี  
151 นายปรีชา แร่ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันทักษะลูกเสือ-เนตรนารี  
152 นายสมนึก รักดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันทักษะลูกเสือ-เนตรนารี  
153 นายประเสริฐ ชีใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพนัง คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันทักษะลูกเสือ-เนตรนารี  
154 นางพรณีย์ ถวาย รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิชลประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันทักษะลูกเสือ-เนตรนารี  
155 นายสมมารถ จำนองวุฒิ ครูโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันทักษะลูกเสือ-เนตรนารี  
156 นายไกรทิพย์ จิตอารีย์ ครูโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันทักษะลูกเสือ-เนตรนารี  
157 นายอนุชา ส่งทวี ครูโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันทักษะลูกเสือ-เนตรนารี  
158 นายขจร สายทอง ครูโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันทักษะลูกเสือ-เนตรนารี  
159 นางสุวิมล ไชยถาวร ครูโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันทักษะลูกเสือ-เนตรนารี  
160 นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะลูกเสือ-เนตรนารี  
161 นายเลิศชาย ขอจิตต์เมตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะลูกเสือ-เนตรนารี  
162 นางพัชรินทร์ เจสา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะลูกเสือ-เนตรนารี  
163 นายขจร สายทอง ครูโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะลูกเสือ-เนตรนารี  
164 นางพิมลภัส สุนทรานุรักษ์ ครูโรงเรียนชะอวด คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะลูกเสือ-เนตรนารี  
165 นายอักษร ทองดี ครูโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะลูกเสือ-เนตรนารี  
166 นายสุรชัย แสนภักดี ครูโรงเรียนสิชลประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะลูกเสือ-เนตรนารี  
167 นายปัญญา พลายชุม ครูโรงเรียนเชียรใหญ่ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะลูกเสือ-เนตรนารี  
168 นายธวัชชัย ชูพันธ์ ครูโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะลูกเสือ-เนตรนารี  
169 นายสุเทพ เพชรช่วย ครูโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนาพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะลูกเสือ-เนตรนารี  
170 นายอุดร ดวงมณี ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะลูกเสือ-เนตรนารี  
171 นางมธุรส ทองกัน ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะลูกเสือ-เนตรนารี  
172 นางสุวิมล ไชยถาวร ครูโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะลูกเสือ-เนตรนารี  
173 นางจันทร์พร ผาดศรี ครูโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะลูกเสือ-เนตรนารี  
174 นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา คณะกรรมการประเมินและตัดสินผลงานประกวดเพื่อรับรางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ลูกเสือ-เนตรนารี  
175 นายปัญญา พลายชุม ครูโรงเรียนเชียรใหญ่ คณะกรรมการประเมินและตัดสินผลงานประกวดเพื่อรับรางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ลูกเสือ-เนตรนารี  
176 นายเรืองศักดิ์ เรืองรอด ครูโรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ คณะกรรมการประเมินและตัดสินผลงานประกวดเพื่อรับรางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ลูกเสือ-เนตรนารี  
177 นายสุรชัย แสนภักดี ครูโรงเรียนสิชลประชาสรรค์ คณะกรรมการประเมินและตัดสินผลงานประกวดเพื่อรับรางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ลูกเสือ-เนตรนารี  
178 นางสุวิมล ไชยถาวร ครูโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา คณะกรรมการประเมินและตัดสินผลงานประกวดเพื่อรับรางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ลูกเสือ-เนตรนารี  
179 นางสุนิตย์ เลื่องลือสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
180 นางวิลาศ จันทร์ณรงค์ ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
181 นายสุเทพ สุนทร ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
182 นางปวิตรา สมถวิล ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
183 นางนุชรี ลุ้งกี่ ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
184 นายภานุมาศ ดีแก้ว ครูอัตราจ้างโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
185 นางสาวโศรยา คารวินพฤกษ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
186 นางสาวดรุณี รัตนพงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มบริหารงานวิชาการ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
187 นางสาวลักษณา เสนาทอง เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
188 นางสาวเจนจิรา ศรีวิบูลย์ เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
189 นายชัยณรงค์ วิไลศรี พนักงานขับรถโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
190 นางยุรวรรณ จันทรชิต พนักงานบริการโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
191 นายสัญญา ทองพันธ์ พนักงานบริการโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
192 นางนวิยา จินดาวัฒน์ ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
193 นายสฤษดิ์ จันทร์ณรงค์ ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
194 นางละเมียด ดินเต็ม ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
195 นายสมพร ธรรมรัตน์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
196 นาย ส.สมบัติ มีสุนทร โรงเรียนโยธินบำรุง คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์ดนตรีสากล  
197 นายสมศักดิ์ คงแป้น โรงเรียนโยธินบำรุง คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์ดนตรีสากล  
198 นายวัชรินทร์ ธรรมชาติ โรงเรียนโยธินบำรุง คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์ดนตรีสากล  
199 นายชัยมิตร วงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนโยธินบำรุง คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์ดนตรีสากล  
200 นางสุวรรณี สุวรรณรัตน์ โรงเรียนโยธินบำรุง คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์ดนตรีสากล  
201 นายจำนงค์ สิงห์สุวรรณ โรงเรียนโยธินบำรุง คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์ดนตรีสากล  
202 นางสุวิมล ไชยถาวร ครูโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผลงานประกวดเพื่อรับรางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ลูกเสือ-เนตรนารี  
203 นายไกรทิพย์ จิตอารีย์ ครูโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผลงานประกวดเพื่อรับรางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ลูกเสือ-เนตรนารี  
204 นางสาววารุณี จิรัญเวทย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผลงานประกวดเพื่อรับรางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ลูกเสือ-เนตรนารี  
205 นางสาวภัณฑิรา ชัยสุวรรณ พนักงานธุรการ ส4/หน.โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬภรณ์ คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผลงานประกวดเพื่อรับรางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ลูกเสือ-เนตรนารี  
206 นางจันทร์พร ผาดศรี ครูโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผลงานประกวดเพื่อรับรางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ลูกเสือ-เนตรนารี  
207 นายโกวิทย์ ประทุมสุวรรณ ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะ รวมศิลป์ สร้างสรรค์ ม.ต้น  
208 นายสุวัชรินทร์ ต่างสี ครูโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะ รวมศิลป์ สร้างสรรค์ ม.ต้น  
209 นายสุรพล เต็มภาชนะ ครูโรงเรียนทางพูน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะ รวมศิลป์ สร้างสรรค์ ม.ต้น  
210 นางสาวสิริพร กลับแก้ว ครูโรงเรียนสิชลประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะ รวมศิลป์ สร้างสรรค์ ม.ต้น  
211 นายจำนงค์ สิงห์สุวรรณ โรงเรียนโยธินบำรุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และฝ่ายแสงเสียง ศูนย์ดนตรีสากล  
212 นายภาสวัฒน์ ชอบทำกิจ โรงเรียนโยธินบำรุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และฝ่ายแสงเสียง ศูนย์ดนตรีสากล  
213 นางจันทร์พร ผาดศรี ครูโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลกิจกรรมทักษะลูกเสือ-เนตรนารี  
214 นางสาววารุณี จิรัญเวทย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลกิจกรรมทักษะลูกเสือ-เนตรนารี  
215 นางสาวจตุภรณ์ ม่วงปลอด ครูโรงเรียนโศภนคณาภรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลกิจกรรมทักษะลูกเสือ-เนตรนารี  
216 นางสาวจีระภา บุญไชย ครูโรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลกิจกรรมทักษะลูกเสือ-เนตรนารี  
217 นายชำนาญ นาคินทร์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะ รวมศิลป์ สร้างสรรค์ ม.ปลาย  
218 นายสุทธิชัย เผ่าสุริยะ ครูโรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะ รวมศิลป์ สร้างสรรค์ ม.ปลาย  
219 นายวิเชียร นวนมุสิก ครูโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะ รวมศิลป์ สร้างสรรค์ ม.ปลาย  
220 นายเมธา สามัคคี ครูโรงเรียนโยธินบำรุง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะ รวมศิลป์ สร้างสรรค์ ม.ปลาย  
221 นายกัมพล หวันหม๊ะ ครูโรงเรียนสิชลประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะ รวมศิลป์ สร้างสรรค์ ม.ปลาย  
222 นางหทัยรัตน์ วัตรุจีกฤต โรงเรียนโยธินบำรุง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและสูจิบัตร ศูนย์ดนตรีสากล  
223 นางนุจรี ฐาปนภาคย์ โรงเรียนโยธินบำรุง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและสูจิบัตร ศูนย์ดนตรีสากล  
224 นาง สาวเอริน บุญมณี โรงเรียนโยธินบำรุง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและสูจิบัตร ศูนย์ดนตรีสากล  
225 นายธนิต โสธรจิตต์ โรงเรียนโยธินบำรุง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและสูจิบัตร ศูนย์ดนตรีสากล  
226 นายจักรชัย สายมณี ครูโรงเรียนปากพนัง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะ วาดภาพระบายสี ม.ต้น  
227 นายบุญนำ สว่างภพ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะ วาดภาพระบายสี ม.ต้น  
228 นายสุทธา ชาลีทา ครูโรงเรียนสตรีปากพนัง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะ วาดภาพระบายสี ม.ต้น  
229 นายเอกลักษณ์ จันทร์วงศ์ ครูโรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะ วาดภาพระบายสี ม.ต้น  
230 นางศรีสุดา กรรมการ ครูโรงเรียนโศภณคณาภรณ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะ วาดภาพระบายสี ม.ต้น  
231 นายจำนงค์ สิงห์สุวรรณ โรงเรียนโยธินบำรุง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์ดนตรีสากล  
232 นางสาวนวลลออ วันจันทร์ โรงเรียนโยธินบำรุง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์ดนตรีสากล  
233 นางหทัยรัตน์ วัตรุจีกฤต โรงเรียนโยธินบำรุง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์ดนตรีสากล  
234 นางจิณธภัสน์ สุขทร โรงเรียนโยธินบำรุง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์ดนตรีสากล  
235 นางปฏิญาภรณ์ ธานีรัตน์ โรงเรียนโยธินบำรุง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์ดนตรีสากล  
236 นายมนูญ หวันแหล็ม โรงเรียนโยธินบำรุง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์ดนตรีสากล  
237 นายเมธา สามัคคี โรงเรียนโยธินบำรุง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์ดนตรีสากล  
238 นายธนิต ชูมาก ครูโรงเรียนนาบอน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะ วาดภาพระบายสี ม.ปลาย  
239 นายจตุพร เนินหนู ครูโรงเรียนช้างกลางประชานุกูล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะ วาดภาพระบายสี ม.ปลาย  
240 นางสาววรรณา บุญวิมล ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะ วาดภาพระบายสี ม.ปลาย  
241 นายธนรัฐ เกื้อหนุน ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะ วาดภาพระบายสี ม.ปลาย  
242 นางพรรณี อินทรปาน ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะ วาดภาพระบายสี ม.ปลาย  
243 ดร.วิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน ศูนย์ดนตรีสากล  
244 จ่าสิบเอก ดร.สมาน รักจันทร์ โรงเรียนวัดดอนทอง คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน ศูนย์ดนตรีสากล  
245 นายบุลเสฐ เพชรประสิทธิ์ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน ศูนย์ดนตรีสากล  
246 นายวราวิทย์ เจริญสุข โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน ศูนย์ดนตรีสากล  
247 นายวินัย เชาวลิต โรงเรียนสตรีดำรงเวท คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน ศูนย์ดนตรีสากล  
248 นายสุเทพ สุนทร ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.ต้น  
249 นางสาวพิมพ์สวาท ผกากรอง ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.ต้น  
250 นางสาวสมฤทัย รุ่งฉาย ครูโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.ต้น  
251 นางกรองกาญจน์ รักษ์พงศ์ ครูโรงเรียนบางขัน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.ต้น  
252 นางสาคร ฤทธิจันทร์ ครูโรงเรียนเขาพังไกร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.ต้น  
253 นายประโมทย์ รอดนวล ครูโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.ปลาย  
254 นายคงกระพันธ์ สัจจาผล ครูโรงเรียนเชียรใหญ่ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.ปลาย  
255 นางปิยนัย กวยะปาณิก ครูโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.ปลาย  
256 นางสาวสุภลักษณ์ พ่อค้า ครูโรงเรียนท่านครญานวโรภาส คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.ปลาย  
257 นายเสรี สมภูเวช ครูโรงเรียนปากพนัง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.ปลาย  
258 นายจำลอง เพ่งบุญ ครูโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.ต้น  
259 นายธีรพงค์ นิลพัฒน์ ครูโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.ต้น  
260 นายอานนท์ จงไกรจักร ครูโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.ต้น  
261 นายแสวง เหลืองแก่ ครูโรงเรียนนบพิตำวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.ต้น  
262 นายวิรัช แสนเสนาะ ครูโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.ปลาย  
263 นายสาโรจน์ ชุมโชติ ครูโรงเรียนปากพนัง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.ปลาย  
264 นางสาวกานตร์ รัตนเมือง ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.ปลาย  
265 นางพิมพ์ศรี นามามาตร ครูโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.ปลาย  
266 นายบุญเยี่ยม วิเศษสิงห์ ครูโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.ปลาย  
267 นายธีรนันท์ เรืองอ่อน ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะ การสร้างภาพด้วยการปะติด ม.ต้น  
268 นายวิชัย ชัยจันทร์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะ การสร้างภาพด้วยการปะติด ม.ต้น  
269 นางสาวณัฐกานต์ พิรุณละออง ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะ การสร้างภาพด้วยการปะติด ม.ต้น  
270 นายวิฑูรย์ ทองอุปการ ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะ การสร้างภาพด้วยการปะติด ม.ต้น  
271 นางวิลาศ จันทร์ณรงค์ ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะ การสร้างภาพด้วยการปะติด ม.ต้น  
272 นายสมพร เจริญคำ ครูโรงเรียนเสาธง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะ วาดภาพลายเส้น ม.ต้น  
273 นายมนูญ หวันเหล็ม ครูโรงเรียนโยธินบำรุง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะ วาดภาพลายเส้น ม.ต้น  
274 นายสราญ โมราสิทธิ์ ครูโรงเรียนสระแก้ว คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะ วาดภาพลายเส้น ม.ต้น  
275 นายอรุณ ทันยุภัก ครูโรงเรียนวังหิน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะ วาดภาพลายเส้น ม.ต้น  
276 นายสบาย ทองสลัก ครูโรงเรียนนบพิตำวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะ วาดภาพลายเส้น ม.ปลาย  
277 นายดนัย ดิษฐคล้าย ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะ วาดภาพลายเส้น ม.ปลาย  
278 นายภานิวัฒน์ ฮั้นตระกูล ครูโรงเรียนธัญญาวดีศึกษา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะ วาดภาพลายเส้น ม.ปลาย  
279 นายรพีพัฒน์ เชาวพ้อง ครูโรงเรียนฉลองรัฐราชอุทิศ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะ วาดภาพลายเส้น ม.ปลาย  
280 นายสมพร ธรรมรัตน์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะ วาดภาพลายเส้น ม.ปลาย  
281 นายณัฐดนัย สายวิจิตร ครูโรงเรียนบ้านเกาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะ วาดภาพลายเส้น ม.ปลาย  
282 นายสุเทพ สุนทร ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะนักเรียนพิเศษเรียนร่วมศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
283 นายสฤษดิ์ จันทร์ณรงค์ ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะนักเรียนพิเศษเรียนร่วมศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
284 นายอนันต์ ปัญญายุทธศักดิ์ ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะนักเรียนพิเศษเรียนร่วมศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
285 นางพรรณี อินทรปาน ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะนักเรียนพิเศษเรียนร่วมศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
286 นายสุคนธ์ แสงประทุม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีปากพนัง คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนาวิชาการงานธุรกิจ  
287 นายอธิศ ระแบบเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีปากพนัง คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนาวิชาการงานธุรกิจ  
288 นางธัญลักษณ์ เภรีภาศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีปากพนัง คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนาวิชาการงานธุรกิจ  
289 นายวัชรินทร์ อินทรปาน ครูโรงเรียนเสาธงวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะ ประติมากรรม ม.ต้น  
290 นายพิษณุ ชลา ครูโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะ ประติมากรรม ม.ต้น  
291 นายกิตกณัฐ จันจิตรจริงใจ ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะ ประติมากรรม ม.ต้น  
292 นายธนายุทธ เหลื่อมเภา ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะ ประติมากรรม ม.ต้น  
293 นายอนุพันธ์ กรรมการ ครูโรงเรียนโสภณคณาภรณ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะ ประติมากรรม ม.ต้น  
294 นายวรงค์ บุญทอง ครูโรงเรียนสตรีปากพนัง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการงานธุรกิจ  
295 นางจิรนันท์ ทองขาวบัว ครูโรงเรียนสตรีปากพนัง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการงานธุรกิจ  
296 นางจินต์จุฑา คงคุ้ม ครูโรงเรียนสตรีปากพนัง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการงานธุรกิจ  
297 นางนงเยาว์ วิภูษณะภัทร์ ครูโรงเรียนสตรีปากพนัง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการงานธุรกิจ  
298 นางกุลกาญจน์ น้อยทับทิม ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการงานธุรกิจ  
299 นางฉรวย หนูจันทร์ ครูโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการงานธุรกิจ  
300 นางบุญพา บุญศรีโรจน์ ครูโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการงานธุรกิจ  
301 นางสุดา จันทสุรางค์ ครูโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการงานธุรกิจ  
302 นางจิราพร ควนวิไล ครูโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการงานธุรกิจ  
303 นางจำเนียร เปลี่ยนจันทร์ ครูโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการงานธุรกิจ  
304 นางสาวนภาภรณ์ ชีช้าง ครูโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการงานธุรกิจ  
