หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   4 พ.ย. 2559   5 พ.ย. 2559   7 พ.ย. 2559   19 พ.ย. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 4 พ.ย. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองถลาง อาคาร 4 ชั้น ๒ ห้อง ห้อง ๔๑๑ 4 พ.ย. 2559 ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองถลาง อาคาร ๔ ห้อง ๔๑๒ ชั้น ๒ ห้อง ห้อง ๔๑๒ 4 พ.ย. 2559 09.00 - 10.30
3 650 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองถลาง อาคารสืบค้น ชั้น ๒ ห้อง ห้องมัลติมีเดีย 4 พ.ย. 2559 ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐
4 651 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองถลาง อาคารสืบค้น ชั้น 2 ห้อง ห้องมัลติมีเดีย 4 พ.ย. 2559 ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐
5 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองถลาง อาคาร ๔ ชั้น ๒ ห้อง ห้อง ๔๑๓ 4 พ.ย. 2559 ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐
6 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองถลาง อาคาร ๔ ชั้น ๒ ห้อง ห้อง ๔๑๔ 4 พ.ย. 2559 ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐
7 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองถลาง อาคาร ๒ ชั้น ๓ ห้อง ห้อง ๒๓๓ 4 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
8 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองถลาง อาคาร ๒ ชั้น ๓ ห้อง ห้อง ๒๓๔ 4 พ.ย. 2559 ๐๙.๐๐ เป็นต้นไป
9 654 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 อาคาร ๔ ชั้น ๒ ห้อง ห้องศูนย์ฯ ภาษาไทย 4 พ.ย. 2559 ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
10 655 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองถลาง อาคาร ๒ ชั้น ๓ ห้อง ห้อง ๒๓๒ 4 พ.ย. 2559 ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองถลาง อาคาร ๔ ชั้น ๒ ห้อง ห้อง ๔๒๕ 4 พ.ย. 2559 ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองถลาง อาคาร ๔ ชั้น ๒ ห้อง ห้อง ๔๒๖ 4 พ.ย. 2559 ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย อาคาร 6 ห้อง 624,625,626 4 พ.ย. 2559 08.00-12.00
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย อาคาร 6 ห้อง 624,625,626 4 พ.ย. 2559 08.00-12.00
3 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย อาคาร 1 ห้อง ห้องชงโค 4 พ.ย. 2559 08.00-16.00
4 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย อาคาร 1 ห้อง ห้องชงโค 4 พ.ย. 2559 08.00-16.00
5 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย อาคาร To Be ห้อง ห้องไร้พรหมแดน 4 พ.ย. 2559 08.00-16.00
6 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย อาคาร To Be ห้อง ห้องไร้พรหมแดน 4 พ.ย. 2559 08.00-16.00
7 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย อาคาร 6 ห้อง 623 4 พ.ย. 2559 08.00-12.00
8 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย อาคาร 6 ห้อง 623 4 พ.ย. 2559 08.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย อาคาร 5/ชฎา1 ชั้น 2 ห้อง 522 4 พ.ย. 2559 08.30-15.00
2 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย หอประชุมหลวงพ่อเพรา พุทธสโร 4 พ.ย. 2559 08.30-12.00
3 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย หอประชุมหลวงพ่อเพรา พุทธสโร 4 พ.ย. 2559 08.30-12.00
4 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย หอประชุมหลวงพ่อเพรา พุทธสโร 4 พ.ย. 2559 08.30-15.00
5 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย หอประชุมหลวงพ่อเพรา พุทธสโร 4 พ.ย. 2559 08.30-15.00
6 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย หอประชุมหลวงพ่อเพรา พุทธสโร 4 พ.ย. 2559 08.30-12.00
7 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย หอประชุมหลวงพ่อเพรา พุทธสโร 4 พ.ย. 2559 08.30-12.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกะทู้วิทยา อาคาร5 เทพทาโร ห้อง ใต้ถุนอาคาร 4 พ.ย. 2559 09.00-12.00
2 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนกะทู้วิทยา อาคาร5 เทพทาโร ห้อง ใต้ถุนอาคาร 4 พ.ย. 2559 09.00-12.00
3 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนกะทู้วิทยา อาคาร3 อินทนิล ชั้น 1 ห้อง 317 4 พ.ย. 2559 09.00-12.00
4 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนกะทู้วิทยา อาคาร3 อินทนิล ชั้น 1 ห้อง 317 4 พ.ย. 2559 09.00-12.00
5 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนกะทู้วิทยา อาคาร2 แสงจันทร์ ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 4 พ.ย. 2559 09.00-16.00
6 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนกะทู้วิทยา อาคาร2 แสงจันทร์ ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 4 พ.ย. 2559 09.00-16.00
7 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนกะทู้วิทยา อาคาร1 ราชพฤกษ์ ชั้น 2 ห้อง 121 4 พ.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 646 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีภูเก็ต อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ชั้น 4 ห้อง 341 4 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
