รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต15
ณ โรงเรียนนราธิวาส และ โรงเรียนนราสิกขาลัย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตันหยงมัส 1. เด็กหญิงนูรีฮัน  ยูนุ๊
 
1. นางเพ็ญศรี   แทนหนู
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุไหงโกลก 1. เด็กหญิงสุติมา   น้อยสุข
 
1. นายฮาเซ็ม   อาดำ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราสิกขาลัย 1. เด็กหญิงธันยธร  เพชรพิมล
 
1. นางฐปนี  ธนาวุฒิ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตันหยงมัส 1. นางสาวนูรพาตีฮ๊ะ  ยูนุ๊
 
1. นางมยุรา  เพชรกาญจนมาลา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคิรินวิทยา 1. นางสาววัลวิภา  เหล็กเพ็ชร
 
1. นางนาถลัดดา  ชมทวีป
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราสิกขาลัย 1. นางสาวแวซูมัยยะห์  ตระกูลสรณคมณ์
 
1. นางฐปนี  ธนาวุฒิ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราธิวาส 1. เด็กหญิงจิรพัชร   แสงเวช
 
1. นางสาวอารีย์   หน่อแดง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตันหยงมัส 1. เด็กหญิงโซเฟีย  ดอเลาะ
 
1. นางสาวยานีลา  ลงซูซา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคิรินวิทยา 1. เด็กหญิงปวิชญา  สขสมบูรณ์
 
1. นางสาวมัลลิกา  ไชยยาว
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. นางสาวตัสรีน  ดอเล๊าะ
 
1. นายมะรูดิง  เจ๊ะแน
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนพระยาวิทยา 1. นางสาวฮับเซาะห์  สะมะแอ
 
1. นางสาวนาดีย๊ะ  มิสุทาน
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคิรินวิทยา 1. นางสาววรรณิดา  ยิ่งนอก
 
1. นางสาวมัลลิกา  ไชยยาว
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราธิวาส 1. เด็กหญิงเพชรรัตน์   เหม็นเตล็บ
 
1. นางกิตติมา  จันทรพิมพ์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตันหยงมัส 1. เด็กหญิงสูไวดา  สาและ
 
1. นางเพ็ญศรี   แทนหนู
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี 1. เด็กหญิงสุคนธา  ยะทัง
 
1. นางกฤษณา  จันทร์ศิริ
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราธิวาส 1. นางสาวนิชนิภา   ประสิทธิชัยวุฒิ
 
1. นางกิตติมา  จันทรพิมพ์
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากใบ 1. นางสาวนารีนี   ดวงมาลา
 
1. นางสาวอัจจิมา  อินทร์สืบ
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตันหยงมัส 1. นางสาวสมฤดี  แก้วกาญจน์
 
1. นางดวงใจ  เพ็ชรศรี
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตันหยงมัส 1. เด็กหญิงณัฏนิดา  นาคเกลี้ยง
 
1. นางเพ็ญศรี   แทนหนู
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราธิวาส 1. เด็กหญิงนันทวดี    แสงหิรัญ
 
1. นางละออง   พรหมเพศ
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุไหงโกลก 1. เด็กชายพุทธภูมิ  เจริญสุข
 
1. นางสาวบุศรินทร์   วิภูภิญโญ
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากใบ 1. นางสาวชนม์นิภา  ดำน้อย
 
1. นางพเยาว์  ประสิทธิชัยวุฒิ
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกาญจนา   แย้มสุวรรณ
 
1. นางสาวพลอยประภัส  พูลทรัพย์
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส 1. เด็กหญิงจารุมาศ  จำรัสศรี
2. เด็กชายบูรทาน  สวยงาม
3. เด็กชายสุทธิรักษ์  บุญยก
 
1. นางสาวณิชาพัชร์  แสงสวี
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราสิกขาลัย 1. เด็กหญิงชนนภา  วีระพงษ์
2. เด็กหญิงดาหลา  ศรีเกรียง
3. เด็กหญิงอภิชญา  จันทร์ทอง
 
1. นางสาวหยาดฝน  ส่าหีม
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตันหยงมัส 1. เด็กหญิงนาเดีย  ดะแซ
2. เด็กหญิงนูรีซัน  อิงดิง
3. เด็กหญิงลลิตา  แนวประดับ
 
1. นางสาวยานีลา  ลงซูซา
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราสิกขาลัย 1. นางสาวซูไฮดา  มามะ
2. นางสาวพนิตากานต์  แท่นมุข
3. นางสาวภัทรลดา  เจ๊ะหะ
 
1. นางสาวหยาดฝน  ส่าหีม
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตันหยงมัส 1. นางสาวซาฟารี  มะนอร์
2. นางสาวนัสรินทร์  รีรา
3. นางสาวนูรฟัตนา  มะเร๊ะ
 
1. นางมยุรา  เพชรกาญจนมาลา
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุไหงโกลก 1. นายตนุภัทร   นิลกระวัตร
2. นายฟิกรันณ์  บือราเฮง
3. นางสาวสุธารัตน์  บำรุงศักดิ์
 
1. นางสาวบุศรินทร์   วิภูภิญโญ
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวารินทร์ 1. เด็กหญิงซูไรดา  ยูโซ๊ะ
2. เด็กหญิงวริณย์ดา  นิลจันทร์
 
1. นางสาวอรไท  ทองคุปต์
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตันหยงมัส 1. เด็กชายธนากร  ต่างสี
2. เด็กหญิงวันวิสาข์  ศรีเทพ
 
1. นางเพ็ญศรี  แทนหนู
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุไหงโกลก 1. เด็กหญิงซีตีเซาโฟ  อับดุลเลาะ
2. เด็กหญิงธันย์ชนก  จันวิไชย
 
1. นายจิรวัฒน์   วังสุภา
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. นางสาวทัศนีม  ดือราแม
2. นางสาวนูรฟาติน  ยะปา
 
1. นายอายูป  สูหลง
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตันหยงมัส 1. นางสาวนูรมาเดียนา  ยะโกะ
2. นางสาวรอกีเย๊าะ  สูแน
 
1. นางดวงใจ  เพ็ชรศรี
 
35 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคิรินวิทยา 1. นายพุฒิพงศ์  จันทร์โท
2. นางสาวศศินา  เลิศวงหัส
 
1. นางสาวไพดา  ซาแม
 
36 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราธิวาส 1. เด็กหญิงศุภดี  แดงคงรอด
 
1. นางนูรีมาน  สือรี
 
37 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุไหงโกลก 1. นายเจษฎา   หยกเจริญ
 
1. นางสิริกัญญา   หะยะมิน
 
38 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนพระยาวิทยา 1. เด็กหญิงนูรียะห์  โว๊ะ
 
1. นางสาววัณซูรัยนา  ดอแม
 
39 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราธิวาส 1. นายทวีโชค  โศจิพันธุ์
 
1. นายสมศักดิ์   ชีวัยยะ
 
40 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุไหงโกลก 1. นางสาวณัฐชยา   เปรมปรีดี
 
1. นางสิริกัญญา   หะยะมิน
 
41 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนพระยาวิทยา 1. นางสาวอาซียะ  บูละ
 
1. นางซือนะ  มะและ
 
42 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุไหงโกลก 1. เด็กหญิงปรารถนา   แซ่ลือ
2. เด็กหญิงภัคจิรา   นนทิสิทธิ์
3. เด็กหญิงสุฐิตา   แก้วสว่าง
 
1. นางรวิววรณ   ชูนุ้ย
2. นายตรีภพ  สนิ
 
43 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุไหงโกลก 1. นางสาวกนกวรรณ   แซ่ห่วง
2. นางสาวธันย์ชนก   ทองดวง
3. นางสาวนีรชา   มุสิกะนุเคราะห์
 
1. นางสาวอภิชญา   รังสฤษฏ์พิพัฒน์
 
44 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม 1. เด็กหญิงซัลวา  สุหลง
2. นางสาวซาอีเราะห์   มะ
3. เด็กหญิงนูรอามีนี   เบ็ญสันติ
 
1. นางขนิษฐา  มะลี
 
45 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราธิวาส 1. นางสาวธันยพร  อภิรักษ์เสนา
2. นายอับดุลซอฟวาน  หะมิ
3. นายเบียนนาร์ด  ศึกแสนพ่าย
 
1. นางสาวกัลยา   ปาสอ
 
46 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม 1. นางสาวทัศนีย์  ยา
2. นายวัชรินทร์   กริยา
3. นางสาวอาซูรา   เจ๊ะบือราเฮง
 
1. นางขนิษฐา  มะลี
 
47 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส 1. นางสาวรอกีเย๊าะ  มะแซ
2. นางสาวแวซูฮารา  แวมือเยาะ
3. นางสาวไลลา  สมาแห
 
1. นางสาวอามีเนาะ  ซอเหาะ
2. นางสาวนูรีซา  สะนิ
 
48 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตันหยงมัส 1. เด็กชายชนินกร  รัดไว้
2. เด็กชายธนพล  เพชรกาศ
 
1. นางนัยนา  สาและ
2. นางสาวสุนิสา  สุโพธิ์แสน
 
49 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราธิวาส 1. เด็กชายกฤษฏิพงศ์   ชูชื่น
2. เด็กหญิงหมอนอิงค์  จำจด
 
1. นางนูรีมาน   สือรี
2. ว่าที่ร้อยโทนภดล  จินตประสาท
 
50 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุไหงโกลก 1. เด็กชายเจนวิทย์   รักดี
2. เด็กชายแทนกาย   แซ่ซื้อ
 
1. นางรวิววรณ   ชูนุ้ย
2. นางสาวอภิชญา   รังสฤษฏ์พิพัฒน์
 
51 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตันหยงมัส 1. นางสาวนริศรา  โต๊ะสาและ
2. นางสาวนูรอีซาตี  อูเปาะหะยี
 
1. นางสาวสุนิสา  สุโพธิ์แสน
2. นางนัยนา  สาและ
 
52 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราธิวาส 1. นางสาวภัทรศยา  เพชรภาน
2. นางสาวสุชาวดี  เนื้ออ่อน
 
