งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 273
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต สพม. เขต 14 ภูเก็ต 1. นางสาวณัฐภัสสร    แก้วกุลจีรภัทต์
1. นางปิยะวรรณ    นุ่นขาว
2 โรงเรียนกะทู้วิทยา สพม. เขต 14 ภูเก็ต 1. นางสาวปรียาภรณ์    สังฆวัง
1. นางกฤตยา    ไหมแพง
3 โรงเรียนเมืองถลาง สพม. เขต 14 ภูเก็ต 1. นางสาวศศิกานต์    คีรีรักษ์
1. นางสาวอาบบุญ    อุทาจันทร์
4 โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ สพม. เขต 14 ภูเก็ต 1. นางสาวกีต้า    เกาะกาวี
1. นางสาวอุษา    ศรีสวัสดิ์
5 โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม สพม. เขต 14 ภูเก็ต 1. นางสาวธนัชพน    นิ่มลำเลียง
1. นางสาวออมทอง    สุกรอดรู้
6 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา สพม. เขต 14 ภูเก็ต 1. นางสาวอรยาณี    ถิ่นทะเล
1. นายพุฒธา    พรมเลิศ
7 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สพม. เขต 14 ภูเก็ต 1. นายนานามิ    โคซูมิ
1. นางสาวรสรินทร์    แก้วเกิด
8 โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต สพม. เขต 14 ภูเก็ต 1. นางสาวฟาตีม๊ะ    แสงมณี
1. นางสาวยัสมี    ตาเย๊ะ
9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต สพม. เขต 14 ภูเก็ต 1. นางสาวธันย์ชนก    แจ่มจันทร์
1. นายจักราวุธ    มั่นคง
10 โรงเรียนวิชิตสงคราม สพม. เขต 14 ภูเก็ต 1. นางสาวจีรวรรณ    นาราช
1. นางภัทรลภา    คงเกลี้ยง
11 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา สพม. เขต 14 ภูเก็ต 1. นางสาวสลิลทิพย์    นันทบุตร
1. นางสาวแพรรุรี    ถิ่นเกาะยาว
12 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. เขต 14 ภูเก็ต 1. นางสาวพิชาภรณ์    พุฒนวล
1. นางสาวอุไรวรรณ์    สมัยสงค์
13 โรงเรียนสตรีภูเก็ต สพม. เขต 14 ภูเก็ต 1. นางสาวปัณฑารีย์    บุตรราช
1. นางสาวณีรนุช    รักษาราษฎร์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................