305 นางสาวสุดใจ พิชัยรักษ์ ครูโรงเรียนคงคาประชารักษ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการงานธุรกิจ  
306 นางสาวสารภี ยอดกลิ่น ครูโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการงานธุรกิจ  
307 นางสาวจุฑารัตน์ มีสุข ครูโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการงานธุรกิจ  
308 นางสาวจินตนา แป้นคง ครูโรงเรียนปากพนัง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการงานธุรกิจ  
309 นางถนอมศรี รักษา ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการงานธุรกิจ  
310 นางกุหลาบ โกฏิกุล ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการงานธุรกิจ  
311 นายธรรมรัตน์ วงศ์สุวรรณ ครูโรงเรียนโมคลานประชาสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะ ประติมากรรม ม.ปลาย  
312 นายจตุพร เกื้อหนู ครูโรงเรียนช้างกลางประชานุกูล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะ ประติมากรรม ม.ปลาย  
313 นายอรุณ ทันยุภัก ครูโรงเรียนวังหิน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะ ประติมากรรม ม.ปลาย  
314 นายเมธา สามัคคี ครูโรงเรียนโยธินบำรุง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะ ประติมากรรม ม.ปลาย  
315 นายสถิต ชูโลก ครูโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะ ประติมากรรม ม.ปลาย  
316 นายวรวุฒิ ฐาปนภาคย์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผล ศูนย์พัฒนาวิชาการงานธุรกิจ  
317 นางชลาลัย เพชรรัตน์ ครูโรงเรียนสตรีปากพนัง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผล ศูนย์พัฒนาวิชาการงานธุรกิจ  
318 นางสาวภารตี หนูสังข์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  
319 นางสาวโชษิตา แป้นคง โรงเรียนเชียรใหญ่ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  
320 นางสาวสมสมัย จันทร์ลัภ โรงเรียนเชียรใหญ่ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  
321 นายจักรพันธุ์ จันทร์ประสิทธิ์ โรงเรียนเชียรใหญ่ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  
322 นายวิศาล ภูริวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
323 นายสามารถ แต่งอักษร รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
324 นายศักดิ์ชัย คงแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
325 นายเรืองศักดิ์ สุพงษ์วิบูลพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
326 ดร.สุรพงศ์ เอื้อศิริพรฤทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
327 นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชะอวด คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
328 นายอรุณ รอดสันติกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
329 นางกิ่งขวัญ สุขสงวน ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
330 นายสมศักดิ์ คงแป้น รองผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบำรุง คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
331 นางจิรา ชูช่วย ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 12 คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
332 นายสมพร วัชรกาฬ ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
333 นางขวัญฤทัย วัฒนกุล ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
334 นางระพีภรณ์ ทองเชิด ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
335 นางสาววาณี บุญพิศ ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
336 นางสาวศิริญญา ประทุมวรรณ ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
337 นายสมชาย สหวิศิษฏ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันทักษะศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
338 นายโชติ แก้วละเอียด ครูวิทยาลัยช่างศิลป์ นครศรีธรรมราช คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันทักษะศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
339 นายสุกิจ ชูศรี ครูวิทยาลัยช่างศิลป์ นครศรีธรรมราช คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันทักษะศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
340 นางระพีภรณ์ ทองเชิด ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
341 นางขวัญฤทัย วัฒนกุล ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
342 นางสาววาณี บุญพิศ ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
343 นางสาวศิริญญา ประทุมวรรณ ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
344 นายเอกรัฐ เพชรรักษ์ ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
345 นางณพิชญา เฉลิมวรรณ ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
346 นางวรรณา คงแป้น ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
347 นางสุจิตตรา จันทรัตน์ ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
348 นางสาวฐิตารีย์ จันทรศร ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
349 นางจินตนา วงศ์กรเชาวลิต ครู โรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
350 นายวันชาติ ไชยภูมิ ครู โรงเรียนสตรีปากพนัง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
351 นางสาววันวิสา ชัยวิจิตร ผู้จัดการศูนย์ ERIC โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
352 นางสาวฐิตารีย์ จันทรศร ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและบันทึกข้อมูล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
353 นางสุจิตตรา จันทรัตน์ ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและบันทึกข้อมูล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
354 นางสาวรัศมิ์ภัชสรณ์ โต๊ะหาด ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและบันทึกข้อมูล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
355 นางสาวสุชาดา ศรีอำมร ครูอัตราจ้าง โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและบันทึกข้อมูล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
356 นายวิศาล ภูริวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายประเมินครูดีเด่น ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
357 นายสามารถ แต่งอักษร รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายประเมินครูดีเด่น ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
358 นางรุ่งรัตน์ หิตะวัฒนกุล ครู โรงเรียนโยธินบำรุง คณะกรรมการฝ่ายประเมินครูดีเด่น ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
359 นายสุวัฒน์ มะเดช ครู โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินครูดีเด่น ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
360 นายขวัญไชย เย็นเอง ครู โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินครูดีเด่น ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
361 นางระพีภรณ์ ทองเชิด ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายประเมินครูดีเด่น ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
362 นางระพีภรณ์ ทองเชิด ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและสูจิบัตรการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
363 นางสาววาณี บุญพิศ ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและสูจิบัตรการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
364 นางธมลพรรณ เดชนุ่น ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและสูจิบัตรการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
365 นางนุชนารถ เปียแดง ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและสูจิบัตรการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
366 นายเอกรัฐ เพชรรักษ์ ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและสูจิบัตรการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
367 นางณพิชญา เฉลิมวรรณ ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและสูจิบัตรการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
368 นางสุจิตตรา จันทรัตน์ ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและสูจิบัตรการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
369 นางสาวศิริญญา ประทุมวรรณ ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและสูจิบัตรการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
370 นางจรรยนาถ คำนวณ ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและสูจิบัตรการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
371 นางสาวฐิตารีย์ จันทรศร ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและสูจิบัตรการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
372 นางสาวรัศมิ์ภัชสรณ์ โต๊ะหาด ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและสูจิบัตรการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
373 นายศักดิ์ชัย คงแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
374 นายสามารถ แต่งอักษร รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
375 นายเรืองศักดิ์ สุพงษ์วิบูลพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
376 นายสมชัย มุขดาร์ ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
377 นางขวัญฤทัย วัฒนกุล ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
378 นายสมวงศ์ ใหม่ละเอียด ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
379 นางจรรยนาถ คำนวณ ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
380 นายเอกรัฐ เพชรรักษ์ ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
381 นางธมลพรรณ เดชนุ่น ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
382 นางสาวฐิตารีย์ จันทรศร ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
383 นางสุดใจ จันทร์ศิริ ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
384 นางสุพิศ บุญฤทธิ์ ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
385 นางสาวรัศมิ์ภัชสรณ์ โต๊ะหาด ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
386 นางณพิชญา เฉลิมวรรณ ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
387 นางวรรณา คงแป้น ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
388 นางระพีภรณ์ ทองเชิด ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
389 นางสาววาณี บุญพิศ ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
390 นางสุจิตตรา จันทรัตน์ ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
391 นางสาวศิริญญา ประทุมวรรณ ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
392 นางสาวสุชาดา ศรีอำมร ครูอัตราจ้าง โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
393 นางนุชนารถ เปียแดง ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
394 นางมาลัย สงพุ่ม ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
395 นางสาวศิริญญา ประทุมวรรณ ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ปฏิคม และบริการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
396 นางจลา สุดวิไล ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ปฏิคม และบริการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
397 นางธมลพรรณ เดชนุ่น ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ปฏิคม และบริการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
398 นางจรรยนาถ คำนวณ ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ปฏิคม และบริการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
399 นางนุชนารถ เปียแดง ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ปฏิคม และบริการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
400 นางมาลัย สงพุ่ม ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ปฏิคม และบริการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
401 นางสุพิศ บุญฤทธิ์ ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ปฏิคม และบริการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
402 นางวรรณา คงแป้น ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ปฏิคม และบริการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
403 นางสุดใจ จันทร์ศิริ ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ปฏิคม และบริการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
404 นางระพีภรณ์ ทองเชิด ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
405 นางสาวฐิตารีย์ จันทรศร ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
406 นางสาววาณี บุญพิศ ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
407 นายเอกรัฐ เพชรรักษ์ ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
408 นายวิทยา เพชรจู รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
409 ว่าที่ร้อยตรี ประกิต อินทนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
410 นางพรชนิตว์ อิสระพร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
411 นายสุเมธ สอดจิตต์ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
412 นางปรารถนา ยอดมณี ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
413 นางอภิญญา การิกาญจน์ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
414 นายอาทร โส้สมัน ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
415 นายกิตติพงศ์ แต้มแก้ว ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
416 นางสาวเจตยา แซ่ตั้ง ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
417 นางสาวจิตติมา จิ๋ว ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
418 นายพงษ์ศิริ พวงทอง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
419 นายนิวัฒน์ วัฒรุจีกฤต ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
420 นายจรูญ บุญล้อม ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
421 นางสาวอนงค์นาฏ บุญแก้ววรรณ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
422 นางนพคุณ พูลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
423 นางสายพร อุณพัมธุ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
424 นางสุนิสา เชาวลิต ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
425 นางวิภารัตน์ ศรีสังข์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
426 นางจีรา เภอแสละ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
427 นาายนวกร จันทรัตน์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
428 นางสาวธัญรัตน์ แก้วยวน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
429 นายจรูญ บุญล้อม ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
430 นางสาวรัชนี พลชัย ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
431 นายมาโนช พัชนี ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
432 นางพัชรินทร์ วิเชียรกาญจน์ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
433 นางประทุม อร่ามศักดิ์ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
434 นางโชคดี สงพราหมณ์ ครูโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
435 นางสาวพิมพา แก้วจำนง ครูโรงเรียนกัลยาณ๊ศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
436 นางสาวฉายาลักษณ์ คงยง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
437 นางสาวอารีรัตน์ คงเดช นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
438 นายศรชัย ช่วยอักษร ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
439 นางสาวจิตรา กันไพเราะ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
440 นางสาวเบญจมะ นาคพงศ์ ครูโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
441 นายแหล่งฤทธิ์ เพชรหอม ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
442 นางธนรัตน์ พูลพิพัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านเกาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
443 นางสาวกรกนก คล้ายดวง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
444 นางสุกัญญา สุวรรณสุข ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
445 นางสาวรัชนี พลชัย ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
446 นางปาริชาต ทับสุทธิ ครูโรงเรียนโยธินบำรุง คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
447 นางดวงพร แซ่แต้ ครูโรงเรียนกัลยาณ๊ศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
448 นายสากล จันทร์แก้ว ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
449 นายพุฒิพงศ์ ทุ่งสว่าง ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
450 นางจินตนาพร ญาณสูตร ครูโรงเรียนโยธินบำรุง คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
451 นางนิตยา ผลอินทร์ ครูโรงเรียนเชียรใหญ่ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
452 นายสมชาย วังบุญคง ครูโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
453 นายวิวัฒน์ บุญวงศ์ ครูโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
454 นายโกมล วุฒิมานพ ครูโรงเรียนกัลยาณ๊ศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
455 นายสุนทร แก้วศรีอ่อน ครูโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
456 นายเดชา เพชรอาวุธ ครูโรงเรียนปากพนัง คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
457 นายสุภาพ เสถียร ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
458 นายสมบูรณ์ ลอยวิสุทธิ์ ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
459 นายมาโนชญ์ พัชนี ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
460 นางธัญรส เหมจินดา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
461 นายอนุวัฒนา เอียดขลิก ครูอัตราจ้างโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
462 นายสุรพัศ แก้วกั้ง ครูอัตราจ้างโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
463 นายสมโชค เอียดเฉลิม ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
464 นายสุธน บุญละออ ครูโรงเรียนปากพนัง คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
465 นายศักดาเดช เดชศิริ ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
466 นายสรศักดิ์ โปฎกรัตน์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
467 นายจริญ ชีช้าง ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
468 นายนิวัฒน์ วัตรุจีกฤต ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
469 นางจิตรา ยอดแก้ว ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
470 นายอดุลย์ พันทอง ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
471 นางศิริวรรณ ธุระเจน ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
472 นายพรเทพ บุญพอก ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
473 นายจารุวัฒน์ เขียวกุ้ง ครูโรงเรียนขนอมพิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
474 ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครศรีธรรมราช คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
475 นายสุนทรัสส์ เพชรรักษ์คำด้วง ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
476 นายสุธรรม ช่วยชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
477 นางพรชนิตว์ อิสระพร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
478 นายอุดม เจริญผล รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
479 นางพรทิพย์ อุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
480 นางสาวญาณากรณ์ สังด้วงยา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครศรีธรรมราช คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
481 ว่าที่ร้อยตรี ประกิต อินทนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครศรีธรรมราช คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
482 นายวิทยา เพชรจู รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครศรีธรรมราช คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
