ประกาศจากฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน

                     ประกาศจากฝ่ายทะเบียน

การใช้สถานที่และระบบสื่อสารในการส่งข้อมูลการแข่งขัน
1.  
ศูนย์แข่งขันใดที่จะใช้สถานที่ ณ ศูนย์อำนวยการจัดการแข่งขัน
       (ฝ่ายทะเบียน) บริเวณห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนเบญจฯ
       ในการบันทึกคะแนนและประกาศผลการแข่งขันของศูนย์
       ให้ประสานงาน แจ้งชื่อศูนย์และจำนวนคนที่มาปฏิบัติงาน     
       ได้ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ สพม.12 โทรศัพท์ 075345050
        ต่อ 107   
 เพื่อเตรียมระบบคอมพิวเตอร์และสถานที่
2.     ระบบสื่อสารที่ใช้ในการส่งข้อมูลผลการแข่งขัน มีดังนี้
           2.1 ไลน์กลุ่มฝ่ายทะเบียนงานมัธยม
           2.2  วิทยุสื่อสาร ย่านความถี่ CB 245 (เครื่องแดง)
                  ช่อง 26 และ VHF 147.300 Mhz
                   มีเครื่องให้ยืมใช้ แจ้งได้ที่ฝ่ายทะเบียน
           2.3 โทรศัพท์ของผู้ดูแลระบบและนายทะเบียนกลาง 
                   1. นายไตรรงค์  สาดแว         081-2711742
  
          โดยให้ทุกศูนย์แข่งขันพิจารณาเลือกใช้ตามความเหมาะสม 

                    แนวปฎิบัติของการรับรายงานตัวและการประกาศผล                               

วันอาทิตย์ ที่ 23 ตุลาคม 2559 เวลา 12:15 น.