หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จังหวัดพัทลุง
ณ โรงเรียนพัทลุง , โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายการุณ ชูช่วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการเลขานุการ
2 นายภานุวัฒน์ ปะรา ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการเลขานุการ
3 นายสุทิน ขาวเผือก ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการเลขานุการ
4 นายห่วง ฆังคสุวรรณ ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการเลขานุการ
5 นางสุรีภรณ์ ฆังคสุวรรณ ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการเลขานุการ
6 นางสมจิตต์ ตีบกลาง ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการเลขานุการ
7 นางภาณินี วรเนติวุฒิ ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการเลขานุการ
8 นางสาวพัชราพรรณ เม่าน้ำพราย ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการเลขานุการ
9 นายชาญวิทย์ สีนาค ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการเลขานุการ
10 นางสาวกฤตติกา คะหะวงศ์ นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการเลขานุการ
11 นางสาวขวัญฤดี ดำมุณี นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการเลขานุการ
12 นางสาวณัฐฐินันท์ เล็กประทุม นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการเลขานุการ
13 นางสาวอรอุมา เกื้อกูล นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการเลขานุการ
14 นางสาวศิริรัตน์ เพ็งลือชา นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการเลขานุการ
15 นางสาวพิมพ์ลดา เนาว์นาน นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการเลขานุการ
16 นางนันทิยา ภักดี ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการเลขานุการ
17 นางณิชารีย์ แกล้วทนงค์ ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการเลขานุการ
18 นายทวี อินถิติ พัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
19 นายวินัย เอี่ยมระยับ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
20 นายชำนาญ รอดเรืองฤทธิ์ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
21 นายเชวง สุขเล็ก โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
22 นางวิไลวรรณ ทิพยโสธร โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
23 นายพีระชัย พิพิธภัณฑ์ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
24 นายโสภณ อินทร์ภักดี โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
25 นางณาตยา มโนทัศน์ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
26 นางอัจฉรา บุญจันทร์ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
27 นางหนูพัช หิรัญกร โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
28 นางสาวจิรพรรณ เวชรังษี โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
29 นางสาวนิศาชล สูบผอม โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
30 นายเสรี เสนเกตุ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
31 นางภาณินี วรเนติวุฒิ ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและบริการ
32 นางสาวพัชราพรรณ เม่าน้ำพราย ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและบริการ
33 นางสุรีภรณ์ ฆังคสุวรรณ ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและบริการ
34 นางมาลี แก้วละเอียด ผู้อำนวยการโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
35 นายสมพงศ์ บุญชรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนตะโหมด คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
36 นายมณี เรืองแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาชัยสน คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
37 นายปรีชา มากมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
38 นางอุไร พรหมปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงหราพิชากร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
39 นายฉุชวิทยา หนูฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนควนพระสาครินทร์ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
40 นางปองเพ็ญ แปวประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าบอนพิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
41 นายสมหมาย กรดเต็ม ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาบำรุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
42 นายสุทิน ธาดาพรรษาวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียนชรัดชนูปถัมป์ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
43 นายสมพร กาญจนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
44 นายสมคิด ทองสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแก้วพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
45 นายไพโรจน์ สุวรรณ ครู ร.ร.เกาะหมาก รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมเกาะหมาก คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
46 นางสาวกรรณิกา จอมทอง รอง ผอ.โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
47 นางสาวกาญจนา เดชสม รอง ผอ.โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
48 นางมัสยา ศรีสมัด ครูโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
49 นางประทีป ศรีวุ่น ครูโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
50 นายจบ แก้วทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีพัทลุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
51 นายสมจิต จุลพูล ผู้อำนวยการโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
52 นายสุทิน ธาดาพรรษวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสถิต คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
53 นายสมบูรณ์ ขุนทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพนางตุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
54 นายจำลอง ลาภวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีพัทลุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
55 นางพวงน้อย รักษ์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
56 นายชาติ อาษาชำนาญ ครูโรงเรียนสตรีพัทลุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
57 นายจิรัฐต์ เมืองสง ครูโรงเรียนสตรีพัทลุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
58 นายณัฐ นนทะเสน ครูโรงเรียนสตรีพัทลุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
59 นางจงจิตร นิลวงค์ ครูโรงเรียนสตรีพัทลุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
60 นางดาวใจ เลียดรักษ์ ครูโรงเรียนสตรีพัทลุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
61 นายภูเบศวร์ หนูแก้ว ครูโรงเรียนพัทุลุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
62 นายวิโรจน์ เจ้ยชุม ครูโรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
63 นายจเร เหมะรักษ์ ครูโรงเรียนเขาชัยสน คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
64 นายพิชัย บุษรารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
