สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 นราธิวาส 49 15 3 67 62 6 0 0 68
2 นราสิกขาลัย 43 24 7 74 59 10 5 3 74
3 สุไหงโกลก 32 20 4 56 47 10 2 3 59
4 ตันหยงมัส 29 11 1 41 29 5 3 4 37
5 สวนพระยาวิทยา 27 11 4 42 31 7 3 4 41
6 ตากใบ 23 18 9 50 40 10 5 5 55
7 ราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส 23 9 10 42 22 9 6 7 37
8 สุคิรินวิทยา 22 11 2 35 26 11 2 5 39
9 มัธยมสุไหงปาดี 10 12 6 28 15 15 2 5 32
10 เฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์บางปอประชารักษ์ 10 8 7 25 15 5 5 7 25
11 รือเสาะชนูปถัมภ์ 9 9 6 24 14 9 3 6 26
12 เวียงสุวรรณวิทยาคม 9 6 7 22 11 8 8 6 27
13 ร่มเกล้า 7 10 12 29 14 10 8 5 32
14 ธัญธารวิทยา 6 8 4 18 10 9 4 4 23
15 ศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส 6 5 5 16 8 8 5 1 21
16 บูกิตประชาอุปถัมภ์ 2 5 6 13 5 3 1 7 9
17 ศรีวารินทร์ 2 4 5 11 5 6 4 3 15
18 บาเจาะ 0 2 4 6 0 5 4 3 9
19 เรียงราษฏร์อุปถัมภ์ 0 2 3 5 3 3 1 2 7
รวม 309 190 105 604 416 149 71 80 636