งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 657
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต สพม. เขต 14 ภูเก็ต 1. นางสาวศศิมา    วีวร
2. นางสาวอรอนงค์    จันทรวงศ์
1. นางสาวคณิษา    สุขสวัสดิ์
2. นายพิทักษ์พล    อินมณเฑียร
2 โรงเรียนกะทู้วิทยา สพม. เขต 14 ภูเก็ต 1. นางสาวมัณฑิรา    บุญเชิญ
2. นางสาววณาภรณ์    นาวิชัย
1. นางสาวหัทยา    อินต๊ะ
3 โรงเรียนเมืองถลาง สพม. เขต 14 ภูเก็ต 1. นายณัฐวุฒิ    กตัญญู
2. นายอดิศักดิ์    แก้วสุขศรี
1. นายนัฐวุธ    รัตนพันธ์
4 โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม สพม. เขต 14 ภูเก็ต 1. นางสาวปภัสนันท์    ปานนิล
2. นางสาวศศิณา    สุเมรุ
1. นางสาวกานดา    รัตนมณี
5 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา สพม. เขต 14 ภูเก็ต 1. นางสาวอุไรวรรณ    แซ่อ๋อง
2. นางสาวจูเลีย    นาสตรี
1. นางสาวอุดมศรี    ขวัญเมือง
6 โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต สพม. เขต 14 ภูเก็ต 1. นางสาวกันตนา    บิลม่าหลี
2. นางสาวกานต์รวี    จันตะเหลา
1. นางสุนีย์    วงษ์นา
7 โรงเรียนวิชิตสงคราม สพม. เขต 14 ภูเก็ต 1. นางสาวชลหทัย    มั่งเมือง
2. นางสาวมนัชญา    โกนสร้าง
1. นางภัทรลภา    คงเกลี้ยง
8 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. เขต 14 ภูเก็ต 1. นางสาวด้ายไหม    สาเหล่า
2. นายอันดามัน    สันติอภิรักษ์
1. นางวีรฎา    ทองแท่นแก้ว
9 โรงเรียนสตรีภูเก็ต สพม. เขต 14 ภูเก็ต
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................