65 นายสมใจ บุญเรืองขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนศาลานำวิทยา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
66 นายเอนก พรหมชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
67 นายการุณ ชูช่วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
68 นายพีระพัฒน์ วรเนติวุฒิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
69 นายบัณดิษฐ ศรีเงิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
70 นายพรศักดิ์ ชุมทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
71 นายชาญณรงค์ รัตนบุรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.เขต 12 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
72 นางนันทิยา ภักดี ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
73 นางภาณินี วรเนติวุฒิ ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
74 นายสมจิต จุลพูล โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
75 นายสาวิทย์ บุญประเสริฐ โรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
76 นายสมพร กาญจนพันธ์ โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
77 นายสมบูรณ์ ขุนทิพย์ โรงเรียนพนางตุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
78 นางพวงน้อย รักษ์ทอง โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
79 นายยุทธนา ขำเกื้อ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
80 นางนฤนันท์ เพชรสุวรณ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
81 นายพิเชษฐ์ นุสุข โรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
82 นายพรศักดิ์ ชุมทอง โรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
83 นายทวีป บุญญานุวัตร โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
84 นางสาวอรชร ตราชู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
85 นายสาโรชน์ สายแก้ว โรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
86 นางพรศรี ชูสังข์ โรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
87 นายวิชัย หงษ์ษา โรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
88 นายประมวล เตี้ยนวล โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
89 นายชอุ่ม สุขรักษ์ โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
90 นางเบญจวรรณ รัตนะ โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
91 นายพฤทธิพงษ์ จุลพูน โรงเรียนสตรีพัทลุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
92 นางกัญหา ศรีหานารถ โรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
93 นายทวี อินถิติ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
94 นายเชวง สุขเล็ก โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
95 นางอัจฉรา บุญจันทร์ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
96 นางสาวจิรพรรณ เวชรังษี โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
97 นางณาตยา มโนทัศน์ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
98 นางจุุฑาทิพย์ คงแก้ว โรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
99 นายสนอง หมาดเหล่ โรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
100 นางสาวอารีย์ สุขนวล โรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
101 นางพรพิมล ฤทธิ์เลื่อน โรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
102 นายกิติพงษ์ ทีปะปาล โรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
103 นางพรศรี สุขสวัสดิ์ โรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
104 นางวงเดือน เทพรักษ์ โรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
105 นางสุธางค์ ชัยพรม โรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
106 นางจันทร์เพ็ญ รักชุม โรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
107 นางสุมณฑา ศรีชนะ โรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
108 นางสาวกฤติยา ณ พัทลุง โรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
109 นางสารภี อินทองปาล โรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
110 นางอรพิน หนูแสง โรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
111 นายภาส วุ่นบัว ผ.อ.โรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
112 นายปวิช เลือดฉิม ผ.อ.โรงเรียนอุดมวิทยายน คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
113 นายสุรชาติ คงนาลึก รองผ.อ.โรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
114 นายมงคล วุฒิพงศ์ รองผ.อ.โรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
115 นางสุกัญญา ศิริชุม รองผ.อ.โรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
116 นายประสิทธิ์ กิตตินนทิกร โรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
117 นางมาลินี บุญหนูกลับ โรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
118 นายประยูร ชูรักษ์ โรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
119 นายธรรมยุต อุทยารักษ์ โรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
120 นายจุมพฎ มาแก้ว โรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
121 นางปราณี อักษรนิตย์ โรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
122 นางเตือนใจ วิโสจสงคราม โรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
123 นางสาวเพชรรัตน์ รัตนพันธ์ โรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
124 นางสุพัฒน์ ทองเกต โรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
125 นางระรื่น ภักดี โรงเรียนเขาชัยสน คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
126 นางละออ วัชราคม โรงเรียนอุดมวิทยายน คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
127 นางสาวเกษรา นุ้ยขาว โรงเรียนตะแพนพิทยา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
128 นายสาวิทย์ บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
129 นายพรศักดิ์ ชุมทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
130 นายไพรัช ขวัญศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
131 นางณัฐชรีย์ ภินมย์รักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
132 นายวิชัย หงษ์ษา ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
133 นางวันทนีย์ หอยสกุล ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
134 นางอารี โชติพืช ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
135 นางจิรา ขาวขำ ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
136 นางพวงน้อย รัตนบุรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
137 นายทวี อินถิติ ครูโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
138 นางสมจิตต์ ตีบกลาง ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
139 นายประภาส พรหมแก้ว โรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
140 นายสมพงศ์ บุญชรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนตะโหมด คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาจังหวัดพัทลุง
