รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต 1. เด็กหญิงอรจิรา   กองข้าวเรียบ
 
1. นางสุนีย์  วงษ์นา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกะทู้วิทยา 1. นางสาวปรียาภรณ์  สังฆวัง
 
1. นางกฤตยา  ไหมแพง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. เด็กหญิงธนัชชา  ศรีโรบล
 
1. นางสาวนิสา  ธนสารพงศกร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นางสาวรัตติกาล  เสียงเสนาะ
 
1. นางสาวจรรยงค์  ดวงจันทร์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ขอเกียรติวงค์
 
1. นางสาวปองกานต์  ขุนเมือง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 81.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกะทู้วิทยา 1. นายอภิสิทธิ์  สัตไธสงค์
 
1. นางกฤตยา  ไหมแพง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. เด็กหญิงอมราพร  สายสอน
 
1. นางสาวสรารัตน์  เจริญลาภ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองถลาง 1. นางสาวกาญจนา  วงศ์ทอง
 
1. นางศรีศราลักษ์  สิทธิไชย
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 84.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. เด็กหญิงธนพร  ศรีอุทัย
2. เด็กหญิงธีร์วรา  บุญสนิท
3. เด็กชายลาภวัต  เตียวิเศษ
 
1. นางสาวเยาวดี  หงษ์ทอง
2. นางวราพร  ปัตถา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นางสาวชุติกาญจน์  ตราหยก
2. นายวีรเชษฐ์  กันทิสา
3. นายศิรสิทธิ์  สุขสบาย
 
1. นางสาวภรทิพย์  สิ่งที่รัก
2. นางสาวอาภาพร  จิตรนาวี
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นางสาวด้ายไหม  สาเหล่า
2. นายอันดามัน  สันติอภิรักษ์
 
1. นางวีรฎา  ทองแท่นแก้ว
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1. เด็กชายเสกสรร  ยอดสนิท
 
1. นายฮูสสาม  ศรีท่าด่าน
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1. นางสาวจิดาภา  ลิขิตอิทธิรักษ์
 
1. นายปรัชญา  ส้อตระกูล
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกชพรรณ  สุขเกิด
2. เด็กชายตรีภัทร  ฉันทอุไร
3. เด็กชายวาทิศ  หทัยศิริกุล
 
1. นายภูเบศ  พนานุรักษ์
2. นางรัชนี  นิรันดร์วิโรจน์
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นายธฤต  จตุราบัณฑิต
2. นายนิติ  พิมลรัตน์กานต์
3. นายพงศ์พล  เสงี่ยมกุล
 
1. นายณัฐวุฒิ  ดุมลักษณ์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกะทู้วิทยา 1. นางสาววรรษชล  มาศเมฆ
2. นางสาวอังคณา  คงช่วย
3. นางสาวเหมหงส์  คงนุ่น
 
1. นางสาวพนิดา  ดำแก้ว
2. นางสาวรัชดา  ดำคงแสง
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา(ในพระอุปถัมภ์ฯ) 1. นางสาวกัลยารัตน์   บุญเดช
2. นายปัญจพล  ทองเกิด
3. นางสาววรัญญา  ใจเย็น
 
1. นางสาวทัศณี  วิฑูรชาตรี
2. นางสาวปัจยาการ  พรมแดน
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. เด็กชายกฤษดา  ทวีศักดิ์
2. เด็กชายภูรินทร์  นาคบรรพ์
 
1. นายภูเบศ  พนานุรักษ์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองถลาง 1. นายนนทกานต์  บ่อสิน
2. นายภาวิน  โชติวงศ์พิพัฒน์
 
1. นางอรญา อัญโย  เนียมนาค
2. นางปราณี  แสวงผล
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม 1. เด็กชายธวัชชัย  ศรีอักษร
 
1. นายสุรศักดิ์  ฉิมเรือง
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นายภูรินทร์  ตรีประพิณ
 
1. นางสาวสุพรรณี  วิรุณสาร
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1. เด็กหญิงฌญานันท์  สังข์สิงห์
2. เด็กชายธนกฤต  อินทรางกูร
3. เด็กชายเมธาสิทธิ์  ตันติพลับทอง
 
1. นางสาวพรจรส  โตญาติมาก
2. นางสาวปริยภัทร  ภัทรธำรง
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. นายกุลศักดิ์  แซ่อึ๋ง
2. นายธีธัช  อนาวิลกุล
3. นางสาววรินทร  สุนทรเสนาะ
 
1. นางสุจิตรา  ชลธาร
2. นางสาวญาดานันท์  เกตุแก้ว
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. เด็กชายต้นพันธ์ุ  ว่องเจริญวัฒนา
2. เด็กชายอินทัช  อินทสระ
 
1. นางสมใจ  ไชยสุวรรณ์
2. นางสาวเยาวนุช  ลิ่มรัช
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 1. นายฤทธิกฤษฎิ์  เจริญสิทธ์
2. นางสาววณิชยา  ห้วยเจริญ
3. นางสาวเย็นใจ  เพ็ชรคง
 
1. นายขวัญชัย  ถิรตันติกุล
2. นางสาวธนิกานต์  กันฑะวงศ์
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นายณภัทร  พงศ์ธนาพาณิช
2. นายดนุวัศ  ผลสิน
3. เด็กชายเทพศิริ  ตันติวิท
 
1. นางสมใจ  ไชยสุวรรณ์
2. นายสมพร  จอนด้วง
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 81.08 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 1. นายชลากร  วิฑูรย์พิศาลศิลป์
2. นางสาววรรณพร  ไมตรีจิตต์
3. นายสันติชัย  ว่องทะเล
 
