หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวสรารักษ์ นาสวน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
2 นางสาวดวงสมร เวชกามา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
3 นางสาวสุชาดา เหลื่อมใส นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
4 นางสาวสุชาดา เหลื่อมใส นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
5 นางสาวสรารักษ์ นาสวน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
6 นางสาวดวงสมร เวชกามา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
7 นางสาวดวงสมร เวชกามา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
8 นางสาวสรารักษ์ นาสวน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
9 นางสาวสุชาดา เหลื่อมใส นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
10 นางสาวดวงสมร เวชกามา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6
11 นางสาวสรารักษ์ นาสวน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6
12 นางสาวสุชาดา เหลื่อมใส นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ผู้ช่วยกรรมการการแข่งขันโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6
13 ว่าที่ร.ต.ชนะภัย ชลธาร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการดูแลระบบการจัดการแข่งขัน สพม. 14 ศูนย์จังหวัดภูเก็ต
14 นายปัญญา หัตถิ โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ คณะกรรมการอำนวยการ
15 นายวิชัย สุริพล รองผู้อำนวยการ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ
16 นางเนตรชนก ทัศนกมล รองผู้อำนวยการ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ
17 นางรุ่งนภา แซ่ส้อ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ
18 นายชฤทธิ์ แก้วมณี รองผู้อำนวยการ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ
19 นายอดุลย์ บุญประสิทธิ์ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ
20 นายจักรพันธ์ อุดทะดาดวง ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ
21 นางรัชนี นิรันดร์วิโรจน์ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ
22 นายไพศาล ศรีสวัสดิ์ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ
23 นางสุรีย์พร สุริยปราการ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ
24 นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
25 นายต่อตระกูล พรมนุ่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
26 นายวุฒิ บุญโกย ครูโรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
27 นางดวงพร กุลวรางกูร ครูโรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
28 นายชาติชาย กูสลามัติ ครูโรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
29 นางสุวิภา ทองขาว ครูโรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
30 นายโกศล ใสขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการอำนวยการ
31 นายธีระชัย รัตนรังษี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ คณะกรรมการอำนวยการ
32 นางสาวจินตภา เลิศสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการ
33 นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป คณะกรรมการอำนวยการ
34 นางสวนศรี เตี่ยวสกุล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการอำนวยการ
35 นายตรีสวัสดิ์ รักหาบ หัวหน้างานคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย คณะกรรมการอำนวยการ
36 นางสุดารัตน์ สว่างแก้ว หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
37 นางสาวมัณฑนา มูซอ หัวหน้างานพัฒนาศักยภาพนักเรียน คณะกรรมการอำนวยการ
38 นางสาวพรรณทิภา ทองนวล ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการอำนวยการ
39 นางสาวนิสานาถ สงรักษ์ ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการอำนวยการ
40 นายอรุษ เกื้อเพ็ชร โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและประชาสัมพันธ์
41 นายประวิทย์ เพ็ชรดี โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและประชาสัมพันธ์
42 นายสาธร อนันต์ โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและประชาสัมพันธ์
43 นางอัฏนา เดชพิชัย โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและประชาสัมพันธ์
44 นายเฉลิมเกียรติ แสวงผล โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน
45 นางวนิดา ศรีชวนะ โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน
46 นางวีณา หน่อทิพย์ โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน
47 นางสาวปริสา หนูอินทร์ โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน
48 นายอรุษ เกื้อเพ็ชร โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน
49 นายประวิทย์ เพ็ชรดี โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน
50 นางอัฏนา เดชพิชัย โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน
51 นางรัชนี นิรันดร์วิโรจน์ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน
52 นางจรัสศรี ทองชุมนุม ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน
53 นางสาวเยาวภา บรรพต ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน
54 นางระเบียบ แสงวันลอย ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน
55 นางปฏิญญา สมบูรณ์ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน
56 นางสาวสายใจ จันทร์พูล ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน
57 นางสาวกิ่งแก้ว ขอถาวรทรัพย์ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน
58 นายณัฐวุฒิ ดุมลักษณ์ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน
59 นางสาวบุญศรี ถิรวิริยาภรณ์ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน
60 นางกฤษณา ตันรัตนพิทักษ์ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน
61 นางสาวภัสราภา จันทร์เมือง ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน
62 นายณัฐพงศ์ ประทีป ณ ถลาง เจ้าหน้าที่ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน
63 นางสาวศิวะพร เจนจิตต์ เจ้าหน้าที่ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน
64 นางสาวสุพรรณี วิรุณสาร ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน
65 นายสมภพ อำพัน ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน
66 นายภูวนาท สามสี ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน
67 นางสาวศรีสุดา หนูเซ่ง ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน
68 นางสาวอัญชลี คงเพ็ง ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน
69 นายพล ไมสัณ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน
70 นายไพศาล ศรีสวัสดิ์ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน
71 นายภูเบศ พนานุรักษ์ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน
72 นายภูเบศ พนานุรักษ์ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน
73 นางสาวศิริพร คงขาว ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน
74 นายสมชาย มาแจ่ม ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน
75 นายจักรพันธ์ อุดทะดาดวง ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน
76 นางสมใจ ไชยสุวรรณ์ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน
77 นางวิมลมาลย์ แก้วมุนีโชค ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน
78 นางอามิเด๊าะ พรหมจินดา ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน
79 นางวราภรณ์ ไชยศรี ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน
80 นางสุภาภรณ์ เพชรล่อเหลียน ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน
81 นางโสภาพันธ์ุ ลีลากิจรุ่งเรือง ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน
82 นางสาวทิพวรรณ ปานจันทร์ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน
83 นายนพดล จันทร์สุทธิ์ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน
84 นางสาวเยาวนุช ลิ่มรัช ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน
85 นางสาวดลยา แซ่เอี้ยว ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน
86 นายวีรภัทร์ โปณะทอง ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน
87 นายนำโชค วงศ์ศุภชาติ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน
88 นางสาวสุภาวดี ขำทอง ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน
89 นางชลิดา ไชยพันธ์กุล ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน
90 นางสาวพจนีย์ เชื้อไทย ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน
91 นายนฤชา คมคง ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน
92 นางนิพวัลย์ ตันสกุล ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน
93 นายอติกิจ วิเวกวินย์ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน
94 นางสาวรัตติยากรณ์ มะมิง ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน
95 นางสาววิยะดา สาโรจน์ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน
96 นางจารุวรรณ ละงู ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน
97 นายอีซา หอมหวน ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน
98 นางสาวรพีพัฒน์ ธรรมชูโชติ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน
99 นางสาวอ้อย สวัสดิ์รักษา ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน
100 นางปรียาภรณ์ รัตนะ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน
101 นายสมพร จอนด้วง ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน
102 นางสาวพัชรินทร์ แทนสกุล พนักงานราชการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน
103 นายอัสมัน หะมะ พนักงานราชการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน
104 นางสาวสุไบดา บิลาอาบู พนักงานราชการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน
105 นางสาวกาญจนา ดิษฐสุวรรณ พนักงานราชการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน
106 นายอาชิ ตาซา พนักงานราชการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน
107 นางสาวไพรินทร์ ปานแก้ว พนักงานราชการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน
108 นายอรุษ เกื้อเพ็ชร โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ คณะกรรมการจัดสถานที่
109 นายประวิทย์ เพ็ชรดี โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ คณะกรรมการจัดสถานที่
110 นายยุทธนา ดีมาก โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ คณะกรรมการจัดสถานที่
111 นายสาธร อนันต์ โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ คณะกรรมการจัดสถานที่
112 นางสาวอัญชลี จารุจินดา ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการจัดสถานที่
113 นายณรงค์ศักดิ์ ขุนนะ ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการจัดสถานที่
114 นางนันทา สิทธิอัครพงศ์ ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการจัดสถานที่
115 นางวนิดา ศรีชวนะ โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ คณะกรรมการจัดอาหารว่างและอาหารกลางวัน
116 นางสาวสุภาพ ทองหนูนุ้ย โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ คณะกรรมการจัดอาหารว่างและอาหารกลางวัน
117 นางสาวจุรีรัตน์ รัตนบุรี โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ คณะกรรมการจัดอาหารว่างและอาหารกลางวัน
118 นางสาวนิตยา จันทรโชติ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการจัดอาหารว่างและอาหารกลางวัน
119 นางอัญชลี อยู่คง ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการจัดอาหารว่างและอาหารกลางวัน
120 นางสุคนธ์ ไชยะโก ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการจัดอาหารว่างและอาหารกลางวัน
121 นางสาวทิพวรรณ ปานจันทร์ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการจัดอาหารว่างและอาหารกลางวัน
122 นางสาวพัชรินทร์ แทนสกุล พนักงานราชการ คณะกรรมการจัดอาหารว่างและอาหารกลางวัน
123 นางสาวรุ่งนภา เลื่อมใส ครูโรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการจัดอาหารว่างและอาหารกลางวัน
124 นางศุภลักษณ์ อรุณโชติ ครูโรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการจัดอาหารว่างและอาหารกลางวัน
125 นางสาวกันต์รัศม์ ศิริสมบัติ ครูโรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการจัดอาหารว่างและอาหารกลางวัน
126 นางสาวยุภา สมบัติวงศ์ ครูโรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการจัดอาหารว่างและอาหารกลางวัน
127 นายชัยยงค์ หวังแต่ธรรม ครูโรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการจัดอาหารว่างและอาหารกลางวัน
128 นางสาวธิดารัตน์ ทองสีนวล ครูโรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการจัดอาหารว่างและอาหารกลางวัน
129 นายอุสมาน มือลี ครูโรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการจัดอาหารว่างและอาหารกลางวัน
130 นายประวิทย์ เพ็ชรดี โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ คณะกรรมการบันทึกภาพ
131 นายรัชภูมิ โถวรุ่งเรือง ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการบันทึกภาพ
132 นางสาวสุพัตรา ทนน้ำ ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการบันทึกภาพ
133 นายเจริญศักดิ์ ทองสกุล ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการบันทึกภาพ
134 นางสาวดวงสมร เวชกามา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คณะกรรมการบันทึกภาพ
135 นางสาวสรารักษ์ นาสวน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คณะกรรมการบันทึกภาพ
136 นางสาวสุชาดา เหลื่อมใส นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คณะกรรมการบันทึกภาพ
137 นางสุรีย์พร สุริยปราการ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายออกเกียรติบัตรและบันทึกคะแนน
138 ว่าที่ ร.ต.ชนะภัย ชลธาร ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายออกเกียรติบัตรและบันทึกคะแนน
139 นายจตุรวิทย์ มิตรวงศ์ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายออกเกียรติบัตรและบันทึกคะแนน
140 นายณัฐพงศ์ ประทีป ณ ถลาง เจ้าหน้าที่ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายออกเกียรติบัตรและบันทึกคะแนน
141 นางสาวจันทรา อุทัยทัศน์ เจ้าหน้าที่ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายออกเกียรติบัตรและบันทึกคะแนน
142 นายพรชัย วงศ์เปี่ยมศักดิ์ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายออกเกียรติบัตรและบันทึกคะแนน
143 นายวีระชาติ ศรีนิล ครูโรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการฝ่ายออกเกียรติบัตรและบันทึกคะแนน
144 นายประวิทย์ เพ็ชรดี โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล
145 นางอมาณีย์ บัวเชย โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล
146 นายสุรศักดิ์ ฉิมเรือง โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล
147 นางสาววรันลักษณ์ ภู่พึ่ง โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล
148 นายอีซา หอมหวน ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล
149 นางสาวสุจินตนา ดีบุกสุขลาภ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล
150 นางสาวธัญมน ผลพุฒ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล
151 นางชลิดา ไชยพันธ์กุล ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล
152 นางสาวมัณฑนา มูซอ ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล
153 นางสาวพรรณทิภา ทองนวล ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล
154 นายบุญเลิศ ดังใจปอง ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล
155 นางสาวอมลณัฐ วงศ์ลักษณพันธ์ นักเรียน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นักเรียนช่วยงาน
156 นางสาวศศิวิมล ช่างเขียน นักเรียน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นักเรียนช่วยงาน
157 นางสาวเวธกา แสงนิล นักเรียน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นักเรียนช่วยงาน
158 นางสาวมัธราพร หนูไหม นักเรียน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นักเรียนช่วยงาน
159 นางสาวพิญชรัศมิ์ พิภูพัชญ์ชา นักเรียน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นักเรียนช่วยงาน
160 นางสาวธันย์ชนก รังสินธุรัตน์ นักเรียน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นักเรียนช่วยงาน
161 นายจิรวัฒน์ ฉิมภักดี นักเรียน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นักเรียนช่วยงาน
162 นายภาสวิชญ์ รักสิฐ นักเรียน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นักเรียนช่วยงาน
163 นางสาวอะตอม ดีบุตร นักเรียน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นักเรียนช่วยงาน
164 นางสาวพรทิพา กุลพันธ์ นักเรียน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นักเรียนช่วยงาน
165 นางสาวภาวิตา ศิลา นักเรียน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นักเรียนช่วยงาน
166 นางสาวสุทธิชาติ์ ชาตรี นักเรียน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นักเรียนช่วยงาน
167 นางสาวพิชญา บัวสวัสดิ์ นักเรียน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นักเรียนช่วยงาน
168 นางสาวชุติมณทน์ วงศ์สวนนท์ นักเรียน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นักเรียนช่วยงาน
169 นางสาวธิติกา เอ่งฉ้วน นักเรียน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นักเรียนช่วยงาน
170 นางสาวปีย์วรา กี่ประเสริฐพงศ์ นักเรียน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นักเรียนช่วยงาน
171 นางสาวนภสร รัศมี นักเรียน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นักเรียนช่วยงาน
172 นางสาวนภสร คงทอง นักเรียน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นักเรียนช่วยงาน
173 นางสาวอังศุธร ศรีรัตน์ นักเรียน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นักเรียนช่วยงาน
174 นางสาวสุตาภัทร ช่วยเอี่ยม นักเรียน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นักเรียนช่วยงาน
175 นางสาวกชพรรณ พวงแก้ว นักเรียน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นักเรียนช่วยงาน
176 นางสาวกฤติอร พงษ์บุพศิริกุล นักเรียน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นักเรียนช่วยงาน
177 นางสาวไข่มุกข์ อินทร์คง นักเรียน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นักเรียนช่วยงาน
178 นางสาวฉันชนก เฉียบแหลม นักเรียน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นักเรียนช่วยงาน
179 นางสาวนัจนันทน์ เลื่อมใส นักเรียน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นักเรียนช่วยงาน
180 นางสาวเบ็ญจมาศ ชัยทอง นักเรียน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นักเรียนช่วยงาน
181 นางสาวอฐิฏฐาน หนูแดง นักเรียน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นักเรียนช่วยงาน
182 นางสาวอินทวัณ ช้างทอง นักเรียน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นักเรียนช่วยงาน
183 นางสาวอุไรวรรณ สุสัมฤทธิ์ นักเรียน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นักเรียนช่วยงาน
184 นางสาวกาญจนา เกษมสุข นักเรียน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นักเรียนช่วยงาน
185 นางสาวชฎาภรณ์ จิรภิญญาวัฒน์ นักเรียน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นักเรียนช่วยงาน
186 นางสาวณัฐกมล บุรีรักษ์ นักเรียน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นักเรียนช่วยงาน
187 นางสาวณัฐวดี รัตนภูมิ นักเรียน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นักเรียนช่วยงาน
188 นางสาวปนัชดา ละอองพานิช นักเรียน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นักเรียนช่วยงาน
189 นางสาวปัญฑิตา ปรีดาผล นักเรียน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นักเรียนช่วยงาน