141 นายฉุชวิทยา หนูฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนควนพระสาครินทร์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาจังหวัดพัทลุง
142 นางภัทรา เขียวจีน รองผู้อำนวยการโรงเรียนตะโหมด คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาจังหวัดพัทลุง
143 นายมนูญ เสนละเอียด รองผู้อำนวยการโรงเรียนตะโหมด คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาจังหวัดพัทลุง
144 นายโชต รัตนประพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนตะโหมด คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาจังหวัดพัทลุง
145 นายสมใจ ชนะสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนตะโหมด คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาจังหวัดพัทลุง
146 นายเสน่ห์ พรหมแก้ว ครูโรงเรียนตะโหมด คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาจังหวัดพัทลุง
147 นางสาววิไลลักษณ์ บุญรัตน์ ครูโรงเรียนตะโหมด คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาจังหวัดพัทลุง
148 นางสาวฐิติรัตน์ เจริญตา ครูโรงเรียนตะโหมด คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาจังหวัดพัทลุง
149 นายจำลอง ลาภวงศ์ รอง ผอ.โรงเรียนสตรีพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขันละครประวัติศาสตร์ ละครคุณธรรมและเพลงคุณธรรม
150 นายประสบโชค คงนาลึก ครูโรงเรียนสตรีพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขันละครประวัติศาสตร์ ละครคุณธรรมและเพลงคุณธรรม
151 นางมัสยา ศรีสมัด ครูโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขันละครประวัติศาสตร์ ละครคุณธรรมและเพลงคุณธรรม
152 นางสุเพ็ญ สุวรรณพาณิช ครูโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขันละครประวัติศาสตร์ ละครคุณธรรมและเพลงคุณธรรม
153 นางสาวธัญกร สุมาธะโร ครูโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขันละครประวัติศาสตร์ ละครคุณธรรมและเพลงคุณธรรม
154 นายจำลอง ลาภวงศ์ รอง ผอ.โรงเรียนสตรีพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การประกวดภาพยนตร์สั้น
155 นางทัศนีย์ สุขบัวแก้ว ครูโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การประกวดภาพยนตร์สั้น
156 นางประทีป ศรีวุ่น ครูโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การประกวดภาพยนตร์สั้น
157 นายวีระ แสงเพชร ครูโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การประกวดภาพยนตร์สั้น
158 นางสาวเพ็ญแข ใหม่อ่อน ครูโรงเรียนสตรีพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การประกวดภาพยนตร์สั้น
159 นางสมบูรณ์ คงสองเมือง ครูโรงเรียนสตรีพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การประกวดภาพยนตร์สั้น
160 นางสาวพวงศรี คุณวัลลี ครูโรงเรียนสตรีพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การประกวดภาพยนตร์สั้น
161 นายจุมพล กลับแป้น ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาจังหวัดพัทลุง
162 นายอุทัย ขวัญขำ ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาจังหวัดพัทลุง
163 นายสมยศ รัตนวิจิตร ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาจังหวัดพัทลุง
164 นางเตือนใจ วิโสธสงคราม ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาจังหวัดพัทลุง
165 นางสาวนุกูล บุญฤทธิ์ ครูโรงเรียนสตรีพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การประกวดมารยาทไทย
166 นางปรุงจิต สุขมาก ครูโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การประกวดมารยาทไทย
167 นางสาวธัญกร สุมาธะโร ครูโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การประกวดมารยาทไทย
168 นางสุเพ็ญ สุวรรณพาณิช ครูโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การประกวดมารยาทไทย
169 นางสาวสมพร สุภเพียร ครูโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การประกวดมารยาทไทย
170 นางพรรณี รัตนโกศัย ครูโรงเรียนสตรีพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การประกวดมารยาทไทย
171 นางนิตยา ขุนทิพย์ ครูโรงเรียนสตรีพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การประกวดมารยาทไทย
172 นางขวัญชนก มาลยาภรณ์ ครูโรงเรียนตะโหมด คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาจังหวัดพัทลุง
173 นางสาวศศินา ช่อเพชร ครูโรงเรียนตะโหมด คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาจังหวัดพัทลุง
174 นางสาวสุธาสินี ทองแก้ว ครูโรงเรียนตะโหมด คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาจังหวัดพัทลุง
175 นางสาวเจนจิรา แก้วมรกต นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนตะโหมด คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาจังหวัดพัทลุง
176 นางสาวผ่องศรี บุญยพันธ์ ครูโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวนักเรียนการประกวดภาพยนตร์สั้น
177 นางประทีป ศรีวุ่น ครูโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวนักเรียนการประกวดภาพยนตร์สั้น
178 นางสมบูรณ์ คงสองเมือง ครูโรงเรียนสตรีพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวนักเรียนการประกวดภาพยนตร์สั้น
179 นางเรืองรัตน์ กรัษนัยรวิวงค์ ครูโรงเรียนสตรีพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวนักเรียนการประกวดภาพยนตร์สั้น
180 นางสาวเพ็ญแข ใหม่อ่อน ครูโรงเรียนสตรีพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวนักเรียนการประกวดภาพยนตร์สั้น
181 นางทัศนีย์ สุขบัวแก้ว ครูโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวนักเรียนการประกวดภาพยนตร์สั้น
182 นายสนิท สุวรรณขาว ครูโรงเรียนตะโหมด คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาจังหวัดพัทลุง
183 นายสุวิทย์ วัตรคล้าย ครูโรงเรียนตะโหมด คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาจังหวัดพัทลุง
184 นายวีระพัฒน์ ปานยิ่ง ครูโรงเรียนตะโหมด คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาจังหวัดพัทลุง
185 นายอรรถพร พรหมบุญแก้ว นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนตะโหมด คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาจังหวัดพัทลุง
186 นางสาวศศินา ช่อเพชร ครูโรงเรียนตะโหมด คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาจังหวัดพัทลุง
187 นางสาวเจนจิรา แก้วมรกต นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนตะโหมด คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาจังหวัดพัทลุง
188 นายนัฐวุฒิ แวมามุ นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนตะโหมด คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาจังหวัดพัทลุง
189 นางอารีย์ คงเกตุ ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวนักเรียนการประกวดมารยาทไทย
190 นางสาวธัญกร สุมาธะโร ครูโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวนักเรียนการประกวดมารยาทไทย
191 นางปราณี หนูทอง ครูโรงเรียนปัญญาวุธ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวนักเรียนการประกวดมารยาทไทย
192 นางสาวสานิยา วิทยาพันธ์ ครูโรงเรียนเขาชัยสน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวนักเรียนการประกวดมารยาทไทย
193 นางสาวสมพร สุภเพียร ครูโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวนักเรียนการประกวดมารยาทไทย
194 นางโชติรส หลีวิจิตร ครูโรงเรียนควนพระสาครินทร์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวนักเรียนการประกวดมารยาทไทย
195 นางอรวรรณ นกหมุด ครูโรงเรียนตะโหมด คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาจังหวัดพัทลุง
196 นายมุกตาด สาเหล็ม ครูโรงเรียนตะโหมด คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาจังหวัดพัทลุง
197 นายศรัณยู ทองรุด ครูโรงเรียนตะโหมด คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาจังหวัดพัทลุง
198 นางเอเพ็ญ วิจิตรโสภา ครูโรงเรียนตะโหมด คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาจังหวัดพัทลุง
199 นางวันดี พลเพชร รอง ผอ.โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
200 นายวีระ แสงเพชร ครูโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
201 นางมัสยา ศรีสมัด ครูโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
202 นางสาวสมพร สุภเพียร ครูโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
203 นายพีระพัฒน์ วรเนติวุฒิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
204 นายธีระ ศรีทองแก้ว ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
205 นางสาวจงดี ศรีอินทร์ ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
206 นางประนอม คงหนู ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
207 นางนันทิยา ภักดี ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
208 นางศิริพร ราชเมืองขวาง ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
209 นายมงคล วุฒิพงศ์ รองผ.อ.โรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
210 นางละม้าย เพชรน้อย โรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
211 นางมาลินี บุญหนูกลับ โรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
212 นางสมจิตต์ ใจจ้อง โรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
213 นางนันทิยา ภักดี ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
214 นายภานุวัฒน์ ปะรา ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
215 นางณิชารีย์ แกล้วทนงค์ ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
216 นายเสน่ห์ พรหมแก้ว ครูโรงเรียนตะโหมด คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาจังหวัดพัทลุง
217 นายสุวิทย์ วัตรคล้าย ครูโรงเรียนตะโหมด คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาจังหวัดพัทลุง
218 นายสนิท สุวรรณขาว ครูโรงเรียนตะโหมด คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาจังหวัดพัทลุง
219 นายวินัย ไชยประสิทธิ์ ครูโรงเรียนตะโหมด คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาจังหวัดพัทลุง
220 นายวีระพัฒน์ ปานยิ่ง ครูโรงเรียนตะโหมด คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาจังหวัดพัทลุง
221 นางสาวศศินา ช่อเพชร ครูโรงเรียนตะโหมด คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาจังหวัดพัทลุง
222 นางสาววรัญญา แก้วล่องลอย ครูโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
223 นางสาวลักษณา ศาสตร์สาระ ครูโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
224 นางซุบัยด๊ะ ธนไพศาลศิลป์ ครูโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
225 นางเกสร มาละมัย โรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
226 นางสารภี อินทองปาล โรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
227 นายโชคชัย มาละมัย โรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
228 นางฉัตรชนก ปานเพชร โรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
229 นายเสรี เสนเกตุ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
230 นายชำนาญ รอดเรืองฤทธิ์ ครูโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันประกวดภาพยนร์สั้น
231 นายโชคชัย มาละมัย ครูโรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันประกวดภาพยนร์สั้น
232 นายพิเชษฐ์ เพ่งบุญ ครูโรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันประกวดภาพยนร์สั้น
233 นายประสบโชค คงนาลึก ครูโรงเรียนสตรีพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันประกวดภาพยนร์สั้น
234 นายสมพงศ์ ไฝ่ฝัน ครูโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันประกวดภาพยนร์สั้น
235 นางทัศนีย์ สุขบัวแก้ว ครูโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันประกวดภาพยนร์สั้น
236 นางพรรณี รัตนโกศัย ครูโรงเรียนสตรีพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันประกวดมารยาทไทย
237 นางนันทนา ชูศิริ ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันประกวดมารยาทไทย
238 นางรัศมี บุญช่วย ครูโรงเรียนประภัสสรรังสิต คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันประกวดมารยาทไทย
239 นางอมรรัตน์ บุญประเสริฐ ครูโรงเรียนดอนศาลานำวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันประกวดมารยาทไทย
240 นางจำนง พรหมวิเชียร ครูโรงเรียนป่าบอนพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันประกวดมารยาทไทย
241 นางสาวกนกวรรณ สุวรรณาคม ครูโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันประกวดมารยาทไทย
242 นางนิตยา ขุนทิพย์ ครูโรงเรียนสตรีพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันประกวดมารยาทไทย
243 นางสาวอุไรวรรณ จันพูล ครูโรงเรียนบางแก้วพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันประกวดมารยาทไทย
244 นางปรุงจิต สุขมาก ครูโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันประกวดมารยาทไทย
245 นางเครือพันธ์ วรศรี ครูโรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันประกวดมารยาทไทย
246 นางสาวธัญกร สุมาธะโร ครูโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
247 นางอุษณี วรศรี ครูโรงเรียนสตรีพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
248 นางมัสยา ศรีสมัด ครูโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
249 นางประทีป ศรีวุ่น ครูโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
250 นางจำนง พรหมวิเชียร ครูโรงเรียนป่าบอนพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
251 นางอวยพร เกตุแก้ว โรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการรับลงทะเบียน
252 นางวันดี ยอดราช โรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการรับลงทะเบียน
253 นางเขมจิรา ศรีสุวิทยาภรณ์ โรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการรับลงทะเบียน
254 นางจิตรา คงแก้ว โรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการรับลงทะเบียน
255 นางสาวอุไรวรรณ เรืองเพชร โรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการรับลงทะเบียน
256 นางภรธนณัท จินา โรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการรับลงทะเบียน
257 นางสาวลดาวรรณ หนูฤทธิ์ โรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการรับลงทะเบียน
258 นางสาวเกตน์สิรี เหน็บบัว โรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการรับลงทะเบียน
