รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2559
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ, โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช, โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช, โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 22 - 24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. เด็กหญิงชนม์นิภา   ช่วยชาตรี
 
1. นางพวงเพ็ญ   บัวชุม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา 1. เด็กหญิงวิลาวรรณ  เอี่ยมเพ็ง
 
1. นางจิราภรณ์  ถนอมสิน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. เด็กชายกรีฑา  ชนะกาญจน์
 
1. นางอุไรวรรณ  โอลาพฤกษ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนบพิตำวิทยา 1. นางสาวพัฒวราภรณ์  ณ เพ็ชรวิจารณ์
 
1. นางนิรัตน์  หอมทิพย์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 1. นางสาวอรปรีญา  ภิรมย์รักษ์
 
1. นางสาวจิราวรรณ  บัวเกตุ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร 1. นางสาวอภิญญา  ศรีปลอด
 
1. นางรอยพิมพ์  มานะวิน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ 1. นางสาวรชยา  โต๊ะตาม
 
1. นางปรีญา  ยอดเพ็ชร
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นายณัฐดนัย  หิตโกเมท
 
1. นางชญานิศ  คงหอม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ชุมแก้ว
 
1. นางสาวสุวรรณา  วัชรจิตตานนท์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. เด็กหญิงนัทธมน  ชุมนุ้ย
 
1. นางสว่างจิต  ไชยรัตน์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นางสาวพจนวรรณ  สุวรรณา
 
1. นางวารุณีย์  สุวรรณรัตน์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. นางสาวธีรนันท์  ศรีระษา
 
1. นางออนสา  อ่อนเกลี้ยง
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ 1. นางสาวปฐมาวดี  ทองขาว
 
1. นางสาวธิดารัตน์  อินทรโชติ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล 1. นายองอาจ  พรหมคีรี
 
1. นางอมรรัตน์  เดชพรหม
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นางสาวสุคนธา  แซ่เล่า
 
1. นายมาณัสย์สร  อุดมธรรมปัญญา
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล 1. นางสาวประกายดาว  โกสะรุทธะ
 
1. นายอมรินทร์  ชัยประพันธ์
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีฯ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นะระโต
 
1. นางจำลอง  บุญกาญจน์
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวด 1. เด็กหญิงปิยพัทธ์  หนูสาย
 
1. นางคนึงนิจ  เหมือนพะวงศ์
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นางสาววรา  แซ่อุ่ย
 
1. นางสาวธุวพร  สุขชุ่ม
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงสุรัญญา  สุดใจ
 
1. นางสาวสุรัสวดี  นาจิตร
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 1. นางสาวสมฤทัย  สาภัคดี
 
1. นางเพ็ญศรี  หนูหนอง
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 1. นางสาวกุลปรียา  อักษรสวัสดิ์กุล
 
1. นางสาวภานุช  ไชยพันธ์
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. นางสาวปิยธิดา  เจียรมาศ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปุณชรัศมิ์  แพ่งกุล
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 1. นางสาวสุวนันท์  จันทร์ธิบดี
 
1. นางนันทพร   อามิตร
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงเกศิณี  แสงชาตรี
 
1. นางวรางค์  ราชนิยม
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวนฤกานต์   ปานสังข์
 
1. นางเสาวณีย์  ทองขำ
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ศรีวิชัย
 
1. นางพัฒจิรา  จันทร์ดำ
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  สงพัฒน์แก้ว
 
1. นางสาวกัญญา   โอมาก
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นายจักรพรรดิ์  หนูแก้ว
 
1. นางวรนุช  ชีถนอม
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวรวิวรรณ   อิ้ววังโส
 
1. นางเสาวณีย์  ทองขำ
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 1. นางสาวสิริญญา  คงสุด
 
1. นางสาวจารุณี  นิยมญาติ
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 1. นายชญนนท์  ขุนชำนาญ
 
1. นางสลิล  สุขแสน
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 81.54 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 1. นางสาวมนัสชยา   มากจริง
2. นางสาวสุชาดา  สันโดด
3. นางสาวสุภัสรา  แก้วผ่อง
 
1. นางสาวศิริพร  พุทธแก้ว
2. นางโสพิน  แก้วสุข
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงข้องเทพิน  มีแก้ว
2. เด็กหญิงชัญญา  เหมือนจันทร์
3. เด็กหญิงทิพรดา  เบิกบาน
 
1. นางอุไรวรรณ  โอลาพฤกษ์
2. นางสาวโสภา  ทองประเสริฐ
 
35 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 83.74 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. เด็กหญิงจิรัสติกาญจน์   ส้มเขียวหวาน
2. นางสาวพิมลพรรณ   แก้วสุข
3. นางสาวอนันดา  ชยากร
 
1. นางสุนีย์   เชยบัวแก้ว
2. นางเสาวณีย์  ทองขำ
 
36 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 82.27 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 1. นางสาวกชกร  ปลอดกรรม
2. นางสาวพรพิมล  วังบุญคง
3. นางสาวสุกัญญา  เส้งสุก
 
1. นางอลิศรา  เพชระ
2. นายอดิศร  แย่งคุณเชาว์
 
37 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 80.27 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 1. นางสาวณัฐสิมา  เพชรเศรษฐ
2. นางสาวปริยากร  ใจห้าว
3. นางสาวพาหุรัด  แก้วกุล
 
1. นางสลิล  สุขแสน
2. นางสาวสารญา  โต๊ะเด
 
38 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 88.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นายณัฐพล  พัดมณี
2. นายยุทธิชัย   อุปการดี
3. นางสาวเวย์ธิฌา   ขุนทองจันทร์
 
1. นางพนิดา  เจริญศิลป์
2. นางเสาวณีย์  ทองขำ
 
39 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 1. นายชินภัทร  แก้วชื่น
2. นางสาววริศรา  บุญรอด
3. นายวัชราธร  คำแหง
 
1. นางสาวอัญชลิกร  การัยภูมิ
2. นางกัลยา  ยอดวิจารณ์
 
40 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  แพทย์ประเสริฐ
2. นางสาวศศินา  มะลิเผือก
 
1. นางสาวภัทรญาดา  ไชยฤกษ์
2. นายสุบรรณ  เดชเชียร
 
41 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐภัทร  บริพัฒน์
2. เด็กหญิงลักขณา  สิงห์สามารถ
 
1. นายหยา  ชายภักตร์
2. นายเฉลิมชาติ  ลิ่มกุล
 
42 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นายกิตติพงศ์  กิจสมพร
2. เด็กชายพชรพล   พรหมเพศ
 
1. นางกชกร   สิริกัญญกุล
2. นางจิราพร   รัตนบุรี
 
43 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. เด็กหญิงณัฎฐ์ชานันท์  ผลเกลี้ยง
2. เด็กหญิงเพชรลดา  จันทรสอน
 
1. นางอรภักดิ์  ศรีสุรภานนท์
2. นางสาวกัลยา  สุวพันธ์
 
44 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 1. นางสาวชนกพัชร  สระทองพูล
2. นางสาวนางสาวสโรชินี  บุญคง
 
1. นางสาวศิริพร  พุทธแก้ว
2. นางสาวอัญชณา  แสงกระจ่าง
 
45 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นางสาวปิยะวดี  ขาวเอี่ยม
2. นางสาวพิชญนันท์  ศรีอุดม
 
1. นางช่อแก้ว  จุลนวล
2. นางสาวสุวิมล  อ้นทอง
 
46 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. นายตะวัน  ผิวทองงาม
2. นายปิยะพงษ์  เดชารัตน์
 
1. นายณัษฐา  สิงหพันธุ์
 
47 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นางสาวศศธร  ศิริกุลสถิตย์
 
1. นางอุษณีย์  ศิริสานต์
 
48 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นางสาวพรนภัส  ญาณรัตน์
 
1. นายถาวร  พันธนียะ
 
49 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กชายวิษณุวัฒน์  ชาญณรงค์
2. เด็กหญิงศศิโสม  ฉิ้ม
3. เด็กหญิงแพรมณ  มินา
 
1. นางสาวอังคณา  สุวรรณพัฒน์
2. นางขัตติยา  เจนการ
 
50 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. นายปัญญาชนม์  ประสงค์สุข
2. นางสาวศรัญญา  ยอดสุรางค์
3. นางสาวศิรินันทน์  นนทิจันทร์
 
1. นายอำนาจ  สุขห่อ
2. นางสาวบังอรศรี  ทองเพ็ชร
 
51 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 1. เด็กชายชิษณุพงศ์   ราชมณี
2. เด็กหญิงวรรณชนก    เกตุแก้ว
3. เด็กหญิงเนตรดาว    รวดเร็ว
 
1. นางพยอม    แก้วลำหัด
2. นางสาวจิราพร   บุญมาก
 
52 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชลิดา  เตาเกตุ
2. เด็กหญิงดวงฤทัย  จันทร์นก
3. เด็กหญิงนภัทร  ขวัญใจ
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ  สังคานาคิน
2. นางสุจิตรา  สุวรรณชัย
 
53 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  นาคทุ่งเตา
2. เด็กหญิงอุบลวรรณ  เมืองนวด
3. เด็กหญิงเปรมฤดี  ทรงนาศึก
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  ภูมิสถิตย์
2. นางรัตนาภรณ์  เรืองรุก
 
54 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวผกามาศ  ต่างสี
2. นางสาวภรณ์กมล  บุญทอง
3. นางสาวอัญญาณี  เวชพิทักษ์
 
1. นายวันชัย  บุญประสพ
2. นางเสาวรัตน์  รามแก้ว
 
55 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. เด็กชายดิชพงษ์  มุสิกะ
2. เด็กชายธนพล  สวนจันทร์
 
1. นางสาวโสรยา  ศรีสุขใส
 
56 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. เด็กชายชนินทร  แซ่ล้อ
2. เด็กชายเจนณรงค์  นพวงศ์
 
1. นางวนิดา  วารีรักษ์
2. นายไกรสร  ขุนวิเศษ
 
57 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 1. เด็กชายวิชญ์พล  ระพีกุล
2. เด็กหญิงวิภาวดี  พรหมพิทักษ์
 
1. นางอรอุมา  นิตย์วิมล
2. นางสุจิตรา  สุวรรณชัย
 
58 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 1. นายวัชรากร  ส้มแป้น
2. นายวีระพงษ์  แฉล้ม
 
1. นายสุรศักดิ์  แสนภักดี
 
59 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. นายจิรพงค์  ปรางสุรางค์
2. นายธนวัต  เทพี
 
1. นางวไลลักษณ์  ทองวิจิตร
 
60 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นายพันธกานต์  เกียรติไพศาลโสภณ
2. นายวัชรากร  แท่นแก้ว
 
1. นายศุภนัส  นงค์นวล
2. นางสาวเสาวนีย์  บุญแก้ว
 
61 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 1. นางสาวณัฐธิดา  อุดมพรสุขสันต์
2. นางสาวนวพร  หน่อทอง
 
1. นางอรอุมา  นิตย์วิมล
2. นางสุจิตรา  สุวรรณชัย
 
62 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงอินทัชชา  อินทองปาน
 
1. นางสาวอรวรรณ  หนูคง
 
63 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตระพังพิทยาคม 1. นางสาวจินต์จุฑา  ชูดวง
 
1. นางชุลีพร  หมันเร๊ะ
 
64 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นางสาวเปรมยุดา  แก้วปลายคลอง
 
1. นางสาวษิราณีย์  บุญเกิด
 
65 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. นางสาวสมฤดี  หยู่ทองคำ
 
1. นางสุดาวรรณ  เดชศิริ
 
66 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. เด็กชายณฐนนท์  มีแก้ว
2. เด็กชายณัชพล  มีเสียง
3. เด็กชายธรรม์  เหมจินดา
 
1. นางปรีดา  เปาะทองคำ
2. นางสาวกุสุมา  เชาวลิต
 
67 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นายนัทธ์  พนิตอังกูร
2. นายนิรวัจ  วิศาลเสาวภาคย์
3. นางสาวปนาทิพย์  ฉิมรักษ์
 
1. นางอุไรวรรณ  จุลสิกขี
2. นางปัญญลักษณ์  เคารพาพงศ์
 
68 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นางสาวกรกนก  หนูตะพง
2. นางสาวณัฎฐาวดี  เจริญสุข
3. นางสาวพัชราพรรณ  พฤกษ์สุวัฒน์
 
1. นางสุชาดา  จิตจำ
2. นางพวงผกา  โชติวัน
 
69 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 1. นางสาวสุทธิดา  เภอรักษ์
2. เด็กหญิงอังคณา  ศรีอินทร์
3. นางสาวอัญธิกา  แก้วนวล
 
1. นางสาวนวิญญา   กุณฑล
2. นางสาวกัญจนพร  พรหมแก้ว
 
70 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  หวังชัย
2. เด็กหญิงฐิติพร  จันทร์แก้ว
3. เด็กชายศุภวิชญ์  รัตนบุรี
 
1. นายวุฒิชัย  จีนเมือง
2. นางสาวบุปผาพรรณ  ทองนวล
 
71 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. นางสาวจุฬาภรณ์  บัวแก้ว
2. นางสาวนฤมล  รอดสีเสน
3. นางสาวปัทลิตา  บัวชื่น
 
1. นางสุรัสวดี  มณี
2. นางสาวสินจัย  ชัยคงทอง
 
72 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีฯ 1. นางสาวชลธิษา  ชุ่มชื่น
2. นายธีรวัฒน์  ภิรมย์รักษ์
3. นายพันธ์ณรงค์  ปลอดเถา
 
1. นางมัณฑิตา  ชัยมุสิก
2. นางธัญรส  เหมจินดา
 
73 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นางสาวฐิติรัตน์  จันทร
2. นางสาวถิรดา  เกื้อมี
3. นางสาวอัมภิกา  อุณาตระการ
 
1. นางกนกรัตน์  สิงห์นุ้ย
2. นางเรณู  รักดำ
 
74 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 1. เด็กชายสิรวิชญ์  ศรีหนู
2. เด็กหญิงเพชรรัตน์  สร้อยสังวาลย์
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ราชแป้น
 
1. นางบัวคลี่  จงหวัง
2. นางสาวจุรีย์  ไก่แก้ว
 
75 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงกชกร  ถิ่นคีรี
2. เด็กชายธีรพัฒน์  บุญเมือง
3. เด็กชายสถาพร  บุญทอง
 
1. นางฉวีวรรณ  พรหมดวง
2. นายบุญส่ง  พรหมพิชญานนท์
 
76 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. นายประเสริฐ  กำเนิดมณี
2. นายวิโรจน์  เรืองศรี
3. นายอนุชา  เพชรรอบ
 
1. นางสุธิรา  เพชรชูช่วย
2. นางสาวศศิกานต์  เพ็ชรหนู
 
77 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวกานต์ทิตา  หนูจ้อย
2. นางสาววฤชาดา   ทองเทพ
3. นายวีระสิทธิ์  ชำนาญกิจ
 
1. นางสาวทิพยวรรณ์  ไกรนรา
2. นางนันทนัช  ทองอยู่
 
78 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นางสาวณัฐณิชา  แก้วนพรัตน์
2. นางสาวศกลวรรณ  แดงบรรจง
3. นางสาวศตนันท์  ไชยพงษ์
 
1. นางจันทร์ทิพย์  จุลศักดิ์
2. นางสาวปิยะนุช  จิตนุพงศ์
 
79 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กหญิงฉัตรวรุณ  เสนากัลป์
2. นางสาวตรีชฎา  รัชสีห์
3. เด็กหญิงปุญญิศา  เนาว์รุ่งโรจน์
 
1. นางสาวหทัยภัทร  อำลอย
2. นางสาวชวัลรัตน์  ฤทธิเดช
 
80 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กชายซิลมีย์  หมากปาน
2. เด็กหญิงบุญสิตา  บัวหลวง
3. เด็กหญิงพินทุณิชา  พงศ์เสนา
 
1. นางกาญจนา   อิทธคาม มะลิชู
2. นางสาวอ้อมใจ  พรหมรักษ์
 
81 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นางสาวกานติมา  ย้วนบุญหลิม
2. นางสาวศุภนิดา  อุดหนุนกาญจน์
3. นายฮาริน  โต๊ะหลี
 
1. นางธัญชนก  สร้อยสุวรรณ
2. นางสาวประภากร  เชาวลิต
 
82 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 81.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นายภานุวัฒน์   บุญจันทร์ศรี
2. นางสาวสริตา   เจ๊ะหลี
3. นางสาวอภิสรา   ภาระอาสม
 
1. นางสุจิตรา  สุวรรณบรรจง
2. นางจิตประภา  ศักดามาศ
 
83 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นายปริญญา  มะอักษร
2. นางสาวศศิธร  หีดแก้ว
3. นายศักรภพน์  หวังสุด
 
1. นางจีรภรณ์  เพียรอนุรักษ์
2. นางศุภนุช  ศรีจันทร์
 
84 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียรใหญ่ 1. นางสาวจันทกานต์  สังข์แก้ว
2. นางสาวณัฐริณีย์  ปราณเกิด
3. นางสาววิรการ  โสมจันทร์
 
1. นางจุฑามาศ  ยิ่งยงค์
 
85 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนัฎฐารัตน์  เนาว์สุวรรณ
2. เด็กหญิงผาณิตนิภา  บุญเกื้อ
 
1. นางบัวคลี่  จงหวัง
2. นางสาวจุรีย์  ไก่แก้ว
 
86 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. เด็กชายยุทธพิชัย  เอียดทุ่ม
2. เด็กชายอัครวินท์  โมรินทร์
 
1. นางปรีดา  เปาะทองคำ
 
87 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัญญาสารธรรมมูลนิธิ 1. เด็กหญิงนัจวา  เจ๊ะแล๊ะ
2. เด็กหญิงฮัยฟา  มะหมัด
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ยีหมาด
2. นางสาวปัทมา  รณกาญจน์
 
88 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  เพ็งพะยม
2. เด็กหญิงปิ่นลดา  รุ่งเมือง
 
1. นายวุฒิชัย  จีนเมือง
2. นางสาวบุปผาพรรณ  ทองนวล
 
89 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. นางสาวปิยธิดา  เถาว์ราม
2. นางสาวศิรดา  เพ็ชรงาม
 
1. นางสาวอาภาภรณ์  ไสฉิม
2. นางสาวประภาพร  ลิ่มเรืองธรรม
 
90 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นายธัชนนท์  เสมอภพ
2. นายปารเมศ  โชตยานนท์
 
1. นางจันทร์ทิพย์  จุลศักดิ์
2. นางสาวปิยะนุช  จิตนุพงศ์
 
91 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. เด็กชายธวัชชัย  สองภพ
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  บำเพิงรัตน์
 
1. นางสุภาวดี  สุริยผล
 
92 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายธนกฤต   อินทร์ทอง
2. เด็กชายนฤเบศ  ชัยสุวรรณ
 
1. นายวีระพันธ์  ใจแท้
 
93 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 82.05 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนบพิตำวิทยา 1. เด็กชายขัตติยะ  ไชยโย
2. เด็กชายณัฐวัตร์  ชูวิรัตน์
 
1. นางสาววสุ  เที่ยวแสวง
 
94 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 91.74 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นางสาวบุปผาชล  สุจเสน
2. นายภาณุพงศ์  เหล่าสิทธิสุข
 
1. นางสุภาวดี  สุริยผล
 
95 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 99.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พูนดำ
2. เด็กชายพีรพัฒน์  เหมือนเพชร
 
1. นางสาวสุฑารัตน์  ทองเกลี้ยง
 
96 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีปากพนัง 1. เด็กหญิงกุสุมาศ  จิตอำนวย
2. เด็กหญิงจินดารัตน์  แพรกเมือง
3. เด็กหญิงนริสา   แก้วหนู
4. เด็กหญิงผกามาศ  วิเชียร
5. เด็กหญิงสลิลทิพย์  คงแก้ว
 
1. นายสมโชค  ทองวิจิตร
2. นางสาวเด่นนภา  ชูศรี
 
97 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. เด็กหญิงกุสุมาวดี  ส้มเขียวหวาน
2. เด็กหญิงจิณห์นิภา  รัตนพันธุ์
3. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  บุญช่วย
4. เด็กหญิงวรินยุพา  ยอดทอง
5. เด็กหญิงเพชรหทัย  ชนูดหอม
 
1. นางพูนสุข  รัตนบุรี
2. นางสาวณัฐธิดา  ชนะพลชัย
 
98 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกรรณรัตน์  แซ่วุ่น
2. เด็กหญิงชนกนันท์  สุพรรณพงศ์
3. เด็กหญิงฐาปนี  คชชาวุธ
4. เด็กหญิงปิ่นมณี  เกิดสุวรรณ์
5. เด็กหญิงพรรณภษา   หนูน้อย
 
1. นางสุดใจ  กังสุกุล
2. นางวิจิตรา  ณ นคร
 
99 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ทองหยู่
2. เด็กหญิงณัทธัญภัสส์  สิริภูวนัตถ์
3. เด็กหญิงดลมินทร์  หยู่ทิพย์
4. เด็กหญิงพิชญธิดา  พรหมชาติ
5. เด็กหญิงไอย์ลดา  หยู่ทิพย์
 
1. นางสาวพิมพา  แก้วจำนงค์
2. นายโสภณ  ภักดี
 
100 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นางสาวขวัญกมล  ยิ้มประเสริฐ
2. นางสาวธิดารัตน์  แมนวงศ์
3. นางสาวฟ้าใส  จันทร์มะณี
4. นางสาววรรณวริน  จันทร์โชติ
5. นางสาวอภิชญา  เชาวลิต
 