1. ว่าที่ร้อยโทนภดล   จินตประสาท
2. นางนูรีมาน  สือรี
 
53 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี 1. นายณัฏฐพล  ทองเหลา
2. นายมูฮัมหมัดโจฮัน  ยาการียา
 
1. นายอำราน  ยะปา
2. นายบัณฑิต  บินนุ
 
54 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคิรินวิทยา 1. เด็กหญิงอภิภาวดี  สีสันงาม
 
1. นางธัญญ์ชยา  ชูชาย
 
55 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายก้องเกียรติ์   นรากุลมงคล
 
1. นางธนิษฐา  พันธ์ธนะ
 
56 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนพระยาวิทยา 1. เด็กหญิงอาวาตีฟ  เจ๊ะดาโอ็ะ
 
1. นางสาวอัสรีญา  แวดอเล๊าะ
 
57 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตันหยงมัส 1. นางสาวฮานีซะห์  เทซา
 
1. นางสาวลาวีย๊ะ  บือซา
 
58 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากใบ 1. นายฟาสลี  มาหะมะเด็ง
 
1. นางสาวฮาฟีดะห์  สะนิบากอ
 
59 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ 1. นางสาวพรสินี   คงมณี
 
1. นางธนิษฐา  พันธ์ธนะ
 
60 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราธิวาส 1. เด็กหญิงยลดา   ยอดเสาร์
2. เด็กหญิงวนัชพร   ลำพรหมแก้ว
3. เด็กหญิงอริสรา   ประทักษ์การ
 
1. นางดาราวรรณ   ยอดเสาร์
2. นางสาวรายหานะห์   อิสอ
 
61 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุไหงโกลก 1. เด็กชายนัฏวุฒิ   ไชยยะ
2. เด็กชายศุภกฤษณ์   สิทธิมาท
3. เด็กหญิงศุภาพิชญ์   จารุบัณฑิต
 
1. นางทิพาพร   หะยะมิน
 
62 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราธิวาส 1. นางสาวธีริสรา   มั่งเรืองสกุล
2. นางสาวนูรไอนีย์   ยะโกะ
3. นางสาวอรุณฉาย   อามีเราะ
 
1. นางสาวซูไวดา   ลาหะมะ
 
63 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคิรินวิทยา 1. นางสาวขวัญฤดี  ศรีไพล
2. นางสาววิภาพรรณ  เย็นสบาย
3. นายสุดเขตต์  ศรีทองขวัญ
 
1. นางสาวยตนา  วิวรรธนโรจน์
2. นางสาวสุปราณี  เวทโอสถ
 
64 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนพระยาวิทยา 1. นางสาวซอฟียะห์  บองอแม
2. นางสาวรุสไนนี  ขาลี
3. นายฮารีซ  สะแลแม
 
1. นางสาวอาอีเซ๊าะ  มะสาเร
2. นางสาวซาลีมะห์  เจะเซะ
 
65 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุไหงโกลก 1. เด็กหญิงนลินี   สุวรรณศิลป์
2. เด็กหญิงนัซมี   ฮาเล็ง
3. เด็กหญิงหัสนีตา   สันติวรกุล
 
1. นางสาวรอมือล๊ะ    เจะเลาะ
 
66 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนพระยาวิทยา 1. เด็กหญิงนูรอาซีกีน  ศีริเปาะจิ
2. เด็กหญิงอันนี  ฮาแว
3. เด็กหญิงอัสมะ  ยะพา
 
1. นางโฉมเฉลา  ดาราโอ๊ะ
2. นางสาวยุวดี  เกื้อสุวรรณ
 
67 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราสิกขาลัย 1. เด็กชายรัชพล  ราชแก้ว
2. เด็กชายอับบาส  สมานสี
3. เด็กชายโรจนศักดิ์  เรืองยังมี
 
1. นางสาวรจนา  รัตนานุสรณ์
 
68 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากใบ 1. นายทฤษฎี  ฤทธิรัตน์
2. นางสาวนูรีดา  สะมะแอ
3. นายมังคเลส  หมานจันทร์
 
1. นางลออ  คงเจริญ
2. นายจินดา  คงเจริญ
 
69 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราธิวาส 1. นางสาวกานต์รวี   วงศ์ศิริทัศน์
2. นายนราวิชญ์   ขวัญดี
3. นางสาวใบเตย   ศรีสวัสดิ์
 
1. นางนิลุบล   ดำทองเสน
 
70 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตันหยงมัส 1. เด็กหญิงซูไรนี  ดอเลาะ
2. เด็กหญิงนูรีฮา  ลาเต๊ะ
3. เด็กหญิงฮัซมาวาตี  เลาะแม
 
1. นายสูไฮมิง  ลอตันหยง
2. นายฮิลมี  เจ๊ะมะ
 
71 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราธิวาส 1. เด็กชายกรรชัย   ศรีสุก
2. เด็กชายภีมศร  นิลรัตน์
3. เด็กชายอัสรี  วัฒนายากุล
 
1. นายณัฐศักดิ์   จันทร์เพชร
2. นายอิมรอน   จารงค์
 
72 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุไหงโกลก 1. เด็กหญิงจีรุณีย์   ขอดแก้ว
2. เด็กหญิงชิดตะวัน    มะรอเซะ
3. เด็กหญิงวริศรา   กฤษณวรรณ
 
1. นายมาหะมะแซ   อูมา
 
73 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราธิวาส 1. นางสาวชนากานต์  ปริยานภาพงษ์
2. นายวราวุฒิ  หล่อทอง
3. นายอัฟฮัม  มะและเด็ง
 
1. นายณัฐศักดิ์   จันทร์เพชร
2. นายอิมรอน   จารงค์
 
74 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุไหงโกลก 1. นายญาณวิทย์   โรจนภัทรานนท์
2. นายสิโรจน์   ลิวัญ
3. นายสุกวัน   มะยูโซ๊ะ
 
1. นายมาหะมะแซ   อูมา
 
75 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากใบ 1. เด็กหญิงบุศรินทร์  ไชยชาญ
2. เด็กหญิงพัชรพร  ร่อนพิบูลย์
3. เด็กหญิงวิภาวินี  สุขเพชร
 
1. นายมูหามะอีซูวัน  สะมะแอ
2. นางสาวมาห์มูด๊ะ  มอลอ
 
76 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส 1. เด็กหญิงนูรซีลา  เจ๊ะเล็ง
2. เด็กชายมูฮำมัดอุสมา   เจ๊ะอูเซ็ง
3. เด็กชายอิสมาแอ  สาแม
 
1. นายแวมาหดี  มาหะดุง
2. นางสาวสุวรรณี  อับดุลรามัน
 
77 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราธิวาส 1. เด็กหญิงชุตินันท์  บัวนวล
2. เด็กหญิงณัฐธิดา   ไพรัตน์
3. เด็กหญิงนูรอาซีซัน   มะสูยู
 
1. นางภัทรภร   นิลวัน
2. นางสาวมาสีเตาะ   ปาตี
 
78 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส 1. นายซับดัน  เจะแต
2. นายรอฮีมีน  เจ๊ะหะ
3. นายอายูฟัน  เปาะซา
 
1. นางสาวอูมมี  มาทวี
2. นางสาวมารียา  อาแด
 
79 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราธิวาส 1. นางสาวนัจมีย์   อาแซ
2. นายมูหะมัดอามีน   สาเม๊าะ
3. นายอัสริน   บราเฮง
 
1. นางสาวมารีเยาะ   แซมะแซ
2. นางสาวอัสนีดา   สาแม
 
80 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี 1. นายกิตตินันท์  แซ่ลิ่ม
2. นายปารุสส์  สาอะ
3. นางสาวอนัญชญา  สืบประดิษฐ์
 
1. นางฟาตีมะห์  มาหะมะ
2. นางนฤมล  ชุมอำไพ
 
81 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตันหยงมัส 1. เด็กชายธีรภัทร์  มีจันทร์
2. เด็กหญิงนัจมี  ดาโอ๊ะ
 
1. นายสูไฮมิง  ลอตันหยง
2. นายนาซือรี  ขะใต้
 
82 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม 1. เด็กชายสุรชัย   นาแว
2. เด็กชายอาฟีดี  มิงมาแล
 
1. นางสาวอามีนี   โต๊ะมิ๊
2. นางสาวอัสมะ   วานิ
 
83 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุไหงโกลก 1. นายกฤษณพงศ์  ชะฎารัตน์
2. นายนพพล   พันธเมธี
 
1. นายมาหะมะแซ   อูมา
 
84 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราธิวาส 1. นายณัฐวัฒน์  มิทรทะจิตร์
2. นายอาละ  อับดุลเลาะ
 
1. นายอิมรอน   จารงค์
2. นายณัฐศักดิ์   จันทร์เพชร
 
85 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 86.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนพระยาวิทยา 1. เด็กชายซอฟีกี  มามะเร
2. เด็กชายรุสดี  ตาปู
 
1. นายอิสมาแอ  มะสาแม
 
86 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคิรินวิทยา 1. เด็กชายภานุพงศ์  ขุนอำไพ
2. เด็กชายฮาฟิซ  แดแก
 
1. นางสาวซากียะ  เจ๊ะมามะ
 
87 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราธิวาส 1. เด็กชายภานุรุจ  เจียรุ่งโรจน์
2. เด็กชายอนุภัทร  กลดแก้ว
 
1. นายกฤษฎา   ขวัญนาคม
 
88 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส 1. เด็กชายมูฮัมหมัดซอฟวัน  ดือรียอ
2. เด็กชายมูฮำหมัดอัสลี  สะมะแอ
 
1. นายนิอิบรอน  มะเด็ง
 
89 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุไหงโกลก 1. เด็กชายธีรภัทร  นรชาติพันธุ์
2. เด็กชายเสรีภาพ   ยอดช่วย
 
1. นางสาวฟาตีเมาะ   แยนา
 
90 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตันหยงมัส 1. นายกฤษณพล  เลี่ยงผา
2. นายฐากูร  ปาละวงศ์
3. นายฮาซาฟี  ลอแม
 