483 นายจรูญ บุญล้อม ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครศรีธรรมราช คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
484 นางสาวอนงค์นาฏ บุญแก้ววรรณ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครศรีธรรมราช คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
485 นายสุนทรัสส์ เพชรรักษ์คำด้วง ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายอำนาวยการ ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
486 นายชาติชาย ทองเลี่ยมนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายอำนาวยการ ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
487 ดร.สันติ นาดี ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ คณะกรรมการฝ่ายอำนาวยการ ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
488 นางจิรา ชูช่วย ศึกษานิเทศก์ สพม.12 คณะกรรมการฝ่ายอำนาวยการ ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
489 ผศ.ดร.อัญชลี ชยานุวัชร ผู้ดูแลหลักสูตร มหาวิทยาวลัยลักษณ์ คณะกรรมการฝ่ายอำนาวยการ ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
490 นายสามารถ แต่งอักษร รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายอำนาวยการ ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
491 นางสุนิตย์ เลื่องลือสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอำนาวยการ ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
492 นายสุธีรุจน์ อุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายอำนาวยการ ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
493 นายอุดม เจริญผล รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายอำนาวยการ ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
494 นางพรชนิตว์ อิสระพร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายอำนาวยการ ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
495 นางพรทิพย์ อุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายอำนาวยการ ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
496 นายสุธรรม ช่วยชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายอำนาวยการ ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
497 นางเบญจมาศ ทองส่งโสม ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายอำนาวยการ ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
498 นายสุธรรม ช่วยชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการ ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
499 นางมณฑา สุขเกื้อ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการ ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
500 นางยุพดี กำจรฤทธิ์ ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการ ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
501 นายสมวงศ์ ใหม่ละเอียด ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการ ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
502 นางสาวกาญจนา แก้วจำรัส ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการ ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
503 นายสุเมธ สอดจิตต์ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการ ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
504 นางเบญจมาศ ทองส่งโสม ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการ ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
505 นางวรรณเพ็ญ ทิพย์รัตน์ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการ ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
506 นายอณัส ซาดัดคาน ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการ ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
507 นางสาวนิลุบล ศิลาพรหม ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการ ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
508 นางสาวสุรีย์ ทรงอนงค์ ครูโรงเรียนโยธินบํารุง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
509 นายชัยณรงค์ อินทศร ครูโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
510 นายอารักษ์ ยอดรัก ครูโรงเรียนปากพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
511 นางสาวสุกันยา ลัทธิพรหม ครูโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
512 นางสาวพรวีนัส อัมพวัน ครูโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
513 นายสุภาส มณีโชติ ครูโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
514 นางอภิญญา การิกาญจน์ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
515 ดร.สุภาพ รักถิ่นเดิม ครูโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
516 นางนาตยา ช่วยไชยศรี ครูโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
517 นางแววตา มฤดี ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
518 นายสมวงศ์ ใหม่ละเอียด ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
519 นางเรวดี บัวทอง ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
520 Mr.Michael Bonomy ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
521 นางชิระพร วังบุญคง ครูโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
522 นางสาวจนิสญา อินทระ ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
523 นางเบญจมาศ ทองส่งโสม ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
524 นางรุ่งรัตน์ หิตะวัฒนกุล ครูโรงเรียนโยธินบํารุง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
525 Mr. Thomas Hodgson ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
526 นายอุเทน แก้วมรกต ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
527 นางสาวสุพรรณิกา รุจิวณิชยกุล ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
528 นายจรูญ บุญล้อม ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
529 นางจรียา พิศแลงาม ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
530 นางสาวกนกกาญจน์ พูลพิพัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านเกาะวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
531 นางสลิณัฐ จินดาเงิน ครูโรงเรียนโยธินบํารุง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
532 นางสดใส ศักดิ์จิรพาพงษ์ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
533 นางสาวพ.พิรภัทร อิ่มสีสด ครูโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
534 นายวันชาติ ไชยภู ครูโรงเรียนสตรีปากพนัง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
535 Mr.Paul Davies ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
536 นางธันยาลักษณ์ สุจิพงศ์ ครูโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
537 นางสาวสุจิตรา บุญแก้ว ครูโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
538 Mr.Steve Johnson ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
539 นางสาวชฎากาญจน์ ชูโสด ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
540 นายขวัญไชย เย็นเอง ครูโรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
541 นางพวงเพ็ญ จันทวงศ์ ครูโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนทราภิวัฒน์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
542 นางโชคดี สงพราหมณ์ ครูโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
543 Mr.Logan Tracy ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
544 นางจิรนันท์ แซมมงคล ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
545 นางสุดาวดี บุญยะรัตน์ ครูโรงเรียนโยธินบํารุง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
546 นางอกนิษฐา ทองเลี่ยมนาค ครูโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
547 นายปณิดล ปานช่วย ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
548 นางบุษกร สุวรรณรักษ์ ครูโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
549 นางโชติกา ชูแก้ว ครูโรงเรียนปากพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
550 Mr.Sean Vanderlinde ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
551 นายรัฐพร จันทวงศ์ ครูโรงเรียนปากพนัง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
552 นางยุพดี กำจรฤทธิ์ ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
553 นางสาวธิดารัตน์ แสงสีดำ ครูโรงเรียนโยธินบํารุง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
554 นายสุเมธ สอดจิตต์ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
555 นางพรรณี อินทรปาน ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
556 นางปาริชาติ ทับสุทธิ ครูโรงเรียนโยธินบํารุง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
557 นายโสภณ ภักดี ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
558 นายดนัย ดิษฐ์คล้าย ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
559 นางสาวสกาวเดือน พรหมทอง ครูโรงเรียนโยธินบํารุง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
560 นายเอกรัฐ เพชรรัตน์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
561 Mr.Daneil Eagle ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
562 นางอุมากร สุวรรณฤกษ์ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
563 นายบุญพา ยานพะโยม ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
564 นางนราวดี ชูแก้ว ครูโรงเรียนธัญญาวดีศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
565 Mr.Gramene Bennett ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
566 นางวรรณา พัชนี ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
567 นางจิราภรณ์ จุติโชติ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
568 นางลิซนา นิโสย ครูโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
569 นายคมสันติ คงเซ่ง ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
570 นายสมโชค ทองวิจิตร ครูโรงเรียนสตรีปากพนัง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
571 นายอณัส ซาดัดคาน ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
572 นางฐิรกานต์ สุขยา ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
573 นางสุจิตรา คมวินัย ครูโรงเรียนเสาธงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
574 ว่าที่ รต.ปรีชา หล้าจิ ครูโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
575 นางจิราภรณ์ ถนอมสิน ครูโรงเรียนธัญญาวดีศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
576 นายเสฏฐพงศ์ สุดชี ครูโรงเรียนปากพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
577 นางสาวชุติมา จัตตุพงศ์ ครูโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
578 นายศรชัย ช่วยอักษร ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
579 Mr.Sean Black ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
580 นายปฏิเวช แก้วนาม ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
581 นางอุดม เภรีฤกษ์ ครูโรงเรียนปากพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
582 นางรื่นจิต แสงแก้วสุข ครูโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
583 นายสมบูรณ์ ลอยวิสุทธิ์ ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
584 Mr.Shane Ryan ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
585 นายศักดิ์ นนทเภท ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
586 นางสาวธัญญนุช อุปนันท์ ครูโรงเรียนบ้านเกาะวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
587 นางจิราวรรณ ปรีชา ครูโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
588 นางเบญจมาศ ทองส่งโสม ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
589 นางสาวนิลุบล ศิลาพรหม ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
590 นายอณัส ซาดัดคาน ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
591 นายกฤษณะ ตลึงสัตย์ นักเรียนชุมนุมอาเซียน คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
592 นายชวกร สาขะญาณ นักเรียนชุมนุมอาเซียน คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
593 นายธนทรัพย์ ไทยทองนุ่ม นักเรียนชุมนุมอาเซียน คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
594 นายนันทวัฒน์ ปรีชาชาญ นักเรียนชุมนุมอาเซียน คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
595 นายนิธาน พลสิทธิ์ นักเรียนชุมนุมอาเซียน คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
596 นายปฎิภาน ราษฎร นักเรียนชุมนุมอาเซียน คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
597 นายพิชิต จินตโรจน์ นักเรียนชุมนุมอาเซียน คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
598 นายภาคิน หัสภาค นักเรียนชุมนุมอาเซียน คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
599 นายวัชระพล เกตุแก้ว นักเรียนชุมนุมอาเซียน คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
600 นายศุภณัฐ สิมศิริ นักเรียนชุมนุมอาเซียน คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
601 นายสิรภพ ปานแก้ว นักเรียนชุมนุมอาเซียน คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
602 นายสุรศักดิ์ กาญจนะ นักเรียนชุมนุมอาเซียน คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
603 นางสาวกรรณณิการ์ ลิขิตกาญจน์ นักเรียนชุมนุมอาเซียน คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
604 นางสาวกวิตา เวชพิศ นักเรียนชุมนุมอาเซียน คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
605 นางสาวจารุวรรณ หลอมทอง นักเรียนชุมนุมอาเซียน คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
606 นางสาวจิราภรณ์ ถิ่นกาญจน์ นักเรียนชุมนุมอาเซียน คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
607 นางสาวจุฑาทิพย์ ถาวรไชย นักเรียนชุมนุมอาเซียน คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
608 นางสาวฐิติวรดา อุปการแก้ว นักเรียนชุมนุมอาเซียน คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
609 นางสาวณัฐธิดา คงชนะ นักเรียนชุมนุมอาเซียน คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
610 นางสาวณัฐมล สุยบางคำ นักเรียนชุมนุมอาเซียน คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
611 นางสาวดวงพร ทองวิเชียร นักเรียนชุมนุมอาเซียน คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
612 นางสาวธนาภรณ์ โมกศึก นักเรียนชุมนุมอาเซียน คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
613 นางสาวธนิกานต์ เม่งเอียด นักเรียนชุมนุมอาเซียน คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
614 นางสาวนิภาภัทร เลิศพันธ์ นักเรียนชุมนุมอาเซียน คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
615 นางสาวนิภาภัทร เลิศพันธ์ นักเรียนชุมนุมอาเซียน คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
616 นางสาวพนิดา โพสังทอง นักเรียนชุมนุมอาเซียน คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
617 นางสาวพัชรินทร์ กาญจนะ นักเรียนชุมนุมอาเซียน คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
618 นางสาวพัชรินทร์ กาญจนะ นักเรียนชุมนุมอาเซียน คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
619 นางสาวพิมพ์ผกา สงวนวิก นักเรียนชุมนุมอาเซียน คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
620 นางสาวรัชนี ภูมิชาติ นักเรียนชุมนุมอาเซียน คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
621 นางสาววนิสา ชัยวิจาล นักเรียนชุมนุมอาเซียน คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
622 นางสาววัชราพร กุณฑล นักเรียนชุมนุมอาเซียน คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
623 นางสาววิไลลักษณ์ คาบุตร นักเรียนชุมนุมอาเซียน คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
624 นางสาวสุพรรษา นำธงรบ นักเรียนชุมนุมอาเซียน คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
625 นางสาวสุภัททิยา ศีรีเพชร นักเรียนชุมนุมอาเซียน คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
626 นางสาวอรัญญารัตน์ ถนอมพันธุ์ นักเรียนชุมนุมอาเซียน คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
627 นายสุนทรัสส์ เพชรรักษ์คำด้วง ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลงานดีเด่นข้าราชการครูและครูอัตราจ้าง ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
628 นางสารภี สว่างล้ำ ครูโรงเรียนปากพูน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลงานดีเด่นข้าราชการครูและครูอัตราจ้าง ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
629 นางยุพดี กำจรฤทธิ์ ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลงานดีเด่นข้าราชการครูและครูอัตราจ้าง ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
630 นายรัฐพร จันทวงศ์ ครูโรงเรียนปากพนัง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลงานดีเด่นข้าราชการครูและครูอัตราจ้าง ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
631 นางเบญจมาศ ทองส่งโสม ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลงานดีเด่นข้าราชการครูและครูอัตราจ้าง ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
632 นางธมนพัชร์ สิรันทวิเนติ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
633 นางสุภร กาญจนาภรณ์ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
634 นางสาวชนากานต์ หมื่นศรีรา ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
635 นายอณัส ซาดัดคาน ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
636 นางจรียา พิศแลงาม ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
637 นางจินดาภรณ์ บุญอนันต์ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่่ายจัดทำเอกสารและทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
638 นางอภิญญา การิกาญจน์ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่่ายจัดทำเอกสารและทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
639 นางสาวนิลุบล ศิลาพรหม ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่่ายจัดทำเอกสารและทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
640 นางสาวอรษา วณิชยเศรษฐ์ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ปฏิคม และบริการ ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
641 นางสาวชนากานต์ หมื่นศรีรา ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ปฏิคม และบริการ ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
642 นางกรองแก้ว ทองเลี่ยมนาค ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ปฏิคม และบริการ ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
643 นางนวลรหง หมวดชัยทอง ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ปฏิคม และบริการ ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
644 นางวรรณเพ็ญ ทิพย์รัตน์ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน รายงานผลและบันทึกผลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
645 นางสาวกาญจนา แก้วจำรัส ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน รายงานผลและบันทึกผลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
646 นายอณัส ซาดัดคาน ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน รายงานผลและบันทึกผลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
647 นางวรรณา พัชนี ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
648 นายสุวัฒน์ สุทิน ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน  
649 นายวีระศักดิ์ ไพศาลธรรม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ ประธานกรรมการ การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับม.4-6  
650 นางประไพพิมพ์ สีแก้ว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ รองประธานกรรมการ การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับม.4-6  
