สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สตรีพัทลุง 60 30 8 98 95 10 3 2 108
2 พัทลุง 38 27 13 78 74 11 3 3 88
3 หารเทารังสีประชาสรรค์ 35 30 10 75 66 15 12 3 93
4 ตะโหมด 34 17 12 63 53 17 7 6 77
5 ป่าพะยอมพิทยาคม 22 13 12 47 44 14 8 5 66
6 เขาชัยสน 21 5 10 36 32 14 8 3 54
7 ปากพะยูนพิทยาคาร 17 18 20 55 48 18 10 6 76
8 บางแก้วพิทยาคม 13 13 5 31 27 21 6 7 54
9 ควนขนุน 8 8 11 27 21 16 5 6 42
10 ชะรัดชนูปถัมภ์ 6 1 2 9 9 6 8 1 23
11 ควนพระสาครินทร์ 5 5 2 12 16 8 1 3 25
12 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง 5 4 7 16 18 10 11 5 39
13 หานโพธิ์พิทยาคม 5 2 6 13 11 4 6 5 21
14 พนางตุง 5 2 5 12 9 13 8 6 30
15 พัทลุงพิทยาคม 4 10 14 28 30 16 15 7 61
16 ประภัสสรรังสิต 4 8 8 20 20 15 5 5 40
17 มัธยมเกาะหมาก 4 3 0 7 7 5 3 0 15
18 ป่าบอนพิทยาคม 3 3 3 9 11 5 4 6 20
19 นิคมควนขนุนวิทยา 2 6 5 13 20 9 8 10 37
20 ศาสนูปถัมภ์ปากพะยูนมูลนิธิ 2 5 3 10 7 8 7 7 22
21 กงหราพิชากร 2 2 6 10 9 9 7 10 25
22 ปัญญาวุธ 2 0 1 3 9 7 7 10 23
23 นาขยาดวิทยาคาร 1 3 2 6 9 4 1 3 14
24 ประชาบำรุง 1 3 2 6 5 4 6 6 15
25 วีรนาทศึกษามูลนิธิ 1 2 5 8 9 7 9 3 25
26 ดอนศาลานำวิทยา 1 1 4 6 10 3 0 1 13
27 พรหมพินิตชัยบุรี 1 1 2 4 3 3 3 1 9
28 ศรีบรรพตพิทยาคม 1 0 1 2 3 3 4 1 10
29 อุดมวิทยายน 0 5 3 8 14 13 5 4 32
30 วชิรธรรมสถิต 0 2 6 8 9 5 3 4 17
31 บูรณะพัทศึกษามูลนิธิ 0 1 2 3 1 5 11 4 17
32 นูรุลอิสลามหนองธงมูลนิธิ 0 1 1 2 1 2 1 5 4
33 ประทีปศาสน์วิทยามูลนิธิ 0 1 1 2 1 1 3 6 5
34 ภักดีอนุสรณ์ 0 1 0 1 1 0 3 2 4
35 ศึกษาธรรมิสลามมูลนิธิ 0 1 0 1 0 0 6 0 6
36 ตะแพนพิทยา 0 0 3 3 4 4 3 2 11
37 ศึกษาสงเคราะห์พัทลุง 0 0 1 1 2 1 0 0 3
38 มุสลิมวิทยามูลนิธิ 0 0 0 0 0 1 2 1 3
39 บำรุงอิสลามมูลนิธิ 0 0 0 0 0 1 2 0 3
40 พัฒนาวิทยามูลนิธิ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 303 234 196 733 708 308 214 159 1,230