1. นายสูไฮมิง  ลอตันหยง
 
91 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคิรินวิทยา 1. นายรุสลัน  ยะโก๊ะ
2. นายสายชล  จันทสะโร
3. นายอัษฎาวุษ  แก้วภราดัย
 
1. นางสาวยตนา  วิวรรธนโรจน์
 
92 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม 1. เด็กหญิงซีตีสาฮาเราะห์   เจ๊ะโซะ
2. เด็กหญิงนูรุลนาดียา   มูซอ
3. เด็กหญิงบิสมีย์  ดามะเลาะ
4. เด็กหญิงมารีย๊ะ   อาแว
5. เด็กหญิงสีตีอัยซะห์   กอเดร์
 
1. นางอานีซา  สนิทสำนาน
2. นายมาหามะ  เจ๊ะและ
 
93 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราธิวาส 1. เด็กหญิงกวินทิพย์   วงษ์สกุล
2. เด็กหญิงนาเดียร์  บริสุทธิ์
3. เด็กหญิงปุณณภา   จันติ
4. เด็กหญิงสุชานาถ    ไชยทอง
5. เด็กหญิงสุทธิตา   ชูหมวกโชติ
 
1. นางสาวสมจิตร   เสาวณีย์
2. นางสาวปัทมา  จันทร์แก้ว
 
94 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตันหยงมัส 1. นางสาวณัฐฐา  สุขจิต
2. นางสาวนันทินี  ไล้ก้อน
3. นางสาวนาริน  แก้วกาญจน์
4. นางสาวพนิตพร  ยากะบิล
5. นางสาวสุธิดา  โพธิ์วิจิตร
 
1. นายเสริมศักดิ์  บุญสม
2. นางสุดา  หลงราม
 
95 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคิรินวิทยา 1. นางสาวณัฐฐิญา  คงทน
2. นางสาวนลินทิพย์  พินิจสุวรรณ
3. นางสาววรัญญา  เตย็บอารี
4. นางสาวศิรัญญา  ศรีเพ็ง
5. นางสาวสุรางคณา  รัตนพงษ์
 
1. นางสาวจิราภา  ภาวะไตร
2. นางสาวกชกร  ตันตรานุกูล
 
96 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์บางปอประชารักษ์ 1. นางสาวซัลวานา  ยะโก๊ะ
2. นางสาวซูมัยนี  ดือรานิง
3. นางสาวยามีละห์  สุหลง
4. นางสาวลิสณา  สาแลแม
5. นางสาวอัศมี  มะตอเห
 
1. นายฟิตรี  สือแม
2. นางสาวซัลมะห์  มะเย็ง
 
97 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราสิกขาลัย 1. เด็กหญิงดารกา  บุญรัตน์
2. เด็กหญิงทักษิณาภรณ์  ไหมเต็ม
3. เด็กหญิงนูรซามีมี  สมิแล
4. เด็กหญิงนูร์อัสซีตา  สิเดะ
5. เด็กหญิงรุจิรดา  สุขเต๊ะ
 
1. นางประไพพรรณ  บุญคง
2. นายไกรสร  วงศ์เอื้อเวทย์
 
98 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตันหยงมัส 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ขวัญดี
2. เด็กชายซับรี  มะแม
3. เด็กหญิงมาริสา  เทพศรี
4. เด็กหญิงฮาฟีดา  กรตระกูลกาญจน์
5. เด็กชายแวฟันดี  มือลี
 
1. นางสาวซัลวา  มูสอ
2. นายอับดุลเล๊าะ  กอแต
 
99 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญธารวิทยา 1. เด็กหญิงคณิตา  สิทธิศักดิ์
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  บุญอุปการ
3. เด็กหญิงชนิตา  ลาวัลย์
4. เด็กหญิงพรทิพย์  แก้วอำไพ
5. เด็กชายวีระพล  สมัครกิจ
 
1. นางอารีย์  สังข์ชุม
2. นายสัมฤทธิ์  สังข์ชุม
 
100 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม 1. นางสาวนิโนรีฮัน   นิเซ็ง
2. นางสาวนิไลลา   นิมะนอ
3. นางสาวนูรุลฮูดา   ฮามะ
4. นางสาวอลิษา   วาหับ
5. นางสาวฮาฟีซาห์   บินสะแปอิง
 
1. นางชญาญ์พัฏฐ์  สิทธิศักดิ์
 
101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราสิกขาลัย 1. นางสาวนาตาชา  ผลแรก
2. นางสาวรังสิญา  บัวกิ่ง
3. นายศิวกร  ชินพงศ์
4. เด็กหญิงสุกัญญา  ขวัญดี
5. นางสาวอัจจิมา  เจริญรักษ์
 
1. นางประไพพรรณ  บุญคง
2. นายไกรสร  วงศ์เอื้อเวทย์
 
102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตันหยงมัส 1. นางสาวกัสรา  เจ๊ะซู
2. นางสาวนาซูฮา  อาลี
3. นางสาวนาเดียร์  ด๊ะหยี
4. นางสาวนูรนาเดียร์  ดอเล๊าะ
5. นางสาวอัสวานี  มูซอ
 
1. นายอับดุลเล๊าะ  กอแต
2. นางสาวซัลวา  มูสอ
 
103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส 1. นางสาวซาฮาดะห์  ฆาริง
2. นายซุฟนันท์   มะแด
3. นางสาวพรพรรณ  อาลี
4. นายมูฮัมหมัด  บากา
5. นางสาวสุวรรณา  ซอเฮาะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสิริไพบูลย์  อูเซ็ง
2. นายอับดุลรอเฮ็ง  เซ็ง
 
104 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคิรินวิทยา 1. นางสาวกนกพร  แซ่ฮ่อ
2. นายกิตติภพ  ทองขาว
3. นางสาวชาลิตา  จันทร์แก้ว
4. นางสาวดั่งหฤทัย  ไกรน้อย
5. นางสาวภัคจิรา  เจริญกิจ
 
1. นางสาวกชกร  ตันตรานุกูล
2. นางสาวจิราภา  ภาวะไตร
 
105 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราธิวาส 1. นายซอบรี   ลาเต๊ะ
2. นายอัดดีน   เจ๊ะแฮ
3. นายฮานิฟ   สามะ
4. นางสาวเกษมณี   มะอูเซ็ง
5. นายไพซอล   ยูโซ๊ะ
 
1. นายณัฐพล    ยอดจันทร์
2. นางสาวสุนีย์   พุ่มพวง
 
106 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราสิกขาลัย 1. เด็กชายวิทวัฒน์  มาสุ้ม
 
1. นางฮายาตี  สุหลง
 
107 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคิรินวิทยา 1. เด็กหญิงซูฟียะห์  เจ๊ะนาแว
 
1. นายกฤษณะ  ยอดพันธ์
 
108 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนพระยาวิทยา 1. เด็กหญิงนูรูลอินซาน  กือลิง
 
1. นางสาวนูรียะห์  บือราเฮง
 
109 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราสิกขาลัย 1. นางสาวนัซมี  อารง
 
1. นางซุลฟะห์  ต่วนมีเด่น
 
110 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุไหงโกลก 1. นายณัฐวุฒิ   สุปินนะ
 
1. นางสาวรอฮานา   สาแม็ง
 
111 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนพระยาวิทยา 1. นายอันนูร  เจ๊ะโซ๊ะ
 
1. นายอับดุลปาตะห์  อูมูดี
 
112 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากใบ 1. เด็กชายจิรกร  สุวรรณพงศ์
2. เด็กหญิงศิรินันท์  จันทร์บุญรอด
 
1. นางสีฟ้า  หลักศิลากุล
2. นางสาวปราณี  บัวแก้ว
 
113 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตันหยงมัส 1. เด็กหญิงทัตพิชา  รัดไว้
2. เด็กชายธนภัทร  จับจันทร์
 
1. นางสุดา  หลงราม
2. นายเสริมศักดิ์  บุญสม
 
114 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายวรนิษฐา    ใหม่แย้ม
2. เด็กชายอธิคม   แท่นมุข
 
1. นางสาวรภัสศา   ศุภเจริญปภากุล
 
115 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราสิกขาลัย 1. นายธีรพงศ์  ทองบุญเรือง
2. นางสาวอภิสรา  ธีระวาทิน
 
1. นายเอกพงศ์  ชินพงษ์
2. นางโสภา  โยธาทิพย์
 
116 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตันหยงมัส 1. นายชัยโย  ศรีประโคน
2. นางสาวอัมรินทร์  แสงเทียน
 
1. นางสาวนงลักษณ์  แก้วตาทิพย์
2. นายอับดุลเล๊าะ  กอแต
 
117 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคิรินวิทยา 1. นายชัชวาล  สีทอง
2. นางสาวทักษิณา  รูปโอ
 
1. นางสุนทรี  เจริญศรี
2. นางสาวกรณิกา  คงเพชร
 
118 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราสิกขาลัย 1. นางสาวกรรณิการ์  เชื้อเมืองพาน
2. นางสาวจริยา  แก้วปลอด
3. นางสาวชนัฎ  เทพกำเหนิด
4. นางสาวธิดารัตน์  หนักทอง
5. นางสาวนพวรรณ  วรรณะอานนท์
6. นางสาวปาจรีย์  พรหมพูล
7. นางสาวภัศรา  เพ็ชรรัตน์
8. นางสาวรุ่งทิวา  แก้วขอมดี
9. นางสาวอัสมา  ฉัตรมณี
10. นางสาวเบญจวรรณ  มาศรี
 
1. นางนงนุช  บัวทวน
2. นางสาวพรพิมล  สิทธิหาญ
 
119 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม 1. เด็กหญิงซาฟารีนา   ยูโซ๊ะ
2. นายดนุรุจน์   ยา
3. เด็กหญิงนิฟาลินดา  นิแว
4. นางสาวนูรซาฟีรา   นูยี
5. เด็กหญิงนูรอาฟณี  อาแวหลง
6. เด็กหญิงฟาสลินดา   มูดอ
7. เด็กหญิงลีนิง  มะนอ
8. นายวรชัย   สือแลแม
9. เด็กหญิงวรรณษา   ยา
10. เด็กหญิงวาตี  อาเดะมะ
11. เด็กหญิงสุรางคณา   หะมะ
12. นางสาวอรวรรณ   ดอเลาะ
13. นางสาวอาตีกา   บินมะ
14. เด็กหญิงโซเฟีย  มะ
15. นางสาวโซเฟียล   มะเยาะ
 