651 นางอุมา บุญเทียบ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการ การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับม.4-6  
652 นางนงค์รัตน์ กัญจนกาญจน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการ การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับม.4-6  
653 นางมณฑา ชินวงศ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการ การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับม.4-6  
654 นางสาวฤทัย สุขเกษม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการ การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับม.4-6  
655 นางสิริภรณ์ นวลศรี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการ การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับม.4-6  
656 นางสาวเสาวทิพย์ ด้วงทิพย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการ การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับม.4-6  
657 นางขนิษฐา สุขทิพย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการ การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับม.4-6  
658 นางจันทร์จิรา เจ้ยเปี้ยว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการ การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับม.4-6  
659 นางภาวิณี ชัยสงคราม โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการ การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับม.4-6  
660 นางกุสุมา สุวรรณโณ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม กรรมการ การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับม.4-6  
661 นางสาวประภากร เชาวลิต โรงเรียนท่าศาลาประสิทธ์ศึกษา กรรมการ การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับม.4-6  
662 นางสาวศิริญญา ม่วงสอน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช กรรมการและเลขานุการ การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับม.4-6  
663 นางสาวอรกมล นาคปลัด โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ประธานกรรมการ การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับม.1-3  
664 นางสาวลักขณา แสงแพร้ว โรงเรียนปากพนัง รองประธานกรรมการ การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับม.1-3  
665 นางศุภนุช ศรีจันทร์ โรงเรียนสตรีทุ่งสง กรรมการ การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับม.1-3  
666 นางวาสนา รัตนบุรี โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก กรรมการ การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับม.1-3  
667 นางสาวนะดา แสงวิมาน โรงเรียนท่าศาลาประสิทธ์ศึกษา กรรมการ การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับม.1-3  
668 นางสาวผกามาศ สิริอินทร์ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร กรรมการ การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับม.1-3  
669 นางสาวกุลธิดา ขันสุข โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช กรรมการและเลขานุการ การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับม.1-3  
670 นางสาวทิพยวรรณ์ ไกรนรา โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม ประธานกรรมการ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-3  
671 นางกนกรัตน์ สิงห์นุ้ย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช กรรมการ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-3  
672 นางพรพิมล เรืองเพ็ง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช กรรมการและเลขานุการ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-3  
673 นางสาวทิพยวรรณ์ ไกรนรา โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม ประธานกรรมการ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.4-6  
674 นางสุจิตรา นิ่มนวล โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ รองประธานกรรมการ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.4-6  
675 นางกนกรัตน์ สิงห์นุ้ย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช กรรมการ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.4-6  
676 นางพรพิมล เรืองเพ็ง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช กรรมการและเลขานุการ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.4-6  
677 นางจินตนา วรรคจันทร์ โรงเรียนท่านครญานวโรภาศอุทิศ ประธานกรรมการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.4-6  
678 นางสาวหทัยชนก เพ็ชรมาตศรี โรงเรียนทุ่งสง รองประธานกรรมการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.4-6  
679 นางเรณู รักดำ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช กรรมการและเลขานุการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.4-6  
680 นางสาวรวิวรรณ ชินวงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช กรรมการและเลขานุการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.4-6  
681 นางจันทร์ทิพย์ จุลศักดิ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ประธานกรรมการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.1-3  
682 นางสาวชไมพร พุมดวง โรงเรียนปากพนัง รองประธานกรรมการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.1-3  
683 นายวุฒิชัย จีนเมือง โรงเรียนสตรีทุ่งสง กรรมการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.1-3  
684 นางเรณู รักดำ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช กรรมการและเลขานุการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.1-3  
685 นางสาวรวิวรรณ ชินวงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช กรรมการและเลขานุการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.1-3  
686 นางณัฐนันท์ คงรัตน์ โรงเรียนสตรีทุ่งสง ประธานกรรมการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท ทดลอง ระดับ ม.1-3  
687 นายธีรพล ชนะภัย โรงเรียนสตรีทุ่งสง รองประธานกรรมการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท ทดลอง ระดับ ม.1-3  
688 นางสาวิตรี รัตนบุรี โรงเรียนทุ่งสง กรรมการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท ทดลอง ระดับ ม.1-3  
689 นางกาญจนาภรณ์ ชูช่วย โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม กรรมการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท ทดลอง ระดับ ม.1-3  
690 นางจุรีย์ ชื่นบาน โรงเรียนชะอวด กรรมการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท ทดลอง ระดับ ม.1-3  
691 นางปรีดา เปาะทองคำ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช กรรมการและเลขานุการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท ทดลอง ระดับ ม.1-3  
692 นางสาวศศิธร บุญเกิด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช กรรมการและเลขานุการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท ทดลอง ระดับ ม.1-3  
693 นางพชรมน ไตรเมศ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม ประธานกรรมการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท ทดลอง ระดับ ม.4-6  
694 นางสาวพิชญา ภู่นพกิจ โรงเรียนปากพนัง รองประธานกรรมการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท ทดลอง ระดับ ม.4-6  
695 นางปัญญลักษณ์ เคารพาพงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช กรรมการและเลขานุการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท ทดลอง ระดับม.4-6  
696 นายภูภัฏ หัดจำนงค์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช กรรมการและเลขานุการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท ทดลอง ระดับม.4-6  
697 นางสุนทรี มีนุ่น โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ประธานกรรมการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.1-3  
698 นางสาวประภาพร ขวัญชุม โรงเรียนปากพนัง รองประธานกรรมการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.1-3  
699 นางสาวศิริพร เอียดขลิก โรงเรียนชะอวด กรรมการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.1-3  
700 นางสิย๊ะ หวันเหล็ม โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิศึกษา กรรมการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.1-3  
701 นางสาวกิติมา โอพั่ง โรงเรียนสตรีทุ่งสง กรรมการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.1-3  
702 นางสาวอรณี ปรีชา โรงเรียนทุ่งสง กรรมการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.1-3  
703 นางสาวสุวลักษณ์ เกิดมณี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.1-3  
704 นางนัฐกานต์ พรมประถม โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.1-3  
705 นางภิรมโรจน์ เพชรโกมล โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม กรรมการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.1-3  
706 นางอุไรวรรณ จุลสิกขี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช กรรมการและเลขานุการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.1-3  
707 นางสาวกุสุมา เชาวลิต โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช กรรมการและเลขานุการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.1-3  
708 นางสาวบุญสิตา หนูดำ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช กรรมการและเลขานุการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.1-3  
709 นางเจตนา พิศบุญ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ประธานกรรมการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.4-6  
710 นางสาวอาภาภรณ์ ไสฉิม โรงเรียนปากพนัง รองประธานกรรมการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.4-6  
711 นางสาวจันทรธิมาศ ทองเลี่ยมนาค โรงเรียนสตรีทุ่งสง กรรมการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.4-6  
712 นางสาวพวงน้อย บิลมาส โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก กรรมการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.4-6  
713 นางกาญจนา คงเกิด โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.4-6  
714 นายสมเจตน์ เจนการ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.4-6  
715 นางพัชรี แดงช่วง โรงเรียนชะอวด กรรมการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.4-6  
716 นางศิริพร มะเดช โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม กรรมการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.4-6  
717 นางอุไรวรรณ จุลสิกขี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช กรรมการและเลขานุการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.4-6  
718 นางสาวกุสุมา เชาวลิต โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช กรรมการและเลขานุการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.4-6  
719 นางสาวบุญสิตา หนูดำ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช กรรมการและเลขานุการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.4-6  
720 นายสมศักดิ์ กัญจนกาญจน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช เลขานุการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
721 นางสาวอาภรณ์ รับไซ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
722 นางอุไรวรรณ จุลสิกขี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
723 ผศ.ดร.เสนห์ รุจิวรรณ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ปรึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
724 ผศ.ดร.สารภี ไชยรัตน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ปรึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
725 ผศ.ศุภมาตร อิสสระพันธุ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่ปรึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
726 ผศ.ถนอม เลขาพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่ปรึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
727 ดร.อารี สาริปา ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่ปรึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
728 ผศ.ดร.หัสชัย สิทธิรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่ปรึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
729 ดร.จิต นวนแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่ปรึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
730 ผศ.ประกอบ ศรีจันทร์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ปรึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
731 นายไพรัช วงศ์นาถกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ประธานกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
732 นายสมทรง ฝั่งชลจิตร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช รองประธานกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
733 นายสมศักดิ์ กัญจนกาญจน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ  
734 นางสาวอาภรณ์ รับไซ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ  
735 นางอุไรวรรณ จุลสิกขี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ  
736 เด็กหญิงชญาณี รุ่งกษัตรา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับม.1-3  
737 เด็กหญิงณัฐญดา อิ่มด้วง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับม.1-3  
738 เด็กหญิงบุญยานุช เตี้ยชู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับม.1-3  
739 เด็กหญิงสาริศา ชูโตชนะ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับม.1-3  
740 เด็กหญิงกัลยกร ประวัติ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับม.1-3  
741 เด็กหญิงชญานิน อินทสโร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับม.1-3  
742 เด็กหญิงณิชาภา รัตนกูล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับม.1-3  
743 เด็กหญิงนภัสกร พิเคราะห์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับม.1-3  
744 เด็กหญิงอินทิรา อิทสุวรรณ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับม.1-3  
745 เด็กหญิงกนกกาญจน์ สมมุ่ง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับม.4-6  
746 เด็กหญิงชญาณี รุ่งกษัตรา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับม.4-6  
747 เด็กหญิงณัฐญดา อิ่มด้วง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับม.4-6  
748 เด็กหญิงบุญยานุช เตี้ยชู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับม.4-6  
749 เด็กหญิงสาริศา ชูโตชนะ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับม.4-6  
750 เด็กหญิงกัลยกร ประวัติ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับม.4-6  
751 เด็กหญิงชญานิน อินทสโร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับม.4-6  
752 เด็กหญิงณิชาภา รัตนกูล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับม.4-6  
753 เด็กหญิงนภัสกร พิเคราะห์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับม.4-6  
754 เด็กหญิงอินทิรา อิทสุวรรณ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับม.4-6  
755 เด็กหญิงจินดารัตน์ นพสกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับม.1-3  
756 เด็กหญิงชญานิศ ทองเขียว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับม.1-3  
757 เด็กหญิงชวัลลักษณ์ สมาคม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับม.1-3  
758 เด็กหญิงชัญญา เหมือนจันทร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับม.1-3  
759 เด็กหญิงณัฐวรา พลายแก้ว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับม.1-3  
760 เด็กหญิงนริศา เหล็มหมาด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับม.1-3  
761 เด็กหญิงพิชญาภา บุญสุข โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับม.1-3  
762 เด็กหญิงศุภสิริ นกร่อน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับม.1-3  
763 เด็กหญิงสรัลชนา เหล่าทองมีสกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับม.1-3  
764 นางสาวกฤติยาภรณ์ วิปุลากร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับม.4-6  
765 นางสาวกานต์พิชชา ภิญโญยิ่ง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับม.4-6  
766 นางสาวชนิดา สุขเกษม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับม.4-6  
767 นางสาวชุติกาญจน์ ชูโตชนะ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับม.4-6  
768 นางสาวเบญจวรรณ พูนขะโร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับม.4-6  
769 นางสาวเบญจวรรณ อุปการแก้ว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับม.4-6  
770 นางสาวปิยะธิดา วิวัฒน์สุวรรณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับม.4-6  
771 นางสาวพรรณปพร คงรักษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับม.4-6  
772 นางสาวพัชรลดา รัตนบุรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับม.4-6  
773 นางสาวศิรภัสสร ระวังสุข โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับม.4-6  
774 นายวัทน์ธวินท์ พยัคพันธ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับม.4-6  
775 เด็กชายณัฐพงศ์ ปราชญ์ศักดิ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.1-3  
776 เด็กหญิงกมลวรรณ ลือกิจนา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.1-3  
777 เด็กหญิงกัญจน์รัตน์ วิจาราณ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.1-3  
778 เด็กหญิงมาริสา เคเอส โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.1-3  
779 เด็กหญิงศกลภัทร ชยเจตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.1-3  
780 เด็กชายทักษ์ดนัย ศิริสมบัติ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.4-6  
781 เด็กหญิงณัฐพร ช่วยบำรุง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.4-6  
782 เด็กหญิงพุฒิตา ดอกพุฒ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.4-6  
783 เด็กหญิงมัณฑนา สุวรรณรัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.4-6  
784 เด็กหญิงอิสริยา ไชยลิขิต โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.4-6  
785 นางบังอร แป้นคง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่ และ แสง สี เสียง  
786 นายนิเวศ หวายนำ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่ และ แสง สี เสียง  
787 นางสุชารัตน์ จันทร์ดี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช กรรมการฝ่ายสถานที่ และ แสง สี เสียง  
788 นายเจษฎา กาญจนพันธ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช กรรมการฝ่ายสถานที่ และ แสง สี เสียง  
789 นายตะวัน แพรกนกแก้ว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายสถานที่ และ แสง สี เสียง  
790 นาวสาวอาภรณ์ รับไซ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ประธานกรรมการ ฝ่ายประสานงานด้านการเงิน-บัญชี  
791 นางสาวศิริญญา ม่วงสอน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช กรรมการ ฝ่ายประสานงานด้านการเงิน-บัญชี  
792 นางอุไรวรรณ จุลสิกขี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ประธานกรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์  
793 นางสาวอาภรณ์ รับไซ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช รองประธานกรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์  
794 นางสาวกุสุมา เชาวลิต โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์  
795 นางสาวกุศลิน ทิพย์มโนสิงห์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์  
796 นางสาวจิรฐา ทองแก้ว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์  
797 นางสาวศิริญญา ม่วงสอน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์  
798 นายจรูญ แก้วนาค โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์  
