ผู้ประสานงาน การแข่งขันทักษะงานศิลปะหัตถกรรมฯภาคใต้ ของสพม.12
ผู้ประสานงาน การแข่งขันทักษะงานศิลปะหัตถกรรมฯภาคใต้ ของสพม.12
กลุ่มส่งเสริมจัดการจัดการศึกษา
1. นางสาวพรทิพย์ เกิดสม        089-2978036
2. นางอำนวย ไตรสุวรรณ         086-5199993
3. นางโสพิตตา แก้ววิชิต          081-2706383
4. นางสุนิสา เพียรดี                084-4461812 
กลุ่มนิเทศติดตามฯ
1. นางสุรัชนี อยู่สบาย              088-7523909
2. นายวิเชียร ปาณะพงศ์           089-6743218
วันอังคาร ที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 21:09 น.