งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 272
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต สพม. เขต 14 ภูเก็ต 1. เด็กหญิงนภัสสร    เชาว์ภัทรพล
1. นางปิยะวรรณ    นุ่นขาว
2 โรงเรียนกะทู้วิทยา สพม. เขต 14 ภูเก็ต 1. เด็กหญิงภัคจิรา    นิยมไทย
1. นางกฤตยา    ไหมแพง
3 โรงเรียนเมืองถลาง สพม. เขต 14 ภูเก็ต 1. เด็กหญิงนภัสสร    ทองหวาน
1. นายเขมวรุทธิ์    อุปลา
4 โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ สพม. เขต 14 ภูเก็ต 1. เด็กหญิงจันจิรา    เนตรพรม
1. นางสาวอุษา    ศรีสวัสดิ์
5 โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม สพม. เขต 14 ภูเก็ต 1. เด็กหญิงสุวนันท์    ไชยมี
1. นางสาวออมทอง    สุกรอดรู้
6 โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร สพม. เขต 14 ภูเก็ต 1. เด็กหญิงวิระกุล    บุญขันธ์
1. นายวราวุฒิ    ปฐมอรรฆย์กุล
7 โรงเรียนดาราสมุทร สพม. เขต 14 ภูเก็ต 1. เด็กหญิงอิสริยา    รองพรหมโลก
1. นางสาวอโณลักษณ์    ไข่มุกข์
8 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา(ในพระอุปถัมภ์ฯ) สพม. เขต 14 ภูเก็ต 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    ไกรนรา
1. นางยุพิน    ต่างใจ
9 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สพม. เขต 14 ภูเก็ต 1. เด็กชายธนพัฒน์    แซ่อึ๋ง
1. นางสาวรสรินทร์    แก้วเกิด
10 โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต สพม. เขต 14 ภูเก็ต 1. เด็กหญิงอรจิรา    กองข้าวเรียบ
1. นางสุนีย์    วงษ์นา
11 โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ ภูเก็ต สพม. เขต 14 ภูเก็ต 1. เด็กหญิงภัทรียา    จิรพัฒนโสภณ
1. นางสาวหนึ่งหทัย    ทองสมพร
12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต สพม. เขต 14 ภูเก็ต 1. เด็กหญิงชฎาพร    ธรรมกุล
1. นางสาวซูไฮลา    เม๊าะบากอ
13 โรงเรียนวิชิตสงคราม สพม. เขต 14 ภูเก็ต 1. เด็กหญิงปิ่นมณี    บาท้าว
1. นางรัชนก    คงทรัพย์
14 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา สพม. เขต 14 ภูเก็ต 1. เด็กชายปณชัย    ขาวกิจไพศาล
1. นางวิลาวัณย์    ทองยอด
15 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. เขต 14 ภูเก็ต 1. เด็กชายปุณณิศา    หนูเพชร
1. นางนิตยา    ชูศรี
16 โรงเรียนสตรีภูเก็ต สพม. เขต 14 ภูเก็ต 1. เด็กหญิงสิณากร    สมนึก
1. นางสาวปัทมน    กอตระกูลสิน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................