1. นายศรันย์  สถาวรณ์
2. นางอานีซา  สนิทสำนาน
3. นางอาซียัน  นาวี
4. นางนิวัสดี   มุสตาปอ
 
120 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนพระยาวิทยา 1. เด็กหญิงซุลฟา  มามะ
2. เด็กหญิงฟาร์เตนมาซลีนา  อาแว
 
1. นายรอสลี   วาซู
2. นายซำซูดิน  เจ๊ะเม๊าะ
 
121 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราสิกขาลัย 1. เด็กชายมูฮัมหมัดอัรฟาน  สุหลง
2. เด็กชายศาสตรา  หวังทอง
 
1. นายรอซาลี  ดาแมยี
 
122 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี 1. เด็กหญิงณัฐริณีย์  สุหลง
2. เด็กหญิงนุรฮุสนีนา  จะปะกียา
 
1. นางจุฑารัตน์  สีจันทร์
2. นางสาวอำพร  สายเสมา
 
123 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราสิกขาลัย 1. นางสาวกัสมะห์  ยายอ
2. นายภูดินันท์  สุขสำราญ
 
1. นายสัญญา  โตษะกาญจนะ
 
124 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตันหยงมัส 1. นางสาวนูรฮาลีซาร์  หะยีมะดีเย๊าะ
2. นางสาวรุสซีตา  อารง
 
1. นายมณฑล  เพ็ชรเรือนทอง
2. นางสาวอามีเน๊าะ  เจ๊ะแว
 
125 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญธารวิทยา 1. นางสาวชาลิสา  ใจบุญ
2. นางสาวนิภาพร  แก้วอำไพ
 
1. นางสาวชนัญญา  ศรีสุข
2. นางอารีย์  สังข์ชุม
 
126 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส 1. นายการิม  วานิ
 
1. นายจิรวัฒน์  เสาร์นิยม
 
127 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราธิวาส 1. เด็กหญิงภัทรนันท์  แก้วประจุ
 
1. นางพจณิชา  เพ็ชรแท้
 
128 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากใบ 1. เด็กหญิงอัญพร  ชัยสุระ
 
1. นายอภิชาติ  รักเถาว์
 
129 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราสิกขาลัย 1. นายอับดุลรอฮิม  จอเตะ
 
1. นางจันทิมา  แพทย์ศรี
 
130 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากใบ 1. นางสาวนูฮัน  เมาะบากอ
 
1. นายอภิชาติ  รักเถาว์
 
131 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนพระยาวิทยา 1. เด็กหญิงอัลวีดัดด์  ยีดิง
 
1. นางสาวการีมะห์  ดอเล๊าะ
 
132 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงนุูรอาซีกีน  รอแม
 
1. นางสาวดารีละห์  สูเตะ
 
133 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากใบ 1. เด็กชายอามีรูดดีน  เปาะเล็ง
 
1. นายโรจน์  แก่นไชย
 
134 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนพระยาวิทยา 1. นางสาวนัสรินทร์  เจ๊ะนะ
 
1. นางสาวการีมะห์  ดอเล๊าะ
 
135 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์บางปอประชารักษ์ 1. นางสาวอาดีย๊ะ  มะมิง
 
1. นางสาววิชชุตา  ดาโอะ
 
136 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 87.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากใบ 1. นางสาวเบญจมาภรณ์  พรหมพูล
 
1. นายโรจน์  แก่นไชย
 
137 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนพระยาวิทยา 1. เด็กชายฮาฟีซูล  บารู
 
1. นางสาวการีมะห์  ดอเล๊าะ
 
138 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราธิวาส 1. เด็กหญิงเพชรลดา  ทองก้อน
 
1. นายอัสซัน   อัสมะแอ
 
139 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 97.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราธิวาส 1. นางสาวกานรวี  วงศ์ศิริทัศน์
 
1. นายอัสซัน   อัสมะแอ
 
140 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนพระยาวิทยา 1. เด็กหญิงยัซมี  สาเมาะ
 
1. นายนิแม  มะดีเย๊าะ
 
141 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราธิวาส 1. เด็กหญิงอดิวรรณ  น้อยเอียด
 
1. นายอัสซัน   อัสมะแอ
 
142 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากใบ 1. เด็กหญิงพรรณวษา  บุญแก้ว
 
1. นายอภิชาติ  รักเถาว์
 
143 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราธิวาส 1. นางสาวสุชัญญา  พูลทรัพย์
 
1. นายอัสซัน   อัสมะแอ
 
144 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากใบ 1. นางสาวอารีรัตน์  ชอบเอียด
 
1. นายอภิชาติ  รักเถาว์
 
145 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราสิกขาลัย 1. เด็กหญิงซูไฮดา  สนิ
2. เด็กหญิงรังสิณีย์  สุบเหย๊าะ
 
1. นางจันทิมา  แพทย์ศรี
2. นางสาวตัสณิม  สะมะแอ
 
146 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราธิวาส 1. เด็กชายอภิวิชญ์   บุญประกาศิต
 
1. นางพจณิชา  เพ็ชรแท้
 
147 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตันหยงมัส 1. เด็กชายณัฐพล  ฝ้ายอุธีระ
 
1. นางอนงค์วรรณ  เมฆเจริญวิวัฒนา
 
148 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากใบ 1. เด็กชายศรานนท์  เทพพรหม
 
1. นายโรจน์  แก่นไชย
 
149 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากใบ 1. นางสาวสุนิสา  สอิ้งทอง
 
1. นายอภิชาติ  รักเถาว์
 
150 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราสิกขาลัย 1. นายอิลฮัม  โนะ
 
1. นางจันทิมา  แพทย์ศรี
 
151 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตันหยงมัส 1. นายอาลาวี  แยนา
 
1. นางอนงค์วรรณ  เมฆเจริญวิวัฒนา
 
152 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราสิกขาลัย 1. เด็กชายณรงค์ชัย  ตันศิริ
2. เด็กหญิงวรกานต์  สัญญาณเสนาะ
3. เด็กหญิงอารยา  ปิ่นพรม
 
1. นายสะอาดี  สาและ
2. นางสาวสมฤทัย  สุขเลี้ยง
 
153 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญธารวิทยา 1. เด็กชายชวลิต  ศรีลาง
2. เด็กชายนนทวัฒน์  พงศาปาน
3. เด็กชายมูฮัมหมัดอลีฟ  อาแวเงาะ
 
1. นายสมพร  จันทร์นุเคราะห์
 
154 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราสิกขาลัย 1. นางสาวนภิสรา  คงเพ็ชร์
2. นางสาวปริยาภรณ์  ไชยแก้ว
3. นายมูฮัมหมัดอารฟีน  สาแลแม
 
1. นายสะอาดี  สาและ
2. นางสาวสมฤทัย  สุขเลี้ยง
 
155 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุไหงโกลก 1. เด็กหญิงสิริลักษณ์   ศรีรัตน์
 
1. นายสนอง   วรรณบุตร
 
156 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุไหงโกลก 1. เด็กหญิงพรลภัทร   ใจกล้า
 
1. นางสาวภิญญดา  เภาพงศ์
 
157 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุไหงโกลก 1. เด็กหญิงสวรัญชน์   ฉายหมอก
 
1. นายสนอง  วรรณบุตร
 
158 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุไหงโกลก 1. นายรัชพล   ทักษิณาธรรม
 
1. นางสาวภิญญาดา   เภาพงศ์
 
159 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุไหงโกลก 1. นายณัฐวัตร   รัตนพงษ์
2. นายธนาธร   เมฆม่วงแก้ว
3. นายนรพนธ์   หิมวงศ์
4. นางสาวปวีณา   ปะดอแว
5. นายวีรวัช   ศรีอินทร์
 
1. นายชนันท์   รัตนพงษ์
2. นายวีรศักดิ์   รัตนเบญจกร
 
160 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราธิวาส 1. นายกฤษกร   คงเต็ม
2. นายธรากร  เสาวดี
3. นางสาวลลิตาพร  พุฒศรี
4. นายวสิษฐ์พล  วัฒนเชาวกุล
5. นายวีระพงษ์  แจวิจารณ์
6. นายโพธิกร  เพ็ชรคง
 
1. นายธรรมศักดิ์  จันทร์ทอง
 
161 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุไหงโกลก 1. เด็กหญิงกชพร   เตละกุล
2. นางสาวกชพร  คงเทียมศรี
3. เด็กหญิงกมรวรรณ   เตละกุล
4. นางสาวกุลจิรา   คงช่วย
5. เด็กชายคีตกานต์   รัตนพงษ์
6. เด็กหญิงฉัตรชนก   แซ่ซัว
7. เด็กหญิงชัญญานุช   ยุทธโกษา
8. นายชารีฟฟูเด็น   ยูโซ๊ะ
9. นางสาวชุติมณฑณ์  เพชรมณี
10. นางสาวฐานิกา   มหันต์
11. นางสาวณัฐชไม   หวังมี
12. นายณัฐพงศ์  ทองดี
13. นายณัฐวัตร   รัตนพงษ์
14. นายธนาธร   เมฆม่วงแก้ว
15. นายนรพนธ์   หิมวงศ์
16. เด็กชายนัทธพงศ์   เล็กสุภาพ
17. เด็กชายปฏิธาน  โปทา
18. เด็กชายปฏิพัทธิ์   จินดา
19. เด็กหญิงปภาวรินทร์  เขียวหลี
20. นางสาวปวีณา   ปะดอแว
21. นางสาวปัณณิกา   เม่น
22. นางสาวปิยรัตน์  ลายแก้ว
23. เด็กหญิงพลอยชมพู  คล้ายนาค
24. นางสาวมัญชลิตา  มักตาร์
25. นางสาวรินลณี   มหันต์
26. นายวีรวัช   ศรีอินทร์
27. เด็กหญิงศิริยากร   ฐานวิเศษ
28. นางสาวศิริลักษณ์  ดีหล่อง
29. เด็กหญิงสุจิราภรณ์   สุขอุดม
30. เด็กหญิงสุพัตรา  มะเย็ง
31. เด็กหญิงสุภาพร  พุทธจิตร
32. นายหัสบูดินทร์  กูโน
33. เด็กหญิงอรอนงค์   บุญหา
34. นายอัครพล   ไชยโคตร
35. เด็กชายฮาฟิช   เจ๊ะอูมา
36. เด็กหญิงเสาวรัตน์   แก้วพรม
37. นางสาวเสาวลักษณ์  แวสะมะแอ
38. นายไซรูล  อารง
 
