หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต15
ณ โรงเรียนนราธิวาส และ โรงเรียนนราสิกขาลัย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   5 ต.ค. 2559   6 ต.ค. 2559   7 ต.ค. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 5 ต.ค. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนนราสิกขาลัย อาคาร ๒ ห้อง 242 5 ต.ค. 2559 09.00-16.00 น.
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนนราสิกขาลัย อาคาร 2 ห้อง 243 5 ต.ค. 2559 09.00-16.00 น.
3 650 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนนราสิกขาลัย อาคาร 3 ห้อง 336 5 ต.ค. 2559 09.00-16.00 น.
4 651 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 โรงเรียนนราสิกขาลัย อาคาร 3 ห้อง 337 5 ต.ค. 2559 09.00-16.00 น.
5 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนนราสิกขาลัย อาคาร 2 ห้อง 244 5 ต.ค. 2559 09.00-16.00 น.
6 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 โรงเรียนนราสิกขาลัย อาคาร 2 ห้อง 245 5 ต.ค. 2559 09.00-16.00 น.
7 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนนราสิกขาลัย อาคาร 2 ห้อง TOT 5 ต.ค. 2559 09.00-16.00 น.
8 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนนราสิกขาลัย อาคาร 1 ห้อง เทียบทอง 5 ต.ค. 2559 09.00-16.00 น.
9 654 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนนราสิกขาลัย อาคาร 2 ห้อง 241 5 ต.ค. 2559 09.00-16.00 น.
10 655 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนนราสิกขาลัย อาคาร 2 ห้อง 246 5 ต.ค. 2559 09.00-16.00 น.
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนนราสิกขาลัย อาคาร 3 ห้อง 326 5 ต.ค. 2559 09.00-16.00 น.
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนนราสิกขาลัย อาคาร 3 ห้อง 327 5 ต.ค. 2559 09.00-16.00 น.

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนราสิกขาลัย อาคาร 2 ห้อง 235 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00 น.
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนราสิกขาลัย อาคาร 2 ห้อง 234 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00 น.
3 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนราสิกขาลัย หอประชุมใหญ่ ห้อง หอประชุมใหญ่ 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00 น.
4 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนราสิกขาลัย หอประชุมใหญ่ ห้อง หอประชุมใหญ่ 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00 น.
5 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนนราสิกขาลัย หอประชุมใหญ่ ห้อง หอประชุมใหญ่ 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00 น.
6 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนนราสิกขาลัย หอประชุมใหญ่ ห้อง หอประชุมใหญ่ 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00 น.
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนนราสิกขาลัย หอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ ห้อง คอม ๑ 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00 น.
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนนราสิกขาลัย หอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ ห้อง คอม ๒ 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00 น.
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนนราสิกขาลัย อาคาร 2 ห้อง 232 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00 น.
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนนราสิกขาลัย อาคาร 2 ห้อง 232 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00 น.

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนราสิกขาลัย หอสมุดชั้น 2 ชั้น 2 ห้อง ห้อง e – library 1 5 ต.ค. 2559 09.00-16.00 น.
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนนราสิกขาลัย หอสมุดชั้น 2 ชั้น 2 ห้อง ห้อง e – library 2 5 ต.ค. 2559 09.00-16.00 น.
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนราสิกขาลัย หอประชุมใหญ่ฝั่งเวที 5 ต.ค. 2559 09.00-16.00 น.
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนนราสิกขาลัย หอประชุมฝั่งประตูเข้า 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนนราสิกขาลัย 5 ต.ค. 2559
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนนราสิกขาลัย หอสมุดชั้น 4 ชั้น 4 ห้อง ห้องมิตรประชา 5 ต.ค. 2559 09.00-16.00 น.
7 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนราสิกขาลัย อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324 5 ต.ค. 2559 09.00-16.00 น.
8 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนนราสิกขาลัย อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 325 5 ต.ค. 2559 09.00-16.00 น.
9 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนนราสิกขาลัย อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง หอประชุม 1 5 ต.ค. 2559 09.00-16.00 น.
10 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนนราสิกขาลัย อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง หอประชุม 2 5 ต.ค. 2559 09.00-16.00 น.
