หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองถลาง อาคาร 4 ชั้น ๒ ห้อง ห้อง ๔๑๑ 4 พ.ย. 2559 ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐
-
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองถลาง อาคาร ๔ ห้อง ๔๑๒ ชั้น ๒ ห้อง ห้อง ๔๑๒ 4 พ.ย. 2559 09.00 - 10.30
-
3 650 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองถลาง อาคารสืบค้น ชั้น ๒ ห้อง ห้องมัลติมีเดีย 4 พ.ย. 2559 ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐
-
4 651 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองถลาง อาคารสืบค้น ชั้น 2 ห้อง ห้องมัลติมีเดีย 4 พ.ย. 2559 ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐
-
5 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองถลาง อาคาร ๔ ชั้น ๒ ห้อง ห้อง ๔๑๓ 4 พ.ย. 2559 ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐
-
6 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองถลาง อาคาร ๔ ชั้น ๒ ห้อง ห้อง ๔๑๔ 4 พ.ย. 2559 ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐
-
7 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองถลาง อาคาร ๒ ชั้น ๓ ห้อง ห้อง ๒๓๓ 4 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป (ห้องเก็บตัว : ห้องเรียนซัมซุง)
8 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองถลาง อาคาร ๒ ชั้น ๓ ห้อง ห้อง ๒๓๔ 4 พ.ย. 2559 ๐๙.๐๐ เป็นต้นไป (ห้องเก็บตัว : ห้องเรียนซัมซุง)
9 654 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 อาคาร ๔ ชั้น ๒ ห้อง ห้องศูนย์ฯ ภาษาไทย 4 พ.ย. 2559 ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป (ห้องเก็บตัว : ห้อง ๔๑๖)
10 655 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองถลาง อาคาร ๒ ชั้น ๓ ห้อง ห้อง ๒๓๒ 4 พ.ย. 2559 ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป (ห้องเก็บตัว : ห้องคอมพิวเตอร์ ๑)
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองถลาง อาคาร ๔ ชั้น ๒ ห้อง ห้อง ๔๒๕ 4 พ.ย. 2559 ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐
-
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองถลาง อาคาร ๔ ชั้น ๒ ห้อง ห้อง ๔๒๖ 4 พ.ย. 2559 ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]