1. นายขวัญชัย  ถิรตันติกุล
2. นายทิวานนท์  ตังสุรัตน์
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา 1. เด็กหญิงจริยา  ลามา
2. เด็กหญิงณัฏฐวิตรา  เกตุแก้ว
3. เด็กชายภราดร  ศิริปรุ
 
1. นางสาวณัฏฐพิชา  ดำทิพย์
2. นางสาววรรณดี  ไทยทอง
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา 1. นางสาวจิรภัทร  สัตย์สูง
2. นายท็อป  แซ่อ๋อ
3. นางสาวธันยธร  ภูกองชัย
 
1. นางสาววรรณดี  ไทยทอง
2. นางสาวณัฏฐพิชา  ดำทิพย์
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกะทู้วิทยา 1. นางสาวภัทรวรรณ  จันเมฑา
2. นางสาวศรัณย์รอง  บุญวัฒิ
 
1. นางดวงพร  กุลวรางกูร
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 1. นายณัฐพงศ์  สมชัยยา
2. นายปวินท์  วิทยาศิริกุล
 
1. นายขวัญชัย  ถิรตันติกุล
2. นายทิวานนท์  ตังสุรัตน์
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 1. เด็กชายชานน  สุวรรณทวี
2. เด็กชายภูวิต  เพ็ชรประดับสุกล
 
1. นายก้องเกียรติ  นุชเครือ
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกะทู้วิทยา 1. เด็กชายตันตระการ  เพ็งกู่
2. เด็กชายพีรพัฒน์  เกิดสม
 
1. ว่าที่ร้อยตรียุรนันท์  พันทา
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 1. นายธีรชัย  ณะพิทักษ์
2. นายพีรพล  ไตรวิทย์ธีรานนท์
3. นายภาคภูมิ  นิติสวัสดิ์
 
1. นางยุวดี  ชูภาพ
2. นายอุดมศักดิ์  ตันติวิวัทน์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต 1. เด็กหญิงซานียา  สาเหล่
2. เด็กหญิงนริศรา  มาศโอสถ
3. เด็กหญิงนาดา  ลาวรรณ์
4. เด็กหญิงอัณนา  พิบาลฆ่าสัตว์
5. เด็กหญิงเกวาลิน  พิมาน
 
1. นางพรทิพย์  ชุมศรี
2. นายประสิทธิ์  สุมานะตระกูล
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. นางสาวจันทรวรรณ  ชูภักดิ์
2. นางสาวสรญา  วงสา
3. นางสาวสิริวรรณ  สำราญ
4. นางสาวอัญธิกา  ศรีเทพ
5. นางสาวเกษริน  วงศ์ลักษณพันธ์
 
1. นายวัชริศร์  ปัญญาพุฒินันท์
2. นางสาวชญาณี  พุ่มมาก
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม 1. เด็กหญิงประพิมภา  กันภัย
2. เด็กชายภูวนัตถ์  นิลกรรณ์
3. เด็กหญิงวีรภัทรา  บุญมา
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เสถียรธีระภาพ
5. เด็กหญิงสุชิราภรณ์  เทียบคำ
 
1. นายคณิศร  ลิ่มสกุล
2. นางสาวกานดา  รัตนมณี
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม 1. นางสาวจิราภรณ์  เจริญฤทธิ์
2. นางสาวปัทมา  วิมลสิริกานต์
3. นางสาวรุ่งทิวา  ปันพันธ์
4. นางสาวสรัญญา  มีช่วย
5. นางสาวเสาวลักษณ์  นิลยัง
 
1. นายคณิศร  ลิ่มสกุล
2. นางสาววรันลักษณ์  ภู่พึ่ง
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา(ในพระอุปถัมภ์ฯ) 1. เด็กหญิงชนากานต์  ศักดิ์แสง
2. เด็กหญิงปิยดา  สมานมิตร
3. เด็กหญิงพิชญธิดา  สุวรรณธาดา
4. เด็กหญิงวลัยทิพย์  อำมาตย์เอก
5. เด็กหญิงสิริยากร  ซังขาว
 
1. นางสาวจิราพร  ยมนา
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นางสาวธันยพร  เศรษฐ์ทอง
2. นางสาวปิยะมน  ปจันทบุตร
3. นางสาวฟ้าใส  แสงจันทร์ศรี
4. นายวีรพจน์  บุญโล่ง
5. นายไกรวิชญ์  ยางทอง
 
1. นางสาวพัสตราภรณ์  อินทรสุวรรณ
2. นายจารุวัฒน์  โกศัยกานนท์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. เด็กหญิงอำไพพิมพ์  ตันติธาคร
 
1. นางสาวสุกัญญา  นิ่มมโน
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 1. นางสาวสุปรีย์  ช่วยมณี
 
1. นางสุปราณี  รอดเซ็น
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 98.78 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร 1. เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  พันธ์ุอุโมงค์
2. เด็กหญิงเปรมฤทัย  สงฆ์ชาติ
 
1. นางพรรณทิพา  พิศสุพรรณ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 97.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. นายภูริเดช  เพชรขาว
2. นางสาวสิริวิมล  วรรณฤกษ์งาม
 
1. นางพรรณี  ยางทอง
2. นางนวลตา  จันทร์พานิชย์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1. เด็กหญิงจรัสศรี  จินดานิล
2. เด็กชายชาร์ลส์ เจมส์  พิคเซนิค
3. เด็กหญิงซาลีน่า  แคมฟาร์ช
4. เด็กชายธเนศ  ไชยธงรัตน์
5. เด็กหญิงบัณฑิตา  บุญรักษ์
6. เด็กชายพีรวิชญ์  บุยทวีทรัพย์
7. เด็กชายพีร์นิธิ  พงษา
8. เด็กหญิงสิตานัน  ดีน่า กิล
9. เด็กชายแมทธิว เทอเรนซ์  เอเวอร์ซัน วินเทอร์
10. เด็กหญิงโจเซอร์ฟีน แลร์เกอ  โอลเซ็น
 