1. นายชนันท์   รัตนพงษ์
2. นายวีรศักดิ์   รัตนเบญจกร
3. นางสาวภิญญดา  เภาพงศ์
 
162 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคิรินวิทยา 1. เด็กชายณัชพล  หนูวุ่น
 
1. นายสุบรรณ์  เกราะแก้ว
 
163 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตันหยงมัส 1. นายวิชัย  อินทสระ
 
1. นางอนงค์วรรณ  เมฆเจริญวิวัฒนา
 
164 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี 1. นายศุภชัย  ยวงกลาง
 
1. นายซำมรี  สะมะแอ
 
165 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนพระยาวิทยา 1. นายซาฟาอีน  ดือเร๊ะ
 
1. นางอารียา  การี
 
166 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. นายอาพิรัตน์  เจ๊ะอูเซ็ง
 
1. นายสุริยา  ลูโบะเด็ง
 
167 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคิรินวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  แวงเลิศ
 
1. นายสุบรรณ์  เกราะแก้ว
 
168 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราสิกขาลัย 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  ภักดีชู
 
1. นายขจรวิทย์  สุขบาน
 
169 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุไหงโกลก 1. นางสาวปวีณา   ปะดอแว
 
1. นายชนันท์   รัตนพงษ์
 
170 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนพระยาวิทยา 1. นางสาวมูรณี  ้เจ๊ะเงาะ
 
1. นางอารียา  จารง
 
171 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราธิวาส 1. นางสาวเพียงระวี   กล้าหาญ
 
1. นายธรรมศักดิ์  จันทร์ทอง
 
172 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราสิกขาลัย 1. เด็กชายพงสิทธ์  ฤทธิ์ลือชัย
 
1. นายขจรวิทย์  สุขบาน
 
173 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. นายอาพิรัตน์  เจ๊ะอูเซ็ง
 
1. นายสุริยา  ลูโบะเด็ง
 
174 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคิรินวิทยา 1. เด็กหญิงภัคพร  เต็มภูมิ
 
1. นายสุบรรณ์  เกราะแก้ว
 
175 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราธิวาส 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์   โพธิโสดา
 
1. นายธรรมศักดิ์  จันทร์ทอง
 
176 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคิรินวิทยา 1. นางสาวกุสุมา  สมบัติ
 
1. นายสุบรรณ์  เกราะแก้ว
 
177 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ 1. นางสาวจิราพร   สุขทั้งโลก
 
1. นายสรรเพชญ  สังข์สุมล
 
178 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตันหยงมัส 1. นางสาวพารีซา  นิมิส
 
1. นางอนงค์วรรณ  เมฆเจริญวิวัฒนา
 
179 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม 1. เด็กชายอัฟนัน  มิโด
 
1. นายภาคภูมิ  ใสสุข
 
180 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์บางปอประชารักษ์ 1. เด็กชายอูบัยดิลลาฮ  มูซฮ
 
1. นายมานิตร  เจ๊ะแว
 
181 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราธิวาส 1. นายธรากร  เสาวดี
 
1. นายธรรมศักดิ์  จันทร์ทอง
 
182 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนพระยาวิทยา 1. เด็กหญิงสีตีคอลีเยาะ  ลือโบะ
 
1. นางมาเรีย  สรรเพชุดา
 
183 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราสิกขาลัย 1. เด็กหญิงญาณิศา  เซ่งศรีแดง
 
1. นายขจรวิทย์  สุขบาน
 
184 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี 1. เด็กหญิงอัญชิสา  แซลีมา
 
1. นายซำมรี  สะมะแอ
 
185 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม 1. นางสาววิลาวัณย์  เจ๊ะแม
 
1. นายภาคภูมิ  ใสสุข
 
186 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส 1. นางสาวนิอัสนี  นิโย๊ะ
 
1. นายวิศวชาติ  การดี
 
187 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราธิวาส 1. นางสาวลลิตาพร   พุฒศรี
 
1. นายธรรมศักดิ์  จันทร์ทอง
 
188 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุไหงโกลก 1. นายสันติสุข   ศุลกะนุเคราะห์
 
1. นายชนันท์   รัตนพงษ์
 
189 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. นายอาพิรัตน์  เจ๊ะอูเซ็ง
 
1. นายอายูป  สุหลง
 
190 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราธิวาส 1. เด็กหญิงนภาภรณ์  สุกดิษฐ์
 
1. นายธรรมศักดิ์  จันทร์ทอง
 
191 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคิรินวิทยา 1. เด็กหญิงภัคพร  เต็มภูมิ
 
1. นายสุบรรณ์  เกราะแก้ว
 
192 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราธิวาส 1. นางสาวกชวรรณ  จินดาเพ็ชร
 
1. นายธรรมศักดิ์  จันทร์ทอง
 
193 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคิรินวิทยา 1. นางสาวกุสุมา  สมบัติ
 
1. นายสุบรรณ์  เกราะแก้ว
 
194 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนพระยาวิทยา 1. นางสาวมูรณี  เจ๊ะเง๊าะ
 
1. นางอารียา  จารง
 
195 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราธิวาส 1. เด็กหญิงนรภัทร  เพ็ชร์พันธ์
2. เด็กชายนราวุฒิ   กลิ่นมาลี
3. เด็กหญิงศิริกัญญา  อินทรชูด
4. เด็กชายสรวิชญ์   โสภณคณาสาร
5. เด็กหญิงสุธีรา   บุญธรรม
6. เด็กหญิงอรณิชา   ไชยยาว
7. เด็กหญิงอุไรพร   พิมอุบล
 
1. นายกิตติพงศ์  แซ่เฮง
 
196 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราสิกขาลัย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เรืองคำ
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  ชินวงศ์
3. เด็กชายจตุรวิทย์  ปัญจเชษฐกุล
4. เด็กหญิงจุฑามาส  รัตนมณี
5. เด็กหญิงฉัตรนารี  คงศรี
6. เด็กชายต้นตระการ  อินทรสุวรรณ
7. เด็กชายพัฒนภูมิ  เอียดเต็ม
8. เด็กชายพิธาน  จับจันทร์
9. เด็กชายศุภกิจ  สติกรกุล
10. เด็กหญิงเปรมจิตร์  จันทร์ดีสาร
 
1. นางสาวศุภิสรา  มาสิก
2. นางสาวฐานียา  ศรีสุวรรณ์
 
197 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราสิกขาลัย 1. นางสาวชวิศา  เซ่งศรีแดง
2. นายนาวาฟซา  อาคุนซาดา
3. นางสาวพัชรี  เสาร์พูน
4. นางสาวรวีวรรณ  แซ่ง่ำ
5. นายรังสิมันต์  คงจันทร์
6. นางสาวรัตติยา  เย็นยีเอส
7. นางสาวรินรดา  ไชยวัณณ์
8. นายวสันต์  ธิปกา
9. นายเทพประสิทธิ์  บำรุงชาติ
10. นายไฟซอล  สะแลแม
 
1. นางสาวศุภิสรา  มาสิก
2. นางสาวฐานียา  ศรีสุวรรณ์
 
198 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราธิวาส 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  บุญรัตน์
2. นายธนพนธ์   รัตนะ
3. นางสาวปติญญา  เทพโซะ
4. นางสาวสัณฐิติ  แก้วทอง
5. นางสาวสัณห์สินี  บัวแก้ว
6. นางสาวอรพิชา   ศรีวิไล
 
1. นางจันธิรา  จันทโฆษ
2. นางสาววัชราวลี   แดงดี
 
199 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราธิวาส 1. นางสาวจิตรลดา  ศิริจันโทวาท
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  บุญรัตน์
3. นางสาวบัณฑิตา  วิชิต
4. นางสาวสัณฐิติ  แก้วทอง
5. นางสาวสัณห์สินี  บัวแก้ว
6. นางสาวอรพิชา  ศรีวิไล
 
1. นางจันธิรา  จันทโฆษ
2. นางสาววัชราวลี   แดงดี
 
200 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุไหงโกลก 1. นางสาวกชพร   ดงเทียมศรี
2. เด็กหญิงกิตติกุล  ศรีหมั่น
3. นางสาวชุติมณฑน์   เพ็ชรมณี
4. นางสาวปาริฉัตร   จิตมาณะ
5. นางสาวมัญชลิตา   มักตาร์
6. เด็กหญิงวรรณษา   เทพอุบล
7. นางสาวศศิธร   เคียงข้าง
8. เด็กหญิงสิรินรารัตน์  พรหมเมศร์
9. เด็กหญิงสุภาพร   พุทจิตร
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   แวสะมะแอ
 
1. นางเกศรา   เพชรมณี
2. นางสาวอรอนงค์   คงกุล
 
201 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราสิกขาลัย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เรืองคำ
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  ชินวงศ์
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  รัตนมณี
4. เด็กหญิงฉัตรนารี  คงศรี
5. เด็กหญิงณัฐพร  ไชยสิทธิ์
6. เด็กหญิงนัฐภรณ์  จิรยาณวัตร
7. เด็กหญิงพฤกษา  เทพพรหม
8. เด็กหญิงพัตรพิมล  เทพพรหม
9. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แก้วศรีขวัญ
10. เด็กหญิงเปรมจิตร์  จันทร์ดีสาร
 