799 นางสาวเบญจมาศ เภรีฤกษ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์  
800 นางสาวเบญจมาศ เภรีฤกษ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ประธานกรรมการ ฝ่ายรายงานข้อมูลผลการแข่งขัน  
801 นางสาวกุสุมา เชาวลิต โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช กรรมการ ฝ่ายรายงานข้อมูลผลการแข่งขัน  
802 นายทวีวัฒน์ ศรีสุวรรณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช กรรมการ ฝ่ายรายงานข้อมูลผลการแข่งขัน  
803 นายฉัตร์ติวัฒน์ ปรีดาศักดิ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช กรรมการ ฝ่ายรายงานข้อมูลผลการแข่งขัน  
804 นายภูภัฎ หัดจำนงค์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช กรรมการ ฝ่ายรายงานข้อมูลผลการแข่งขัน  
805 นายธนกฤช ผลศิริ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช กรรมการ ฝ่ายรายงานข้อมูลผลการแข่งขัน  
806 นายธเนศ แซ่ด่าน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช กรรมการ ฝ่ายรายงานข้อมูลผลการแข่งขัน  
807 นางสาวจิรฐา ทองแก้ว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายรายงานข้อมูลผลการแข่งขัน  
808 นายสมศักดิ์ กัญจนกาญจน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ประธานกรรมการ ฝ่ายรางวัลและเกียรติบัตร  
809 นางสาวอาภรณ์ รับไซ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช รองประธานกรรมการ ฝ่ายรางวัลและเกียรติบัตร  
810 นางสาวเบญจมาศ เภรีฤกษ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช กรรมการ ฝ่ายรางวัลและเกียรติบัตร  
811 นางสาวเบญจมาศ เภรีฤกษ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช กรรมการ ฝ่ายรางวัลและเกียรติบัตร  
812 นางสาวปิยดา เกิดด้วยทอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช กรรมการ ฝ่ายรางวัลและเกียรติบัตร  
813 นางสาวจิรฐา ทองแก้ว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายรางวัลและเกียรติบัตร  
814 นายเจริญ ศรีฟ้า โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ประธานกรรมการ ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
815 นางสาวรัชนี ทักษ์คำแหง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช กรรมการ ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
816 นางสาวปริตา นิลพันธุ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช กรรมการ ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
817 นางสาวกนกพันธ์ ช่วยสร้าง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช กรรมการ ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
818 นางกนกรัตน์ สิงห์นุ้ย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ประธานกรรมการ ฝ่ายประเมินผล  
819 นางลัดดาวัลย์ อุมา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช รองประธานกรรมการ ฝ่ายประเมินผล  
820 นายภูภัฎ หัดจำนงค์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช กรรมการ ฝ่ายประเมินผล  
821 นางสาวรวิวรรณ ชินวงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช กรรมการ ฝ่ายประเมินผล  
822 นางสาวศศิธร บุญเกิด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช กรรมการ ฝ่ายประเมินผล  
823 นางสาวบุญสิตา หนูดำ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายประเมินผล  
824 เด็กหญิงกฤตยา วิชัยดิษฐ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับม.1-3  
825 เด็กชายธณาวุฒิ ประมวลศิลป์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับม.1-3  
826 นางสาวเกสราวดี อักษรรัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับม.1-3  
827 นางสาวขวัญพิชชา ขวัญใจ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับม.1-3  
828 นางสาวคุณัญญา นาคปลัด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับม.1-3  
829 นางสาวชนัญชิดา พรหมเพชร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับม.1-3  
830 นางสาวนันทิกานต์ สงทิพย์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับม.1-3  
831 นางสาวปรีณาพรรณ วงค์เมฆ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับม.1-3  
832 นางสาวมิญญา สุรญาณณ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับม.1-3  
833 นางสาวลักษิกา สำอางศรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับม.1-3  
834 นางสาวโสภาส์ณัฎฐ์ คุ้มชำนาญ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับม.1-3  
835 นางสาวอ้อมฟ้า สุวรรณพงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับม.1-3  
836 นายศีล สินณรงค์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับม.1-3  
837 เด็กหญิงพลอยพิศุทธิ์ เพชรศรีสม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับม.1-3  
838 นางสาวมัลลิกา แก้วบรรจง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับม.4-6  
839 นางสาวมาริสา ศิริรัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับม.4-6  
840 นางสาวลักษมี หนูยิ้มซ้าย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับม.4-6  
841 นางสาวศิโรรัตน์ สุวรรณทิพย์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับม.4-6  
842 นางสาวอัจฉราพร สมนึก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับม.4-6  
843 นายกันตพงศ์ รัตนพันธ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับม.4-6  
844 นายฉัตรชัย รัตนานุพงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับม.4-6  
845 นางสาวราชาพัชร ชูช่วย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับม.4-6  
846 นายธนกฤต เฉี้ยนเงิน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับม.4-6  
847 นายศุภพร กลับกลายดี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับม.4-6  
848 นางสาวณัฎฐณิชา ชิตเจริญ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ระดับม.1-3  
849 นางสาวณิชา อุปลา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ระดับม.1-3  
850 นางสาวดวงกมล บุญนำ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ระดับม.1-3  
851 นางสาวธันยชนก ไพมณี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ระดับม.1-3  
852 นางสาวนัฐริกา ไชยศิษย์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ระดับม.1-3  
853 นางสาวปิยธิดา ปิยรัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ระดับม.1-3  
854 นางสาวกัลย์สุดา นววงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ระดับม.1-3  
855 นางสาวจิราภา นุ่นพันธ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ระดับม.1-3  
856 นางสาวโชติรส คิดดี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ระดับม.1-3  
857 นางสาวณัฎฐณิชา ชิตเจริญ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ระดับม.4-6  
858 นางสาวณิชา อุปลา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ระดับม.4-6  
859 นางสาวดวงกมล บุญนำ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ระดับม.4-6  
860 นางสาวธันยชนก ไพมณี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ระดับม.4-6  
861 นางสาวนัฐริกา ไชยศิษย์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ระดับม.4-6  
862 นางสาวปิยธิดา ปิยรัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ระดับม.4-6  
863 นางสาวกัลย์สุดา นววงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ระดับม.4-6  
864 นางสาวจิราภา นุ่นพันธ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ระดับม.4-6  
865 นางสาวโชติรส คิดดี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ระดับม.4-6  
866 เด็กหญิงทิพย์นารี ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ระดับม.1-3  
867 เด็กหญิงนภัสดา แววดวงแก้ว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ระดับม.1-3  
868 เด็กหญิงนฤมล ศรีเจริญ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ระดับม.1-3  
869 นางสาวจิดาภา มีบุญ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ระดับม.1-3  
870 นางสาวณัฐมน ไชยฤกษ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ระดับม.1-3  
871 นางสาวบุษราภรณ์ ศิริประภารัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ระดับม.1-3  
872 นางสาวปนัดดา ศรีเมือง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ระดับม.1-3  
873 นางสาวศศิวิมล การุณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ระดับม.1-3  
874 เด็กหญิงทิพย์นารี ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล ระดับม.1-3  
875 เด็กหญิงนภัสดา แววดวงแก้ว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล ระดับม.1-3  
876 เด็กหญิงนฤมล ศรีเจริญ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล ระดับม.1-3  
877 นางสาวจิดาภา มีบุญ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล ระดับม.1-3  
878 นางสาวณัฐมน ไชยฤกษ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล ระดับม.1-3  
879 นางสาวบุษราภรณ์ ศิริประภารัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล ระดับม.1-3  
880 นางสาวปนัดดา ศรีเมือง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล ระดับม.1-3  
881 นางสาวศศิวิมล การุณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล ระดับม.1-3  
882 นางสาวพรรณขจี พุทธกูล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.1-3  
883 นางสาวอรจิรา จุลสิกขี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.1-3  
884 นางสาวเกียรติระวี สว่างวงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.1-3  
885 นางสาวธนพร จึงประเสริฐศักดิ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.1-3  
886 นางสาวพิมพ์ลภัส วิชัยดิษฐ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.1-3  
887 นางสาวอาภาพัชร เซ่งล่าย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.1-3  
888 นางสาวกนกวรรณ ชนะประสพ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.1-3  
889 นางสาวกนกวรรณ ชนะประสพ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.1-3  
890 นางสาวคณาพร เกิดกลิ่นหอม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.1-3  
891 นางสาวชนัญญา ศรีจำรัส โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.1-3  
892 นางสาวชนากานต์ ทรัพยาสาร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.1-3  
893 นางสาวญาณิศา สายน้ำ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.1-3  
894 นางสาวธาริณี แน่นอุดร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.1-3  
895 นางสาวปวีณ์กร คงกระพันธ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.1-3  
896 นางสาวพิมพ์สิริ เขียวภักดี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.1-3  
897 นางสาวภทรพรรณ วงษ์มณี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.1-3  
898 นางสาววิศัลยา กิตติเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.1-3  
899 นางสาวศิวาภรณ์ สุดจันทร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.1-3  
900 นายกานต์ ศึกเสือ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.1-3  
901 นายนนทฤทธิ์ ศักดา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.1-3  
902 นายสิทธา สมเหม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.1-3  
903 เด็กชายกฤษณ์ มณีเทศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.1-3  
904 เด็กชายภูชิต มากสุวรรณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.1-3  
905 เด็กหญิงกชกร ฝอยทอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.1-3  
906 เด็กหญิงฉมชบา ชนะเกียรติ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.1-3  
907 นางสาวพรรณขจี พุทธกูล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.4-6  
908 นางสาวอรจิรา จุลสิกขี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.4-6  
909 นางสาวเกียรติระวี สว่างวงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.4-6  
910 นางสาวอาภาพัชร เซ่งล่าย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.4-6  
911 นางสาวกนกวรรณ ชนะประสพ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.4-6  
912 นางสาวคณาพร เกิดกลิ่นหอม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.4-6  
913 นางสาวชนัญญา ศรีจำรัส โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.4-6  
914 นางสาวชนากานต์ ทรัพยาสาร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.4-6  
915 นางสาวญาณิศา สายน้ำ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.4-6  
916 นางสาวธาริณี แน่นอุดร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.4-6  
917 นางสาวปวีณ์กร คงกระพันธ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.4-6  
918 นางสาวพิมพ์สิริ เขียวภักดี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.4-6  
919 นางสาวภทรพรรณ วงษ์มณี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.4-6  
920 นางสาววิศัลยา กิตติเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.4-6  
921 นางสาวศิวาภรณ์ สุดจันทร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.4-6  
922 นายกานต์ ศึกเสือ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.4-6  
923 นายนนทฤทธิ์ ศักดา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.4-6  
924 นายสิทธา สมเหม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.4-6  
925 เด็กชายกรีฑา ชนะกาญจน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.4-6  
926 เด็กหญิงกชกร ฝอยทอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.4-6  
927 เด็กหญิงพรธิตา รัตนพันธ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.4-6  
928 เด็กหญิงกนกกร เพิ่มเปี่ยมทรัพย์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.4-6  
929 เด็กหญิงเขมจิรา เกียรติจินดารัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.4-6  
930 เด็กหญิงศลิษา ภู่ขวัญทอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.4-6  
931 เด็กชายภูมิศักดิ์ พลนาจร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ระดับม.1-3  
932 เด็กชายธฤต สุวรรณศรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ระดับม.1-3  
933 เด็กชายวรินทร สุทธิธรรม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ระดับม.1-3  
934 เด็กชายศิวพฤกษ์ ญาณสูตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ระดับม.1-3  
935 เด็กหญิงกฤตวรรณ ศรีสุภา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ระดับม.1-3  
936 เด็กหญิงปุณยนุช ขนอม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ระดับม.1-3  
937 เด็กหญิงอัจจิมาพร ชาติปัญญากร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ระดับม.1-3  
938 เด็กหญิงอักษรกานต์ เกื้อมณี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ระดับม.1-3  
939 นางสาวเจนจิรา พุทธรัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ระดับม.1-3  
940 นางสาวชนาพร วรรณโสภณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ระดับม.1-3  
941 นางสาวญาณิศา ปักเข็ม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ระดับม.1-3  
942 นางสาวณัตชลีภรณ์ ไม้เรียง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ระดับม.1-3  
943 นางสาวธีร์วรา ทับชุม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ระดับม.1-3  
944 เด็กหญิงเตชินี หีตช่วย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ระดับม.1-3  
945 นางสาวนภาพร ช่วยบำรุง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบรรทุกสัมภาระ ระดับม.4-6  
946 นางสาวปิญชาน์ ทองช่วย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบรรทุกสัมภาระ ระดับม.4-6  
947 นางสาวสุตาภัทร เยาว์จุ้ย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบรรทุกสัมภาระ ระดับม.4-6  
948 เด็กหญิงนันธิกานต์ ไกรนรา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบรรทุกสัมภาระ ระดับม.4-6  
949 เด็กหญิงปัญญพัฒน์ ไชไพล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบรรทุกสัมภาระ ระดับม.4-6  
950 เด็กหญิงวิรมณ หวันมา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบรรทุกสัมภาระ ระดับม.4-6  
951 เด็กหญิงศิริภัสสร ผอมเซ่ง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบรรทุกสัมภาระ ระดับม.4-6  
952 เด็กหญิงสิริกัลยาณี หนูเอียด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบรรทุกสัมภาระ ระดับม.4-6  
953 เด็กหญิงอรปรียา นาคกราย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบรรทุกสัมภาระ ระดับม.4-6  
954 นางสาวณาตชา ไพนิรันตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.1-3  
955 นางสาวนิรชา ยี่แพร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.1-3  
956 นางสาวณัฐนันท์ ชูศรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.1-3  
957 นางสาวอภิชญา คงมาก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.1-3  
958 นายสิทธิพล กิจงาม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.1-3  
959 นายอัมรินทร์ อุดมผล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.1-3  
960 นายชลสิทธิ์ กาญจนธัญลักษณ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.1-3  
961 นางสาวณิสาชล สงจันทร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.1-3  
962 นายกิตติศักดิ์ คล้ายพงษ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.1-3  
963 นางสาวณาตชา ไพนิรันตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.4-6  
964 นางสาวนิรชา ยี่แพร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.4-6  
965 นางสาวณัฏฐธิดา ขนอม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.4-6  
966 นางสาวณัฐนันท์ ชูศรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.4-6  
967 นายสิทธิพล กิจงาม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.4-6  
968 นายอัมรินทร์ อุดมผล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.4-6  
969 นายชลสิทธิ์ กาญจนธัญลักษณ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.4-6  
970 นางสาวปีย์วรา มุสิกะพันธ์ุ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.4-6  
971 นายกิตติศักดิ์ คล้ายพงษ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.4-6  
972 นางสาวณัชชา ชูจินดา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ (รถบรรทุกไข่) ระดับม.1-3 และม.4-6  
973 นางสาวณิชกานต์ จันทร์ประสิทธิ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ (รถบรรทุกไข่) ระดับม.1-3 และม.4-6  
974 นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ เพชรประณีต โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ (รถบรรทุกไข่) ระดับม.1-3 และม.4-6  
975 นางสาวภาพิมล สุคตะ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ (รถบรรทุกไข่) ระดับม.1-3 และม.4-6  
976 นางสาวอกนิษฐ์ นิศวอนุตรพันธ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ (รถบรรทุกไข่) ระดับม.1-3 และม.4-6  
977 นางสาวกฤติยา เชิดชัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ (รถบรรทุกไข่) ระดับม.1-3 และม.4-6  
978 นางสาวกฤษณลักษณ์ ทองกัน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ (รถบรรทุกไข่) ระดับม.1-3 และม.4-6  
979 เด็กหญิงณัฐนันท์ แซ่ฮ่าน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทยิงไกล ระดับม.1-3 และ ม.4-6  
980 เด็กหญิงกมลวรรณ เดชาพร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทยิงไกล ระดับม.1-3 และ ม.4-6  
981 เด็กหญิงนภัสวรรณ สามนตราช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทยิงไกล ระดับม.1-3 และ ม.4-6  
982 เด็กหญิงชนัญชิดา ไหมชุม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทยิงไกล ระดับม.1-3 และ ม.4-6  