09.00–12.00
2 647 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีภูเก็ต อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ชั้น 4 ห้อง 342 4 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
09.00– 12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม"จุติ-ก้อง อนุสรณ์" อาคารเรียน 2 4 พ.ย. 2559 08.30-16.30
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม"จุติ-ก้อง อนุสรณ์" อาคารเรียน 2 4 พ.ย. 2559 08.30-16.30
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม"จุติ-ก้อง อนุสรณ์" อาคารเรียน 2 4 พ.ย. 2559 08.30-16.30
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม"จุติ-ก้อง อนุสรณ์" อาคารเรียน 2 4 พ.ย. 2559 08.30-16.30
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม"จุติ-ก้อง อนุสรณ์" อาคารเรียน 2 4 พ.ย. 2559 08.30-16.30
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม"จุติ-ก้อง อนุสรณ์" อาคารเรียน 2 4 พ.ย. 2559 08.30-16.30
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม"จุติ-ก้อง อนุสรณ์" อาคารเรียน 2 4 พ.ย. 2559 08.30-16.30
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม"จุติ-ก้อง อนุสรณ์" อาคารเรียน 2 4 พ.ย. 2559 08.30-16.30
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม"จุติ-ก้อง อนุสรณ์" อาคารเรียน 2 4 พ.ย. 2559 08.30-16.30
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม"จุติ-ก้อง อนุสรณ์" อาคารเรียน 2 4 พ.ย. 2559 08.30-16.30
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม"จุติ-ก้อง อนุสรณ์" อาคารเรียน 2 4 พ.ย. 2559 08.30-16.30
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม"จุติ-ก้อง อนุสรณ์" อาคารเรียน 2 4 พ.ย. 2559 08.30-16.30
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม"จุติ-ก้อง อนุสรณ์" อาคารเรียน 2 4 พ.ย. 2559 08.30-16.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 323 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีภูเก็ต อาคารสักทอง (อาคาร 4) ชั้น 1 ห้อง 416 4 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
08.30 – 12.00
2 324 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีภูเก็ต อาคารสักทอง (อาคาร 4) ชั้น 1 ห้อง 416 4 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 2 - 2
13.00 – 16.30
3 329 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีภูเก็ต อาคารฉลองราชกุมารีเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 2 ห้อง สึนามิ 4 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
08.30 –10.00
4 601 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีภูเก็ต อาคารฉลองราชกุมารีเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 2 ห้อง สึนามิ 4 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 2 - 2
08.30 –10.00
5 320 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีภูเก็ต อาคารสนฉัตร (อาคาร 5) ชั้น 1 ห้อง 515 4 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-10.00
6 632 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีภูเก็ต อาคารสักทอง (อาคาร 4) ชั้น 1 ห้อง 416 4 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
08.30-12.00
7 633 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีภูเก็ต อาคารสักทอง (อาคาร 4) ชั้น 1 ห้อง 416 4 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
08.30-12.00
8 665 การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีภูเก็ต อาคารฉลองราชกุมารีเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 2 ห้อง สึนามิ 4 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
10.30 – 11.30
9 666 การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีภูเก็ต อาคารฉลองราชกุมารีเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 2 ห้อง สึนามิ 4 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
10.30 – 11.30
10 667 การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีภูเก็ต อาคารสนฉัตร (อาคาร 5) ชั้น 1 ห้อง 515 4 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
10.30 – 12.00
11 673 การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีภูเก็ต อาคารสักทอง (อาคาร 4) ชั้น 1 ห้อง 416 4 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
13.00 – 16.30
12 674 การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีภูเก็ต อาคารฉลองราชกุมารีเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 2 ห้อง สึนามิ 4 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
13.30 – 14.00
13 675 การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีภูเก็ต อาคารสนฉัตร (อาคาร 5) ชั้น 1 ห้อง 515 4 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
13.00 – 14.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ สนามฟุตบอล 4 พ.ย. 2559 10.00-13.00 น.