190 นางสาวปุณฑริก เพชรคงทอง นักเรียน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นักเรียนช่วยงาน
191 นางสาวพรชิตา พลีตา นักเรียน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นักเรียนช่วยงาน
192 นางสาวลภัารดา พรหมวงศ์ นักเรียน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นักเรียนช่วยงาน
193 นางสาววรรัตน์ เลี้ยมสอน นักเรียน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นักเรียนช่วยงาน
194 นางสาวศุภธิดา พรมโสภา นักเรียน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นักเรียนช่วยงาน
195 นางวนิดา ศรีชวนะ โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
196 นางสาวสุภาพ ทองหนูนุ้ย โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
197 นางสาวรุ่งนภา เลื่อมใส ครูโรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
198 นางสาวรัตนาภรณ์ เชื่องยาง ครูโรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
199 นายประวิทย์ เพ็ชรดี โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ คณะกรรมการบันทึกข้อมูลและประกาศผล
200 นางแก้วตา ชูกลิ่น ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการบันทึกข้อมูลและประกาศผล
201 นางสาวนิชาภา ธัญไกรเลิศ ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการบันทึกข้อมูลและประกาศผล
202 นางสาวรักชนก โต๊ะหลวง ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการบันทึกข้อมูลและประกาศผล
203 นางสาวอัมพิรา ศรีวรรณ ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการบันทึกข้อมูลและประกาศผล
204 นางสาวสุภารักษ์ สุภาวรรณ์ ครูโรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการบันทึกข้อมูลและประกาศผล
205 นางสาวสุนิสา สุนทรเต็ม ครูโรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการบันทึกข้อมูลและประกาศผล
206 นายทิวา ลิ่มสงวน ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการตัดสินการสร้างอุปกรณ์และให้บริการ
207 นายอารักษ์ ศุภสินธุ์ ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการตัดสินการสร้างอุปกรณ์และให้บริการ
208 นายสุรพงษ์ ขวัญคีรี ครู ร.ร.ท่าข้ามวิทยา คณะกรรมการตัดสินการสร้างอุปกรณ์และให้บริการ
209 นายประจักษ์ คงตระกูล ครู ร.ร.ปากน้ำวิทยา คณะกรรมการตัดสินการสร้างอุปกรณ์และให้บริการ
210 นายปรีชา สุวรรณหงส์ ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการตัดสินการสร้างอุปกรณ์และให้บริการ
211 นายสมชาย เลิศภัทรมนัส ครู ร.ร.เฉลิมพระเกียรติฯ คณะกรรมการตัดสินการสร้างอุปกรณ์และให้บริการ
212 นางวริศรา นาวีว่อง ครู ร.ร.เฉลิมพระเกียรติฯ คณะกรรมการตัดสินการสร้างอุปกรณ์และให้บริการ
213 นางสาวนัฐพร แซ่หลี ครู ร.ร. บ้านไม้ขาว คณะกรรมการตัดสินการสร้างอุปกรณ์และให้บริการ
214 นายรุ่งพิชัย นาคำรอด ครู ร.ร.ท่าฉัตรไชย คณะกรรมการตัดสินการสร้างอุปกรณ์และให้บริการ
215 นางสาวอรุณี ศิริเสมอภาค ผอ.ร.ร.วัดลัฏฐิวนาราม คณะกรรมการตัดสินการสร้างอุปกรณ์และให้บริการ
216 นายอุดม เพ็ชร์คง คณะกรรมการการตัดสิน (การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ต้น-ปลาย) คณะกรรมการตัดสินการสร้างอุปกรณ์และให้บริการ
217 ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัจฉราพร คงการ คณะกรรมการการตัดสิน (การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ต้น-ปลาย) คณะกรรมการตัดสินการสร้างอุปกรณ์และให้บริการ
218 นางสาวธิดารัตน์ ทองสีนวล คณะกรรมการการตัดสิน (การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ต้น-ปลาย) คณะกรรมการตัดสินการสร้างอุปกรณ์และให้บริการ
219 นางสาวศิริพร สุดตรง คณะกรรมการการตัดสิน (การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ต้น-ปลาย) คณะกรรมการตัดสินการสร้างอุปกรณ์และให้บริการ
220 ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัจฉราพร คงการ คณะกรรมการการตัดสิน (การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ต้น-ปลาย) คณะกรรมการตัดสินการสร้างอุปกรณ์และให้บริการ
221 นางวริศรา นาวีว่อง คณะกรรมการการตัดสิน (การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ต้น-ปลาย) คณะกรรมการตัดสินการสร้างอุปกรณ์และให้บริการ
222 นางจินตนา มังคะลา คณะกรรมการการตัดสิน (การแข่งขันระบำมาตรฐาน ต้น-ปลาย) คณะกรรมการตัดสินการสร้างอุปกรณ์และให้บริการ
223 นางสาวเบญจมาภรณ์ พุ่มไสว คณะกรรมการการตัดสิน (การแข่งขันระบำมาตรฐาน ต้น-ปลาย) คณะกรรมการตัดสินการสร้างอุปกรณ์และให้บริการ
224 นางธัญญวัล พลรงค์ คณะกรรมการการตัดสิน (การแข่งขันระบำมาตรฐาน ต้น-ปลาย) คณะกรรมการตัดสินการสร้างอุปกรณ์และให้บริการ
225 นายอุดม เพ็ชร์คง คณะกรรมการการตัดสิน (การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ต้น-ปลาย) คณะกรรมการตัดสินการสร้างอุปกรณ์และให้บริการ
226 นางสาวเบญจมาภรณ์ พุ่มไสว คณะกรรมการการตัดสิน (การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ต้น-ปลาย) คณะกรรมการตัดสินการสร้างอุปกรณ์และให้บริการ