259 นายอลงกรณ์ ไข่ช่วย โรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการรับลงทะเบียน
260 นายเชาววัฒน์ ใฝ่ฝัน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตัดต่อภาพยนตร์ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินผลการแข่งขันการประกวดภาพยนตร์สั้น
261 นางสาวนันทิ เมฆศิริวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตัดต่อภาพยนตร์ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินผลการแข่งขันการประกวดภาพยนตร์สั้น
262 นางสาวพิชญา ฉวีนิล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตัดต่อภาพยนตร์ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินผลการแข่งขันการประกวดภาพยนตร์สั้น
263 นายพิเชษฐ์ นุสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
264 นายวิชัย หงส์ษา ครู โรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
265 นายประเจียด ปฐมภาค ครู โรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
266 นายเรวัตร เพ็งด้วง ครู โรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
267 นางจริยา แสงแก้ว ครู โรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
268 นางจินดา จันทร์น้อย ครู โรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
269 นางสุกัญญา จันผลช่วง ครู โรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
270 นางบุญเรือน ปุรินทราภิบาล ครู โรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
271 นางสาวเรวดี มานุ้ย ครู โรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
272 นายบุญเลิศ คงหนู ครู โรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
273 นายสาโรชน์ สายแก้ว โรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
274 นายสมเชษฐ์ คงสองเมือง โรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
275 นายนิยม จีนชาวนา โรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
276 นายธวัชชัย เทพชุม โรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
277 นายวิชัย หงษ์ษา ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
278 นางจิรา ขาวขำ ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
279 นางวันทนีย์ หอยสกุล ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
280 นางพนิตานันท์ ยศไพโรจน์ ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
281 นางสาวปรียฉัตร คงฉิม ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
282 นางจรวยพร มุคคะตา ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
283 นางยุดาว สดิน ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
284 นางนิรชร เทพรักษ์ ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
285 นางสมใจ พรหมรังษ๊ ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
286 นายภิญโญ ชูกลิ่น ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
287 นางพวงน้อย ทิพย์ดนตรี วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายตัดสินผลการแข่งขันการประกวดมารยาทไทย
288 นายนพกร รักษ์จำรูญ วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายตัดสินผลการแข่งขันการประกวดมารยาทไทย
289 นางสุภาวดี พรมมาก วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายตัดสินผลการแข่งขันการประกวดมารยาทไทย
290 นางภาณินี วรเนติวุฒิ ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ฝ่ายประเมินผล
291 นายภานุวัฒน์ ปะรา ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ฝ่ายประเมินผล
292 นางสาวณัฐฐินันท์ เล็กประทุม นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ฝ่ายประเมินผล
293 นางสาวอรอุมา เกื้อกูล นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ฝ่ายประเมินผล
294 นางสาวศิริรัตน์ เพ็งลือชา นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ฝ่ายประเมินผล
295 นางสาวกฤตติกา คะหะวงศ์ นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ฝ่ายประเมินผล
296 นางณิชารีย์ แกล้วทนงค์ ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ฝ่ายประเมินผล
297 นางลำใย มณีรัตน์ โรงเรียนควนขนุน ฝ่ายประเมินผล
298 นางจันทร์เพ็ญ รักชุม โรงเรียนควนขนุน ฝ่ายประเมินผล
299 นางวันนา ไชยโย โรงเรียนควนขนุน ฝ่ายประเมินผล
300 นางสาวสุนิษา ศรีโดน โรงเรียนควนขนุน ฝ่ายประเมินผล
301 นางสาวพิมพ์ลดา เนาว์นาน นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ฝ่ายประเมินผล
302 นายสุทิน ขาวเผือก ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ฝ่ายประเมินผล
303 นางสมจิตต์ ตีบกลาง ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ฝ่ายประเมินผล
304 นางสาวขวัญฤดี ดำมุณี นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ฝ่ายประเมินผล
305 นางสาวเสริมทรัพย์ ไกรดิษฐ์ ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรับรายงานตัวแข่งขัน
306 ดร.กฤติกา อินใหม่ ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรับรายงานตัวแข่งขัน
307 นางธันย์วรัชญ์ วงษ์ตั้นหิ้น ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรับรายงานตัวแข่งขัน
308 นางสาวฐิตาภรณ์ มะลิ ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรับรายงานตัวแข่งขัน
309 นางสาวพนิดา ถาวรานุรักษ์ ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรับรายงานตัวแข่งขัน
310 นางสุภาณี คงทองสังข์ โรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรับรายงานตัวแข่งขัน
311 นางเครือพันธ์ วรศรี โรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรับรายงานตัวแข่งขัน
312 นางนงเยาว์ ภู่สันติ โรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรับรายงานตัวแข่งขัน
313 นางวันนา ไชยโย โรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรับรายงานตัวแข่งขัน
314 นางสุภา สมุหเสนีโต โรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรับรายงานตัวแข่งขัน
315 นางเกสร มาละมัย โรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรับรายงานตัวแข่งขัน
316 นางอารี โชติพืช ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
317 นางละม้าย เพชรน้อย ครูโรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
318 นายสมชายนวัต ลักษณะ ครูโรงเรียนประภัสสรรังสิต คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
319 นายศุภโชค คงรอด ครูโรงเรียนสตรีพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
320 นางเรณู เรืองมาก ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
321 นางลักษณา ศาสตร์สาระ ครูโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
322 นางสาวทัศนีย์ ช่วยชู ครูโรงเรียนตะโหมด คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
323 นางจิรา ขาวขำ ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
324 นายจุมพฎ มาแก้ว โรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
325 นางจันทร์เพ็ญ รักชุม โรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
326 นางรานี เทพหนู โรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
327 นางอุไรวรรณ กิตตินนทิกร โรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
