งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จังหวัดพัทลุง
ณ โรงเรียนพัทลุง , โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 105
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร สพม. เขต 12 พัทลุง 1. เด็กหญิงอุสราพร    เศรษฐรักษา
1. นายเรืองศักดิ์    ครูอ้น
2 โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม สพม. เขต 12 พัทลุง 1. เด็กชายวันเฉลิม    ศีลบุตร
1. นายบรรเทิง    ศิริมุสิกะ
3 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. เขต 12 พัทลุง 1. นายยิ่งรัก    ปานยิ่ง
1. นางสาวเปรมฤดี    ทองไซร้
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................