1. นางสาวศุภิสรา  มาสิก
2. นางสาวฐานียา  ศรีสุวรรณ์
 
202 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราธิวาส 1. นางสาวจิตรลดา   ศิริจันโทวาท
2. นางสาวจุฬาลักษณ์   บุญรัตน์
3. นางสาวบัณฑิกา  วิชิต
4. นางสาวมานิตา  จันทร์เพ็ญ
5. นางสาวสัณฐิติ  แก้วทอง
6. นางสาวสัณห์สินี  บัวแก้ว
 
1. นางจันธิรา  จันทโฆษ
2. นางสาววัชราวลี   แดงดี
 
203 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส 1. เด็กหญิงซูไฮณี  มะดาโอะ
2. เด็กหญิงนูรอาซีกีน  แนปีแน
3. นางสาวนูรีฮัน  เปาะซา
4. เด็กหญิงวณิชชา   กองสุวรรณ
5. เด็กหญิงวาฮีดา   ดือเร๊ะ
 
1. นางสาวน้ำฝน  สร้างอำไพ
2. นางสาวมารีณีย์  ตาเยะ
 
204 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราสิกขาลัย 1. เด็กหญิงอาดีละห์  หอสุวรรณ
 
1. นางสาวนูรีซัน  อาแวบือซา
 
205 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุไหงโกลก 1. นางสาวนาแฮ   ลาหู่
 
1. นายฮาซัน   บินสาหะ
 
206 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราธิวาส 1. นางสาวแวฮาซีซะห์   ปะนาฆอ
 
1. นางสาวเจ๊ะรอฮานิง   หะยียะโกะ
 
207 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุไหงโกลก 1. นางสาวนูรฮูดา   มะดาโอ๊ะ
 
1. นายฮาซัน   บินสาหะ
 
208 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส 1. เด็กชายมูฮำหมัดฟัฎลี  สะมะแอ
2. เด็กชายสุไลมาน  ลอแม
3. เด็กชายอดุลย์  เจ๊ะสือแม
4. เด็กชายอับดุลเล๊าะ  แก้วทวี
5. เด็กชายอัสรี  ยา
6. เด็กชายอิบรอเฮง  กือจิ
7. เด็กชายเด็กชายมะรอซี  แก้วทวี
8. เด็กชายไอดี  สามะ
 
1. นายนุรเซ็ง  ยูโซะ
2. นางสาวจรรยมณฑน์  หนูชู
 
209 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี 1. เด็กชายขจรศักดิ์  ทองแดง
2. เด็กชายฐิติรัชช์  ปิ่นพรม
3. เด็กชายธวัตชัย  ทองดี
4. เด็กชายธีรพงศ์  นิลวิสุทธิ์
5. เด็กชายนฤฤทธิ์  เภาประดิษฐ์
6. เด็กชายสถาพร  หน่อโท๊ะ
7. เด็กชายอภิชาติ  สุวรรณโร
8. เด็กชายเจตนิพัทธ์  ดีพาส
 
1. นายจำลอง  ชีชำนาญ
2. นายปฐม  ปริปุนณังกูร
3. นางพัชรีพรรณ  หวัดเพ็ชร
 
210 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราสิกขาลัย 1. นายณฐกร  แดงยามู
2. นายณัฐวุฒิ  จันทรวิจิตร
3. นายภาคภูมิ  ยาวงศ์
4. นายวสุ  จันทร์วิชัย
5. นายสมเกียรติ  สุขแดง
6. นายเทอดศักดิ์  ไชยยาว
 
1. นายสมนึก  อินหมวก
2. นายวรปรัชญ์  ลาวัณย์วิไลวงศ์
 
211 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราธิวาส 1. นายซูไลมาน   ประยูรโต
2. นางสาวทัศนีม   มามะ
3. นางสาวนัจมีย์   อาแซ
4. นางสาวนิภาวา   กอเดร์
5. นายมูหะหมัดอามีน  สาเมาะ
6. นางสาวรุสนี   โต๊ะเย็ง
7. นายอัดดีน   เจ๊ะแฮ
8. นางสาวอัสลีนา    กูโน
 
1. นายณัฐพล    ยอดจันทร์
2. นางเปาซียะห์   เด็นอาเร๊ะ
 
212 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราธิวาส 1. นายกันต์ณภัทร   วิภัคจิรานนท์
2. นางสาวชมพูเนศก์   เอียดเหิน
3. นางสาวพนิดา   สวนิต
4. นายอภิสิทธ์   นำตาวี
5. นางสาวอรณิช   ศรีวิเชียร
 
1. นางสาวกูไอเดียร์   พระศรีณวงศ์
 
213 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราธิวาส 1. เด็กหญิงนูรุลตัสณีมี   มะมิง
2. เด็กหญิงฮาซีนา   ศรีคำขลิบ
3. เด็กหญิงโรสโซเฟีย   มะมิง
 
1. นายมูฮัมมัดซอฟวาน   มะมิง
2. นายอัสซัน  อัสมะแอ
 
214 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากใบ 1. เด็กหญิงชุตินธร  ฉาฉ่ำ
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  หนูไพย์
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ทองบุญเรือง
 
1. นางสาวอัจจิมา  อินทร์สืบ
2. นางพเยาว์  ประสิทธิชัยวุฒิ
 
215 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนพระยาวิทยา 1. เด็กหญิงซูอันดา  มะนอ
2. เด็กหญิงนิฟารีฮัน  กือเด็ง
3. เด็กหญิงฮาฟีซา  เจะดือราแม
 
1. นางนริศรา  ขาลี
2. นายสุพจน์  อรุณพูลทรัพย์
 
216 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตันหยงมัส 1. นางสาวนูรอามัน  อุมา
2. นางสาวรุสลีฮะห์  แบเลาะ
3. นายอาเรฟ  อูมา
 
1. นางมยุรา  เพชรกาญจนมาลา
2. นางสาวซูไวยา   หะยีอารุณ
 
217 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราธิวาส 1. นายนรวีร์  สาและ
2. นางสาวนิฮามีดะห์   กอเสง
3. นางสาวนูรุลมัรวานี   มะมิง
 
1. นายมูฮัมมัดซอฟวาน   มะมิง
2. นายอัสซัน  สมะแอ
 
218 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุไหงโกลก 1. นายนราธร  นินนะมะ
2. นางสาวมุกริน   นามยศ
3. นางสาวโนร์ซอฟียะฮ  เจ๊ะมามะ
 
1. นางสาวบุศรินทร์   วิภูภิญโญ
2. นางสารภี   ศรีวังแก้ว
 
219 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนพระยาวิทยา 1. เด็กชายอักบัร  สาเมาะ
2. เด็กหญิงอัรดียานี  หะยีดาลี
3. เด็กหญิงไซนะ  ดอเลาะ
 
1. นางนริศรา  ขาลี
2. นางนูรฮาซาณีย์  มะอีแต
 
220 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราสิกขาลัย 1. เด็กหญิงพิรัญพัล  ฤทธิ์โต
2. เด็กหญิงพิรัลพัชร  ฤทธิ์โต
3. เด็กหญิงลักษิกา  สกุลราช
 
1. นางสาวศิริพาภรณ์  ร่วมสุข
 
221 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคิรินวิทยา 1. เด็กหญิงกชกร  แก้ววันเพ็ญ
2. เด็กหญิงศิริพร  เพ็ชรสุวรรณ
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ทองบุญเรือง
 
1. นางสาวมาซูรา  บินซา
2. นางสาวไพดา  ซาแม
 
222 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนพระยาวิทยา 1. นางสาวซูไวบะห์  บือราเฮง
2. นางสาวรุสลีซา  อาบะ
3. นางสาวอูมมีกัลซูม  เจ๊ะโซ๊ะ
 
1. นางนริศรา  ขาลี
2. นางนูรฮาซาณีย์  มะอีแต
 
223 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราสิกขาลัย 1. นางสาวฟาตีมะห์  เจ๊ะอาลี
2. นางสาวสายธาร  หิรัญพันธ์
3. นายอารุณ  ภาคสมบูรณ์
 
1. นางสาวศิริพาภรณ์  ร่วมสุข
 
224 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากใบ 1. นางสาวนันทพร  พรหมพูล
2. นายมาหามะฟิตรี   บูบากา
3. นางสาวสุกิจกาญจน์  พรมภักดี
 
1. นางสาวสูรียานา  สือนิ
2. นางสาวฮัสมารีซา  ยะโก๊ะ
 
225 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากใบ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ขุนทอง
2. เด็กชายอิงครัต  ไชยรัตน์
 
1. นางจิตรา  ประสิทธิชัยวุฒิ
2. นางสาวซูเลียนา  บือซา
 
226 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราสิกขาลัย 1. เด็กชายอนุสรณ์  บกสวัสดิ์
2. เด็กหญิงอัฟฟี  จิรภัคโสภณ
 
1. นายนุสรณ์  อ่อนทอง
2. นางกนกพร  ศรีสุวรรณ
 
227 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนพระยาวิทยา 1. เด็กชายสุไลมาน  กาพอ
2. เด็กชายไซฟูดีน  วอเต๊ะ
 
1. นายชัยมี  ปิยาตู
2. นายซารีฟ  หะยีซำซูดิน
 
228 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุไหงโกลก 1. เด็กชายอดิรุจ   พฤฒิพัฒนพงศ์
2. เด็กชายอะมีร์   บอราเฮ็ง
 
1. นางสาวปิยนาฏ   ปิยนรา
2. นายร่อโอบ   เส็นคง
 
229 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราสิกขาลัย 1. นางสาวธนัฏฐา  มหัทธนอภิสร
2. นางสาวพรญาณี  เสี้ยวทอง
 
1. นายนุสรณ์  อ่อนทอง
2. นางสาวรูลฮายยะห์  บากา
 
230 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากใบ 1. นางสาวณัฐพร  เทพกำเนิด
2. นางสาววาริพินทุ์  จันทร์หงษ์
 
1. นางสาวซูเลียนา  บือซา
2. นางจิตรา  ประสิทธิชัยวุฒิ
 
231 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส 1. นายบือราฮัน  แฉะ
2. นายอนันต์  บือราเฮง
 