1. นางสาววัลลภา  โคตะวินนท์
2. นางสาวเตชิกา  ตันติมาสน์
3. นางสาวเนาวกานต์  รักแต่ตระกูล
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา 1. เด็กหญิงกมลชนก  จันทรกุล
2. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ก้อนศิลา
3. เด็กหญิงณัฐริกา  คล้ายแก้ว
4. นายทักษิณ  ภูครองทอง
5. นางสาวธนพร  มิมะพันธ์
6. เด็กหญิงนาตาลี  มิช
7. นางสาวปราถนา  ข่ายม่าน
8. นางสาวปัทมา  การะเกตุ
9. เด็กหญิงพลอยชมพู  ผ่านสุวรรณ
10. เด็กหญิงพิยดา  นิลสังข์
11. เด็กหญิงภัทรสินี  แซ่ภู่
12. เด็กหญิงมาฆวัน  นพสินธุ์
13. เด็กหญิงวราพร  พรหมมิ
14. เด็กหญิงสุกัญญา  ศรีสร้อย
15. นางสาวอรัญญา  พรหมเพ็ชร์
 
1. นายครรชิต  หัสเกิด
2. นางจีรพร  หัสเกิด
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกะทู้วิทยา 1. นางสาวชลิตา  ต้อยน้อย
2. นายภูวไนย  วีระกิจ
 
1. นางนราธิป  สมบูรณ์
2. นางสุภัทตรา  สุขสวัสดิ์
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. นายสุพจน์  นิลทอง
2. นายโอบนิธิ  คงเผื่อน
 
1. นางสาวอัมพิรา  ศรีวรรณ
2. นายชำนาญ  ศรีสุข
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 1. เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  ราชเดิม
 
1. นายศิวิโรจน์  ด้วงจันทร์
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นายมังคเรศ  นิติธรรมานนท์
 
1. นางสาวศุภริน  ทิพย์ธนสาร
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ธนทวีสกุล
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  ไชยนันทน์
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. นางสาวนภัสสร  จันทนานนท์
 
1. นายตันติกร  เพ็ชรอ่อน
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. เด็กหญิงสุพรรณษา  เขียนทอง
 
1. นางสกาวทิพย์  สังคปาล
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 1. นางสาวอริสรา  ทองเคลื่อน
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  ไชยนันทน์
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 1. เด็กชายภาณุพงศ์  ขาวจันคง
 
1. นางสาวรัตรวี  ว่องไว
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 1. นางสาวประภาสิริ  ศิษย์นันท์
 
1. นางสาวรัตรวี  ว่องไว
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 1. เด็กหญิงกชพร  สุวรรณ์
2. เด็กหญิงอรนลิน  ประเสริฐเตชาโต
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  ไชยนันทน์
2. นายศิวิโรจน์  ด้วงจันทร์
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 1. เด็กหญิงเฟื่องฉัตร  นันทศรี
 
1. นายศิวิโรจน์  ด้วงจันทร์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. นางสาวทีปกา  จิยะอมรเดช
 
1. นายตันติกร  เพ็ชรอ่อน
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นายชิษณุพงษ์  ทวีบวรมงคล
2. เด็กชายธนกร  แก่นเพชร
3. เด็กชายภูมิ  จันทโรภาสกร
 
1. นางสาวพานีซา  ดารานิง
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 1. นางสาวบัณฑิตา  วงษ์รัตน์
2. นางสาวปิยะพร  ปันติ
3. นายศุภวัฒน์  ทองงาม
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  ไชยนันทน์
2. นางสาวรัตรวี  ว่องไว
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 83.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา(ในพระอุปถัมภ์ฯ) 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  เกิดรื่น
 
1. นายณัฐวิท  บุญมีมีไชย
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา 1. นางสาวณัฐวรา  ทิพย์กำเหนิด
 
1. นายสุภชัย  บัวทอง
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. เด็กหญิงธวัลพร  อินทรกัมพล
 
1. นายธนาวุฒิ  ชุมทอง
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นางสาวจุฑามาศ  สว่างเดือน
 
1. นายธนาวุฒิ  ชุมทอง
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 81.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา(ในพระอุปถัมภ์ฯ) 1. เด็กชายวรเมธ  แก้วดวงเล็ก
 
1. นายณัฐวิท  บุญมีมีไชย
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นางสาวธัญญารัตน์  เงินเกิด
 
1. นายธนาวุฒิ  ชุมทอง
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 84.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา(ในพระอุปถัมภ์ฯ) 1. เด็กชายธีรภาพ  สนธิเจริญ
 
1. นายณัฐวิท  บุญมีมีไชย
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นางสาววราภรณ์  คชินทร์โรจน์
 
1. นายธนาวุฒิ  ชุมทอง
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองถลาง 1. เด็กหญิงสิริมา  ศาโศรา
 
1. นางสาวสุกานดา   นิลสุข
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองถลาง 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  ภิรมย์พันธ์
 
1. นางสาวสุกานดา   นิลสุข
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. นางสาวบุณยนุช  เกษตริกะ
 
1. นางสาวอิสรีย์  ศรีงาม
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองถลาง 1. เด็กชายพฤหัส  ไกรเลิศ
 
