สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สตรีพัทลุง 95 10 3 2 108
2 พัทลุง 74 11 3 3 88
3 หารเทารังสีประชาสรรค์ 66 15 12 3 93
4 ตะโหมด 56 17 7 6 80
5 ปากพะยูนพิทยาคาร 48 18 10 6 76
6 ป่าพะยอมพิทยาคม 44 14 8 5 66
7 เขาชัยสน 35 14 8 3 57
8 พัทลุงพิทยาคม 30 16 15 7 61
9 บางแก้วพิทยาคม 28 21 6 7 55
10 ควนขนุน 21 16 5 6 42
11 ประภัสสรรังสิต 20 15 5 5 40
12 นิคมควนขนุนวิทยา 20 9 8 10 37
13 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง 18 10 11 5 39
14 อุดมวิทยายน 17 13 5 4 35
15 ควนพระสาครินทร์ 17 8 1 3 26
16 กงหราพิชากร 12 9 7 10 28
17 ป่าบอนพิทยาคม 11 5 4 6 20
18 วชิรธรรมสถิต 11 5 3 4 19
19 หานโพธิ์พิทยาคม 11 4 6 5 21
20 ชะรัดชนูปถัมภ์ 10 6 8 1 24
21 ดอนศาลานำวิทยา 10 3 0 1 13
22 พนางตุง 9 13 8 6 30
23 วีรนาทศึกษามูลนิธิ 9 7 9 3 25
24 ปัญญาวุธ 9 7 7 10 23
25 นาขยาดวิทยาคาร 9 4 1 3 14
26 ศาสนูปถัมภ์ปากพะยูนมูลนิธิ 7 8 7 7 22
27 มัธยมเกาะหมาก 7 5 3 0 15
28 ประชาบำรุง 5 4 6 6 15
29 ตะแพนพิทยา 4 4 3 2 11
30 บูรณะพัทศึกษามูลนิธิ 3 5 11 4 19
31 ศรีบรรพตพิทยาคม 3 3 4 1 10
32 พรหมพินิตชัยบุรี 3 3 3 1 9
33 ศึกษาสงเคราะห์พัทลุง 2 1 0 0 3
34 นูรุลอิสลามหนองธงมูลนิธิ 1 2 1 5 4
35 ประทีปศาสน์วิทยามูลนิธิ 1 1 3 6 5
36 ภักดีอนุสรณ์ 1 0 3 2 4
37 มุสลิมวิทยามูลนิธิ 0 1 2 1 3
38 บำรุงอิสลามมูลนิธิ 0 1 2 0 3
39 ศึกษาธรรมิสลามมูลนิธิ 0 0 6 0 6
40 พัฒนาวิทยามูลนิธิ 0 0 0 0 0
รวม 727 308 214 159 1,249