1. นางเจียรนัย  สังสุทธิพงศ์
2. นางสาวศิริพัฒน์  ศรีเปารยะ
 
101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. นางสาวกนกนาถ  สงค์ศรีอืนทร์
2. นางสาวจารุวรรณ  เพชรขำ
3. นางสาวธิดารัตน์  สุขแก้ว
4. นางสาวปทุมวดี  บัวเพชร
5. นายศราวุฒิ  รักบางบูรณ์
 
1. นายธวัชชัย  ทิพย์รัตน์
2. นางหทัยทิพย์  นาคบัวแก้ว
 
102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวกนกพร  รัตนพันธ์
2. นางสาวธนาพร  ตันติอัศวโยธี
3. นางสาวปริยฉัตร  มากสังข์
4. นางสาวอภิรุจี  กลีบแก้ว
5. นางสาวเรวดี  บัวทิพย์
 
1. นางสุจิตรา    ธานีรัตน์
2. นางสาวณัฐธิดา  ชนะพลชัย
 
103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 1. นางสาวชไมพร  สนธิช่วย
2. นางสาวรัตติยาภร  สังข์มงคล
3. นางสาววราภรณ์  ลายปาน
4. นางสาวอรพรรณ  แก้วกุล
5. นางสาวเรวดี  ศรีสุข
 
1. นางสุดใจ  กังสุกุล
2. นายอภิชัย  ณ นคร
 
104 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทราภรณ์  ปัญญาพิมพ์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ชุมมี
3. เด็กหญิงชนากานต์  จันทร์ศรีนาค
4. เด็กหญิงนภัสรา  ศรีวัด
5. เด็กหญิงเมษา  ศรีสุขใส
 
1. นางธนิศรา  ชูขันธ์
2. นางสาวจินตนา  เทพบรรจง
 
105 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ไทรทองคำ
2. เด็กหญิงกันยารัตน์  ทองสองแก้ว
3. เด็กหญิงณัฐชยา  ทองอนันท์
4. เด็กหญิงวริศรา  หนูเอียด
5. เด็กหญิงอรณัฎฑ์  จันทวี
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  จุลแก้ว
2. นางสาวสาวิตรี  ขาวมัน
 
106 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นางสาวกัญญารัตน์  มะอินทร์
2. นายณัชพล  ลิ่มเซ่ง
3. นางสาวปิ่นสุดาร์  มากชุ่ม
4. นางสาวอนุสรา  คงสาลี
5. นางสาวไอลดา  นิยมเดชา
 
1. นางสาวสุกัญญา  นวลใย
2. ว่าที่ร้อยตรีปรีชา  หล้าจิ
 
107 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงกนกพร  แคล้วอ้อม
2. เด็กหญิงคีตรนันท์  ขมสวัสดิ์
3. เด็กหญิงพชรฤกษ์  บุญฤกษ์
4. เด็กหญิงพิมประภา  ปานเผาะ
5. เด็กชายสิงหนาถ  มหากาฬ
 
1. นางสาวพิมพา  แก้วจำนงค์
2. นางสาวสุมณฑา   ศิลาพัฒน์
 
108 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นางสาวกัลยา  ศิริวรรณ
2. นางสาวนฤมล  เชื้ออาน
3. นางสาวบุษบา  บรรลือพืช
4. นางสาวมัลลิกา  พูลสุข
5. นางสาวเจนจิรา  ศิริวรรณ
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ขุนราช
2. นายสุทิน  กิจจะ
 
109 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. นางสาวกวินทิพย์  จันทมาศ
2. นางสาวชนิษฐา  ดำเนินผล
3. นางสาวธัญชนก  นาคสงค์
4. นางสาวปุณยาพร  ชูช่วย
5. นางสาวลวัณรัตน์  กู้เมือง
 
1. นายเชษฐ์ศักดิ์  จันทร์ขาว
2. นางสาวธัญญารัตน์  จุลแก้ว
 
110 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 1. นางสาวกนกวรรณ  วัตถุ
2. นางสาวศตกมล  สุขมี
3. นางสาวอนันตยา  บุญจันทร์
4. นางสาวอมรรัตน์  เพ็ชรมลี
5. นางสาวเสาวลักษณ์  แก้วกุล
 
1. นางสาวจารุณี  ลีละวุฒิ
2. นางกมลทิพย์  ศิริทัพ
 
111 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหินวิทยาคม 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ทองเนื้ออ่อน
2. นางสาวนันทพร  สิทธิรักษ์
3. นางสาวพายุดี  โครตปัญญา
4. นางสาววิทิตา  คงยง
5. นางสาวเมษา  พราหมชูบัว
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  ทองแดง
2. นางบุณฑริกา  เกื้อกูลสงฆ์
 
112 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ยุพการนนท์
2. เด็กชายณัฐดนัย  จักรวรรดิ์
3. เด็กหญิงปุณยนุช  บุญภิบาล
4. เด็กชายรัษฎา  เต็มรัตน์
5. เด็กหญิงศิรินาฎ  เศรษฐการณ์
 
1. นายวิทยา  เวชสารศรี
2. นายศิริวัฒน์  ชูแสงนิล
 
113 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 1. นางสาวจุติภรณ์  เสนาคง
2. นายชินาธิป  ลิ้มมุ้ย
3. เด็กหญิงธารารัตน์  หนูปาน
4. เด็กหญิงภัทรวดี  ฤทธิ์ชาญชัย
5. เด็กหญิงสนธยา  ขันทอง
 
1. นางสาวศจี  เพิ่มพูล
2. นางสุดา  ถีระแก้ว
 
114 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 1. นางสาวณัฐณิชา  นาไชย์
2. นายธารินทร์  บุญมี
3. นายพิพัฒน์บุญ  พนาลี
4. นายศรัณย์  นุราช
5. นายไชยรัตน์  เนาวกูล
 
1. นายสุนทร  แก้วศรีอ่อน
2. นายไกรสิทธื์  จันทร์สว่าง
 
115 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา 1. นายธนภูมิ  มาสพันธ์
2. นางสาวปาริชาติ  สุขสวัสดิ์
3. นางสาวสุนิสา  พรหมนุ้ย
4. นายสุรชัย  นุ่นสังข์
5. นางสาวอินทิรา  แก้วเพิ่มพูล
 
1. นายสาธร  มหาสวัสดิ์
2. นางสาวสุดาวรรณ  นุราภักดิ์
 
116 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นายกฤติชาติ  สายวิจิตร
2. นายคคนะ  พะโยม
3. นายลิมปภัทร  ยอดพิจิตร
4. นายอนันตพงศ์  โสมแก้ว
5. นายอาทิตย์  เหลืองอ่อน
 
1. นางจิตตรา  รัตนบุรี
2. นายสุทิน  กิจจะ
 
117 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 1. นายธรณินทร์  เพชรเสน
2. นายธวัชชัย  ไชยพงศ์
3. นายธวัชชัย  โสมเพ็ชร์
4. นายภานุวัฒน์  แซ่ภู่
5. นางสาวศิริยากรณ์  แกมขุนทด
 
1. นางสุดใจ  กังสุกุล
2. นายพินัยกรณ์  อามิตร
 
118 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวกชกร  วิสัย
2. นางสาวจิราวรรณ์  เวสนุสิทธิ์
3. นายณัฐวุฒิ  ทราเนตร
4. นายณัฐวุฒิ  มูสิเกิด
5. นายนิธิ  เข็มกลัด
6. นางสาวปัณพร  สุภากุล
7. นางสาวปาณิศา  มีบัว
8. นางสาวพัชรพร  มณีฉาย
9. นางสาวพิมพ์ลภัส  ศรีเพ็ชร
10. นายภาณุพงศ์  สุวรรณนคร
11. นางสาวรมิดา  เดชาฐาน
12. นางสาววรางคณา  ไชยวิเชียร
13. นายสัญชัย  เหมทานนท์
14. นางสาวหยกทิพย์  มณีฉาย
15. นางสาวอินทิรา  รัตนบุรี
16. นางสาวเกศสุดา  สมมารถ
17. นายเชาว์วรรธน์  จิตรัตน์
18. นางสาวโชติกา  เปียแดง
 
1. นางสุธีกานต์   ช่วยพิทักษ์
2. นางสาวณัฐธิดา  ชนะพลชัย
3. นางสาวณัฐวดี  นวลไทย
4. นางสาวประพากร  พุ่มศรี
5. นางสาวหทัยรัตน์   แก้วแดง
 
119 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นางสาวกิตติลักษณ์  ศรีตัมภวา
2. นายจอมพล  สุวรรณรัตน์
3. นายจารุกิตติ์  คงหอม
4. นางสาวชนาธิป  สรรพนิล
5. นายชยุตม์  เอื้ออำพน
6. นายชัยธวัช  พรหมศร
7. นายณัฐพงศ์  ศิริวัฒนไพฑูรย์
8. นางสาวณีรชา  สวัสดี
9. นายธงชัย  พลสวัสดิ์
10. นางสาวธัญญารัตน์  รัตนพล
11. นายปวริศร์  หนูทอง
12. นางสาวพรรษานรี  หนูแก้ว
13. นายภูมิพัฒน์  แกล้วกล้า
14. นายภูริณัฐ  ศรีสุวรรณ
15. นางสาวภูษิดา  รุ่งนภากานต์
16. นางสาววิมลวรรณ  สงขจร
17. นางสาวศศิชา  ไชยพงษ์
18. นางสาวสัชฌกร  ร่มรกข์
19. นางสาวสุชานันท์  ธัญญรัตน์
20. นางสาวเมธาพร  ไพศาล
 
1. นายบัณฑิต  พรหมณะ
2. นายพุฒิพงศ์  ทุ่งสว่าง
3. นายไวยากรณ์  สบาย
4. นางสาวนุชนาฎ  หาญสกุล
5. นางสาววันดี  ทองใบ
 
120 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนอมพิทยา 1. นางสาวกมลรัตน์  แก้วสังข์
2. นางสาวกาญจนา   ทองเผือก
3. นางสาวจังคนิภา  ทองสุข
4. นางสาวจุฑาทิพย์  สุวรรณ์
5. นางสาวจุฑามาศ  เกตุแก้ว
6. นางสาวชลัชดา  เพชรรัตน์
7. นางสาวธิดารัตน์  ทรัพย์มั่น
8. นายนนทวัช  สุนทรศาลทูล
9. นางสาวนภัสวรรณ  ขุนทองแก้ว
10. นายปิยชนน์   แก้วปักษา
11. นางสาวภัทราพร  พงศ์เศรษฐี
12. นายมนัส  มูลคำ
13. นายศักดิ์สิทธิ์  ใจรังษี
14. นางสาวศิรประภา  อานทอง
15. นายสรายุทธ  หวังเกตุ
16. นางสาวสุภัสสรา  งามโฉม
17. นางสาวสุวพัชร  หนูช่วย
18. นายอนุสรณ์  สมวงศ์
19. นางสาวอรรฆพร  ขนอม
20. นางสาวเก็จแก้ว  ศรีบุตร
 
1. นางวิลาวัณย์  จันทรักษ์
2. นางสาวอวยพร  อิศรเดช
3. นายกฤษณะ  สุขพันธุ์
4. นายจำนงค์  กาญจนพันธ์
5. นางสาวแก้วใจ  ฝั่งชลจิตร์
 
121 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 1. นางสาวกนกวรรณ  ขุนฤทธิ์
2. นางสาวกมลชนก  ขุนฤทธิ์
3. เด็กชายกษิดิศ  อุนหัวเรือ
4. เด็กหญิงกุลธิดา  คชสิงห์
5. นางสาวจุฑารัตน์  วรรณทอง
6. เด็กชายชลกานต์  นันทพงษ์
7. เด็กชายนัทธพงศ์  ขุนพานเพิง
8. นางสาวนิยตา  เกิดเมฆ
9. เด็กหญิงนิรมล  นิยมผล
10. เด็กชายบุริศร์  จันทร์เพ็ญ
11. นายพชร  เปาลิวัฒน์
12. เด็กชายรวินันท์  รุ่งฤทธิ์
13. นางสาววริสา  ออดแก้ว
14. เด็กชายศุภกฤต  รอดเพ็ชร
15. เด็กชายศุภกิตติ์  แซ่พ่วง
16. นายสันติสุข  ยอดระบำ
17. เด็กชายสุริยะ  ทองนาค
18. เด็กชายหฤษฎ์  นวลสอาด
19. นางสาวอภิชญา  แซ่เฮง
20. นางสาวอรุณรัตน์  สายเสมา
 
1. นายธัมม์  ศรีสุข
2. นางสุจิตร  จุติยนต์
3. นางเปรมจิตร  สุรพงศามาศ
4. นางสาวนิตยา  เกื้อชุม
5. นางสาวญาณกร  คงเสน
 
122 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 1. นายกลวัชร  แก้วอ่อน
2. นายชาญวิทย์  สุกรี
3. นางสาวณัฐธิดา  ศรีเทพ
4. นายดนัย  ไกรปราบ
5. นางสาวดาวนภา  พิทักษ์
6. นางสาวทิพย์วรรณ  จะรา
7. นางสาวธนวรรณ์  พรหมคุ้ม
8. นายธีรยุทธ  ชูช่วย
9. นายนฤสรณ์  ศรีวงศ์
10. นายนาฆินทร์  เปีย
11. นางสาวนิตยา  จิตรประพันธ์
12. นายปิยพันธ์  ปรีชา
13. นายพิณวัฒ  ดวงศรี
14. นายภูริศักดิ์  ไกรปราบ
15. นายวรุตน์  ศรีนวล
16. นายวุฒิชัย  นิ่มลำเลียง
17. นางสาวสุพัชรี  จิตรัตน์
18. นางสาวสุวิมล  มีแสง
19. นางสาวอัมภวัน  พรหมรัตน์
20. นางสาวเบญญาภา  ทองเรือง
 
1. นายสุนทร  แก้วศรีอ่อน
2. นายชูชัย  สุวรรณมณี
3. นายไกรสิทธื์  จันทร์สว่าง
4. นางสาววาสนา  กลางนุรักษ์
5. นางสาวจิตรา  โภชากรณ์
 
123 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนอมพิทยา 1. นางสาวกัญญาณัฐ  อธิเกิด
2. นางสาวกัณฐิกา  ธัญญลักษณ์
3. นางสาวกุลจิรา  กลิ่นหอม
4. นางสาวจารุวรรณ  สีแก้ว
5. นางสาวชนิตา  ชุมสันติกุล
6. นายชิษณุพวศ์  พวงมณี
7. นางสาวชุติมา  ขาวขะวงศ์
8. นางสาวณัฏฐากร  ผิวขำ
9. นายณัฐกุล  พิศพรรณ
10. นายณัฐพันธุ์  พัฒน์ทอง
11. นายณัฐวุฒิ  เพชรเมืองกุล
12. นายทิวัตถ์  จิรมิตรมงคล
13. นายธนบูรณ์  ศรีเกิด
14. นายปิยพงศ์  เรืองพรหม
15. นายพงศ์ปณต  เพชรแก้ว
16. นางสาวพรลภัส  พูลสวัสดิ์
17. นายภานุพงศ์  จันทร์เพชร
18. นายวิจักขณ์  สุทธิช่วย
19. นางสาวสุมนรัตน์  งามยิ่ง
20. นายเกริกชัย  กรุงแก้ว
 
1. นายชลอ  เชื้อพงษ์พันธ์
2. นางพิศมัย  เชาวลิต
3. นางสาวอวยพร  อิศรเดช
4. นายกฤษณะ  สุขพันธุ์
5. นายจำนงค์  กาญจนพันธ์
 
124 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงประภัสสร  นนทศักดิ์
 
1. นางสาววาสนา  กลางนุรักษ์
 
125 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. เด็กชายวรวิทย์  สรรเพชร
 
1. นางเพชรา  จอมพงค์
 
126 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณศึกษา 1. เด็กหญิงอนาฐิตา  ประกายพรรณ
 
1. นายธนกฤต  เพ็งจันทร์
 
127 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. เด็กชายพงศธร  ธรรมวิจิตร
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ขุนราช
 
128 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. นางสาวทิวานันท์  ทั่วด้าว
 
1. นางเพชรา  จอมพงค์
 
129 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีปากพนัง 1. นางสาวเกตน์สิรี    บุญชูดวง
 
1. นางภาณี  แสนเดช
 
130 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นายคคนะ  พะโยม
 
1. นางจิตตรา  รัตนบุรี
 
131 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. นายศักดิ์ณรินทร์  ถิ่นไทรขึง
 
1. นางสาวชุติปภา  ธานีรัตน์
 
132 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กชายปฐมพร  เกษกล้า
2. เด็กหญิงปาริชาติ  คุณรัตน์
 
1. นางดวงพร  แซ่แต้
2. สิบเอกธีรวุฒิ  เกตสัตปัญ
 
133 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงณัชชา  วงศ์สวัสดิ์
2. เด็กชายธนกร  ชูประดิษฐ์
 
1. นางปัทมา  ศรีวิชิต
2. นางสุจิตรา  ริยาพันธ์
 
134 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงคาประชารักษ์ 1. เด็กหญิงสุชาศินีย์  ทองแหม
2. เด็กชายอรรถพล  ยิ่งยวด
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  อักษรธรรม
 
135 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ชูขาว
2. เด็กชายศักดิ์ชาย  ใจเย็น
 
1. นางสาวพัชรีย์  พิชัยยุทธ์
2. นายพิชัย  มีล่อง
 
136 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นายธีรภัทร  สังข์ทอง
2. นางสาวปริณดา  สุธรรมานนท์
 
1. นายธวัชชัย  จุติประภาค
2. นายวัชระ  ส้มแป้น
 
137 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นางสาวปราณี  แซ่เต็น
2. นายอภิสิทธิ์  ฉันทกุล
 
1. นางมาลี  อินทร์จันทร์
2. นางสาวนงนุช  ตรีวัย
 
138 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. นายธนัญชัย  เดชรักษา
2. นางสาวสุธาสินี  ธนาวุฒิ
 
1. นายลาภ  คุ้มสุข
2. นางสาวชญาดา  จงจิตต์
 
139 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ 1. นางสาววลีพร  หลีสกุล
2. นายสิรวิชญ์  แซ่ซู้
 
1. นางสาวพัชรีย์  พิชัยยุทธ์
2. นายพิชัย  มีล่อง
 
140 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 1. นางสาวดาราวรรณ  พลการ
2. นางสาวนิตย์วดี  พัฒนกูล
3. นางสาวประภาพรรณ  สวัสดิโกมล
4. นางสาววรรณิดา  จงจิตต์
5. นางสาวศิริรัตน์  ทองสุข
6. นางสาวศุภวรรณ  มากวิจิตร
7. นางสาวอริษรา  บริพันธ์
8. นางสาวอัจฉรา  ทองจันทร์
9. นางสาวอาริยา  หีดแก้ว
10. นางสาวโสรญา  บำรุง
 
1. นายไกรสิทธื์  จันทร์สว่าง
2. นายชูชัย  สุวรรณมณี
3. นายสุนทร  แก้วศรีอ่อน
 
141 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 1. นางสาวจารุวรรณ  อภัยภักดี
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ชุมชู
3. นายธนกร  แก้ววิหก
4. เด็กหญิงธนภัทร  แสงศรี
5. นางสาวนันทิชา  ถวาย
6. นางสาวปราวดี  พัฒศรีเรือง
7. เด็กชายพีรดนย์  สิงห์บำรุง
8. เด็กหญิงศุภิสรา  พวงมณี
9. เด็กชายอรรถพล  เสสน
10. เด็กหญิงไอยดา  หนูเนียม
 
1. นายสากล  จันทร์แก้ว
2. นายกิตติพงศ์  แต้มแก้ว
3. นางปราถนา  ยอดมณี
 
142 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวด 1. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  วรรรณศิลป์
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  บุญคงแก้ว
3. นางสาวปนัดดา  หัสสุวรรณ
4. เด็กหญิงพิไลวรรณ  สายน้อย
5. เด็กหญิงรัชนี  เรนแก้ว
6. เด็กหญิงวรรณดี  รักเอียด
7. เด็กหญิงวรัญญา  สาระพางค์
8. เด็กหญิงศิวพร  นวลแสง
9. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สว่างจันทร์
10. เด็กหญิงอริสา  ทองจำรัส
 
1. นางสุพิศ  พงศ์วิทยารักษ์
2. นางสาวจิราภรณ์  หลินมา
3. นายณัฐวุฒิ  ทองมา
 
143 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณศึกษา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ขวัญคีรี
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ภิญโญ
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ภิญโญ
4. เด็กหญิงกัญญาวี  ศรีสุวรรณ
5. เด็กหญิงณัฐธิดา  สุขชนะ
6. เด็กหญิงธัญลักษณ์  จันทร
7. เด็กหญิงมณีพิชา  หนูชนะ
8. เด็กหญิงวรรวิภา  ทองสีขำ
9. เด็กหญิงวรามินทร์  มีล่อง
10. เด็กหญิงวารินทร์  คู่มณี
11. เด็กหญิงศรุตยา  ประกายพรรณ
12. เด็กหญิงอรัญญา  สุวรรณรัตน์
13. เด็กหญิงอัญชลิตา  แกล้วทนงค์
14. เด็กหญิงอัยยดา  เลี้ยงรื่นรมย์
15. เด็กหญิงอินทรวรรณ  แก้วสุวรรณ
 
1. นางสุจารี  จิตรเย็น
2. นางอรไพริน  คงรอด
3. นางสาวนิรมล  ชัยหมื่น
4. นางสาวเรวดี  เพ็งจันทร์
 