1. นางสาวสุกานดา   นิลสุข
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. เด็กชายกษิดิศ  บำราบพาล
2. เด็กชายคุณากร  ริยาพันธ์
3. เด็กชายจิรภัทร  สมศิริ
4. เด็กชายชาคริต  รัฐปถัมภ์
5. เด็กหญิงณัฐกานต์   ติรวัฒนะ
6. นายณัฐกิจ  ผิวขำ
7. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ยอดแก้ว
8. เด็กชายพีรภาส  งอกผล
9. เด็กหญิงภรณภัทร  ดาวเรือง
10. เด็กชายภัทรณรงค์  ส่งแสง
11. เด็กชายภูตะวัน  ชุมภู
12. เด็กหญิงลภัสรดา  สุวรรณเดช
13. เด็กชายวรเมธ  นิติวรานุรักษ์
14. เด็กหญิงศิรประภา  บุราณรมย์
15. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ประทีป ณ ถลาง
16. เด็กหญิงสุพิชญา  ชามะสนธิ์
17. เด็กชายอนพัช  สิขิวัฒน์
18. เด็กชายอนาวิล  รัตนวโรภาส
19. เด็กหญิงอรณิชา  ฝอยเพ็ชร
20. เด็กหญิงเบญญาภา  พลายด้วง
 
1. นายธนาวุฒิ  ชุมทอง
2. นายสิงหา  เนตรอำพันธ์
3. นางสาวพรฤดี  ใจบุญ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 1. เด็กชายชลธาร  หนูรัตน์
2. เด็กชายชานน  ใจหลัก
3. เด็กชายปฏิพล  ไกรเลิศ
4. เด็กชายรัชชานนท์  ละออวงศ์
5. เด็กหญิงสตรีทิพย์  โบบทอง
6. เด็กชายสุกฤษฏ์  วีระวงศ์
 
1. นายบุญเลิศ  ปานนุ่ม
2. นายศรายุทธ  พรหมพันธุ์
3. นางสาวปราณิสา  อินท่าทอง
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต 1. นางสาวจุฑามาศ  คงถิ่น
2. นางสาวชลลดา  จันดา
3. เด็กหญิงณภัทร  ประดับประดา
4. เด็กหญิงณัฐริกา  แซ่อ๋อง
5. เด็กหญิงณิชาภัทร  สาเสน
6. นายทัตธน  คหะวงค์
7. เด็กชายธณภณ  สุทธิพิบูลย์
8. เด็กหญิงธัญสมร  เขียมหอม
9. นายธีร์ธวัช  เพิ่มพูล
10. นายนวมินทร์  รัตนะ
11. เด็กหญิงนันทนา  อ้นชู
12. นายนันทวัฒน์  บุตรหมีน
13. เด็กหญิงนูรูลนาเดีย  สะอะ
14. เด็กหญิงบุษรา  รอตนิตย์
15. นายพรัชย์สันต์  เกษมวโรดม
16. นางสาวพัชราภรณ์  ศิริขันธ์
17. นางสาวภัทรพร  มณีอ่อน
18. เด็กหญิงภานุชนาถ  ปัดเกษม
19. นางสาวมุฑิตา  มั่นคง
20. นายรักเกียรติ  เครือแก้ว
21. เด็กหญิงรัตน์รวิ  นุชบุษบา
22. นายวรันธร  นาวี
23. นางสาววิภาวณี  สาริยา
24. นางสาวศดานันท์  กิจนพศรี
25. เด็กหญิงศยามล  ห้าวหาญ
26. นายศราวุธ  มีจันทร์
27. นายสมรักษ์  อินตัน
28. เด็กหญิงสมฤทัย  บุญรอด
29. เด็กหญิงอนุธิตา  ถาวรสุข
30. นางสาวอริศรา  เบ็ญโส๊ะ
31. เด็กชายอลงกรณ์  หนูประสิทธิ์
32. เด็กหญิงอวิกา  โสมปาน
33. นายอัมรินทร์  สาโศก
34. เด็กหญิงอาทิตยา  มณีโชติ
35. นางสาวอารดา  ปรีชาพิทักษ์กุล
36. นายอิคลาส  วรรณสันติกุล
37. นางสาวเกวลิน  ปานแก้ว
38. เด็กชายเด่นชัย  ทองอาภรณ์
39. นายเฟาซี  วาหะรักษ์
40. นางสาวโสภิดา  โพติยะ
 
1. นายจิรวุฒิ  ทิพย์แก้ว
2. นางสาวกิติมา  จริยะเลอพงษ์
3. นางสาวอรรฐนี  ชื่นชม
4. นางสาวศราทิพย์  วิสาละ
5. นางสาวจิราภรณ์  คงสง
6. นางสาวอุษณีย์  ยังเจริญ
7. นางสาวพรรณิกา  แจ่มสุวรรณ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  ราเขตต์
 
1. นางชลธิดา  หลิมพัฒนวงค์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นายอรรถชัย  พลแสน
 
1. นายเอกชัย  ไชยสุวรรณ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. เด็กหญิงนาตาชา  รัตนเพชร
 
1. นายอนุวรรต  สุทธิรักษ์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิชิตสงคราม 1. นางสาวศิริพร  วงศ์ขจร
 
1. นายสุวิทย์  ม้าฤทธิ์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 1. นายสรายุทธ  หลิมปานนท์
 
1. นายบุญเลิศ  ปานนุ่ม
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. เด็กหญิงญาดา  สัจจากุล
 
1. นายสัญญา  สัจจากุล
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 1. นางสาวอธิษฐาน  สาธุจรัญ
 
1. นายบุญเลิศ  ปานนุ่ม
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 1. เด็กชายอัครวัฒน์  สุจริตกุล
 