11 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนนราสิกขาลัย อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้องจริธรรม 5 ต.ค. 2559 09.00-16.00 น.

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 645 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนนราธิวาส หอประชุม 5 ต.ค. 2559 09.00-10.00
2 646 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนนราธิวาส อาคาร 1 ห้อง 112 5 ต.ค. 2559 09.00
3 647 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนนราธิวาส อาคาร 1 ห้อง 114 5 ต.ค. 2559 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนนราธิวาส อาคาร 1 ห้อง 112 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนนราธิวาส อาคาร 1 ห้อง 112 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนนราธิวาส อาคาร 1 ห้อง 113 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนนราธิวาส อาคาร 1 ห้อง 113 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนนราธิวาส อาคาร 1 ห้อง 114 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนนราธิวาส อาคาร 1 ห้อง 114 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนราธิวาส อาคาร 1 ห้อง 114 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนราธิวาส อาคาร 1 ห้อง 114 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนนราธิวาส อาคารศิลปะ ห้อง ศิลปะ ๒ 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนนราธิวาส อาคาร 1 ห้อง 115 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนนราธิวาส อาคาร 1 ห้อง 115 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนราธิวาส อาคารศิลปะ ห้อง ศิลปะ ๑ 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนนราธิวาส อาคารศิลปะ ห้อง ศิลปะ ๑ 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนนราธิวาส ห้อง ดนตรีไทย 5 ต.ค. 2559 ๐๙.๐๐ - ๐๙.๔๕
2 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนนราธิวาส ห้อง ดนตรีไทย 5 ต.ค. 2559 ๐๙.๔๕ - ๑๐.๐๐
3 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนนราธิวาส ห้อง ดนตรีไทย 5 ต.ค. 2559 10.00-10.15
4 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนนราธิวาส ห้อง ดนตรีไทย 5 ต.ค. 2559 10.15-10.30
5 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนนราธิวาส ห้อง ดนตรีไทย 5 ต.ค. 2559 10.30-10.45
6 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนนราธิวาส อาคาร 5 ห้อง ลานรวมพลคน นธ. 5 ต.ค. 2559 14.00-14.30
7 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 โรงเรียนนราธิวาส อาคาร 5 ห้อง ลานรวมพลคน นธ. 5 ต.ค. 2559 14.30-16.00
8 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนนราธิวาส อาคาร 5 ห้อง ลานรวมพลคน นธ. 5 ต.ค. 2559 13.30-14.00
9 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนนราธิวาส อาคาร 3 ห้อง รัตนูปถัมภ์ 5 ต.ค. 2559 ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐
10 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนนราธิวาส อาคาร 5 ห้อง ลานรวมพลคน นธ. 5 ต.ค. 2559 ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐
11 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนนราธิวาส อาคาร 3 ห้อง รัตนูปถัมภ์ 5 ต.ค. 2559 ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐
12 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนนราธิวาส อาคาร 5 ห้อง ลานรวมพลคน นธ. 5 ต.ค. 2559 ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐
13 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนนราธิวาส อาคาร 3 ห้อง รัตนูปถัมภ์ 5 ต.ค. 2559 ๑๓.๐๐ - ๑๓.๒๐
14 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนนราธิวาส อาคาร 3 ห้อง รัตนูปถัมภ์ 5 ต.ค. 2559 ๑๔.๒๐ - ๑๕.๐๐
15 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนนราธิวาส อาคาร 3 ห้อง รัตนูปถัมภ์ 5 ต.ค. 2559 ๑๓.๒๐ - ๑๔.๒๐
16 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนนราธิวาส อาคาร 3 ห้อง รัตนูปถัมภ์ 5 ต.ค. 2559 ๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนนราธิวาส หอประชุม 5 ต.ค. 2559 ๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐
2 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนนราธิวาส หอประชุม 5 ต.ค. 2559 ๑๐.๓๐ - ๑๑.๐๐
3 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนนราธิวาส หอประชุม 5 ต.ค. 2559 ๑๑.๐๐ - ๑๑.๒๐
4 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนราธิวาส หอประชุม 5 ต.ค. 2559 ๑๑.๒๐ - ๑๒.๒๐
5 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนราธิวาส หอประชุม 5 ต.ค. 2559 ๑๑.๒๐ - ๑๒.๒๐
6 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนราธิวาส หอประชุม 5 ต.ค. 2559 ๑๒.๒๐ - ๑๓.๐๐
7 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนราธิวาส หอประชุม 5 ต.ค. 2559 ๑๒.๒๐ - ๑๓.๐๐