328 นางอุบลรัตน์ พราหมณพันธ์ุ โรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
329 นางชนาภา พูลเพิ่ม โรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
330 นายอลงกรณ์ ไข่่ช่วย โรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
331 นางสาวอุไรวรรณ เรืองเพชร โรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
332 นายฉัตรสุริยา ชูยิ้มพานิช โรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
333 นายเฉลียว อินทร์แป้น โรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
334 นางสาวสุธีมา ชูหนู โรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
335 นางสาวอุรชา ทองรูจี โรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
336 นางละม้าย เพชรน้อย ครูโรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
337 นางยุดาว สดิน ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
338 นางเรณู เรืองมาก ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
339 นางบังอร ทองสง ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
340 นางชุลีพร จิตบรรจง ครูโรงเรียนพนางตุง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
341 นางสุจิตรา มีรุ่งเรือง ครูโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
342 นางสาวจารุวรรณ ทองปาน ครูโรงเรียนบูรณพัทศึกษา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
343 นางยุดาว สดิน ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
344 นางจารี บุญราม ครูโรงเรียนป่าบอนพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
345 นางสาวจตุพร สุกยัง โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
346 นางสาวรุจิอร รักใหม่ ครูโรงเรียนสตรีพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
347 นางอารี โชติพืช ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษา
348 นายสมชายนวัต ลักษณะ ครูโรงเรียนประภัสสรรังสิต คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษา
349 นางสมใจ พรหมรังษ๊ ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษา
350 นางสาริศา คงมี ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษา
351 นายสราวุฒิ ลักษณะคชา ครูโรงเรียนป่าบอนพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษา
352 นางสาวจิรัชญา ขวัญศรี นักเรียนโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษา
353 นางสาวชนิกานต์ ปิยะพงษ์ นักเรียนโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษา
354 นางสาววิชชนี รัตนะ ครูโรงเรียนเขาชัยสน คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษา
355 นางสมคิด ยีหวังกอง ครูโรงเรียนบางแก้วพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษา
356 นางนาฏยา ด่อนแผ้ว ครูโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษา
357 นางสาวบุณยนุช ศรียวง นักเรียนโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษา
358 นางสาวปัญญวีร์ มากสง นักเรียนโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษา
359 นางสาววริษฐา ไชยยา นักเรียนโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษา
360 นางสาวสุธินี มาตีด นักเรียนโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษา
361 นางสาวเนตรชนก ทองเล็ก นักเรียนโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษา
362 นางสาวกนกพร ชูแก้ว นักเรียนโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษา
363 นางสาวกนิษฐา หนูสุด นักเรียนโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษา
364 นางสาวณัฏฐวรรณ สิริโสภณวรกุล นักเรียนโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษา
365 นางสาวนิสารัตน์ ใจรักษ์ นักเรียนโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษา
366 นางสาวชุติมณฑน์ ติกแก้ว นักเรียนโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษา
367 นางสาวนริสรา อุดหลี นักเรียนโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษา
368 นางสาวปัณฑิตา ดิสรา นักเรียนโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษา
369 นางสาวพฤฒฤทัย ด้วงเกตุ นักเรียนโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษา
370 นางสาวปุญญิศา เพชรสง นักเรียนโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษา
371 นางสาวภาณุมาศ นวลปลื้ม นักเรียนโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษา
372 นางสาวศิรดา เลิศวิริยวรางกูร นักเรียนโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษา
373 นางสาวสุนารี นิลอักษร นักเรียนโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษา
374 นางสาวสุรสา ชั้นดี นักเรียนโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษา
375 นางสาวกนกวรรณ อรุณรัตน์ นักเรียนโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษา
376 นางสาวเทพเทวี ทองแป้น นักเรียนโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษา
377 นางสาวพรสุตา แสงศรี นักเรียนโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษา
378 นางสาวปณิดา สิทธิโชคชัย นักเรียนโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษา
379 เด็กหญิงชาลิสา หาญณรงค์ นักเรียนโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษา
380 นายสิทธิ์ชาญ บัวบาน นักเรียนโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษา
381 นางจิรา ขาวขำ ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
382 นายกิติศักดิ์ ชนะภัย ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
383 นางนิรชร เทพรักษ์ ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
384 นางพนิตานันท์ ยศไพโรจน์ ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ การแข่งขันการสร้างสรรค์คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับมัธยมศึกษา
385 นายเจษฎา เลี่ยนกัตวา ครูโรงเรียนวชิรรธรรมสถิต คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ การแข่งขันการสร้างสรรค์คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับมัธยมศึกษา
386 นายคำรน ทิพพลชัย ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ การแข่งขันการสร้างสรรค์คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับมัธยมศึกษา
387 นางชลินาถ อาษาชำนาญ ครูโรงเรียนสตรีพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ การแข่งขันการสร้างสรรค์คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับมัธยมศึกษา
388 นางธัญญารัตน์ สังข์วิสุทธิ์ ครูโรงเรียนสตรีพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ การแข่งขันการสร้างสรรค์คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับมัธยมศึกษา
389 นางประไพ อินถิติ ครูโรงเรียนสตรีพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ การแข่งขันการสร้างสรรค์คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับมัธยมศึกษา
390 นางปราณี ณัฐคุณานนท์ ครูโรงเรียนสตรีพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ การแข่งขันการสร้างสรรค์คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับมัธยมศึกษา
391 นางวันทนีย์ หอยสกุล ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ การแข่งขันการสร้างสรรค์คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับมัธยมศึกษา
392 นางสาวปรียฉัตร คงฉิม ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ การแข่งขันการสร้างสรรค์คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับมัธยมศึกษา
393 นางเสาวภา สมพงศ์ ครูโรงเรียนพัทลุง คณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
394 นางพนิตานันท์ ยศไพโรจน์ ครูโรงเรียนพัทลุง คณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
395 นางฟองจันทร์ ขำร้าย ครูโรงเรียนพัทลุง คณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
396 นางสาวปภาดา บาลทิพย์ ครูโรงเรียนพัทลุง คณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
397 นางนิรชร เทพรักษ์ ครูโรงเรียนพัทลุง คณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
398 นางดวงแข กาวชู ครูโรงเรียนพัทลุง คณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
399 นางสาวเสริมทรัพย์ ไกรดิษฐ์ ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบและบันทึกผลการแข่งขัน
400 นางสาวเพ็ญพร บัวบุตร ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบและบันทึกผลการแข่งขัน
401 นางธันย์วรัชญ์ วงษ์ตั้นหิ้น ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบและบันทึกผลการแข่งขัน
402 นายกิติศักดิ์ ชนะภัย ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
403 นายคำรน ทิพพลชัย ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
404 นางนิรชร เทพรักษ์ ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
405 นายศุภโชค คงรอด ครูโรงเรียนสตรีพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
406 นางเสาวภา สมพงศ์ ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
407 นางฟองจันทร์ ขำร้าย ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
408 นางดวงแข กาวชู ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
409 นางสาวปภาดา บาลทิพย์ ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
410 นางจิรา ขาวขำ ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
411 นางพนิตานันท์ ยศไพโรจน์ ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
412 นางอารี โชติพืช ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
413 นางจิรา ขาวขำ ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
414 นางเสาวภา สมพงศ์ ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
415 นางจีรนันท์ มีฉิม ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
416 นางยุดาว สดิน ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
417 นางสมจิตต์ ตีบกลาง ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
418 นางสาวพนิดา ถาวรานุรักษ์ ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผลการแข่งขัน
419 นางดวงแข กาวชู ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผลการแข่งขัน
420 นางสาวปภาดา บาลทิพย์ ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผลการแข่งขัน
421 นางฟองจันทร์ ขำร้าย ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผลการแข่งขัน
422 นางสาวฐิตาภรณ์ มะลิ ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผลการแข่งขัน
423 นางธันย์วรัชญ์ วงษ์ตั้นหิ้น ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผลการแข่งขัน
424 นางละออง คงฤทธิ์ โรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผลการแข่งขัน
425 นางอวยพร เกตุแก้ว โรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผลการแข่งขัน
426 นางวันดี ยอดราช โรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผลการแข่งขัน
427 นางสาวสุนิษา ศรีโดน โรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผลการแข่งขัน
428 นางสาวนุกูล บุญฤทธิ์ ครูโรงเรียนสตรีพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม
429 นางนันทนา ชูศิริ ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม
430 นางสาวนิตยา อนุวัฒนวงค์ ครูโรงเรียนปัญญาวุธ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม
431 นางประทีป ศรีวุ่น ครูโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม
432 นางสาวสมพร สุภเพียร ครูโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม
433 นางสมบูรณ์ คงสองเมือง ครูโรงเรียนสตรีพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขันโครงงานคุณธรรม
434 นายวีระ แสงเพชร ครูโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขันโครงงานคุณธรรม
435 นางสาวเพ็ญแข ใหมอ่อน ครูโรงเรียนสตรีพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขันโครงงานคุณธรรม
436 นางสาวศุวภัทร สุวพนาวิวัฒน์ ครูโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขันโครงงานคุณธรรม
437 นางทัศนีย์ สุขบัวแก้ว ครูโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขันสวดมนต์แปล
438 นางอารีย์ คงเกตุ ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขันสวดมนต์แปล
439 นางเรืองรัตน์ กรัษนัยรวิวงค์ ครูโรงเรียนสตรีพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขันสวดมนต์แปล
440 นางปรุงจิต สุขมาก ครูโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขันสวดมนต์แปล
441 นางประทีป ศรีวุ่น ครูโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขันสวดมนต์แปล
442 นางสุเพ็ญ สุวรรณพาณิช ครูโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวนักเรียนการแข่งขันละครประวัติศาสตร์ และละครคุณธรรม
443 นางสาวสมพร สุภเพียร ครูโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวนักเรียนการแข่งขันละครประวัติศาสตร์ และละครคุณธรรม
444 นางสมบูรณ์ คงสองเมือง ครูโรงเรียนสตรีพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวนักเรียนการแข่งขันละครประวัติศาสตร์ และละครคุณธรรม
445 นางนิตยา ขุนทิพย์ ครูโรงเรียนสตรีพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวนักเรียนการแข่งขันละครประวัติศาสตร์ และละครคุณธรรม
446 นางประทีป ศรีวุ่น ครูโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวนักเรียนการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม
447 นางสุมลรัตน์ จิตเที่ยง ครูโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวนักเรียนการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม
448 นางสาวอุไรวรรณ จันพูล ครูโรงเรียนบางแก้วพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวนักเรียนการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม
449 นางอมรรัตน์ บุญประเสริฐ ครูโรงเรียนดอนศาลานำวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวนักเรียนการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม
450 นางยุพา เพชรรัตน์ ครูโรงเรียนตะโหมด คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวนักเรียนการแข่งขันโครงงานคุณธรรม
451 นางสาวศุวภัทร สุวพนาวิวัฒน์ ครูโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวนักเรียนการแข่งขันโครงงานคุณธรรม
452 นางญาตา สุขเสน่ห์ ครูโรงเรียนตะแพนพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวนักเรียนการแข่งขันโครงงานคุณธรรม