1. นายรัฐศาสตร์  มาทวี
2. นางสาวอูมมี  มาทวี
 
232 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากใบ 1. เด็กชายพงศธร  ทองจินดา
2. เด็กชายศุภกร  จันทร์นุ่ม
 
1. นางจิตรา  ประสิทธิชัยวุฒิ
2. นางสาวซูเลียนา  บือซา
 
233 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราธิวาส 1. เด็กชายยศพัทธ์  สิงโหพล
2. เด็กชายอักร็อม   ละมูลอ
 
1. นางสาวพรสุพพัต   คงศรี
 
234 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากใบ 1. นายทรงกลด  ทองแผ่น
2. นายเอกรักษ์  คงศร
 
1. นางจิตรา  ประสิทธิชัยวุฒิ
2. นางสาวซูเลียนา  บือซา
 
235 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราสิกขาลัย 1. นายจีระศักดิ์  พรมรัตน์
2. นายสหัสวรรษ  วรรณชิต
 
1. นายนุสรณ์  อ่อนทอง
2. นายมะซอดี  มิงยีนา
 
236 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุไหงโกลก 1. เด็กหญิงนูร์ฟาตีฮะห์   กาญจนกรกุล
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา   เวทมาหะ
 
1. นางฮาสลีนา   เปาะซา
2. นางสาวปิยนาฏ   ปิยนรา
 
237 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราสิกขาลัย 1. เด็กชายสุริยกมล  กาโร
2. เด็กชายเอกพจน์  มาสิก
 
1. นางสาวมีซะห์  กายาแดง
2. นางรูฮานิง  ดือเระ
 
238 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนุรซาฟีการ   หะมะ
2. เด็กหญิงโนรอาซียะห์   ลีมิง
 
1. นางสาวอภิชญา   สะมะแอ
2. นางฟารียา   กาแบ
 
239 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  บัวเทพ
2. เด็กหญิงอาริสา  เชยเอี่ยม
 
1. นางสาวเปรมยุดา  จันทร์เหมือน
2. นายอุสมัน  มูซอ
 
240 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนพระยาวิทยา 1. เด็กชายอับดุลคอยรี  สาแม
2. เด็กชายอับดุลเลาะ  มูละ
 
1. นายซารีฟ  หะยีซำซูดิน
2. นายสุริยา  แซ่จ้อง
 
241 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงฟาตีฮะ  สุหลง
2. เด็กหญิงอามีลีน  อากาเซ็ง
 
1. นางสาวต่วนนีซะ  รอยา
2. นางสาวรุวัยดา  สะอิ
 
242 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส 1. นายปฏิภาณ  แท่นมุข
2. นายเจษฎา  สมใจ
 
1. นางสาวเปรมยุดา  จันทร์เหมือน
2. นายอุสมัน  มูซอ
 
243 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส 1. นายนูรดีน  อาลี
2. นายอิสมาแอ  เจ๊ะแน
 
1. นายนัสรี  ดอเลาะ
2. นางซอบารีย๊ะ  ดอเลาะ
 
244 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์บางปอประชารักษ์ 1. นางสาวซัลมีฮา  ดอเล๊าะ
2. นายอับดุลฮาฟิช์  ยามา
 
1. นางวัรดียะห์  สามะ
2. นางแคตรีซา  นิแห
 
245 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากใบ 1. นายณัฐพล  ยอดพันธ์
2. นายศรันยู  พันธ์ยอด
 
1. นางจิตรา  ประสิทธิชัยวุฒิ
2. นางสาวซูเลียนา  บือซา
 
246 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราสิกขาลัย 1. นายคเณศ  จันทร์อ่อน
2. นายวันฟัจญ์รี  เบญญธาดา
 
1. นายนุสรณ์  อ่อนทอง
 
247 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราสิกขาลัย 1. นายธนา  ติ้งประสม
2. นายเอกราช  บุญราม
 
1. นางรูลฮายยะห์  บากา
2. นายนุสรณ์  อ่อนทอง
 
248 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุไหงโกลก 1. นางสาวณัฐธิดา   พุทธคุณ
2. นางสาวณัฐนรี   พุทธคุณ
3. นางสาวมัสยา   อักษรวงศ์
 
1. นางสาวปิยนาฏ   ปิยนรา
2. นางฮาสลีนา   เปาะซา
 
249 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราธิวาส 1. นายปฐวี   ชูติกาญจน์
2. นางสาววรกานต์   จันทร์มาตร์
3. นางสาวสุวภัทร   พันธ์โภชน์
 
1. นายณัฐศักดิ์   จันทร์เพชร
2. นายอิมรอน   จารงค์
 
250 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส 1. นายนาวิน  บุญมาทน
2. นายวิพัฒพงศ์  อัมรินทร์
 
1. นางสาวเปรมยุดา  จันทร์เหมือน
2. นายวิวัฒน์  สมาน
 
251 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนพระยาวิทยา 1. นายมูฮัมหมัดบัยฮากี  ปะเกสาแล๊ะ
2. นายอัซอารีย์  อีแต
 
1. นายซารีฟ  หะยีซำซูดิน
2. นายสุริยา  แซ่จ้อง
 
252 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราสิกขาลัย 1. นายศฤงคาร  พลานิวัต
2. นายอันวาร์  มะอุเซ็ง
 
1. นายนุสรณ์  อ่อนทอง
2. นายมะซอดี  มิงยีนา
 
253 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส 1. เด็กชายอับดุลรอฮิม  มะลีมิง
2. นายอับดุลฮาฟีซ  ดีเย๊าะ
3. เด็กชายอัฟฟาน  เจ๊ะเตะ
 
1. นายรัฐศาสตร์  มาทวี
2. นายนิอิบรอน  มะเด็ง
 
254 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราธิวาส 1. นางสาวชมภูเนกข์   เอียดเหิน
2. นายณอีมร์  มะณี
3. นายอภิสิทธิ์   นำตาวี
 
1. นายณัฐศักดิ์   จันทร์เพชร
2. นายอิมรอน   จารงค์
 
255 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราธิวาส 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  รังเสาร์
2. เด็กชายภานุพัฒน์   พรหมชัย
3. เด็กชายอันวา    เจะสนิ
 
1. นายณัฐศักดิ์   จันทร์เพชร
2. นายอิมรอน   จารงค์
 
256 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราธิวาส 1. นายปรินทร   เล่าพิทักษ์
2. นายปานกริช   กริชเกียรติศักดิ์
3. นายอนันต์   ราชมา
 
1. นายณัฐศักดิ์   จันทร์เพชร
2. นายอิมรอน   จารงค์
 
257 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส 1. เด็กชายมูฮัมหมัดตอเฮ  หะยีสะอะ
2. เด็กชายอนัส  ดีกา
3. เด็กชายอับดุลเลาะ  สะนิ
 
1. นางสาวนูรีฮัน  เจ๊ะยิ
2. นางสาวมารีแย  เจ๊ะยะ
 
258 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญธารวิทยา 1. เด็กชายณัฐกรศุภาวิช  รัตนพยัต
2. เด็กชายอภิวัตท์  มุกดาห์
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ดีพาส
 
1. นายสัมฤทธิ์  สังข์ชุม
2. นางอารีย์  สังข์ชุม
 
259 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราธิวาส 1. นายจัสมิน   บารู
2. นายชูเกียรติ   ศรีดำขวัญ
3. นายธนากร  แซ่เตียว
 
1. นายชูศักดิ์  ศรีสังข์
 
260 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส 1. นายบูรฮัน  เจ๊ะโว๊ะ
2. นายมะซาฮา  สะมะแอ
3. เด็กชายอัสรี  สะมะสะ
 
1. นางสาวมารีแย  เจ๊ะยะ
2. นางสาวนูรีฮัน  เจ๊ะยิ
 
261 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคิรินวิทยา 1. นางสาวพนิดา  บุญชูช่วย
2. นางสาวพิไลวรรณ  อิ่วหวั่น
3. นางสาวสุพิชญาภรณ์  นกพรม
 
1. นางสาวศิวาพัชร์  สระทองอินทร์
2. นายวรพจน์  ทองคุปร์
 
262 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์บางปอประชารักษ์ 1. นายอีซอ  ตาอะมูแซ
2. นายอีรฟาน  ดอเลาะ
3. นายโซเฟียน  อูมา
 
1. นายดุลมาน  เจ๊ะตู
2. นายริฟาอี  สาเม๊าะ
 
263 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์บางปอประชารักษ์ 1. เด็กชายสุการดี  ยูโซ๊ะ
2. เด็กชายอัฟวาน  ซาฟรุ
3. เด็กชายอิรฟาน  มะแซ
 
1. นางมาลี  ดาโอ๊ะ
2. นางนูรีฮะ  บินเจะดอเลาะ
 
264 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคิรินวิทยา 1. นายพรภิไชย  ขุนอำไพ
2. นายสหัสวรรษ  หมานจันทร์
3. นางสาวอมรทิพย์  ระถี
 
1. นายวรพจน์  ทองคุปร์
2. นางสาวศิวาพัชร์  สระทองอินทร์
 
265 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ 1. นางสาวซูไวบะห์   สะอิ
2. นางสาวนูรอามีนี   ดาโอ๊ะ
3. นางสาวสูนีตา   อาลี
 
1. นางกานต์ชนก   มางัดสาเระ
2. นางสาวอาริณี   ยูโซ๊ะ
 
266 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์บางปอประชารักษ์ 1. นายรุสกี  ลาเต๊ะ
2. นายวารีซ  ลาโบ๊ะ
3. นายอับดุลฟัตตะห์  เจะหะ
 
1. นายนาอีฟ  ถาวรสุทธิ์
2. นางสาวซัลมะห์  มะเย็ง
 
267 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตันหยงมัส 1. เด็กหญิงซูมัยยา  หะยีเล๊าะ
2. เด็กหญิงปาริชาติ  มะแซ
3. เด็กหญิงฟารีดา  ยูโซ๊ะ
4. เด็กหญิงมารีอะห์  อายออาลี
5. เด็กหญิงสุนิษา  เจ๊ะอูเซ็ง
6. เด็กหญิงอารียา  สามะ
 