144 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  ศรีเทพ
2. นางสาวจารุกร  สัจจะ
3. นางสาวญาณิศา  คหะวงศ์
4. นางสาวบุญยานุช  ไหมจุ้ย
5. นางสาวภัทรพร  สาริกา
6. นางสาวภัศรา  อักษรพันธ์
7. นางสาวภานุมาศ  อนุรักษ์
8. นางสาวลักขณาวดี  บำรุงภักดิ์
9. นางสาวศกลวรรณ  พันสะคาม
10. นางสาวศุภจรรยา  ชูทอง
11. นางสาวอรทัย  ศรีสุขใส
12. นางสาวอัสราภรณ์  ชูลี
13. นางสาวเมธาวดี  ปลอดรอด
14. นายเมธิชัย  วิญญาสกุล
15. นางสาวเวณิกา  ชูขันธ์
 
1. นางสารีย์  วงศ์กุลวิจิตร
2. นายวิรัตน์  วรรณทอง
3. นายกิตติกร  กาญจนอุดม
4. นายสมศักดิ์  ศรีสุขใส
 
145 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนบพิตำวิทยา 1. นางสาวสุธาสินี  เมืองจันทร์
2. นางสาวอินทิรา  สมประสงค์
 
1. นางเกษร  สุวรรณมณี
2. นางพิชญาภรณ์  กาญจนอุดม
 
146 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงมยุรฉัตร  ชัยวงรัตน์
2. เด็กหญิงสิรินยา  ปลอดเถา
 
1. นายณัฐกร  จิ้วฮวด
 
147 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  โสภามาศ
2. เด็กชายเนรมิต  นิติไชย
 
1. นางสุวรรณี  คลุมดวง
2. นางสาวสินีนุช  รอตโต
 
148 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญมิตร 1. นางสาวชนนิกานต์  จันทร์สว่าง
2. นางสาววรรณวิษา  ดุริยานนท์
 
1. นายปริญญา  ภู่พันธ์
2. ว่าที่ร้อยตรีศรชัย  สุดใจ
 
149 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 1. นางสาววรากร  จังกาญจน์
2. นายเศรษฐ์สิริ  ปานสงค์
 
1. นายจรัญ  บัวทอง
2. นายปกิจ  ธรรมโชติ
 
150 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาววลัยพร  รักษาจันทร์
2. นางสาวเบญจรัตน์  นุ่นเศษ
 
1. นางอาภา  สาระมาศ
2. นางสุวิมล  ชัยพราหมณ์
 
151 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ 1. นางสาวกาญจนา  ด้วงเทพ
2. นายสมปราชญ์  บุญชาติ
 
1. นางสุภาภรณ์  กาญจนภิญโญ
 
152 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 1. นายดรงค์กร  จรุงกิจสิทธิกุล
2. นางสาวปาริฉัตร  ชูนาค
 
1. นายอรรณพ  ยอแสงรัตน์
2. นางจุติพร  ชาญณรงค์
 
153 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวด 1. เด็กหญิงวราภรณ์  เอื้อนไธสง
 
1. นายกรุงทอง  มามาก
 
154 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 1. นางสาวรักชนก  อุดมทรัพย์
 
1. นายวิเชียร  นวนมุสิก
 
155 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ฯ 1. เด็กหญิงพิมพิศา  แสงระวี
 
1. นางสาวภาวดี  พรหมศาสน์
 
156 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีฯ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  จันทร์แป้น
 
1. นางสาวอรอนงค์  ทองเกียว
 
157 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นางสาวคณากร   อุ่นเสียม
 
1. นางพรรณี  อินทรปาน
 
158 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 1. นายสิทธิชัย  จันทร์กุล
 
1. นางสาวสิริพร  กลับแก้ว
 
159 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาววิชญาดา  สังข์โชติ
 
1. นายโกวิทย์  ประทุมสุวรรณ
 
160 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาพังไกร 1. นางสาวขนิษฐา  พรหมอ่อน
 
1. นางสาวสาคร  ฤทธิจันทร์
 
161 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. เด็กหญิงปัญญาพร  เพ็ชร์รัตน์
 
1. นายวิทวัชญ์  วัฒนประพันธ์
 
162 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ 1. เด็กชายธเนษฐ  รัตนรัตน์
 
1. นายวิรัช  แสนเสนาะ
 
163 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กชายชินวัตร  จันทร์อุดม
 
1. นางปิยนัย  กวยะปาณิก
 
164 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. เด็กชายเจษฎานนท์  ธานินพงศ์
 
1. นายสฤษดิ์  จันทร์ณรงค์
 
165 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 1. นายธัญเทพ  ช่างสลัก
 
1. นางสาวสิริพร  กลับแก้ว
 
166 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 1. นางสาวฐิติวรรณ  ลิ่มปิชาติ
 
1. นายธนายุทธ  เหลื่อมเภา
 
167 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. นางสาวขนิษฐา  วงศ์แดง
 
1. นายเสรี  สมภูเวช
 
168 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาบอน 1. นางสาวพัชรินท์  หนูหนอง
 
1. นายธนิต  ชูมาก
 
169 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงนันท์นภัสร์  บุญประสิทธิ์
 
1. นายชำนาญ  นาคินทร์
 
170 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กชายภัทรพล  หอมหวล
 
1. นางสาวพัชรี  นวลจันทร์
 
171 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. นายธาวิน  พินทอง
 
1. นายสฤษดิ์  จันทร์ณรงค์
 
172 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาธงวิทยา 1. เด็กหญิงนภัสสร  เรืองสุข
 
1. นายสมพร  เจริญคำ
 
173 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาธงวิทยา 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ภิญโญ
 
1. นายสมพร  เจริญคำ
 
174 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 1. นางสาวพรนัชชา  นุรักษ์
 
1. นางสาวสิริพร  กลับแก้ว
 
175 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวชลดา  คำแหง
 
1. นายโกวิทย์  ประทุมสุวรรณ
 
176 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีฯ 1. นางสาวอรอุมา  รัตนะ
 
1. นางสาวอรอนงค์  ทองเกียว
 
177 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวด 1. นางสาวธนวรรณ์  เพ็ชรศรี
 
1. นางจตุพร  จุลภักดิ์
 
178 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กชายกฤติพงศ์  พงศ์นุรักษ์
 
1. นางพิมพ์ศรี  นามามาตร
 
179 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. นางสาวณัฐธิดา  ขวัญแก้ว
 
1. นายสฤษดิ์  จันทร์ณรงค์
 
180 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีฯ 1. เด็กชายทรงยศ  จงสุข
 
1. นางสาวอรอนงค์  ทองเกียว
 
181 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 1. นางสาวพิมรภัส  เพชรนิล
 
1. นางสาวสิริพร  กลับแก้ว
 
182 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 1. นายณภัทร  พ่วนอุ้ย
 
1. นายธนายุทธ  เหลื่อมเภา
 
183 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวชลดา  คำแหง
 
1. นายโกวิทย์  ประทุมสุวรรณ
 
184 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาธงวิทยา 1. นายนัฐวุฒิ  นพรัตน์
 
1. นายสมพร  เจริญคำ
 
185 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 1. นางสาวกัญญารัตน์  เอียดนุช
2. นางสาวธัญญาพร  กลับศรี
 
1. นางบุญศิริ  นกเพชร
 
186 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวด 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  สุวรรณธนู
2. นางสาวศิรินาถ  เกยสันเที๊ยะ
 
1. นางจตุพร  จุลภักดิ์
2. นายไพรัช  สุคตะ
 
187 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ 1. นางสาวพณัฐดา  มาช่วย
2. นางสาวยอดธิดา  อรทัย
 
1. นายระพีพัฒน์  เชาวพ้อง
 
188 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงบุษยมาศ  หนูน้อย
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ชำนาญ
 
1. นางสาวณัฐกานต์  พิรุณละออง
 
189 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 1. นางสาวกุลทรัพย์  แวววงศ์
 
1. นายธีรพงศ์  นิลพัฒน์
 
190 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีฯ 1. นายชัยวัฒน์  จันทร์แป้น
 
1. นางสาวอรอนงค์  ทองเกียว
 
191 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. เด็กหญิงนัทรมน  มาลากาญจน์
 
1. นางวิลาศ  จันทร์ณรงค์
 
192 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีปากพนัง 1. เด็กหญิงปรัชญาวี  คงสุวรรณ
 
1. นายสุทธา  ชาลีทา
 
193 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  ศรีสุกใส
 
1. นางสาวจิรา  จริตงาม
 
194 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนอมพิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  นวลปาน
 
1. นางสุภาภรณ์  ทองใหญ่
 
195 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 1. นางสาวประกายแก้ว  วงค์เบี้ยสัจจ์
 
1. นายธนายุทธ  เหลื่อมเภา
 
196 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. นางสาวสุทธิดา  เกตุโรจน์
 
1. นายจักรชัย  สายมณี
 
197 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวด 1. เด็กหญิงณัฐกมล  โสภาพล
2. นายบัณฑิต  สรรพสมบูรณ์
3. เด็กหญิงอาทิตญา  พูลเถี๊ยะ
 
1. นายไพรัช  สุคตะ
2. นายกรุงทอง  มามาก
 
198 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ 1. เด็กชายณัชพล  จันทร์ภักดี
2. เด็กชายพสิษฐ์  เพ็ชร์เรีอง
3. เด็กหญิงอาทิตยา  หนูคง
 
1. นายธรรมรัตน์  วงศ์สุวรรณ
2. นางสุลีพร  วงศ์สุวรรณ
 
199 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีฯ 1. นางสาวรัชนีกร  แสงดาว
2. นายสราวุฒิ  จำปาเงิน
3. นายเฉลิมชัย  อินทรบุตร
 
1. นางโสภา  เพชรแก้ว
2. นางสาวอรอนงค์  ทองเกียว
 
200 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร 1. เด็กชายธีรโชติ  ขุนทองจันทร์
2. เด็กชายอนุวัฒน์  พลจรัส
3. เด็กชายอนุศิษฏ์  พรหมทอง
 
1. นายสยาม  เมฆาวรรณ
 
201 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล 1. นายสุริยวงศ์  มีแถม
2. นายเมธาวี  สวยเลิศ
3. นายเลอศักดิ์  ตรีกำจร
 
1. นายจตุพร  เนินหนู
2. นางเพ็ญศรี  เมธินาพิทักษ์
 
202 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวด 1. นายธนพล  คงนวลใย
2. นายสุรศักดิ์  มลิวัลย์
3. นายอดิศักดิ์  ชูสุวรรณ
 
1. นายไพรัช  สุคตะ
2. นายกรุงทอง  มามาก
 
203 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ 1. นางสาวกุลชา  สุทิน
2. นางสาวศุภรดา  โต๊ะจิ
3. นางสาวสุดารัตน์  โต๊ะเด็น
 
1. นายธรรมรัตน์  วงศืสุวรรณ
2. นางสุลีพร  วงศ์สุวรรณ
 
204 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีฯ 1. นางสาวกรรณิการ์  เย็นรักษา
2. นายคุณากร  ทองเกียว
3. นายสุริยา  ชวดชุม
 
1. นางโสภา  เพชรแก้ว
2. นางสาวอรอนงค์  ทองเกียว
 
205 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจรัสพิชากร 1. นายธนภัทร  คมศร
 
1. นายราชัย  แป้นถนอม
 
206 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90.69 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กชายอนุพงศ์  แก้วรัตน์
 
1. นายนัฐพล  โรจนหัสดิน
 
207 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. นายวัฒนวิชญ์  เจริญพงษ์
 
1. นายนัฐพล  โรจนหัสดิน
 
208 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. เด็กหญิงปิยะรัตน์  ดียืน
 
1. นางกิ่งแก้ว  คำพรรณ์
 
209 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. เด็กหญิงนริศรา    อุปการณ์
 
1. นางพวงเพ็ญ  รักทอง
 
210 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. เด็กชายภคิน  จีนพวด
 
1. นายจีระพงษ์  ทองจันทร์
 
211 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กชายวัฒนวิชญ์  เจริญพงษ์
 
1. นายนัฐพล  โรจนหัสดิน
 
212 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวพรรวษา  มหาสุข
 
1. นางพวงเพ็ญ  รักทอง
 
213 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. เด็กหญิงปิยะรัตน์  ดียืน
 
1. นายเสกสิทธิ์  เวชสาร
 
214 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. นายธเนศ  มลิชู
 
1. นายนัฐพล  โรจนหัสดิน
 
215 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. นางสาวกนกวรรณ  นวลศรี
 
1. นายเสกสิทธิ์  เวชสาร
 
216 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นายพศิน  ไหมสีเขียว
 
1. นายจีระพงษ์  ทองจันทร์
 
217 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กชายภาคภูมิ  จันทร์แจ่มศรี
 
1. นายนัฐพล  โรจนหัสดิน
 
218 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวณัฐวรา  พาสกล
 
1. นางพวงเพ็ญ  รักทอง
 
219 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีปากพนัง 1. เด็กหญิงวันวิสาข์  อยู่คง
 
1. นายกำแพง  มูสีสุทธิ์
 
220 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ช่วงโชค
 
1. นายนวราช  อภัยวงศ์
 
221 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจรัสพิชากร 1. นางสาวทิพย์คนาถ  เดชเกศรินทร์
 
1. นายราชัย  แป้นถนอม
 
222 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. นางสาวรัชฎาพร  จันทร์ทอง
 
1. นางกิ่งแก้ว  คำพรรณ์
 
223 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีปากพนัง 1. เด็กหญิงพัชราภา  บุญเหลือ
 
1. นายกำแพง  มูสีสุทธิ์
 
224 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. นางสาวเสาวลักษณ์  คำจันทร์
 
1. นางกิ่งแก้ว  คำพรรณ์
 
225 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวอรยา  เกสรินทร์
 
1. นางพวงเพ็ญ  รักทอง
 
226 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีปากพนัง 1. เด็กหญิงภรณ์ไพลิน  เกตุแก้ว
 
1. นายกำแพง  มูสีสุทธิ์
 
227 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีฯ 1. เด็กหญิงศุภกาญจน์  พงสกุล
 
1. นายสันต์ติ  เกราะแก้ว
 
228 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กหญิงวีรดา  เกตุสว่าง
 
1. นายนวราช  อภัยวงศ์
 
229 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นางสาวคัทยวรรณ  วรรณโน
 
1. นายจีระพงษ์  ทองจันทร์
 
230 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวอริสรา  ศรีนวล
 
1. นางพวงเพ็ญ  รักทอง
 
231 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ 1. นางสาวอุษณรัศมิ์  ทิพย์บำรุง
 
1. นางจิรารัตน์  ทิพย์บำรุง
 
232 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. นายทวีพงศ์  ชูศรี
 
1. นายนวราช  อภัยวงศ์
 
233 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวนฤกานต์  ปานสังข์
 
1. นางพวงเพ็ญ  รักทอง
 
234 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวอรยา  เกสรินทร์
 
1. นางพวงเพ็ญ  รักทอง
 
235 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. นางสาวกนกวรรณ  นวลศรี
2. นายฐิติพันธ์  อ้อยศรีสกุล
3. นางสาวธนพร  ทองขาว
4. เด็กหญิงปิยะรัตน์  ดียืน
5. นางสาวภัทราพร  ทองกระจ่าง
6. นางสาวรัชฎาพร  จันทร์ทอง
7. นางสาวศรุตา  โทมณี
8. นางสาวเสาวลักษณ์  คำจันทร์
 
1. นางกิ่งแก้ว  คำพรรณ์
2. นายธเนศ  คำพรรณ์
3. นางสาวชริญญา  เพกกิ้ม
 
236 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. นายทวีพงศ์  ชูศรี
2. เด็กชายธันวา  พลพวง
3. นายธเนศ  มลิชู
4. นางสาวปภาวดี  ศิขิวัตร
5. นายวัฒนวิชญ์  เจริญพงษ์
6. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ช่วงโชค
7. นางสาวสุดารัตน์  หนูสวัสดิ์
8. เด็กชายอนุพงศ์  แก้วรัตน์
 
1. นายนวราช  อภัยวงศ์
2. นายนัฐพล  โรจนหัสดิน
 
237 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 86.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. นายทวีพงศ์  ชูศรี
2. นายธัชพล  สุทธิวา
3. นายธิติวุฒิ  ชะโณวรรณะ
4. นายธเนศ  มลิชู
5. นางสาวนันท์นภัส  คำแหง
6. เด็กชายปฏิภาณ  เจริญรูป
7. นางสาวปภาวดี  ศิขิวัตร
8. เด็กหญิงปภาวรินทร์  สุขสม
9. เด็กชายภาคภูมิ  จันทร์แจ่มศรี
10. นายภูมินทร์  สุทธิพูน
11. นายรัฐพงศ์  อุปฐาก
12. นายวัฒนวิชญ์  เจริญพงษ์
13. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ช่วงโชค
14. นางสาวสุดารัตน์  หนูสวัสดิ์
15. เด็กชายอนุพงศ์  แก้วรัตน์
 
1. นายนวราช  อภัยวงศ์
2. นายนัฐพล  โรจนหัสดิน
 
238 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 88.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. นางสาวกนกวรรณ  นวลศรี
2. นายกิตติชัย  ท่ากลาง
3. นางสาวชลธิชา  แดงเรือง
4. นายฐิติพันธ์  อ้อยศรีสกุล
5. นางสาวธนพร  ทองขาว
6. เด็กหญิงปิยะรัตน์  ดียืน
7. นางสาวพิชามญชุ์  ขาวสังข์
8. นางสาวภัทราพร  ทองกระจ่าง
9. นางสาวรัชฎาพร  จันทร์ทอง
10. นางสาวศรุตา  โทมณี
11. นายสราวุธ  สงนาค
12. นางสาวเสาวลักษณ์  คำจันทร์
 
1. นายธเนศ  คำพรรณ์
2. นางกิ่งแก้ว  คำพรรณ์
3. นางสาวนงนุช  บุญเรือง
4. นายจักรชัย  สายมณี
 
239 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 87.29 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. นายชวัลวิทย์  เกตุรัตน์
2. นายทวีพงศ์  ชูศรี
3. นายธัชพล  สุทธิวา
4. นายธิติวุฒิ  ชะโณวรรณะ
5. นายธเนศ  มลิชู
6. นางสาวนันท์นภัส   คำแหง
7. เด็กชายภาคภูมิ  จันทร์แจ่มศรี
8. นายภูมินทร์  สุทธิพูน
9. นายรัฐพงศ์  อุปฐาก
10. นายวัฒนวิชญ์  เจริญพงษ์
11. เด็กหญิงศตนันทน์  สุทธิภัทรธรรม
12. เด็กชายอนุพงศ์  แก้วรัตน์
 
1. นายนัฐพล  โรจนหัสดิน
2. นายนวราช  อภัยวงศ์
 
240 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นางสาวคัทยวรรณ  วรรณโน
2. เด็กหญิงชนิกานต์  ทองสลับล้วน
3. นายชลโชติ  สีไหม
4. นางสาวณัฎฐธิดา  ขนอม
5. นายณัฐวุฒิ  สุดหนู
6. นางสาวณิชกานต์  สุมงคล
7. เด็กหญิงทิพรดา  เบิกบาน
8. นายนิรวัจ  วิศาลเสาวภาคย์
9. นายปรเดช  สงคง
10. เด็กชายปัณณวิชญ์  จารเทพ
11. นายพศิน  ไหมสีเขียว
12. เด็กชายพีรพัฒน์  ภิบาล
13. เด็กชายภคิน  จีนพวด
14. นายภูมิ  พงศ์กาสอ
15. นางสาวมนันยา  ประทีป ณ ถลาง
16. นายศุภกฤษณ์  ตามสีวัน
17. เด็กชายสิวรัฐ  ขวัญจันทร์
18. นางสาวสุวพิชญ์  เดชพิทยานันท์
19. เด็กชายอัครวินท์  โมรินทร์
20. นายแผ่นดิน  คงสุวรรณ
21. เด็กหญิงไพจิตรา   สิทธิ์มาก
 
1. นายจีระพงษ์  ทองจันทร์
2. นายภิญโญ  จันทพุ่ม
3. นางวีณา  ทองขาว
4. นางสาวขนิษฐา  สังข์เพ็ชร
 
241 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีฯ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  จันทร์แป้น
2. เด็กชายนิติ  ลุยจันทร์
3. เด็กชายศตพร  หินแก้ว
4. เด็กชายอภิวัฒน์  ทองแก้ว
5. เด็กชายอรรถกร  เสือย้อย
 
1. นายวีระพงษ์  ลุยจันทร์
2. นายจิรายุทธ  รัศมี
 
242 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. เด็กชายกตตน์  รัตมะโน
2. เด็กชายขจรศักดิ์  ภู่ดอก
3. เด็กชายนิติรัฐ  จักร์หรัด
4. เด็กหญิงพัตราพร  ธนาวุฒิ
5. เด็กชายศุภกิกฤต  ทองอยู่สุข
 
1. นายสุนิสันต์  จำปากลาย
 
243 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นายชิษนุพงศ์  บากบั่น
2. นายณัฐดนัย  มีศรี
3. เด็กชายธาดา  ลอยวิรัตน์
4. เด็กชายภัทรดนัย  เจริญสุข
5. เด็กชายภาณุพงศ์  ช่วยจิตร
6. เด็กหญิงสุภรดา  พลายด้วง
 
1. นายไพบูลย์  จันทร์ศรี
2. นายธนัยน์  ช่วยชู
 
244 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวด 1. เด็กชายธนากร  เกตุเเก้ว
2. เด็กหญิงพรชิตา  ธานนต์
3. เด็กชายภุชพงศ์  ปานแก้ว
4. เด็กชายยศกร  ศรีจริต
5. เด็กชายศรัญวุฒิ  ณนคร
6. เด็กหญิงเมษา  ณ นคร
 