227 นางธัญญวัล พลรงค์ คณะกรรมการการตัดสิน (การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ต้น-ปลาย) คณะกรรมการตัดสินการสร้างอุปกรณ์และให้บริการ
228 นายสุรใจ เกษเหมือน คณะกรรมการการตัดสิน (การแข่งขันตลก) คณะกรรมการตัดสินการสร้างอุปกรณ์และให้บริการ
229 ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัจฉราพร คงการ คณะกรรมการการตัดสิน (การแข่งขันตลก) คณะกรรมการตัดสินการสร้างอุปกรณ์และให้บริการ
230 นางสาวสุกัญญา ผิวขำ คณะกรรมการการตัดสิน (การแข่งขันตลก) คณะกรรมการตัดสินการสร้างอุปกรณ์และให้บริการ
231 นายไพศาล ศรีสวัสดิ์ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
232 นายจักรพันธ์ อุดทะดาดวง ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
233 นางรัชนี นิรันดร์วิโรจน์ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
234 นางสุรีย์พร สุริยปราการ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
235 นางสาวพัสตราภรณ์ อินทรสุวรรณ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
236 นางสาวจรรยงค์ ดวงจันทร์ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
237 นางสาวอุไรวรรณ์ สมัยสงค์ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
238 นายภาคิณ ปราการ เจ้าหน้าที่ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
239 นางนวลตา จันทร์พานิชย์ ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
240 นางสาวเมธาวี ณ ถลาง เจ้าหน้าที่สำนักงาน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
241 นายอดุลย์ บุญประสิทธิ์ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการจัดสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์
242 นายนำโชค วงศ์ศุภชาติ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการจัดสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์
243 นายพรชัย วงศ์เปี่ยมศักดิ์ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการจัดสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์
244 นายจตุรวิทย์ มิตรวงศ์ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการจัดสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์
245 นายสุรัตน์ แสงฉ่ำ เจ้าหน้าที่ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการจัดสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์
246 นางทัศณีญา เยาว์ดำ เจ้าหน้าที่ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการจัดสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์
247 นายพล ไมสัณ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการจัดสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์
248 นายภานุ องศารา ครูโรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการจัดสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์
249 นายวิรยุทธ ศักดา ครูโรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการจัดสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์
250 ว่าที่ ร.ต.ปกธรรม เชาวนกฤษณกุล ครูโรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการจัดสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์
251 นายวิษณุ ไชยณรงค์ ครูโรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการจัดสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์
252 ว่าที่ ร.ต.ยุรนันท์ พันทา ครูโรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการจัดสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์
253 นายชัยยงค์ หวังแต่ธรรม ครูโรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการจัดสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์
254 นายปกรณ์ จรพงศ์ ครูโีรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คณะกรรมการจัดสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์
255 นางสายสุนีย์ คงแก้ว ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
256 นางสาวรัตนา นามแก้ว เจ้าหน้าที่ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
257 นางจรัสศรี มณีรวม ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
258 นางสาวขวัญฤทัย ศิริเพชร เจ้าหน้าที่สำนักงาน คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
259 นางบุญกอบ อัยรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการของกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
260 นางอัมพร มณีศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการของกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
261 นางอุไร เลอศักดิ์อนุสรณ์ นักวิชาการวัฒนธรรม คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการของกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
262 นางสุนี เลื่อมใส ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการของกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
263 นายปรีชา คุ้มวงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการของกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