983 นายอภิวัฒน์ ดิษฐคำเริง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทยิงไกล ระดับม.1-3 และ ม.4-6  
984 นางสาวพัทธมน จันทร์พร้อย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทยิงไกล ระดับม.1-3 และ ม.4-6  
985 นายศรัณย์ จันทร์ทอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทยิงไกล ระดับม.1-3 และ ม.4-6  
986 นายภัทรพล นุกูล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทยิงไกล ระดับม.1-3 และ ม.4-6  
987 นางสาวธนันญา ชูทอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทยิงไกล ระดับม.1-3 และ ม.4-6  
988 นายหฤษฎ์ หงส์ทอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทยิงไกล ระดับม.1-3 และ ม.4-6  
989 นายกษิดิ์เดช สโมสร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทยิงไกล ระดับม.1-3 และ ม.4-6  
990 นางสาวประภัสสร บัวคง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทยิงไกล ระดับม.1-3 และ ม.4-6  
991 นางสาวจุฬารัตน์ รักแก้ว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทยิงไกล ระดับม.1-3 และ ม.4-6  
992 นายธีรภัทร ผิวผ่อง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทยิงไกล ระดับม.1-3 และ ม.4-6  
993 นายณัฐพล ตันติศิริวัฒนา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทยิงไกล ระดับม.1-3 และ ม.4-6  
994 นายปธานิน จำปาทอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทยิงไกล ระดับม.1-3 และ ม.4-6  
995 นายตันติกร ยอดราช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทยิงไกล ระดับม.1-3 และ ม.4-6  
996 นายภัทรภณ ศรีเมือง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทยิงไกล ระดับม.1-3 และ ม.4-6  
997 นายศุภวิชญ์ คงเดช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทยิงไกล ระดับม.1-3 และ ม.4-6  
998 เด็กหญิงณัฐนันท์ แซ่ฮ่าน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ระดับม.1-3 และ ม.4-6  
999 เด็กหญิงกมลวรรณ เดชาพร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ระดับม.1-3 และ ม.4-6  
1000 เด็กหญิงนภัสวรรณ สามนตราช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ระดับม.1-3 และ ม.4-6  
1001 เด็กหญิงชนัญชิดา ไหมชุม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ระดับม.1-3 และ ม.4-6  
1002 นายอภิวัฒน์ ดิษฐคำเริง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ระดับม.1-3 และ ม.4-6  
1003 นางสาวพัทธมน จันทร์พร้อย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ระดับม.1-3 และ ม.4-6  
1004 นายศรัณย์ จันทร์ทอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ระดับม.1-3 และ ม.4-6  
1005 นายภัทรพล นุกูล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ระดับม.1-3 และ ม.4-6  
1006 นางสาวธนันญา ชูทอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ระดับม.1-3 และ ม.4-6  
1007 นายหฤษฎ์ หงส์ทอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ระดับม.1-3 และ ม.4-6  
1008 นายกษิดิ์เดช สโมสร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ระดับม.1-3 และ ม.4-6  
1009 นางสาวประภัสสร บัวคง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ระดับม.1-3 และ ม.4-6  
1010 นางสาวประภัสสร บัวคง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ระดับม.1-3 และ ม.4-6  
1011 นางสาวจุฬารัตน์ รักแก้ว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ระดับม.1-3 และ ม.4-6  
1012 นายธีรภัทร ผิวผ่อง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ระดับม.1-3 และ ม.4-6  
1013 นายณัฐพล ตันติศิริวัฒนา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ระดับม.1-3 และ ม.4-6  
1014 นายปธานิน จำปาทอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ระดับม.1-3 และ ม.4-6  
1015 นายตันติกร ยอดราช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ระดับม.1-3 และ ม.4-6  
1016 นายภัทรภณ ศรีเมือง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ระดับม.1-3 และ ม.4-6  
1017 นายศุภวิชญ์ คงเดช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ระดับม.1-3 และ ม.4-6  
1018 นายเฉลิมชัย กลับดี โรงเรียนเชียรใหญ่ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการ ศูนย์ศิลปะพื้นบ้าน  
1019 นายสุนันท์ กลับขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสง ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1020 นางวิมล หนูชุม รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสง รองประธานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1021 นายสว่าง เกตุแก้ว ครูโรงเรียนทุ่งสง เลขาศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1022 นายสมนึก รัตนบุรี ครูโรงเรียนทุ่งสง ผู้ช่วยเลขาศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1023 ดร.ทองแดง เดียวกี่ ครูโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1024 นายสัมภาษณ์ ดารากุล ครูโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1025 นายสมศักดิ์ สุพรรณพงศ์ ครูโรงเรียนปากพนัง คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1026 นายสมใจ อนุรักษ์ ครูโรงเรียนร่อนพิบูลเกียรติวสุนทราภิวัฒก์ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1027 นายสถิตย์ รัตนสิงห์ ครูโรงเรียนนบพิตำวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1028 นายสุวิทย์ กลิ่นจันทร์ ครูโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1029 นายวิชรัช รัตนพันธ์ ครูโรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1030 นายสุธี คชาผล ครูโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1031 นายสถิตย์ ธัญญา ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1032 นายอุทัย สุวรรณโมกข์ ครูโรงเรียนบางขันวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1033 นายประภัทร รัตนพันธ์ ครูโรงเรียนช้างกลางประชานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1034 นายสันติ์ จันทนะทรัพย์ ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1035 นายทรรศน์วิทย์ วิ้นฉ้วน ครูโรงเรียนเชียรใหญ่ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1036 นายวิชัย กาญจนะ ครูโรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1037 นางกมลรัตน์ ไชยสุภา ครูโรงเรียนบ้านเกาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1038 นายสมยศ ไชยสุภา ครูโรงเรียนเสาธงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1039 นายธวัช เพชรโกมล ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1040 นายเจริญ เรืองรอง ครูโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1041 นางสาวนัทธ์ชนันต์ สุวรรณชนะ ครูโรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ฯ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1042 นายวิชัย เภอแสละ ครูโรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1043 นายสมมารถ จำนองวุฒิ ครูโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1044 นายสุชาติ คตน่วม ครูโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1045 นายณรงค์ เที่ยวแสวง ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1046 นายยงยศ ทองคำ ครูโรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1047 นายดุรงค์ แก้วประดับ ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1048 นายสาโรจน์ รัตนคำ ครูโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1049 นายสุชิน ปานน้อย ครูโรงเรียนสิชลประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1050 นายธนิต ทองถึง ครูโรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1051 นายฉัตรชัย ขุนชำนาญ ครูโรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1052 นายจุมพล งามสง่า ครูโรงเรียนคงคาประชารักษ์ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1053 นายเสฎฐวุฒิ เกียรติวทนะ ครูโรงเรียนโยธินบำรุง คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1054 นายสายัณห์ ดูดวง ครูโรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1055 นายชัยกฎ พรหมอินทร์ ครูโรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1056 นายณรงค์ ตำปาน ครูโรงเรียนชะอวด คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1057 นายประยูร รัตนเฉลิมวงศ์ ครูโรงเรียนสตรีปากพนัง คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1058 นายเสรี แซ่ตั่น ครูโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1059 นายศักดิ์ นนทเภท ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1060 นายอุดร ดวงมณี ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1061 นายวัชรพงศ์ นุราช ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1062 นายสถาพร แสงระวี ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1063 นายสมนึก ผลความดี ครูโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1064 นายสมชาย ศรทอง ครูโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1065 นายวชิระ ชินวงศ์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1066 นายเทพนิกร แก้วสุวรรณ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1067 นายอดิศักดิ์ เจ๊ะดะระหมาน ครูโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1068 นายพิชัย อินทวิมล ครูโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1069 นายอภิทักข์ ฟุ้งตระกูล ครูโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1070 นายนิรันด์ โชติรัตน์ ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1071 นายณรงค์ นาคกายสิทธิ์ ครูโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1072 นายเกรียงไกร ศรีใหม่ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1073 นายนิวัฒน์ ใบธน ครูโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1074 นายธวัช ไกรนุกูล ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1075 นายสนอง เนตรวรนันท์ ครูโรงเรียนคงคาประชารักษ์ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1076 นายจรัส อิฎฐผล ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1077 นายเล็ก แสนสมพร ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1078 นายอรรถ เภรีกุล ครูโรงเรียนโยธินบำรุง คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1079 นายสุวิทย์ โอมาก ครูโรงเรียนปากพนัง คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1080 นายดำรงศักดิ์ ภารพบ ครูโรงเรียนปากพนัง คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1081 นายอิสรายศ เมืองโคตร ครูโรงเรียนปากพนัง คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1082 นายวิชิต พูลแกว ครูโรงเรียนรอนพิบูลเกียรติวสุนทราภิวัฒก คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1083 นายวิเชียร บุญรัตน์ ครูโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1084 นายสมหวัง ฤทธิรงค์ ครูโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1085 นายบุญณรงค์ ขลิบทอง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1086 นายวิวัฒน์ ศรีสังข์ทอง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1087 นายอนันต์ คงเกตุ ครูโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1088 นายสุรินทร์ คำหนู ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1089 นายเลอพงค แพงกุล ครูโรงเรียนปากพนัง คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1090 นายสมภาส เดชสถิต ครูโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1091 นายอนุชา สุรพงศามาศ ครูโรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1092 นายฉัตรชัย ขุนชำนาญ ครูโรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1093 นายอุทัย สุวรรณโมกข์ ครูโรงเรียนบางขันวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1094 นายสมยศ ไชยสุภา ครูโรงเรียนเสาธงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1095 นายอุทัย สุวรรณโมกข์ ครูโรงเรียนบางขันวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1096 นายฉัตรชัย ขุนชำนาญ ครูโรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1097 นายอุทัย สุวรรณโมกข์ ครูโรงเรียนบางขันวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1098 นายสมยศ ไชยสุภา ครูโรงเรียนเสาธงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1099 นายสว่าง เกตุแก้ว ครูโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและบันทึกคะแนนศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1100 นางสาวทัดดาว จันทร์ทัศน์ นักเรียนโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและบันทึกคะแนนศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1101 นางสาวอาทิตยา ปานเผาะ นักเรียนโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและบันทึกคะแนนศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1102 นางสาวสมิตา หลีชัยเลิศ นักเรียนโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและบันทึกคะแนนศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1103 นายสมนึก ผลความดี ครูโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและบันทึกคะแนนศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1104 นางสาวธารวิมล คีรีเดช นักเรียนโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1105 นางสาวทัดดาว จันทร์ทัศน์ นักเรียนโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1106 นางสาวสมิตา หลีชัยเลิศ นักเรียนโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1107 นางสาวอาทิตยา ปานเผาะ นักเรียนโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1108 นายปฐวี รัตนสุภา นักเรียนโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1109 นายสุบรรณ โมรา นักเรียนโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1110 นายอุทัย สุวรรณโมกข์ ครูโรงเรียนบางขันวิทยา คณะกรรมการฝ่ายแสงเสียงศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1111 นายสถาพร แสงระวี ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายแสงเสียงศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1112 นายเทพนิกร แก้วสุวรรณ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายแสงเสียงศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1113 นายปฐวี รัตนสุภา นักเรียนโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1114 นางสาวธารวิมล คีรีเดช นักเรียนโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1115 นายสุบรรณ โมรา นักเรียนโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาช่างอุตสาหกรรม  
1116 นายภักดี เหมทานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1117 นายภูตินันท์ เฮ้งศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1118 นายคุณาวุฒิ ศรีสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1119 นายสุชีพ ทิพย์บุญแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1120 นายดุสิต คงจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1121 นางวิภาวี อุ่นเสียม ศึกษานิเทศก์ สพม.๑๒ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1122 นายสาธร พฤกษะศรี ครูโรงเรียนปากพนัง คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1123 นายสิทธิศักดิ์ ชัยชนะ ครูโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1124 นางกชกร สิริกัญญกุล ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1125 นางวาสินี ขวัญฤทธิ์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1126 น.ส.ธัญญรัตน์ มาลากาญจน์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1127 นางช่อแก้ว จุลนวล ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1128 นางวารุณีย์ สุวรรณรัตน์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1129 นางสายจิต พันธรักษ์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1130 น.ส.ธัญญรัตน์ มาลากาญจน์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1131 นางกลอยใจ ศรีลาเทพย์ ครูโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1132 นางนารีรัตน์ พรหมศร ครูโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1133 น.ส.เปมิกา มุสิกวงศ์ ครูโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1134 น.ส.ไมตรี มุสิกวงศ์ ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1135 นายศิวพล พงษ์สมุทร ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1136 นายสุบรรณ เดชเชียร ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1137 นายอนุวัฒน์ แก้วเมือง ครูโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1138 น.ส.สุพรรณี ทรัพย์ทน ครูโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1139 นางนันทพร อามิตร ครูโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1140 น.ส.อุดมศรี บัวแก้ว ครูโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1141 นายสาธร พฤกษะศรี ครูโรงเรียนปากพนัง คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1142 นางกชกร สิริกัญกุล ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1143 นายวนิต หมีรักษา ครูโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1144 นางเกษฎา ทั่วด้าว ครูโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1145 น.ส.โสภา ทองประเสริฐ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1146 นายมาณัสย์สร อุดมธรรมปัญญา ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1147 นายอรัณย์ชายุฒม์ พูลชัย ครูโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1148 นายสิทธิศักดิ์ ชัยชนะ ครูโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1149 นางกชกร สิริกัญญกุล ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1150 นางอุไร ช่วยเจริญ ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1151 นางจุฑาทิพย์ สวนกูล ครูโรงเรียนโยธินบำรุง คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1152 นางนฤมล ปรุงเสริม ครูโรงเรียนโยธินบำรุง คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1153 นางจริยา พิศแลงาม ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1154 นางกรณ์ภัสสรณ์ ลายพยัคฆ์ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1155 นางพิศมัย วิไลประสงค์ ครูโรงเรียนคงคาประชารักษ์ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1156 นางอลิศรา เพชระ ครูโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนทราภิวัฒก์ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1157 นางวริดา สวนกูล ครูโรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1158 น.ส.บุญญารัตน์ มีฮิ่น ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1159 น.ส.ชฎารัตน์ ชิวหากาญจน์ ครูโรงเรียนบ้านเกาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1160 นางวารุณีย์ สุวรรณรัตน์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1161 นางช่อแก้ว จุลนวล ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1162 นางสายจิต พันธรักษ์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการประสานงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1163 นางวารุณีย์ สุวรรณรัตน์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการประสานงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1164 น.ส.เสาวลักษณ์ กั๋งเซ่ง ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการประสานงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1165 นางสุรัชฎา เนาว์สุวรรณ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการประสานงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1166 นายนภัทร เฮ้งศิริ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการประสานงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1167 น.ส.สุวิมล อ้นทอง ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการประสานงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1168 น.