1. นายไพศาล  ประสารการ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นายอรรถพล  พลแสน
 
1. นายอนุวรรต  สุทธิรักษ์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. เด็กหญิงญาดา  สัจจากุล
 
1. นายสัญญา  สัจจากุล
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. นางสาวพัชรามญชุ์  มีมาก
 
1. นายสัญญา  สัจจากุล
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 1. เด็กชายอัครวัฒน์  สุจริตกุล
 
1. นายไพศาล  ประสารการ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 1. นายสรายุทธ  หลิมปานนท์
 
1. นายบุญเลิศ  ปานนุ่ม
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. เด็กหญิงปานไพริน  บุญรักษ์
 
1. นายพีรพล  กัลยาไสย
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 1. นางสาวอธิษฐาน  สาธุจรัญ
 
1. นายบุญเลิศ  ปานนุ่ม
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 1. นายปวริศร์  โกสินทร์
2. เด็กชายมณฑล  ชูแก้ว
3. นายมนต์ชัย  แนมใสย
4. นายวงศพัทธ์  โยธารักษ์
5. นายศิรวิทย์  ปราณพ
6. เด็กหญิงสิริวิมล  วงษ์ดาว
 
1. นายศรายุทธ  พรหมพันธุ์
2. นางสาวปราณิสา  อินท่าทอง
3. นายบุญเลิศ  ปานนุ่ม
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองถลาง 1. เด็กหญิงจุฬาลักษ์  สิงฆาฬะ
2. เด็กหญิงชญาดา  ไชยแก้วขาว
3. เด็กหญิงนวลอนงค์  งามเจริญ
4. เด็กชายปฏิภาณ  คลายทุกข์
5. เด็กชายปริวัตร  ถิ่นตะกั่วป่า
6. เด็กชายพีรพล  สามารถ
7. เด็กชายภัทรศรี  กิตติพงศ์วรชัย
8. เด็กหญิงวิภาพรรณ  จันทรประเสร็ฐ
9. เด็กหญิงวิมลวรรณ  เพ็ชรรัตน์
10. เด็กชายอนุสิษฐ์  ศรีสมุทร
 
1. นายสุรใจ  เกษเหมือน
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 91.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 1. นายกัลยกฤต  จะลา
2. นายธนวัฒน์  หมายดี
3. นางสาวนงนภัส  บุญโยดม
4. นางสาวปรารถนา  ศรีรัฐ
5. นายพรชัย  ออสุคนธ์โรจน์
6. นางสาวมณีพร  แป้นเงิน
7. นางสาวรวิกานต์  มีสุข
8. นางสาวลักษมณ  ทองใส
9. นายสุรศักดิ์  เฉลิมขวัญ
10. นายโสภณัฐ  เจริญรูป
 
1. นางสาวศิริพร  สุดตรง
2. นางวริศรา  นาวีว่อง
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นางสาวกฤติอร  พงษ์บุพศิริกุล
2. นางสาวชนัญชิดา  จันทรักษ์
3. นางสาวณัฐริกา  นาคสุข
4. นางสาวนัสจิรา  คงเพชร
5. นางสาววรางคณา  ศรีสมุทร
6. นางสาวศิลินี  แซ่ฟ้า
7. นางสาวสิรินดา  เกียรติทวี
8. นางสาวเกศินี  ใหมเผือก
 
1. นายอุดม  เพ็ชรคง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุฑามณี  ไชยสงคราม
3. นางสาวกรกช  เพชรศิริ
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. เด็กหญิง สิริพรรณวดี  สุทธิ์ปาโล
2. เด็กหญิงกัณฐมณี  แซ่นา
3. เด็กหญิงช่อฟ้า  ปานนะพงศ์
4. เด็กหญิงณัญธพร  เตชะวีรกาญจน์กุล
5. เด็กหญิงณัฐริกา  ชาตรีเทพ
6. เด็กหญิงณิชนันท์  โหรารัตน์
7. เด็กหญิงนพรัตน์  สระบัว
8. เด็กหญิงปรวรรณ  ปะสมัน
9. เด็กหญิงพู่กัน  เอี่ยมกลิ่น
10. เด็กหญิงมนัสสา  กุลชาติ
11. เด็กหญิงสิริยากร  บุญล้อม
12. เด็กหญิงอรนันท์  คิริชี
 
1. นายอุดม  เพ็ชรคง
2. ว่าที่ร้อยตรีจุฑามณี  ไชยสงคราม
3. นางสาวกรกช  เพชรศิริ
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. นางสาวญาณิศา  จิตรชุ่ม
2. นางสาวนภัสสร  พานิชเจริญกิจ
3. นางสาวพรรณธร  ก่อส้าย
4. นางสาวพรรณรัตน์  ประทีป ณ ถลาง
5. นางสาวภัทรลักษณ์  นันตรัตน์
6. นางสาวสาวิตรี  มั่นคง
7. นางสาวหรรษา  เดชะโชติ
8. นางสาวอัจฉราวรรณ  ไตรรัตน์
 
1. นางเบญจมาภรณ์  พุ่มไสว
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา 1. เด็กชายดนุพล  ฮอลบอร์น
2. เด็กชายนนทวัฒน์  หูตาชัย
 
1. นางสาวขนิษฐา  ประชาชน
2. นายนิรัตน์  มัสยามิน
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา 1. เด็กหญิงรุจระวี  แซ่เกาะ
 
1. นางสาวเมวิกา  ช่วยบำรุง
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1. นางสาวจิดาภา  จะหลุ
 
1. นางสาวสมจิต  พิเศษสาทร
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. เด็กหญิงพรชนก  กันเขียว
 