8 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนนราธิวาส หอประชุม 5 ต.ค. 2559 ๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐
9 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนนราธิวาส หอประชุม 5 ต.ค. 2559 ๑๓.๓๐ - ๑๔.๐๐

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 323 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนนราธิวาส อาคาร 5 ห้อง 523 5 ต.ค. 2559 09.00
2 324 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนนราธิวาส อาคาร 5 ห้อง 523 5 ต.ค. 2559 09.00
3 632 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนนราธิวาส อาคาร 5 ห้อง 523 5 ต.ค. 2559 09.00
4 633 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนนราธิวาส อาคาร 5 ห้อง 523 5 ต.ค. 2559 09.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนนราธิวาส อาคาร 2 ห้อง คอม 5 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนราธิวาส อาคาร 2 ห้อง คอม 5 5 ต.ค. 2559 09.00-14.00
3 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนราธิวาส อาคาร 2 ห้อง คอม 5 5 ต.ค. 2559 09.00-14.00
4 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนนราธิวาส อาคาร 2 ห้อง คอม 2 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
5 089 การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 โรงเรียนนราธิวาส อาคาร 2 ห้อง คอม 3 5 ต.ค. 2559 09.00-14.00
6 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนราธิวาส อาคาร 2 ห้อง คอม 3 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
7 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนราธิวาส อาคาร 2 ห้อง 224 5 ต.ค. 2559 09.00
8 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนราธิวาส อาคาร 2 ห้อง คอม 1 5 ต.ค. 2559 09.00-14.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 682 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนนราธิวาส หอประชุม ห้อง หอประชุม 5 ต.ค. 2559 09.00
2 683 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนนราธิวาส หอประชุม 5 ต.ค. 2559 09.00
3 684 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนนราธิวาส หอประชุม 5 ต.ค. 2559 09.00
4 685 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนนราธิวาส หอประชุม 5 ต.ค. 2559 09.00
5 163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนนราธิวาส หอประชุม 5 ต.ค. 2559 09.00
6 166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนนราธิวาส หอประชุม 5 ต.ค. 2559 09.00
7 627 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนนราธิวาส หอประชุม 5 ต.ค. 2559 09.00
8 628 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนนราธิวาส หอประชุม 5 ต.ค. 2559 09.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนนราธิวาส โรงฝึกงาน 5 ต.ค. 2559 ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนนราธิวาส โรงฝึกงาน 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนนราธิวาส ห้อง บริเวณหลังอาคารคหกรรม 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนนราธิวาส ห้อง บริเวณหลังอาคารคหกรรม 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนนราธิวาส จามจุรี ห้อง จามจุรี4 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนนราธิวาส จามจุรี ห้อง จามจุรี4 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
7 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนนราธิวาส จามจุรี ห้อง จามจุรี3 5 ต.ค. 2559 09.00
8 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนนราธิวาส จามจุรี ห้อง จามจุรี3 5 ต.ค. 2559 09.00
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนนราธิวาส จามจุรี ห้อง จามจุรี2 5 ต.ค. 2559 09.00-11.00
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนนราธิวาส จามจุรี ห้อง จามจุรี2 5 ต.ค. 2559 09.00-11.00
11 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนนราธิวาส อาคาร 3 ห้อง 325 5 ต.ค. 2559 09.00
12 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนนราธิวาส อาคาร 3 ห้อง 325 5 ต.ค. 2559 09.00
13 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนนราธิวาส จามจุรี ห้อง จามจุรี1 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
14 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนนราธิวาส จามจุรี ห้อง จามจุรี1 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
15 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนนราธิวาส อาคารคหกรรม 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
16 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนนราธิวาส อาคารคหกรรม 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนนราธิวาส จามจุรี ห้อง จามจุรี5 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนนราธิวาส จามจุรี ห้อง จามจุรี5 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]