1. นายก่อเกียรติ  ทีพารัตน์
2. นายสังเวียน  หนูทอง
 
245 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 1. นายกฤตธี  ศรีอ่อน
2. นายนนทวัฒน์  นาคชู
3. นายภาณุวัฒน์  คงมณี
4. นายสุทธิวิทย์  วงษาพล
5. นายอัจฉริยะ  เม่งช่วย
6. นายเกรียงไกร  รอดเกตุ
 
1. นายจักรพันธ์  สิทธิกร
2. นางผกาศรี  สุวรรณบำรุง
3. นางอรพรรณ  ลักษณะอัฐ
 
246 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นายชนายุส  พลฤทธิ์
2. นายณ ภัทร  นิธิสกุลกาญจน์
3. นายธนกร  พูลทวี
4. นายพศวีร์  รัตนวงศ์
5. นางสาวภารดี  สิงห์สุวรรณ
6. นางสาววาทิตา  เกิดมณี
 
1. นางแสนสุข  สิงห์สุวรรณ
 
247 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นายกิตติธัช  ฟองงาม
2. นายชนุตชนม์  บุญศรี
3. นายณัฐพงศ์  ยืนยัน
4. นายธนดล  สุขศรีแก้ว
5. นายศตพรรษ  แก้วมหิทธื์
6. นายสหัสวรรษ  จักร์หรัด
 
1. นายสุนิสันต์  จำปากลาย
 
248 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กหญิงกัลยาณี  บำเรอราช
2. เด็กหญิงกิตติยากร  ศิริมาศ
3. นายจิรศักดิ์  เขียวกระจ่าง
4. เด็กหญิงจิราวรรณ  เอียดทองใส
5. เด็กชายฐานิต  นิลคุปต์
6. เด็กหญิงฐิติยา   เกิดความสุข
7. นายณัฐดนัย  จันทร์ส่งแสง
8. เด็กชายณัฐพนธ์   เกตุแก้ว
9. เด็กหญิงณิชนันท์  เสนประดิษฐ์
10. เด็กชายทนงศักดิ์  ทินโม
11. เด็กชายทศธร  คุ่ยยกสุ่ย
12. นางสาวทิพยรัตน์  ช่างพูด
13. เด็กหญิงธนัชชา  ชูทอง
14. เด็กหญิงธวัลหทัย  รัตนสุภา
15. นางสาวธันยพร  เซ่งหนู
16. เด็กหญิงธาริณีย์  วงษ์พรม
17. เด็กหญิงธิชา  เต็งมีศรี
18. เด็กหญิงพิชญา  หมวดคงทอง
19. เด็กชายพิชญุตม์  เบี้ยขาว
20. เด็กหญิงพิชญ์สินี  เทรินทรามุติ
21. นางสาวพิชามญชุ์  เหมธานินทร์
22. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  คำแหง
23. นางสาวภัทราภรณ์  เสือรุ่ง
24. เด็กหญิงภัสกร  ไชยศร
25. นางสาวมายาวีย์  สุวรรณพฤกษ์
26. เด็กชายยสินทร  หนูภัยยันต์
27. นางสาวรัตนาภรณ์  รอดอยู่
28. นางสาววรนัน  แก้วสุข
29. เด็กหญิงวรนาถ  สุขสวัสดิ์
30. เด็กหญิงวรรณวิสา  เกษรินทร์
31. เด็กหญิงวัจนารัตน์  จงไกรจักร
32. นางสาววิมลทิพย์  พรหมทอง
33. นางสาวศศิภา  นิลพันธ์
34. เด็กชายสรวิชญ  ทองใส
35. เด็กชายสิขรินทร์  แสนโยชน์
36. นายสิรวิชญ์   เกตุแก้ว
37. เด็กหญิงสิริกา  รัตนพันธ์
38. นางสาวสุระจิตร์  เอียดแสง
39. นางสาวอชิรญา  รสมาลี
40. เด็กหญิงอรณิชา  บุญลือลั่น
 
1. นายบุญรัตน์  ศรีวรานนท์
 
249 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 1. นางสาวกนกวรรณ  แก้วสุทธิ์
2. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  สังข์ขาว
3. นางสาวกัลยรัตน์  หนูศรีแก้ว
4. เด็กหญิงกิตตยา  ถาวร
5. เด็กหญิงกีรติการ  จันทคูหา
6. เด็กหญิงขวัญจิรา  จันดี
7. นางสาวขวัญชนก  ศิริจินา
8. เด็กชายชูศักดิ์  ขวัญรักศรี
9. นางสาวซันญ่า  สุขขี
10. นางสาวณัฐณิชา  นาไชย์
11. นายณัฐดนัย  ชิตเจริญ
12. เด็กชายธนวัฒน์  จินา
13. เด็กหญิงธวัลกร  มลศิริ
14. นายธันวา  วงศ์ชนะ
15. นายธีระพงศ์  ทิศศรี
16. นางสาวปรีญาภรณ์  มีศรี
17. เด็กหญิงปามวลี  มิศกาชีพ
18. นางสาวพรรณยดาวีย์  ศรีสุข
19. เด็กชายพศุตม์  ริยาพันธ์
20. นางสาวพิรันทร์ฉาย  แสงสว่าง
21. เด็กชายภัสกร  บุญเกื้อสงค์
22. นางสาวมณฑิชา  แสงตาขุน
23. นางสาวลัดดาวรรณ  เพชรรัตน์
24. เด็กหญิงวิลาสินี  แก้วมณี
25. นางสาววีนัสนันท์  ไชยเซ่ง
26. เด็กชายวีรภัทร  บุญเกื้อสงค์
27. นางสาวศริยา  ยอดแก้ว
28. เด็กหญิงศุทธิรัตน์  เทพกูล
29. นางสาวสายพิณ  อินธิราช
30. เด็กหญิงสุพรรณวสา  รัตนยา
31. เด็กชายอภิรักษ์  พรหมสุข
32. เด็กหญิงอาทิยา  มณีมาส
 
1. นายกิตติ  ชินณฤวงษ์สกุล
2. นางสุรีรัตน์  บุญเกื้อสง
 
250 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันทร์รัตนะ
2. เด็กชายชนาทิป  ทองหยู
3. นายชิษนุพงศ์  บากบั่น
4. เด็กชายญาณพัฒน์  ธรรมพงค์
5. เด็กหญิงฐิติรัตน์  แก้วพลี
6. นายณัฐดนัย  มีศรี
7. เด็กหญิงณัฐนิชา  ทรัพย์ลีน
8. เด็กชายธนาคาร  นวลปาน
9. นายธริษตร์  ขวัญเมือง
10. เด็กหญิงธัญวรัตน์  บึญมากปาน
11. เด็กชายธาดา  ลอยวิรัตน์
12. เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีเพ็ชร
13. เด็กหญิงธิดารัตน์  สมเชื่อ
14. นายนัตพงศ์  ไชโย
15. เด็กชายนันทวัฒน์  ขวัญซ้าย
16. เด็กหญิงปณิดา  พรหมสันติกุล
17. เด็กหญิงปริณญา  แก้วน้อย
18. นางสาวปาลิตา  รัตนะ
19. นางสาวพรรณนิภา  ราษนุกุล
20. เด็กชายภัทรดนัย  เจริญสุข
21. เด็กหญิงภัทรวดี  บุญฤทธิ์
22. เด็กชายภาณุพงศ์  ช่วยจิตร
23. เด็กชายรัชพร  หนูช่วย
24. เด็กหญิงลลิตา  ชุมทอง
25. นางสาววรรณพร  สุวรรณพะโยม
26. นายวาศกร  บูรณะวงศ์
27. เด็กหญิงวาสิตา  รัตนะ
28. เด็กหญิงวินิตยกรณ์  ฤทธิ์เดช
29. เด็กหญิงศรีประภา  ยศขุน
30. เด็กหญิงศศิวิมล  บุญฤทธิ์
31. เด็กหญิงศิริมาศ  บัวเผียน
32. เด็กหญิงศุภรดา  พลายด้วง
33. นางสาวสุพรรษา  เชาวลิต
34. เด็กหญิงสุพรรษา  คงสุวรรณ
35. นายอติวัฒน์  ทรงศรีวิไล
 
1. นายไพบูลย์  จันทร์ศรี
2. นายธนัยน์  ช่วยชู
 
251 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ 1. เด็กหญิงกรกนก  หวานจันทร์หอม
2. นางสาวกรรณิการ์  หนูดำ
3. นางสาวกัญญาวีร์  บัวทอง
4. นางสาวกิตติมา  แซ่ย่าง
5. นางสาวขวัญหทัย  หญีตอัมฤทธิ์
6. นางสาวจินดารัตน์  จันทร์เทพ
7. นายชนัญญู  ไขสงฆ์
8. นางสาวชาลิสา  กูล้อนิ
9. นางสาวญาณิศา  ตำแอ
10. นายฐากูร  เปียสี
11. เด็กชายธนกรณ์  เพชรใส
12. นายธนกฤต  แก้วหนูนา
13. นายธนพล  ชูแก้ว
14. เด็กหญิงนพวรรณ  หนูจีน
15. นางสาวปภาวดี  จุลบุญญาสิทธ์
16. นางสาวปิยดา  นุ่นหยู
17. นางสาวพรแสงทิพย์  บุสบงค์
18. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เรืองศรี
19. เด็กหญิงพันธิสา  หนูนะ
20. เด็กหญิงพิชมาภรณ์  คงจูด
21. นายพิพัฒน์พล  มงคล
22. เด็กชายพีรพงศ์  คงทอง
23. นายภันทวัช  กุลไกรจักร
24. นางสาวมัณฑนา  มีเจริญ
25. เด็กหญิงมาริษา  นิยมเดชา
26. นายรชตะ  เกสรินทร์
27. เด็กหญิงวนิดา  ไชคงทอง
28. นายวรากร  มณีโชติ
29. นางสาวศศิกานต์  ศรีจันทร์
30. นายสรศักดิ์  หนูแก้ว
31. นางสาวสุวิชญา  เจ้ยแก้ว
32. นางสาวอณัฐตา  หนิหวัน
33. นายอนุภัทร  แนมใส
34. นางสาวอรนงค์  สุวรรณโณ
35. นางสาวอรพรรณ  เพชรคงทอง
36. เด็กหญิงอารีรัตน์  คานเพชรทา
37. นางสาวอุษณรัศมิ์  ทิพย์บำรุง
38. เด็กหญิงเจนจิรา  เวียงธรรม
39. นางสาวเบญจมาศ  ภักดีสังข์
40. เด็กหญิงเพ็ญนภา  รักษ์เมือง
 
1. นายจำลอง  เพ่งบุญ
2. นายกิตติศักดิ์  โปณะทอง
3. นางจิรารัตน์  ทิพย์บำรุง
4. นายเกรียงศักดิ์  ทิพย์บำรุง
5. นายเสรีวรรธน์  ธนาวุฒ
6. นางอุบล  ศิริพงศ์ประพันธ์
7. นางสาวชญาณ์พิมพ์  จันทร์แก้ว
8. นางสาวภัสราภรณ์  ไล่ชะพิษ
 
252 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พรมจัน
2. เด็กชายกรกช  ลิขิตการ
3. เด็กชายกันตวิชญ์  หนูเอียด
4. เด็กหญิงจิราพัชร  ไข่แก้ว
5. เด็กชายจีรพัส  หนูชัยแก้ว
6. เด็กหญิงจุฑารัตน์  อุชุภาพ
7. เด็กหญิงชญาดา  ณ วิจิตร
8. นางสาวชฎาภรณ์  ฤทธิโชติ
9. เด็กชายณรงค์  บุญฤทธิ์
10. นายธนกฤต  บุญเทียม
11. นางสาวธนัชพร  ราโชกาญจน์
12. นายธุวานนท์  นาคชู
13. นายนพรุจ  สมปรีดา
14. เด็กหญิงนันทรัตน์  ศรีศักดิ์ดา
15. นางสาวนันทวดี  ทองขาวบัว
16. นางสาวนันทิพร  วงศ์วิวัฒน์
17. เด็กหญิงนารีซา  มณีโชติ
18. นายนิธิศ  ณ พัทลุง
19. เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  จิระกาญจน์
20. เด็กหญิงพรรณระวี  ปานทองแก้ว
21. นายพรหมบัณฑิต  แปงใจ
22. เด็กหญิงพิชาภา  จินุพงศ์
23. เด็กหญิงฟ้าใส  เพชรสุภา
24. เด็กชายภูวเดช  สุขทิพย์
25. เด็กหญิงมณีวรรณ  เพชรวิจิตร
26. เด็กหญิงยศุมา  ประยูรวิทย์
27. เด็กชายศักดิ์ดา  อาชาฤทธิ์
28. เด็กหญิงศิรินทิพย์  วรรณศิลป์
29. เด็กชายสรวิศ  บุญสนอง
30. นางสาวสิริพร  เอกาพันธ์
31. นางสาวสิริมาส  เอกาพันธ์
32. เด็กชายสุริยะกมล  อุตระนาค
33. เด็กชายอดิศักดิ์  แม้นสุรางค์
34. เด็กหญิงอลิชา  สายวิเชียน
35. เด็กหญิงอาทิมา  คงทน
36. นางสาวอาภารัตน์  ถนนแก้ว
37. เด็กหญิงเบญจวรรณ  อุทายี
38. เด็กชายเรืองฤทธิ์  จิตต์อำนวย
39. เด็กชายเอื้ออังกูร  สุทธิพันธ์
40. นายโกสินทร์   จงกลพืช
 
1. นายจำนงค์  สิงห์สุวรรณ
2. นายธนิต  โสธรจิตต์
3. นางนุจรี  ฐาปนภาคย์
4. นายอรรถ  เภรีกุล
5. นางสาวเอริน  บุญมณี
6. นางสาวนวลลออ  วันจันทร์
 
253 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. เด็กชายพงศธร  เรืองฤทธิ์
 
1. นางพรภิรมย์  ยีสา
 
254 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กชายพงศกร  เติมทอง
 
1. นางสังคีตทิพย์  สุทธิ
 
255 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายสุภกร  สามารถ
 
1. นายกิตติ  โทบุรี
 
256 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 1. เด็กชายปิยวัฒน์  ธนาวุฒิ
 
1. นายจักรพันธ์  สิทธิกร
 
257 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 1. นายนันทวัฒน์  ไทรแก้ว
 
1. นายอาลักษณ์  คานแก้ว
 
258 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 1. นายพงศกร  จันทร์แก้ว
 
1. นายกิตติ  ชินณฤวงษ์สกุล
 
259 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 1. นายเกรียงไกร  รอดเกตุ
 
1. นายจักรพันธ์  สิทธิกร
 
260 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ 1. นายกรวิทย์  ชูลีกร
 
1. นายสิทธิรัก  ศิขิวัฒน์
 
261 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียรใหญ่ 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  วังบุญคง
 
1. นายนันทยา  สุวรรณมณี
 
262 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงณริสสา  ดำเนินผล
 
1. นางแสนสุข  สิงห์สุวรรณ
 
263 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. เด็กหญิงนฤกานต์  ปานสังข์
 
1. นายสุนิสันต์  จำปากลาย
 
264 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. นางสาวกรวรรณ  พฤกษกลำมาศ
 
1. นายคชานนท์  ฉ่ำเมืองปักษ์
 
265 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. นางสาวสิริมาส  เอกาพันธ์
 
1. นายจำนงค์  สิงห์สุวรรณ
 
266 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 1. นางสาวดาราวรรณ  เสียงเพราะ
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ช่วยนาค
 
267 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 1. นางสาวมณฑิชา   แสงตาขุน
 
1. นางสุรีรัตน์   บุญเกื้อสง
 
268 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 1. นางสาวประภาศิริ  ปุ้ยทอง
 
1. นายวรรณวิทย์  ควนวิไล
 
269 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 1. เด็กชายสรศักดิ์  ศรีทองคำ
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ช่วยนาค
 
270 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กชายนวดิษย์  ทองนอก
 
1. นางแสนสุข  สิงห์สุวรรณ
 
271 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายสุภกร  สามารถ
 
1. นายกิตติ  โทบุรี
 
272 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 1. เด็กชายธีรยุทธ  สอนหนู
 
1. นายจักรพันธ์  สิทธิกร
 
273 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 1. นายชินภัทร  แก้วชื่น
 
1. นายอาลักษณ์  คานแก้ว
 
274 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นายชายใหญ่  แสงพันธ์
 
1. นางพรภิรมย์  ยีสา
 
275 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 1. นายธันวา  วงศ์ชนะ
 
1. นายกิตติ  ชินณฤวงษ์สกุล
 
276 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 1. นายเกรียงไกร  รอดเกตุ
 
1. นายจักรพันธ์  สิทธิกร
 
277 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงชนกนันท์  สุพรรณพงศ์
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ช่วยนาค
 
278 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ 1. นางสาวปิยดา  นุ่นหยู
 
1. นางจิรารัตน์  ทิพย์บำรุง
 
279 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงพิชญธิดา  พรหมชาติ
 
1. นางแสนสุข  สิงห์สุวรรณ
 
280 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. เด็กหญิงพนิดา  ไกรพันธ์
 
1. นายสุนิสันต์  จำปากลาย
 
281 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.78 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 1. นางสาวเมธิณีย์  แก่นทอง
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ช่วยนาค
 
282 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. นางสาวสิริพร  เอกาพันธ์
 
1. นายจำนงค์  สิงห์สุวรรณ
 
283 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 1. นางสาวมณฑิชา  แสงตาขุน
 
1. นายกิตติ  ชินณฤวงษ์สกุล
 
284 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 1. นางสาวประภาศิริ  ปุ้ยทอง
 
1. นายวรรณวิทย์  ควนวิไล
 
285 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. เด็กชายพงศธร  เรืองฤทธิ์
 
1. นางพรภิรมย์  ยีสา
 
286 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กชายนวดิษย์  ทองนอก
 
1. นางแสนสุข  สิงห์สุวรรณ
 
287 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 1. เด็กชายปิยวัฒน์  ธนาวุฒิ
 
1. นายจักรพันธ์  สิทธิกร
 
288 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นายชายใหญ่  แสงพันธ์
 
1. นางพรภิรมย์  ยีสา
 
289 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. นายธนกฤต  บุญเทียม
 
1. นายจำนงค์  สิงห์สุวรรณ
 
290 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 1. นายธันวา  วงศ์ชนะ
 
1. นายกิตติ  ชินณฤวงษ์สกุล
 
291 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 1. นายเกรียงไกร  รอดเกตุ
 
1. นายจักรพันธ์  สิทธิกร
 
292 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. เด็กหญิงณภัทร  ลิมโอการ
 
1. นายจำนงค์  สิงห์สุวรรณ
 
293 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.11 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ชื่นกลิ่น
 
1. นางวาสนา  ฉายประทีป
 
294 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงเกศินี  ชูชนะ
 
1. นายกิตติ  โทบุรี
 
295 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวด 1. เด็กหญิงเมษา  ณ นคร
 
1. นายสังเวียน  หนูทอง
 
296 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. นางสาวสิริมาส  เอกาพันธ์
 
1. นายจำนงค์  สิงห์สุวรรณ
 
297 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นางสาวปาริชาติ  ประดิษฐษร
 
1. นางพรภิรมย์  ยีสา
 
298 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวทิพวรรณ  ขนานใต้
 
1. นายกิตติ  โทบุรี
 
299 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 1. นางสาวประภาศิริ  ปุ้ยทอง
 
1. นายวรรณวิทย์  ควนวิไล
 
300 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. เด็กชายพงศธร  เรืองฤทธิ์
 
1. นางพรภิรมย์  ยีสา
 
301 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กชายนวดิษย์  ทองนอก
 
1. นางแสนสุข  สิงห์สุวรรณ
 
302 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 1. นายพุฒิพงษ์  พนมรัตน์
 
1. นางพยอม  มณีฉาย
 
303 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 1. เด็กชายธีรยุทธ  สอนหนู
 
1. นายจักรพันธ์  สิทธิกร
 
304 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 1. นายเกรียงไกร  รอดเกตุ
 
1. นายจักรพันธ์  สิทธิกร
 
305 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 1. นายพัชระ  นวลปาน
 
1. นายอาลักษณ์  คานแก้ว
 
306 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นายชายใหญ่  เรืองฤทธิ์
 
1. นางพรภิรมย์  ยีสา
 
307 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 1. นายธันวา  วงศ์ชนะ
 
1. นายกิตติ  ชินณฤวงษ์สกุล
 
308 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา 1. นางสาวไอรดา  ชูโชติ
 
1. นางสุภาวดี  ฤทธิจักร
 
309 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงณริสสา  ดำเนินผล
 
1. นางแสนสุข  สิงห์สุวรรณ
 
310 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. นางสาวนงนภัส  ทองธุกิจ
 
 
311 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. เด็กหญิงพัตราพร  ธนาวุฒิ
 
1. นายสุนิสันต์  จำปากลาย
 
312 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. นางสาวสุระจิตร์  เอียดแสง
 
1. นายบุญรัตน์  ศรีวรานนท์
 
313 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 1. นางสาวอลิษา  จงจิตร
 
1. นายจักรพันธ์  สิทธิกร
 
314 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 1. นางสาวธันย์ชนก  พ่วงกิ่ม
 
1. นายปธิณญากร  สุทธิ
 
315 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นางสาวปาริชาติ  ประดิษฐษร
 
