ประกาศจากศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
1. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ประเภทสำรวจ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ให้จัดทำรายงานจำนวน 5 ชุด ส่งเอกสารรายงานโครงงานก่อนวันแข่งขัน โดยกำหนดส่งถึงจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
ภายใน   วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 16.30 น.   รายละเอียดตามเอกสาร   


การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 

  1. ลำดับการประกวดการแสดง  ม.ต้น 1-3     Science-Show    ปรับปรุ่ง 15 พ.ย. 17.45 
  2. ลำดับการประกวดการแสดง  ม.ปลาย 4-6  Science-Show    ปรับปรุ่ง 15 พ.ย. 17.45

วันพุธ ที่ 09 พฤศจิกายน 2559 เวลา 21:27 น.