สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 นราธิวาส 62 6 0 0 68
2 นราสิกขาลัย 59 10 5 3 74
3 สุไหงโกลก 47 10 2 3 59
4 ตากใบ 40 10 5 5 55
5 สวนพระยาวิทยา 31 7 3 4 41
6 ตันหยงมัส 29 5 3 4 37
7 สุคิรินวิทยา 26 11 2 5 39
8 ราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส 22 9 6 7 37
9 มัธยมสุไหงปาดี 15 15 2 5 32
10 เฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์บางปอประชารักษ์ 15 5 5 7 25
11 ร่มเกล้า 14 10 8 5 32
12 รือเสาะชนูปถัมภ์ 14 9 3 6 26
13 เวียงสุวรรณวิทยาคม 11 8 8 6 27
14 ธัญธารวิทยา 10 9 4 4 23
15 ศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส 8 8 5 1 21
16 ศรีวารินทร์ 5 6 4 3 15
17 บูกิตประชาอุปถัมภ์ 5 3 1 7 9
18 เรียงราษฏร์อุปถัมภ์ 3 3 1 2 7
19 บาเจาะ 0 5 4 3 9
รวม 416 149 71 80 716