1. นางพรภิรมย์  ยีสา
 
316 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กชายณัฐพนธ์   เกตุแก้ว
2. เด็กชายทศธร  คุ่ยยกสุย
3. นางสาวธันยพร  เซ่งหนู
4. นายพชรพล   แก้วประเสริฐ
5. เด็กชายพิชญุตม์  เบี้ยขาว
6. นางสาวภัทรภรณ์  เสือรุ่ง
7. นางสาวรัตนาภรณ์  รอดอยู่
8. นางสาวศศิภา  นิลพันธ์
9. เด็กชายสิขรินทร์  แสนโยชน์
10. นางสาวอชิรญา  รสมาลี
 
1. นายบุญรัตน์  ศรีวรานนท์
 
317 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดวิทยา 1. เด็กชายชัชพงศ์  ก๋งซ้าย
2. เด็กชายทรงกรด  ทองบาง
3. เด็กชายธนวัตร  เยาวยอด
4. เด็กชายธีรพงษ์  เอียดเกื้อ
5. เด็กชายปรมินทร์  พันธ์คีรี
6. เด็กชายยุทธพงศ์  สุภารัตน์
 
1. นายจักราวุธ  เขตร์สูงเนิน
2. นายเสน่ห์  คงสวัสดิ์
3. นายกมล  แก้วหนู
 
318 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. นายกันตวิชญ์  หนูเอียด
2. นางสาวธนัชชาพร  ราโชกาญจน์
3. นายธุวานนท์  นาคชู
4. นายนพรุจ  สมปรีดา
5. นางสาวนันทรัตน์  ศรีศักดิ์ดา
6. นางสาวนันทวดี  ทองขาวบัว
7. นางสาวนันทิพร  วงศ์วิวัฒน์
8. นายพงศ์พิสุทธิ์  จิระกาญจน์
9. นางสาวอาภารัตน์  ถนนแก้ว
10. นายเรืองฤทธิ์  จิตต์อำนวย
 
1. นายจำนงค์  สิงห์สุวรรณ
2. นางสาวนวลลออ  วันจันทร์
3. นางสาวเอริน  บุญมณี
 
319 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  แก้วพลี
2. นายณัฐดนัย  มีศรี
3. เด็กชายธนาคาร  นวลปาน
4. เด็กชายธาดา  ลอยวิรัตน์
5. นายนัตพงศ์  ไชโย
6. เด็กชายนันทวัฒน์  ขวัญซ้าย
7. เด็กหญิงปาลิตา  รัตนะ
8. นางสาวพรรณนิภา  ราษนุกุล
9. เด็กชายภัทรดนัย  เจริญสุข
10. นายวงศกร  บูรณะวงศ์
 
1. นายไพบูลย์  จันทร์ศรี
2. นายธนัยน์  ช่วยชู
 
320 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาบอน 1. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ท้ายสำเภา
2. เด็กชายกัปตัน  จันทร์ดี
3. เด็กชายกิตติพงศ์  ส้มเขียวหวาน
4. เด็กชายจิณณวัตร  รัตนกระจ่าง
5. เด็กชายจิตรภณ  รัตนกระจ่าง
6. เด็กหญิงจิรารัตน์  ไชยศร
7. เด็กชายจีระศักดิ์  คงกะพันธ์
8. เด็กหญิงณัฐธิชา  บุญมาศ
9. เด็กหญิงทิพปัญญา  ชำนาญกิจ
10. เด็กชายธนวัฒน์  ทองคำชุม
11. เด็กหญิงธนิษฐา  สงวนพันธ์
12. เด็กหญิงธัญญารัตน์  โกศักดิ์ศรี
13. เด็กชายพันกร  สุวรรณคีรี
14. เด็กหญิงพิสมัย  ดาวกระจาย
15. เด็กหญิงมาริสา  รักษามั่น
16. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ราษฎร์ฉวาง
17. เด็กชายวสุธร  ใจกระจ่าง
18. เด็กหญิงวันดี  แซ่เบ้
19. เด็กชายศักดิ์เจริญ  เจริญรูป
20. เด็กชายสิทธินันท์  จันทวงศ์
21. เด็กหญิงสิริภัทร  บุญไหล
22. เด็กหญิงสุนิษา  สังเกื้อ
23. เด็กชายสุมนัส  โมสิกา
24. เด็กหญิงอังคณา  เกิดสมมารถ
25. เด็กชายโชติเมธ  ปรีชา
 
1. นายอัทธ์อากร  อิศรางกูร ณ อยุธยา
2. นายธนิต  ชูมาก
3. นายวันทยา  ชำนาญกิจ
4. นายวันชัย  มณีสม
5. นางพิมภ์ลภัส  วานิช
6. นางพัตราภรณ์  แผลงรักษา
7. นางธารทิพย์  ศรีธวีป
8. นายสำคัญ  ณ ทองแป้น
 
321 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 1. เด็กชายกฤษณนัย  บิลพัฒน์
2. เด็กชายกัญจ์ธวุฒิ  ชูทอง
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อาวรณ์
4. เด็กหญิงกัณฑิมา  วรรณทอง
5. เด็กชายกิตติพงศ์  พิมพันธ์
6. เด็กหญิงกุลสตรี  โพธิ์เพชร
7. เด็กหญิงจันทร์จิรา  จันภักดี
8. เด็กชายชัยวัฒน์  อินทรพฤกษา
9. เด็กหญิงฐิติมา  เชี่ยวชล
10. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชูโชติ
11. เด็กชายตันติกร  สมสวาท
12. เด็กชายทวีศักดิ์  ด้วงแก้ว
13. เด็กชายธงไชย  ศรอินทร์
14. เด็กชายธนดล  โกมัย
15. เด็กหญิงธนัชชา  โชติพงษ์
16. เด็กชายธนานนท์  วัจนสาร
17. เด็กชายธีรภัทร  โสมล
18. เด็กชายปิยภัทร  ทิพย์มุณี
19. เด็กชายปิยะพงศ์  จิตบาน
20. เด็กหญิงปุณย์นุช  สุทธิสังข์
21. เด็กหญิงพิยดา  อภิวันท์
22. เด็กชายภาณุวัชร์  วงศ์จำปา
23. เด็กชายภานุวิชญ์  เทพสุวรรณ
24. เด็กชายรพีพัทธ์  พรหมอักษร
25. เด็กหญิงวิไลลา  อาลีอิสเฮาะ
26. เด็กชายวีระศักดิ์  รัตนปรีชา
27. เด็กชายศรัณย์  ถาวระ
28. เด็กหญิงศรีสุดา  ชูสุวรรณ์
29. เด็กหญิงศศิฉาย  จิตรวิรัตน์
30. เด็กหญิงศศิธร  ทิพย์ไข่
31. เด็กชายสตพร  การะเกตุ
32. เด็กชายสราวุฒิ  สุรษา
33. เด็กหญิงสุภาวดี  ชูสุวรรณ์
34. เด็กหญิงสุวิมล  จันทร์แก้ว
35. เด็กหญิงอรปรียา  แซ่ต้าน
36. เด็กหญิงอรรินท์  สมบูรณ์
37. เด็กชายอาทิตย์  จันทรโชติ
38. เด็กหญิงเกวลิน  เปลี่ยวจิตต์
39. เด็กหญิงเจนจิรา  ตรึกตรอง
40. เด็กหญิงแวววรรณ  รถทิพย์
 
1. นายปธิณญากร  สุทธิ
2. นางสาวณฐมน  แต้วัฒนา
3. นางสาววรรณา  อุ่นวิมล
4. นางสาวกชนิภา  ลายพยัคฆ์
5. นายวิมล  คมคาย
 
322 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาบอน 1. นางสาวกัญญ์วรา  ทิษารักษ์
2. นางสาวกานต์รวี  บัวทองคำ
3. นางสาวกุลภรณ์  วุฒิวงศ์
4. นางสาวจันทิมา  สวนกูล
5. นางสาวจันทีมา  สวนกูล
6. นางสาวชฏาธาร  ตั้งสุข
7. นายชัยวัฒน์  รัตนคช
8. นายชิษณุพงศ์  ทองทิพย์
9. นายธนภัทร์  เรืองแก้ว
10. นางสาวนฤมล  รอดบัวทอง
11. นางสาวนิตยา  ขนุนอ่อน
12. นายปัณส์ปาณัสม์  แก้วหย่อง
13. นางสาวพัชรินทร์  บุญทอง
14. นางสาวพัชรินทร์  หนูหนอง
15. นางสาววรวรรณ  จีนใหม่
16. นางสาววิภาดา  อินทร์แก้ว
17. นายศตวรรษ  กล่อมสุข
18. นางสาวศรัณย์พร  สุมาส
19. นางสาวศศิธร  รอดเพชร
20. นายศิริพงษ์  สุมงคล
21. นางสาวศุภานัน  เพ็งธรรม
22. นางสาวสาริดา  ชูขาว
23. นางสาวสุจิรา  หนูเนตร
24. นายสุประวีณ์  แก้วเกลี้ยง
25. นางสาวอนุสรา  ศรีพิทักษ์
26. นางสาวอภิชญา  ทองทิพย์
27. นายอภิสิทธิ์  เหล่าภัทรเกษม
28. นางสาวอังคณา  เรืองสังข์
29. นางสาวเรนุกา  ทิพย์ปัญญา
 
1. นายอัทธ์อากร  อิศรางกูร ณ อยุธยา
2. นายธนิต  ชูมาก
3. นายวันชัย  มณีสม
4. นายวันทยา  ชำนาญกิจ
5. นายสำคัญ  ณ ทองแป้น
6. นางธารทิพย์  ศรีธวีป
7. นางพิมภ์ลภัส  วานิช
8. นางพัตราภรณ์  แผลงรักษา
 
323 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กหญิงกฤษณา  สมทรง
2. เด็กหญิงดาริกา  รัสมโน
3. เด็กหญิงธนันญา  สุขช่วย
4. เด็กชายนพรุจ  มะลิชู
5. เด็กชายวรปรัชญ์  จันทรศรี
6. เด็กชายสันติภาพ  เกตุแก้ว
7. เด็กชายสุรเชษฐ์  คำแหง
8. เด็กหญิงแพรพรรณ  ไหมละเอียด
 
1. นางแอนนา  ขาวเรือง
 
324 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียรใหญ่ 1. เด็กชายคธาวุธ  สีญพัรณ์
2. เด็กหญิงชฎาวรรณ  แป้นทอง
3. เด็กหญิงชนันท์รัตน์  จุดสำอางค์
4. เด็กหญิงดารุณี  มุ่งหมาย
5. เด็กชายนิติภูมิ  เรืองโรจน์
6. เด็กชายพิชชาวีร์  บุญศิริ
7. เด็กหญิงมณฑิตา  ฝอยทอง
8. เด็กหญิงวิรุฬรัตน์  รักมาก
9. เด็กชายศิริชัย  เกษตรสมบูรณ์
10. เด็กชายแทนกาย  พรหมทิพย์
 
1. นางสุทิชา  ชุมชอบ
2. นายฉัตรชัย  ฉิมประสิทธิ์
 
325 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กชายชุษณปักษ์  ฟองมณี
2. นางสาวณัฐธภัทร  ผิวแก้ว
3. นางสาวปาราตี  เพิงรัตน์
4. เด็กหญิงพิลาสิณี   กาฬสุวรรณ
5. เด็กชายภัทรภูมิ  ชูรักษา
6. นายภาสกร  สกล
7. เด็กชายสรรเพชญ  สุภาวงศ์
8. เด็กหญิงสิตาภา  ปานเนียม
9. เด็กชายอรรฐพล  ช่วยรอด
10. เด็กหญิงเกศศิณีย์  เพียงพิมพ์
 
1. นางกฤษณา  วุฒิศักดิ์
2. นางประภาเพ็ญ  ขนาบศักดิ์
3. นายฤทธิรงค์  ชูลี
 
326 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นายกฤษฎา  ดิมาร
2. นายชญานนท์  สวัสดิ์ขวัญ
3. นางสาวทักชิยา  ปักสงค์
4. นางสาวธันยพร  หนูเมือง
5. เด็กหญิงปาจรีย์  กันภัย
6. เด็กหญิงพรธิชา  นิลจันทร์
7. เด็กชายวิชานนท์  ชนะผล
8. นายอนาวิล  จันทร์เกิด
9. เด็กหญิงอภิสรา  พืชโรจน์
10. นายเกริกพล  เท็กเชย
 
1. นางสาวสุรีย์รัตน์  พรมกัณฑ์
2. นางดารณี  พรหมเพชร
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญาภัค  ทองปาน
 
327 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นายกฤษฎา  ตรึกตรอง
2. นางสาวฐิติวรดา  ดาบทอง
3. นายนฤชา  ทานนท์
4. นางสาวพรวดี  วัยวัฒน์
5. นางสาวภารดี  วัยวัฒน์
6. นางสาวรุ่งทิวา  เบญจาธิกุล
7. นายศรายุทธ  โลหะรัตน์
8. นางสาวศุภนิดา  เกติยะ
9. นายอนาวิน  บุญสนอง
10. นายอภิสิทธิ์  หวันกะเหร็ม
 
1. นางสาวสุรีย์รัตน์  พรมกัณฑ์
2. นางดารณี  พรหมเพชร
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญาภัค  ทองปาน
 
328 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. นายคล้ายเทพ  มหาโชติ
2. นายชาญณวุฒิ  ทองพูนศรี
3. นายณัฐวุฒิ  ดำรักษ์
4. นางสาวธาดารัตน์  ปิติเกียรติกุล
5. นางสาวสิริพร  ภักดีสุวรรณ
6. นางสาวอรยา  ตรีโชติ
7. นางสาวเกศรินทร์  นามเสน
8. นายเจษฎา   ชาตรี
 
1. นางแอนนา  ขาวเรือง
 
329 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียรใหญ่ 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ผลาจันทร์
2. นายธนาวุธ  ทิพย์กองลาด
3. นางสาวปนัดดา  ศรีทันเดช
4. นางสาวพรรณพัชร  บุญจริง
5. นายวัชรินทร์  กลับพงศ์
6. นางสาวสภารัตน์  จันทร์หลี
7. นายสิทธิเดช  เดชสุทธิ์
8. นางสาวสุริฉาย  ปิดชิด
9. นายอภิรักษ์  พังแพร่
10. นายอภิวัฒน์  ราเวลเย่
 
1. นางสุทิชา  ชุมชอบ
2. นายฉัตรชัย  ฉิมประสิทธิ์
 
330 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นางสาวณัฏฐิดา   สุขบำเพิง
2. นายพุฒิพงศ์  รูปโอ
3. นายภูพิงค์  แก้วบางพูด
4. นายภูเขา  แก้วบางพูด
5. นายสิรวิชญ์  รามณรงค์
6. นางสาวอธิษฐาน  ก๋งอุบล
7. นางสาวอรณิช  เถาว์เป็น
8. นางสาวอรณิชา  ชูโฉม
9. นายอัครพล  จันทร์คง
10. นางสาวเบญญาภา  พรหมเทพ
 
1. นางกฤษณา  วุฒิศักดิ์
2. นางประภาเพ็ญ  ขนาบศักดิ์
3. นางสาวพียกา  ศรีใส
 
331 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ชุมวงษ์
2. เด็กหญิงธนัญทิชา  มาสแสวง
3. เด็กหญิงธนันญา  สุขช่วย
4. เด็กหญิงธันย์ชนก  แผ่นทอง
5. เด็กหญิงปิ่นมณี  ทองหัตถา
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุขเมตตา
7. เด็กหญิงสุปวีณ์  มณีฉาย
8. เด็กหญิงแพรพรรณ  ไหมละเอียด
 
1. นางแอนนา  ขาวเรือง
 
332 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. เด็กหญิงชญานิน  บัวน้อย
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  บัวน้อย
3. เด็กหญิงวณัฏฐ์ชนันท์  ปัญญายุทธศักดิ์
4. เด็กหญิงสุภาภรณ์  นาคพุ่ม
5. เด็กหญิงอชิรญา  นาคแก้ว
6. เด็กหญิงเจนนิสา  พุทธาโร
 
1. นางปฏิญาภรณ์  ธานีรัตน์
2. นางหทัยรัตน์  วัตรุจีกฤต
3. นางสาวปณตา  กลางบน
 
333 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นางสาวณัฏฐิดา   สุขบำเพิง
2. นางสาวนฤมล  พรประสิทธิ์
3. นางสาวสิรินภา  โชติศักดิ์
4. นางสาวสุชานาถ  สุวรรณระ
5. นางสาวอรณิช  เถาว์เป็น
6. นางสาวอรณิชา  ชูโฉม
7. นางสาวอาทิตยา  ไตรระเบียบ
8. นางสาวเบญญาภา  พรหมเทพ
 
1. นางกฤษณา  วุฒิศักดิ์
2. นางประภาเพ็ญ  ขนาบศักดิ์
3. นางสาวพียกา  ศรีใส
4. นายฤทธิรงค์  ชูลี
 
334 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. นางสาวฐิติมา  แก้วเมือง
2. นายธนพัฒน์  พุทธรอด
3. นายพงศธร  บุญสุข
4. นางสาวสาวิตรี  คงสว่าง
5. นางสาวสุภัชชา  จิตรสุวรรณโณ
6. นางสาวเจนจิรา  นารี
 
1. นางอนงค์นุช  คลอดเพ็ง
2. นางสาวนฤมล  นาคปลัด
3. นางสาวสุดา  จันทอง
 
335 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นายกฤษณ์ติณ  ล่องชุม
2. นางสาวกิตติยา  ชุมทอง
3. นางสาวธนัชพร  เบี้ยขาว
4. นางสาวปภาวรินท์  กัลยากาญจน์
5. นางสาวเบญจมาศ  เกตุรัตนัง
6. นางสาวเบญจศิริ  เปรมสถิตย์
 
1. นางดุษฎี  บุญหนูกลับ
2. นางสมจิตร์  มารคคงศ์แก้ว
 
336 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 1. นางสาวชลธิฌา  ถาวรนุวงศ์
2. เด็กหญิงณัฐนรี  ศรีธรรมศักดิ์
3. เด็กหญิงพชรวรรณ  กลิ่นแก้ว
4. นางสาวรติมา  ก้องบูลยาพงษ์
5. เด็กหญิงสุพรรณศรี  รอดตัว
6. เด็กหญิงอมรรัตน์  สมเขาใหญ่
7. เด็กหญิงอรปรียา  หะหนับ
 
1. นางสาวสุชาดา  สุขขี
2. นางชูศรี  รักษาพล
3. นางสาวบุษศรัฐ  บุษย์เพชร
 
337 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  เมืองไทย
2. นางสาวนลินี  ศรีแก้ว
3. นางสาวพิชญาณี  เบี้ยขาว
4. เด็กหญิงพิมพ์นารา  รักษานาค
5. เด็กหญิงศิริรัตน์  ร่มเย็น
6. เด็กหญิงศุภนุช  วุฒิวงศ์
7. นางสาวสุดารัตน์  เล่นทัศน์
8. นางสาวอภิชญา  ณ สุวรรณ
9. เด็กหญิงอัญชิสา  ด้วงเกื้อ
10. เด็กหญิงเยาวเรศ  หัทยานนท์
 
1. นางสมจิตร์  มารคคงศ์แก้ว
2. นางดุษฎี  บุญหนูกลับ
 
338 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียรใหญ่ 1. เด็กหญิงกัญจกร  เคารพาพงค์
2. เด็กหญิงกัญญารักษ์  พันสิน
3. เด็กหญิงญาสุมินทร์  ขาววงค์
4. เด็กหญิงดารุณี  มุ่งหมาย
5. เด็กหญิงนุชจิรา  จันทร์สุข
6. เด็กหญิงวิรุฬรัตน์  รักมาก
7. เด็กหญิงสิริกานต์  วัฒนศิริ
8. เด็กหญิงสิรินยา  รุ่งเรือง
 
1. นางสุทิชา  ชุมชอบ
2. นายฉัตรชัย  ฉิมประสิทธิ์
 
339 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงปาลิดา  เลิศสุทธิชวาล
2. เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  กิ่งรัตน์
3. เด็กหญิงมัณฑณา  นาคฤทธิ์
4. เด็กหญิงวิชชุดา  เดชสุรางค์
5. เด็กหญิงสิตาภา  ปานเนียม
6. เด็กหญิงอมลวรรณ  ฉันทรัตนาคินทร์
7. เด็กหญิงอสมาภรณ์  ขวัญมาศ
8. เด็กหญิงเกศศิณีย์  เพียงพิมพ์
 
1. นางกฤษณา  วุฒิศักดิ์
2. นางประภาเพ็ญ  ขนาบศักดิ์
3. นายฤทธิรงค์  ชูลี
 
340 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นางสาวกมลวรรณ  แตงขาว
2. นางสาวฐิติวรดา  ดาบทอง
3. นางสาวณัฐนิชา  โสระดี
4. นางสาวณิชกานต์  จันทร์แก้ว
5. นางสาวพรวดี  วัยวัฒน์
6. นางสาวภารดี  วัยวัฒน์
7. นางสาวรุ่งทิวา  เบญจาธิกุล
8. นางสาวศุภนิดา  เกติยะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญาภัค  ทองปาน
2. นางสาวสุรีย์รัตน์  พรมกัณฑ์
3. นางดารณี  พรหมเพชร
 
341 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นางสาวณัฏฐิดา   สุขบำเพิง
2. นางสาวนฤมล  พรประสิทธิ์
3. นางสาวสิรินภา  โชติศักดิ์
4. นางสาวสุชานาถ  สุวรรณระ
5. นางสาวอรณิช  เถาว์เป็น
6. นางสาวอรณิชา  ชูโฉม
7. นางสาวอาทิตยา  ไตรระเบียบ
8. นางสาวเบญญาภา  พรหมเทพ
 
