งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 654
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต สพม. เขต 14 ภูเก็ต 1. เด็กหญิงปณิชา    มุ่งวิจิตร์
2. เด็กชายอัครเดช    ทิพย์เสภา
3. เด็กหญิงศุภิสรา    ประไพ
1. นางสาวสุทธิพร    ศรีจำรัส
2 โรงเรียนกะทู้วิทยา สพม. เขต 14 ภูเก็ต 1. เด็กหญิงเกวรินทร์    สุวรรณโล
2. เด็กหญิงชญาน์จันทร์    บุญประชาสมบัติ
3. เด็กหญิงวรรณวิสา    พาหา
1. นางสาวสุนิสา    สุนทรเต็ม
3 โรงเรียนเมืองถลาง สพม. เขต 14 ภูเก็ต 1. เด็กหญิงวันวิสา    คงทน
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    แท้สูงเนิน
3. เด็กหญิงสายชล    เพชรจำรัส
1. นางทัศวรรณ    พิลามา
4 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา สพม. เขต 14 ภูเก็ต 1. เด็กชายปรเมศวร์    โกนสร้าง
2. เด็กชายทักษิณ    ทุยหุน
3. เด็กหญิงธานีรัตน์    รักษาศรี
1. นางสาวพรทิพย์    รัตนมนตรี
5 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สพม. เขต 14 ภูเก็ต 1. เด็กหญิงอนิสา    เตชะกุลพงศ์กร
2. เด็กหญิงระวิวรรณ    สุทธิกาญจนกุล
3. เด็กหญิงแซลลี่ ทิพลาวัลย์    พันเตอร์
1. นายวสันต์สิทธิ์    รามศิลป์
2. นางสาวศศิธร    เผดิมผล
6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต สพม. เขต 14 ภูเก็ต 1. เด็กชายภาณุพงศ์    แก้วเทพ
2. เด็กหญิงวรัญญา    มุขขุนทด
3. เด็กหญิงสรรสร    ไร่เกียรติ
1. นางสาวศรัญญา    สังข์วิสิษฐ์
7 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา สพม. เขต 14 ภูเก็ต 1. เด็กหญิงกอบทอง    ติสพิมล
2. เด็กหญิงพรกมล    โหว่สงคราม
3. เด็กชายภูวดล    แสงสี
1. นางสาวศุภารัตน์    แซ่ซิ้ม
8 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. เขต 14 ภูเก็ต 1. เด็กชายลาภวัต    เตียวิเศษ
2. เด็กหญิงธนพร    ศรีอุทัย
3. เด็กหญิงธีร์วรา    บุญสนิท
1. นางวราพร    ปัตถา
2. นางสาวเยาวดี    หงษ์ทอง
9 โรงเรียนสตรีภูเก็ต สพม. เขต 14 ภูเก็ต 1. เด็กหญิงปารมี    อภัย
2. เด็กหญิงปภัสสร    โถสกุล
3. เด็กชายประดิษฐ์    ตุ้งกู
1. นางสาวกุลวดี    ปล้องบรรจง
2. นางสาวภัทรวดี    รองยาง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................