1. นางสาวนิชาภา   ธัญไกรเลิศ
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 94.84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. นางสาวณัฏฐา  คุ้มครอง
 
1. นางสาวนิตยา  ดวงมณี
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. นางสาวศิรภัสสร  วรุณานนท์
 
1. นางสาวสุภลัคน์  พูลสวัสดิ์
 
104 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 80.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 1. เด็กหญิงจรรยาพร  แซ่หวัง
 
1. Mr.Zhongyu  Zhu
 
105 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นางสาวอัจฉราพรรณ  เจริญทั้งรุ่งเรื่อง
 
1. MissLAN  XING
 
106 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. นางสาวจอมขวัญ  พรหมสร
 
1. นางสาวนิตยา  ดวงมณี
 
107 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 84.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นางสาวพิมพ์วิภา  มานะบุตร
 
1. นางเยาวณี  หาญสมุทร
 
108 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นายขจรศักดิ์  สืบสิน
2. นายฐานันดร  ศิริวงษ์
3. นายนรภัทร  รักษาแก้ว
4. นายศักดืนนท์  แหลมไทร
5. นายศุภกิจ  แก้วเจือ
 
1. MissCHEN  CHENG
2. นางสาวศิริญญา  สิริสวสดิ์พิพัฒน
 
109 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. นางสาวกัญญา  พรหมสูตร
2. นายจิรายุศักดิ์  วิลัยเลิศ
3. นางสาวชนกานต์  รัตนา
4. นางสาวศุภรา  ไชยมงคล
5. นางสาวอลิสา  โฉมเรือง
 
1. นางสาวนิตยา  ดวงมณี
2. Mrs.Yuka  SUGIYAMA
 
110 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นางสาวกรกช  ช่วยบำรุง
2. นางสาวชาริดา  ตุลยสุข
3. นายภูมิ  จินดาพล
4. นายภูมเดชา  อนุกูลกาญจน์
5. นางสาวลักษณา  ทองประดับเพชร
 
1. นางเยาวณี  หาญสมุทร
2. นางสาวมาสสุภา  โพธิ์ทอง
 
111 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90.06 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. นางสาวดนยา  ชุติมากรกุล
2. นางสาวโยษิตา  อุดมกิตติโสภณ
 
1. นางสาวนิตยา  ดวงมณี
 
112 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 81.48 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นางสาวธันย์ชนก  บรรดาศักดิ์
2. นางสาวสิรินทร์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางเยาวณี  หาญสมุทร
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ 1. เด็กชายกฤตินันท์  กองสุดตา
2. เด็กชายทัศนัย  ทองหุน
3. นายธาดา  บิลอับดุลล่าห์
4. เด็กชายนิธิวัฒน์  จันทบูรณ์
5. เด็กชายปรินทร  ทองโพธิ์
6. เด็กชายพันธกานต์  สืบวิเศษ
7. เด็กชายวุฒิภัทร  คนึงการ
8. เด็กชายสิทธิพงศ์  รัสมโน
 
1. นายวรัทภพ  ชำนินา
2. นายเสรี  บุญทอย
3. นายฟัยซอล  วิเศษศาสน์
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิชิตสงคราม 1. นายณัฐกิตต์  กิตต์ทะนงศักดิ์
2. นายณัฐภัทร  สังข์น้อย
3. นายธนวัฒน์  โพธิ์แสงดา
4. นายนันทพงษ์  ภิรมย์คำ
5. นายประสิทธิชัย  เปรมทอง
6. นายศุภชัย  สงวนนาม
 
1. นายสมพร  ชัชวาลรัตน์
2. นายทวีศักดิ์  เห้งสีป้อง
3. นายฮาดี้ย์  นิ่งเบบ
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นางสาวกฤษณวรรณ  กลีบแก้ว
2. นายจารุกิตต์  สงวนวงศ์
3. นายจารุวิทย์  วิศาล
4. นางสาวณัฐธิดา  ศรีโรบล
5. นางสาวนนทกร  วิชานนท์
6. นายปราชญ์  อนุศิลป์
7. นายพนรัตน์  แซ่เอี้ย
8. นางสาวพิชชากร  เพชรรัตน์
9. นายยศเวธน์  สุขเกษม
10. นางสาวอจลญา  ชมทอง
 
1. นายนิรินาม  งามวาจา
2. นางสาวณิชยาดา  ภูชิตานุรักษ์
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม 1. นางสาวจิราวรรณ  ไชยต้นเทือก
2. นางสาวบุศิยา  สวัสดิ์ทวี
3. นางสาวยลลดา  จริตงาม
4. นางสาววัจน์มนตร์  ลักษณะมั่น
5. นางสาวเลอลักษณ์  ชัยวิเศษ
 
1. นางอัฏนา  เดชพิชัย
2. นางสาวสุดารัตน์  เสนอินทร์
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 1. เด็กหญิงชนิกานต์  พรหมรักษ์
2. เด็กหญิงชนิกานต์  นันทวงศ์
3. เด็กหญิงอภิชญา  นะสงค์
 
1. นางสาวเพ็ญจันทร์  นิลกัณฑ์
2. นางสาวปัญจพร  กรุณา
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 1. นางสาวธนาภา  แย้มเย็น
2. นางสาวนภัส  เพ็ชร์อินทร์
3. นางสาวอนุสราพร  อุทุม
 
1. นางสาวเพ็ญจันทร์  นิลกัณฑ์
2. นางสาวปัญจพร  กรุณา
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 95.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 1. เด็กหญิงพรไพลิน  พุ่มเกลี้ยง
2. เด็กหญิงวริศรา  องค์วิมลการ
3. เด็กชายเทวินทร์  ปลื้มสุทธิ์
 
