งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 655
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนกะทู้วิทยา สพม. เขต 14 ภูเก็ต 1. นางสาวชลลดา    สุริโยดร
2. นางสาวศิวพร    ศรีผ่อง
3. นางสาวอนงค์นาถ    เลขจิตต์
1. นางสาวเอริญญา    มัจฉา
2 โรงเรียนเมืองถลาง สพม. เขต 14 ภูเก็ต 1. นางสาวชฎาพร    ตันศรานนท์
2. นางสาวอรุณรัตน์    มุทรพัฒน์
3. นางสาวศิริจันทร์    ยะเกตุ
1. นางวันเพ็ญ    วาระแก่นทราย
3 โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม สพม. เขต 14 ภูเก็ต 1. นางสาวสมฤทัย    แก้วยอดเขา
2. นางสาวอุมาภรณ์    บุญชิต
3. นางสาวกุลนาร    เอื้องาน
1. นางสาวกานดา    รัตนมณี
4 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สพม. เขต 14 ภูเก็ต 1. นางสาวธิดารัตน์    รอดหยู่
2. นางสาวรุจีรัตน์    เมธา
3. นางสาวโศธิดา    แก้วบุญส่ง
1. นายวสันต์สิทธิ์    รามศิลป์
2. นางสาวศศิธร    เผดิมผล
5 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. เขต 14 ภูเก็ต 1. นายศิรสิทธิ์    สุขสบาย
2. นางสาวชุติกาญจน์    ตราหยก
3. นายวีรเชษฐ์    กันทิสา
1. นางสาวภรทิพย์    สิ่งที่รัก
2. นางสาวอาภาพร    จิตรนาวี
6 โรงเรียนสตรีภูเก็ต สพม. เขต 14 ภูเก็ต 1. นางสาวธนภัค    วิไลเลิศ
2. นางสาวธนัชพร    วิไลเลิศ
3. นางสาวประอรรัตน์    ธนาไพศาลสุข
1. นางสาวสดศรี    ตันติปาลีพันธ์
2. นางอุไรพร    ศิริทัพ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................