สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เบญจมราชูทิศ 97 68 35 200 175 38 27 18 240
2 สตรีทุ่งสง 94 49 19 162 122 35 33 26 190
3 กัลยาณีศรีธรรมราช 84 67 41 192 166 49 25 13 240
4 ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 84 46 23 153 102 29 21 43 152
5 ทุ่งสง 83 46 43 172 127 35 29 46 191
6 ปากพนัง 79 38 25 142 91 56 26 42 173
7 พรหมคีรีพิทยาคม 66 37 31 134 75 25 41 30 141
8 ทุ่งใหญ่วิทยาคม 56 37 25 118 93 37 34 50 164
9 โยธินบำรุง 55 31 39 125 110 61 36 55 207
10 จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 53 37 30 120 106 36 27 15 169
11 หัวไทรบำรุงราษฎร์ 49 32 17 98 67 34 25 50 126
12 ฉวางรัชดาภิเษก 47 34 27 108 82 36 30 42 148
13 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีฯ 46 33 40 119 110 50 44 64 204
14 สิชลประชาสรรค์ 44 27 21 92 60 22 28 45 110
15 ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 39 22 14 75 54 34 32 43 120
16 เมืองนครศรีธรรมราช 37 34 32 103 91 47 31 47 169
17 ชะอวดวิทยาคาร 37 21 24 82 56 27 26 57 109
18 เชียรใหญ่ 33 21 25 79 43 31 20 49 94
19 สิชลคุณาธารวิทยา 30 21 21 72 44 17 15 47 76
20 ชะอวด 25 25 22 72 51 29 13 59 93
21 บางขันวิทยา 23 29 23 75 59 40 28 43 127
22 ขนอมพิทยา 22 22 13 57 32 19 20 33 71
23 เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 21 24 22 67 67 15 16 12 98
24 ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ฯ 21 6 11 38 27 24 19 41 70
25 สตรีปากพนัง 20 14 11 45 38 17 18 38 73
26 คีรีราษฎร์พัฒนา 20 12 7 39 27 23 11 20 61
27 สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 18 12 23 53 49 35 26 54 110
28 ทุ่งสงวิทยา 15 17 21 53 46 26 27 45 99
29 คงคาประชารักษ์ 15 12 9 36 19 18 19 31 56
30 นบพิตำวิทยา 14 22 21 57 25 30 28 35 83
31 พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 14 16 15 45 30 24 13 47 67
32 สระแก้วรัตนวิทย์ 14 10 11 35 16 12 16 44 44
33 โมคลานประชาสรรค์ 12 6 5 23 16 13 11 4 40
34 มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ 11 13 17 41 23 22 22 54 67
35 ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ 11 11 6 28 16 20 15 56 51
36 มะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ 11 10 7 28 13 9 13 42 35
37 ประทีปศาสน์ 11 6 10 27 27 23 27 51 77
38 ราชประชานุเคราะห์ 19 10 13 3 26 23 18 5 18 46
39 เสาธงวิทยา 10 4 6 20 19 11 15 41 45
40 ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ 9 10 11 30 36 22 24 37 82
41 วังหินวิทยาคม 9 9 5 23 23 14 7 17 44
42 แหลมราษฎร์บำรุง 9 8 6 23 14 13 12 38 39
43 ทางพูนวิทยาคาร 9 6 6 21 20 17 13 46 50
44 ช้างกลางประชานุกูล 9 3 7 19 21 11 10 43 42
45 โศภนคณาภรณ์ 9 3 2 14 19 6 5 10 30
46 กรุงหยันวิทยาคาร 8 7 6 21 21 7 8 45 36
47 ทุ่งสงสหประชาสรรค์ 8 2 2 12 9 10 8 28 27
48 ก้างปลาวิทยาคม 7 15 8 30 34 20 20 42 74
49 นาบอน 7 7 8 22 23 18 13 45 54
50 ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา 7 7 6 20 16 13 12 36 41
51 เฉลิมราชประชาอุทิศ 7 7 2 16 23 16 18 37 57
52 ปากพูน 7 4 3 14 19 12 16 42 47
53 ขอนหาดประชาสรรค์ 7 1 3 11 8 8 13 23 29
54 บ้านเกาะวิทยา 6 8 2 16 14 5 6 6 25
55 ควนเกยสุทธิวิทยา 5 7 4 16 12 8 7 29 27
56 ทรายขาววิทยา 5 5 5 15 11 8 13 27 32
57 เสม็ดจวนวิทยาคม 5 2 5 12 9 7 13 28 29
58 ธนรัตน์อุปถัมภ์ 5 2 5 12 7 7 11 31 25
59 ชะอวดวิทยา 5 1 4 10 8 3 4 9 15
60 นพคุณประชาสรรค์ 4 7 1 12 13 9 8 31 30
61 ท้องเนียนคณาภิบาล 4 3 7 14 4 4 7 36 15
62 ธัญญาวดีศึกษา 4 3 3 10 7 7 4 17 18
63 ดรุณศึกษา 4 2 1 7 6 7 3 4 16
64 ตระพังพิทยาคม 4 1 1 6 8 4 3 14 15
65 พระพรหมพิทยานุสรณ์ 3 6 9 18 15 13 21 36 49
66 เขาพังไกร 2 10 5 17 7 10 10 40 27
67 เชียรใหญ่สามัคคีวิทยา 2 7 5 14 4 14 12 25 30
68 ปัญญาสารธรรมมูลนิธิ 2 6 3 11 6 8 8 20 22
69 วิเชียรประชาสรรค์ 2 2 5 9 6 4 8 13 18
70 เทพราชพิทยาสรรค์ 2 2 1 5 3 6 7 8 16
71 จรัสพิชากร 2 0 1 3 3 1 0 0 4
72 ประสาทธรรมวิภัช 1 5 3 9 5 1 3 24 9
73 ละอายพิทยานุสรณ์ 1 4 5 10 10 13 20 26 43
74 เกาะขันธ์ประชาภิบาล 1 2 4 7 5 7 3 13 15
75 ขุนทะเลวิทยาคม 1 1 2 4 7 10 5 26 22
76 นางเอื้อยวิทยา 1 0 4 5 3 5 3 18 11
77 เจริญวิทย์ 1 0 0 1 2 3 1 5 6
78 เจริญมิตร 1 0 0 1 1 0 6 7 7
79 ตรีนิมิตรวิทยา 0 4 7 11 8 14 6 32 28
80 ประสาธน์ราษฎร์บำรุง 0 4 6 10 11 10 11 41 32
81 ทุ่งสังพิทยาคม 0 2 2 4 8 13 6 36 27
82 จุฑาวิทย์ 0 2 0 2 1 1 1 8 3
83 อินทร์ธานีวิทยาคม 0 1 0 1 1 3 6 19 10
84 บำรุงวิทยา 0 1 0 1 1 1 2 3 4
85 แพทยกิจพิทยา 0 0 1 1 0 2 0 0 2
86 เกตุชาติศึกษา 0 0 0 0 0 5 4 2 9
87 มัธยมวีรศิลปิน 0 0 0 0 0 0 1 2 1
รวม 1,616 1,174 971 3,761 2,889 1,527 1,314 2,675 5,730