คำขวัญตราสัญลักษณ์

 

คำขวัญและตราสัญญลักษณ์

ความหมายของตราสัญลักษณ์
ตราสัญลักษณ์นี้เป็นการบ่งบอกให้เห็นถึงการร่วมมือร่วมใจกันกิจกรรมของ ๒ จังหวัด ที่ประกอบด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง ภายใต้การกำกับของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
รูปองค์พระมหาธาตุ หมายถึง สัญลักษณ์ของคุณงามความดี และเป็นจังหวัดที่เป็นต้นแบบในพุทธศาสนาที่มีในภาคใต้ ตามลัทธิลังกาวงศ์ อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
รูปเขาอกทะลุ หมายถึง ภูเขาที่มีแสงสว่างลอดผ่านได้ อันเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของจังหวัดพัทลุง
หัวนโม  หมายถึง  สัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นภาคใต้อันเชื่อมโยงไปสู่คำขวัญของการงาน ที่ว่า

"เด็กไทยใจมุ่งมั่น สร้างสรรค์ด้วยปัญญา พัฒนาสู่สากล"
Determined Thai youth, driven by intelligence and dreams, develop their place in the global society