453 นางเอเพ็ญ วิจิตรโสภา ครูโรงเรียนตะโหมด คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวนักเรียนการแข่งขันโครงงานคุณธรรม
454 นางทัศนีย์ สุขบัวแก้ว ครูโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวนักเรียนการแข่งขันสวดมนต์แปล
455 นางรัศมี บุญช่วย ครูโรงเรียนประภัสสรรังสิต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวนักเรียนการแข่งขันสวดมนต์แปล
456 นางพรรณี รัตนโกศัย ครูโรงเรียนสตรีพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวนักเรียนการแข่งขันสวดมนต์แปล
457 นางเครือพันธ์ วรศรี ครูโรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวนักเรียนการแข่งขันสวดมนต์แปล
458 นายวีระ แสงเพชร ครูโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวนักเรียนการแข่งขันเพลงคุณธรรม
459 นางจินตนา ใจตรง ครูโรงเรียนอุดมวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวนักเรียนการแข่งขันเพลงคุณธรรม
460 นางสาวสานิยา วิทยาพันธ์ ครูโรงเรียนเขาชัยสน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวนักเรียนการแข่งขันเพลงคุณธรรม
461 นางสาวกนกวรรณ สุวรรณาคม ครูโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวนักเรียนการแข่งขันเพลงคุณธรรม
462 นายอภินันท์ เกรียงศักดานุกูล ครูโรงเรียนเขาชัยสน คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันละครประวัติศาสตร์ และละครคุณธรรม
463 นางเสาวนีย์ จันทร์ฉาย ครูโรงเรียนอุดมวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันละครประวัติศาสตร์ และละครคุณธรรม
464 นางสาวพวงศรี คุณวัลลี ครูโรงเรียนสตรีพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันละครประวัติศาสตร์ และละครคุณธรรม
465 นายนภดล หมัดยาซา ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันละครประวัติศาสตร์ และละครคุณธรรม
466 นางสาวธัญกร สุมาธะโร ครูโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันละครประวัติศาสตร์ และละครคุณธรรม
467 นายสุคนธ์ ทองสังขพันธ์ ครูโรงเรียนประภัสสรรังสิต คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันเพลงคุณธรรม
468 นายประเกียรติ สุวรรณโณ ครูโรงเรียนบางแก้วพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันเพลงคุณธรรม
469 นางสาวเบญจมาศ เหมือนแสน ครูโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันเพลงคุณธรรม
470 นางรัศมี บุญช่วย ครูโรงเรียนประภัสสรรังสิต คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันเพลงคุณธรรม
471 นายกาญจน์ศิลป์ โสธรธนโชติ ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันเพลงคุณธรรม
472 นางอาภรณ์ เศรษฐช่วย ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันเพลงคุณธรรม
473 นางสาวผ่องศรี บุญพันธ์ ครูโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันเพลงคุณธรรม
474 นายวีระ แสงเพชร ครูโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันเพลงคุณธรรม
475 นางสาวอมร ชูรักษ์ ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม
476 นางสมบูรณ์ คงสองเมือง ครูโรงเรียนสตรีพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม
477 นางสาวนิตยา อนุวัฒนวงศ์ ครูโรงเรียนปัญญาวุธ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม
478 นางสาวชุลีพร สังคานาคิน ครูโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม
479 นางสาวหรรษา คงทอง ครูโรงเรียนควนพระสาครินทร์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม
480 นายภูมินทร์ คำเขียว ครูโรงเรียนบางแก้วพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม
481 นางประทีป ศรีวุ่น ครูโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม
482 นางหวันสนา จอมประดิษฐ์ ครูโรงเรียนมัธยมเกาะหมาก คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันโครงงานคุณธรรม
483 นางสาวนาตยา เตมะศิริ ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันโครงงานคุณธรรม
484 นายเริงชัย บัวเนียม ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันโครงงานคุณธรรม
485 นางโชติรส หลีวิจิตร ครูโรงเรียนควนพระสาครินทร์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันโครงงานคุณธรรม
486 นายอุดม ทองซุ้นห่อ ครูโรงเรียนเขาชัยสน คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันโครงงานคุณธรรม
487 นางสาวศุวภัทร สุวพนาวิวัฒน์ ครูโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันโครงงานคุณธรรม
488 นางสาวนุกูล บุญฤทธิ์ ครูโรงเรียนสตรีพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันสวดมนต์แปล
489 นางเรืองรัตน์ กรัษนัยรวิวงศ์ ครูโรงเรียนสตรีพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันสวดมนต์แปล
490 นางปรุงจิต สุขมาก ครูโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันสวดมนต์แปล
491 นางนิตยา ขุนทิพย์ ครูโรงเรียนสตรีพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันสวดมนต์แปล
492 นางสุมิตรา ชูเกิด ครูโรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันสวดมนต์แปล
493 นางสาววลัยพรรณ สุพรรณชนะบุรี ครูโรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันสวดมนต์แปล
494 นางทัศนีย์ สุขบัวแก้ว ครูโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันสวดมนต์แปล
495 นางสาวธัญกร สุมาธะโร ครูโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ กรรมการฝ่ายประเมินผล
496 นางจำนง พรหมวิเชียร ครูโรงเรียนป่าบอนพิทยาคม กรรมการฝ่ายประเมินผล
497 นายโชคชัย มาละมัย ครูโรงเรียนควนขนุน กรรมการฝ่ายประเมินผล
498 นางอุษณี วรศรี ครูโรงเรียนสตรีพัทลุง กรรมการฝ่ายประเมินผล
499 นางมัสยา ศรีสมัด ครูโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ กรรมการฝ่ายประเมินผล
500 นางประทีป ศรีวุ่น ครูโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ กรรมการฝ่ายประเมินผล
501 นางสาวนิรามัย สัจจะบุตร ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันภาษาฝรั่งเศส
502 นางสุมาลี บุญพรานชู ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันภาษาฝรั่งเศส
503 นายธวัชชัย บุญผลา ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันภาษาฝรั่งเศส
504 นางสาววิรัตน์ จิตเนียม ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันภาษาฝรั่งเศส
505 นางจารุพรรณ ทิพยศุภลักษณ์ ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันภาษาจีน
506 นางสาวปิติมา พิพัฒน์รัตนเสรี ครู โรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันภาษาจีน
507 นางสาวชฎากานต์ ฤทธิมนตรี ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันภาษาจีน
508 นางสาวปิยะวรรณ รอดยัง ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันภาษาจีน
509 นางสาวสุวลักษณ์ แสงใส ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันภาษาญี่ปุ่น
510 นางสาวณัฐนิชาช์ อินทร์เหมือน ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันภาษาญี่ปุ่น
511 นางสาวจิระภา แผ้วไพรี ครู โรงเรียนวชิรธรรมสถิต คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันภาษาญี่ปุ่น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]