งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 651
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต สพม. เขต 14 ภูเก็ต 1. นายภวินท์    แก้วโภคา
1. นางสาวภธิรดา    สุไหลหมาน
2 โรงเรียนกะทู้วิทยา สพม. เขต 14 ภูเก็ต 1. นางสาวอารียา    สิงสาโร
1. นางสาวสุวิมล    ลำทุมลักษณ์
3 โรงเรียนเมืองถลาง สพม. เขต 14 ภูเก็ต 1. นายเหนือเมฆ    จันทรสุข
1. นางสาวปิยาภรณ์    ประทีป ณ ถลาง
4 โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม สพม. เขต 14 ภูเก็ต 1. นายอาทิตย์    ลาภประเสริฐ
1. นางสาวออมทอง    สุกรอดรู้
5 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา สพม. เขต 14 ภูเก็ต 1. นางสาวฉัตรติยากร    สร้อยมาศ
1. นายพุฒธา    พรมเลิศ
6 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สพม. เขต 14 ภูเก็ต 1. นางสาวโซฟี ชลลัดดา    พันเตอร์
1. นางสาวศศิธร    เผดิมผล
7 โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต สพม. เขต 14 ภูเก็ต 1. นางสาวธัญธิญา    ยุคุณธราภิรักษ์
1. นางสาวบุญภา    โบบทอง
8 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. เขต 14 ภูเก็ต 1. นางสาวรัตติกาล    เสียงเสนาะ
1. นางสาวจรรยงค์    ดวงจันทร์
9 โรงเรียนสตรีภูเก็ต สพม. เขต 14 ภูเก็ต 1. นางสาวลีนา    มามะ
1. นางสาวอนัญชนา    สิทธิรักษ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................