1. นางกฤษณา  วุฒิศักดิ์
2. นางประภาเพ็ญ  ขนาบศักดิ์
3. นางสาวพียกา  ศรีใส
4. นายฤทธิรงค์  ชูลี
 
342 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. นางสาวชัญญานุช  พนาลี
2. นางสาวธาดารัตน์  ปิติเกียรติกุล
3. นางสาวพรสินี  มหาสุข
4. นางสาวศิริลักษณ์  มณีฉาย
5. นางสาวสิริพร  ภักดีสุวรรณ์
6. นางสาวอรยา  ตรีโชติ
7. นางสาวอิศริยาธรณ์  ใจกระจ่าง
8. นางสาวเกศรินทร์  นามเสน
 
1. นางแอนนา  ขาวเรือง
 
343 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นางสาวกฤตพร  อักษรนิตย์
2. นางสาวชญาณี  คงแก้ว
3. เด็กหญิงชญานิ  หยูทองคำ
4. นางสาวญาณิสา  กอเจริญรัตน์
5. นางสาวณิชาภัทร  รัศมี
6. เด็กหญิงทักษพร  พุ่มทิม
7. นางสาวนภสร  เรืองสันติ
8. นางสาวประภาศิริ  เพ่งพินิจ
9. นางสาวปวิมล  สมาทิน
10. เด็กหญิงพชรสรณ์  ดิษฐรักษ์
11. เด็กหญิงภทรกร  นิสรภวาณิชย์
12. เด็กหญิงภิชญาภัทร  โภคสวัสดิ์
13. เด็กหญิงวิภาวี  จันทรมณี
14. เด็กหญิงศตกมล  ทองคำชุม
15. เด็กหญิงสุพรรณษา  จุติพล
16. นางสาวเปมิกา  พรหมลิขิตดี
 
1. นางตรีชฎา  จิตมนัส
2. นางมธุรส  ทองกัน
3. นางสาวบุศรินทร์  กิตติธิรางกูร
 
344 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กหญิงกฤษณา  สมทรง
2. เด็กหญิงกัญญาภัค  ชุมวงษ์
3. เด็กหญิงดาริกา  รัสมโน
4. เด็กหญิงธนัญทิชา  มาสแสวง
5. เด็กหญิงธนันญา  สุขช่วย
6. เด็กหญิงธันย์ชนก  แผ่นทอง
7. เด็กหญิงปิ่นมณี  ทองหัตถา
8. เด็กหญิงพรรณธิตา  เกษรินทร์
9. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุขเมตตา
10. เด็กหญิงสุปวีณ์  มณีฉาย
11. เด็กหญิงอรรธวดี  สุขเจริญ
12. เด็กหญิงแพรพรรณ  ไหมละเอียด
 
1. นางแอนนา  ขาวเรือง
 
345 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นางสาวกวิตา  บรรลือศักดิ์
2. นางสาวมัทณา  ผลประดิษฐ์
3. นางสาวยศวดี  สุขทิพย์
4. นางสาววรริญา  เจริญผล
5. นางสาววิภาวดี  คีรีพันธุ์
6. นางสาววิมลสิริ  คงชาติ
7. นางสาววิลาวัลย์  บำเพิงรัตน์
8. นางสาวศิริรัตน์  เจริญสม
9. นางสาวสุพรรณษา  มุสิกพันษ์
10. นางสาวเณศรา  จิตสมพงค์
 
1. นายสัญชัย  แซ่อ๋อง
2. นางวาทนันท์  พรหมดำ
 
346 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนอมพิทยา 1. นางสาวณัฐพร  แซ่ด่าน
2. นายธีธัช  สุสะอาด
3. นางสาวนริศรา  เพชรรัตน์
4. นายภาณุวัฒน์  สุโขรัมย์
5. นายศักดิ์สิทธิ์  ใจรังษี
6. นางสาวศิริลักษณ์  โพธิ์สง่า
7. นายสิทธินนท์  ตรีบริษัท
8. นางสาวอรรฆพร  ขนอม
 
1. นายจำนงค์  กาญจนพันธ์
2. นางสาวยุพารัตน์  อินนุ่น
 
347 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นายกฤษณ์ติณ  ล่องชุม
2. นางสาวกิตติยา  ชุมทอง
3. นางสาวจิรัฐติกาล  ไหมพรหม
4. นายชิโนรส  ต่างสี
5. นางสาวญานิศา  หวานวงศ์
6. นางสาวธนัชพร  เบี้ยขาว
7. นางสาวปภาวรินท์  กัลยากาญจน์
8. นางสาวพัณณิตา  กิจคาม
9. นายพีรวัฒน์  พรหมดนตรี
10. นายวรุฬชัย  นาคสีทอง
11. นางสาวศศิธร  แซ่ผ่าง
12. นางสาวศุทธินี  เพชรสุวรรณ
13. นายอนพัทย์  กำเนิดไทย
14. นางสาวเบญจมาศ  เกตุรัตนัง
15. นางสาวเบญจศิริ  เปรมสถิตย์
 
1. นางดุษฎี  บุญหนูกลับ
2. นางสมจิตร์  มารคคงศ์แก้ว
 
348 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวกฤดา  บวรศุภศรี
2. นายชิโนรส  ต่างสี
3. นายธุวชิต  แร่สุวรรณ
4. นางสาวฤทัยชก  แสงสุวรรณ
5. นายศุภกิจ  รัตนคช
 
1. นางดุษฎี  บุญหนูกลับ
2. นางสมจิตร์  มารคคงศ์แก้ว
 
349 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  มีแก้ว
2. เด็กชายปรเมศวร์  แพรกบรรเทิง
 
1. นางกฤษณา  วุฒิศักดิ์
2. นายวิชาญ  เพ็งสงค์
 
350 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 96.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญวิทย์ 1. นายทักษิณ  พหลทัพ
 
1. Mr.LIANG   QI
 
351 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 86.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีฯ 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  แผ้วกระสินธุ์
 
1. นางสาวกัญจรีย์  บ้างวรกุล
 
352 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 89.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นางสาวจารุวิสุทธิ์  ใจเพียร
 
1. นางสาวภาชินี  รัตนศรีปัญญะ
 
353 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 80.18 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีปากพนัง 1. นางสาวอุษณีย์   คงเสือ
 
1. นางสาวทิพย์สุดา  โกยวาณิชย์
 
354 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 92.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นายสหรัตน์  รัตนแก้ว
 
1. นางสาวสุภาพร  แซ่ผ้าง
 
355 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นายนนทพัทธ์  อินทร์จันทร์
 
1. นายสุภัทรชัย  ค่ำสุริยา
 
356 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นายธนัตถ์  ทิมรื่น
 
1. นายสุภัทรชัย  ค่ำสุริยา
 
357 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 89.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวอันนา  สุขอนันต์
 
1. นางสาวจิราวรรณ  จิตรเอียด
 
358 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นางสาวรุจิรดา  เกตุเกลี้ยง
 
1. Mrs.Miyoung   Kim Eum
 
359 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 92.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวสมศิริ  ศรีวะบุตร
 
1. นางสาวสุภาพร  แซ่ผ้าง
 
360 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 95.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. นายชวนันท์   ส่งช่วย
 
1. นายพงศธร   บัวผัน
 
361 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 91.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. นางสาวณัฏฐณิชา  ไชยเดช
 
1. MissZhu  Jingru
 
362 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นางสาวอิสริยา  รัตนนุพงศ์
 
1. นางปริตตา  ลีละวัฒน์
 
363 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 93.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นายบุญพิทักษ์  แก้วประเสริฐ
 
1. นางสาวจิราวรรณ  จิตรเอียด
 
364 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นางสาวพัณนิศรา  จิรธนาชน
 
1. นางสุพรรณี  ภักษา
 
365 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. นางสาวพิชญ์สินี  ดีไพร
 
1. MissJiyeong  Bak
 
366 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 1. นางสาวขนิษฐาพร  กิมิฬาร์
2. นางสาวชลันธร  บุญวรรณ์
3. นายพิชญุตม์  เทพสถิตย์
4. นางสาวสิริธิดา  รัตนพันธ์
5. นางสาวสิริพร  สุขศิริ
 
1. นางกิติญา  นามเสน
2. MissZhang  Li qiong
 
367 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 88.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. นางสาวณัฎฐณิชา  ไชยเดช
2. นายธีระพันธ์  บุตรงาม
3. นายภูวดล  รัตนบุรี
4. นายมาวิน  ธารเนตร
5. นางสาวสุชานันท์  วิเศษสุทธิ์
 
1. MissZhu  Chenchen
2. นางสาววณิชชา  รอดเสน
 
368 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นางสาวจิราภรณ์  ไชยนุรัตน์
2. นางสาวชญาณี  ทุมทอง
3. นายบวรนันท์  สุวรรณเนกข์
4. นางสาววรรธนา  คนซื่อ
5. นางสาวสิรินดา  อนุสรณ์
 
1. Mrs.Noriko  Chatratanarak
2. Mrs.สุชาดา  ศรีอำมร
 
369 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวชฎาธาร  บานชื่น
2. นายณัฐวีร์พากย์  ชำนาญกิจ
3. นายศิริพงศ์  สร้อยโสภี
4. นางสาวเพ็ญนภา  เพชรชนะศึก
5. นางสาวเพ็ญนภา  คชรัตน์
 
1. นางสาวศิรประภา  ธรรมวณิช
2. นางสาวจิราวรรณ  จิตรเอียด
 
370 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นางสาวศุภนิตา  ดาดวน
2. นายสิปปกร  ลิ่มตระกูล
3. นางสาวสิริกันยา  เกษรพรหม
4. นางสาวสิริยากร  เกียรตุมาพันธ์
5. นางสาวอภิสรา  สะสิสุวรรณ
 
1. Mrs.Miyoung   Kim Eum
 
371 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ศรีวิเลิศ
2. นางสาวกุลนิภา  ธานีรัตน์
 
1. นางสาวภาชินี  รัตนศรีปัญญะ
 
372 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 90.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวเมธาวี  สังข์สุข
2. นางสาวโสภาวรรณ  รัตนบุรี
 
1. นางสาวสุภาพร  แซ่ผ้าง
 
373 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 93.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวชินชลี  พริกเม็ดทอง
2. นางสาวธนิดา  หนูสาย
 
1. นางสาวศิรประภา  ธรรมวณิช
 
374 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 1. นายณัฐกานต์  ตั้นเส้ง
2. นางสาววรัญญา  พงศ์สกุลวงศ์
 
1. นางกันตยา  กระจาย
 
375 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 1. เด็กชายจักรกฤษ  สุทธิพล
2. เด็กชายจักรภัทร  เจริญพร
3. เด็กชายณัฐพล  แก้วขาว
4. เด็กชายธวัชชัย  ไชยประดิษฐ
5. เด็กชายปกรณ์ชัย   ทวีเมือง
6. เด็กหญิงอัญชลีกร  กลิ่นพยอม
7. เด็กชายเนติพงษ์  เสวกวัง
8. เด็กชายโชคฤทธิชัย  ศรีพัฒน์
 
1. นายสุรชัย  แสนภักดี
2. นางสาววันวิสาข์  รักษาวงศ์
3. นายอภิชัย  ณ นคร
 
376 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียรใหญ่ 1. เด็กชายชัยวุฒิ  บุญจันทร์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุดเอียด
3. เด็กชายธนวัฒน์  ปลอดรัตน์
4. เด็กชายบุญญฤทธิ์  สายเอียด
5. เด็กชายภานุวัชร  ลานทอง
6. เด็กชายศราวุธ  คงฉิม
7. เด็กชายสุรศักดิ์  เรืองเต็ม
8. เด็กชายสุเมธ  ถนนทอง
 
1. นายบัญจบ  จันทร์คล้าย
2. นายสุรศักดิ์  ปานแก้ว
3. นายปัญญา  พลายชุม
 
377 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. เด็กชายกฤตภาส  ชะบากาญจน์
2. นายกิตติศักดิ์  จุลเลศ
3. นายพรรศักดิ์  รอดรักษ์
4. นายพิเชษฐ  นำนาผล
5. นายรัฐภูมิ  เต็มเปี่ยม
6. นายสิทธิโชค  วรรณพันธ์
7. นายสุชาธิษณ์  ทองดุก
8. นายอภิสิทธิ์  ชูจิตร
 
1. นางสุภาวดี  สุริยผล
2. นางพีระพันธ์  เที่ยวแสวง
3. นายณรงค์  เที่ยวแสวง
 
378 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตระพังพิทยาคม 1. นายกิจติพงษ์  รื่นรู้สาน
2. นายจิระพัฒน์   เสือด้วง
3. นายชนะชัย  เณรัญชล
4. นายพรเทพ  หิ้นมี
5. นายศุภวิทย์  แก้วจูมพล
6. นายอดิศักดิ์  ชัยภักดี
 
1. นายสุวนิตย์  จิตต์สำรวย
2. นางสาววิไลวรรณ  อิสลาม
3. นางนัฎฐพร  บุญกอง
 
379 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 1. นายณัฐวุฒิ  ผิวล้วน
2. นายนันทวัตร  โต๊ะนะ
3. นายพัชรพงศ์  นวลจริง
4. นายพีระพล  สุวรรณัง
5. นายอนาวิล  ทองเกลี้ยง
6. นายเอกวิทย์  จิตสว่าง
 
1. นายธวัชชัย  ชูพันธ์
2. นายจักรณรงค์  คงสุข
 
380 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 83.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นางสาวจิราพร  รอดภัย
2. นางสาวนาตชา  บิอะหวัง
3. นางสาวปนัดดา  วิลาทอง
4. นางสาวปิ่นสุดา  สุวรรณรัตน์
5. นางสาวพรไพริน  เดชพรหม
6. นายพิทยา  เที่ยวทั่ว
7. นายภานุพงศ์  เชาวลิต
8. นายสุบิณฑ์  เสียดหนองยุง
9. นางสาวสุภาวดี  บุญฤทธิ์
10. นางสาวอัจฉราวดี  เที่ยงตรง
 
1. นางอาทิกา  ทองสีขำ
2. นางสาวพรวีนัส  อัมพวัน
3. นางสาวกฤตดารา  โพวิรัตน์
 
381 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาบอน 1. นางสาวจันทิมา  ไทยราช
2. นางสาวนริศรา  นาคราช
3. นางสาวบัณฑิตา  ชำนาญกิจ
4. นางสาวปาริชาติ  ผาสุข
5. นายพลพัฒน์  หนูชัยแก้ว
6. นางสาวมณฑิตา  อุ่นใจ
7. นายราชวัตร  ศรีสกุล
8. นางสาวศุภกาญจน์  ทองคำ
9. นางสาวสุรางคณา  จำปา
10. นางสาวอาทิตยา  ชำนาญกิจ
 
1. นายวันทยา   ชำนาญกิจ
2. นางสาววิลัยภรณ์  ชำนาญกิจ
3. นายวันชัย  มณีสม
 
382 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. เด็กหญิงชนิตา  เดชบุญช่วย
2. เด็กหญิงวรพร  นคราวงศ์
3. เด็กหญิงสุนารี  แซ่จู
4. เด็กหญิงอรษา  สงพราหมณ์
5. เด็กหญิงอาทิตยา  นาคแก้ว
 
1. นางสาวศิริวรางค์  เพชรศิลป์
2. นางกนกลดา  รักหอม
 
383 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นางสาวธาริณี  โชตยาสีหนาท
2. นางสาวปาริชาติ  ขาวเกื้อ
3. เด็กหญิงปาลิตา  ร่างสง่า
4. เด็กหญิงพัชรพร  ไชยชนะ
5. เด็กหญิงสิริวรรณ  พลอยสูงเนิน
 
1. นางสาวลัดดา  วงศ์สวัสดิ์
2. นางพราวนภา  ผลบุญ
 
384 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีฯ 1. เด็กชายนัฐพล  สระสวย
2. เด็กหญิงรวินันท์  พันธ์ทอง
3. เด็กหญิงวรรณวิศา  เสือด้วง
4. เด็กชายหาญพล  เอียดแก้ว
5. เด็กหญิงอภิชญา  ทิมแก้ว
 
1. นางสาวนาฏยา  ส่งแสง
2. นางสาวจีรวรรณ  มีแก้ว
 
385 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีฯ 1. นางสาวญาณภัทร  วิจิตร
2. นางสาวฐาปนี  พรหมดวง
3. นางสาวรอฮันนา  นิยมเดชา
4. นางสาวสุชาดา  สุกสาร
5. นายสุวิชา  มูสิกะ
 
1. นางสาวนาฏยา  ส่งแสง
2. นางสาวจีรวรรณ  มีแก้ว
 
386 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. นางสาวจุฑาวรรณ  เย็นใส
2. นางสาวนุชสรา  หมื่นกล
3. นางสาวพิมประภา  ศรีโภคา
4. นางสาววิลาวัลย์  สงพราหมณ์
5. นายศรัณย์  มุสิแก้ว
 
1. นางสาวนิชลักษณ์  สุขสวัสดิ์
2. นางพัชราภรณ์  รักช่วย
 
387 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 83.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นางสาวชนัญธิดา  ชนะผล
2. นางสาวณิชกานต์  ปานดำ
3. นางสาวทรียดาร์  สิทธิพงษ์
4. นางสาวยุพารัตน์  ด้วงเมือง
5. นางสาวเกวลี  สิทธิสมบูรณ์
 
1. นางพราวนภา  ผลบุญ
2. นางนรินทร์สินี  สุวรรณชาตรี
 
388 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. เด็กหญิงสุพิชชา   ภูชงค์
2. เด็กหญิงสุภาวดี   กุมารจันทร์
3. เด็กหญิงอัคคตา   โกมล
 
1. นางพวงเพ็ญ   บัวชุม
2. นางสุนีย์  เชยบัวแก้ว
 
389 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงนันทนา  บุญเชิด
2. เด็กชายวุฒินันท์  บุญผล
3. เด็กหญิงหฤดี  ดามาพงศ์
 
1. นางมณฑา  เต็มไป
2. นางข้องทิพย์  มีแก้ว
 
390 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เขมะดุษฎี
2. เด็กหญิงพิมพ์พิศา  จันทร์มณี
3. เด็กหญิงภัททิยา  ช่วงชล
 
1. นางสายจิต  พันธรักษ์
2. นางพวงผกา  ตลึงจิตต์
 
391 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 1. นางสาวธิรารัตน์  ชูศรี
2. นางสาวสุกานดา  งามสวน
3. นางสาวอนุสรา  คิดขยัน
 
1. นางอภัย  จรุงกิจสิทธิกุล
2. นางโสพิน  แก้วสุข
 
392 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวบุญสิตา   พร้อมพัฒนกุล
2. นางสาวศวิตา   รองเดช
3. นางสาวเรวดี  ศรีชัย
 
1. นางพวงเพ็ญ   บัวชุม
2. นางสาวเสาวภา   เสนา
 
393 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียรใหญ่ 1. นางสาวกชกร  แสงสุวรรณ
2. นางสาวภาพิมล  สรรเสริญ
3. นางสาวรุ่งนภา  ทองมี
 
1. นางสาวศุภวรรณ  มีแก้ว
 
394 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นางสาวณิสาชล  สงจันทร์
2. นางสาวปภาวรินทร์  กาฬสุวรรณ
3. นางสาวพิชญาภา  หนูพ่วง
 
1. นางสาวณัฐณิชา  ศรีสุขสวัสดิ์
2. นายมาณัสย์สร  อุดมธรรมปัญญา
 
395 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณศึกษา 1. เด็กหญิงประภัสสร  พรหมชัยศรี
2. เด็กหญิงพัฑฒิดา  เทพเรือง
3. เด็กหญิงพิรุณพร  ศิริภักดิ์
 
1. นายโอภาส  โสนารถ
2. นางชุติกาญจน์  โสนารถ
 
396 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงกิจติภา  รักษาวงค์
2. เด็กหญิงศิรภัค  ชัยภักดี
3. เด็กหญิงอลิสา  เพชรประพันธ์
 
1. นางสุภาวดี  โส้สมัน
 
397 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. เด็กหญิงชญานินท์  รอดหนู
2. เด็กหญิงปาลิตา  บุญสุวรรณ์
3. เด็กหญิงสกาวรัตน์  หาญกล้า
 
1. นายรัศมี  มะห์มูดีย์
2. นางสุนิสา  พรหมแก้ว
 
398 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นางสาวจามิกร  ว่องไว
2. นางสาวณัฐธิดา  แท่นทอง
3. นายทัฬห์บดินทร์  ณะมณี
 
1. นางพวงผกา  ตลึงจิตต์
2. นางอารีย์  ชนะกาญจน์
 
399 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 1. นางสาวฐิติยา  ธรฤทธิ์
2. นางสาวธัญรัตน์  วงศ์พิพันธ์
3. นางสาวรัตนนุสรณ์  รัฐธรรม
 
1. นางสุภาวดี  โส้สมัน
 
400 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. นางสาวลลิตภัทร  เฉลิมวรรณ
2. นางสาววารุณี  วุฒิมานพ
3. นางสาวออมสิน  ไอยสุวรรณ
 
1. นายรัศมี  มะห์มูดีย์
2. นางสุนิสา  พรหมแก้ว
 
401 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 84.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นายต้นน้ำ  ลิ้มโอภาส พันนุเดช
2. นายสุรณัฐ  สิทธาเศรษฐ์
3. นางสาวเคียงฟ้า  เทวฤทธิ์
 
1. นางอารีย์  ชนะกาญจน์
2. นางพวงผกา  ตลึงจิตต์
 
402 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดวิทยา 1. เด็กชายสิทธิชัย  เพ็งเมือง
2. เด็กชายอรรตชัย  ชูสวัสดิ์
 
