งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 276
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต สพม. เขต 14 ภูเก็ต 1. เด็กหญิงบังอร    พระสุธรรม
1. นางสาวคณิษา    สุขสวัสดิ์
2 โรงเรียนกะทู้วิทยา สพม. เขต 14 ภูเก็ต 1. เด็กหญิงวิมลทิพย์    เหล่าวิเศษกุล
1. นางสาวหัทยา    อินต๊ะ
3 โรงเรียนเมืองถลาง สพม. เขต 14 ภูเก็ต 1. เด็กหญิงอาภาภัทร    นพพิทักษ์
1. นางสาวไซนาบ    สุวามีน
4 โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม สพม. เขต 14 ภูเก็ต 1. เด็กหญิงอติพร    เชาว์ช่างเหล็ก
1. นางสาวออมทอง    สุกรอดรู้
5 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา สพม. เขต 14 ภูเก็ต 1. นางสาวปติญญา    โทแก้ว
1. นางสาวอุษา    ยมโดย
6 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สพม. เขต 14 ภูเก็ต 1. เด็กหญิงปวิตรี    ชูราช
1. นางสาวเกสินี    อาขุศิริ
7 โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต สพม. เขต 14 ภูเก็ต 1. เด็กหญิงซุบัยดี    เป็นสุข
1. นางสาววราภรณ์    ใจคำ
8 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา สพม. เขต 14 ภูเก็ต 1. เด็กชายอัครวัฒน์    สุจริตกุล
1. นางสาววันวิสา    ยิ่งประสิทธิ์
9 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. เขต 14 ภูเก็ต 1. เด็กหญิงณฐกมล    สำราญ
1. นางสาวรัชนีกร    แก้วหวาน
10 โรงเรียนสตรีภูเก็ต สพม. เขต 14 ภูเก็ต 1. เด็กหญิงอมราพร    สายสอน
1. นางสาวสรารัตน์    เจริญลาภ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................