1. นางสาวศรีสกุล  ใหม่ศรี
2. นางสาวเสาวลักษณ์  บุญภูพันธ์ตันติ
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 91.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 1. นางสาววาเนซซ่า  ฟุคโตว์
2. นางสาวสุพัตรา  สมานวงศ์
3. นางสาวอริซรา  ชมิดท์
 
1. นางสาวศรีสกุล  ใหม่ศรี
2. นางสาวเสาวลักษณ์  บุญภูพันธ์ตันติ
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกะทู้วิทยา 1. เด็กชายชัยวุฒิ  ขวัญยืน
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  รักเวช
 
1. นายเฉลิมพล  มีดวง
2. นางสาวสุภากาญจน์  รักษาวงศ์
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. เด็กชายปิยังกูร  เอ้งล่อง
2. เด็กชายอนันตชัย  ผสมทรัพย์
 
1. นางสาวธนพร  ณ วาโย
2. นางสาววรัฏฐา  วัชรวิภากร
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. นางสาวพรรณรัตน์  ประทีป ณ ถลาง
2. นางสาวสิริพร  เนื้ออ่อน
 
1. นายตรีสวัสดิ์  รักหาบ
2. นายจารุวัฒน์  จันทร์เส้ง
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. เด็กชายภาณุพงศ์  ชัยศรี
2. เด็กชายศรชัย  สมสกุล
 
1. นางสาววรัฏฐา  วัชรวิภากร
2. นางสุนันตา  ลุพรหมมา
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นายธีระวุฒิ  แซ่ซิ้ม
2. นางสาวอภิฤดี  อุดม
 
1. นางสาวณัฐมณฑ์  ไพศาลกิจสงวน
2. นางสาวธนพร  ณ วาโย
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร 1. นางสาววีระกุล   บุญขันธ์
2. เด็กหญิงอลิสา  แสงสิงห์
 
1. นายมงคล  มลิวัลย์
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. เด็กชายคีตะวัน  ลิ่มอรุณ
2. เด็กชายภพธรรม  กอมสิน
 
1. นายพรชัย  วงศ์เปี่ยมศักดิ์
2. นายจตุรวิทย์  มิตรวงศ์
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกะทู้วิทยา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  คำพุด
2. เด็กหญิงศิริวาริญ  รักสาร
 
1. นายเฉลิมพล  มีดวง
2. นางสาวภัทรมน  อินไหม
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นางสาวยุพารัตน์  ชินะ
2. นายศุภกร  ยังเหลี่ยม
 
1. นายพรชัย  วงศ์เปี่ยมศักดิ์
2. นางสาวจรรยา  สืบมา
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นายพิชญะ  สุวรรณ
2. นางสาวศศิชาต์  บรรจงอักษร
 
1. นายจตุรวิทย์  มิตรวงศ์
2. นางสาวศิวะพร  เจนจิตต์
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นายกวิน  ไวทยวงศ์สกุล
2. นายกิตติชัย  ใจผ่อง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชนะภัย  ชลธาร
2. นางสาวณัฐมณฑ์  ไพศาลกิจสงวน
 
132 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกะทู้วิทยา 1. เด็กหญิงธัญชนก  ยาทิพย์
2. เด็กชายภูฤทธิ์  ศรีสุวรรณ
 
1. นายเฉลิมพล  มีดวง
2. นางสาวสุภากาญจน์  รักษาวงศ์
 
133 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นายสวรรษ  วงศ์สาโรจน์
2. นายอัฑฒศิริ  แสงจันทร์
 
1. นางสาวจรรยา  สืบมา
2. ว่าที่ร้อยตรีชนะภัย  ชลธาร
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นายอรรถพล  ฉัตถการ
2. นายเรืองกิตติ์  กายศิหัตถาคุณ
 
1. นายพรชัย  วงศ์เปี่ยมศักดิ์
2. นายจตุรวิทย์  มิตรวงศ์
 
135 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  เอกตันติสิริกุล
2. เด็กชายธาดา  นิติธรรมมานนท์
 
1. นางสาวณัฐมณฑ์  ไพศาลกิจสงวน
2. นายณัฐพงศ์  ประทีป ณ ถลาง
 
136 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกะทู้วิทยา 1. นายณัฐชนนท์  ภูกลาง
2. นายณัฐพงศ์  ณ รักษา
3. นายไชยพงศ์  เจิมสวัสดิ์
 
1. นายเฉลิมพล  มีดวง
2. นางสาวสุภากาญจน์  รักษาวงศ์
 
137 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 1. นายธนภัทร  แซ่อึ๋ง
2. นายพงศภัค  สิงหา
3. นายวีรภัทร  อัมพะวัน
 
1. นางยุวดี  ชูภาพ
2. ว่าที่ร้อยตรีดุสิต  บ้านนบ
 
138 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 1. นางสาวปณัชฌา  สุขศรีเพ็ง
2. นางสาววรรณภรณ์  นิยมญาติ
3. นางสาวเหมือนปรารถนา  ไหมสุข
 
1. ว่าที่ร้อยตรีดุสิต  บ้านนบ
2. นางยุวดี  ชูภาพ
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  สุวรรณประการ
2. เด็กหญิงอทิติญา  ศรีบริรักษ์
3. เด็กหญิงอรุณวดี  อรุณเดช
 
1. นางกัญญ์ณณัฏฐ์  ปั้นทอง
2. นางพิมพ์พิศา  ช่วยรอด
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 1. นางสาวเปมิกา  คำแสนโต
2. นางสาวเพชรลดา  หนูส่ง
3. นางสาวเรืองนภา  สังข์สี
 