1. นายวัชรินทร์  จงกล
2. นายวิศรุต  คงเทพ
 
403 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 1. เด็กชายปธานิน  อินทร์ทอง
2. เด็กชายวงศธร  ปรางทอง
 
1. นางสาวกนกวรรณ  นนทศักดิ์
 
404 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นางสาวนางสาวยศศิตา   สุขเมฆ
2. นางสาวสุธิดา  บุญทอง
 
1. นางสาวละมัย  ธารเนตร
2. นางสาวภารตี  หนูสังข์
 
405 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. เด็กชายพชร  เพชรใหญ่
2. เด็กหญิงวาฤดี  ปทุมมณี
 
1. นางสุจารีย์  กุลเทศ
2. นางสาวดาริกา  มณีฉาย
 
406 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ 1. เด็กชายธีรพงศ์  คงช่วย
2. เด็กชายนนทวัฒน์  ช่วยเกิด
 
1. นายเรืองเดช  วิชัยดิษฐ
2. นายไพโรจน์  มากจันทร์
 
407 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. เด็กหญิงพชรมน  ตราชัย
2. เด็กหญิงเพชรลดา  รัตนสมบัติ
 
1. นางสาวรักชนก  บรรจงพาศ
2. นางสาวพัชรี  ชูประสูตร
 
408 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายณัฐรัตน์  ณัฏฐวรรธนะ
2. เด็กหญิงภูษิตา  ขวัญเมือง
 
1. นางสาวธัญวรรณ  อินทรสุวรรณ
2. นายเสียงเริง  อินทรสุวรรณ
 
409 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. เด็กชายณัฐพล  ไทยสุชาติ
2. เด็กชายภาคิน  สมคิด
 
1. นางยินดี  คงทน
2. นางสาวอลิศา  รักญาติ
 
410 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นางสาวปาณิศา  ศรทอง
2. นางสาวสุประวีณ์  ธรรมเจริญ
 
1. นางสาวสุพรรณิกา  ฤกษ์มงคล
2. นางสาวรักชนก  บรรจงพาศ
 
411 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. นายกนต์ธีร์  ตันพงษ์
2. นางสาวภัทรวดี  บุญแนบ
 
1. นางสาวธัญวรรณ  อินทรสุวรรณ
2. นายจำนงค์  ชัยเพ็ชร
 
412 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 1. นายสุทธิพงศ์  จันทร์แก้ว
2. นายโอบนิธิ  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวชุติมา  ไชยพลบาล
2. นางอัจฉรา  ไชยทอง
 
413 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นายมฆวัน  บัณฑิต
2. นายยศพัฒน์  ชลสาคร
 
1. นางยินดี  คงทน
2. นายวรวุฒิ  พูลพิพัฒน์
 
414 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นายธนธรณ์  บัวทอง
2. นายฤกษ์ชัย  เพชรสุวรรณพร
 
1. นายเอกตวัน  เลิศไกร
2. นางเยาวธิดา  คำคง
 
415 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. เด็กชายจักษณา  อนันต์
2. เด็กชายพีรณัฐ  ไชยประยา
 
1. นางจงกล  เดชสุวรรณ์
2. นางยินดี  คงทน
 
416 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นายศรันย์  หนูสิงห์
2. นายศุภกร  คงเกิด
 
1. นายนฤทธิ์  จันมณี
2. นางอุบลรัตน์  กฐินหอม
 
417 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นายจตุมงคล  แสงพุ่ม
2. นายพุฒิพงษ์  สวัสดิพันธ์
 
1. นางจิราภรณ์  กวีพันธ์
2. นางสุจารีย์  กุลเทศ
 
418 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. นายนลธวัช  แก้วจีน
2. นางสาวศศิธร  บุญพันธ์
 
1. นายณปวร  คงทอง
2. นางสาวนันทรัตน์  คงทน
 
419 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นายกัมพล  เงินส่ง
2. นายอดิสร  อินทรีย์
 
1. นางจงกล  เดชสุวรรณ์
2. นายชัยนุรักษ์  ศรีวิสุทธิ์
 
420 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 1. เด็กชายญาณวรุตม์  กลิ่นเมฆ
2. เด็กหญิงสิริลักษณ์   สุพรรณพงศ์
 
1. นางสาวทวีทรัพย์  แก้วเรือง
2. นางสาวสุจารีย์  ภู่เฉลิมศักดิ์
 
421 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. เด็กหญิงกรสิวรรณ์  โปนะทอง
2. เด็กหญิงปานดวงใจ  ฮามวงศ์
 
1. นางจิราภรณ์  กวีพันธ์
2. นางณัฎฐ์กานดา  ดำศรี
 
422 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิราพัชร  นุราภักดิ์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  สุภักดี
 
1. นางชัชฎา  เทพอำนวย
2. นางอัจฉรา  ไชยทอง
 
423 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงนูรดีนา   ดาราเมง
2. เด็กหญิงพรนภัส   ภู่รังไหม
 
1. นางวิภาพร  แก้วกำเหนิด
2. นายอรุณ  ไชยวรรณ์
 
424 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. เด็กชายปฐมพงษ์  ศรีอมร
2. เด็กชายสรรเพชญ  แสงนิล
 
1. นายฐปนวัฒน์  ชูกลิ่น
2. นางพรพิมล  ชุมแสง
 
425 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 1. เด็กชายสุวิจักขณ์  โภคสวัสดิ์
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  มุสิกพงษ์
 
1. นางสาวสุจารีย์  ภู่เฉลิมศักดิ์
2. นางสาวทวีทรัพย์  แก้วเรือง
 
426 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงฐิติญา  จันทร์คง
2. เด็กหญิงธัญชนก  สอนคง
 
1. นางอัจฉรา  ไชยทอง
2. นางชัชฎา  เทพอำนวย
 
427 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงจิตรานุช  เพชรแก้ว
2. เด็กหญิงสุจิรา  ดารากัย
 
1. นางสาวนันทวัน  นาคขวัญ
2. นางสาวน้ำเพชร  เกื้อเสนาะ
 
428 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กชายบุญรัตน์  นาคฤทธิ์
2. นายวิษฒุพงศ์  หนูพระอินทร์
 
1. นางสาวสุนิศา  ชลภักดี
2. นางสาวกริษฐา  บุญญาพิทักษ์
 
429 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 1. เด็กชายธนกฤต  ณ นคร
2. นายพงศ์ศิริ  ทองแซม
 
1. นางสาวสุจารีย์  ภู่เฉลิมศักดิ์
2. นางสาวทวีทรัพย์  แก้วเรือง
 
430 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 1. เด็กชายรัชชานนท์  สว่างรัตน์
2. เด็กชายวรพล  มะลิวงค์
 
1. นางชัชฎา  เทพอำนวย
2. นางอัจฉรา  ไชยทอง
 
431 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นางสาวหทัยกาญจน์   รัตนุศักดิ์
2. นายอนุชิต  รักษาพล
 
1. นายธเนศ  หาญใจ
2. นางวิภาพร  แก้วกำเหนิด
 
432 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 1. นายปรีชา  รักทอง
2. นายภูรี  เขื่อนดำรงตระกูล
 
1. นางสาวสุจารีย์  ภู่เฉลิมศักดิ์
2. นางสาวทวีทรัพย์  แก้วเรือง
 
433 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. นายจิรโชติ  โทนไทย
2. นายเจตณรงค์  ขาวแก้ว
 
1. นางสาวธัญวรรณ  อินทรสุวรรณ
2. นายจำนงค์  ชัยเพ็ชร
 
434 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 1. นางสาวชลธิชา  โชติชัย
2. นางสาวสราวดี  นกทวี
 
1. นางอัจฉรา  ไชยทอง
2. นางชัชฎา  เทพอำนวย
 
435 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ 1. นายวีรภัทร  แสงวิริยภาพ
2. นายอานนท์  เอี่ยมยัง
 
1. นายไพโรจน์  มากจันทร์
2. นายเรืองเดช  วิชัยดิษฐ
 
436 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นายรัชชานนท์  สงคง
2. นายศราวุธ  คำเศษ
 
1. นายฐปนวัฒน์  ชูกลิ่น
2. นายทวีวัฒน์  ศรีสุวรรณ
 
437 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 1. นางสาวกนกพร  บัวบาน
2. นายสหรัฐ  หนูหล่อ
 
1. นางศุภกาญจน์  พรหมศร
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิมลวรรณ  ศรีพิลาภ
 
438 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นายธนบดี  แสงประจง
2. นายสหภาพ  สมาธิ
 
1. นายทวีวัฒน์  ศรีสุวรรณ
2. นายฐปนวัฒน์  ศรีสุวรรณ
 
439 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. เด็กชายจุลจักษ์  เหล็กเพร็ช
2. เด็กหญิงศศิยา  แซ่ซุน
3. เด็กหญิงอรวรรณ  ฤทธิโชติ
 
1. นางปริยาภัทร   ช้างกลาง
2. นางสุนิตา  คงทอง
 
440 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. เด็กหญิงจุติมา  นกแก้ว
2. เด็กหญิงอรจิรา  คะรุน
3. เด็กหญิงโสภิตา  รอดขวัญ
 
1. นางสาวนันทรัตน์  คงทน
2. นางมลฤดี  แสงศรีดำ
 
441 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. เด็กหญิงกีรติกานต์  บัวทอง
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  หนูราช
3. เด็กหญิงธนัชพร  วงศ์พิพันธ์
 
1. นางสุจารีย์  กุลเทศ
2. นางจิราภรณ์  กวีพันธ์
 
442 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 81.167 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนอมพิทยา 1. นายกรวัฒน์  มงคล
2. นายกฤตยชญ์  ใจห้าว
3. นายรามินทร์  คูทอง
 
1. นายภาณุวัฒน์  แสงกระจ่าง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปิยะรัตน์   ฉิมดี
 
443 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90.667 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. นางสาวนิรพร  จงไกรจักร
2. นางสาวพรรัตน์  สังข์ทอง
3. นางสาวหัสต์สกมล  บุญสุข
 
1. นางสุนิตา  คงทอง
2. นางปริยาภัทร   ช้างกลาง
 
444 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. นางสาวทิวิษฐา  ปรีชานนท์
2. นางสาวน่านฟ้า  แสงนคร
3. นางสาวพัชราภรณ์  พูลสวัสดิ์
 
1. นางสาวนันทรัตน์  คงทน
2. นางมลฤดี  แสงศรีดำ
 
445 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 89.167 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นายกรรชัย  มีแก้ว
2. นางสาวปาณิศา  ศรีเงินงาม
3. นางสาวอังวรา  จุ้ยน้อย
 
1. นางสุจารีย์  กุลเทศ
2. นางสาวดาริกา  มณีฉาย
 
446 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. นายรัฐพล  ศักดิ์มาศ
2. นายรุจเรศ  ชูคลี่
 
1. นายภาณุมาศ  ดีแก้ว
 
447 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 1. นายนัฐพล  แก้วช่วย
2. นายนัทธพงศ์  ศิริกุลชัยกิจ
 
1. นายสุภาพ  ศิลปวาที
 
448 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล 1. นายธนวัฒน์  พลเทพ
2. นางสาวสโรชา  ทองทา
 
1. นางรังสิยา  นรินทร์
2. นายศิริชัย  นรินทร์
 
449 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง 1. นายธฤติ  แก่นภักดี
2. นายเดชาวัต  หอมแก้ว
 
1. นายธิติภัทร  ไพชำนาญ
 
450 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 1. เด็กชายชยณัฐ  หงษ์พฤกษ์
2. เด็กชายบวรศักดิ์  สังวาลย์
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  แซ่กั๋ง
 
1. นางสาวสรญา  เพชรรัตน์
2. นางพัศนี  ภาชนะกาญจน์
 
451 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  นวลสะอาด
2. เด็กชายทนงศักดิ์  เพ็ชรแก้ว
3. เด็กชายทรงวุฒิ  ชูศรี
 
1. นายอภิชาติ  เศรษฐการ
2. นางสาวพิฐชญาณ์  สุวรรณรัตน์
 
452 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  กลิ่นหอม
2. เด็กหญิงทิพย์ตะวัน  ทองขำ
3. เด็กชายธัชฌานนท์  อ้นทอง
 
1. นายจีรศักดิ์  เพชรทอง
2. นางณัฏฐ์กานดา  ดำศรี
 
453 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 1. นายศุจินธร  โชติการ
2. นายศุภวิชญ์  เพชรนุ้ย
3. นายอรรถวุฒิ  นุชลำยอง
 
1. นางสาวทวีทรัพย์  แก้วเรือง
2. นายโชคดี  ใจแน่
 
454 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวกัญญาลักษณ์  หลักเพชร
2. นายปพนธีร์  สิทธิโชค
3. นายปรมินทร์  คำแหง
 
1. นายจีรศักดิ์  เพชรทอง
2. นางสาวดาริกา  มณีฉาย
 
455 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 1. นายณัฐกร  ตั้นเส้ง
2. นางสาววรัญญา  พงศ์สกุลวงศ์
3. นายอรินทร์  เสายอด
 
1. นายอัศวิน  จุลมูล
 
456 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กชายธนพล  รัตน์มนตรี
2. เด็กชายปิยชาติ  อรุณจิตร์
3. เด็กชายสุวิจักขณ์  คงเสน
 
1. นายพัฒนศักดิ์   คงเสน
2. นายสมชัย  มุกดาห์
 
457 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 1. เด็กชายชาคริต  สวนสมภาค
2. เด็กชายตรีภพ  โฮแมน
3. เด็กชายธน  สืบสุพรรณวงศ์
 
1. นายอดิศักดิ์  บุญพิศ
2. นางสาวจุฑารัตน์  สังขนุกิจ
 
458 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นายธนาวุฒิ  เทพี
2. นายสัณห์ศิวัช  เกื้อกูลสง
3. นายอภิชาติ  โอยสวัสดิ์
 
1. นายฐปนวัฒน์  ชูกลิ่น
2. นายทวีวัฒน์  ศรีสุวรรณ
 
459 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. เด็กชายชยณัฐ  คงตรีแก้ว
2. เด็กชายทักษ์ดนัย  ศิริสมบัติ
3. เด็กชายสุกฤษฎิ์  เดชอรุณ
 
1. นายธเนศ  แซ่ด่าน
2. นายฐปนวัฒน์  ชูกลิ่น
 
460 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายวรินทร  อินทอง
2. เด็กชายวีรพงษ์  ทองปาน
3. เด็กชายอัทธนีย์  ชุมกลิ่น
 
1. นายชัยกฎ  พรหมอินทร์
2. นายสุทธิชัย  เผ่าสุริยะ
 
461 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 1. เด็กชายธนกร  นาคแก้ว
2. เด็กชายธีรภัทร์  ศรีสว่าง
3. เด็กชายอัณณพ  แสนภักดี
 
1. นายนิคม  กาญจนาพงศ์
2. นางโสพิน  กาญจนาพงศ์
 
462 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นายธนกร  บุญฤทธิ์
2. นายธนพัฒน์  ผลกล่ำ
3. เด็กชายนายนรเทพ  ศรีนะคช
 
1. นายพัฒนศักดิ์   คงเสน
 
463 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง 1. นายชินดนัย  สุพร
2. นายธนกิจ  อินทร์สังข์
3. นายนพรัตน์  รัตนบุตร
 
1. นายชัยกฎ  พรหมอินทร์
2. นายสุทธิชัย  เผ่าสุริยะ
 
464 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางขันวิทยา 1. นายคำรณศักดิ์  คงแก้ว
2. นายจักรภัทร  ช่วยศรีนวล
3. นายธิติวุฒิ  ด้วงสาว
 
1. นายรัตนวุฒิ  รัตนพันธ์
 
465 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 1. นายวัชรากร  ศรีสุข
2. นายศรายุทธ  ช่วยสงค์
3. นายโสภณวิชญ์  นนทะวงษ์
 
1. นายปริญญา  นุ่มน้อย
2. นายปิยะรัฐ  อารมณ์
 
466 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. นายณัฐพล  ทองแป้น
2. เด็กชายสฤษฎ์พงศ์  สมฤดี
3. นายเอกฉัตร   ตั้งฉัตรทอง
 
1. นางสาวชไมพร  พุมดวง
2. นางสาวพิชญา  ภู่นพกิจ
 
467 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นายธัชยนันท์  รุ่งรัตนกุลศรี
2. นายภูมินทร์  ชมภู
3. นายอัครพล  ชูประสูตร
 
1. นายธเนศ  แซ่ด่าน
2. นายฐปนวัฒน์  ชูกลิ่น
 
468 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นายปพนวิช  สุขมาก
2. นายวิชากร  กุญชรวิชัย
3. นายเนติธร  พัฒชนะ
 
1. นายฐปนวัฒน์  ชูกลิ่น
2. นายทวีวัฒน์  ศรีสุวรรณ
 
469 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา 1. เด็กหญิงปิยดา  โอชู
2. เด็กหญิงศศิภา  หัสเส็น
3. เด็กหญิงอริสรา  รอดกรง
 
1. นางรัตนา  ฤทธิรงค์
2. นางสาววิไลจิต  ไหมเอียด
 
470 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีฯ 1. เด็กชายกิตติกร  แซ่เฮ่ง
2. เด็กชายณัฐพร  แก้วภู่
3. เด็กชายอนุวัฒน์  สังสัมพันธ์
 
1. นายวิวัฒน์  ศรีสังข์ทอง
2. นายบุญณรงค์  ขลิบทอง
 
471 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ฯ 1. นายปารเมศ  ไกรสิทธิ์
2. นายพัชรพงค์  ทองเนื้อสุก
3. เด็กชายภาณุพงศ์  โพธิสาวัง
 
1. นางสาวนัทธ์ชนันต์  สุวรรณชนะ
 
472 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา 1. นางสาวน้ำฝน  คงเทพ
2. นางสาวพุทธิดา  ทองแก้ว
3. นางสาวมะลิวรรณ  เพชรแดง
 
1. นางรัตนา  ฤทธิรงค์
2. นางสาววิไลจิต  ไหมเอียด
 
473 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีฯ 1. นายธนัท  จันทวงค์
2. นายสรวิชญ์  อ้อวิจิตร
3. นายเหมรัศมิ์  หนูเกลี้ยง
 
1. นายวิวัฒน์  ศรีสังข์ทอง
2. นายบุญณรงค์  ขลิบทอง
 
474 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัญญาสารธรรมมูลนิธิ 1. นายวิทวัส  แสงทอง
2. นายอภิวัฒน์  อนุรักษ์
3. นายฮัมดานี  มาหะ
 
1. นายวิทวัส  โต๊ะเส็น
2. นายวรวุฒ  เพ็ชร์ทอง
 
475 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ฯ 1. นายชาคริต  บำรุงภักดิ์
2. นายวิศรุต  แนะแก้ว
3. นายอภิชาติ  กรดมาก
 
1. นางสาวนัทธ์ชนันต์  สุวรรณชนะ
 
476 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. เด็กชายกรกฎ  ชูสุข
2. เด็กหญิงพรรณฑิตา  แสนบอโด
3. เด็กหญิงมาฑิตา  เพ็ชรไทยพงษ์
 
1. นายอิศรายศ  เมืองโคตร
2. นายเลอพงค์  แพ่งกุล
 
477 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ฯ 1. นายนวมินทร์  มาลาดวง
2. นายสัตปริภัณฑ์  จันทร์สีนาค
3. นายสิทธิพร  ชนะพล
 
1. นางสาวนัทธ์ชนันต์  สุวรรณชนะ
 
478 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ 1. นางสาวกันยารัตน์  จันทร์ทอง
2. นางสาวธัญชนก  คงมาก
3. นางสาวภัทรภรณ์  กลับวงศา
 
1. นางสาวพัชรา  บุญแก้ววรรณ
2. นางสาวธัญธิตา  พูนเเเก้ว
 
479 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ฯ 1. นางสาวจุฑาทิพย์  แสงระวี
2. นางสาวสุพรรษา  พงค์สว่าง
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ช่วยศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวนัทธ์ชนันต์  สุวรรณชนะ
 
480 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางขันวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์เมืองไทย
2. เด็กหญิงกมลลักษณ์  เจ้ยทอง
3. นางสาวปฑัญฑิ  ศรีชู
4. เด็กชายปิยะวัฒน์  แหวนเพชร
5. เด็กหญิงวิลาสินี  กุญชรินทร์
6. เด็กชายสิริวัฒน์  รัตนพล
 
1. นางสุวรรณา  ด้วงคง
2. นางฐิตินัฎฐ์  ด้วงคง
3. นางศิริกาญจน์  จำปา
 
481 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ศิริพันธ์
2. เด็กหญิงชญานันท์  วิทยาพล
3. เด็กหญิงณัฐวดี  จริงจิตร
4. เด็กหญิงผกามาศ  แก้วเรือง
5. เด็กหญิงภาวิณี  กาญจนพันธ์
6. เด็กหญิงอรวรรณยา  ไตรระเบียบ
 
1. นางวรรณิการ์  วงศ์มยุรา
2. นางสาวอโณทัย  ถาวโรฤทธิ์
3. นางจินตนาพร  ญาณสูตร
 
482 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. เด็กหญิงกันยรัตน์  นิคะ
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  พัดป่าน
3. เด็กหญิงธีญารัตน์  แซ่เลี้ยว
4. เด็กหญิงพรรณภษา  อินทวงค์
5. เด็กหญิงลลิตา  มะหมัด
6. เด็กหญิงลลิตา  ทองสุขดี
 
