การพิมพ์บัตรประจำตัว ผู้เข้าแข่งขัน
               
 

ระบบพิมพ์บัตรประจำตัว จะเปิดให้โรงเรียนและศูนย์วิชาการพิมพ์ได้
ตั้งแต่     วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 น.
แนวปฏิบัติ :
1. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน กรรมการตัดสิน และ
    กรรมดำเนินงาน (ชื่อ-สกุล, โรงเรียน, รายการ, เวลา, สถานที่) โดย
    ตรวจเมื่อเป็นไฟล์ PDF ถ้าถูกต้องให้ Save ลงเครื่อง ก่อนนำไปพิมพ์
2. เมื่อตรวจสอบทุกอย่างถูกต้อง โรงเรียนและศูนย์แข่งขัน สามารถพิมพ์บัตร
    ประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน กรรมการตัดสิน กรรมการดำเนินงาน 
    โดยให้เป็นไปตามข้อตกลงของศูนย์วิชา ว่าจะให้ใช้บัตรชนิดใดบ้าง
    ซึ่งมีบัตรทั้งหมด  4 ประเภท คือ
    1) บัตรผู้เข้าแข่งขัน สีขาว                     2) บัตรครูผู้ฝึกสอน สีขาว/สีเขียว
    3) บัตรกรรมการตัดสิน สีขาว/ฟ้า            4) บัตรคณะกรรมการดำเนินงาน สีแสด

 

3. พิมพ์บัตรโดยใช้กระดาษขนาด A4 พิมพ์ตามแนวตั้งจะได้บัตร 2 ใบ นำมาตัด
    แล้วพับครึ่ง จะได้บัตรขนาด 9.5x14 ซ.ม.
4  ใส่ซองพลาสติกขนาด 10x14 ซม.(XL) เพื่อเก็บไว้ใช้ในปีต่อไป
                                        

ตัวอย่างการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ :
การตั้งค่าเครื่องพิมพ์แบบที่ 1            การตั้งค่าเครื่องพิมพ์แบบที่ 2

วันอังคาร ที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 16:25 น.