ส.สุดา จิตวิบูลย์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการประสานงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1169 น.ส.สุทธิรัตน์ ประดิษฐผล ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการประสานงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1170 น.ส.โสรญา บุญสุขกาญจน์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการประสานงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1171 นางสุนีย์ พูลพิพัฒน์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการประสานงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1172 น.ส.สาวิตรี ทองจำรัส ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการประสานงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1173 นางวรรณภา ผลอินทร์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการประสานงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1174 นายประสิทธิพร พรหมเพชร ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการประสานงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1175 นางช่อแก้ว จุลนวล ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการประสานงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1176 นางสุมาลี ใบธน ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการประสานงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1177 น.ส.นงเยาว์ มาศมาลัย ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการประสานงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1178 นางกลอยใจ ศรีลาเทพย์ ครูโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1179 นางอมรรัตน์ เจรียงพร ครูโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1180 น.ส.น้ำอ้อย ชุมทอง ครูโรงเรียนบางขันวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1181 น.ส.จิรา สุวรรณมณี ครูโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1182 นางสุนีย์ เชยบัวแก้ว ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1183 น.ส.สุจิตรา ภู่ภักดี ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ์ฯ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1184 นางนารีรัตน์ พรหมศร ครูโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1185 นางกลอยใจ ศรีลาเทพย์ ครูโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1186 นางเพียงจันทร์ หนูคง ครูโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1187 นางจุฑาทิพย์ สวนกูล ครูโรงเรียนโยธินบำรุง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1188 น.ส.สุพรรณี คงดี ครูโรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1189 น.ส.บุษบา พิทักษ์ ครูโรงเรียนปากพนัง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1190 นางอิงอร ชัยรัตน์ ครูโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1191 นายอมรินทร์ ชัยประพันธ์ ครูโรงเรียนช้างกลางประชานุกูล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1192 นางออนสา อ่อนเกลี้ยง ครูโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1193 นางนารีรัตน์ พรหมศร ครูโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1194 น.ส.เปมิกา มุสิกวงศ์ ครูโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1195 นางพรรัตน์ วุฒิสันติกุล ครูโรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1196 นางลัดดา ศิริพรหม ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1197 นางปรีญา ยอดเพ็ชร ครูโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1198 นางจำเรียง ทรัพยาสาร ครูโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1199 นางอนงค์ ทองนุ่น ครูโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1200 นางลิสา ศรีใหม่ ครูโรงเรียนสิชลประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1201 น.ส.เสาวนีย์ ศรีอินทร์ ครูโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1202 นางสุมณฑินี สมัครพงศ์ ครูโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1203 นางจุฑามาศ ภู่ภักดีพันธ์ ครูโรงเรียนนาบอน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1204 นายณรงค์ กิจแถลง ครูโรงเรียนนบพิตำวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1205 น.ส.จุทาภรณ์ อึ่งทอง ครูโรงเรียนสตรีปากพนัง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1206 นางพวงเพ็ญ บัวชุม ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1207 นางลัดดา แก้วพูล ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1208 นางสุดใจ วิเศษสิงห์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1209 นางชญานิษฐ์ คงหอม ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1210 โอภา บัวรัตนากาญจน์ ครูโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1211 น.ส.นิภาพร รักใหม่ ครูโรงเรียนบางขันวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1212 น.ส.เสาวภา เสนา ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1213 นางเสาวลักษณ์ พรมสังฆ์ ครูโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1214 นางจำลอง บุญกาญจน์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ์ฯ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1215 นางกฤษณา เกิ้นโนนกอก ครูโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1216 น.ส.สุรัสวดี นาจิตร ครูโรงเรียนทุ่งใหญ่พิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1217 นางลิสา ศรีใหม่ ครูโรงเรียนสิชลประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1218 น.ส.เสาวนีย์ ศรีอินทร์ ครูโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1219 น.ส.ไมตรี มุสิกวงศ์ ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1220 นายหยา ชายภักตร์ ครูโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1221 นายศิวพล พงษ์สมุทร ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1222 นางพัชราภรณ์ คิดเหมาะ ครูโรงเรียนบางขันวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1223 น.ส.กัญญา โอมาก ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1224 นายสุบรรณ เดชเชียร ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1225 นางนันทพร อามิตร ครูโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1226 น.ส.นราภรณ์ ศรีสุชาติ ครูโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1227 นางนพยง วงศ์สีแก้ว ครูโรงเรียนปากพนัง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1228 น.ส.อนุสรา บ่อน้อย ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1229 นางพนิดา เจริญศิลป์ ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1230 น.ส.อรรทรรศน์ รัญจุล ครูโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1231 น.ส.จินตสุมาลย์ แซ่ภู่ ครูโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1232 น.ส.สารญา โต๊ะเด ครูโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1233 นางคุณศรี ศรีพิทักษ์ ครูโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1234 น.ส.อุดมศรี บัวแก้ว ครูโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1235 นายอนุวัฒน์ แก้วเมือง ครูโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1236 นายธนากร บัณฑิศักดิ์ ครูโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1237 นางเตือนจิตร เดชพรหม ครูโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1238 นางทิพวัลย์ จอมบดินทร์ ครูโรงเรียนขนอมพิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1239 นางจารึก ไชยชนะ ครูโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1240 นางนิภา นุ่นแก้ว ครูโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1241 นางนารี เล่นทัศน์ ครูโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1242 นางอำไพ วัยวัฒน์ ครูโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1243 นางสว่างจิต ไชยรัตน์ ครูโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1244 น.ส.วาสนา คุระแก้ว ครูโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1245 นางพวงเพ็ชร์ ขุนชำนาญ ครูโรงเรียนสตรีปากพนัง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1246 นางสาวราศรี เอียดไสย ครูโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1247 น.ส.สุพรรณี ทรัพย์ทน ครูโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1248 นายสาธร พฤกษะศรี ครูโรงเรียนปากพนัง ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1249 น.ส.ชณิดาภา ศรีเปารยะ ครูโรงเรียนปากพนัง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1250 นางอรภักดิ์ ศรีสุรกานนท์ ครูโรงเรียนปากพนัง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1251 น.ส.บุษบา พิทักษ์ ครูโรงเรียนปากพนัง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1252 น.ส.พรทิพย์ กุศลสนอง ครูโรงเรียนปากพนัง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1253 นางราตรี ลือแล้ว ครูโรงเรียนปากพนัง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1254 นางวิสาขะ บุญปถัมป์ ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1255 นางจิราพร รัตนบุรี ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1256 น.ส.บุญญารัตน์ มีฮิ่น ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1257 นายอดิศร แย่งคุณเชาว์ ครูโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติฯ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1258 นางกชกร สิริกัญกุล ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1259 นายธนพล พลภักดี ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1260 นายนิรุทธ์ ทรงศรี ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1261 นายธนพล พลภักดี ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1262 นายนิรุทธิ์ ทรงศรี ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1263 นายวนิต หมีรักษา ครูโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการฟัง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1264 นางชนัฎฐา สังข์ทอง ครูโรงเรียนโยธินบำรุง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการฟัง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1265 นางรุจิรา จิตติมงคล ครูโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการฟัง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1266 นางชาลี คงฤทธิ์ ครูโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการฟัง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1267 นางสุนีย์ เชยบัวแก้ว ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการฟัง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1268 น.ส.ศุภมาส นุ่นสกุล ครูโรงเรียนฉวางรัชาดาภิเษก คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการฟัง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1269 นางมยุรา บุญธรรม ครูโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการฟัง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1270 นายวนิต หมีรักษา ครูโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการฟัง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1271 นางรุจิรา จิตติมงคล ครูโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการฟัง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1272 นางวรรณา บำรุงภักดิ์ ครูโรงเรียนเฉลิมราชอนุสรณ์ฯ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการฟัง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1273 นางนงรัตน์ เหมทานนท์ ครูโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการฟัง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1274 นางชนัฏฐา สังข์ทอง ครูโรงเรียนโยธินบำรุง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการฟัง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1275 นางเกษฎา ทั่วด้าว ครูโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการฟัง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1276 นางสุนีย์ เชยบัวแก้ว ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการฟัง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1277 น.ส.โสภา ทองประเสริฐ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทยศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1278 นางอุไรวรรณ โอฬาพฤกษ์ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทยศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1279 น.ส.โสภา ทองประเสริฐ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทยศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1280 นางมณฑิรา วัฒนา ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทยศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1281 น.ส.ณัฐณิชา ศรีสุขสวัสดิ์ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทยศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1282 น.ส.ชนากานต์ คงทองสังข์ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทยศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1283 น.ส.วิมล แซ่เดี่ยว ครูโรงเรียนโยธินบำรุง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทยศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1284 นางอุษา พนังนุวงศ์ ครูโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติฯ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทยศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1285 นางอมรรัตน์ เจรียงพร ครูโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทยศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1286 นายมาณัสย์สร อุดมธรรมปัญญา ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทยศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1287 นางอิงอร ชัยรัตน์ ครูโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเพลงกล่อมเด็ก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1288 นางธัญญาพร นาคินทร์ ครูโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเพลงกล่อมเด็ก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1289 นางจินดา ไตรภูมิ ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเพลงกล่อมเด็ก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1290 น.ส.กฤติมา แก้วประเสริฐ ครูโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเพลงกล่อมเด็ก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1291 น.ส.มณฤดี วงศ์เมฆ ครูโรงเรียนนบพิตำวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเพลงกล่อมเด็ก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1292 นายสิทธิศักดิ์ ชัยชนะ ครูโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเพลงกล่อมเด็ก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1293 นางกชกร สิริกัญญกุล ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเพลงกล่อมเด็ก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1294 นายอรัณย์ชายุฒม์ พูลชัย ครูโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเพลงกล่อมเด็ก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1295 นายไพโรจน์ รักษ์พงศ์ ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเพลงกล่อมเด็ก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1296 นายสมเกียรติ คำแหง ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเพลงกล่อมเด็ก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1297 นางจิราพร รัตนบุรี ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเพลงกล่อมเด็ก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1298 น.ส.เสาวภา เสนา ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเพลงกล่อมเด็ก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1299 นางสุวัฒนา ไกรนรา ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเพลงกล่อมเด็ก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1300 นางจิราพร สุดถนอม ครูโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเพลงกล่อมเด็ก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1301 นาpวันทยา ชำนาญกิจ ครูโรงเรียนนาบอน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเพลงกล่อมเด็ก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1302 นางอุไร ช่วยเจริญ ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเพลงกล่อมเด็ก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1303 นางจุฑาทิพย์ สวนกูล ครูโรงเรียนโยธินบำรุง ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันอ่านออกเสียงร้อยแก้ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1304 น.ส.กานต์ชนก วรรณทอง ครูโรงเรียนโยธินบำรุง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันอ่านออกเสียงร้อยแก้ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1305 นางเครือวัล สารถวิล ครูโรงเรียนโยธินบำรุง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันอ่านออกเสียงร้อยแก้ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1306 น.ส.วิมล แซ่เดี่ยว ครูโรงเรียนโยธินบำรุง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันอ่านออกเสียงร้อยแก้ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1307 นางนฤมล ปรุงเสริม ครูโรงเรียนโยธินบำรุง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันอ่านออกเสียงร้อยแก้ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1308 นางจริยา พิศแลงาม ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันอ่านออกเสียงร้อยแก้ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1309 น.ส.พรนัชชา เชื่อมใจ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันอ่านออกเสียงร้อยแก้ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1310 นางลำเจียก ศุกระกาญจน์ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันอ่านออกเสียงร้อยแก้ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1311 นางเรวดี ช่วยอักษร ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันอ่านออกเสียงร้อยแก้ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1312 นางจรัญญา มาศบรรเจิด ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันอ่านออกเสียงร้อยแก้ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1313 น.ส.นนทพร วรรณโสภณ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันอ่านออกเสียงร้อยแก้ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1314 นางสดใส ศักดิ์จิรพาพงษ์ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันอ่านออกเสียงร้อยแก้ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1315 นางสุพิญญา พรหมหมอเฒ่า ครูโรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันอ่านออกเสียงร้อยแก้ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1316 นางกรณ์ภัสสรณ์ ลายพยัคฆ์ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันอ่านออกเสียงร้อยแก้ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1317 นางอลิศรา เพชระ ครูโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนทราภิวัฒก์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1318 นางวรมณ เกื้อมา ครูโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1319 นางศศิกานต์ ศรีสวัสดิ์ ครูโรงเรียนฉลองรัฐราชอุทิศ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1320 นางจำลอง บุญกาญจน์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1321 นางคำคม ชาลี ครูโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1322 นางณัฐนันท์ จิ้วบุญชู ครูโรงเรียนตระพังพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1323 นางจุฑาทิพย์ ยนต์โต ครูโรงเรียนเสาธงวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1324 นางพัชรี เทพทอง ครูโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1325 นางนุสรณ์ จิตพิทักษ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1326 นางกฤษณา เกิ้นโนนกอก ครูโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1327 นางสว่างจิต ไชยรัตน์ ครูโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1328 น.