งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 658
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต สพม. เขต 14 ภูเก็ต 1. เด็กชายเดชฤทธิ์    ศรีดุก
2. เด็กหญิงปัณฑารีย์    ขนาดผล
1. นางสาวคณิษา    สุขสวัสดิ์
2. นายพิทักษ์พล    อินมณเฑียร
2 โรงเรียนกะทู้วิทยา สพม. เขต 14 ภูเก็ต 1. เด็กหญิงชลลดา    พรหมเพศ
2. เด็กชายพัสสน    วิยาภรณ์
1. นางสาวกฤษฎี    ขุนทองจันทร์
3 โรงเรียนเมืองถลาง สพม. เขต 14 ภูเก็ต 1. เด็กหญิงพิยะดา    ธรรมนา
2. เด็กหญิงณิชมน    บัวทอง
1. นางสาวทิตย์ติยา    ดาบเงิน
4 โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม สพม. เขต 14 ภูเก็ต 1. เด็กหญิงเสาวลินทร์    บำรุงราษฎร์
2. เด็กชายวาทะศิลป์    คล้ายแก้ว
1. นางสาวกานดา    รัตนมณี
5 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา สพม. เขต 14 ภูเก็ต 1. เด็กหญิงหฤทัย    แซ่หล่อ
2. เด็กชายเอกรินทร์    ตันทวีวงศ์
1. นางสาวพรทิพย์    รัตนมนตรี
6 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา(ในพระอุปถัมภ์ฯ) สพม. เขต 14 ภูเก็ต 1. เด็กชายศรุต    ตัณฑเวส
1. นางยุพิน    ต่างใจ
7 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สพม. เขต 14 ภูเก็ต 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์    แจ้งใจดี
2. เด็กหญิงบุณยนุช    หลิมพัฒนวงศ์
1. นางสาวเกสินี    อาขุศิริ
8 โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต สพม. เขต 14 ภูเก็ต 1. เด็กหญิงรินรดา    ฤทธิ์ราตรี
2. เด็กหญิงอักษรสรรค์    เสริมจิตร
1. นางสาวสุรัยดา    ดือราโอะ
9 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา สพม. เขต 14 ภูเก็ต 1. เด็กหญิงกิรณา    งานประเสริฐกิจ
2. นางสาวศรัณย์พร    เรืองสิริวรากุล
1. นางวิลาวัณย์    ทองยอด
10 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. เขต 14 ภูเก็ต 1. เด็กหญิงพลอยพรรณ    กิตติกาดากุล
2. เด็กหญิงญาณภัทร    ภาณุภาส
1. นางสาวจิราพร    ราชยอด
11 โรงเรียนสตรีภูเก็ต สพม. เขต 14 ภูเก็ต 1. เด็กหญิงวราสินี    ณ ถลาง
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์    แจ้งเจ็ดริ้ว
1. นางสาวภัทรวดี    รองยาง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................