สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เบญจมราชูทิศ 175 38 27 18 240
2 กัลยาณีศรีธรรมราช 166 49 25 13 240
3 ทุ่งสง 127 35 29 46 191
4 สตรีทุ่งสง 122 35 33 26 190
5 โยธินบำรุง 110 61 36 55 207
6 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีฯ 110 50 44 64 204
7 จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 106 36 27 15 169
8 ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 102 29 21 43 152
9 ทุ่งใหญ่วิทยาคม 93 37 34 50 164
10 ปากพนัง 91 56 26 42 173
11 เมืองนครศรีธรรมราช 91 47 31 47 169
12 ฉวางรัชดาภิเษก 82 36 30 42 148
13 พรหมคีรีพิทยาคม 75 25 41 30 141
14 หัวไทรบำรุงราษฎร์ 67 34 25 50 126
15 เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 67 15 16 12 98
16 สิชลประชาสรรค์ 60 22 28 45 110
17 บางขันวิทยา 59 40 28 43 127
18 ชะอวดวิทยาคาร 56 27 26 57 109
19 ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 54 34 32 43 120
20 ชะอวด 51 29 13 59 93
21 สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 49 35 26 54 110
22 ทุ่งสงวิทยา 46 26 27 45 99
23 สิชลคุณาธารวิทยา 44 17 15 47 76
24 เชียรใหญ่ 43 31 20 49 94
25 สตรีปากพนัง 38 17 18 38 73
26 ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ 36 22 24 37 82
27 ก้างปลาวิทยาคม 34 20 20 42 74
28 ขนอมพิทยา 32 19 20 33 71
29 พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 30 24 13 47 67
30 ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ฯ 27 24 19 41 70
31 ประทีปศาสน์ 27 23 27 51 77
32 คีรีราษฎร์พัฒนา 27 23 11 20 61
33 นบพิตำวิทยา 25 30 28 35 83
34 มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ 23 22 22 54 67
35 นาบอน 23 18 13 45 54
36 ราชประชานุเคราะห์ 19 23 18 5 18 46
37 เฉลิมราชประชาอุทิศ 23 16 18 37 57
38 วังหินวิทยาคม 23 14 7 17 44
39 ช้างกลางประชานุกูล 21 11 10 43 42
40 กรุงหยันวิทยาคาร 21 7 8 45 36
41 ทางพูนวิทยาคาร 20 17 13 46 50
42 คงคาประชารักษ์ 19 18 19 31 56
43 ปากพูน 19 12 16 42 47
44 เสาธงวิทยา 19 11 15 41 45
45 โศภนคณาภรณ์ 19 6 5 10 30
46 ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ 16 20 15 56 51
47 ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา 16 13 12 36 41
48 โมคลานประชาสรรค์ 16 13 11 4 40
49 สระแก้วรัตนวิทย์ 16 12 16 44 44
50 พระพรหมพิทยานุสรณ์ 15 13 21 36 49
51 แหลมราษฎร์บำรุง 14 13 12 38 39
52 บ้านเกาะวิทยา 14 5 6 6 25
53 มะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ 13 9 13 42 35
54 นพคุณประชาสรรค์ 13 9 8 31 30
55 ควนเกยสุทธิวิทยา 12 8 7 29 27
56 ประสาธน์ราษฎร์บำรุง 11 10 11 41 32
57 ทรายขาววิทยา 11 8 13 27 32
58 ละอายพิทยานุสรณ์ 10 13 20 26 43
59 ทุ่งสงสหประชาสรรค์ 9 10 8 28 27
60 เสม็ดจวนวิทยาคม 9 7 13 28 29
61 ตรีนิมิตรวิทยา 8 14 6 32 28
62 ทุ่งสังพิทยาคม 8 13 6 36 27
63 ขอนหาดประชาสรรค์ 8 8 13 23 29
64 ตระพังพิทยาคม 8 4 3 14 15
65 ชะอวดวิทยา 8 3 4 9 15
66 เขาพังไกร 7 10 10 40 27
67 ขุนทะเลวิทยาคม 7 10 5 26 22
68 ธนรัตน์อุปถัมภ์ 7 7 11 31 25
69 ธัญญาวดีศึกษา 7 7 4 17 18
70 ปัญญาสารธรรมมูลนิธิ 6 8 8 20 22
71 ดรุณศึกษา 6 7 3 4 16
72 วิเชียรประชาสรรค์ 6 4 8 13 18
73 เกาะขันธ์ประชาภิบาล 5 7 3 13 15
74 ประสาทธรรมวิภัช 5 1 3 24 9
75 เชียรใหญ่สามัคคีวิทยา 4 14 12 25 30
76 ท้องเนียนคณาภิบาล 4 4 7 36 15
77 เทพราชพิทยาสรรค์ 3 6 7 8 16
78 นางเอื้อยวิทยา 3 5 3 18 11
79 จรัสพิชากร 3 1 0 0 4
80 เจริญวิทย์ 2 3 1 5 6
81 อินทร์ธานีวิทยาคม 1 3 6 19 10
82 บำรุงวิทยา 1 1 2 3 4
83 จุฑาวิทย์ 1 1 1 8 3
84 เจริญมิตร 1 0 6 7 7
85 เกตุชาติศึกษา 0 5 4 2 9
86 แพทยกิจพิทยา 0 2 0 0 2
87 มัธยมวีรศิลปิน 0 0 1 2 1
รวม 2,889 1,527 1,314 2,675 5,730