สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เบญจมราชูทิศ 97 68 35 200 175 38 27 18 240
2 สตรีทุ่งสง 94 49 19 162 122 35 33 26 190
3 กัลยาณีศรีธรรมราช 84 67 41 192 166 49 25 13 240
4 ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 84 46 23 153 102 29 21 43 152
5 ทุ่งสง 83 46 43 172 127 35 29 46 191
6 ปากพนัง 79 38 25 142 91 56 26 42 173
7 พรหมคีรีพิทยาคม 66 37 31 134 75 25 41 30 141
8 ทุ่งใหญ่วิทยาคม 56 37 25 118 93 37 34 50 164
9 โยธินบำรุง 54 31 38 123 108 61 36 55 205
10 จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 53 37 30 120 106 36 27 15 169
11 หัวไทรบำรุงราษฎร์ 49 32 17 98 67 34 25 50 126
12 ฉวางรัชดาภิเษก 47 34 27 108 82 36 30 42 148
13 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีฯ 45 33 40 118 109 50 44 64 203
14 สิชลประชาสรรค์ 42 27 21 90 58 22 28 45 108
15 ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 39 22 14 75 54 34 32 43 120
16 ชะอวดวิทยาคาร 37 21 24 82 56 27 26 57 109
17 เมืองนครศรีธรรมราช 34 31 32 97 85 47 31 47 163
18 เชียรใหญ่ 33 21 25 79 43 31 20 49 94
19 สิชลคุณาธารวิทยา 30 21 21 72 44 17 15 47 76
20 ชะอวด 25 25 22 72 51 29 13 59 93
21 บางขันวิทยา 23 29 23 75 59 40 28 43 127
22 ขนอมพิทยา 22 22 13 57 32 19 20 33 71
23 เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 21 24 22 67 67 15 16 12 98
24 ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ฯ 21 6 11 38 27 24 19 41 70
25 สตรีปากพนัง 20 14 11 45 38 17 18 38 73
26 สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 18 12 23 53 49 35 26 54 110
27 คีรีราษฎร์พัฒนา 17 12 7 36 24 23 11 20 58
28 คงคาประชารักษ์ 15 12 9 36 19 18 19 31 56
29 นบพิตำวิทยา 14 21 21 56 24 30 28 35 82
30 ทุ่งสงวิทยา 14 16 21 51 44 26 27 45 97
31 พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 14 16 15 45 30 24 13 47 67
32 สระแก้วรัตนวิทย์ 13 9 11 33 14 12 16 44 42
33 โมคลานประชาสรรค์ 12 6 5 23 16 13 11 4 40
34 มะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ 11 10 7 28 13 9 13 42 35
35 ประทีปศาสน์ 11 6 10 27 27 23 27 51 77
36 มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ 10 13 17 40 22 22 22 54 66
37 เสาธงวิทยา 10 4 6 20 19 11 15 41 45
38 ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ 9 11 6 26 14 20 15 56 49
39 แหลมราษฎร์บำรุง 9 8 6 23 14 13 12 38 39
40 ราชประชานุเคราะห์ 19 8 13 3 24 21 18 5 18 44
41 ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ 8 8 11 27 33 22 24 37 79
42 ทางพูนวิทยาคาร 8 5 5 18 17 17 13 46 47
43 ช้างกลางประชานุกูล 8 3 7 18 20 11 10 43 41
44 ทุ่งสงสหประชาสรรค์ 8 2 2 12 9 10 8 28 27
45 ก้างปลาวิทยาคม 7 15 8 30 34 20 20 42 74
46 นาบอน 7 7 8 22 23 18 13 45 54
47 ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา 7 7 6 20 16 13 12 36 41
48 กรุงหยันวิทยาคาร 7 5 6 18 18 7 8 45 33
49 ขอนหาดประชาสรรค์ 7 1 3 11 8 8 13 23 29
50 เฉลิมราชประชาอุทิศ 6 7 1 14 21 16 18 37 55
51 บ้านเกาะวิทยา 5 8 2 15 13 5 6 6 24
52 ควนเกยสุทธิวิทยา 5 7 4 16 12 8 7 29 27
53 ทรายขาววิทยา 5 5 5 15 11 8 13 27 32
54 ปากพูน 5 4 3 12 15 12 16 42 43
55 เสม็ดจวนวิทยาคม 5 2 5 12 9 7 13 28 29
56 ธนรัตน์อุปถัมภ์ 5 2 5 12 7 7 11 31 25
57 ชะอวดวิทยา 5 1 4 10 8 3 4 9 15
58 นพคุณประชาสรรค์ 4 7 1 12 13 9 8 31 30
59 ท้องเนียนคณาภิบาล 4 3 7 14 4 4 7 36 15
60 ดรุณศึกษา 4 2 1 7 6 7 3 4 16
61 ตระพังพิทยาคม 4 1 1 6 8 4 3 14 15
62 วังหินวิทยาคม 3 9 5 17 17 14 7 17 38
63 พระพรหมพิทยานุสรณ์ 3 6 9 18 15 13 21 36 49
64 ธัญญาวดีศึกษา 3 3 3 9 6 7 4 17 17
65 เขาพังไกร 2 10 5 17 7 10 10 40 27
66 เชียรใหญ่สามัคคีวิทยา 2 7 5 14 4 14 12 25 30
67 ปัญญาสารธรรมมูลนิธิ 2 6 3 11 6 8 8 20 22
68 วิเชียรประชาสรรค์ 2 2 5 9 6 4 8 13 18
69 โศภนคณาภรณ์ 2 2 2 6 12 6 5 9 23
70 เทพราชพิทยาสรรค์ 2 2 1 5 3 6 7 8 16
71 จรัสพิชากร 2 0 1 3 3 1 0 0 4
72 ประสาทธรรมวิภัช 1 5 3 9 5 1 3 24 9
73 ละอายพิทยานุสรณ์ 1 4 5 10 10 13 20 26 43
74 เกาะขันธ์ประชาภิบาล 1 2 4 7 5 7 3 13 15
75 นางเอื้อยวิทยา 1 0 4 5 3 5 3 18 11
76 เจริญวิทย์ 1 0 0 1 2 3 1 5 6
77 เจริญมิตร 1 0 0 1 1 0 6 7 7
78 ตรีนิมิตรวิทยา 0 4 7 11 8 14 6 32 28
79 ประสาธน์ราษฎร์บำรุง 0 4 6 10 11 10 11 41 32
80 ทุ่งสังพิทยาคม 0 2 2 4 8 13 6 36 27
81 จุฑาวิทย์ 0 2 0 2 1 1 1 8 3
82 ขุนทะเลวิทยาคม 0 1 2 3 6 10 5 26 21
83 อินทร์ธานีวิทยาคม 0 1 0 1 1 3 6 19 10
84 บำรุงวิทยา 0 1 0 1 1 1 2 3 4
85 แพทยกิจพิทยา 0 0 1 1 0 2 0 0 2
86 เกตุชาติศึกษา 0 0 0 0 0 5 4 2 9
87 มัธยมวีรศิลปิน 0 0 0 0 0 0 1 2 1
รวม 1,576 1,162 968 3,706 2,833 1,527 1,314 2,674 5,674