1. นางสมจิตร  สิทธิโยธา
2. นายสามารถ  แก้วประทุม
 
268 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส 1. นางสาวซารีนี  ปะจู
2. นางสาวยามีละห์  หามุ
3. นางสาววานีต้า  มามุ
4. นางสาวอามีรา  สาและ
5. นางสาวฮาวาตี  บีดิง
6. นางสาวโนรี  เปาะเลาะ
 
1. นางสาวนูรีซา  สะนิ
2. นางสาวคัทลียา  ศรีตุลาการ
3. นางสาวมารีณีย์  ตาเยะ
 
269 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราธิวาส 1. นางสาวกัณฐิกา   เพ็ชรนุ้ย
2. นางสาวณัฐวดี   ศรีหมั่น
3. นางสาวภัทราภรณ์   ลิ่มเจริญ
4. นางสาวศุภนุช   นงรัตน์
5. นายสรายุทธ์   แซ่ลิ่ม
6. นางสาวเมทาวดี   ทามูล
 
1. นางสุภาวดี   อัมภรัตน์
2. นายพนมศักดิ์   อัมภรัตน์
3. นางนิราภร   ประดิษฐ์สรรค์
 
270 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  จิตปาโล
2. เด็กชายนครินทร์  นิโก๊ะ
3. เด็กหญิงโซเฟีย  เงาะ
 
1. นางสาววิริญา  จงอักษร
2. นางสาวอรัญญา  นามเสน
 
271 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   พรหมประสิทธิ์
2. เด็กหญิงสุลิสา   หนูมาก
3. เด็กหญิงสุโรชินี    แก้ววิเชียร
 
1. นายสาธิต  ลิ้มเจริญ
2. นางสาวกาญจนา  จันทร์ลอย
 
272 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส 1. นายกันตินันท์  วรเพียรกุล
2. นายเอกพล  ปุย
3. นายเอกรัตน์  ปุย
 
1. นางสาวกนกวรรณ  สิ้นกั้ง
2. นางสาวพนัสนันท์  เรือนมะกอก
 
273 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ 1. นางสาววรัญญา   ศรีสุข
2. นางสาวศิริวรรณ   น้อยนาฎ
3. นายสุรเสกข์   ทองคุปต์
 
1. นายสาธิต  ลิ้มเจริญ
2. นางสาวจีระภา  แก้วถาวร
 
274 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนพระยาวิทยา 1. เด็กหญิงนิซูฮัยฟา  มะดีเย๊าะ
2. เด็กหญิงมาฟีซา  แซ่จั่น
3. เด็กชายอัลอิกรอม  มามะ
 
1. นางสาวอาอีลา  การี
2. นางสาวฮูสนา  มะดีเยาะ
 
275 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากใบ 1. เด็กชายธนดล  หมวกสกุล
2. เด็กหญิงพรพนิต  ศรีสังข์
3. เด็กหญิงแอมมีเลีย  สือแม
 
1. นายประสิทธิ์  รังเสาร์
2. นายคง  แดงเตี้ย
 
276 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์บางปอประชารักษ์ 1. เด็กหญิงซีตีปาตีเม๊าะ  พรหมทอง
2. เด็กชายยุลกิฟลี  เจ๊ะมามะ
3. เด็กชายอิรฟาร์น  ขันนอก
 
1. นายเจ๊ะบาฮารูดีน  หะยีเจ๊ะยิ
2. นายดุลมาน  เจ๊ะตู
 
277 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากใบ 1. นางสาวภัทรธีรา  นวลจันทร์
2. นางสาววนิดา  ชาญแท้
3. นางสาวเบญจพร  ฉัตรสุวรรณ์
 
1. นายประสิทธิ์  รังเสาร์
2. นายคง  แดงเตี้ย
 
278 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส 1. นายมะไฟซอล  มะเฮาะ
2. นายมูฮัมหมัด  หะยีมุ
3. นายศรันย์  บินรอสาลี
 
1. นางสาวนูรีซา  สะนิ
2. นางสาวคัทลียา  ศรีตุลาการ
 
279 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์บางปอประชารักษ์ 1. นางสาวมนยา  บือราเฮง
2. นายรอกิ  บอเฮาะ
3. นายอาลียัส  มะมิง
 
1. นายเจ๊ะบาฮารูดีน  หะยีเจ๊ะยิ
2. นายอับดุลเล๊าะ  บือราเฮง
 
280 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนพระยาวิทยา 1. เด็กหญิงนิฮารีพะฮ์  แวดอเลา๊ะ
2. เด็กหญิงมูรีณาร์  อุมา
3. เด็กหญิงโซเฟีย  สุรง
 
1. นางโฉมเฉลา  ดาราโอ๊ะ
2. นางสาวฮุสนา  มะดีเยาะ
 
281 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุไหงโกลก 1. นางสาวธิดารัตน์   กุลศักดิ์
2. นายศุภกฤษฎิ์   พรหมดวง
3. นางสาวเพาวดี   รำสูงเนิน
 
1. นางวัฒนี  สิทธิสิน
 
282 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ 1. นางสาวธัญญามาศ   วุ่นชุม
2. นางสาวปัทมา   ห้องแซง
3. นางสาวเสาวลักษณ์   หล้ามา
 
1. นายสาธิต  ลิ้มเจริญ
2. นายพลอยประภัส   พูลทรัพย์
 
283 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส 1. เด็กหญิงซอลีฮะ  สามะ
2. เด็กหญิงนาบียะห์  สาอิ
3. เด็กหญิงสากีเราะห์  เจ๊ะแต
 
1. นางสาวนูรีซา  มะ
2. นางสาวนูรีฮา  กือลือแว
 
284 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์บางปอประชารักษ์ 1. เด็กหญิงนาดียา  จิ
2. เด็กหญิงสุวรรณา  สือแม
3. เด็กหญิงอัศมาวาตี  มะตอเฮ
 
1. นางคอรีอ๊ะ  ดิทามาท
2. นางสาวกาสมีนี  มูซอ
 
285 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวารินทร์ 1. นางสาวคอรีพะ  อาแว
2. นางสาวมูเทียร่า  อูมาแง
3. นายอดุลย์  กาจิ
 
1. นายบัสรี  อูเซ็ง
2. นางสวรรยา  เกสโร
 
286 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส 1. นางสาวนูรีซา  สาและ
2. นางสาวฟารีดา  ลอหะ
3. นางสาวหม๊ะกลือซง  มะเซ็ง
 
1. นางสาวนูรีซา  มะ
2. นางสาวนูรีฮา  กือลือแว
 
287 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส 1. เด็กหญิงนิอามีเน๊าะ  นิเดร์
2. เด็กหญิงมารียาม  หะแว
3. เด็กหญิงฮาบีบะห์  หะแว
 
1. นางสาวยาวาเฮ  ยาซิง
2. นางสาวอัญชณี  บินสาอิ
 
288 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญธารวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  บัวระภา
2. เด็กหญิงชนิตา  เพชรรงค์
3. เด็กหญิงณัฐมล  อินทร
 
1. นางสาวจิตติมา  ไชยสิทธิ์
2. นายสัมฤทธิ์  สังข์ชุม
 
289 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายธนรัฐ  วงสอน
2. เด็กหญิงธิติพร   ดารารัตน์
3. เด็กหญิงนานาไรบีนา   มะยีนิง
 
1. นายธนันธร  ไชยชนะ
2. นางสาวกัญญา  กล้าณรงค์
 
290 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส 1. นางสาวสุไรนี  อีแตลือเงาะ
2. นางสาวโซเฟีย  ดือเร๊ะ
3. นางสาวโนรฟาอีซา  ดาโอ๊ะ
 
1. นางซูเรียนี  อาแวกือจิ
2. นางซอบารีย๊ะ  ดอเลาะ
 
291 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญธารวิทยา 1. นางสาวดรุณี  สมหวัง
2. นางสาวรวินท์นิกา  รักชน
3. นางสาวรุ่งฤทัย  ยูกั๊วะ
 
1. นางสาวจิตติมา  ไชยสิทธิ์
2. นายสัมฤทธิ์  สังข์ชุม
 
292 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราสิกขาลัย 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  คงสุข
2. เด็กหญิงอาลียา  ตอรี
3. เด็กชายเอบอย  เหลียนวิไลวง
 
1. นายอัฟฟาน  ปาละกุล
 
293 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี 1. นายรุสมาน  สาเม๊าะ
2. นายอัยซูวัน  ลาเต๊ะ
3. นายเตารัตน์  แบเล๊าะ
 
1. นางจุฑาทิพย์  อาแว
2. นางซูไฮบะห์  ตะลีงอกะจิ
 
294 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราสิกขาลัย 1. นางสาวคอปือเซาะห์  หะระ
2. นายมูฮัมหมัดนัสรี  บือราเฮง
3. นางสาวไลลา  สือแม
 
1. นายอัฟฟาน  ปาละกุล
 
295 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราสิกขาลัย 1. เด็กหญิงพิชญาภร  บุตรพงศ์นรา
 
1. นางสาวมุทิตา  มามุ
 
296 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราสิกขาลัย 1. เด็กหญิงพิชญาภร  บุตรพงศ์นรา
 
1. นายอธิป  แดมายุ
 
297 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราสิกขาลัย 1. เด็กชายเจริญ  ปานใจ
 
1. นางจาริยา  ลาวัณย์วิไลวงศ์
 
298 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราสิกขาลัย 1. เด็กชายชนาธิป  ชัยวรากรณ์
 
1. นางสาวณัฐวรา  เลิศอริยะพงษ์กุล
 
299 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราสิกขาลัย 1. เด็กชายเกียรติพันธ์  เกสรบัว
2. เด็กชายเจริญ  ปานใจ
 
1. นายวรปรัชญ์  ลาวัณย์วิไลวงศ์
 
300 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราสิกขาลัย 1. เด็กชายชนาธิป  ชัยวรากรณ์
2. เด็กชายปัณณวัฒน์  ผาติวิทยาภรณ์
 
1. นายวรปรัชญ์  ลาวัณย์วิไลวงศ์