ส.ภานุช ไชยพันธุ์ ครูโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1329 นางวาสินี ขวัญฤทธิ์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1330 นางจิราพร รัตนบุรี ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1331 นางข้องทิพย์ มีแก้ว ครูโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1332 นางพิศมัย วิไลประสงค์ ครูโรงเรียนคงคาประชารักษ์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1333 นางนิชาดา เจ๊โน๊ะ ครูโรงเรียนขนอมพิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1334 น.ส.สุพรรณี ทรัพย์ทน ครูโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1335 นางเตือนจิตร เดชพรหม ครูโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1336 นางนิรัตน์ หอมทิพย์ ครูโรงเรียนนบพิตำวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1337 นางสุพรรณี ชูบัวทอง ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1338 นางณัฐปราง สุจารีย์ ครูโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1339 นางสุมณทินี สมัครพงค์ ครูโรงเรียนทางพูนวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1340 นางอมรรัตน์ คำพุทธ ครูโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1341 น.ส.ชฎารัตน์ ชิวหากาญจน์ ครูโรงเรียนบ้านเกาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1342 นางนารีรัตน์ พรหมศร ครูโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1343 นางวันทนีย์ พืชโรจน์ ครูโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1344 นางวริดา สวนกูล ครูโรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทยศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1345 นางสุนีย์ เชยบัวแก้ว ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทยศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1346 นางจรรยา ถนอมทรัพย์ ครูโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทยศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1347 นายธนสรณ์ ศากยโรจน์ ครูโรงเรียนสตรีปากพนัง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทยศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1348 นางศิรินทิพย์ รจนา ครูโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทยศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1349 น.ส.สุจิตรา ภู่ภักดี ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ์สมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทยศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1350 นายธาดา รองคีรี ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ์สมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทยศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1351 น.ส.สุทิพา รักษามั่น ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ์สมเด็จพระศรีนครรินทร์ฯ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทยศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1352 นางสุนีย์ เชยบัวแก้ว ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทยศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1353 นางจรรยา ถนอมทรัพย์ ครูโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทยศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1354 นายธนสรณ์ ศากยโรจน์ ครูโรงเรียนสตรีปากพนัง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทยศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1355 นางจิรวรรณ ทองมาก ครูโรงเรียนโยธินบำรุง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทยศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1356 น.ส.ศิรินทิพย์ รจนา ครูโรงเรียนปากพนัง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทยศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1357 น.ส.บุญญ์ศิรินฐ์ กลับอำไพ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ์สมเด็จพระศรีนครรินทร์ฯ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทยศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1358 น.ส.บุญญารัตน์ มีฮิ่น ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเล่านิทานพื้นบ้าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1359 นางออนสา อ่อนเกลี้ยง ครูโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเล่านิทานพื้นบ้าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1360 น.ส.เยาวนารถ ยอดสุรางค์ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเล่านิทานพื้นบ้าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1361 นางชนาพร เทพลักษณ์ ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเล่านิทานพื้นบ้าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1362 นายปกรณ์ เพ็ญนุกูล ครูโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเล่านิทานพื้นบ้าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1363 น.ส.ชฎารัตน์ ชิวหากาญจน์ ครูโรงเรียนบ้านเกาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเล่านิทานพื้นบ้าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1364 น.ส.บุญญารัตน์ มีฮิ่น ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเล่านิทานพื้นบ้าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1365 น.ส.พะเยาว์ หอมเกตุ ครูโรงเรียนโยธินบำรุง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเล่านิทานพื้นบ้าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1366 นางธนาภรณ์ กรรณิการ์ ครูโรงเรียนนบพิตำวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเล่านิทานพื้นบ้าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1367 น.ส.ชฎารัตน์ ชิวหากาญจน์ ครูโรงเรียนบ้านเกาะวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเล่านิทานพื้นบ้าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1368 นางสายจิต พันธรักษ์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการจัดเอกสารข้อมูลการแข่งขันทักษะ ประกาศผลการแข่งขัน รับเรื่องร้องเรียน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1369 นางวรรณภา ผลอินทร์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการจัดเอกสารข้อมูลการแข่งขันทักษะ ประกาศผลการแข่งขัน รับเรื่องร้องเรียน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1370 น.ส.เสาวลักษณ์ กั๋งเซ่ง ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการจัดเอกสารข้อมูลการแข่งขันทักษะ ประกาศผลการแข่งขัน รับเรื่องร้องเรียน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1371 นางสุรัชฎา เนาว์สุวรรณ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการจัดเอกสารข้อมูลการแข่งขันทักษะ ประกาศผลการแข่งขัน รับเรื่องร้องเรียน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1372 น.ส.สาวิตรี ทองจำรัส ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการจัดเอกสารข้อมูลการแข่งขันทักษะ ประกาศผลการแข่งขัน รับเรื่องร้องเรียน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1373 น.ส.สุดา จิตรวิบูลย์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการจัดเอกสารข้อมูลการแข่งขันทักษะ ประกาศผลการแข่งขัน รับเรื่องร้องเรียน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1374 นายนภัทร เฮ้งศิริ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการจัดเอกสารข้อมูลการแข่งขันทักษะ ประกาศผลการแข่งขัน รับเรื่องร้องเรียน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1375 น.ส.สุวิมล อ้นทอง ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการจัดเอกสารข้อมูลการแข่งขันทักษะ ประกาศผลการแข่งขัน รับเรื่องร้องเรียน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1376 นายประสิทธิพร พรหมเพชร ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการจัดเอกสารข้อมูลการแข่งขันทักษะ ประกาศผลการแข่งขัน รับเรื่องร้องเรียน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1377 น.ส.สุทธิรัตน์ ประดิษฐผล ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการจัดเอกสารข้อมูลการแข่งขันทักษะ ประกาศผลการแข่งขัน รับเรื่องร้องเรียน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1378 น.ส.โสรญา บุญสุขกาญจน์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการจัดเอกสารข้อมูลการแข่งขันทักษะ ประกาศผลการแข่งขัน รับเรื่องร้องเรียน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1379 นางช่อแก้ว จุลนวล ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการจัดเอกสารข้อมูลการแข่งขันทักษะ ประกาศผลการแข่งขัน รับเรื่องร้องเรียน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1380 นางวารุณีย์ สุวรรณรัตน์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการจัดเอกสารข้อมูลการแข่งขันทักษะ ประกาศผลการแข่งขัน รับเรื่องร้องเรียน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1381 น.ส.นงเยาว์ มาศมาลัย ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการจัดเอกสารข้อมูลการแข่งขันทักษะ ประกาศผลการแข่งขัน รับเรื่องร้องเรียน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1382 น.ส.สุวิมล อ้นทอง ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการบันทึกภาพศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1383 น.ส.โสรญา บุญสุขกาญจน์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการบันทึกภาพศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1384 น.ส.บุญญารัตน์ มีฮิ่น ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการบันทึกภาพศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1385 น.ส.ชลธิชา ผดุงกิ่งตระกูล เจ้าหน้าที่งานธุรการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการบันทึกภาพศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1386 น.ส.นงเยาว์ มาศมาลัย ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายบริการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1387 นางสายจิต พันธรักษ์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายบริการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1388 นางสุรัชฎา เนาว์สุวรรณ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายบริการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1389 นางวรรณภา ผลอินทร์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายบริการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1390 น.ส.สุดา จิตรวิบูลย์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายบริการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1391 นางสุมาลี ใบธน ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายบริการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1392 นางวารุณีย์ สุวรรณรัตน์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1393 นางสุรัชฎา เนาว์สุวรรณ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1394 น.ส.สาวิตรี ทองจำรัส ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1395 น.ส.โสรญา บุญสุขกาญจน์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1396 น.ส.สุวิมล อ้นทอง ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1397 นางวรรณภา ผลอินทร์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายการเงินศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1398 น.ส.สุวิมล อ้นทอง ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายการเงินศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1399 นางสายจิต พันธรักษ์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายการเงินศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1400 นางวารุณีย์ สุวรรณรัตน์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายการเงินศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1401 นางสาวเบญจมาศ เภรีฤกษ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นายทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
1402 นางสาวจิรฐา ทองแก้ว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
1403 นายจำนง ซ้ายหุย ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์  
1404 นายอรุณ ไชยวรรณ์ ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์  
1405 นางศิรดา สันตยากร ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์  
1406 นายสมหมาย ทองเมือง ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์  
1407 นายบัญญัติ ศรีประเสริฐ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์  
1408 นางประทุมพร จันทร์ภักดี ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์  
1409 นายสมชัย รัตนพันธ์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์  
1410 นางสาวกฤษณี เพชรทอง ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์  
1411 นางพิมพกานต์ รัชทูล ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์  
1412 นางจริยา จิตสำรวย ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์  
1413 นางพัชรี ปานอุดม ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์  
1414 นางเกษศิรินทร์ นาคสง ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะกรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์  
1415 นางสาววันเพ็ญ หัตถประดิษฐ์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์  
1416 นางณัชปภา นิยมผล ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์  
1417 ด.ญ.เบญจพร หัตถิ นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นักเรียนช่วยปฏิบัติงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1418 ด.ญ.พิชามญชุ์ หวังธนสุนทร นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นักเรียนช่วยปฏิบัติงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1419 ด.ญ.ธนิษฐา อารยพันธ์ นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นักเรียนช่วยปฏิบัติงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1420 ด.ญ.ภัทราวดี ระวังวงค์ นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นักเรียนช่วยปฏิบัติงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1421 ด.ญ.กนกรัตน์ กันภัย นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นักเรียนช่วยปฏิบัติงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1422 ด.ญ.จิรนันท์ ชูมณี นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นักเรียนช่วยปฏิบัติงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1423 ด.ญ.นภสวรรณ เสนอศักดิ์ นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นักเรียนช่วยปฏิบัติงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1424 ด.ช.วงศธร ช้างโชติ นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นักเรียนช่วยปฏิบัติงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1425 ด.ช.รัฐนันท์ จันทร์จรุง นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นักเรียนช่วยปฏิบัติงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1426 ด.ญ.กัณฐิกา ลือชารักษ์ นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นักเรียนช่วยปฏิบัติงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1427 ด.ช.รัชชานนท์ พัวบัฑิตกุล นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นักเรียนช่วยปฏิบัติงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1428 ด.ช.ชนธีร์ จันทร์แจ่ม นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นักเรียนช่วยปฏิบัติงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1429 น.ส.ธัณย์ชนก ขาวหมดจด นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นักเรียนช่วยปฏิบัติงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1430 น.ส.ปิยฉัตร พันจินา นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นักเรียนช่วยปฏิบัติงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1431 น.ส.พัชราภา หนูเหมือน นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นักเรียนช่วยปฏิบัติงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1432 ด.ญ.กัญญาวัชร วงษ์สวัสดิ์ นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นักเรียนช่วยปฏิบัติงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1433 ด.ญ.สุธาสินี ราชทอง นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นักเรียนช่วยปฏิบัติงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1434 น.ส.กาญจนสิริ เกตุสมบัติ นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นักเรียนช่วยปฏิบัติงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1435 น.ส.ธิดารัตน์ พวงจันทร์ นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นักเรียนช่วยปฏิบัติงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1436 น.ส.ปวีณ์นุช ทองสุวรรณ นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นักเรียนช่วยปฏิบัติงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1437 น.ส.สุภาวรรณ หอมหวล นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นักเรียนช่วยปฏิบัติงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1438 น.ส.ญาณิศา สหายรักษ์ นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นักเรียนช่วยปฏิบัติงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1439 น.ส.ณัฐนี จันทร์สิงห์ นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นักเรียนช่วยปฏิบัติงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1440 น.ส.นภัสกร ศรีวิชัย นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นักเรียนช่วยปฏิบัติงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1441 น.ส.น้ำฟ้า สทานสัตย์ นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นักเรียนช่วยปฏิบัติงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1442 ด.ญ.วรรณวิสา พยุหะ นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นักเรียนช่วยปฏิบัติงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1443 ด.ญ.อาทิตยา อนุรักษ์ นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นักเรียนช่วยปฏิบัติงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1444 น.ส.พรรษานรี หนูแก้ว นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นักเรียนช่วยปฏิบัติงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1445 น.ส.สัชฌกร ร่มรุกข์ นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นักเรียนช่วยปฏิบัติงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1446 น.ส.ชนม์รวี เชาวลิต นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นักเรียนช่วยปฏิบัติงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1447 น.ส.ชัญญานุช จันสีนาค นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นักเรียนช่วยปฏิบัติงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1448 น.ส.พรปวีณ์ เรืองตรีโรจน์ นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นักเรียนช่วยปฏิบัติงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1449 น.ส.ฟิรดาวส์ กูสมาน นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นักเรียนช่วยปฏิบัติงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.12
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]