หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จังหวัดพัทลุง
ณ โรงเรียนพัทลุง , โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุง อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 342 18 พ.ย. 2559 08.30-10.00
-
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนพัทลุง อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 343 18 พ.ย. 2559 08.30-10.00
-
3 650 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุง อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 344 17 พ.ย. 2559 08.30-10.00
-
4 651 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 โรงเรียนพัทลุง อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 345 17 พ.ย. 2559 08.30-10.00
-
5 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุง อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 342 17 พ.ย. 2559 08.30-10.00
-
6 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 โรงเรียนพัทลุง อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 343 17 พ.ย. 2559 08.30-10.00
-
7 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุง อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 341,348 17 พ.ย. 2559 8.30-16.30
-
8 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนพัทลุง อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง โสตฯ 1,2 17 พ.ย. 2559 8.30-16.30
-
9 654 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุง อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 341,347,348 18 พ.ย. 2559 8.30-16.30
-
10 655 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนพัทลุง อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง โสตฯ 1,2,3 18 พ.ย. 2559 8.30-16.30
-
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุง อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 344 18 พ.ย. 2559 08.30-9.30
-
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนพัทลุง อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 345 18 พ.ย. 2559 08.30-9.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]