งานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 26
กำหนดการงานแถลงข่าว
งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาครั้งที่ 26 ปีการศึกษา 2559
"เด็กไทยใจมุ่งมั่น  สร้างสรรค์ด้วยปัญญา  พัฒนาสู่สากล" 

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559 
ณ  ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 

กำหนดการ
วันอังคาร ที่ 08 พฤศจิกายน 2559 เวลา 19:52 น.