264 นางรัศมี คุ้มวงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการของกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
265 นายพิทักษ์ สวนอักษร ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการของกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
266 นายคารม ธรรมะชยาทร ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการของกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
267 นายวิกรณ์ รอดบุญเรือง ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการของกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
268 นางนิภาพร ศรีนาค ครูโรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการของกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
269 Mr.Ben Edword Small ครูโรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการของกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
270 นางสาวศุภิสรา เถือนสันเทียะ ครูโรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการของกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
271 นางสาวศุภิสรา เถือนสันเทียะ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ภูเก็ต คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการของการศึกษาพิเศษ
272 นางมาลา ถิรสัตยวงศ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ภูเก็ต คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการของการศึกษาพิเศษ
273 นางสาวเสาวณีย์ บุญสุข ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ภูเก็ต คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการของการศึกษาพิเศษ
274 นายเฉลิมพล มีดวง ครูโรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (การแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.)
275 นายอุดมศักดิ์ ตันติวิวัทน์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ภูเก็ต คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (การแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.)
276 นายตรีสวัสดิ์ รักหาบ ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (การแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.)
277 นายตรีสวัสดิ์ รักหาบ ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการประสานงาน
278 นางแก้วตา ชูกลิ่น ครูโรงเรียนสตรีีภูเก็ต คณะกรรมการประสานงาน
279 นายทวิชชัย พนังนุวงศ์ ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการประสานงาน
280 นางจุไรรัตน์ เครือสุวรรณ์ ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการประสานงาน
281 นางสุวิภา ทองขาว ครูโรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงาน
282 นางจิตรา ดีวินิจ ครูโรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงาน
283 นางสาวสิณี อ่องสุทธิกุล ครูโรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงาน
284 นางสาวกิติญา ฆังคะจิตร ครูโรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงาน
285 นายอนุพล จันทร์บุตร ครูโรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงาน
286 นางสาวรวิวรรณ จันทระ ครูโรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงาน
287 นางสาวธิดารัตน์ ทองสีนวล ครูโรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงาน
288 นายอุสมาน มือลี ครูโรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงาน
289 นางสาวรุ่งนภา เลื่อมใส ครูโรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงาน
290 นายชัยยงค์ หวังแต่ธรรม ครูโรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงาน
291 นางสาวคันธรัตน์ เพ็ชรมุณี ครูโรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงาน
292 นางศุภลักษณ์ อรุณโชติ ครูโรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงาน
293 ว่าที่ ร.ต.วิโรจน์ ณ พัทุลง ครูโรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงาน
294 นางสาวกันต์รัศม์ ศิริสมบัติ ครูโรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงาน
295 นางสาวคันธรัตน์ เพ็ชรมุณี ครูโรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงาน
296 นางสาวสุภารักษ์ สุภาวรรณ์ ครูโรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงาน
297 นางสาวชวัลรัตน์ เมืองมูล ครูโรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงาน
298 นางสาวยุภา สมบัติวงศ์ ครูโรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงาน
299 นายเฉลิมพล มีดวง ครูโรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงาน
300 นางสาวภัทรมน อินไหม ครูโรงเรียนกะทู้วิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงาน
301 นางยุวดี ชูภาพ ครูโีรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต กรรมการการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
