งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จังหวัดพัทลุง
ณ โรงเรียนพัทลุง , โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 104
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนควนขนุน สพม. เขต 12 พัทลุง 1. เด็กชายวิธวินท์    มาละมัย
2. เด็กชายประภัสสร    ชัยพรม
1. นางเกสร    มาละมัย
2. นายโชคชัย    มาละมัย
2 โรงเรียนปัญญาวุธ สพม. เขต 12 พัทลุง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์    พูนปาน
2. เด็กชายปิยวัช    ทองหนูเอียด
1. นายถนอม    แสงแก้ว
2. นางสาววิลารัศมิ์    รักธรรม
3 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นางสาวจันทิมา    ทองทะวัย
2. เด็กหญิงรัตนลักษณ์    ช่อสม
1. นางสาวพัฒนี    มากนวล
2. นางสาวศรัญญา    นิลรัตน์
4 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง สพม. เขต 12 พัทลุง 1. เด็กหญิงสิรินาถ    ชนชอบธรรม
2. เด็กชายศราวุธ    โพธิสาร
1. นางสาวนันทกา    มาชู
2. นางสุกัญญา    ขาวเผือก
5 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง สพม. เขต 12 พัทลุง 1. เด็กชายเสฏฐวุฒิ    เกื้อบุตร
2. เด็กชายภมร    หมัดจันทร์
1. นางสาวสุพรรณญา    อักษรกุล
2. นางสาวอังคณา    จันทะโร
6 โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ สพม. เขต 12 พัทลุง 1. เด็กหญิงนิตยา    ศรีขาว
2. เด็กชายคมกริช    ขุนจบ
1. นายทวีศักดิ์    พรโสม
2. นางสาวอรอุรา    เรืองพุทธ
7 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นายบุริศร์    ทองอยู่คง
2. เด็กชายชนะพันธ์    สุวรรณชนะ
1. นายจรัญ    แก้วชูช่วย
2. นางเสาด๊ะ    หีมโตะเตะ
8 โรงเรียนตะโหมด สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นายอัษฎาวุธ    นรัตตะ
2. นายกิตติศักดิ์    มณีสว่าง
1. นางจิรัฐิติกาล    สุทธิกุล
2. นางสุไหวเหราะ    สันหรีม
9 โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม สพม. เขต 12 พัทลุง 1. เด็กชายกันตพงศ์    คงทอง
2. เด็กชายชวัลวิทย์    ทองชั่ง
1. นางวรรณา    เมืองแก้ว
10 โรงเรียนพัทลุง สพม. เขต 12 พัทลุง 1. เด็กหญิงพัฒนพรรษ    นวลจันทร์
2. เด็กหญิงศราวดี    มรกตคันโธ
1. นางจินตนา    เหน็บบัว
2. นางสาวปรียฉัตร    คงฉิม
11 โรงเรียนบูรณะพัทศึกษามูลนิธิ สพม. เขต 12 พัทลุง 1. เด็กหญิงวัณัฏฐา    วงษ์เสนา
2. เด็กหญิงอภิญญา    คงเพชร
1. นายวรพล    เรืองทอง
12 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. เขต 12 พัทลุง 1. เด็กหญิงอัญชิสา    ยอดเกื้อ
2. เด็กชายเปรมรักษ์    สมุหเสนีโต
1. นายจิรัฐต์    เมืองสง
2. นายสุเจน    ปานจัันทร์
13 โรงเรียนประภัสสรรังสิต สพม. เขต 12 พัทลุง 1. เด็กชายชนินทร    ทองเกื้อ
2. เด็กชายครรชิต    คงเกลี้ยง
1. นางฐาวนาตย์    ร่วมพันธ์
2. นายบุญเลิศ    สืบประดิษฐ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................