1. นางสาวถนอม  เอียดแก้ว
2. นางสาวปานจิตต์  สิทธิพงศ์
3. นางนงค์ศรี  ชาญณรงค์
 
483 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ 1. เด็กหญิงนฤดี  งามขำ
2. นางสาวสลิลทิพย์  วังบุญคง
3. นางสาวสุชาวลี  ชูชำนาญ
4. เด็กหญิงสุวพัชร  ราชแป้น
5. เด็กหญิงอมรา  รอดพิบัติ
6. เด็กหญิงเหมือนดาว  ย่องนุ่น
 
1. นางวธีวรรณ์  โฮมวิชญากรณ์
2. นางชะอ้อน  วงษ์ศรีปาน
 
484 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 98.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. นางสาวจิราวรรณ  บุญสิน
2. นางสาวศศิประภา  สิทธิสาร
3. นางสาวสิราวรรณ  พรหมพฤกษ์
4. นางสาวอนงค์นารถ  จันทรมุณี
5. นางสาวอมรรัตน์  บุญสัน
6. นางสาวอรณิชา  สำราญสุข
 
1. นางวรรณิการ์  วงศ์มยุรา
2. นางสาวอโณทัย  ถาวโรฤทธิ์
3. นางจินตนาพร  ญาณสูตร
 
485 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 97.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นางสาวฐิติวรดา  บัวจันทร์
2. นางสาวฑาริกา  เผือกทิพย์
3. นางสาววรพรรณ  ล่องลอย
4. นายสุรศักดิ์  พุทธคุ้ม
5. นางสาวอมรา  เจะล่าเตะ
6. นายเอกพจน์  พนาลี
 
1. นางสาวถนอม  เอียดแก้ว
2. นางสาวปานจิตต์  สิทธิพงศ์
3. นางนงค์ศรี  ชาญณรงค์
 
486 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 1. นางสาวชนัญดา  พันธุ์เพ็ง
2. นางสาวทาริกา  จงจิตร
3. นางสาวธิดารัตน์  เครือหวัง
4. นางสาวมุกดา  บุญกิจ
5. นางสาวอารียา  สุขสมบูรณ์
6. นางสาวเสาวนิตย์  มิสโร
 
1. นางชปานาฎ  พลสวัสดิ์
2. นางจินต์กัญญา  พงศ์นาคินทร์
3. นางวรรณา  มีศิริ
 
487 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. เด็กหญิงชิดชนก  ทิศนุ่น
2. เด็กหญิงภาวิดา  วิเชียร
3. เด็กหญิงวริยาพร  ชูทอง
 
1. นางสุนีรัตน์  ไชยเจริญ
 
488 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล 1. เด็กหญิงพรรภษา  ศิริ
2. เด็กหญิงลดารัตน์  ถาวระ
3. เด็กหญิงลลิตวดี  สมานทอง
 
1. นางขนิษฐา  คงเคล้า
2. นางเตือนหะทัย  อำลอย
 
489 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ 1. นายจตุพล  จันทร์มล
2. นายจิณณวัตร  ชูเรืองสุข
3. นางสาวเก็จมณี  มณีเพ็ชร
 
1. นางสาวพัชรา  บุญแก้ววรรณ
2. นางสาวพรทิพย์  ทองยามี
 
490 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. นางสาวขวัญฤดี  นวลขาว
2. นางสาววรรณิษา  สุขกาญจน์
3. นางสาวเบญจวรรณ  เย็นรักษา
 
1. นางสุนีรัตน์  ไชยเจริญ
 
491 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล 1. นางสาวยุพารัตน์  เพชรสี่หมื่น
2. นางสาวศิริขวัญ  ศรีพุฒ
3. นางสาวศุกกาญจน์  ส้มเขียวหวาน
 
1. นางขนิษฐา  คงเคล้า
2. นางพิสศรี  บุญญานุรักษ์
 
492 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวด 1. นางสาวกฤษฏา  ทองสุข
2. นางสาวปริศนา  อนุรักษ์
3. นายอวิรุทธิ  จงไกรจักร
 
1. นางอังศุมาลิน  ทองพลัด
2. นางสาวกัญจน์ศรณ์  ศิริอนันต์
 
493 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. นางสาวฟาริดา  วงเขน
2. นางสาวศุภลักษณ์  ผกากรอง
3. นางสาวเบญจพร  บุญเพ็ง
 
1. นางสาวสุจิตรา  พันธนิตย์
2. นางนวิยา  จินดาวัฒน์
 
494 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงชัญญานุช  พุทธถนอม
2. เด็กชายธีรวัฒน์  ทองนอก
3. เด็กหญิงนีรนารา  กิจผดุง
 
1. นายพหล  จุลนวล
2. นางผาสุข  ถาวร
 
495 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93.58 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  อ่อนสงค์
2. เด็กชายวุฒิภัทร   เครือคง
3. เด็กหญิงอริสา  จงดู
 
1. นายบุญเอก  นวลล่อง
2. นายสมพร  ชนะแก้ว
 
496 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สองเมืองสุข
2. เด็กหญิงธิติมา  เดชรักษา
3. เด็กหญิงวิสสุตา  รอดรู้
 
1. นายสุริยันต์  สุทธิ
2. นายสมนึก  ไหมบุญแก้ว
 
497 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นางสาวกฤตชนก  ทรัพย์เเก้ว
2. นางสาวรัฐศิกาญจน์  นวลย่อง
3. นางสาวอริศรา  ชูประเสริฐ
 
1. นายพหล  จุลนวล
2. นางผาสุข  ถาวร
 
498 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 1. นางสาวพรชนก  ศรีวงค์ษา
2. นายอดิศร  เมฆดี
3. นางสาวอลิสา  บุญบวร
 
1. นายบุญเอก  นวลล่อง
2. นายสมพร  ชนะแก้ว
 
499 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา 1. นายกนกพิชญ์  ขาวปลอด
2. นายทิวากร  ขันธรักษ์
3. นายทีปกร  เทวะบุตร
 
1. นายเวทินทร์  เฉวียงหงส์
 
500 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 1. นางสาวนิลเนตร  เชาวนะ
2. นางสาวสุการดา  พลพา
3. นางสาวอวัสดา  พ่วงพี
 
1. นายสุริยันต์  สุทธิ
2. นายสมนึก  ไหมบุญแก้ว
 
501 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ 1. นางสาวญานกวี  ดำศรี
2. นางสาวปิยะฉัตร  ลั่นซ้าย
3. นางสาวพรทิพย์  บัวเกตุ
 
1. นางเนาวรัตน์  กิตติบงกช
2. นางสาวฐิติชญา  รัตนมณี
 
502 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีฯ 1. นางสาวคีตภัทร  พลไชย
2. นางสาวภัทธรา  ชนะรัตน์
3. นางสาวลณิตา  มาสแก้ว
 
1. นางสาวสุรณาต  เพชรภูเขียว
2. นางบุญเรือน  สมจิต
 
503 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กหญิงจิรามณี  มณีกาญจน์
2. เด็กหญิงชนนิกานต์  เพชรน้อย
3. เด็กหญิงชลิตตา  วุฒิกรณ์
 
1. นางสุมาลี  รัตนบันดาล
2. นางสาวสารภี  ยอดกลิ่น
 
504 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 1. เด็กหญิงธนัชชา  สุทธิมาก
2. นางสาวธันยพร  พุ่มสง
3. นางสาวพรรณี  ขุนจันทร์
 
1. นางยุพเยาว์  ชูช่วย
2. นางสาวกนกวรรณ  นนทศักดิ์
 
505 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาธงวิทยา 1. นางสาวกรกมล  สมพงศ์
2. นางสาวณัฐพร  ราชรักษ์
3. นายพันธกานต์  มะลิผล
 
1. นางเสาวลักษณ์  จุลโพธิ์
2. นางอรุณศรี  เพชรจู
 
506 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีฯ 1. นางสาวรุจิพัธร  รัตนะ
2. นางสาวอริสรา  สาระพางค์
3. นางสาวโศภิษฐา  สุขคง
 
1. นางสาวสุรณาต  เพ็ชรภูเขียว
2. นางบุญเรือน  สมจิต
 
507 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. นางสาวกรกนก  คงเรือง
2. นางสาวธิดารัตน์  ขาวผ่อง
3. นางสาวเมภาวดี  ศรีแสง
 
1. นางสุมาลี  รัตนบันดาล
2. นางสาวสารภี  ยอดกลิ่น
 
508 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 1. นางสาวณัฐริกา  สุทธิคีรี
2. นางสาวศรัญญา  เพ็ญพงค์
3. นางสาวอุไรพร  ศรีเมือง
 
1. นางยุพเยาว์  ชูช่วย
2. นางสาวกนกวรรณ  นนทศักดิ์
 
509 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นางสาวชญานิษฐ์  จะนู
2. นางสาวชนนิกานต์  ทะกิจ
3. นางสาวศศิภรณ์  จุลจงกล
 
1. นางกัญจนาภรณ์  สุภวิทยา
2. นางลัดดาพร  พูลสวัสดิ์
 
510 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐนิช  เกื้อกิ้ม
2. เด็กหญิงวริศรา  บุญจร
3. เด็กหญิงเบญจพร  หนูคง
 
1. นางสาวจิตรตรา  แกลัวทนงค์
2. นางสาวศิริพร  อ่อนพฤกษ์ภูมิ
 
511 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ 1. เด็กหญิงพัชริดา  บุญผลึก
2. เด็กหญิงมณฑิตา  พิกุลกาญจน์
3. เด็กหญิงอรสา  เหล่หวัน
 
1. นางนิตาล  กาญจนสดุ้ง
2. นางโสภา  ยาเหม
 
512 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ 1. นางสาวพรชิตา  ปรีชา
2. นายภูเรษ  สิขิวัฒน์
3. นางสาวสิดาพร  จันทร์เจือแก้ว
 
1. นางสาวสุเรนันต์  ไพรสณฑ์
2. นางสาวรสนานิง  สะนิ
 
513 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ 1. นายกิตติศักดิ์  มุสาเหม
2. นางสาววราภรณ์  สุขแสวง
3. นางสาวเกวลี   รักขพันธ์
 
1. นางสุลีพร  วงศ์สุวรรณ
2. นายธรรมรัตน์  วงศ์สุวรรณ
 
514 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางขันวิทยา 1. นางสาววราภรณ์  หวันจันทร์
2. นางสาวศิริรัตน์  ไชยรัตน์
3. นางสาวเสาวณี  สุขใส
 
1. นายวิวัฒน์  ด้วงคง
2. นางสุวรรณา  ด้วงคง
 
515 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นางสาวพลอยไพลิน  คงดุก
2. นางสาวฟ้ารุ่ง  เชียรแก้ว
3. นางสาวสุชาวลี  นพเดช
 
1. นางกัญจนาภรณ์  สุภวิทยา
2. นางลัดดาพร  พูลสวัสดิ์
 
516 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ 1. เด็กหญิงดารีน  หมินหมัน
2. เด็กหญิงมธุรส  โมรมนตรี
3. เด็กหญิงวัลภา  หวังหยัน
 
1. นางนิตาล  กาญจนสดุ้ง
2. นางโสภา  ยาเหม
 
517 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  จันทร์ศรี
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  พรหมสุข
3. เด็กหญิงนิมิตรา  บำรุงศิลป์
 
1. นางสาวณฐินี  เพ็งมาก
2. ดร.แววตา  ชลรัตน์
 
518 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงปิยะรัตน์  วรรณศิลป์
2. เด็กหญิงศรัณย์พร  ศรีวารินทร์
3. เด็กหญิงศิริพร   ทองเพชร
 
1. นางคณองสิน  ศรีวารินทร์
2. นางกรองแก้ว  ทองเลี่ยมนาค
 
519 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 1. เด็กหญิงพัสตราภรณ์  สุขรัตน์
2. เด็กหญิงพิยดา  ณ นรงค์
3. เด็กหญิงรวิวรรณ  คาคะวารี
 
1. นางวรรณา  มีศิริ
2. นางชปานาฏ  พลสวัสดิ์
 
520 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางขันวิทยา 1. นางสาวณัฐพร  จันทรแก้ว
2. นางสาวฤทัยกานต์  รอดหยู่
3. นางสาวอารญา  ชูคง
 
1. นางสุวรรณา  ด้วงคง
2. นายรัตนวุฒิ  รัตนพันธ์
 
521 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 1. นางสาวจารุพักตร์  อักษรกาญจน์
2. นางสาวศศิกานต์  กัลปหา
3. นางสาวสุนิสา  สุขมณี
 
1. นางคณองสิน  ศรีวารินทร์
2. นางกรองแก้ว  ทองเลี่ยมนาค
 
522 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ 1. นางสาวชลธิชา  หลังหลี
2. นางสาววศิกา  หลีหลัง
3. นางสาวสุนิษา  จันทรัตนา
 
1. นางนิตาล  กาญจนสดุ้ง
2. นางโสภา  ยาเหม
 
523 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. เด็กหญิงญาณัจฉรา  อินทนนท์
2. เด็กชายธนวัฒน์  ชูสุข
3. เด็กหญิงมาศฤทัย  นุ่นทองหอม
 
1. นางสาวพัชรี  สังข์ทอง
2. นางพิกุล  เรืองรัตน์
 
524 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ 1. นางสาวกรรณิการ์  ทองชะอม
2. นายคีตภัทร  ศรีนิรัตน์
3. นางสาววรัญญา  บุญล้อม
 
1. นางนิธิมา  ชิดเชี่ยว
 
525 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงมัตติกา  แก้วสุวรรณ์
2. เด็กหญิงศศิวิมล  โมฬี
3. เด็กหญิงอัจฉรียา  ลิกขะไชย
 
1. นางมณีจันทร์  จินดาวงศ์
2. นางสาวสุมลฑา  จงไกรจักร์
 
526 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. เด็กชายธรรมสรณ์  พันธุ์นวล
2. เด็กหญิงปุณยาพร  เพ็ชรเจริญ
3. เด็กชายอนาวิน  ผกากรอง
 
1. นางไพศล  โสนารถ
2. นางภัทรภร  เพชรานนท์
 
527 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ 1. นางสาวกิตติยา  อ่อนจันทร์
2. นางสาวสุธิดา  อ่อนพร้อม
3. นางสาวแพรพรรณ  พาหุบุตร
 
1. นางนิธิมา  ชิดเชี่ยว
 
528 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. นางสาวกนกวรรณ  ช่วยโครธะ
2. นายหัสธชัย  เหมมณี
3. นางสาวเยาวลักษณ์  ไทรสุวรรณ
 
1. นางอรพินท์  ชอบประกอบกิจ
2. นางพเยาว์  จันทร์เสน
 
529 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวจริยา  ศรีเทพ
2. นางสาวบัณฑิตา  แพรกปาน
3. นางสาวบุษราคัม  พุฒิซ้อน
 
1. นางมณีจันทร์  จินดาวงศ์
2. นางสาวสุมลฑา  จงไกรจักร์
 
530 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. นางสาวภาวิดา  การิสันต์
2. นางสาววนิศรา  ไพบูลย์
3. นางสาวสุชาดา  รัตนวิไล
 
1. นางไพศล  โสนารถ
2. นางภัทรภร  เพชรานนท์
 
531 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  คลอดทองเพชร
 
1. นางจตุภรณ์  ม่วงปลอด
 
532 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหินวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  รัตนแก้ว
 
1. นางกฤติยา  สุขเรือง
 
533 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพูน 1. เด็กชายวีรภัทร  คล้ายสุบรรณ
 
1. นายอภิชาติ  ศรีทองสม
 
534 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 1. นางสาววรางคณา  ยอดเอียด
 
1. นางมณฑา  เต็มไป
 
535 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงนทิกานต์  กาญจนประทุม
2. เด็กหญิงวรรณภา  นวลประจักษ์
3. เด็กหญิงสุณัฐชา  ทองโกมล
 
1. นางสาวพรนัชชา  เชื่อมใจ
2. นางกรภัสสรณ์  ลายพยัคฆ์
 
536 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหินวิทยาคม 1. เด็กชายจักรนรินทร์  ทับชล
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  รูปสม
3. เด็กชายเจตนิพันธ์  รักษ์ศรีทอง
 
1. นางกฤติยา  สุขเรือง
2. นางศิริวรรณ   ศรีนุกูล
 
537 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 1. นางสาวชลธิชา  แวงวัน
2. นางสาววรรณดี  ชูจรูญเดช
3. นายวีรชัย  แก้วมณี
 
1. นางอรวรรณ์  บริสุทธิ์
2. นางพรทิพย์  รัตนกระจ่าง
 
538 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ 1. เด็กชายอัฐฎาวุฒิ  ระเบียบโอษฐ์
 
1. นางสาวสุภาลักษณ์  พ่อค้า
 
539 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุรษา  ดารากัย
 
1. นางสาวฐิตินันท์  สุขขา
 
540 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ 1. เด็กหญิงดารา  คำวังฆ้อง
 
1. นางศรีสุดา  กรรมการ
 
541 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ 1. เด็กชายสานนท์  ศรีเจริญ
 
1. นางศรีสุดา  กรรมการ
 
542 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ 1. นายเจษฎาวุธ  เส้งเซ้ง
 
1. นายระพีพัฒน์  เชาวพ้อง
 
543 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีฯ 1. นายสุทธิพงศ์  ภักดีบุรี
 
1. นางสาวอรอนงค์  ทองเกียว
 
544 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา 1. เด็กชายธนบดี  มาแก้ว
 
1. นายภานิวัฒน์  ฮั้นตระกูล
 
545 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร 1. เด็กชายนครินทร์  ศรีวิเชียร
 
1. นางสาวสาวสยาม  ขวัญอ่อน
 
546 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 1. เด็กชายวรนนท์  ชลสินธุ์
 
1. นางสาวสิริพร  กลับแก้ว
 
547 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหินวิทยาคม 1. เด็กชายทิวานนท์  ดำเกลี้ยง
 
1. นายอรุณ  ทันยุภัก
 
548 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 1. นางสาววรางคณา  ยอดเอียด
 
1. นางมณฑา  เต็มไป
 
549 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงจิรภา  นุวรรณ์
 
1. นางสาวกชนิภา  ลายพยัคฆ์
 
550 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 1. เด็กชายอนันตวุธ  คงปาน
 
1. นางสาวณิชากร  เส้งสุย
 
551 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ 1. เด็กชายสิทธิชัย  อ่อนแอ่น
 
1. นางจตุภรณ์  ม่วงปลอด
 
552 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 1. เด็กหญิงภัทรวดี  ทองสกุล
 
1. นางวาสนา  ฉายประทีป
 
553 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  รัตนพันธ์
 
1. นางอมรรัตน์  แขดวง
 
554 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ถิ่นพระบาท
 
1. นางสาวฐิติชญา  รัตนมณี
 
555 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหินวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลิตา  ยุทธวารี
 
1. นางสาวจริยา  ยงกำลัง
 
556 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพูน 1. เด็กชายธันวา  ปานมาศ
 
1. นายอภิชาติ  ศรีทองสม
 
557 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 1. นางสาววรางคณา  ยอดเอียด
 
1. นางสาวปิยะนุช  พินโท
 
558 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ 1. นางสาวนาตญา  เภรีวิก
 
1. นางสาวสุพวงรัตน์  ไชยฉิม
 
559 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ 1. นายณัฐวุฒิ  คลอดทองเพชร
 
1. นางจตุภรณ์  ม่วงปลอด
 
560 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ 1. นายปฏิภาณ  สุวรรณรัตน์
 
1. นายระพีพัฒน์  เชาวพ้อง
 
561 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหินวิทยาคม 1. นางสาวธิดารัตน์  ตรัยภูมิ
 
1. นางศิริวรรณ  ศรีนุกูล
 
562 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ 1. นางสาวอัณศยา  วรรณพิทักษ์
 
1. นายภูวนาถ  ลาดทุ่ง
 
563 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 1. เด็กชายบรรณวัชร  เพชรฤทธิ์
2. เด็กชายอิทธิชา  จันทร์ทอง
 
1. นางพรทิพย์  รัตนกระจ่าง
2. นางชลนิดา  เชาว์ช่างเหล็ก
 
564 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. เด็กชายฐานันดร  แสงวิจิตร
2. เด็กชายณัฐนันท์  จันมณี
 
1. นางสุนิตา  คงทอง
2. นางสาวพิฐชญาณ์  สุวรรณรัตน์
 
565 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงวชิรญาญ์  ยวงจันทร์
2. เด็กชายวิทวัส  ปรีชา
 
1. นางสาวกชนิภา  ลายพยัคฆ์
2. นางสาวนันทวัน  นาคขวัญ
 
566 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล 1. นายธนภัทร  เกตุบรรหาร
2. นางสาวสุกัญญา  สังข์ด้วง
 
1. นายศิริชัย   นรินทร์
2. นางรังสิยา  นรินทร์
 
567 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา 1. เด็กหญิงตรีนุช  หาสอดส่อง
2. เด็กชายนนทวัช  มูณีรัตน์
 
1. นางสุภาวดี  ฤทธิจักร
2. นายเจนวิทย์  ฉลาด
 
568 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ 1. เด็กชายธนาดล  ผลภักดี
2. เด็กชายสุชาติ  สังข์ทอง
 
1. นางชาลิสา  ส้มเขียวหวาน
2. นายจักรเลิศ  ณ นคร
 
569 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 1. นางสาวสุนิสา  วัตตา
2. เด็กชายเอกพงศ์  ทองบางพระ
 
1. นางสุนทรี  ใจห้าว
2. นางพัศนี  ภาชนะกาญจน์
 
570 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหินวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณ์ดนัย   สิทธิภูมิ
2. เด็กชายชาริฟ  ชาติคีรี
 
1. นางกฤติยา  สุขเรือง
2. นางบุณยกร  อินทร์แก้วศรี