302 นางสาวสุภาวรรณ วรนพกุล ครูโีรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต กรรมการการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
303 นางสาวกนกนภัส สืบสิน ครูโีรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต กรรมการการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
304 ว่าที่ร้อยตรีดุสิต บ้านนบ ครูโีรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต กรรมการการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
305 นายก้องเกียรติ นุชเครือ ครูโีรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต กรรมการการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
306 นายประทีป ทองประดับ ครูโีรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต กรรมการการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
307 นายอุดมศักดิ์ ตันติวิวัทน์ ครูโีรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต กรรมการการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
308 นางยุวดี ชูภาพ ครูโีรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต กรรมการการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
309 นางสาวสุภาวรรณ วรนพกุล ครูโีรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต กรรมการการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
310 นางสาวกนกนภัส สืบสิน ครูโีรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต กรรมการการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
311 ว่าที่ร้อยตรีดุสิต บ้านนบ ครูโีรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต กรรมการการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
312 นายก้องเกียรติ นุชเครือ ครูโีรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต กรรมการการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
313 นายประทีป ทองประดับ ครูโีรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต กรรมการการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
314 นายอุดมศักดิ์ ตันติวิวัทน์ ครูโีรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต กรรมการการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
315 นางยุวดี ชูภาพ ครูโีรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต กรรมการการแข่งขันโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
316 นางสาวสุภาวรรณ วรนพกุล ครูโีรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต กรรมการการแข่งขันโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
317 นางสาวกนกนภัส สืบสิน ครูโีรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต กรรมการการแข่งขันโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
318 ว่าที่ร้อยตรีดุสิต บ้านนบ ครูโีรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต กรรมการการแข่งขันโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
319 นายก้องเกียรติ นุชเครือ ครูโีรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต กรรมการการแข่งขันโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
320 นายประทีป ทองประดับ ครูโีรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต กรรมการการแข่งขันโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
321 นายอุดมศักดิ์ ตันติวิวัทน์ ครูโีรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต กรรมการการแข่งขันโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
322 นางยุวดี ชูภาพ ครูโีรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต กรรมการการแข่งขันโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6
323 นางยุวดี ชูภาพ ครูโีรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต กรรมการการแข่งขันโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6
324 นางสาวสุภาวรรณ วรนพกุล ครูโีรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต กรรมการการแข่งขันโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6
325 นางสาวกนกนภัส สืบสิน ครูโีรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต กรรมการการแข่งขันโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6
326 ว่าที่ร้อยตรีดุสิต บ้านนบ ครูโีรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต กรรมการการแข่งขันโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6
327 นายก้องเกียรติ นุชเครือ ครูโีรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต กรรมการการแข่งขันโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6
328 นายประทีป ทองประดับ ครูโีรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต กรรมการการแข่งขันโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6
329 นายอุดมศักดิ์ ตันติวิวัทน์ ครูโีรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต กรรมการการแข่งขันโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]