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ สนามฟุตบอล 4 พ.ย. 2559 10.00-13.00 น.
3 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองถลาง อาคาร ๔ ชั้น ๑ ห้อง ห้อง To Be No.1 4 พ.ย. 2559 ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
4 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองถลาง อาคาร ๔ ชั้น ๑ ห้อง ห้อง To Be No.1 4 พ.ย. 2559 ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
5 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองถลาง อาคาร ๔ ชั้น ๑ ห้อง ห้องสมุด 4 พ.ย. 2559 ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
6 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองถลาง อาคาร ๔ ชั้น ๑ ห้อง ห้องสมุด 4 พ.ย. 2559 ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีภูเก็ต หลวงพ่อแช่ม 100 ปีสตรีภูเก็ต ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 4 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-14.00
2 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีภูเก็ต 4 ชั้น 2 ห้อง 421 4 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
3 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีภูเก็ต 4 ชั้น 2 ห้อง 421 4 พ.ย. 2559 09.00-12.00
4 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีภูเก็ต หลวงพ่อแช่ม 100 ปีสตรีภูเก็ต ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 4 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-14.00
5 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีภูเก็ต หลวงพ่อแช่ม 100 ปีสตรีภูเก็ต ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 4 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-14.00
6 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีภูเก็ต 4 ชั้น 2 ห้อง 422 4 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
7 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีภูเก็ต 4 ชั้น 2 ห้อง 422 4 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
8 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีภูเก็ต หลวงพ่อแช่ม 100 ปีสตรีภูเก็ต ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 4 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
9 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีภูเก็ต หลวงพ่อแช่ม 100 ปีสตรีภูเก็ต ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 4 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-14.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 682 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ห้องประชุมลดาวัลย์ 4 พ.ย. 2559 08.30 เป็นต้นไป
2 683 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ห้องประชุมลดาวัลย์ 4 พ.ย. 2559 08.30 เป็นต้นไป
3 684 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ห้องประชุมลดาวัลย์ 4 พ.ย. 2559 08.30 เป็นต้นไป
4 685 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ห้องประชุมลดาวัลย์ 4 พ.ย. 2559 08.30 เป็นต้นไป
5 163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ห้องประชุมลดาวัลย์ 4 พ.ย. 2559 08.30 เป็นต้นไป
6 166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ห้องประชุมลดาวัลย์ 4 พ.ย. 2559 08.30 เป็นต้นไป
7 627 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ห้องประชุมลดาวัลย์ 4 พ.ย. 2559 08.30 เป็นต้นไป
8 628 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ห้องประชุมลดาวัลย์ 4 พ.ย. 2559 08.30 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 154 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนกะทู้วิทยา อาคาร3 อินทนิล ห้อง สมุด 4 พ.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 025 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนกะทู้วิทยา อาคาร3 อินทนิล ห้อง สมุด 4 พ.ย. 2559 09.00-12.00
2 029 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนกะทู้วิทยา อาคาร3 อินทนิล ห้อง สมุด 4 พ.ย. 2559 09.00-12.00
3 086 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนกะทู้วิทยา อาคาร3 อินทนิล ห้อง สมุด 4 พ.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]