1. นางกัญญ์ณณัฏฐ์  ปั้นทอง
2. นางพิมพ์พิศา  ช่วยรอด
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 1. เด็กหญิงกาญจน์สุดา  ทนงาน
2. เด็กชายชาญชัย  มั่นคง
3. เด็กหญิงณัฐรีย์  อินทรสงเคราะห์
4. เด็กหญิงบุญชรัศมิ์  โชติมานิตพิสิฐ
5. เด็กหญิงรุสซาน่า  นุกูล
6. เด็กหญิงอรปรียา  ชำนิธุระการ
 
1. นายวัชรากร  บำรุงตา
2. นางสาวพิมพ์ณดา  บุญสพ
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม 1. นางสาวจันทร์ธิดา  เครือแก่นแก้ว
2. นางสาวณัฐธิดา  ปลัดเอี่ยม
3. นางสาวธัสศิริญา  สิทธิศักดิ์
4. นางสาวพรพิมล  สมทอง
5. เด็กชายวาสนา  ปานสกุล
6. นางสาวอนันตญา  ม่วงศรี
 
1. นายคณิศร  ลิ่มสกุล
2. นางสาววริษฐา  คิดเหมาะ
3. นางประภาศรี  จิตต์จำนงค์
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 1. เด็กหญิงจัณห์นิภา  ฉายาวิริยะกุล
2. เด็กหญิงนัสสิมา  สุดประเสริฐ
3. เด็กหญิงอุมารัตน์  บุญวิชิต
 
1. นางอัจฉรา  ขาวพุ่ม
2. นางสุภานี  เข็มทอง
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกะทู้วิทยา 1. นางสาวดลยา  เชาวดี
2. นางสาวศิรินทร์ทิพย์  บรรเทิงใจ
3. นางสาวอภันตี  ปรีชา
 
1. นายเกรียงศักดิ์  กุลวรางกูร
2. นางสาวพฤกษา  หนูเนื่อง
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต 1. เด็กหญิงญาวารี   ชูชิต
2. เด็กหญิงริยดา  กะสิรักษ์
3. เด็กหญิงสุวิชาดา  เจริญฤทธิ์
 
1. นางวาสนา  คนึงการ
2. นายมะอาลี  ยะสารี
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต 1. นางสาวนราวดี  เนาว์ไพร
2. นายปิยทัศน์  เสือสูงเนิน
3. นางสาวภัคจิรา  พิพัฒน์ชัยภัทร
 
1. นายประกัน  เมืองสุด
2. นางสาวชยานันต์  ศรียงค์
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 1. เด็กหญิงธิรดา  ธนวริกรกุล
2. เด็กหญิงสุกฤตา  กุลลิมา
3. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  สกุลสงค์
 
1. นางกัญญ์ณณัฏฐ์  ปั้นทอง
2. นางพิมพ์พิศา  ช่วยรอด
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 1. นายภูวเดช  หีมหละ
2. นางสาวสุวิญชา  ทรัพย์มั่น
3. นางสาวเปมิกา  หนูเพ็ง
 
1. นางกัญญ์ณณัฏฐ์  ปั้นทอง
2. นางพิมพ์พิศา  ช่วยรอด
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 1. เด็กหญิงจัสมิน  วันทา
2. เด็กหญิงธัญชนก  ทรัพย์ทวี
3. เด็กหญิงมณธิกานต์  ขุนฤทธิ์
 
1. นายปรีชา  หลักบ้าน
2. นางศรีสุดา  เชาวลิต
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต 1. นางสาวกมลชนก  ชำนาญสิทธิ์
2. นางสาวจุฑามาศ  คงถิ่น
3. นางสาวเบญจมาศ  ยอดรัก
 
1. นางสาวเนตรชนก  ทองคำ
2. นางสาวจุฑารัตน์  กิ่งแก้ว
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต 1. นายนันทวัฒน์  บุตรหมีน
2. เด็กหญิงบุสรา  รอดนิตย์
3. เด็กชายพงศ์ปณต  ส้มส้า
 
1. นางยาวีรา  พงค์หลง
2. นางสาวเสาวภา  เสาวคนธ์
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นายพงษ์พันธ์ุ  พงศานนท์
2. นายภูรินท์  ลิ่มวัฒนวงศ์
3. นายรัฐธรรมนูญ  บุญรัตน์
 
1. นางอัญชลี  อยู่คง
2. นางพิมพา  นิลเพชร
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. เด็กหญิงนภาธร  ไชยมงคล
2. เด็กหญิงรุจิรดา  ไพรินทร์
3. เด็กหญิงศุภากร  คงสำราญ
 
1. นายพงศ์ไพศาล  วิริยานุกูลวงศ์
2. นายสันติ  วงค์ไชยา
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. นางสาวพนิตนุช  ณ นคร
2. นางสาวฟ้าใส  เมฆฉาย
3. นางสาวเณศรา  เก้าเอี้ยน
 
1. นายพงศ์ไพศาล  วิริยานุกูลวงศ์
2. นางอรุณลักษณ์  ตัณฑุลมาศ
 
155 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ประชารักษ์
 
1. นางอัฏนา  เดชพิชัย
 
156 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 83.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกะทู้วิทยา 1. นางสาวสมฤดี  นุ่นสพ
 
1. นางสาวชวัลรัตน์  เมืองมูล
 
157 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 86.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกะทู้วิทยา 1. เด็กหญิงชฎาธาร  ลีนันท์
 
1. นางสาวชวัลรัตน์  เมืองมูล
 
158 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม 1. นายเจตน์สฤษตฎิ์  โชติสุภาพ
 
1. นางอัฏนา  เดชพิชัย