หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกงหราพิชากร 45 81 58
2 003 โรงเรียนควนขนุน 50 114 72
3 004 โรงเรียนควนพระสาครินทร์ 35 69 45
4 005 โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ 27 56 37
5 006 โรงเรียนดรุณศาสตร์สหวิทยามูลนิธิ 0 0 0
6 007 โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา 15 38 20
7 008 โรงเรียนดารุสสลามมูลนิธิ 0 0 0
8 009 โรงเรียนตะแพนพิทยา 13 29 20
9 010 โรงเรียนตะโหมด 98 258 157
10 012 โรงเรียนธรรมศาสน์วิทยามูลนิธิ 0 0 0
11 013 โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร 23 38 31
12 014 โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา 50 118 64
13 015 โรงเรียนนูรุลอิสลามหนองธงมูลนิธิ 14 25 17
14 016 โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 65 122 83
15 018 โรงเรียนบำรุงอิสลามมูลนิธิ 15 22 17
16 019 โรงเรียนบูรณะพัทศึกษามูลนิธิ 28 53 34
17 017 โรงเรียนบ้านนาบอน(อิสลามศึกษา) 0 0 0
18 020 โรงเรียนประชาบำรุง 25 43 32
19 021 โรงเรียนประทีปศาสน์วิทยามูลนิธิ 11 16 13
20 022 โรงเรียนประภัสสรรังสิต 54 147 91
21 023 โรงเรียนปัญญาวุธ 34 74 50
22 024 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 86 195 127
23 025 โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม 29 49 35
24 026 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 82 272 143
25 027 โรงเรียนพนางตุง 39 60 46
26 028 โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี 10 23 11
27 029 โรงเรียนพัฒนาวิทยามูลนิธิ 1 1 1
28 030 โรงเรียนพัทลุง 98 236 146
29 031 โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม 72 151 101
30 032 โรงเรียนภักดีอนุสรณ์ 9 13 11
31 033 โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก 16 43 28
32 034 โรงเรียนมุสลิมวิทยามูลนิธิ 6 9 8
33 035 โรงเรียนวชิรธรรมสถิต 24 53 35
34 036 โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ 29 72 47
35 037 โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม 18 36 23
36 038 โรงเรียนศาสนวิทยามูลนิธิ 0 0 0
37 039 โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูนมูลนิธิ 33 68 49
38 040 โรงเรียนศึกษาธรรมิสลามมูลนิธิ 26 47 35
39 041 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง 3 6 6
40 042 โรงเรียนสตรีดารุลฮีดายะห์ 0 0 0
41 043 โรงเรียนสตรีพัทลุง 113 329 173
42 044 โรงเรียนสันติธรรมวิทยามูลนิธิ 0 0 0
43 045 โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 32 55 44
44 046 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 101 284 143
45 047 โรงเรียนอะมาดิยะห์มูลนิธิ 0 0 0
46 048 โรงเรียนอิสลามศาสตร์มูลนิธิ 0 0 0
47 049 โรงเรียนอิสลามิยะห์สหวิทยามูลนิธิ 0 0 0
48 050 โรงเรียนอุดมวิทยายน 43 91 67
49 051 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง 48 99 66
50 052 โรงเรียนฮิรชาร์ดศาสนวิทยา 0 0 0
51 002 โรงเรียนเขาชัยสน 70 152 102
52 011 โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว 0 0 0
รวม 1590 3647 2288
5935

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]